BÀI tập TRẮC NGHIỆM đại số tổ hợp

13 263 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 21:43

tài liệu gồm 145 câu trắc nghiệm chia thành 3 phần: phần 1 là các câu trắc nghiệm về quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, phần 2 là các câu hỏi về nhị thức Newton, phần 3 là xác suất. Tài liệu nội dung chất lượng, hình thức đẹp, phù hợp cho giáo viên đang giảng dạy phổ thông, luyện thi Thpt quốc gia và các em học sinh đang học phổ thông BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ TỔ HỢP PHẦN QUY TẮC ĐẾM – HOÁN VỊ - TỔ HỢP – CHỈNH HỢP Bài Thầy chủ nhiệm dự định mua sách bút để tặng cho học sinh giỏi lớp, sách gồm loại: sách giáo khoa, sách tham khảo, sách tập; loại quyển; Bút gồm loại:Bút mực, bút 2màu, bút màu,bút bi, loại có cây.Số cách lựa chọn mua là: A B 12 C 25 D Bài Trong đội văn nghệ trường có nam nữ Số cách chọn đôi song ca nam - nữ là: A 14 B 28 C 48 D 18 Bài Phương trình 6( Pn – Pn-1) = Pn +1 có nghiệm A n = B n = Bài a 16 C n =2 ; n =3 D kết khác Có số tự nhiên gồm ba chữ số khác tạo thành từ số 6,7,8,9 ? b c 24 d Đáp án khác Bài Cho tập hợp A gồm 100 phần tử khác Hỏi có tập A có từ phần tử trở lên? 100 100 a − C100 − C100 b − C100 − C100 − C100 c 2100 d Đáp án khác Bài Có cách xếp khác cho người ngồi vào bàn dài a 120 b 20 c 25 Bài a 72 d Có nam nữ xếp thành hàng Số cách xếp để nam nữ đứng xen kẽ là: b 36 c d 720 Bài Có nam nữ xếp thành hàng Số cách xếp để nam đứng đầu cuối là? a 720 b 36 c 72 d 144 Bài Có cách xếp đặt đôi nam nữ ngồi hàng gồm 10 ghế để người nữ ngồi bên phải người nam? a 90 b c 45 d 100 Bài 10 Cho 10 điểm phân biệt không thẳng hàng, Hỏi lập đoạn thẳng khác từ 10 điểm cho? a 45 b 90 c 10 d Đáp án khác Bài 11 Có vectơ khác vectơ không tạo thành từ 10 điểm phân biệt cho trước điểm thẳng hàng? a 90 b 45 c 20 d Đáp án khác Bài 12 Một lớp có 10 học sinh bầu vào chức vụ khác nhau: lớp trưởng, lớp phó bí thư ( không kiêm nhiệm) Số cách lựa chọn khác là? a b 120 c 720 d 30 Bài 13 Với chữ số 0,1,2,3,4,5,6 số số chẵn gồm chữ số đôi khác (chữ số phải khác 0) lập đượclà : A 1250 B 1260 C 1280 D 1270 Bài 14 Tập nghiệm phương trình : A x =2 : A {1; - 2} B {1} Bài 15 Số đường chéo hình thập giác lồi : A 80 B 90 C { - 1,2} D { 2} C 45 D 35 Bài 16 Trong đa giác bảy cạnh,kẻ đường chéo Hỏi có giao điểm đường chéo, trừ đỉnh? a 35 b 45 c 25 d 48 Bài 17 Có cách xếp bạn nam bạn nữ vào 10 ghế kê thành hàng ngang,sao cho bạn nam ngồi liền ? a 864000 b 522000 c 426000 d 728000 Bài 18 a A56 Cho chữ số :1,2,3,4,5,6 Số số tự nhiên gồm chữ số khác lấy từ chữ số cho b C56 c A56 C56 d P6 Bài 19 a 170 Một đa giác lồi 20 cạnh có đường chéo? b.160 c.150 Bài 20 a An2 + A22n = 110 n có giá trị là? b Bài 21 Tỉ số ( n + 3) ! ( n + 1) ! c d c n+3 d n+1 c d bao nhiêu? b n + 5n + a n+2 d 140 Bài 22 a A22n − 24 = An2 giá trị n là? b Bài 23 a 35 Một đa giác lồi 10 cạnh số đường chéo ? b 90 c 80 d 45 Bài 24 a A10k = 720 k có giá trị ? b d c Bài 25 Có số tự nhiên lẻ có chữ số khác nhau? A B C 20 45 50 D 40 Bài 26 Có 1000 tờ vé số đánh số từ 0000 đến 9999 Số vé có chữ số khác là: A B C 104 D 9000 4536 5040 Bài 27 nhau? Có thể lập số tự nhiên gồm chữ số biết chữ số đứng kề phải khác A 95 − 9.5 B 9.8.7.6.5 C D 9! Bài 28 Người ta muốn xếp bạn nam bạn nữ ngồi vào ghế dài cho nam nữ ngồi xen kẽ Hỏi có cách xếp A 144 B 18 C 36 D 72 Bài 29 Môt lớp học có 10 học sinh ưu tú chọn vào ban cán lớp Hỏi có cách chọn lớp trưởng, lớp phó thủ quỹ từ 10 học sinh (không kiêm nhiệm)? A 720 B 120 C 1000 D 30 Bài 30 Một chi đoàn học sinh có 16 thành viên có cặp sinh đôi Đoàn trường muốn chọn đoàn viên dự Đại hội cấp tỉnh Hỏi có cách chọn biết số đoàn viên chọn có học sinh thuộc cặp sinh đôi? A 75 B 60 C 30 D 45 Bài 31 Bạn Nam có áo khác nhau, quần dài khác nhau, đôi giày khác đôi dép khác Hỏi bạn Nam có cách kết hợp áo, quần, giày dép? A 110 B 108 C 104 D 106 Bài 32 Có học sinh gồm nữ nam xếp thành hàng dọc Hỏi có cách xếp hàng cho nữ sinh phải đứng đầu hàng? A 48 B 50 C 42 D 52 Bài 33 Cho tập A = { 1;2;3;4;5;6;7;8;9} Có thể lập số tự nhiên gồm chữ số lấy từ A, chữ số đôi khác chữ số 2; 4;5 đồng thời có mặt? A 4320 B 10800 C.3600 D 1800 Bài 34 Cho đường thẳng song song Trên đường thứ có 10 điểm cho trước, đường thứ có 20 điểm cho trước Có thể lập tam giác có đỉnh lấy từ điểm cho trước trên? A B.24360 C 2800 D 4060 3800 Bài 35 Bạn Nam muốn đóng gói sách khác thành gói quyển, quyển, Hỏi bạn Nam có cách đóng gói? A B 1260 C 72 D 246 1560 Bài 36 Cần xếp học sinh nữ học sinh nam vào hàng dài Hỏi có cách xếp biết nữ sinh đứng kế nam sinh đứng kế nhau? A.40320 B 720 C 1440 D 126 Bài 37 Biết số hoán vị n phần tử 620 n bao nhiêu? A B C D Không có giá trị n Bài 38 Biết số chỉnh hợp chập k 10 phần tử 720 k nhận giá trị sau đây? A B C D giá trị k Bài 39 Từ chữ số 1;2;3;4;5;6 lập số tự nhiên có chữ số đôi khác phải có mặt chữ số 1? A.60 B 240 C 96 D 120 Bài 40 Tỉ số A ( n + 3) ! ( n + 1) ! kết sau đây? n+3 B n +1 C n+2 D n + 5n + Bài 41 Một truyện tranh có 30 tập Hỏi có cách xếp truyện lên kệ sách dài cho tập tập không đặt cạnh A B C D 29!28 30!− 28! 30!− 29! 30!− 28.29 Bài 42 Từ chữ số 0;1;2;3;4;5 lập số tự nhiên chia hết cho gồm chữ số chữ số khác đôi một? A 96 B 108 C 156 D 120 Bài 43 Từ chữ số 1;2;3;4;5;6;7 lập số tự nhiên lẻ gồm chữ số đôi khác thiết phải có mặt chữ số 2? A 480 B 440 C 520 D 560 Bài 44 Cho lục giác lồi, đường chéo lục giác cắt tối đa giao điểm? A.25 B 30 C 15 D 36 Bài 45 Một đội cảnh sát có người Số cách phân công người trực địa điểm A, người trực địa điểm B, người trực địa điểm C là: A 3780 B 1260 C 15120 D Các đáp án A, B, C sai Bài 46 Một tổ có nữ nam, số cách chọn người có không nam là: A 66 B 120 C 360 D 60 Bài 47 Một tổ có 12 học sinh chia thành nhóm gồm học sinh, học sinh học sinh Số cách chia bằng: A 7200 B 8500 C 3960 D Một đáp án khác Bài 48 Từ số 0,1,2,3,4 Số số có chữ số đôi khác chia hết cho là: A A34 Bài 49 B A34 D C34 Một nhà có cửa vào Các cách vào cửa cửa : 1 A C19 C18 B A 29 C C29 D A29 2 Bài 50 Cho đa giác lồi n cạnh ( n > 2) Công thức tính số đường chéo ? A Bài 51 12? n(n-3) B C2n C A2n D n Từ số 1;2;3;4;5;6 lập số tự nhiên gồm chữ số khác bắt đầu B A 24 A P4 Bài 52 C C34 C C24 D A64 Một đa giác lồi có 10 đỉnh Tìm số giao điểm tối đa đường chéo đa giác trên> A.45 B 210 C 35 D 595 Bài 53 Có hoa cẩm chướng hồng, An muốn chọn cẩm chướng hồng để cắm vào bình Hỏi An có lựa chọn? A 4200 B 792 C 45 D 350 Bài 54 Có táo cam, chia làm phần có số lượng cho phần có cam Hỏi có cách chia? A 210 B 105 C 38 D 76 Gọi A = { 1;2;3;4;5;6;7;8} Số tập A chứa mà không chứa Bài 55 A 64 B 128 C 65 D 129 Bài 56 Cho tập A = { 1;2;3;4;5;6;7;8;9} Có thể lập số tự nhiên gồm chữ số khác lấy từ A cho chữ số đứng vị trí A B C D 8! Bài 57 Biết A 3 C n = 10 An B 40 9!− − 8! có giá trị bằng: C 120 D 60 30 Bài 58 Có nhà toán học 10 nhà hóa học Muốn thành lập đoàn đại biểu gồm người Hỏi có cách lập cho đoàn phải có nhà toán học? A 490 Bài 59 Bài 60 B 450 C 440 D 495 Có số tự nhiên chia hết cho gồm chữ số đôi khác nhau? A 5506 B 5694 C 5712 x −1 Nghiệm phương trình Ax +1 = A 16 B D 5648 Ax +1 Px −1 , x ∈ N là: 15 C 14 D đáp án khác Bài 61 Cho tập hợp A gồm 100 phần tử khác Hỏi có tập A có từ phần tử trở lên? A 100 B 2100 C 100 D đáp án khác 1 2 − C100 − C100 − C100 − C100 − C100 Bài 62 Một đa giác lồi 10 cạnh số đường chéo ? A.80 B 90 C 35 Bài 63 D 45 A22n − 24 = An2 giá trị n là? A Không có giá trị n B.5 C D Bài 64 Trong mặt phẳng có hình chữ nhật tạo thành từ bốn đường thẳng song song với năm đường thẳng phân biệt vuông góc với bốn đường thẳng song song đó? A 16 Bài 65 B 240 C 126 D 60 Từ tập A = { 1; 2;3; 4;5;6;7;8;9} có cách chọn số số chẵn, số nguyên tố? A B C D Bài 66 Từ chữ số 0;1;2;3 lập số chữ số có mặt lần, chữ số lại có mặt lần A 24 B.120 C 48 D 60 Bài 67 Bài 68 Số số tự nhiên có chữ số A B C 9.A92 103 9.102 Số số điện thoại có chữ số A B 9.105 10 C A106 D A103 D C106 Bài 69 Có banh khác bỏ vào hộp khác (không thiết hộp có banh) số cách là: A B C D A3 C3 2.3 Bài 70 Có cách xếp chổ ngồi cho 10 bạn,trong có An Bình, vào 10 ghế kê thành hàng ngang,sao cho hai bạn An Bình không ngồi cạnh ? A 2903040 B 3828800 C 725760 D 728000 PHẦN NHỊ THỨC NEWTON Bài 71 Hệ số x6y3 khai triển (x2 +y)6 : A 120 B 20 Bài 72 C 30 D 40 Cho hai số thực a , b số nguyên dương n n ( I ): ( a + b ) = ∑ Cnk a n −k b k n n k =0 Trong hai công thức : A ( I ) B ( II ) Bài 73 n ( II ): ( a − b ) = ∑ ( −1) Cnk a n −k b k k k =0 C ( I ) ( II ) D ( I ) ( II ) sai Hãy đáp án sau sai n A Số số hạng công thức khai triển ( a + b ) n + B Tổng số mũ a b số hạng công thức khai triển ( a + b ) n n k n −k k C Số hạng thứ k+1 khai triển ( a + b ) Tk +1 = C n a b n D Các hệ số nhị thức khai triển ( a + b ) cách hai số hạng đầu cuối đối n Bài 74 Biểu thức x + 10a y + 40 x y + 80 x y + 80 xy + 32 y khai triển nhị thức sau A ( x − y ) Bài 75 B ( x + y ) 5 C ( 2x + y ) D ( 2x − y ) Biết hệ số x khai triển ( − x ) 90 Tìm n A n= B n = C n = n D n =10 1  Bài 76 Tìm số hạng không chứa x triển khai  x3 + ÷ x  A 28 B 29 C 30 Bài 77 Cho biết tổng hệ số khai triển nhị thức ( x + 1) 1024 Hãy tìm hệ số a số hạng n ax12 khai triển A a = 100 Bài 78 D 31 B a = 120 C a = 210 D a = 150 Tìm hệ số a ax8 khai triển (x2 + 2)n, biết: A 3n − 8C2n + C1n = 49 A a = 280 B a = C a = 35 D a = 15 P( x ) = (1 + x)9 + (1 + x)10 + + (1 + x)14 Bài 79 Cho biểu thức P ( x) = a0 + a1 x + a2 x + + a14 x14 Hãy tìm hệ số a9 A C2522 24 ( −3x ) 21 Bài 80 B C12 Hãy tìm khai triển nhị thức ( x + A Bài 83 triển 8 8 8 D a9 = C9 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14 Bài 82 khai x 12 Trong khai triển ( − ) Tìm hệ số số hạng chứa x x A Bài 81 dạng B a9 = a9 = C149 9 9 9 C a9 = C9 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14 Có B C18 1 C C128  ÷ 3 1 D −C128  ÷  3 18 ) số hạng độc lập với x x3 C C18 D C18 n Hãy tính biểu thức sau A = Cn + Cn + Cn + + Cn A A = 2n B A = n C A = 2n D A = n + 1 2 n n Hãy tính biểu thức sau S = Cn + 3Cn + Cn + + Cn A S = 4n Bài 84 Bài 85 D S = + 4n n −1 n −3 n −5 n Hãy tính biểu thức sau B = Cn + Cn + Cn + + Cn A B = 2n B B = 2n − C B = 2n −1 − D B = 2n + 10 11 Hãy tính biểu thức sau S = C11 + C11 + C11 + C11 + C11 + C11 A S = 211 Bài 86 C S = 4n B S = 3n C S = B S = 210 211 D S = 25 2n Hãy tính biểu thức sau S = C2 n + C2n + C2 n + + C2 n A S = 22 n B S = 2n C S = 22 n −1 − D S = 22 n −1 12 Bài 87 Bài 88 1  Tìm hệ số x8 khai triển  x + ÷ x  A C12 B C12 Tìm số hạng đứng khai triển sau ( x3 + xy ) 10 43 10 A C21 x y Bài 89 Bài 90 A C2520 25 ( −3x ) Bài 94 C C2521 24 ( −3 x ) D C2522 24 ( −3 x ) 21 21 B A = 6n B 819200 A = 7n C 20 D Đápán khác C 10485760 D 1.048.576 n B 120 C 924 Tinh hệ số x 25 y10 khai triển ( x3 + xy ) A 3003 D 792 15 B 4004 C 5005 D.58690 Tìm số nguyên dương bé n cho khai triển ( x + 1) có hai hệ số liên tiếp có tỉ số n B 21 C 20 15 D 23 5 Biết Cn = 15504 Vậy An bao nhiêu? A 108528 Bài 96 21 25 Tìm hệ số có giá trị lớn khai triển ( x + 1) Biết tổng hệ số 4096 A 22 Bài 95 B C2521 25 ( −3 x ) 10 43 10 10 41 11 D C21 x y C21 x y C Tổng tất hệ số khai triển ( x + y ) A 253 Bài 93 20 21 2 n n Cho A = Cn + 5Cn + Cn + + Cn Vậy A 81920 Bài 92 10 41 11 B C21 x y ( − 3x ) Tìm số hạng thứ 21 khai triển: A A = 5n Bài 91 D C12 = 66 C C12 B 62016 C 77520 Tinh hệ số x12 y13 khai triển ( x + y ) A 5200300 B 5200400 D 1860480 25 C 500 D.48670 Tinh hệ số x12 y13 khai triển ( x − y ) Bài 97 13 12 ( −3) A C25 Bài 98 13 25 C 212 ( −3 ) B 5200400 13 13 12 13 D C25 x 12 Trong khai triển ( + ) Tìm hạng tử độc lập với x x A 824 B 924 C −924 D 724 15 Tìm hạng tử không chứa x khai triển ( x + ) x Bài 99 A 3003 B 4004 C 5005 D.58690 Bài 100 Tìm số nguyên dương n cho C0n + 2C1n + 22 C2n + + 2n Cnn = 6561 A B C D 12   Bài 101 Tìm số hạng không chứa x khai triển  −2x + ÷ x   a C12 (−2) b C12 (−2) c C12 (2) d Đáp án khác Bài 102 Hệ số x9 khai triển ( + x ) + ( + x ) + + ( + x ) a 3010 b 3003 c 3001 10 14 là? d 910 Bài 103 Biết tổng tất hệ số khai triển nhị thức ( 1+ x2)n 1024, giá trị n a 14 b 20 c 10 d 15 Bài 104 Biết hệ số x n-2 khai triển A B (2-x)n 24, ta có n : C 12 D 20 2007 Bài 105 Tổng S= C 2007 + C 2007 +C 2007 + + C 2007 : A 22006 B 22007 C 22008 D 22009 PHẦN XÁC SUẤT Bài 106 Cho túi đựng bi đỏ bi xanh Xác suất để lấy 3viên bi ngẫu nhiên màu đỏ là: A C35 C12 B C12 C35 C A35 A12 D A12 A35 Bài 107 Lớp11A có 50 em, có 30 nam, 20 nữ xác suất để chọn ngẫu nhiên học sinh nữ A C250 - C30 C250 B C220 C250 C A 250 - A30 A 250 D A 220 A 250 Bài 108 Trong hộp có viên bi đánh số từ1 đến 6, lấy ngẫu nhiên viên bi nhân số viên bi với Xác suất để kết nhận số chẵn A B C D Bài 109 Cho phép thử T:"Gieo súc sắc lần" Xét biến cố A "số chấm mặt xuất lẻ" Khi số phần tử A là: A B C D Bài 110 Cho phép thử có số phần tử không gian mẫu n kết phép thử đồng khả Gọi A ; B biến cố xung khắc liên quan đến phép thử số phần tử chúng a,b Mệnh đề sai ? A P(A ∪ B) = a+b n B P(A ∩ B) = C P(A.B) = a.b D Có mệnh đề sai A,B,C Bài 111 Một túi đựng viên bi xanh viên bi đỏ Chọn ngẫu nhiên viên bi Gọi X số bi đỏ viên bi Tập giá trị X là: A { 0,1,2,3,4} B { 0,1,2,3} C {1,2,3} D {1,2,3,4} Bài 112 Một lớp có 20 học sinh ,trong có 10học sinh đỗ vào trường Bách khoa,5học sinh đỗ vào trường Kinh tế ,không có học sinh đỗ trường Xác suất để chọn học sinh đỗ vào Bách khoa Kinh tế : A B C D Bài 113 Gieo xúc xắc vô tư hai lần Xác suất để số lẻ chấm lần gieo thứ số chẵn chấm lần gieo thứ hai : A B C D Bài 114 Một hộp đựng bi đỏ ,4 bi vàng ,3 bi xanh Lấy ngẫu nhiên bi Xác suất để bi vàng là: A 55 B 110 C 44 D 110 Bài 115 Một hộp kín đựng viên bi xanh viên bi đỏ có kích thước trọng lượng Lấy ngẫu nhiên viên bi,xác suất để lấy viên bi đỏ : A 11 42 B 60 252 C 252 Bài 116 Hai biến cố A B có quan hệ biết P(A) = 12 D , P(B) = , 13 42 P(A ∪ B) = P(A ∩ B) = ? A xung khắc B độc lập C đối D A,B, C sai Bài 117 Gieo đồng xu phân biệt đồng chất Gọi A biến cố” Có hai lần ngữa” Tính xác suất A A: B: C: D: Bài 118 Trong hộp đựng bi xanh, bi đỏ bi vàng Lấy ngẫu nhiên viên bi, tính xác suất để bi vàng lấy A: 37 455 B: 22 455 C: 50 455 D: 121 455 Bài 119 Trong lớp học có 54 học sinh có 22 nam 32 nữ Cho tham gia làm ban cán lớp Chọn ngẫu nhiên người để làm ban cán lớp; lớp Trưởng, lớp Phó học tập, Bí thư chi đoàn, lớp Phó lao động Ban cán có hai nam hai nữ A: C222 C322 C544 B: 4!C222 C322 C544 C: A222 A322 C544 D: 4!C222 C322 A544 Bài 120 Trong lớp học có 54 học sinh có 22 nam 32 nữ Cho tham gia làm ban cán lớp Chọn ngẫu nhiên người để làm ban cán lớp; lớp Trưởng, lớp Phó học tập, Bí thư chi đoàn, lớp Phó lao động Cả bốn nữ A: C324 4!C544 B: A324 4!C544 C: C322 A544 D: A, C Bài 121 Gieo ngẫu nhiên xúc sắc cân đối đồng chất Tìm xác suất biến cố sau A” Tổng số chấm suất 7” A: 36 B: C: 18 D: Bài 122 Cho chữ A,G,N,S viết lên bìa, sau người ta trải ngẫu nhiên Tìm xác suất chữ SANG A: B: C: 24 D: 256 Bài 123 Có ba hộp: Hộp A đựng bi xanh bi vàng; Hộp B đựng bi đỏ bi xanh; Hộp C đựng bi trắng bi xanh Lấy ngẫu nhiên hộp, lấy viên bi từ hộp Xác suất để lấy bi xanh A: B: 55 96 C: 15 D: 551 1080 Bài 124 Trên kệ sách có 10 sách Toán sách Văn Lấy mà không để lại kệ Xác suất để hai sách đầu Toán, thứ ba Văn A: 18 91 B: 15 91 C: 45 D: 15 Bài 125 Một hộp chứa bi xanh, bi vàng bi trắng Lần lượt lấy bi không để lại Xác suất để bi lấy lần thứ I bi xanh, thứ II bi trắng, thứ III bi vàng A: 60 B: 20 C: 120 D: Bài 126 Gieo đồng xu A B cách độc lập với Đồng xu A chế tạo cân đối Đồng xu B chế tạo không cân đối nên xác suất xuất mặt sấp gấp ba lần xác suất xuất mặt ngửa Tính xác suất để: Khi gieo hai đồng xu lần hai đồng xu ngữa A: 0.4 B:0,125 C:0.25 D:0,75 Bài 127 Gieo đồng xu A B cách độc lập với Đồng xu A chế tạo cân đối Đồng xu B chế tạo không cân đối nên xác suất xuất mặt sấp gấp ba lần xác suất xuất mặt ngửa Tính xác suất để: Khi gieo hai đồng xu hai lần hai đồng xu ngữa A: 16 B: 64 C: 32 D: Bài 128 Trong thi trắc nghiệm khách quan có 10 câu Mỗi câu có phương án trả lời, có câu trả lời Một học sinh không học nên làm cách chọn ngẫu nhiên phương án trả lời Tính xác suất để học sinh trả lời 10 câu A:0,7510 0.25 B: 10 C:0,2510 0, 75 D: 10 10 Bài 129 Trong trò chơi điện tử, xác suất để An thắng trận 0,4 (Không có hòa) Hỏi An phải chơi tối thiểu trận để xác suất An thắng trận loạt chơi lớn 0,95 A:4 B:5 C:6 D:7 Bài 130 Ba người săn A,B,C độc lập với nổ súng bắn vào mục tiêu Biết xác suất bắn trúng mục tiêu A,B,C tương ứng 0,7; 0,6; 0,5 Tính xác suất để có xạ thủ bắn trúng A:0.45 B:0.80 C:0.75 D:0.94 Bài 131 Gieo xúc xắc cân đối đồng chất Tính xác suất để số chấm xuất chia hết cho A: B:1 C:3 D: Bài 132 Một lớp có 40 học sinh gồm 24 học sinh nam 16 học sinh nữ Thầy giáo chọn ngẫu nhiên học sinh lên bảng giải tập Tính xác suất để học sinh chọn học sinh nữ A:0,4 B: 0,3 C:-0,4 D:0,2 Bài 133 Trong đợt thi học sinh giỏi tỉnh Bình Phước trường THPT Hùng Vương môn Toán có em đạt giải có nam nữ , môn Văn có em đạt giải có nam nữ , môn Hóa học có em đạt giải có nam nữ , môn Vật lí có em đạt giải có nam nữ Hỏi có cách chọn môn em học sinh để dự đại hội thi đua ? Tính xác suất để có học sinh nam nữ để dự đại hội? A: 577 625 B: C: D: Bài 134 Trong môn Toán, thầy giáo có 40 câu hỏi khác gồm câu hỏi khó, 15 câu hỏi trung bình, 20 câu hỏi dễ Một ngân hàng đề thi đề thi có câu hỏi đựơc chọn từ 40 câu hỏi Tính xác suất để chọn đề thi từ ngân hàng đề nói thiết phải có đủ loại câu hỏi (khó, trung bình, dễ) số câu hỏi dễ không A:0,3 B:0,2 C: 915 3848 D:0,5 Bài 135 Đội dự tuyển học sinh giỏi giải toán máy tính cầm tay môn toán trường phổ thông có học sinh nam khối 12, học sinh nữ khối 12 học sinh nam khối 11 Để thành lập đội tuyển dự thi học sinh giỏi giải toán máy tính cầm tay môn toán cấp tỉnh nhà trường cần chọn em từ em học sinh Tính xác suất để em chọn có học sinh nam học sinh nữ, có học sinh khối 11 học sinh khối 12 A:0,4 B:0,3 C: 11 14 D:0,5 Bài 136 Gọi A tập hợp tất số tự nhiên gồm chữ số phân biệt chọn từ chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; Chọn ngẫu nhiên số từ tập A, tính xác suất để số chọn số chia hết cho A:0,4 B: C: 11 36 D: Bài 137 Trường trung học phổ thông Thuận Thành số có tổ Toán gồm 15 giáo viên có giáo viên nam, giáo viên nữ; Tổ Lý gồm 12 giáo viên có giáo viên nam, giáo viên nữ Chọn ngẫu nhiên tổ giáo viên dự tập huấn chuyên đề dạy học tích hợp Tính xác suất cho giáo viên chọn có nam nữ 11 A:0,1 B: 197 495 C:0.75 D:0.94 Bài 138 Một xí nghiệp có 50 công nhân, có 30 công nhân tay nghề loại A, 15 công nhân tay nghề loại B, công nhân tay nghề loại C Lấy ngẫu nhiên theo danh sách công nhân Tính xác suất để người lấy có người tay nghề loại A, người tay nghề loại B, người tay nghề loại C A:0,12 B: 45 392 C:0.7 D:0.9 Bài 139 Trường trung học phổ thông Đức Thọ có tổ Toán- Tin gồm 10 giáo viên có giáo viên nam, giáo viên nữ; Tổ Lý- Hóa - Sinh gồm 12 giáo viên có giáo viên nam, giáo viên nữ Chọn ngẫu nhiên tổ giáo viên chuyên đề Tính xác suất cho giáo viên chọn có nam nữ A:0,12 B: 49 66 C:0.7 D:0.9 Bài 140 Trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh trường THPT Hùng Vương có 10 học sinh đạt giải có học sinh nam học sinh nữ Nhà trường muốn chọn nhóm học sinh 10 học sinh để tham dự buổi lễ tuyên dương khen thưởng cuối học kỳ năm học 2015 – 2016 huyện tổ chức Tính xác suất để chọn nhóm gồm học sinh mà có nam nữ, biết số học sinh nam số học sinh nữ A: B: C: D: Bài 141 Cho X tập hợp gồm số tự nhiên lẻ số tự nhiên chẵn Chọn ngẫu nhiên từ tập X ba số tự nhiên Tính xác suất chọn ba số tự nhiên có tích số chẵn A: B: C: D: Bài 142 Gọi X tập hợp số tự nhiên gồm chữ số đôi khác tạo thành từ chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Chọn ngẫu nhiên số từ tập hợp X Tính xác suất để số chọn chứa chữ số lẻ A: 10 21 B:1 C:3 D: Bài 143 Trong giải bóng đá nữ trường THPT Hùng Vương có 12 đội tham gia, có hai đội hai lớp 12A6 10A3 Ban tổ chức giải tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành hai bảng A B, bảng đội Tính xác suất để hai đội 12A6 10A3 bảng A:0,12 B: 11 C:0.7 D:0.9 Bài 144 Gọi M tập hợp số có chữ số đôi khác lập từ chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lấy từ tập M số Tính xác suất để lấy số có tổng chữ số số lẻ ? A:0,1 B: 48 105 C:0.17 D:0.8 Bài 145 Có 30 thẻ đánh số từ đến 30 Chọn ngẫu nhiên 10 thẻ Tìm xác suất để có thẻ mang số lẻ, thẻ mang số chẵn, có thẻ mang số chia hết cho 10 12 A:0,1 B: 48 105 C:0.17 D: 99 667 13
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập TRẮC NGHIỆM đại số tổ hợp, BÀI tập TRẮC NGHIỆM đại số tổ hợp, BÀI tập TRẮC NGHIỆM đại số tổ hợp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay