Phân tích trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra

12 105 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 20:44

MỤC LỤCMỞ ĐẦU1NỘI DUNG1A.PHẦN LÝ THUYÊT1I.Khái niệm1II.Nội dung trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền trong cơ quan tiến hành tố tụng gây ra.3B.PHẦN TÌNH HUỐNG6I.Tóm tắt vụ việc.6II.Phân tích vụ việc.7KẾT LUẬN10DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO11 MỞ ĐẦUTrong lịch sử pháp luật thế giới, trách nhiệm bồi thường thiệt ngoài hợp đồng là một trong những chế định có sớm nhất của pháp luật dân sự. Trải qua các thời kỳ lịch sử và ở những nước khác nhau quy định về người phái bồi thường cũng như mức độ bồi thường cũng có sự khác biệt. Vấn đề này phụ thuộc vào quan điểm giai cấp, điều kiện kinh tế xã hội của mỗi quốc gia.Pháp luật dân sự Việt Nam cũng quan tâm tới vấn đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Những thiệt hại đó có thể xâm phạm về tài sản; sức khỏe, tính mạng; danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Trong đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra là một vấn đề được cử tri cả nước quan tâm hiện nay. Vì vậy, em xin được lựa chọn đề tài: “Phân tích trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra”NỘI DUNGA.PHẦN LÝ THUYÊTI. Khái niệm1.Khái niệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngTrách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một khái niệm có ý nghĩa pháp lý cao trong hệ thống pháp luật của nước ta, nó được đề cập tới rất sớm và được quy định trong Bộ luật Dân sự 1995 và hoàn thiện đầy đủ hơn trong Bộ luật Dân sự 2005. Cụ thể hơn tại Điều 604 Bộ luật Dân sự Việt Nam quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng như sau: “1. Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh thường.2.Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó.”Như vậy, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là quy định của luật dân sự mà khi được áp dụng sẽ làm hình thành một quan hệ dân sự trong đó người có hành vi xâm phạm đến tài sản, tính mạng sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường những thiệt hại do mình gây ra.2.Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụngCơ quan tiến hành tố tụng là cơ quan nhà nước, thực hiện quyền lực nhà nước trong việc giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hình sự, vụ án hành chính và thi hành án dân sự hoặc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thủ tục tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong xã hội. Các quyết định của các cơ quan này có giá trị bắt buộc các chủ thể khác phải chấp hành.Trong thủ tục tố tụng dân sự và tố tụng hành chính, cơ quan tiến tố tụng bao gồm: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự.Trong thủ tục tố tụng hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm: Cơ quan điều tra, tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân. Người tiến hành tố tụng là người thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong việc giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hình sự, vụ án hành chính, thi hành án dân sự hoặc kiểm sát việc tuân theo pháp luất trong tố tụng dân sự, hình sư, hành chính. Những người tiến hành tố tụng được thay mặt các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hình sự, hành chính và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thủ tục tố tụng. Những người tiến hành tố tụng được chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình độc lập với các chủ thể khác và chỉ tuân theo pháp luật.Trong thủ tục tố tụng dân sự và tố tụng hành chính, người tiến hành tố tụng bao gồm: Chánh án tòa án, Thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư kí tòa án, kiểm sát viên, thủ trưởng cơ quan thi hành án, chấp hành viên.Trong thủ tục tố tụng hình sự, người tiến hành tố tụng bao gồm: Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, điều tra viên; Viện trưởng, phó viện trưởng viện kiểm sát, kiểm sát viên; Chánh án, Phó Chánh án Toà án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án.Vậy, trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra là: một loại quan hệ dân sự mà trong đó người tiến hành tố tụng có lỗi trong quá trình tiến hành tố tụng, gây ra thiệt hại cho người khác phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra theo quy định của pháp luật.II.Nội dung trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền trong cơ quan tiến hành tố tụng gây ra.Điều 620 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về việc bồi thương thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra.“Điều 620. Bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra Cơ quan tiến hành tố tụng phải bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của mình gây ra khi thực hiện nhiệm vụ trong quá trình tiến hành tố tụng. Cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm yêu cầu người có thẩm quyền đã gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật, nếu người có thẩm quyền có lỗi trong khi thi hành nhiệm vụ.”1.Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường.Hoạt động tố tụng gồm tố tụng hình sự, tố tụng hành chính và tố tụng dân sự. Trong đó tố tụng hình sự có tính đặc trưng riêng. Vì thế mà Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định các trình tự thủ tục bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự và tố tụng dân sự, hành chính khác nhau.Trong hoạt động tố tụng hình sự, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có hành vi cố ý hoặc vô ý hoặc do trình độ hiểu biết pháp luật hạn chế, cho nên vi phạm trình tự, thủ tục tố tụng dẫn đến việc bắt tạm giữ, tạm giam, hoặc truy tố xét xử không đúng pháp luật. làm oan sai gây thiệt hại danh dự, uy tín, tài sản của cá nhân. Tuy nhiên, có những trường hợp không phải do lỗi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng mà do các điều kiện khách quan mang lại, do đó cơ quan tiến hành tố tụng đã không thực hiện đúng trình tự tố tụng gây thiệt hại cho cá nhân. Trong những trương hợp trên, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi có căn cứ sau:•Có bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người bị thiệt hại thuộc các trường hợp được bồi thường quy đinh tại điều 26 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009•Có thiệt hại thức tế do người tiến hành tố tụng hình sự gây ra đối với người bị thiệt hại.Phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự theo điều 26 và cơ quan phải bồi thường là các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009.Trong hoạt động tố tụng hành chính, tố tụng dân sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chủ yếu là toà án. Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có hành vi vi phạm pháp luật mà gây thiệt thì Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người tiến hành tố tụng gây ra trong các trường hợp sau:•Tự mình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;•Áp dụng biện pháp khần cấp tạm thời khác với biện pháp khẩn cấp tạm thời thời mà cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu;•Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quá yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cá nhân, tổ chức, cá nhân;•Ra bản án, quyết định mà biết rõ là trái pháp luật hoặc cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án. Khi xác định có đầy đủ căn cứ bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hành chính và tố tụng dân sự thì cơ quan phải bồi thường là tòa án nhân dân các cấp. Căn cứ vào quyết định, bản án thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án để xá định trách nhiệm bồi thường theo điều 33 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2009.2.Nguyên tắc bồi thường thiệt hạiĐiều 605 bộ luật dân sự đã quy định nguyên tắc được áp dụng trong bồi thường thiệt hại, trong đó nguyên tắc mang tính chất nền tảng là trong bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật đó là “thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ à kịp thời”. Như vậy khi có thiệt hại do người có thẩm quyền trong cơ quan tiến hành tố tụng gây ra mà lỗi thuộc về người tiến hành tố tụng thì phải bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại một cách kịp thời. Ngoài ra, với việc giải quyết bồi thường do người tiến hành tố tụng gây ra thì còn có các nguyên tắc như điều 7 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009: “Điều 7. Nguyên tắc giải quyết bồi thườngViệc giải quyết bồi thường phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:1. Kịp thời, công khai, đúng pháp luật;2. Được tiến hành trên cơ sở thương lượng giữa cơ quan có trách nhiệm bồi thường với người bị thiệt hại hoặc đại diện hợp pháp của họ;3. Được trả một lần bằng tiền, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác”.3. Xác định thiệt hại được bồi thường.Việc xác định thiệt hại do người có thẩm quyền trong cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong qua trình tố tụng hết sức phức tạp. Thiệt hại có thế gây ra ở đây bao gồm sức khỏe, tình mạng; danh dự, nhân phẩm, uy tín và tài sản.Các thiệt hại được bồi thường do hành vi vi phạm pháp luật của người tiến hành tố tụng gây ra được quy định trong Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2009. Về tính mạng người bị thiệt hại được bồi thường thiệt hại về vật chất do nười bị thiệt hại chết (Điều 48); về sức khỏe thì được bồi thường thiệt hại về vật chất do tổn hại về sức khỏe (Điều 49); về danh dự, nhân phẩm, uy tín thì được bồi thường thiệt hại do tổn thất tinh thần (Điều 47) và được khôi phục danh dự trong hoạt động động tố tụng (Điều 51); về tài sản thì được bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (Điều 45), thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút (Điều 46) và được trả lại tài sản bị thu giữ trước đó (Điều 50).B.PHẦN TÌNH HUỐNGI.Tóm tắt vụ việc.Theo cáo trạng, ngày 15082003, tại thôn Me ( xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ án giết người, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án “giết người” và đến ngày 29092003 đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Chấn về tội danh giết người.Ngày 26032004, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Chấn và đã ra bản án tuyên bị cáo phạm tội giết người với mức án tù chung thân. Tiếp đó ngày 26 và 27.7.2004, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, tuyên y án sơ thẩm.Trong quá trình điều tra bị cáo có khai nhận hành vi giết người, nhưng tại các phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo không nhận tội và trong trại giam, phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn tiếp tục kêu oan.Sau đơn kháng cáo của gia đình bị cáo, tòa phúc thẩm TANDTC đã tiến hành xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm. Trong quá trình ở trại giam, phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn đã nhiều lần kêu oan và bà Nguyễn Thị Chiến là vợ ông Chấn cũng liên tục gửi đơn kêu oan cho chồng. Ngày 25102013, đối tượng Lý Nguyễn Chung đã ra đầu thú, khai nhận đã thực hiện hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan vào tối ngày 1582013 để cướp tài sản.Ngày 4112013, ông Nguyễn Thanh Chấn chính thức được trả tự do sau hơn 10 năm thụ án chung thân. Hai ngày sau, ngày 6112013, Hội đồng thẩm phán TANDTC tiến hành xét xử theo thủ tục tái thẩm, tuyên hủy bản án phúc thẩm của Tòa phúc thẩm TANDTC, bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Giang đối với Nguyễn Thanh Chấn và chuyển hồ sơ vụ án cho VKSND Tối cao để điều tra lại theo thủ tục chung.Sau khi được tuyên bố bị kết án oan sai, ông Nguyễn Thanh Chấn liên tục làm hồ sơ và các thủ tục để có thể nhận được tiền bồi thường oan sai từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Vào tháng 52015, gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn đã đạt được thỏa thuận với TAND Tối cao số tiền bồi thường 7,2 tỷ đồng cho những mất mát mà ông Chấn và gia đình phải chịu đựng trong suốt 10 năm ông ngồi tù oan. Số tiền bồi thường được lấy từ ngân sách Nhà nước. Sáng 16.10, tại buổi họp báo quý III2015 do Bộ Tư pháp tổ chức, ông Nguyễn Văn Bốn, Cục trưởng Cục bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) cho biết, Toà cấp cao tại Hà Nội đã trả 7,2 tỉ đồng tiền bồi thường án oan cho gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn (54 tuổi, thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).II.Phân tích vụ việc.Khi vụ án xảy ra, Trần Nhật Luật khi đó là điều tra viên được giao nhiệm vụ thụ lý chính. Trong quá trình điều tra, vì có dấu chân, dấu tay dính máu trên hiện trường, phòng Khoa học kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh đã lấy mẫu vân chân của hơn chục người tình nghi, trong đó có cả ông Chấn để tiến hành giám định. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã xác định dấu vết thu được ở hiện trường không phải là của ông Chấn.Về nguyên tắc, khi có được thông báo như vậy, điều tra viên phải báo cáo thủ trưởng cơ quan điều tra để thực hiện các bước tiếp theo là trưng cầu giám định, nhưng Luật đã phớt lờ việc này.Theo lời ông Chấn kể lại, Trần Nhật Luật đã ép buộc ông Chấn phải khai nhận là đã đi chân đất vào nhà và giết chị Hoan, thậm chí bắt ông Chấn phải diễn lại cảnh giết chị Hoan theo sự dàn dựng của điều tra viên. Và tất nhiên là sự dàn dựng này phải phù hợp với những gì thu lượm được ở hiện trường. Đó là chưa kể họ đã dùng nhục hình đối với ông Chấn, để buộc ông phải “khai theo hướng dẫn”.Điều tra viên Trần Nhật Luật làm sai đã đành, còn kiểm sát viên Đặng Thế Vinh là người được giao nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án thì đã phớt lờ các biên bản hỏi cung bị can, mà trong các biên bản này, ông Chấn đã một mực kêu oan. Kiểm sát viên Vinh chỉ căn cứ vào những gì ông Chấn đã “nhận tội”.Một điều không thể không nói đến nữa là vai trò của Tòa án nhân dân tỉnh trong xét xử vụ án. Tại phiên tòa, ông Chấn một mực kêu oan và tố cáo việc bị cán bộ điều tra dùng nhục hình, bức cung, ép cung nhưng chủ tọa phiên tòa không quan tâm đến tình tiết này. Thậm chí những ý kiến phân tích xác đáng của luật sư, Tòa và Viện cũng không lắng nghe, cứ thế kết án cho ông Chấn.Như vậy, theo quy định tại điều 12 của bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 thì cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng trong vụ án này phải chịu trách nhiệm do vi phạm luật tố tụng hình sự: Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng:“Trong quá trình tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải nghiêm chỉnh thực hiện những quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về những hành vi, quyết định của mình.Người làm trái pháp luật trong việc bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.”Điều 29. Bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự, quyền lợi của người bị oan:“Người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra có quyền được bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự, quyền lợi.Cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự đã làm oan phải bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự, quyền lợi cho người bị oan; người đã gây thiệt hại có trách nhiệm bồi hoàn cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.”Như chúng ta thấy, sau 10 năm ngồi tù oan, ông Nguyễn Thanh Chấn cuối cùng cũng đã được thả tự do và bồi thường thiệt hại với số tiền là 7,2 tỷ đồng chi trả từ ngân sách nhà nước. Điều 56 Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước thì nghĩa vụ hoàn trả và xử lý trách nhiệm của người thi hành công vụ:“1. Người thi hành công vụ có lỗi gây ra thiệt hại có nghĩa vụ hoàn trả cho ngân sách nhà nước một khoản tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.2. Người thi hành công vụ có lỗi vô ý gây ra thiệt hại quy định tại Điều 26 của Luật này không phải chịu trách nhiệm hoàn trả.3. Người thi hành công vụ ngoài việc phải hoàn trả khoản tiền quy định tại khoản 1 Điều này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm còn phải bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.”Theo đó, những cá nhân đã làm sai với lỗi cố ý trong quá trình tiến hành tố tụng trên sẽ phải hoàn trả tiền theo quy định của pháp luật và có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.KẾT LUẬNVới việc quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra thì đã thể hiện được phần nào trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử…, giảm bớt đi tình trạng oan sai và kêu oan của những người có liên quan trong các vụ án. Qua đó cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, mà ở đây là trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1.Giáo trình luật dân sự Việt Nam, tập II, trường đại học luật Hà Nội, NXB công an nhân dân.2.Bộ luật dân sự 20053.Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước 20094.Bộ luật tố tụng hình sự 20035.http:vnexpress.net MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trong lịch sử pháp luật giới, trách nhiệm bồi thường thiệt hợp đồng chế định có sớm pháp luật dân Trải qua thời kỳ lịch sử nước khác quy định người phái bồi thường mức độ bồi thường có khác biệt Vấn đề phụ thuộc vào quan điểm giai cấp, điều kiện kinh tế - xã hội quốc gia Pháp luật dân Việt Nam quan tâm tới vấn đề bồi thường thiệt hại hợp đồng Những thiệt hại xâm phạm tài sản; sức khỏe, tính mạng; danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác Trong đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại người có thẩm quyền quan tiến hành tố tụng gây vấn đề cử tri nước quan tâm Vì vậy, em xin lựa chọn đề tài: “Phân tích trách nhiệm bồi thường thiệt hại người có thẩm quyền quan tiến hành tố tụng gây ra” NỘI DUNG A PHẦN LÝ THUYÊT I Khái niệm Khái niệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng khái niệm có ý nghĩa pháp lý cao hệ thống pháp luật nước ta, đề cập tới sớm quy định Bộ luật Dân 1995 hoàn thiện đầy đủ Bộ luật Dân 2005 Cụ thể Điều 604 Bộ luật Dân Việt Nam quy định phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng sau: “1 Người lỗi cố ý lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền lợi ích hợp pháp khác cá nhân, xâm phạm danh thường 2.Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường trường hợp lỗi áp dụng quy định đó.” Như vậy, trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng quy định luật dân mà áp dụng làm hình thành quan hệ dân người có hành vi xâm phạm đến tài sản, tính mạng sức khỏe, quyền lợi ích hợp pháp người khác mà gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại gây Cơ quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng Cơ quan tiến hành tố tụng quan nhà nước, thực quyền lực nhà nước việc giải vụ việc dân sự, vụ án hình sự, vụ án hành thi hành án dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật thủ tục tố tụng để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ thể xã hội Các định quan có giá trị bắt buộc chủ thể khác phải chấp hành Trong thủ tục tố tụng dân tố tụng hành chính, quan tiến tố tụng bao gồm: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, quan thi hành án dân Trong thủ tục tố tụng hình sự, quan tiến hành tố tụng bao gồm: Cơ quan điều tra, tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Người tiến hành tố tụng người thực nhiệm vụ, quyền hạn việc giải vụ việc dân sự, vụ án hình sự, vụ án hành chính, thi hành án dân kiểm sát việc tuân theo pháp luất tố tụng dân sự, hình sư, hành Những người tiến hành tố tụng thay mặt quan tiến hành tố tụng thực việc giải vụ việc dân sự, vụ án hình sự, hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật thủ tục tố tụng Những người tiến hành tố tụng chủ động thực nhiệm vụ, quyền hạn độc lập với chủ thể khác tuân theo pháp luật Trong thủ tục tố tụng dân tố tụng hành chính, người tiến hành tố tụng bao gồm: Chánh án tòa án, Thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư kí tòa án, kiểm sát viên, thủ trưởng quan thi hành án, chấp hành viên Trong thủ tục tố tụng hình sự, người tiến hành tố tụng bao gồm: Thủ trưởng, phó thủ trưởng quan điều tra, điều tra viên; Viện trưởng, phó viện trưởng viện kiểm sát, kiểm sát viên; Chánh án, Phó Chánh án Toà án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án Vậy, trách nhiệm bồi thường thiệt hại người có thẩm quyền quan tiến hành tố tụng gây là: loại quan hệ dân mà người tiến hành tố tụng có lỗi trình tiến hành tố tụng, gây thiệt hại cho người khác phải bồi thường thiệt hại gây theo quy định pháp luật II Nội dung trách nhiệm bồi thường thiệt hại người có thẩm quyền quan tiến hành tố tụng gây Điều 620 Bộ luật Dân 2005 quy định việc bồi thương thiệt hại người có thẩm quyền quan tiến hành tố tụng gây “Điều 620 Bồi thường thiệt hại người có thẩm quyền quan tiến hành tố tụng gây Cơ quan tiến hành tố tụng phải bồi thường thiệt hại người có thẩm quyền gây thực nhiệm vụ trình tiến hành tố tụng Cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm yêu cầu người có thẩm quyền gây thiệt hại phải hoàn trả khoản tiền theo quy định pháp luật, người có thẩm quyền có lỗi thi hành nhiệm vụ.” Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường Hoạt động tố tụng gồm tố tụng hình sự, tố tụng hành tố tụng dân Trong tố tụng hình có tính đặc trưng riêng Vì mà Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước quy định trình tự thủ tục bồi thường hoạt động tố tụng hình tố tụng dân sự, hành khác Trong hoạt động tố tụng hình sự, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có hành vi cố ý vô ý trình độ hiểu biết pháp luật hạn chế, vi phạm trình tự, thủ tục tố tụng dẫn đến việc bắt tạm giữ, tạm giam, truy tố xét xử không pháp luật làm oan sai gây thiệt hại danh dự, uy tín, tài sản cá nhân Tuy nhiên, có trường hợp lỗi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng mà điều kiện khách quan mang lại, quan tiến hành tố tụng không thực trình tự tố tụng gây thiệt hại cho cá nhân Trong trương hợp trên, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại có sau: • Có án, định quan nhà nước có thẩm quyền hoạt động tố tụng hình xác định người bị thiệt hại thuộc trường hợp bồi thường quy đinh điều 26 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2009 • Có thiệt hại thức tế người tiến hành tố tụng hình gây người bị thiệt hại Phạm vi trách nhiệm bồi thường hoạt động tố tụng hình theo điều 26 quan phải bồi thường quan tiến hành tố tụng theo quy định điều 29, 30, 31 32 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2009 Trong hoạt động tố tụng hành chính, tố tụng dân sự, quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chủ yếu án Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có hành vi vi phạm pháp luật mà gây thiệt Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại hành vi trái pháp luật người tiến hành tố tụng gây trường hợp sau: • Tự áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; • Áp dụng biện pháp khần cấp tạm thời khác với biện pháp khẩn cấp tạm thời thời mà cá nhân, quan, tổ chức có yêu cầu; • Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cá nhân, tổ chức, cá nhân; • Ra án, định mà biết rõ trái pháp luật cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án Khi xác định có đầy đủ bồi thường thiệt hại người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gây hoạt động tố tụng hành tố tụng dân quan phải bồi thường tòa án nhân dân cấp Căn vào định, án thuộc thẩm quyền xét xử tòa án để xá định trách nhiệm bồi thường theo điều 33 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2009 Nguyên tắc bồi thường thiệt hại Điều 605 luật dân quy định nguyên tắc áp dụng bồi thường thiệt hại, nguyên tắc mang tính chất tảng bồi thường thiệt hại hành vi vi phạm pháp luật “thiệt hại phải bồi thường toàn kịp thời” Như có thiệt hại người có thẩm quyền quan tiến hành tố tụng gây mà lỗi thuộc người tiến hành tố tụng phải bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại cách kịp thời Ngoài ra, với việc giải bồi thường người tiến hành tố tụng gây có nguyên tắc điều Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2009: “Điều Nguyên tắc giải bồi thường Việc giải bồi thường phải tuân theo nguyên tắc sau đây: Kịp thời, công khai, pháp luật; Được tiến hành sở thương lượng quan có trách nhiệm bồi thường với người bị thiệt hại đại diện hợp pháp họ; Được trả lần tiền, trừ trường hợp bên có thoả thuận khác” Xác định thiệt hại bồi thường Việc xác định thiệt hại người có thẩm quyền quan tiến hành tố tụng gây qua trình tố tụng phức tạp Thiệt hại gây bao gồm sức khỏe, tình mạng; danh dự, nhân phẩm, uy tín tài sản Các thiệt hại bồi thường hành vi vi phạm pháp luật người tiến hành tố tụng gây quy định Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước 2009 Về tính mạng người bị thiệt hại bồi thường thiệt hại vật chất nười bị thiệt hại chết (Điều 48); sức khỏe bồi thường thiệt hại vật chất tổn hại sức khỏe (Điều 49); danh dự, nhân phẩm, uy tín bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần (Điều 47) khôi phục danh dự hoạt động động tố tụng (Điều 51); tài sản bồi thường thiệt hại tài sản bị xâm phạm (Điều 45), thiệt hại thu nhập thực tế bị giảm sút (Điều 46) trả lại tài sản bị thu giữ trước (Điều 50) B PHẦN TÌNH HUỐNG I Tóm tắt vụ việc Theo cáo trạng, ngày 15/08/2003, thôn Me ( xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) xảy vụ án giết người, nạn nhân chị Nguyễn Thị Hoan Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Giang định khởi tố vụ án “giết người” đến ngày 29/09/2003 định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Chấn tội danh giết người Ngày 26/03/2004, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Chấn án tuyên bị cáo phạm tội giết người với mức án tù chung thân Tiếp - ngày 26 27.7.2004, Toà phúc thẩm - TAND Tối cao Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, tuyên y án sơ thẩm Trong trình điều tra bị cáo có khai nhận hành vi giết người, phiên sơ thẩm phúc thẩm, bị cáo không nhận tội trại giam, phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn tiếp tục kêu oan Sau đơn kháng cáo gia đình bị cáo, tòa phúc thẩm TANDTC tiến hành xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm Trong trình trại giam, phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn nhiều lần kêu oan bà Nguyễn Thị Chiến vợ ông Chấn liên tục gửi đơn kêu oan cho chồng Ngày 25/10/2013, đối tượng Lý Nguyễn Chung đầu thú, khai nhận thực hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan vào tối ngày 15/8/2013 để cướp tài sản Ngày 4/11/2013, ông Nguyễn Thanh Chấn thức trả tự sau 10 năm thụ án chung thân Hai ngày sau, ngày 6/11/2013, Hội đồng thẩm phán TANDTC tiến hành xét xử theo thủ tục tái thẩm, tuyên hủy án phúc thẩm Tòa phúc thẩm TANDTC, án sơ thẩm TAND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Thanh Chấn chuyển hồ sơ vụ án cho VKSND Tối cao để điều tra lại theo thủ tục chung Sau tuyên bố bị kết án oan sai, ông Nguyễn Thanh Chấn liên tục làm hồ sơ thủ tục để nhận tiền bồi thường oan sai từ quan Nhà nước có thẩm quyền Vào tháng 5/2015, gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn đạt thỏa thuận với TAND Tối cao số tiền bồi thường 7,2 tỷ đồng cho mát mà ông Chấn gia đình phải chịu đựng suốt 10 năm ông ngồi tù oan Số tiền bồi thường lấy từ ngân sách Nhà nước Sáng 16.10, buổi họp báo quý III-2015 Bộ Tư pháp tổ chức, ông Nguyễn Văn Bốn, Cục trưởng Cục bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) cho biết, Toà cấp cao Hà Nội trả 7,2 tỉ đồng tiền bồi thường án oan cho gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn (54 tuổi, thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) II Phân tích vụ việc Khi vụ án xảy ra, Trần Nhật Luật điều tra viên giao nhiệm vụ thụ lý Trong trình điều tra, có dấu chân, dấu tay dính máu trường, phòng Khoa học kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh lấy mẫu vân chân chục người tình nghi, có ông Chấn để tiến hành giám định Phòng Kỹ thuật hình - Công an tỉnh Viện Khoa học Hình Bộ Công an xác định dấu vết thu trường ông Chấn Về nguyên tắc, có thông báo vậy, điều tra viên phải báo cáo thủ trưởng quan điều tra để thực bước trưng cầu giám định, Luật phớt lờ việc Theo lời ông Chấn kể lại, Trần Nhật Luật ép buộc ông Chấn phải khai nhận chân đất vào nhà giết chị Hoan, chí bắt ông Chấn phải diễn lại cảnh giết chị Hoan theo dàn dựng điều tra viên Và tất nhiên dàn dựng phải phù hợp với thu lượm trường Đó chưa kể họ dùng nhục hình ông Chấn, để buộc ông phải “khai theo hướng dẫn” Điều tra viên Trần Nhật Luật làm sai đành, kiểm sát viên Đặng Thế Vinh người giao nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án phớt lờ biên hỏi cung bị can, mà biên này, ông Chấn mực kêu oan Kiểm sát viên Vinh vào ông Chấn “nhận tội” Một điều không nói đến vai trò Tòa án nhân dân tỉnh xét xử vụ án Tại phiên tòa, ông Chấn mực kêu oan tố cáo việc bị cán điều tra dùng nhục hình, cung, ép cung chủ tọa phiên tòa không quan tâm đến tình tiết Thậm chí ý kiến phân tích xác đáng luật sư, Tòa Viện không lắng nghe, kết án cho ông Chấn Như vậy, theo quy định điều 12 luật tố tụng hình năm 2003 quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng vụ án phải chịu trách nhiệm vi phạm luật tố tụng hình sự: Điều 12 Trách nhiệm quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng: “Trong trình tiến hành tố tụng, quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải nghiêm chỉnh thực quy định pháp luật phải chịu trách nhiệm hành vi, định Người làm trái pháp luật việc bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự.” Điều 29 Bảo đảm quyền bồi thường thiệt hại phục hồi danh dự, quyền lợi người bị oan: “Người bị oan người có thẩm quyền hoạt động tố tụng hình gây có quyền bồi thường thiệt hại phục hồi danh dự, quyền lợi Cơ quan có thẩm quyền hoạt động tố tụng hình làm oan phải bồi thường thiệt hại phục hồi danh dự, quyền lợi cho người bị oan; người gây thiệt hại có trách nhiệm bồi hoàn cho quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.” Như thấy, sau 10 năm ngồi tù oan, ông Nguyễn Thanh Chấn cuối thả tự bồi thường thiệt hại với số tiền 7,2 tỷ đồng chi trả từ ngân sách nhà nước Điều 56 Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước nghĩa vụ hoàn trả xử lý trách nhiệm người thi hành công vụ: “1 Người thi hành công vụ có lỗi gây thiệt hại có nghĩa vụ hoàn trả cho ngân sách nhà nước khoản tiền mà Nhà nước bồi thường cho người bị thiệt hại theo định quan có thẩm quyền Người thi hành công vụ có lỗi vô ý gây thiệt hại quy định Điều 26 Luật chịu trách nhiệm hoàn trả 10 Người thi hành công vụ việc phải hoàn trả khoản tiền quy định khoản Điều tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật.” Theo đó, cá nhân làm sai với lỗi cố ý trình tiến hành tố tụng phải hoàn trả tiền theo quy định pháp luật phải chịu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật KẾT LUẬN Với việc quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại người có thẩm quyền quan tiến hành tố tụng gây thể phần trách nhiệm người tiến hành tố tụng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử…, giảm bớt tình trạng oan sai kêu oan người có liên quan vụ án Qua cho thấy tầm quan trọng việc quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng, mà trách nhiệm bồi thường thiệt hại người có thẩm quyền quan tiến hành tố tụng gây 11 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình luật dân Việt Nam, tập II, trường đại học luật Hà Nội, NXB công an nhân dân Bộ luật dân 2005 Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước 2009 Bộ luật tố tụng hình 2003 http://vnexpress.net/ 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra, Phân tích trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra, Phân tích trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay