Hãy trình bày và phân tích nội dung triết học trong luận điểm trên của Hồ Chí Minh. Ý nghĩa của vấn đề

6 46 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 20:09

Hồ Chí Minh “ nói chuyện với cán bộ đảng viên và thanh niên lao động Hải Phòng “ (ngày 30051957)“Có người nói : Lúc này mà xem trọng tinh thần tư tưởng là không duy vật biện chứng . Các cô, các chú có biết vì sao mà cách mạng của ta thành công không? Vì tinh thần. Lúc bấy giờ thực dân phong kiến có công an, quân đội, cảnh sát, chính quyền – tất cả, Đảng ta chỉ có hai bàn tay không. Vì sao thành công? – Vì ta đoàn kết Lấy gì mà đoàn kết? Lấy tinh thần....” ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT NGÀNH : KINH TẾ QUỐC TẾ -   - BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ CÂU 2: Hồ Chí Minh “ nói chuyện với cán đảng viên niên lao động Hải Phòng “ (ngày 30/05/1957) “Có người nói : Lúc mà xem trọng tinh thần tư tưởng không vật biện chứng Các cô, có biết mà cách mạng ta thành công không? Vì tinh thần Lúc thực dân phong kiến có công an, quân đội, cảnh sát, quyền – tất cả, Đảng ta có hai bàn tay không Vì thành công? – Vì ta đoàn kết! Lấy mà đoàn kết? Lấy tinh thần! ” Hãy trình bày phân tích nội dung triết học luận điểm Hồ Chí Minh Ý nghĩa vấn đề? GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Trang : Trong triết học Mác-Lênin, phép biện chứng vật coi chung hoạt động thực tiễn, giúp người nhận thức giới áp dụng biện pháp vào thực tiễn Đặc biệt lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh vận dụng chuyển hoá vào thực tiễn cách mạng Việt Nam Nói chuyện với cán bộ, đảng viên niên lao động Hải Phòng (30-5-1957), Hồ Chí Minh đề cặp đến sau: “Có người nói: lúc mà xem trọng tinh thần tư tưởng không vật biện chứng Các cô, có biết mà cách mạng ta thành công không? Vì tinh thần Lúc thực dân, phong kiến có công an, quân đội, cảnh sát, quyền – tất cả, Đảng ta có hai bàn tay không Vì ta thành công? – Vì ta đoàn kết! Lấy mà đoàn kết? Lấy tinh thần! ” Vâng thắng lợi tinh thần đoàn kết, biện chứng hay không vật biện chứng ? Theo tôi, vật biện chứng, nên người nói: lúc mà xem trọng tinh thần tư tưởng không vật biện chứng không Triết học đời phát triển hai ngàn năm Bằng đúc kết ghi nhận lại sách vờ, ta có khái niệm phép vật biện chứng sau: Phép biện chứng vật lý luận khoa học mối liên hệ phổ biến vận động, phát triển vật, tượng, quy luật chung nhất, phổ biến trình vận động, phát triển tự nhiên, xã hội tư Theo quan điểm vật biện chứng , chất giới vật chất, giới thống tính vật chất Quan điểm bao hàm nội dung sau đây: - Một là, có giới vật chất, giới vật chất có trước, tồn khách quan độc lập với ý thức người - Hai là, giới vật chất tồn vĩnh viễn, vô tận, vô hạn, không sinh không bị - Ba là, tồn giới vật chất có mối liên hệ khách quan, thống với nhau, biểu chỗ dạng cụ thể vật chất, kết cấu vật chất, có nguồn gốc vật chất, vật chất sinh chịu chi phối quy luật khách quan phổ biến giới vật chất Trong giới vật chất, Trang khác trình vật chất biến đổi chuyển hóa lẫn nhau, nguổn gốc nguyên nhân kết Như nội dụng phép biện chứng, coi trọng vật chất xem vật chất tất cả, dựa vào để chiến đấu, ta phải đề cao trang bị vũ khí, gậy tầm vong, hay tất chống lại địch , liệu thắng hay không lúc thực dân, phong kiến có công an, quân đội, cảnh sát, quyền – tất cả, Đảng ta có hai bàn tay không Vì ta thành công? Rõ ràng Hồ Chí Minh khẳng định – Vì ta đoàn kết! Lấy mà đoàn kết? Lấy tinh thần! Và Bác phân tích thêm kháng chiến địch có hải, lục, không quân; ta hải quân, không quân mà lục quân súng lung tung: Nhật, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, đạn lung tung, thuốc men không có, cán từ du kích ra, mà thắng được? Vì đoàn kết! Vì đoàn kết? Là tinh thần Như đồng chí ta mà bị hy sinh lúc làm việc bí mật trước cách mạng, bị bắt được, treo, kẹp, tra tấn, bắn định không nói, không nói mà chửi vào mặt Đấy vật chất hay tinh thần? Trong kháng chiến có chiến sĩ lấy thân lấp lỗ châu mai, lấy thân ngăn cho súng khỏi lăn, hy sinh lấy tài liệu địch, hay Hải Phòng có người đánh trường bay Cát Bi, tinh thần hay vật chất? – Tinh thần! Thế tinh thần trọng Vật chất cố nhiên trọng, tinh thần trọng Có địch vật chất ta mà ta tinh thần nó, nên ta thắng Vậy có người nói xem trọng tư tưởng lúc không vật biện chứng ? Là tư tưởng từ ý thức người , không thuộc quan điểm vật mà thuộc quan điểm tâm chăng? Quan điểm tâm phủ nhận thực khách quan, phủ đinh khả nhận thức người cách mạng, làm cho người trở nên thụ động, tiêu cực , không thực tế chăng? Nếu hiểu hoàn toàn sai lệch Thật ra, theo quan điểm vật biện chứng, Ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan.Các yếu tố tạo thành nguồn gốc tự nhiên Ý thức óc người hoạt động với mối quan hệ người với giới khách quan Với nghĩa bao quát nhất, khái niệm ý thức dùng để toàn đời sống tinh thần, Trang phản ánh động sáng tạo thực khách quan người, gồm ba yếu tố tri thức, tình cảm ý chí người Ý thức đời từ hai nguồn gốc: nguồn gốc tự nhiên nguồn gốc xã hội: Ý thức thuộc tính vật chất, thuộc tính dạng vật chất, mà thuộc tính dạng vật chất đặc biệt, tổ chức cao óc người Thế giới khách quan (tự nhiên, xã hội) tồn bên người đối tượng phản ánh, nguồn gốc tự nhiên ý thức Nguồn gốc xã hội ý thức hai yếu tố lao động ngôn ngữ Bộ não người phát triển, khả sáng tạo chinh phục tự nhiên ngày cao Nguồn gốc xã hội có ý nghĩa định đời ý thức Nguồn gốc trực tiếp cho đời ý thức thực tiễn hoạt động sản xuất, hoạt động xã hội thực nghiệm khoa học Giữa vật chất ý thực có mối quan hệ với Vật chất định ý thức: Ý thức dù có động, có vai trò to lớn đến đâu, xét đến vật chất định Vật chất tiền đề, sở nguồn gốc cho đời, tồn phát triển ý thức Điều kiện vật chất ý thức Khi sở, điều kiện vật chất thay đổi ý thức thay đổi theo Vật chất định ý thức định cá nội dung, chất khuynh hướng vận động, phát triển ý thức Ý thức tác động trở lại vật chất: Ý thức vật chất sinh định ý thức có tác động to lớn vật chất Ý thức giúp người hiểu chất, quy luật vận động phát triển vật, tượng để hình thành phương hướng, mục tiêu phương pháp, cách thức thực phương hướng, mục tiêu Nhờ có ý thức, người biết lựa chọn khả phù hợp thúc đẩy vật phát triển Vai trò ý thức vật chất, thực chất vai trò hoạt động thực tiễn người Sự tác động trở lại ý thức vật chất thể qua định hướng ý thức hoạt động thực tiễn cải tạo tự nhiên xã hội Đồng thời, từ ý thức, người xây dựng nên phương pháp cho hoạt động thực tiễn để cải tạo hoàn cảnh khách quan Có thể khẳng định ý thức, đặc biệt yếu tố tri thức có vai trò định thành công hay thất bại hoạt động thực tiễn Trang Ví dụ sống xã hội bị thực dân đô hộ, bị áp bóc lột, người dân phải đấu tranh chống lại, thân họ, gia đình họ , sống họ đồng bào, dân tộc họ.Có thể thấy thực tiễn xã hội tác động lên ý thức người, cảm nhận tình cảm dân tộc với nhau, đau lòng với hành động mà bon thực dân đối xử với người thân ta, với đồng bào ta, biểu thành sức mạnh thân người, ý chí nung nấu, dẫn đến cách mạng Tuy đất nước nghèo khó, chiến đấu gậy, tay kháng chiến thắng lợi nhờ vào đồng lòng đoàn kết toàn dân Là tinh thần, xem tinh thần tư tưởng với đạo đắn theo quan điểm vật biện chứng Vậy nội dung đặc điểm phương pháp biện chứng Hồ Chí Minh gì? Biện chứng xử lý mối quan hệ thực tiễn lý luận, riêng chung Thực tiễn tiêu chuẩn chân lý, quan điểm cốt lõi nhận thức luận macxít nguyên lý phép biện chứng vật Theo quan điểm C.Mác: “ở dân tộc, lý luận thực theo mức độ mà thực nhu cầu dân tộc ấy” Nói cách khác, lý luận coi đắn đáp ứng nhu cầu thực tiễn dân tộc Hồ Chí Minh quan niệm: “Lý luận đem thực tế lịch sử, kinh nghiệm, tranh đấu, xem xét so sánh thật kỹ lượng, rõ ràng, làm thành kết luận Rồi lại đem chứng minh với thực tế, lý luận chân chính”.Theo quan niệm đó, Hồ Chí Minh luôn lấy thực tiễn, lấy kiện đời sống dân tộc thời đại làm định hướng cho tư hành động, lấy mục tiêu độc lập phát triển dân tộc làm để xem xét lý luận, để lựa chọn đường bước cho cách mạng Việt Nam, nhờ mà tránh giáo điều, rập khuôn (do biết lặp lại chung), đồng thời tránh để không rơi vào hội, xét lại (do nhấn mạnh riêng, đặc thù) Trong thời đại ngày nay, hội nhập quốc tế toàn cầu hóa xu tất yếu Xu tạo thị trường lao động toàn cầu, công dân toàn cầu niên toàn cầu… Những năm trước năm 2010, niên nước ta đánh giá tụt hậu học vấn tay nghề, ngoại ngữ tin học, khả thích ứng, sức khỏe… Đến giai đoạn 2010 đến nay, niên nước ta tiếp cận dần với trình độ, sức khỏe niên khu vực niên giới Thanh niên Việt Nam có trình độ văn hóa, chuyên môn Trang tay nghề, ý chí nghị lực không thua niên nước Nhưng niên nước ta thua niên nước tiên tiến kỷ luật lao động, kỹ làm việc nhóm, kỹ tham gia hoạt động quốc tế Để giúp niên tự tin tham gia có hiệu vào hội nhập quốc tế toàn cầu hóa, đòi hỏi Đoàn Hội phải có hoạt động hỗ trợ niên có kỹ năng, kỷ luật, có tác phong lao động công nghiệp nếp sống văn minh Tôi – hệ niên ngày sống, lao động, học tập môi trường hòa bình; thừa hưởng thành nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa công đổi đất nước; cống hiến trưởng thành ổn định trị, phát triển vững kinh tế - xã hội đời sống vật chất, tinh thần người dân không ngừng cải thiện; gia đình xã hội dành cho nhiều hội học tập để có trình độ học vấn, chuyên môn cao lớp niên trước Nhận thức điểu đo, cố gắng để trang bị hành trang cho mình, học thật giỏi, làm việc thật tốt để tham gia vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Cuối cùng, muốn kết luận lại vấn đề tư tưởng mà Hồ Chí Minh nhắc tới nói chuyện với cán bộ, Đảng viên niên lao động Hải Phòng (30-5-1957), vật biện chứng Qua phân tích quan điểm vật biện chứng, ta thấy để nghiên cứu mà nhằm phục vụ thực tiễn Vì vậy, để nghiên cứu chủ nghĩa vật biện chứng gắn bó với thực tiễn, phục vụ cách thiết thực cho hoạt động thực tiễn, nghiên cứu phải có nhiệm vụ phản biện cho chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Điều có nghĩa là, từ nghiên cứu mình, nên có đóng góp cho chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước để sở đó, quan Đảng Nhà nước có đủ để đưa sách cách hợp lý nhất, đắn Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Hãy trình bày và phân tích nội dung triết học trong luận điểm trên của Hồ Chí Minh. Ý nghĩa của vấn đề, Hãy trình bày và phân tích nội dung triết học trong luận điểm trên của Hồ Chí Minh. Ý nghĩa của vấn đề, Hãy trình bày và phân tích nội dung triết học trong luận điểm trên của Hồ Chí Minh. Ý nghĩa của vấn đề

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay