ĐẶC điểm CHUNG của nền văn MINH PHƯƠNG ĐÔNG

1 98 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 20:40

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NỀN VĂN MINH PHƯƠNG ĐÔNG Văn minh phương Đông xuất sớm, hầu hết văn minh xuất khoảng TNk thứ III TCN Nơi phát nguyên văn minh phương Đông: Khu vực rộng lớn châu Á Đông Bắc châu Phi Các văn minh phương Đông đời gắn liền với lưu vực sông lớn Ví dụ, Ai cập – Sông Nile, Trung Quốc – Hoàng Hà, Trường Giang Nền kinh tế chính: Nông nghiệp, đôi với nông nghiệp, thủ công nghiệp phát triển mạnh mẽ Văn minh phương Đông đời sức sản xuất thấp Vì ko cho phép quốc gia cổ đại phương Đông phát triển chế độ nô lệ cách thục điển hình, nhiều tàn dư chế độ nguyên thuỷ gây nên tình trạng yếu trì trệ văn phương Đông cổ đại Các nhà nước phương Đông mang đặc trưng nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền vua có quyền lực tối cao vừa nắm vương quyền, vừa nắm thần quyền Đồng thời chủ sở hữu tối cao ruộng đất thần dân công xã Tư tưởng tôn giáo xuất sớm ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống xã hội chi phối văn học - nghệ thuật, y học Tóm lại, trình phát triển văn minh phương Đông: RA đời sớm, tồn lâu dài Đạt nhiều thành tựu rức rỡ lĩnh vực: chữ viết, văn học, nghệ thuật, tư tưởng, tôn giáo, khoa học kỹ thuật làm sở cho văn minh giới
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC điểm CHUNG của nền văn MINH PHƯƠNG ĐÔNG, ĐẶC điểm CHUNG của nền văn MINH PHƯƠNG ĐÔNG, ĐẶC điểm CHUNG của nền văn MINH PHƯƠNG ĐÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay