Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 2)

4 357 3
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 22:02

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội- Amsterdam Thi thử vào lớp10 - đợt1 Ngày5/4/2015 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN Môn : HÓA HỌC Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1 (2 điểm) 1/ Cho dãy chuyển hóa: N aOH N aOH 1 2 3 4 5 6 7 8 5 H C l H C l A A A A A A A A A + + + + ¾ ¾ ¾® ¾ ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¬ ¾ ¾ ¾ ¬ ¾ ¾ ¾ Trong đó: từ A 1 đến A 4 là các hợp chất hữu cơ; dung dịch A 4 làm quỳ tím hóa đỏ; từ A 5 đến A 8 là các hợp chất vô cơ. Xác định các chất và viết phương trình của các phản ứng hóa học để hoàn thành dãy chuyển hóa. 2/ Từ hỗn hợp gồm Al 2 O 3 , MgCO 3 và NaOH, trình bày cách điều chế các muối AlCl 3 , MgCl 2 , NaCl riêng biệt, chỉ dùng thêm 3 hóa chất khác (các dụng cụ thí nghiệm có đủ). Viết các phương trình hóa học minh họa. Câu 2 (2 điểm) 1/ Dẫn lượng dư khí H 2 đi qua 5,52 gam hỗn hợp X gồm Fe 3 O 4 , MgO, CuO nung nóng cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,40 gam chất rắn. Mặt khác để hòa tan hết 0,15 mol hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 225 ml dung dịch HCl 2M. a) Viết các phương trình hóa học xảy ra. b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X. 2/ Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp C gồm FeS 2 và Cu 2 S thu được khí SO 2 và hỗn hợp rắn D gồm Fe 2 O 3 , CuO. Chuyển toàn bộ SO 2 thành SO 3 rồi hấp thụ hết vào nước thu được dung dịch E. Cho toàn bộ D vào cốc chứa dung dịch E, sau đó phải thêm tiếp 375 ml dung dịch HCl 2M vào cốc thì D mới vừa đủ tan hết tạo ra dung dịch F. Cho dung dịch F tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl 2 thu được 116,5 gam kết tủa. a) Viết các phương trình hóa học xảy ra. b) Tính m. Câu 3 (3 điểm) 1/ Từ metan CH 4 , các chất vô cơ (không chứa cacbon), các chất xúc tác và các điều kiện cần thiết, viết phương trình hóa học để điều chế: etyl axetat; poli(vinyl clorua). 2/ Cho hỗn hợp T gồm CH 3 OH, C 2 H 4 (OH) 2 , C 3 H 5 (OH) 3 . Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp T thu được 5,6 lít khí CO 2 (ở đktc). Cũng m gam hỗn hợp T trên cho tác dụng với Na (dư) thu được V lít khí H 2 (đktc). Tìm giá trị của V. 3/ Người ta sản xuất rượu etylic từ một loại gạo chứa 75% tinh bột. Tính khối lượng gạo cần lấy để sản xuất được 1000 lít C 2 H 5 OH 46 0 . Hiệu suất của cả quá trình đạt 60%. Khối lượng riêng của C 2 H 5 OH nguyên chất là 0,8 g/ml. Câu 4 (3 điểm) 1/ Hỗn hợp X gồm A (C n H 2n+2 ), B (C n H 2n ) và C (C m H 2m ), trong đó n < m. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X này thu được 44 gam CO 2 và 19,8 gam H 2 O. a) Tính thành phần % về thể tích của A trong hỗn hợp X. b) Tìm công thức phân tử của A, B. c) Trong hỗn hợp X, C chiếm 39,43% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của C. 2/ Đốt cháy hoàn toàn 1,85 gam chất hữu cơ A chứa C, H, O rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình chứa 200 ml dung dịch Ba(OH) 2 0,275M thu được kết tủa và dung dịch B. Khối lượng của dung dịch B giảm so với dung dịch Ba(OH) 2 ban đầu là 2,245 gam. Cho dung dịch Ca(OH) 2 dư vào dung dịch B lại thu được kết tủa. tổng khối lượng kết tủa thu được là 12,835 gam. Khi hóa hơi 3,7 gam A thì thể tích thu được bằng thể tích của 1,6 gam khí O 2 (đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). a) Lập công thức phân tử của A. Viết công thức cấu tạo của A, biết A tác dụng được với CaCO 3 giải phóng CO 2 . b) Trộn 3,7 gam A với 2,76 gam rượu etylic cùng với một ít H 2 SO 4 đặc rồi đun nóng thu được 3,06 gam este. Tính hiệu suất của phản ứng este hóa. Cho: H = 1, C = 12, O = 16, Mg = 24, S = 32, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Ba = 137 ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Câu Nội dung Điểm Câu 1 1/ 1 điểm -Xác định 8 chất: A 1 đến A 4 lần lượt là tinh bột, glucozo, C 2 H 5 OH, CH 3 COOH. A 5 đến A 8 lần lượt là CO 2 , NaHCO 3 , Na 2 CO 3 , CaCO 3 . -Viết 10 pthh. 2/ 1 điểm Học sinh có thể trình bày từng bước thực nghiệm hoặc dùng sơ đồ đều được. + VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD& ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN MÔN VẬT LÝ – KHỐI 12 (BAN A+A1) Ngày thi: 14/11/2016 Thời gian làm bài: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 127  Câu 1: Đặt vào hai đầu đoạn điện áp u  100 cos(100t  )(V) vào hai đầu cuộn cảm có hệ số tự cảm L dòng điện hiệu dụng qua mạch 2A Hệ số tự cảm L có giá trị 2 A B H C H D H H 2 2   Câu 2: Một sợi dây đàn hồi nằm ngang Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi Khi hai đầu dây cố định tần số sóng dây 56 Hz ta thấy dây có điểm bụng Nếu đầu dây cố định, đầu lại thả tự do, ta thấy dây có điểm nút tần số sóng dây là: A 105Hz B 84 Hz C 98 Hz D 91Hz Câu 3: Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 S2 dao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng có phương trình u = 2cos40  t (trong u tính cm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80cm/s Gọi M điểm mặt chất lỏng cách S1,S2 12cm 9cm Coi biên độ sóng truyền từ hai nguồn đến điểm M không đổi Phần tử chất lỏng M dao động với biên độ là: A cm C cm D cm B 2 cm Câu 4: Con lắc đơn có chiều dài  , khoảng thời gian  t thực 40 dao động Nếu tăng chiều dài dây dây treo thêm 19 cm, khoảng thời gian lắc thực 36 dao động Chiều dài lúc đầu lắc là: A  = 64 cm B  = 19cm C  = 36 cm D  = 81 cm Câu 5: (Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB =acos50πt (t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 1,5 m/s Trên đoạn thẳng AB, số điểm đứng yên là) A 10 B C D Câu 6: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp Cuộn dây cảm Gọi U0R, U0L, U0C hiệu điện cực đại hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây va hai đầu tụ điện Biết U0L = 2U0R = 2U0C Kết luận độ lệch pha dòng điện hiệu điện A u sớm pha i góc π/4 B u sớm pha i góc 3π/4 C u chậm pha i góc π/4 D u chậm pha i góc π/3 Câu 7: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A B cách 16 cm dao động theo phương thẳng đứng theo phương trình uA = uB = cos(50πt)(mm), với t tính giây (s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50cm/s Gọi O trung điểm AB, điểm M mặt chất lỏng thuộc đường trung trực AB cho phần tử chất lỏng M dao động pha với phần tử chất lỏng O M gần O Khoảng cách MO A cm B 10 cm C cm D cm Câu 8: Dao động học đổi chiều A Lực tác dụng có độ lớn cực đại B Lực tác dụng đổi chiều C Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu D Lực tác dụng không Câu 9: Khoảng cách nút bụng sóng liên tiếp tượng sóng dừng A nửa bước sóng B bước sóng C lần bước sóng D phần tư bước sóng Câu 10: Trong đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp A độ lệch pha uR u B uL nhanh pha i góc C uR nhanh pha i góc D uC nhanh pha i góc Trang 1/4 - Mã đề thi 127 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 11: Nhận xét sau không đúng? A Biên độ dao động cưỡng đạt cực đại tần số lực cưỡng tần số dao động riêng vật B Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trường lớn C Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc tần số lực cưỡng Câu 12: Nguồn sóng có phương trình u0 = 5cos( )(cm) Biết sóng lan truyền với bước sóng 40cm.Coi biên độ sóng không đổi Phương trình dao động sóng điểm M cách O đoạn 10cm nằm phương truyền sóng : A uM = 5cos( )(cm) B uM = 5cos( )(cm) C uM = 5cos( )(cm) D uM = 5cos( )(cm) Câu 13: Tại nơi Trái Đất, lắc đơn có chiều dài  dao động điều hòa với chu kì s, lắc đơn có chiều dài  dao động điều hòa với chu kì: A s B 2 s C s D s Câu 14: Hai dao động thành phần có biên độ 4cm 12cm Biên độ dao động tổng hợp nhận giá trị: A cm B 48 cm C cm D 4cm Câu 15: Một lò xo nhẹ đặt thẳng đứng , đầu gắn cố định , đầu gắn vật nhỏ khối lượng m Chọn trục Ox thẳng đứng hướng xuống , gốc tọa độ O vị trí cân vật Lấy g = 10m/s2  Vật dao động điều hòa trục Ox với phương trình x  5cos(10 2.t  )cm Khi vật vị trí cao lực đàn hồi lò xo có độ lớn A 1,0N B 0N C 1,8N D 0,1N Câu 16: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa trên: A tượng tạo từ trường quay B tượng cảm ứng điện từ C tượng quang điện D tượng tự cảm Câu 17: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp gồm điện trở R=10 Ω, cuộn cảm có L= H tụ điện có C= mF Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u=40cos(100t - )V biểu thức cường độ dòng điện mạch A i=2 cos(100t - ) (A) B i=2cos(100t - ) (A) C i=2 cos(100t + ) (A) D i=2cos(100t - ) (A) Câu 18: Một sợi dây có chiều dài 40cm không đổi có đầu gắn với cần rung dao động ngang với tần số thay đổi được, đầu lại tự Biết tốc độ truyền sóng dây 20m/s không đổi Sóng dừng xảy tần số sau đây? A 75Hz B 37,5Hz C 25Hz D 50Hz Câu 19: Một sóng ngang có chu kỳ 0,5s truyền sợi dây đàn hồi dài với tốc độ truyền sóng 40m/s, Khoảng cách hai điểm gần dây dao động ngược pha A 40m B 5m C 20m D 10m Câu 20: Một vật dao động điều hòa với biên độ A W Mốc vật vị trí cân Khi vật qua vị trí có li độ A động vật A W B W C W D W 9 9 Câu 21: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có phương trình u = Acos(  t) Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu có hiệu đường sóng từ hai nguồn đến A ...WWW.TOANCAPBA.NET ÐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 Môn thi : TOÁN – ĐỀ SỐ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (2,0 điểm) Cho hàm số y   x3  3x  (1) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) b) Tìm m để đường thẳng y = mx – 2m + cắt đồ thị hàm số (1) ba điểm phân biệt A(2; 2), B, C cho BC  10 Câu (1,0 điểm) Giải phương trình  sin x  2cos x  2s inx Câu (1,0 điểm) Tính tích phân   x x3dx Câu (1,0 điểm) a) Tìm số phức z biết z2 số ảo môđun z n b) Tìm hệ số x10 khai triển biểu thức 1  x  , biết 2Cn2  An2  60 Câu (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình x  y  z  x  z   mặt phẳng (P) có phương trình 2x + 2y – z = Viết phương trình mặt phẳng qua tâm mặt cầu (S) song song với (P) Tìm tọa độ điểm M biết điểm M thuộc trục hoành khoảng cách từ M đến (P) bán kính mặt cầu (S) Câu (1,0 điểm) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, cạnh SA vuông góc với đáy ABCD; AB = SA = a Góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) 300 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD Tính theo a khoảng cách hai đường thẳng AC SD Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông cân A Điểm M(- 2; 1) trung điểm cạnh AB Điểm N(2; -2) điểm cạnh AC cho AN = 2NC Đỉnh A thuộc đường thẳng y = x Viết phương trình đường thẳng AB biết điểm A có hoành độ âm Câu (1,0 điểm) Cho phương trình x   m  x  m  x ( x   m tham số ) Tìm m > để phương trình có nghiệm x  Câu (1,0 điểm ) Cho số thực a, b, c thỏa mãn điều kiện a  b  c  a + 2b + 3c = Tìm giá trị lớn biểu thức P  abc   c  a  ….Hết… Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………………; Số báo danh………… Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn – Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Thăng Bình, Quảng Nam VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trắc nghiệm - Đề số 1A 2A 3A 4C 5B 6A 7B 8C 9B 10C 11A 12A 13D 14B 15D 16B 17A 18C 19B 20B 21B 22A 23A 24D 25B 26A 27D 28B 29B 30B 31C 32C 33C 34B 35C 36A 37D 38D 39C 40D 41C 42D 43B 44C 45B 46A 47A 48D 49D 50B Nguồn đề thi đáp án: Giáo viên Đào Trọng Anh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ THAM KHẢO - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 PRACTICE TEST Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A conserved B raised C developed D maintained Question 2: A clothes B cloths C roofs D books Question 3: A teacher B children C chores D school Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the others in the position of the primary stress in each of the following questions Question 4: A confident B important C together D exciting Question 5: A possible B university C secondary D suitable Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 6: My mother had to work 12 hours a day in a factory just to A call it a day B tighten the belt C break the ice D make ends meet Question 7: Sometimes she doesn’t agree her husband about child rearing, but they soon find the solutions A for B on C with D of Question 8: Scientists have a lot of research into renewable energy sources A solved B done C made D carried Question 9: My mother phoned me to say that he would come home late A a B an C the D no article Question 10: My husband and I both go out to work, so we share the A happiness B household chores C responsibility D sadness Question 11: I'm I can't keep my eyes open A so tired that B such a tired C too tired that D very tired that SỞ GD& ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 1/5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH Trường THCS-THPT Nguyễn Bình  (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài:90 phút,không tính thời gian phát đề Mã đề thi 121 Cho hằng số Plang là h=6,625.10 -34 Js và tốc độ ánh sáng trong chân không là c=3.10 8 m/s Câu 1: Một con lắc đơn có chiều dài 1m dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng. Sau thời gian 20 s con lắc thực hiện 10 dao động toàn phần. Lấy 3,14   thì gia tốc trọng trường nơi đó có giá trị là: A. 10 m/s 2 . B. 9,86 m/s 2 . C. 9,80 m/s 2 . D. 9,78 m/s 2 . Câu 2: Cho một đoạn mạch điện gồm điện trở R = 50  mắc nối tiếp với một tụ điện dung   4 2.10 C F    . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều   AB u 100cos 100 t V 4           Biểu thức của cường độ dòng điện qua đoạn mạch là: A.   i 2 cos 100 t A 4           . B.   i 2 cos 100 t A 2           . C.   i 2cos 100 t A 2           . D.    i 2cos 100 t A   . Câu 3. Cho mạch điện LRC nối tiếp theo thứ tự trên. Biết R là biến trở, cuộn dây thuần cảm có L = 4/(H), tụ có điện dung C = 10 -4 /(F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có biểu thức: u = U 0 .cos100t (V). Để hiệu điện thế u RL lệch pha /2 so với u RC thì R bằng bao nhiêu? A. R = 100  . B. R = 100 2  . C. R = 200  . D. R = 300  . Câu 4: Dùng hạt  có động năng 4 (MeV) bắn vào hạt nhân 14 7 N đang đứng yên, sau phản ứng sinh ra 2 hạt nhân X và hạt proton. Biết hạt nhân proton có động năng 5 (MeV), góc hơp bởi vecto vận tốc hạt proton và hạt  là 120 0 , coi khối lượng các hạt gần bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Phản ứng này toả hay thu bao nhiêu năng lượng? A. Toả năng lượng, E = 2.7614 (MeV) B. Thu năng lượng, E = - 2.526 (MeV) C. Toả năng lượng,  E = 2.145 (MeV) D. Thu năng lượng,  E = - 2.475 (MeV) Câu 5: Cho phản ứng hạt nhân:    2 2 3 1 1 1 2 0 H H He n . Biết độ hụt khối của 2 1 H là 0.0024u, năng lượng toả ra từ phản ứng bằng 3.25 (MeV), 1u = 931 2 MeV C . Năng lượng liên kết của hạt nhân 3 2 e H là: A. 6.6189 (MeV) B. 5.1233 (MeV) C. 7.7188 (MeV) D. 4.6852 (MeV) Câu 6: Trên cùng một đường dây tải điện, nếu dùng máy biến áp để tăng điện áp ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất hao phí trên đường dây sẽ A. tăng 100 lần. B. giảm 100 lần. C. tăng lên 10 4 lần. D. giảm đi 10 4 lần. Câu 7. Mạch RLC nối tiếp. Khi tần số của dòng điện là f thì Z L = 25(  ) và Z C = 75(  ) nhưng khi dòng điện trong mạch có tần số f 0 thì cường độ hiệu dụng qua mạch có giá trị lớn nhất. Biểu thức giữa f 0 và f là: A. f = 25 3 f 0 . B. f 0 = 3 f. C. f 0 = 25 3 f. D. f = 3 f 0 . Câu 8: Chiếu bức xạ  1 vào 1 tấm kim loại bị cô lập về điện thì điện thế cực đại là V 1 và động năng ban đầu cực đại bằng công thoát electron. Thay bức xạ  1 bằng bức xạ  2 thì điện thế cực đại là 9V 1 . Thay bức xạ  2 bằng 1 bức xạ khác có bước sóng bằng hiệu 2 bước sóng trên thì điện thế cực đại là : A. 8V 1 B. 5V 1 C. 4 V 1 D. 1.5 V 1 Câu 9: Khi electron từ quỹ đạo P về quỹ đạo M thì phát ra 1 phô ton có bước sóng  1 , khi electron từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì phát ra phô A. 25  1 = 63  2 B. 256 1 = 675 2 C. 63 1 = 25 2 D. 675 1 = 256 2 2/5 Câu 10: Gọi A là biên độ dao động,  là tần số góc của một vật dao động điều hòa. Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa liên hệ với nhau bởi phương trình A. 2 2 2 2 4 v a A .     B. 2 2 2 2 4 v a A .     C. 2 2 2 2 2 v a A .     D. 2 2 2 2 2 v a A .     Câu 11: Khi một sóng cơ lan truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi ? A. Tốc độ lan truyền sóng. B. Tần số sóng. C. Bước sóng. D. Năng lượng sóng. Câu 12: Một sóng cơ phát ra từ một nguồn O lan truyền trên mặt nước với tốc độ v = 2 m/s. Người ta thấy hai điểm M, N VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Đề thi có trang ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN LỚP 12 NĂM HỌC 2016 – 2017 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút; không kể Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội- Amsterdam Thi thử vào lớp10 - đợt1 Ngày5/4/2015 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN Môn : HÓA HỌC Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1 (2 điểm) 1/ Cho dãy chuyển hóa: N aOH N aOH 1 2 3 4 5 6 7 8 5 H C l H C l A A A A A A A A A + + + + ¾ ¾ ¾® ¾ ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¬ ¾ ¾ ¾ ¬ ¾ ¾ ¾ Trong đó: từ A 1 đến A 4 là các hợp chất hữu cơ; dung dịch A 4 làm quỳ tím hóa đỏ; từ A 5 đến A 8 là các hợp chất vô cơ. Xác định các chất và viết phương trình của các phản ứng hóa học để hoàn thành dãy chuyển hóa. 2/ Từ hỗn hợp gồm Al 2 O 3 , MgCO 3 và NaOH, trình bày cách điều chế các muối AlCl 3 , MgCl 2 , NaCl riêng biệt, chỉ dùng thêm 3 hóa chất khác (các dụng cụ thí nghiệm có đủ). Viết các phương trình hóa học minh họa. Câu 2 (2 điểm) 1/ Dẫn lượng dư khí H 2 đi qua 5,52 gam hỗn hợp X gồm Fe 3 O 4 , MgO, CuO nung nóng cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,40 gam chất rắn. Mặt khác để hòa tan hết 0,15 mol hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 225 ml dung dịch HCl 2M. a) Viết các phương trình hóa học xảy ra. b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X. 2/ Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp C gồm FeS 2 và Cu 2 S thu được khí SO 2 và hỗn hợp rắn D gồm Fe 2 O 3 , CuO. Chuyển toàn bộ SO 2 thành SO 3 rồi hấp thụ hết vào nước thu được dung dịch E. Cho toàn bộ D vào cốc chứa dung dịch E, sau đó phải thêm tiếp 375 ml dung dịch HCl 2M vào cốc thì D mới vừa đủ tan hết tạo ra dung dịch F. Cho dung dịch F tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl 2 thu được 116,5 gam kết tủa. a) Viết các phương trình hóa học xảy ra. b) Tính m. Câu 3 (3 điểm) 1/ Từ metan CH 4 , các chất vô cơ (không chứa cacbon), các chất xúc tác và các điều kiện cần thiết, viết phương trình hóa học để điều chế: etyl axetat; poli(vinyl clorua). 2/ Cho hỗn hợp T gồm CH 3 OH, C 2 H 4 (OH) 2 , C 3 H 5 (OH) 3 . Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp T thu được 5,6 lít khí CO 2 (ở đktc). Cũng m gam hỗn hợp T trên cho tác dụng với Na (dư) thu được V lít khí H 2 (đktc). Tìm giá trị của V. 3/ Người ta sản xuất rượu etylic từ một loại gạo chứa 75% tinh bột. Tính khối lượng gạo cần lấy để sản xuất được 1000 lít C 2 H 5 OH 46 0 . Hiệu suất của cả quá trình đạt 60%. Khối lượng riêng của C 2 H 5 OH nguyên chất là 0,8 g/ml. Câu 4 (3 điểm) 1/ Hỗn hợp X gồm A (C n H 2n+2 ), B (C n H 2n ) và C (C m H 2m ), trong đó n < m. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X này thu được 44 gam CO 2 và 19,8 gam H 2 O. a) Tính thành phần % về thể tích của A trong hỗn hợp X. b) Tìm công thức phân tử của A, B. c) Trong hỗn hợp X, C chiếm 39,43% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của C. 2/ Đốt cháy hoàn toàn 1,85 gam chất hữu cơ A chứa C, H, O rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình chứa 200 ml dung dịch Ba(OH) 2 0,275M thu được kết tủa và dung dịch B. Khối lượng của dung dịch B giảm so với dung dịch Ba(OH) 2 ban đầu là 2,245 gam. Cho dung dịch Ca(OH) 2 dư vào dung dịch B lại thu được kết tủa. tổng khối lượng kết tủa thu được là 12,835 gam. Khi hóa hơi 3,7 gam A thì thể tích thu được bằng thể tích của 1,6 gam khí O 2 (đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). a) Lập công thức phân tử của A. Viết công thức cấu tạo của A, biết A tác dụng được với CaCO 3 giải phóng CO 2 . b) Trộn 3,7 gam A với 2,76 gam rượu etylic cùng với một ít H 2 SO 4 đặc rồi đun nóng thu được 3,06 gam este. Tính hiệu suất của phản ứng este hóa. Cho: H = 1, C = 12, O = 16, Mg = 24, S = 32, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Ba = 137 ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Câu Nội dung Điểm Câu 1 1/ 1 điểm -Xác định 8 chất: A 1 đến A 4 lần lượt là tinh bột, glucozo, C 2 H 5 OH, CH 3 COOH. A 5 đến A 8 lần lượt là CO 2 , NaHCO 3 , Na 2 Hanhtrangvaodaihoc.com SỞ GD& ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ – KHỐI 12 Ngày thi: 14/10/2015 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 136 DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 12A1 ĐẾN 12A11 Câu 1: Hai dao động điều hòa thành phần phương, tần số, có biên độ 6cm 8cm, biên độ dao động tổng hợp là: A 8cm B 6cm C 15cm D 4cm Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm có A độ lớn không đổi, chiều hướng vị trí cân B độ lớn cực tiểu qua vị trí cân chiều với vectơ vận tốc C độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều hướng vị trí cân D độ lớn cực đại vị trí biên, chiều hướng biên Câu 3: Chu kì dao động nhỏ lắc đơn A Tỉ lệ thuận với gia tốc trọng trường nơi treo lắc B Không phụ thuộc vào biên độ dao động C Tỉ lệ thuận với chiều dài dây treo D Phụ thuộc vào cách kích thích dao động Câu 4: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi Khi tần số sóng dây 42 Hz dây có điểm bụng Nếu dây có điểm nút tần số sóng dây là: A 63Hz B 98 Hz C 28 Hz D 73,5Hz Câu 5: Con lắc lò xo gồm vật 250g lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm Khoảng thời gian ngắn để vận tốc vật có giá trị từ -40 cm/s đến 40 cm/s π π π π A s B s C s D s 60 20 120 40 Câu 6: Dòng điện xoay chiều đoạn mạch có điện trở A tần số với điện áp hai đầu đoạn mạch có pha ban đầu B tần số pha với điện áp hai đầu đoạn mạch C có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở mạch D lệch pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 7: Một lắc lò xo gồm vật m = 400g, lò xo có độ cứng k = 100 N/m Kéo vật khỏi vị trí cân 2cm truyền cho vận tốc đầu 10 cm/s Năng lượng dao động vật là? A 0,245J B 0,03J C 0,3J D 100J Câu 8: Một vật dao động với phương trình x = 10cos(2πt + π/3) (cm,s) Tính thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến vật qua vị trí có li độ x = −5 cm lần thứ 100 A t = 99,5 s B t = 50,5 s C t = 49,5 s D t = 100 s Câu 9: Phát biểu sau sai nói biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số ? A Phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần B Phụ thuộc vào độ lệch pha hai dao động thành phần C Lớn hai dao động thành phần pha D Nhỏ hai dao động thành phần ngược pha Câu 10: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có phương trình u = Acos(ωt) Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử Trang 1/5 - Mã đề thi 136 Hanhtrangvaodaihoc.com nước dao động với biên độ cực đại có hiệu đường sóng từ hai nguồn đến A số lẻ lần nửa bước sóng B số nguyên lần bước sóng C số lẻ lần bước sóng D số nguyên lần nửa bước sóng Câu 11: Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A B cách 12 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = 2cos(40πt) mm uB = 2cos(40πt + π) mm Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 30 cm/s Xét điểm M thuộc mặt thoáng chất lỏng tạo với AB thành tam giác vuông A AM = 16cm Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BM là: A B 10 C D 11 Câu 12: Hai dao động điều hòa tần số x1 = A1cos(ωt – π/6) cm x2 = A2 cos(ωt − π) cm có phương trình dao động tổng hợp x = 9cos(ωt + φ) Để biên độ A2 có giá trị cực đại A1 có giá trị: A 15 B 7cm C cm D 18cm Câu 13: Vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(10πt + π/6) cm Qũy đạo số dao động thực giây A 10cm 10π dao động B 5cm 10π dao động C 10cm dao động D 5cm dao động Câu 14: Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 0,025 m 2, gồm 200 vòng dây quay với tốc độ 20 vòng/s quanh trục cố định từ trường Biết trục quay trục đối xứng nằm mặt phẳng khung vuông góc với phương từ trường Suất điện động hiệu dụng xuất khung có độ lớn 222 V Cảm ứng từ có độ lớn A 0,40 T B 0,60 T C 0,45 T D 0,50 T Câu 15: Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng nơi có gia tốc rơi tự g Khi viên bi vị trí cân bằng, lò xo dãn đoạn Δl Chu kỳ dao động điều hoà lắc là: ∆l g m k A 2π B 2π C D g ∆l 2π k 2π m Câu 16: Một lắc đơn chu kỳ dao động T = 1(s) Nếu chiều dài lắc giảm 9(cm) chu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 2), Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 2), Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay