Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

67 548 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 18:26

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015.Điều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính.Điều 2. Đơn vị hành chínhCác đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có:1. Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh);2. Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện);3. Xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);4. Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.Điều 3. Phân loại đơn vị hành chính1. Phân loại đơn vị hành chính là cơ sở để hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội; xây dựng tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của chính quyền địa phương phù hợp với từng loại đơn vị hành chính.2. Phân loại đơn vị hành chính phải dựa trên các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triển kinh tế xã hội và các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính ở nông thôn, đô thị, hải đảo.... QUỐC HỘI - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Luật số: 77/2015/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015 LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Căn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật tổ chức quyền địa phương Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Luật quy định đơn vị hành tổ chức, hoạt động quyền địa phương đơn vị hành Điều Đơn vị hành Các đơn vị hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có: Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh); Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp huyện); Xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã); Đơn vị hành - kinh tế đặc biệt Điều Phân loại đơn vị hành Phân loại đơn vị hành sở để hoạch định sách phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng tổ chức máy, chế độ, sách cán bộ, công chức quyền địa phương phù hợp với loại đơn vị hành Phân loại đơn vị hành phải dựa tiêu chí quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành trực thuộc, trình độ phát triển kinh tế - xã hội yếu tố đặc thù loại đơn vị hành nông thôn, đô thị, hải đảo Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 Đơn vị hành phân loại sau: a) Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đơn vị hành cấp tỉnh loại đặc biệt; đơn vị hành cấp tỉnh lại phân thành ba loại: loại I, loại II loại III; b) Đơn vị hành cấp huyện phân thành ba loại: loại I, loại II loại III; c) Đơn vị hành cấp xã phân thành ba loại: loại I, loại II loại III Căn vào quy định khoản khoản Điều này, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định cụ thể tiêu chuẩn tiêu chí, thẩm quyền, thủ tục phân loại đơn vị hành Điều Tổ chức quyền địa phương đơn vị hành Cấp quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tổ chức đơn vị hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định Điều Luật Chính quyền địa phương nông thôn gồm quyền địa phương tỉnh, huyện, xã Chính quyền địa phương đô thị gồm quyền địa phương thành phố trực thuộc trung ương, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, phường, thị trấn Điều Nguyên tắc tổ chức hoạt động quyền địa phương Tuân thủ Hiến pháp pháp luật, quản lý xã hội pháp luật; thực nguyên tắc tập trung dân chủ Hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu giám sát Nhân dân Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ hội nghị định theo đa số Ủy ban nhân dân hoạt động theo chế độ tập thể Ủy ban nhân dân kết hợp với trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Điều Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân gồm đại biểu Hội đồng nhân dân cử tri địa phương bầu ra, quan quyền lực nhà nước địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng quyền làm chủ Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương quan nhà nước cấp Đại biểu Hội đồng nhân dân người đại diện cho ý chí, nguyện vọng Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương trước Hội đồng nhân dân việc thực nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 Đại biểu Hội đồng nhân dân bình đẳng thảo luận định vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân Thường trực Hội đồng nhân dân quan thường trực Hội đồng nhân dân, thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Luật quy định, khác pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân Thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân đồng thời thành viên Ủy ban nhân dân cấp Ban Hội đồng nhân dân quan Hội đồng nhân dân, có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước trình Hội đồng nhân dân, giám sát, kiến nghị vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân Điều Tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân Hiến pháp, phấn đấu thực công đổi mới, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có lĩnh, kiên đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, biểu quan liêu, hách dịch, cửa quyền hành vi vi phạm pháp luật khác Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác uy tín để thực nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia hoạt động Hội đồng nhân dân Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân, Nhân dân tín nhiệm Điều Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân cấp bầu, quan chấp hành Hội đồng nhân dân, quan hành nhà nước địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cấp quan hành nhà nước cấp Ủy ban nhân dân gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy viên, số lượng cụ thể Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Chính phủ quy định Điều Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện, quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực chức quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực địa phương thực nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền quan nhà nước cấp Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế công tác Ủy ban nhân dân, đồng thời chịu đạo, kiểm tra nghiệp vụ quan quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực cấp Việc tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phải bảo đảm phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, thông suốt, hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực từ trung ương đến sở; không trùng lặp với nhiệm vụ, quyền hạn quan nhà nước cấp đặt địa bàn Chính phủ quy định cụ thể tổ chức hoạt động quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện Điều 10 Nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Nhiệm kỳ khóa Hội đồng nhân dân 05 năm, kể từ kỳ họp thứ Hội đồng nhân dân khóa đến kỳ họp thứ Hội đồng nhân dân khóa sau Chậm 45 ngày trước Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân khóa phải bầu xong Việc rút ngắn kéo dài nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân Quốc hội định theo đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội Nhiệm kỳ đại biểu Hội đồng nhân dân theo nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân Đại biểu Hội đồng nhân dân bầu bổ sung bắt đầu làm nhiệm vụ đại biểu từ ngày khai mạc kỳ họp tiếp sau bầu cử bổ sung đến ngày khai mạc kỳ họp thứ Hội đồng nhân dân khóa sau Nhiệm kỳ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân theo nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân cấp Khi Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân tiếp tục làm nhiệm vụ Hội đồng nhân dân khóa bầu Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân khóa Điều 11 Phân định thẩm quyền quyền địa phương Nhiệm vụ, quyền hạn quyền địa phương cấp xác định sở phân định thẩm quyền quan nhà nước trung ương địa phương cấp quyền địa phương theo hình thức phân quyền, phân cấp Việc phân định thẩm quyền thực sở nguyên tắc sau đây: a) Bảo đảm quản lý nhà nước thống thể chế, sách, chiến lược quy hoạch ngành, lĩnh vực; bảo đảm tính thống nhất, thông suốt hành quốc gia; Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 b) Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm quyền địa phương đơn vị hành việc thực nhiệm vụ quản lý nhà nước địa bàn theo quy định pháp luật; c) Kết hợp chặt chẽ quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ, phân định rõ nhiệm vụ quản lý nhà nước quyền địa phương cấp hoạt động kinh tế - xã hội địa bàn lãnh thổ; d) Việc phân định thẩm quyền phải phù hợp với điều kiện, đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo đặc thù ngành, lĩnh vực; đ) Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành cấp xã trở lên thuộc thẩm quyền giải quyền địa phương cấp huyện; vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành cấp huyện trở lên thuộc thẩm quyền giải quyền địa phương cấp tỉnh; vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành cấp tỉnh trở lên thuộc thẩm quyền giải quan nhà nước trung ương, trừ trường hợp luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội, nghị định Chính phủ có quy định khác; e) Chính quyền địa phương bảo đảm nguồn lực để thực nhiệm vụ, quyền hạn phân quyền, phân cấp chịu trách nhiệm phạm vi phân quyền, phân cấp Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm giám sát quan nhà nước địa phương việc thực nhiệm vụ, quyền hạn phân quyền, phân cấp Điều 12 Phân quyền cho quyền địa phương Việc phân quyền cho cấp quyền địa phương phải quy định luật Chính quyền địa phương tự chủ, tự chịu trách nhiệm việc thực nhiệm vụ, quyền hạn phân quyền Cơ quan nhà nước cấp phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tra, kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp việc thực nhiệm vụ, quyền hạn phân quyền cho cấp quyền địa phương Các luật quy định nhiệm vụ, quyền hạn quyền địa phương, quan thuộc quyền địa phương phải bảo đảm nguyên tắc quy định khoản Điều 11 Luật phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn quyền địa phương quy định Luật Điều 13 Phân cấp cho quyền địa phương Căn vào yêu cầu công tác, khả thực điều kiện, tình hình cụ thể địa phương, quan nhà nước trung ương địa phương quyền phân cấp cho quyền Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 địa phương quan nhà nước cấp thực cách liên tục, thường xuyên nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Việc phân cấp phải bảo đảm nguyên tắc quy định khoản Điều 11 Luật phải quy định văn quy phạm pháp luật quan nhà nước phân cấp, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp cho quyền địa phương quan nhà nước cấp dưới, trách nhiệm quan nhà nước phân cấp quan nhà nước phân cấp Cơ quan nhà nước cấp phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn cho quyền địa phương quan nhà nước cấp phải bảo đảm nguồn lực điều kiện cần thiết khác để thực nhiệm vụ, quyền hạn mà phân cấp; hướng dẫn, kiểm tra việc thực nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp chịu trách nhiệm kết thực nhiệm vụ, quyền hạn mà phân cấp Cơ quan nhà nước phân cấp chịu trách nhiệm trước quan nhà nước phân cấp việc thực nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp Căn tình hình cụ thể địa phương, quan nhà nước địa phương phân cấp tiếp cho quyền địa phương quan nhà nước cấp thực nhiệm vụ, quyền hạn quan nhà nước cấp phân cấp phải đồng ý quan nhà nước phân cấp Điều 14 Ủy quyền cho quan hành nhà nước địa phương Trong trường hợp cần thiết, quan hành nhà nước cấp ủy quyền văn cho Ủy ban nhân dân cấp quan, tổ chức khác thực nhiệm vụ, quyền hạn khoảng thời gian xác định kèm theo điều kiện cụ thể Cơ quan hành nhà nước cấp ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp quan, tổ chức khác phải bảo đảm nguồn lực điều kiện cần thiết khác để thực nhiệm vụ, quyền hạn mà ủy quyền; hướng dẫn, kiểm tra việc thực nhiệm vụ, quyền hạn ủy quyền chịu trách nhiệm kết thực nhiệm vụ, quyền hạn mà ủy quyền Cơ quan, tổ chức ủy quyền phải thực nội dung chịu trách nhiệm trước quan hành nhà nước cấp việc thực nhiệm vụ, quyền hạn mà ủy quyền Cơ quan, tổ chức nhận ủy quyền không ủy quyền tiếp cho quan, tổ chức khác thực nhiệm vụ, quyền hạn quan hành nhà nước cấp ủy quyền Điều 15 Quan hệ công tác quyền địa phương với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội địa phương Chính quyền địa phương tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội động viên Nhân dân tham gia xây dựng củng cố quyền nhân dân, tổ chức thực sách, pháp luật Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội hoạt động quyền địa phương Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam người đứng đầu tổ chức trị - xã hội địa phương mời tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Ủy ban nhân dân cấp bàn vấn đề có liên quan Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thực chế độ thông báo tình hình địa phương cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội cấp Chính quyền địa phương có trách nhiệm lắng nghe, giải trả lời kiến nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội địa phương xây dựng quyền phát triển kinh tế - xã hội địa phương Chương II CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở NÔNG THÔN Mục 1: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở TỈNH Điều 16 Chính quyền địa phương tỉnh Chính quyền địa phương tỉnh cấp quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Điều 17 Nhiệm vụ, quyền hạn quyền địa phương tỉnh Tổ chức bảo đảm việc thi hành Hiến pháp pháp luật địa bàn tỉnh Quyết định vấn đề tỉnh phạm vi phân quyền, phân cấp theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan Thực nhiệm vụ, quyền hạn quan hành nhà nước trung ương ủy quyền Kiểm tra, giám sát tổ chức hoạt động quyền địa phương đơn vị hành địa bàn Chịu trách nhiệm trước quan nhà nước cấp kết thực nhiệm vụ, quyền hạn quyền địa phương tỉnh Phối hợp với quan nhà nước trung ương, địa phương thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, thực quy hoạch vùng, bảo đảm tính thống kinh tế quốc dân Quyết định tổ chức thực biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ Nhân dân, huy động nguồn lực xã hội để xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh địa bàn tỉnh Điều 18 Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân tỉnh Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 Hội đồng nhân dân tỉnh gồm đại biểu Hội đồng nhân dân cử tri tỉnh bầu Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực theo nguyên tắc sau đây: a) Tỉnh miền núi, vùng cao có từ năm trăm nghìn dân trở xuống bầu năm mươi đại biểu; có năm trăm nghìn dân thêm ba mươi nghìn dân bầu thêm đại biểu, tổng số không tám mươi lăm đại biểu; b) Tỉnh không thuộc trường hợp quy định điểm a khoản có từ triệu dân trở xuống bầu năm mươi đại biểu; có triệu dân thêm năm mươi nghìn dân bầu thêm đại biểu, tổng số không chín mươi lăm đại biểu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy viên Trưởng ban Hội đồng nhân dân Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - ngân sách, Ban văn hóa - xã hội; nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thành lập Ban dân tộc Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban dân tộc quy định khoản Ban Hội đồng nhân dân tỉnh gồm có Trưởng ban, không hai Phó Trưởng ban Ủy viên Số lượng Ủy viên Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh định Trưởng ban Hội đồng nhân dân tỉnh đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; Phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân tỉnh đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu nhiều đơn vị bầu cử hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Số lượng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ trưởng Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh định Điều 19 Nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân tỉnh Nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức bảo đảm việc thi hành Hiến pháp pháp luật: a) Ban hành nghị vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân tỉnh; b) Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng phạm vi phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền lợi ích hợp pháp khác công dân địa bàn tỉnh; Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 c) Quyết định biện pháp để thực nhiệm vụ, quyền hạn quan nhà nước cấp phân cấp; định việc phân cấp cho quyền địa phương cấp huyện, cấp xã, quan nhà nước cấp thực nhiệm vụ, quyền hạn quyền địa phương tỉnh; d) Bãi bỏ phần toàn văn trái pháp luật Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; bãi bỏ phần toàn văn trái pháp luật Hội đồng nhân dân cấp huyện; đ) Giải tán Hội đồng nhân dân cấp huyện trường hợp Hội đồng nhân dân làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích Nhân dân trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn; phê chuẩn nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện việc giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã Nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng quyền: a) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh; b) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo quy định Điều 88 Điều 89 Luật này; c) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xin làm nhiệm vụ đại biểu; d) Quyết định thành lập, bãi bỏ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; đ) Quyết định biên chế công chức quan Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị nghiệp công lập Ủy ban nhân dân cấp địa bàn tỉnh theo tiêu biên chế Chính phủ giao; định số lượng mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố phê duyệt tổng số lượng người làm việc đơn vị nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý tỉnh theo quy định Chính phủ; e) Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia thôn, tổ dân phố; đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố, đường, phố, quảng trường, công trình công cộng địa phương theo quy định pháp luật Nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân tỉnh lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường: a) Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn năm tỉnh; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực địa bàn tỉnh phạm vi phân quyền; b) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trường hợp cần thiết; phê chuẩn toán ngân sách địa phương Quyết định chủ trương đầu tư, chương trình dự án tỉnh theo quy định pháp luật; Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 c) Quyết định nội dung liên quan đến phí, lệ phí theo quy định pháp luật; khoản đóng góp Nhân dân; định việc vay nguồn vốn nước thông qua phát hành trái phiếu địa phương, trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình hình thức huy động vốn khác theo quy định pháp luật; d) Quyết định chủ trương, biện pháp cụ thể để khuyến khích, huy động thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ công địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật; đ) Quyết định biện pháp khác để phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật; e) Quyết định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị phạm vi phân quyền theo quy định pháp luật; việc liên kết kinh tế vùng cấp quyền địa phương phù hợp với tình hình, đặc điểm địa phương bảo đảm tính thống kinh tế quốc dân; g) Quyết định quy hoạch phát triển hệ thống tổ chức khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch, mạng lưới giao thông địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật; h) Thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh trước trình Chính phủ phê duyệt; định biện pháp quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác, bảo vệ môi trường phạm vi phân quyền Nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân tỉnh lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao: a) Quyết định biện pháp phát triển mạng lưới sở giáo dục điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục, đào tạo phạm vi phân quyền; định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo sở giáo dục, đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý tỉnh theo quy định pháp luật; b) Quyết định biện pháp khuyến khích phát triển nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến khoa học, công nghệ địa bàn tỉnh; c) Quyết định biện pháp phát triển nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương; biện pháp bảo đảm cho hoạt động văn hóa, thông tin, quảng cáo, báo chí, xuất bản, thể dục, thể thao địa bàn tỉnh phạm vi phân quyền Nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân tỉnh lĩnh vực y tế, lao động thực sách xã hội: a) Quyết định biện pháp phát triển hệ thống sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã; Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 Ban Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; thời gian Hội đồng nhân dân không họp báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân Điều 110 Quan hệ phối hợp công tác Ban Hội đồng nhân dân Các Ban Hội đồng nhân dân phối hợp công tác trao đổi kinh nghiệm hoạt động vấn đề có liên quan Các Ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng dân tộc, Ủy ban Quốc hội, Ban Ủy ban thường vụ Quốc hội quan công tác địa phương Hội đồng dân tộc, Ủy ban Quốc hội, Ban Ủy ban thường vụ Quốc hội trao đổi kinh nghiệm lĩnh vực hoạt động với Ban tương ứng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Ban Hội đồng nhân dân cử thành viên tham gia hoạt động Thường trực Hội đồng nhân dân cấp theo yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp, quan, tổ chức hữu quan địa phương có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu vấn đề mà Ban Hội đồng nhân dân yêu cầu Điều 111 Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án Ban Hội đồng nhân dân Để chuẩn bị cho việc thẩm tra, Ban Hội đồng nhân dân cử thành viên tham gia nghiên cứu dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án; yêu cầu quan soạn thảo quan hữu quan cung cấp tài liệu trình bày vấn đề mà Ban thẩm tra; tổ chức họp lấy ý kiến người am hiểu vấn đề đó; khảo sát tình hình thực tế địa phương nội dung liên quan đến dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án Việc thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án thực theo trình tự sau đây: a) Đại diện quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình bày; b) Đại diện quan, tổ chức hữu quan phát biểu ý kiến; c) Các thành viên Ban thảo luận; d) Đại diện quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án phát biểu ý kiến thấy cần thiết; đ) Chủ tọa họp kết luận Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 Báo cáo thẩm tra cần đánh giá phù hợp dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án với đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương; nêu rõ quan điểm đề xuất phương án xử lý nội dung có ý kiến khác Điều 112 Nhiệm vụ, quyền hạn Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật, văn quan nhà nước cấp nghị Hội đồng nhân dân cấp địa bàn vấn đề Hội đồng nhân dân Thường trực Hội đồng nhân dân phân công Tổ đại biểu Hội đồng nhân có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị đóng góp ý kiến cho kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp; tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân để đại biểu Hội đồng nhân dân báo cáo với cử tri kết kỳ họp sau kỳ họp Hội đồng nhân dân Mục 2: HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN Điều 113 Phiên họp Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân họp thường kỳ tháng lần Ủy ban nhân dân họp bất thường trường hợp sau đây: a) Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân định; b) Theo yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trực tiếp, phiên họp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo yêu cầu Thủ tướng Chính phủ; c) Theo yêu cầu phần ba tổng số thành viên Ủy ban nhân dân Điều 114 Triệu tập phiên họp Ủy ban nhân dân Chủ tịch Ủy ban nhân dân định cụ thể ngày họp, chương trình, nội dung phiên họp Thành viên Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tham dự đầy đủ phiên họp Ủy ban nhân dân, vắng mặt phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân đồng ý Phiên họp Ủy ban nhân dân tiến hành có hai phần ba tổng số thành viên Ủy ban nhân dân tham dự Chương trình, thời gian họp tài liệu trình phiên họp phải gửi đến thành viên Ủy ban nhân dân chậm 03 ngày làm việc trước ngày bắt đầu phiên họp thường kỳ chậm 01 ngày trước ngày bắt đầu phiên họp bất thường Điều 115 Trách nhiệm chủ tọa phiên họp Ủy ban nhân dân Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 Chủ tịch Ủy ban nhân dân chủ tọa phiên họp Ủy ban nhân dân, bảo đảm thực chương trình phiên họp quy định phiên họp Khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân vắng mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công chủ tọa phiên họp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo phân công Chủ tịch Ủy ban nhân dân chủ trì việc thảo luận nội dung trình phiên họp Ủy ban nhân dân Điều 116 Khách mời tham dự phiên họp Ủy ban nhân dân Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân mời tham dự phiên họp Ủy ban nhân dân cấp; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội mời tham dự phiên họp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh mời tham dự phiên họp Ủy ban nhân dân cấp huyện Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người đứng đầu tổ chức trị - xã hội địa phương, đại diện Ban Hội đồng nhân dân mời tham dự phiên họp Ủy ban nhân dân cấp bàn vấn đề có liên quan; Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện mời tham dự phiên họp Ủy ban nhân dân cấp bàn vấn đề có liên quan Chủ tịch Hội đồng nhân dân, người đứng đầu quan hành nhà nước cấp đại biểu khác mời tham dự phiên họp Ủy ban nhân dân bàn vấn đề có liên quan Điều 117 Biểu phiên họp Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân định vấn đề phiên họp hình thức biểu Thành viên Ủy ban nhân dân có quyền biểu tán thành, không tán thành không biểu Ủy ban nhân dân định áp dụng hình thức biểu sau đây: a) Biểu công khai; b) Bỏ phiếu kín Quyết định Ủy ban nhân dân phải nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu tán thành Trường hợp số tán thành số không tán thành ngang định theo ý kiến biểu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Điều 118 Biểu hình thức gửi phiếu ghi ý kiến Đối với số vấn đề yêu cầu cấp bách không thiết phải tổ chức thảo luận, biểu phiên họp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân định việc biểu thành viên Ủy ban nhân dân hình thức gửi phiếu ghi ý kiến Việc biểu hình thức phiếu ghi ý kiến thực theo quy định khoản Điều 117 Luật Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 Chủ tịch Ủy ban nhân dân phải thông báo kết biểu hình thức gửi phiếu ghi ý kiến phiên họp Ủy ban nhân dân gần Điều 119 Biên phiên họp Ủy ban nhân dân Các phiên họp Ủy ban nhân dân phải lập thành biên Biên phải ghi đầy đủ nội dung ý kiến phát biểu diễn biến phiên họp, ý kiến kết luận chủ tọa phiên họp kết biểu Điều 120 Thông tin kết phiên họp Ủy ban nhân dân Kết phiên họp Ủy ban nhân dân phải thông báo kịp thời đến quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân sau đây: a) Các thành viên Ủy ban nhân dân, Thường trực cấp ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người đứng đầu tổ chức trị - xã hội cấp; b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cấp trực tiếp; Thủ tướng Chính phủ phiên họp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; c) Các quan, tổ chức, đơn vị có liên quan Đối với kết phiên họp Ủy ban nhân dân liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đền bù, giải phóng mặt vấn đề liên quan đến quyền nghĩa vụ công dân địa phương sau phiên họp, Ủy ban nhân dân có trách nhiệm thông tin cho quan báo chí Điều 121 Phạm vi, trách nhiệm giải công việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân Chịu trách nhiệm cá nhân việc thực nhiệm vụ, quyền hạn giao theo quy định Luật này; thành viên khác Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể hoạt động Ủy ban nhân dân trước Hội đồng nhân dân cấp, quan hành nhà nước cấp trên, trước Nhân dân địa phương trước pháp luật Trực tiếp đạo giải giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân chủ trì, phối hợp giải vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực địa phương Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành lập tổ chức tư vấn để tham mưu, giúp Chủ tịch giải công việc Ủy nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thay mặt Chủ tịch điều hành công việc Ủy ban nhân dân Chủ tịch Ủy ban nhân dân vắng mặt Thay mặt Ủy ban nhân dân ký định Ủy ban nhân dân; ban hành định, thị hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành văn địa phương Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 Điều 122 Phạm vi, trách nhiệm giải công việc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thực nhiệm vụ theo phân công Chủ tịch Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân việc thực nhiệm vụ giao; thành viên khác Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể hoạt động Ủy ban nhân dân Tham dự đầy đủ phiên họp Ủy ban nhân dân; thảo luận biểu vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân Ký định, thị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy nhiệm Điều 123 Phạm vi, trách nhiệm giải công việc Ủy viên Ủy ban nhân dân Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công phụ trách lĩnh vực cụ thể chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân việc thực nhiệm vụ giao; thành viên khác Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể hoạt động Ủy ban nhân dân; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân yêu cầu Ủy viên Ủy ban nhân dân người đứng đầu quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước quan quản lý nhà nước cấp ngành, lĩnh vực Tham dự đầy đủ phiên họp Ủy ban nhân dân; thảo luận biểu vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân Điều 124 Điều động, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thủ tướng Chính phủ định điều động Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện định điều động Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trực tiếp Thủ tướng Chính phủ định cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện định cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân có hành vi vi phạm pháp luật không thực chức trách, nhiệm vụ giao Người điều động bị cách chức chấm dứt việc thực nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân kể từ định điều động, cách chức có hiệu lực Người định điều động, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân; thông báo cho Hội đồng nhân dân việc điều động, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân để Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân kỳ họp gần Điều 125 Tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại Ủy ban nhân dân cấp xã với Nhân dân Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức lần hội nghị trao đổi, đối thoại với Nhân dân địa phương tình hình hoạt động Ủy ban nhân dân vấn đề liên quan đến quyền nghĩa vụ công dân địa phương; trường hợp quy mô đơn vị hành cấp xã lớn, tổ chức trao đổi, đối thoại với Nhân dân theo cụm thôn, tổ dân phố Ủy ban nhân dân phải thông báo phương tiện thông tin đại chúng thông báo đến Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thời gian, địa điểm, nội dung hội nghị trao đổi, đối thoại với Nhân dân chậm 07 ngày trước ngày tổ chức hội nghị Mục 3: TRỤ SỞ, KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG, BỘ MÁY GIÚP VIỆC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Điều 126 Trụ sở, kinh phí hoạt động quyền địa phương Trụ sở làm việc quyền địa phương bố trí cho Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, trang bị phương tiện để đáp ứng yêu cầu phối hợp công tác quan quyền địa phương phục vụ Nhân dân Kinh phí hoạt động quyền địa phương ngân sách nhà nước bảo đảm Việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động quyền địa phương phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu phải kiểm toán theo quy định pháp luật Điều 127 Bộ máy giúp việc quyền địa phương Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp huyện quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp huyện Chính phủ quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp huyện việc tổ chức công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã Chương VII THÀNH LẬP, GIẢI THỂ, NHẬP, CHIA, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH Mục 1: NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP, GIẢI THỂ, NHẬP, CHIA, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 Điều 128 Nguyên tắc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành Đơn vị hành tổ chức ổn định sở đơn vị hành có Khuyến khích việc nhập đơn vị hành chính, cấp Việc thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành thực trường hợp cần thiết phải bảo đảm điều kiện sau đây: a) Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính, định hướng quy hoạch, chương trình phát triển đô thị quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan cấp có thẩm quyền phê duyệt; b) Bảo đảm lợi ích chung quốc gia, hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước quyền địa phương cấp; phát huy tiềm năng, lợi nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước địa phương; c) Bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Bảo đảm đoàn kết dân tộc, phù hợp với yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa địa phương; tạo thuận tiện cho Nhân dân; đ) Việc thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành phải vào tiêu chuẩn đơn vị hành quy định khoản 1, Điều Luật phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo Việc giải thể đơn vị hành thực trường hợp sau đây: a) Do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương quốc gia; b) Do thay đổi yếu tố địa lý, địa hình tác động đến tồn đơn vị hành Chính phủ trình Ủy ban thường vụ, Quốc hội quy định cụ thể tiêu chuẩn đơn vị hành quy định điểm đ khoản Điều Điều 129 Thẩm quyền định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính) giải tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành Quốc hội định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành cấp tỉnh; đặt tên, đổi tên đơn vị hành cấp tỉnh; giải tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành cấp tỉnh Ủy ban thường vụ Quốc hội định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành cấp huyện, cấp xã; đặt tên, đổi tên đơn vị hành cấp huyện, cấp xã; giải tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành cấp huyện, cấp xã Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội định việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính; giải tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành quy định khoản khoản Điều Điều 130 Xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành Bộ Nội vụ tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành cấp tỉnh trình Quốc hội Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành cấp huyện, cấp xã trực thuộc báo cáo Chính phủ Kinh phí xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định Chính phủ Điều 131 Lấy ý kiến Nhân dân địa phương việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành Đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành phải lấy ý kiến Nhân dân cử tri đơn vị hành cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành Việc lấy ý kiến cử tri thực theo hình thức phát phiếu lấy ý kiến cử tri Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến cử tri việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành thực công việc sau đây: a) Quyết định thời gian lấy ý kiến, mẫu phiếu lấy ý kiến tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến; b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp việc lấy ý kiến cử tri; đạo công tác thông tin, tuyên truyền nội dung lấy ý kiến; c) Bảo đảm kinh phí điều kiện cần thiết cho việc tổ chức lấy ý kiến cử tri; d) Công khai kết lấy ý kiến cử tri trang thông tin điện tử Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan có trách nhiệm thực công việc sau đây: a) Tổ chức việc lấy ý kiến cử tri địa bàn tỉnh; b) Phân bổ kinh phí bảo đảm điều kiện cần thiết cho việc tổ chức lấy ý kiến cử tri địa bàn; c) Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp việc thực lấy ý kiến cử tri; d) Tổng hợp lập báo cáo kết lấy ý kiến cử tri địa bàn tỉnh Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thực công việc sau đây: a) Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã việc thực lấy ý kiến cử tri; b) Thực công tác thông tin, tuyên truyền nội dung lấy ý kiến địa bàn; c) Tổng hợp lập báo cáo kết lấy ý kiến cử tri địa phương Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực công việc sau đây: a) Lập danh sách cử tri địa bàn thời điểm tổ chức lấy ý kiến; b) Quyết định việc phát phiếu lấy ý kiến cử tri xã, phường, thị trấn phù hợp với đặc điểm khu dân cư địa bàn; c) Tổ chức lấy ý kiến cử tri theo thôn, tổ dân phố; d) Tổng hợp biên họp, phiếu lấy ý kiến cử tri; lập báo cáo kết lấy ý kiến cử tri địa phương Báo cáo kết lấy ý kiến cử tri phải thể tổng số cử tri địa bàn, số cử tri tham gia lấy ý kiến, số cử tri đồng ý, số cử tri không đồng ý, ý kiến khác Báo cáo kết lấy ý kiến cử tri địa bàn cấp huyện, cấp xã gửi đến Hội đồng nhân dân cấp Ủy ban nhân dân cấp trên; báo cáo kết lấy ý kiến cử tri địa bàn cấp tỉnh gửi đến Chính phủ Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Điều 132 Hội đồng nhân dân thông qua đề nghị thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành Sau lấy ý kiến cử tri việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, có năm mươi phần trăm tổng số cử tri địa bàn tán thành quan xây dựng đề án có trách nhiệm hoàn thiện đề án gửi Hội đồng nhân dân đơn vị hành chính, có liên quan để lấy ý kiến Trên sở ý kiến cử tri địa phương, dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành quan chịu trách nhiệm gửi đến, Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh có liên quan thảo luận, biểu việc tán thành không tán thành chủ trương thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành theo trình tự từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh Nghị Hội đồng nhân dân cấp xã việc tán thành không tán thành chủ trương thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành gửi đến Hội đồng nhân dân cấp huyện; nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện gửi đến Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gửi đến Bộ Nội vụ để tổng hợp chung, báo cáo Chính phủ cấp có thẩm quyền định Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 Điều 133 Thẩm tra đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành Ủy ban pháp luật Quốc hội thẩm tra đề án Chính phủ việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành cấp tỉnh để báo cáo Quốc hội; thẩm tra đề án Chính phủ việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành cấp huyện, cấp xã để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội Hồ sơ thẩm tra gồm có: a) Tờ trình thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; b) Đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; c) Báo cáo đánh giá tác động việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; d) Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri, Hội đồng nhân dân cấp quan, tổ chức có liên quan; đ) Dự thảo nghị thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành Mục 2: TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT KHÁC Điều 134 Tổ chức quyền địa phương nhập đơn vị hành cấp Trường hợp nhiều đơn vị hành nhập thành đơn vị hành cấp đại biểu Hội đồng nhân dân đơn vị hành cũ hợp thành Hội đồng nhân dân đơn vị hành tiếp tục hoạt động hết nhiệm kỳ Kỳ họp thứ Hội đồng nhân dân đơn vị hành quy định khoản Điều triệu tập viên Thường trực Hội đồng nhân dân cấp trực tiếp định số đại biểu Hội đồng nhân dân đơn vị hành mới, cấp tỉnh Ủy ban thường vụ Quốc hội định, để triệu tập chủ tọa Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân đơn vị hành Hội đồng nhân dân đơn vị hành quy định khoản Điều bầu chức danh Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo quy định, Điều 83 Luật hoạt động Hội đồng nhân dân khóa bầu Điều 135 Tổ chức quyền địa phương chia đơn vị hành thành nhiều đơn vị hành cấp Trường hợp đơn vị hành chia thành nhiều đơn vị hành cấp đại biểu Hội đồng nhân dân bầu công tác địa phận thuộc đơn vị hành Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 hợp thành Hội đồng nhân dân đơn vị hành tiếp tục hoạt động hết nhiệm kỳ Trường hợp Hội đồng nhân dân đơn vị hành có số đại biểu lớn hai phần ba tổng số đại biểu bầu theo quy định Luật Hội đồng nhân dân bầu chức danh Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo quy định Điều 83 Luật hoạt động Hội đồng nhân dân khóa bầu Trường hợp số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân đơn vị hành không đủ hai phần ba tổng số đại biểu bầu theo quy định Luật thời gian lại nhiệm kỳ nhiều 18 tháng tiến hành bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định pháp luật bầu cử Hội đồng nhân dân sau bầu bổ sung đại biểu tiến hành bầu chức danh Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo quy định Điều 83 Luật hoạt động Hội đồng nhân dân khóa bầu Kỳ họp thứ Hội đồng nhân dân đơn vị hành quy định khoản khoản Điều triệu tập viên Thường trực Hội đồng nhân dân cấp trực tiếp định số đại biểu Hội đồng nhân dân đơn vị hành mới, cấp tỉnh Ủy ban thường vụ Quốc hội định, để triệu tập chủ tọa Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân đơn vị hành Trường hợp số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân đơn vị hành không đủ hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân bầu theo quy định Luật thời gian lại nhiệm kỳ 18 tháng Thường trực Hội đồng nhân dân cấp trực tiếp định Quyền Chủ tịch Hội đồng nhân dân, đơn vị hành cấp tỉnh Ủy ban thường vụ Quốc hội định Quyền Chủ tịch Hội đồng nhân dân, theo đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân đơn vị hành trước chia để thực nhiệm vụ, quyền hạn quy định khoản Điều 138 Luật Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trực tiếp định Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân lâm thời, đơn vị hành cấp tỉnh Thủ tướng Chính phủ định Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân lâm thời để thực nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân theo quy định Luật Ủy ban nhân dân khóa bầu Điều 136 Tổ chức quyền địa phương thành lập đơn vị hành sở điều chỉnh phần địa giới đơn vị hành khác Trường hợp thành lập đơn vị hành sở điều chỉnh phần địa phận dân cư số đơn vị hành cấp khác đại biểu Hội đồng nhân dân địa phận hợp thành Hội đồng nhân dân đơn vị hành tiếp tục hoạt động đơn vị hết nhiệm kỳ Việc tổ chức hoạt động quyền địa phương đơn vị hành thành lập thực theo quy định Điều 135 Luật Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 Hội đồng nhân dân đơn vị hành điều chỉnh phần địa giới để thành lập đơn vị hành tiếp tục hoạt động; việc bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân thực theo quy định pháp luật bầu cử Điều 137 Hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân điều chỉnh địa giới đơn vị hành di chuyển tập thể dân cư Trường hợp phần địa phận dân cư đơn vị hành điều chỉnh đơn vị hành khác đại biểu Hội đồng nhân dân thuộc địa phận đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tương đương tiếp tục hoạt động đơn vị hành hết nhiệm kỳ Trường hợp tập thể dân cư di chuyển đến nơi khác đại biểu Hội đồng nhân dân chuyển theo tập thể đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tương đương tiếp tục hoạt động đơn vị hành hết nhiệm kỳ Điều 138 Hoạt động Hội đồng nhân dân không đủ hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân Trường hợp Hội đồng nhân dân không đủ hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân bầu theo quy định Luật thời gian lại nhiệm kỳ nhiều 18 tháng việc bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân thực theo quy định pháp luật bầu cử Trường hợp Hội đồng nhân dân không đủ hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân bầu theo quy định Luật thời gian lại nhiệm kỳ 18 tháng Hội đồng nhân dân thảo luận định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngân sách địa phương Chủ tịch Hội đồng nhân dân thực nhiệm vụ, quyền hạn quy định khoản Điều Trường hợp khuyết Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thường trực Hội đồng nhân dân cấp trực tiếp định Quyền Chủ tịch Hội đồng nhân dân; đơn vị hành cấp tỉnh Ủy ban thường vụ Quốc hội định Quyền Chủ tịch Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp tiếp tục thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Luật Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quyền Chủ tịch Hội đồng nhân dân trường hợp quy định khoản Điều thực nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân việc chuẩn bị hội nghị đại biểu Hội đồng nhân dân; triệu tập chủ tọa hội nghị đại biểu Hội đồng nhân dân để bàn nghị Hội đồng nhân dân kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngân sách địa phương; b) Tổng hợp chất vấn đại biểu Hội đồng nhân dân, ý kiến, kiến nghị cử tri để báo cáo với hội nghị đại biểu Hội đồng nhân dân; c) Giữ mối liên hệ, đôn đốc tạo điều kiện để đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động; Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 d) Triệu tập chủ tọa kỳ họp thứ Hội đồng nhân dân khóa Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân; đ) Thực nhiệm vụ, quyền hạn khác Thường trực Hội đồng nhân dân theo quy định pháp luật Điều 139 Giải tán Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích Nhân dân bị giải tán Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân quy định sau: a) Ủy ban thường vụ Quốc hội giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giải tán Hội đồng nhân dân cấp huyện; c) Hội đồng nhân dân cấp huyện giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã Nghị giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã Hội đồng nhân dân cấp huyện phải trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn; nghị giải tán Hội đồng nhân dân cấp huyện Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bị giải tán chấm dứt hoạt động kể từ ngày nghị giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Ủy ban thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã bị giải tán chấm dứt hoạt động kể từ ngày nghị giải tán Hội đồng nhân dân quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn Trong trường hợp Hội đồng nhân dân bị giải tán Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trực tiếp định Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân lâm thời, đơn vị hành cấp tỉnh Thủ tướng Chính phủ định Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân lâm thời, để thực nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân theo quy định Luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân bầu Ủy ban thường vụ Quốc hội định công bố ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trường hợp giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định công bố ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trường hợp giải tán Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã Việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thực theo quy định pháp luật bầu cử Hội đồng nhân dân bầu làm nhiệm vụ hết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân bị giải tán Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 Điều 140 Sửa đổi, bổ sung Điều Luật quy hoạch đô thị Sửa đổi, bổ sung Điều Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 sau: “Điều Phân loại đô thị Đô thị phân thành loại gồm loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III, loại IV loại V theo tiêu chí sau đây: a) Vị trí, chức năng, vai trò, cấu trình độ phát triển kinh tế - xã hội đô thị; b) Quy mô dân số; c) Mật độ dân số; d) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; đ) Trình độ phát triển sở hạ tầng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định cụ thể việc phân loại đô thị phù hợp giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.” Điều 141 Hiệu lực thi hành Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định Điều 142 Luật Điều 142 Điều khoản chuyển tiếp Từ ngày Luật có hiệu lực thi hành bầu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 2021, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đơn vị hành tiếp tục giữ nguyên cấu tổ chức thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 Chấm dứt việc thực thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị số 26/2008/QH12 Quốc hội, Nghị số 724/2009/UBTVQH12 Ủy ban thường vụ Quốc hội kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường tiếp tục giữ nguyên cấu tổ chức thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11, Nghị số 26/2008/QH12 Quốc hội Nghị số 725/2009/UBTVQH12 Ủy ban thường vụ Quốc hội bầu quyền địa phương huyện, quận, phường theo quy định Luật Điều 143 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169 Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định chi tiết điều, khoản giao Luật hướng dẫn việc thi hành Luật Luật Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 19 tháng năm 2015 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Nguyễn Sinh Hùng Công ty Luật Minh Gia - Tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900 6169
- Xem thêm -

Xem thêm: Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay