quản lý hành chính nhà nước

7 144 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 20:06

MỤC LỤC A, LỜI MỞ ĐẦU B, GIAỈ QUYẾT VẤN ĐỀ I khái niệm hệ thống nguyên tắc quản lý hành nhà nƣớc Khái niệm Đặc điểm nguyên tắc Hệ thống nguyên tắc quản lý hành nhà nƣớc II NGUYÊN TẮC NHÂN DÂN LAO ĐỘNG THAM GIA ĐÔNG ĐẢO VÀO QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC Cơ sở nguyên tắc Nội dung nguyên tắc: Ý nghĩa nguyên tắc: III ĐÁNH GIÁ VIẸC VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC VÀO QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Thực trạng việc vận dụng nguyên tắc quản lý hành nhà nƣớc nƣớc ta nay: Nguyên nhân khó khăn, hạn chế việc nhân dân lao động tham gia vào quản lí hành nhà nƣớc: 3, Một số biện pháp nhằm đảm bảo việc vận dụng hiệu nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào quản lý hành nhà nƣớc C KẾT LUẬN: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Mở đầu việc quan nhà nước, thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự án luật,các văn kiện nhà nước, tham gia giám sát hoạt động quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đặc biệt thông qua hình thức trưng cầu ý dân, nhân dân trực tiếp định công việc quan trọng nhà nước.Ngoài ra, nguyên tắc quy định điều:Điều 3, Điều 6, Điều 11, Điều 53 Hiến pháp năm 1992 ( sửa đổi năm 2001) ghi nhận nhiều văn luật khác: Luật Bầu cử Quốc hội Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân, Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Việc tham gia vào công tác quản lý nhà nước coi quyền nghĩa vụ nhân dân Điều 11 hiến pháp 1992: “ công dân thực quyền làm chủ sở cách tham gia công việc nhà nước xã hội.”Điều 53 ghi:” công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội, tham gia thảo luận vấn đề chung nước địa phương, kiến nghị với quan nhà nước, biểu nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân” Như vậy, Nhà nước quy định cụ thể hình thức, phương thức tham gia nhân dân việc quản lý hành nhà nước, sở pháp lí quan trọng để nhân dân lao động tham gia vào quản lí hành nhà nước thực quyền làm chủ mình, giai đoạn nay, trình dân chủ hóa mở rộng lĩnh vực đời sống xã hội Nội dung nguyên tắc: Các hình thức tham gia vào quản lí hành nhà nước nhân dân lao động bao gồm: *Tham gia gián tiếp: a, Tham gia vào hoạt động quan nhà nước: Các quan máy nhà nước công cụ để thực quyền lực nhà nước, việc nhân dân tham gia vào hoạt động quan nhà nước hình thức tham gia tích cực, trực tiếp có hiệu quản lý hành nhà nước Người lao động đáp ứng yêu cầu pháp luật tham gia vào hoạt động quan nhà nước từ trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào công việc quản lý hành nhà nước tất lĩnh vực đời sống xã hội -Người lao động tham gia trực tiếp vào quan quyền lực nhà nước với tư cách thành viên quan - họ đại biểu lựa chọn thông qua bầu cử với tư cách viên chức nhà nước quan nhà nước Khi cương vị thành viên quan quyền lực nhà nước, người lãnh đạo trực tiếp xem xét định vấn đề quan trọng đất nước, địa phương có vấn đề quản lý hành nhà nước Khi cương vị cán viên chức nhà nước người lao động sử dụng quyền lực nhà nước cách trực tiếp để thực vai trò người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, có điều kiện biến ý chí, nguyện vọng thành thực nhằm xây dựng đất nước giàu mạnh -Ngoài ra, người lao động tham gia gián tiếp vào hoạt động quan nhà nước thông qua việc thực quyền lựa chọn đại biểu xứng đáng thay mặt vào quan quyền lực nhà nước trung ương hay địa phương Ðây hình thức tham gia rộng rãi nhân dân vào hoạt động quản lý hành nhà nước -Bên cạnh đó, nhân dân lao động tham gia vào hoạt động quan nhà nước khác (cơ quan hành nhà nước, quan kiểm sát, quan xét xử) với tư cách cán bộ, công chức.Là cán bộ, công chức nhà nước, nhân dân lao động sử dụng cách trực tiếp quyền lực nhà nước để tiến hành công việc khác quản lý hành nhà nước, thể vai trò người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội b, Tham gia vào hoạt động tổ chức xã hội: Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân lao động tham gia tích cực vào hoạt động tổ chức xã hội Nhà nước ban hành nhiều quy định liên quan tới vị trí, vai trò, quyền nghĩa vụ tổ chức xã hội quản lí hành nhà nước, tạo điều kiện vật chất, tinh thần để tổ chức xã hội trở thành công cụ đắc lực nhân dân lao động việc thực quyền tham gia vào quản lý hành nhà nước Điều hiến pháp 1992( sửa đổi, bổ sung năm 2001) quy định:” Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên sở trị quyền nhân dân” Thông qua hoạt động tổ chức xã hội, vai trò chủ động sáng tạo nhân dân lao động phát huy Ðây hình thức hoạt động có ý nghĩa việc bảo đảm dân chủ mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa nước ta *Tham gia trực tiếp: a, Tham gia vào hoạt động tự quản sở Ðây hoạt động nhân dân lao động tự thực chúng có mối liên hệ chặt chẽ với công việc khác quản lí nhà nước Các hoạt động tự quản gần gũi thiết thực sống người dân hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, Những hoạt động xảy nơi cư trú, làm việc, sinh hoạt nên mang tính chất tự quản nhân dân Thông qua hoạt động mang tính chất tự quản mà người dân lao động chủ thể tham gia tích cực nhất, quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội người dân mà pháp luật quy định thực tôn trọng bảo đảm thực 10 lực nhà nước Tuy nhiên, mối quan hệ nhân dân lao động đại biểu mà họ bầu có khoảng cách xa chưa thật gắn bó, khiến cho việc quản lý hành nhà nước nhân dân lao động chưa thực sự hiệu Ngoài ra, việc thực quyền lực nhà nước, thực tham gia quản lý nhân dân thông qua quan đại biểu nhiều hạn chế Ngoài hạn chế kể trên, thân người dân, trình độ nhận thức, trình độ pháp lý, chưa thấy hết quyền lợi nghĩa vụ việc tham gia quản lý hành nhà nước, chưa làm tham gia quản lý nhà nước hình thức Nó thể bỏ phiếu lấy lệ, cho xong nhiều người lần bầu cử Đối với hình thức tham gia trực tiếp,Hiến pháp nước ta quy định, nhân dân có quyền định vấn đề hệ trọng đất nước thông qua trưng cầu dân ý trực tiếp định nhiều vấn đề liên quan đến đời sống sở Tuy nhiên, đến vấn đề trưng cầu dân ý chưa thực phát huy hiệu mong đợi, mang nhiều tính hình thức Về phía người dân, trình độ, mối quan hệ thân thiết chưa nghiêm minh việc xử lý vi phạm cán nên họ bày tỏ kiến mình, trừ vấn đề trở nên xúc Chính điều không hạn chế quyền tham gia quản lý nhà nước người dân, không huy động sức mạnh nhân dân việc quản lý, phát triển kinh tế -xã hội địa phương mà nguyên xuất vụ khiếu kiện kéo dài, điểm nóng số sở Ngoài hình thức nêu trên, người dân tham gia ý kiến vào văn pháp luật công bố hỏi ý kiến qua báo chí Tuy nhiên, hình t hức gặp nhiều khó khăn, hạn chế Người dân có ý kiến đóng góp với quyền quan nhà nước trừ có vấn đề xúc thân Khi có văn xin ý kiến tham gia đóng góp đăng quan báo chí có số người có ý kiến Việc kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý nhà nước quan công chức nhà nước; thực khiếu nại, tố cáo việc làm trái pháp luật quan công chức nhà nước người dân hạn chế Nguyên nhân khó khăn, hạn chế việc nhân dân lao động tham gia vào quản lí hành nhà nƣớc: Thứ từ nhận thức xã hội, người quản lý hành Những người quản lý thiếu tin tưởng người dân, coi việc quản l ý hành nhà nước công việc riêng vốn có Nhà nước mà nhiệm vụ nhân dân việc quản lý xã hội Ngược lại, người dân coi nhiệm vụ quan nhà nước, mà Vì lẽ đó, làm hạn chế tham gia rộng rãi nhân dân vào hoạt động quản lý nhà nước 11 Thứ hai quy định pháp lý chưa đủ mạnh rõ để quan nhà nước, quan đại biểu phải thực nhiệm vụ mà nhân dân ủy quyền để nhân dân kiểm soát ủy quyền mình, để nhân dân tham gia trực tiếp nhiều vào công việc Nhà nước Thứ ba ảnh hưởng văn hóa hành cũ nặng Đã có thời gian dài Việt Nam, máy nhà nước xây dựng hoạt động theo chế tập trung, bao cấp Các quan nhà nước xây dựng theo mô hình thống chung, đứng làm tất việc cho nhân dân theo huy tập trung từ bên mang lại nhiều kết cho người dân, nhân dân tin tưởng vào Nhà nước Nhưng từ thực tế đó, lâu dần hình thành nên tâm lý văn hóa hành mà theo đó, quan, công chức coi việc xây dựng luật pháp, sách, quản lý hành nhà nước đặc quyền riêng công việc Nhà nước khép kín, nhân dân ỷ lại, coi công việc Nhà nước, có quan tâm chung tới hoạt động Nhà nước sách, ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích cá nhân Thứ tƣ, trình độ dân trí, trình độ pháp luật, người dân nhiều nơi hạn chế Thực tế không kiến thức pháp luật người dân thấp mà chấp hành, ý thức, tinh thần pháp luật người dân không cao Chính vậy, tham gia vào công việc quản lý hành nhà nước,người dân lúng túng Thứ năm việc tổ chức hình thức, phương thức tham gia người dân quan nhà nước thực chưa thật khoa học Nhiều văn quy phạm pháp luật tổ chức xin ý kiến người dân chưa thật hướng vào đối tượng bị điều chỉnh Việc tiếp thu giải vấn đề mà nhân dân nêu chậm bị tránh, né làm giảm lòng tin nhiệt tình người dân Những thủ tục để người dân tham gia rườm rà, phuéc tạp Ngoài ra, số nguyên nhân khác ảnh hưởng đến tham gia nhân dân lao động vào hoạt động quản lý hành nhà nước như: trình độ công nghệ thông tin, 3, Một số biện pháp nhằm đảm bảo việc vận dụng hiệu nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào quản lý hành nhà nƣớc Thứ đẩy mạnh công cải cách hành nhà nước Đổi cấu tổ chức, phương thức hoạt động quan nhà nước, mở rộng công khai, minh bạch, tạo hội để người dân nắm công việc Nhà nước để tham gia cách chủ động, thiết thực, có hiệu Nâng cao trách nhiệm quan nhà nước công chức việc tiếp thu ý kiến nguyện vọng nhân dân hoạt động quản lý hành nhà nước 12 Thứ hai tăng cường hoàn thiện hệ thống thể chế, có cơchế huy động người dân tham gia vào trình quản lý hành Nhà nước Cần sửa đổi chế bầu cử đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân cho người bầu phải gắn bó với người dân, phản ánh ý chí nguyện vọng người dân, không đại diện chung chung, hình thức Họ phải chịu giám sát nhân dân, gắn trách nhiệm, lợi ích với tín nhiệm nhân dân, không hoàn thành vai trò đại diện quyền lợi nguyện vọng cử tri bầu cho họ phải bị bãi miễn Cần có tách bạch, không để vai trò lập pháp, đại biểu nhân dân vai trò hành cá nhân thực Mở rộng hình thức định trực tiếp –trưng cầu dân ý, để toàn dân có quyền tham gia vào công việc trọng đại đất nước, địa phương, học tập mô hình trưng cầu dân ý số quốc gia nhằm nâng cao hiệu tham gia vào hoạt động tham gia vào quản lý hành nhà nước nhân dân lao động Thứ ba tiếp tục mở rộng phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa Mở rộng hình thành tham gia hội, tổ chức phi phủ việc giải nhu cầu nhân dân tích cực tham gia vào công tác quản lý nhà nước Có chế phương thức để phát huy tiếp nhận ý kiến phản biện nhân dân tổ chức quần chúng Thứ tƣ, nâng cao vai trò tổ chức quần chúng việc tuyên truyền, giáo dục tổ chức tham gia người dân việc xây dựng sách, pháp luật Thứ năm tiếp tục có biện pháp giáo dục nâng cao kiến thức, trình độ, ý thức trị, tinh thần pháp luật người dân, làm cho người dân tự giác có ý thức việc tham gia vào công việc xã hội hoạt động quản lý nhà nước Mở rộng việc sử dụng báo điện tử việc tuyên truyền sách, pháp luật Nhà nước thu thập, phản ánh ý kiến đóng góp, tham gia nhân dân C KẾT LUẬN: Việc phân tích đánh giá việc vận dụng nguyên tắc vào thực tiễn cần thiết, đóng vai trò vô to lớn hoạt động quản lí hành nước nói riêng hoạt động Nhà nước nói chung, qua thể chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực Nhà nước dân, dân dân Trong điều kiện, hoàn cảnh nay, với làm được, Nhà nước ta thực huy động đông đảo nhân dân lao động tham gia vào việc quản lý nhà nước nói chung quản lý hành nhà nước nói riêng Sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ Nhà nước nhân dân mang lại hiệu tích cức, góp phần đưa đất nước vững bước đường tiến lên xã hội chủ nghĩa 13 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hành Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2008 2.Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình lí luận nhà nước pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009 3.Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009 4.Khoa luật –Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình luật hành Việt Nam, Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2005 5.Học viện hành quốc gia,Giáo trình luật hành tài phán hành chính, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2005 6.Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001)của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 7.Hà Quang Ngọc, Hà Quang Trường, “Tăng cường tham gia nhân dân hoạt động quản lý nhà nước”, Tạp chí cộng sản, số 15/2007
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý hành chính nhà nước, quản lý hành chính nhà nước, quản lý hành chính nhà nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay