Học thuyết quản lý của Henri Fayol

22 64 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 18:25

Học thuyết quản lý của Henri Fayol.1. Hoàn cảnh ra đời1.1. Vài nét về Henry Fayol1.2. Hoàn cảnh ra đời học thuyết2.2. Phân nhóm hoạt động trong tổ chức sản xuất2.2.23. Nhóm thương mại, mua bán trao đổi và nhóm tài chính2.3. Chức năng quản lý của thuyết Henry Fayol2.3.1. Chức năng dự đoán và lập kế hoạch........................................................................................................ HỌC THUYẾT QUẢN LÝ CỦA HENRI FAYOL Hoàn cảnh đời 1.1 Vài nét Henry Fayol Henry Fayol (1841- 1925) sinh gia đình tiểu tư sản Pháp Ông tốt nghiệp kỹ sư mỏ năm 1860 gần đời ông làm việc cho tập đoàn Xanhdica với nhiều vị trí khác giữ vị trí Tổng giám đốc khu mỏ nhà máy nơi ông làm việc Năm 77 tuổi ông ngừng làm cho Xanhdica năm lại ông dành cho nghiên cứu quản lý hành Năm 1900 ông có luận văn gửi tới Hội nghị khia thác mỏ luyện kim Tiếp ông hoàn thành sách “Quản lý hành chung công nghiệp”, xuất năm 1915 Tác phẩm “Quản lý công nghiệp tổng quát” xuất năm 1949 tác phẩm chủ yếu ông Và với Thuyết quản lý theo hành Fayol coi người đặt móng cho lý luận quản lý cổ điển, “một Taylor châu Âu” “người cha thực lý thuyết quản lý đại” (trong xã hội công nghiệp)- thuyết hành 1.2 Hoàn cảnh đời học thuyết Bối cảnh xã hội Châu Âu mà tiêu biểu Pháp giai đoạn công nghiệp phát triển mạnh mẽ, số lượng công xưởng, máy móc công nhân tăng nhanh chóng chứng kiến dậy công nhân mà tiêu biểu công nhân Lyon (Pháp), phong trào hiến chương (Anh), Kinh tế tư hình thành phát triển nhanh Châu Âu Với tảng khí giới hóa Trong lĩnh vực khoa học quản lý “Thuyết quản lý theo khoa học” F.W Taylor truyền bá rộng rãi từ Mỹ sang nước Châu Âu nửa đầu kỷ XX với ảnh hưởng lớn tới đời sống người, công việc quản lý, từ yêu cầu đặt bối cảnh cần phải có cách nhìn nhận quản lý phải có phương pháp quản lý Thuyết quản lý hành Fayol đời với tư tưởng chủ yếu nhìn vấn đề tổng thể tổ chức quản lý xí nghiệp, xem xét hoạt động quản lý từ xuống, xem xét phân định nhóm hoạt động đơn vị sản xuất kinh doanh, chức quản lý, nguyên tắc hành chính, vấn đề người đào tạo quản lý Ông cho thành công quản lý không nhờ phẩm chất nhà quản lý, mà chủ yếu nhờ nguyên tắc đạo hành động họ phương pháp mà họ sử dụng Vì tư tưởng quản lý phù hợp với hệ thống kinh doanh đại Học thuyết đời khắc phục hạn chế thuyết quản lý khoa học tiếp cận vấn đề quản lý tầm rộng (hành quản lý doanh nghiệp quan quyền lực nhà nước) xem xét góc độ tổ chức - hành Nội dung học thuyết 2.1 Đối tượng nghiên cứu, hướng tiếp cận Lý luận chung quản lý doanh nghiệp, đặc biệt lý luận tổ chức đơn vị sản xuất kinh doanh Những vấn đề mang tính chất chung như: nội hàm quản lý, chức nguyên tắc quản lý Chú ý xem xét hoạt động nhà quản lý cấp cao với hướng tiếp cận từ xuống => mối quan hệ từ nhà quản lý xuống nhân viên => nhà quản lý cấp cao phải có khả bao quát cấp phải có khả chuyên môn Đánh giá: Fayol đặc biệt chú ý đến phẩm chất nhà quản lý bao gồm phương pháp nguyên tắc đạo hành động họ, coi yếu tố chủ đạo cho công tác quản lý thành công Ưu điểm: Cơ cấu rõ ràng, đảm bảo nguyên tắc, kỉ luật Nhược điểm: - Không đề cập đến tác động môi trường: Trong thực tế, môi trường quản lý vô đa dạng luôn biến đổi, môi trường bên hay bên tổ chức ảnh hưởng đến tâm lý nhà quản lý, từ ảnh hưởng đến việc định nhà quản lý - Không trọng tính hợp lý hành động nhà quản lý: Không phải lúc nào, định nhà quản lý đúng đắn, đem lại hiệu Sự tác động từ nhiều phía gây ảnh hưởng đến tâm lý nhà quản lý dẫn đến việc hành động không hợp lý Theo thuyết vô hình chung làm cho nhà quản lý có quyền hành lớn, không chú trọng đến tính hợp lý hành động nhà quản lý, nhà quản lý hành động theo cảm tính, theo tâm trạng Sự cứng nhắc, bất hợp lý định quản lý dễ dẫn đến tâm lý gò bó, chán nản chí chống đối người lao động - Trọng tâm quản lý nhà quản lý: Nhà quản lý lại trở thành trọng tâm quản lý, tâm lý nhà quản lý dẫn đến hành động quản lý, tâm lý nhà quản lý định hiệu hoạt động quản lý, mang tính chủ quan, thiếu tính khách quan 2.2 Phân nhóm hoạt động tổ chức sản xuất - Fayol đưa định nghĩa “Quản lý hành dự đoán lập kế hoạch, tổ chức điều khiển, phối hợp kiểm tra” Và chức nhà quản lý mà ông nêu - Ông phân loại hoạt động tổ chức hay hãng kinh doanh gồm nhóm : + Một hoạt động kỹ thuật (sản xuất, chế tạo, chế biến) + Hai thương mại, mua bán, trao đổi (mua, bán, trao đổi) + Ba tài (huy động vốn sử dụng vốn) + Bốn an ninh (bảo vệ tài sản nhân viên) + Năm kế toán (kiểm kê tài sản, lập bảng công nợ, tính toán giá thành, thống kê…) + Sáu hành (kế hoạch, tổ chức, điều khiển, phối hợp, kiểm tra) Nhóm liên quan tới năm nhóm tổng hợp nhân tố để tạo sức mạnh 2.2.1 Nhóm kỹ thuật Quản lý kỹ thuật thực chất tổng hợp hoạt động nhằm nâng cao chất lượng trình sản xuất Mục tiêu quản lý kỹ thuật xí nghiệp không ngừng cải tiến sản phẩm, phát triển sản phẩm bảo đảm cho sản xuất liên tục, an toàn, đạt hiệu cao Trong môi trường cạnh tranh công ty muốn phát triển cần phải có cố gắng vượt bậc để không ngang mà phải vượt trội so với đối thủ Sự vượt trội phải khẳng định hiệu trín nhiều lĩnh vực Cụ thể phải cung cấp sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng, hệ thống sản xuất phải linh hoạt, có độ tin cậy cao, không ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất, kiểm soát chặt chẽ ảnh hưởng môi trường Hoạt động quản lý kỹ thuật cho phép công ty phát huy nhiều lực lượng then chốt náng cao hiệu trình kinh doanh Sự biến đổi nhanh chóng khoa học công nghệ thách thức quản lý kỹ thuật tất công ty, xí nghiệp Nó đòi hỏi tìm sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến, nghiên cứu ứng dụng nhanh tiến kỹ thuật vào sản xuất, khai thasc tốt sở vật chất kỹ thuật hệ thống Trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật bao gồm tham gia nhiều người có trình độ học vấn cao tổ chức Sự tham gia người cần thiết cho hoạt động quản lý kỹ thuật, song lại đòi hỏi cách điều hành đặc biệt, nói chung là, cần phải phong cách dân chủ, tự phát huy yếu tố sáng tạo quy tắc cứng nhắc Quản lý kỹ thuật tốt cho phép lôi kéo tập thể người có trình độ, động, sáng tạo vào hoạt động nghiên cứu phát triển kỹ thuật, áp dụng kỹ thuật mới, hợp lý hóa sản xuất, khơi dậy động lực mạnh mẽ cho phát triển Điều đòi hỏi nhà quản lý phải có yêu cầu sau đây: - Am hiểu công việc - Kỹ quản lý suất sắc - Đội dịch vụ giỏi - Tính minh bạch cao cải tiến liên tục thông qua quy trình lưu trữ máy vi tính - Kiểm tra, quản lý chuyên nghiệp với trợ giúp tài liệu hướng dẫn công cụ - Giảm chi phí giảm rủi ro pháp lý với giúp đỡ hạn định thông minh lực quản lý - Thành công giảm thiểu rủi ro hoạt động điều hành với giúp đỡ trình có cấu - Quản lý chất lượng theo định hướng khách hàng - Độc lập từ nhà sản xuất / trung lập nguồn cung ứng tất dịch vụ 2.2.2-3 Nhóm thương mại, mua bán trao đổi nhóm tài Thuyết quản lý hành Henry Fayol xem xét phân định nhóm hoạt động đơn vị sản xuật kinh doanh Nhóm tài (huy động sử dụng vốn) yếu tố ko thể thiếu cho hoạt động ko thể thiếu cho hoạt động tổ chức Không tổ chức hoạt động mà thiếu nguồn vốn Xét vấn đề huy động vốn: người quản lý giỏi phải biết đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động tổ chức Để loam điều đó, nhà quản lý phải nắm bắt tâm lý nhà đầu tư Cần phải nắm rõ họ muốc gì, cần để từ đưa chiến lược , kế hoạch sản xuất, làm việc phù hợp Các yếu tố lãi suất chiết khấu hay mức đọ rủi nhà đầu tư đặc biệt quan tâm Chính vậy, nắm bắt tâm lý để thu hút nguồn vốn đầu tư nhà quản lý phải cho nhà đầu tư thấy lợi nhuận (mức thu hút) mà họ có đk đầu đồng thời đảm bảo rủi mức thấp Xét vấn đề sử dụng vốn: việc sử dụng nguồn vốn cho hiệu vấn đề quan trọng doanh nghiệp Để làm điều người quản lý trước hết cần có tâm lý vững vàng, đoán mội vấn đề Điều có tác động không nhỏ đến định không liên quan đến vấn đề sử dụng vốn mà ảnh hưởng đến định trình quản lý 2.2.4 Nhóm an ninh Theo Henry Fayol, quản lý tiến trình bao gồm tất khâu lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra nỗ lực thành viên tổ chức sử dụng tất nguồn lực khác tổ chức nhằm đạt mục tiêu định trước Ông phân chia hoạt động xí nghiệp làm nhóm công việc chính, đó, an ninh vấn đề quan trọng Mọi tổ chức có nguồn lực nhằm đảm bảo thực nhiệm vụ, đạt mục tiêu chung tổ chức bao gồm vật lực nhân lực Sức mạnh tổ chức phát huy cách hiệu người lãnh đạo biết sử dụng có hiệu nguồn lực tổ chức mình, mà muốn hệ thống an ninh quan tổ chức phải thực đảm bảo để vận hành đạt hiệu tốt Hệ thống an ninh an toàn hệ thống an toàn, ổn định, không bị bất ngờ tình huống, đủ sức chống lại âm mưu chống phá lực xấu cán làm việc đạt hiệu tâm lý thoải mái, lo sợ vấn đề an ninh, an toàn cho thân ngược lại, cán toàn tâm toàn ý với công việc phải nơm nớp lo sợ vấn đề an toàn, an ninh thân Đồng thời, người hoạt động có hiệu có hỗ trợ đắc lực công cụ, trang thiết bị, vậy, việc bảo đảm an ninh, an toàn cho hệ thống trang thiết bị cần chú trọng để đảm bảo cho hệ thống làm việc đạt hiệu cao 2.2.5 Nhóm kế toán Mỗi nhóm hoạt động tổ chức sản xuất có vai trò quan trọng, công việc riêng, mắt xích tạo nên dây chuyền sản xuất hạch toán thống kê nhóm hoạt động sản xuất Hạch toán công cụ quan trọng quản lí, thực việc thu thập, ghi chép hệ thống hoá tài liệu số liệu tình trạng phát triển khách thể quản lí Thống kê nghiên cứu tập hợp nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm phân tích, giải thích, trình bày tổ chức liệu Thống kê cần thiết để bắt đầu nghiên cứu tiến trình Ví dụ, tổng thể gồm nhiều loại khác “tất người sống đất nước” Nó đề cập tới tất khía cạnh liệu bao gồm việc lập kế hoạch, thu thập liệu … - Nhờ tổ chức hạch toán,thống kê quan quản lí nắm thông tin cần thiết để soạn thảo định quản lí kiểm tra việc thực - Những yêu cầu quan trọng hạch toán, thống kê đầy đủ, xác, kịp thời nội dung thống phương pháp, bảo đảm tiêu chuẩn hoá so sánh số liệu - Hạch toán mang tính tất yếu khách quan hình thái xã hội, yêu cầu quản lí quy luật tiết kiệm thời gian lao động “Trong trạng thái xã hội nào, người ta phải quan tâm đến thời gian lao động dùng để sản xuất tư liệu sinh hoạt, với mức độ không giống giai đoạn phát triển khác nhau” Ví dụ: Thực trạng phương hướng hoàn thiện hạch toán thống kê tiền lương với việc nâng cao hiệu sử dụng người lao động - Để tạo động lực to lớn, giải phóng sức sản xuất, trước hết cần có quỹ tiền lương đủ lớn để chi trả cho người lao động Tuy nhiên, việc quản lý, phân phối quỹ tiền lương theo cách thức cho công bằng, hợp lý, đúng luật pháp, kích thích tinh thần hăng say làm việc khả sang tạo người lao động, phát huy tác dụng đòn bẩy kinh tế tiền lương sản xuất, lao động, lại vấn đề không đơn giản nhà quản lý, hay doanh nghiệp Điều đòi hỏi cần phải tìm phương thức quản lý, hạch toán tiền lương phù hợp, tuân thủ quy định Nhà nước sách đãi ngộ, phải có ứng dụng sáng tạo vào thực tế 2.2.6 Nhóm hành Fayol cho cấp quản lý cao giám đốc quản trị hay viên tướng huy quân đội, có chung nhiệm vụ chuyển đổi cho nhau, công việc họ quản lý túy hoạt động khác họ tham gia gián tiếp giao cho cấp đảm nhiệm Ông xem xét quản lý từ xuống ông cố chứng minh quản lý hành công việc, hoạt động chung cho tổ chức lớn Một người quản lý thành công phương pháp mà áp dụng nguyên tắc đạo nhờ phẩm chất cá nhân 2.3 Chức quản lý thuyết Henry Fayol 2.3.1 Chức dự đoán lập kế hoạch Chức nhà quản lý Nó yêu cầu nhà quản lý phải có phẩm chất, lực, có kiến thức, kinh nghiệm biết dùng người Dự tính giúp tổ chức tránh dự không cần thiết, bước giả tạo, lường trước khó khăn, rủi ro Tuy nhiên, dù kế hoạch lập có kỹ lưỡng đến đâu lường trước vấn đề xảy thực tế, dự phòng cho rủi ro hay vấn đề phát sinh Do đó, hạn chế tối thiểu khó khăn rủi ro cho tổ chức làm cho hoạt động tổ chức diễn hợp lý, tiến hành trơn chu theo đúng kế hoạch định trước Có nhiều loại kế hoạch khác mà nhà quản lý sử dụng tùy thuộc vào yêu cầu hoạt động tổ chức trường hợp cụ thể kế hoạch dự đoán, kế hoạc chương trình, kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch chung kế hoạch riêng… 2.3.2 Chức tổ chức Tổ chức công việc kinh doanh cung cấp thứ có tác dụng cho hoạt động nó: nguyên liệu thô, công cụ lao động, vốn, nhân Toàn công việc chia thành hai loại, tổ chức vật chất tổ chức nhân Đóng góp bật Fayol đưa trật tự thứ bậc máy hành sơ đồ tổ chức Đồng thời ông đưa 16 quy tắc hướng dẫn gọi “những chức trách quản lý tổ chức - Chuẩn bị kế hoạch tốt đảm bảo thực theo đúng kế hoạch - Tổ chức vật chất, người phải phù hợp với mục tiêu lợi ích yêu cầu hãng - Thiết lập quan quản lý đạo có lực đủ mạnh - Phối hợp hài hòa hoạt động - Quyết định đưa rõ ràng dứt khoát xác - Tổ chức tuyển chọn hiệu quả.Cần có người đủ lực hoạt động đứng đầu ban.Đồng thời xếp nhân viên đúng vị trí mà họ phát huy hết khả - Xác định rõ ràng nhiệm vụ - Khuyến khích sáng tạo tinh thần trách nhiệm - Khen thưởng lâu dài thích đáng - Phạt lỗi lầm khuyết điểm - Chú ý việc trì kỷ luật - Đặt lợi ích chung tập thể lên trước lợi ích riêng cá nhân - Đặc biệt chú ý đến tính thống mệnh lệnh - Giám sát trật tự - Kiểm tra việc - Chống lại tượng vượt quyền tệ quan liêu mệnh lệnh giấy tờ 2.3.3 Chức điều khiển Chức điều khiển tác động nhà quản lý lên nhận thức hành động cấp để họ cân nhắc thực hoạt động hướng đến mục tiêu đề theo kế hoạch Chức vừa có tính kỷ luật cao, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo người quản lý người bị quản lý Thực chức đòi hỏi nhà quản lý phải gương mẫu; sáng tạo; động viên, tạo môi trường thuận lợi tổ chức để cấp hoàn thành mục tiêu với chất lượng tốt 2.3.4 Chức phối hợp Hình thức thực tổ chức họp hàng tuần lãnh đạo, quản lý ban Để thực chức nhà quản lý cần: - Kết hợp hài hòa hoạt động - Cân hợp lý khía cạnh vật chất, xã hội chức khác - Duy trì cán cân tài - Làm cho chức tương quan với chức khác - Chấp nhận cho người có tỷ lệ đúng mức áp dụng biện pháp nhằm đạt mục đích Phối hợp tức kết nối liên hợp điều hòa tất hoạt động lực lượng giải tất vấn đề mà người quan tâm, làm cho người có nhận thức thống nhất, thông cảm lẫn bảo đảm phối hợp nhịp nhàng, trí công việc 2.3.5 Chức kiểm tra Nghiên cứu nhược điểm, thất bại để từ không để chúng lặp lại Kiểm tra cần phải kịp thời, phù hợp với thực tế, trì kiểm tra thống huy, thiết lập hệ thống kiểm tra hữu hiệu 2.4 Các nguyên tắc hành Quan điểm Fayol tập trung vào xây dựng tổ chức tổng thể để lãnh đạo, quản trị trình làm việc Ông cho suất lao động người làm việc chung tập thể tùy thuộc vào xếp tổ chức nhà lãnh đạo, quản trị Để làm tốt việc xệp, tổ chức doanh nghiệp Fayol đề yêu cầu nhà lãnh đạo, quản trị nên áp dụng 14 nguyên tắc lãnh đạo, quản trị: 2.4.1 Phân chia công việc Sự phân chia công việc, chuyên môn hóa công việc cần thiết quy trình làm việc Phân chia công việc đúng với lực sở trường nhân viên, nhóm nhân viên giúp hoàn thành công việc giao cách nhanh chóng có chất lượng cao Khi công việc phân chia rõ ràng cá nhân có trách nhiệm hoàn thành chịu trách nhiệm phần việc mình, hạn chế đùn đẩy, ỷ lại vào người khác Về phần nhà quản lý phân chia công việc giúp cho nhà quản lý dễ quản lý, kiểm tra đánh giá công việc nhân viên Bên cạnh nhà quản lý cần phải có lực đánh giá khả cá nhân để phân chia công việc cách hợp lý đúng sở trương nhân viên 2.4.2 Thẩm quyền trách nhiệm Có quan hệ mật thiết với Quyền hạn phải gắn liền với trách nhiệm Giao trách nhiệm mà không giao quyền công việc không hoàn thành Có quyền định mà không chịu trách nhiệm định dẫn tới thói vô trách nhiệm hậu xấu 2.4.3 Kỷ luật Sự tuân thủ nguyên tắc, trách nhiệm, tính chuyên cần Fayol tuyến bố kỷ luật đòi hỏi có người lãnh đạo tốt cấp, giữ vững thực chặt chẽ nghiêm ngặt từ cao xuống thâp, cấp làm gương cho cấp dưới, thống công từ cấp quản lý tới nhân viên mang tới môi trường làm việc nghiêm tục, mang hiệu cao 2.4.4 Thống huy Nguyên tắc có nghĩa loại nhân viên nhận mệnh lệnh từ thượng cấp, điều tạo thống chủ chương, đạo tiến hành công việc Giúp giảm áp lực, vướng mắc nhân viên, nhân viên không bị phân tán tư tưởng, tập trung làm việc mang lại hiệu 2.4.5 Thống điều khiển Ra lệnh cho thuộc cấp thi hành theo đường lối nhất, hệ thống huy định Một người cấp nhận mệnh lệnh người thủ trưởng Với nguyên tắc này, họ không thừa nhận có nhiều kênh, nhiều tuyến huy, lệnh sản xuất rối, chồng chéo, có cạnh tranh lẫn (về quyền lực, uy tín) 2.4.6 Lợi ích cá nhân thuộc lợi ích chung 10 Lợi ích cá nhân thuộc lợi ích chung Mỗi cá nhân cần ý thức lợi ích tập thể lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể lớn đồng nghĩa lợi ích cá nhân lớn ngược lại Mỗi người từ cấp quản lý tới nhân viên phải đặt lợi ích chung lên cá nhân góp phần làm lớn mạnh lợi ích chung Tuy nhiên cấp quản lý cần phân chia hài hòa lợi ích cho nhân viên trả cho nhân viên xứng đáng với thành họ đạt để tránh mau thuẫn lợi ích Theo H.Fayol có khác biệt không thống lợi ích cá nhân lợi ích chung cấp quản trị phải hòa giải hợp lý 2.4.7 Thù lao Cách trả công phải công bằng, hợp lý mang lại thỏa mãn tối đa cho chủ thợ Thù lao phương thức để đánh giá khả làm việc người thợ, đồng thời thể đáp ứng nhu cầu vật chất người chủ thợ Mỗi bên chủ thợ cần đáp ứng lợi ích Ở đây, thù lao lợi ích mà người thợ hưởng sau trình lao động, cống hiến công sức Vì thù lao cần đáp ứng đúng với nhu cầu khối lượng công việc cho người thợ, phải kịp thời công Như người thợ thỏa mãn, có tinh thần trách nhiệm với công việc Ngược lại, không nhận thù lao xứng đáng, công người thợ không hài lòng, dễ dẫn đến hành vi tiêu cực có bất lợi cho tổ chức Đây điều mà nhà lãnh đạo không muốn thấy cần đảm bảo trả thù lao tương xứng công cho người thợ Bên cạnh đó, người chủ phải vào lực tài tổ chức lực thợ để đưa thù lao xứng đáng; vừa đáp ứng lợi ích thợ vừa đảm bảo lợi ích tổ chức Bất người lãnh đạo mong muốn có lợi nhuận tối đa không mà lấy lợi ích nhân viên Không quản lý điều dẫn đến nguy xấu, người thợ đình công, gây rối… để đòi quyền lợi Nếu lợi ích chủ thợ đáp ứng thỏa mãn môi trường làm việc hoạt động tốt, đem lại hài long cho tất người 2.4.8 Tập trung phân tán quyền Dựa vào suất, chất lượng định tổ chức tập trung quyền hay lấy kết biểu Nhà quản lý phải nghe, xem xét sáng tạo cấp Kết quả lý định quản lý, thể ý chí nhà quản lý Tuy nhiên định nhà quản lý cần dựa nhiều yếu tố, yếu tố vô quan trọng ý kiến 11 cấp Cấp người trực tiếp tham gia vào công việc cống hiến cho tổ chức Ý kiến họ cần đánh giá cao, xem xét để đưa định Đó cách thể tôn trọng đánh giá cao với nhân viên, có lợi cho việc tạo động lực làm việc cho nhân viên Khi nhân viên cảm thấy lực họ đánh giá ho cố gắng làm việc Đồng thời, nhà quản lý tốt sử dụng ý kiến tốt cho định Làm tốt điều tạo môi trường làm việc hài hòa cho chủ thợ, tạo nên kết tốt cho tổ chức 2.4.9 Cấp bậc, tuyến hay ‘xích lãnh đạo’’ Trong quản trị phải có ‘xích lãnh đạo’ từ cấp cao đến cấp thấp Phải đảm bảo nguyên tắc, không trật khỏi đường dây Sự vận dụng phải linh hoạt, không cứng nhắc Bất kỳ tổ chức có hệ thống cấp bậc Mỗi cấp bậc định chức nhiệm vụ nguyền hạn cá nhân hay nhóm Các cấp bậc xếp theo quyền hạn từ nhỏ đến lớn Một tổ chức mạnh có hệ thống làm việc khoa học, linh hoạt Sự phân công, phối hợp định nhà quản lý, tốt tổ chức phát triển ngược lại Bên cạnh đó, hệ thống chuối mắt xích hoạt động liên tục trơn chu, có mắt xích bị lỗi hệ thống không đảm bảo hoạt động tốt Người lãnh đạo cần đánh giá đúng khả nhân viên xếp họ đúng vị trí công viên Đồng thời cấp bậc cần phối hợp linh hoạt để đưa tổ chức phát triển tối đa Sự khéo léo lãnh đạo tài nhân viên cần phát huy cao độ 2.4.10 Trật tự hay xếp người vật vào chỗ cần thiết H.Fayol cho vật nào, người có chỗ riêng Phải đặt cho đúng vật nào, người vào chỗ Đây nguyên tắc quan trọng việc xếp, sử dụng người dụng cụ, máy móc Mỗi người, vật có đặc thù riêng biệt Chính người vật xếp vào vị trí phù hợp, đúng đắn người đó, vật phát huy hết khả tác dụng cho công việc Xét góc độ tâm lý người Khi làm công việc phù hợp với khả năng, sở thích sở trường người có tâm lý thoải mái, tự tin để phát huy khả giúp hoàn thành công việc hiệu Đồ vật 12 không nằm nguyên tắc này, đồ vật đặt chỗ phát huy tối đa tác dụng công dụng đồ vật 2.4.11 Công Sự công cách đối xử với cấp nhân viên lòng tử tế họ cần thiết tạo nên lòng trung thành tận tụy nhân viên xí nghiệp Khi nói đến công nhà quản lý với nhân viên tức nói đến cách ứng xử nhà quản lý nhân viên Dưới góc độ nhà quản lý người quản lý phải nghiêm túc, công với nhân viên, có công nên thưởng , có tội phải phạt, đúng người đúng tội, không thiên vị Bên cạnh người quản lý nên khắt khe với thân, nhân từ với kẻ Dưới góc độ tâm lý người nhân viên nhà quản lý người công công tâm nhân viên có lòng tin tôn trọng cấp Họ trung thành, tận tâm làm việc cống hiến cho công việc hơn, dẫn đến hiệu công việc Tâm lý thoải mái quàn lý nhân viên giúp cho hợp tác công việc tốt giúp hoàn hành công việc với kết cao 2.4.12 Ổn định bố trí, xếp nhân lực Trong tổ chức đòi hỏi phải có xếp, bố trí nguồn nhân lực theo nguyên tắc đúng người, đúng việc tất công việc phải dựa sở tâm lý để đạt hiệu cao Đồng thời có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nguồn nhân lực sẵn có để đáp ứng yêu cầu ngày cao công việc làm chủ công nghệ, đón đầu thách thức tương lai Bên cạnh phải có chích sách nhân hợp lý, động để thu hút nhiều nhân tài từ nơi khác phục vụ cho quan Công tác quản trị phát triển nguồn nhân lực quan chú trọng như: lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng, đào tạo, bố trí xếp nhân lực, tiền lương sách phúc lợi Vì chiến lược nhân hợp lý góp phần đưa công ty phát triển ngày bền vững Để chiến lược nhân hợp lý đạt hiệu cao tất phải dựa góc độ tâm lý Ví dụ người đứng đầu quan nắm vững tâm lý nhân viên đưa cách bố trí, xếp nhân lực hiệu Nắm vững nhân viên cần gì, 13 phù hợp đứng vị trí điều quan trọng để xây dựng công ty Một số phương pháp liên quan đến tâm lý xếp bố trí nhân lực: - Thực sách đãi ngộ, phúc lợi, khen thưởng hợp lý để tạo điều kiện gắn bó lâu dài nhân viên với công ty - Tạo môi trường làm việc động, thân thiện với nét văn hoá riêng biệt công ty - Xây dựng phát triển các sách đề bạt - thăng tiến cho nhân viên tạo động lực phấn đấu phát huy hết lực cá nhân - Tiến hành phân tích tình trạng nguồn nhân lực thường xuyên để đánh giá cấu lại sơ đồ tổ chức – hoạt động giai đoạn nhằm đảm bảo hệ thống trạng thái hoạt động hiệu - Luôn nâng cao cấu tổ chức hoạt động, tạo tính động phát triển Công ty nhằm tạo hứng khởi công việc nhân viên, tạo tính cạnh tranh lành mạnh vị trí công việc để nhân viên phát huy tối đa lực thân - Tổ chức chuyến tham quan du lịch, phong trào thể dục thể thao theo định kỳ tạo điều kiện cho tất nhân viên có hội giao lưu học hỏi, vui chơi giả trí để tái tạo lại sức lao động - Tiến hành đánh giá lực nhân viên theo định kỳ trình độ chuyên môn phải trao dồi thêm trình độ ngoại ngữ, nhằm xem xét khả người để lên kế hoạch đào tạo tái đào tạo với mục đích nâng cao hiệu công việc nhân viên - Quy hoạch nguồn lãnh đạo kế cận tương lai để có chiến lược đào tạo hợp lý để bổ sung vào hàng ngũ lãnh tương lai - Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo nhằm phổ biến kiến thức mới, kiến thức quản trị doanh nghiệp, phương thức làm việc đại cho nhân viên - Có định hướng phát triển công ty tương lai để tiến hành đào tạo kiến thức đón đầu 14 2.4.13 Tinh thần sáng tạo Công việc đòi hỏi đổi mới, sáng tạo, tinh thần sang tạo yếu tố quan tâm đặc biệt công việc Dựa vào tâm lý, cần tìm hiểu biện pháp thúc đẩy tinh thần sáng tạo cho nhân viên: - Khuyến khích "động não" Thường xuyên suy nghĩ ý tưởng cho công việc làm Nên nhớ, muốn có phát triển, đòi hỏi phải không ngừng sáng tạo Nếu làm việc theo nhóm, chú ý lắng nghe ý tưởng người tập hợp nhóm để chọn ý tưởng tốt Cùng vấn đề, người có quan điểm cách nhìn riêng, biết quan điểm khả sáng tạo phát huy nhiều Mục tiêu hợp tác để giải vấn đề chung Để kích thích tư độc lập, thành viên nhóm tự lên phương án giải riêng, sau đưa để tranh luận Trước họp, nên cho người biết qua nội dung chương trình, khuyến khích họ suy nghĩ để đưa ý tưởng cá nhân để bước vào họp thảo luận ý tưởng - Sử dụng thiết bị tiên tiến: Sự sáng tạo thường lấy cảm hứng từ thực tế, thông qua hình ảnh, việc chúng ta nhìn thấy Bởi vậy, để phát triển sáng tạo, tốt nên sử dụng thiết bị mới, ứng dụng tiện ích phục vụ hữu hiệu cho sáng tạo hình cảm ứng, hình chiếu, bảng trắng Những thiết bị góp phần hữu ích bạn có họp mang tính brain-storming - Khuyến khích sáng tạo Trách nhiệm phải cung cấp tạo cho nhân viên môi trường làm việc tích cực, khuyến khích trí sáng tạo người Một môi trường làm việc nơi họ cảm thấy trọng dụng, tạo điều kiện để phát triển lưc, trí tuệ Ở nơi có nhiều hạn chế, thiếu chuyên nghiệp, nhân viên rơi vào tình trạng stress bị ấm ức, điều ảnh hưởng không nhỏ đến trình sáng tạo hiệu công việc Hơn thế, nên có phần thưởng khen ngợi xứng đáng cá nhân có khả sáng tạo tốt, để động viên tinh thần anh em phát huy trí sáng tạo họ nhiều - Cân nhắc nhân sự: Nếu cảm thấy đội ngũ thiếu tinh thần sáng tạo, thiếu ý tưởng mẻ nên xem xét lại số lượng lẫn chất lượng nhân Phải hiểu rõ người phải làm nhiều việc nên thời gian cho suy nghĩ mẻ hay đội ngũ thiếu nhân tài Xác định rõ nguyên nhân tìm cách 15 tháo gỡ Nếu căng thẳng, áp lực với công việc chất đống khiến người không thời gian sáng tạo, nên xin thêm người để san sẻ bớt công việc cho đồng nghiệp Trường hợp nhóm bạn thiếu tài năng, cần có đoán tìm người phù hợp đừng ngại xếp công việc khác cho nhân viên yếu, chí cần phải sa thải 2.4.14 Tinh thần đồng đội Ở cương vị người quản lý, xây dựng lãnh đạo nhóm kỹ vô cần thiết phải thành thạo Công việc không đơn giản tập hợp cá nhân thích hợp lại với Khi bắt tay xây dựng đội, có nhiều chọn lựa việc đánh giá điểm mạnh yếu nhân viên cách hữu hiệu để hình thành nhóm nhân viên dựa yếu tố kỹ Xung quanh có người giỏi, cẩn thận đừng để cảm giác chủ quan lấn áp dẫn đến việc chọn lựa thành viên nhóm nét tương đồng với mình, chí Phải biết người mà bạn chọn lựa có quan tâm muốn làm việc môi trường tập thể Một toán không phần hóc búa tạo môi trường phương thức làm việc theo nhóm hiệu Tất điều cần phải dựa sở tâm lý người đật hiệu cao công việc - Mọi người công việc Trình bày rõ ràng kế hoạch dài hạn mà nhóm phụ trách Là người quản lý, phải thường xuyên nhắc nhớ cố tinh thần họ hướng mục tiêu Trong trình làm việc, nhiều nhân viên thường bị chi phối tập trung vào vấn đề trước mắt mà quên kế hoạch lâu dài Khi có vài thành viên bị chệch hướng, người lại giúp họ theo kịp qui trình làm việc để tránh rắc rối sau - Xác định rõ vai trò thành viên Cần phải xác định rõ vai trò trách nhiệm thành viên nhóm Đây vấn đề cốt yếu ảnh hưởng đến thành bại tập thể công việc Biết rõ phận sự, giới hạn quyền hành thời gian giúp người nhóm dễ làm việc với Khuyến khích tính đồng đội cách phân chia công 16 việc rõ ràng cụ thể Với cách này, thành viên dễ dàng nhận trách nhiệm mình, chí họ phát huy kỹ vốn có vào công việc Trong 14 nguyên tắc đó, nguyên tắc (thống huy) nguyên tắc (hệ thống cấp bậc) coi hai nguyên tắc định, phản ánh thực chất thuyết quản lý Fayol Với nội dung nói trên, thuyết quản lý tổng hợp Fayol có ưu điểm bật tạo kỷ cương tổ chức Song chưa chú trọng đầy đủ mặt tâm lý môi trường lao động, đồng thời chưa đề cập đến mối quan hệ với bên doanh nghiệp (với khách hàng, với thị trường, với đối thủ cạnh tranh với Nhà nước) 2.5 Vấn đề người đào tạo quản lý Henry Fayol coi trọng yếu tố nhân tố người quản lý Khác với thuyết quản lý theo khoa học yêu cần phục tùng kỷ luật ông khẳng định người nô lệ máy móc, kỹ thuật mà người định hiệu sản xuất Ông cho phải đặt người công nhân vào đúng vị trí công việc đúng khả họ vị trí mà họ phục vụ tốt nhất, phát huy tối đa khả làm việc họ Ông nhấn mạnh việc đào tạo đội ngũ công nhân có tay nghề để đáp ứng công việc khuyến khích sáng tạo tài họ => tạo cho họ hứng thú làm việc, tâm lý thoải mái, nâng cao hiểu hoạt động Về phía nhà quản lý, Fayol cho nhà quản lý cần có đủ tài đức Họ cần có đủ sức khỏe, trí tuệ, lực quản lý, kinh nghiệm…; có tính kiên quyết, can đảm, trách nhiệm quan tâm đến lợi ích chung Vì phải có đủ tài đủ đức? Nó ảnh hưởng đến tâm lý người (người quản lý người bị quản lý)? Người quản lý Người bị quản lý Đủ tài (đủ - Liên quan trực tiếp tới lực tổ chức, Cảm thấy thán phục tài tri thức,đủ tạo dựng uy tín cá nhân: uy tín cá nhân người làm chủ dẫn sức khỏe, trí ảnh hưởng quyền lực sức mạnh tinh thần đến tâm lý phục tùng 17 tuệ, lực quản lý, kinh nghiệm…) cá nhân, nhóm người đến cá nhân khác khiến họ tin tưởng nể phục mà tuân theo yêu cầu cá nhân nhóm xã hội Và thành công người lãnh đạo phụ thuộc nhiều vào ảnh hưởng người lòng tin kính phục cấp người lãnh đạo  Những định đưa cấp thực tự giác ngiêm túc đầy đủ dù mặt người lãnh đạo - Không bị áp lực trước vấn đề chuyên môn - Linh hoạt giải vấn đề diễn tổ chức Đủ đức (có tính kiên quyết, can đảm, trách nhiệm quan tâm đến lợi ích chung…) - Ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo người quản lý: phong cách lãnh đạo phương thức cách tiếp cận nhà lãnh đạo để đề phương hướng, thực kế hoạch tạo động lực cho nhân viên Dưới góc nhìn nhân viên, phong cách thường thể qua hành động rõ ràng ngầm ý từ lãnh đạo họ - Cảm nhận nhân viên lãnh đạo tốt hay xấu - Hiệu quản làm việc mặt lãnh đạo cao hay thấp - Không khí làm việc tự nhiên, thân thiện… hay ngược lại dựa phong => Người lãnh đạo hướng đến phong cách lãnh đạo người cách cho quản lý cách tốt quản lý Nhà quản lý bẩm sinh mà có Để trở thành nhà quản lý, nhà quản lý giỏi cần phải đào tạo giáo dục cách hệ thống trình đào tạo chú ý đến hình thức đào tạo khác như: đào tạo qua trường lớp, nhà quản lý trước đào tạo cho nhà quản lý tương lai; đồng thời cần phải có trình rèn luyện thực tiễn Fayol đánh giá cao vai trò tri thức quản lý xã hội đại coi tinh hoa tri thức tương lai Thay coi người cỗ máy, làm việc theo khuôn khổ H.Fayol khai thác nắm bắt quy luật tâm lý người 18 Khi mà giá trị người tôn trọng họ đề cao hiệu công việc nâng lên Bạn nghĩ bạn làm việc quan mà người xung quanh coi bạn kẻ bù nhìn hay tương tự thế, liệu bạn hoàn thành tốt công việc không mà than bạn ko người khác tôn trọng Thứ hai, cần phải xếp đội ngũ nhân cho phù hợp vs lực người, giao đúng người đúng việc, khuyến khích sáng tạo họ nhiều cách khác -> Đó tâm lý quản lý Ngay đứa trẻ tập đi, chúng ta thấy cha mẹ chúng khuyến khích cách cầm đồ chơi mà chúng thích để khích lệ chúng bước đi, nhiều quan, tổ chức, doanh nghiệp khuyến khích sáng tạo tinh thần làm việc nhân viên sách khen thưởng, tăng lương, hay đơn giản lời tuyên dương, khen tặng Theo tháp nhu cầu Maslow cấp độ thấp nhu cầu thể chất hay thể xác người gồm nhu cầu ăn, mặc, ở… Cấp độ nhu cầu an toàn hay nhu cầu bảo vệ Nhu cầu an toàn có an toàn tính mạng an toàn tài sản Cao nhu cầu an toàn nhu cầu quan hệ quan hệ người với người, quan hệ người với tổ chức hay quan hệ người với tự nhiên Con người có nhu cầu yêu thương gắn bó Cấp độ nhu cầu cho thấy người có nhu cầu giao tiếp để phát triển Ở cấp độ nhu cầu nhận biết tôn trọng Đây mong muốn người nhận ý, quan tâm tôn trọng từ người xung quanh mong muốn thân “mắt xích” thiếu hệ thống phân công lao động xã hội Việc họ tôn trọng cho thấy thân cá nhân mong muốn trở thành người hữu dụng theo điều giản đơn Vì thế, người thường có mong muốn có địa vị cao để nhiều người tôn vọng kính nể Vượt lên tất các nhu cầu nhu cầu thể thân,được khẳng định Khi nhà quản lý nắm bắt tâm lý chung người nhà quản lý sử dụng nguồn nhân lực cách hiệu Thuyết quản lý H.Fayol mang ý nghĩa vô quan trọng viêc mở cách thức để nhà quản lý thực tốt công việc quản lý nhân nói 19 riêng quản lý nói chung Đồng thời nhờ có thuyết quản lý ông lập tiêu chuẩn người quản lý, điều kiện cần đủ để trở thành nhà quản lý giỏi Đối với người lao động đặt vị trí làm việc, tôn trọng họ thấy có vai trò định tổ chức từ tạo gắn bó ý thức làm việc lực tối đa họ phát huy cách tốt Đối với tổ chức việc áp dung vấn đề người đào tạo quản lý vào thực tiễn giúp cho quan hệ tổ chức người lao động cải thiện, gắn kết với Giúp cho người lao động lòng cống hiến cho công việc tổ chức, nâng cao tính ổn định lực tổ chức lợi cạnh tranh giữ doanh nghiệp Như thấy vấn đề người đào tạo quản lý có vai trò quan trọng thực tiễn thời kỳ công nghiệp hiên Đào tạo phát triển tạo cho người lao động cách nhìn, cách tư công việc họ sở để phát huy tính sáng tạo người lao động công việc Đối với kinh tế, việc giải vấn đề người đào tạo quản lý có ý nghĩa thiết thực tạo kinh tế phát triển, khẳng định vị với nước khu vực Trong giai đoạn hội nhập đòi hỏi người lao động có trình độ tay nghề cao lại phải đào tạo phát triển không ngừng Đánh giá học thuyết quản lý Fayol 3.1 Ưu điểm - Tạo kỷ cương tổ chức - Phát triển kỹ quản trị phân công, chuyên môn hóa lao động, hình thành sản xuất theo dây chuyền - Đề cao công tác tuyển chọn, huấn luyện - Dùng đãi ngộ để kích thích người lao động nâng cao suất lao động - Coi quản trị đối tượng nghiên cứu khoa học - Sử dụng nhiều phương pháp quản lý để giải vấn đề quản trị 3.2 Nhược điểm 20 - Chỉ áp dụng thích hợp cho môi trường ổn định - Đánh giá cao nhu cầu kinh tế, chú trọng yếu tố kỹ thuật, coi người công cụ mà chưa ý nhu cầu xã hội, tâm lý người lao động - Chưa chú trọng đầy đủ môi trường lao động - Chưa đề cập đến mối quan hệ với bên doanh nghiệp (với khách hàng, với thị trường, với đối thủ cạnh tranh với Nhà nước) - Quan điểm quản trị cứng rắn - Tổ chức hệ thống khép kín, không thực tế 3.3 Ý nghĩa Công trình nghiên cứu Fayol có ý nghĩa quan trọng nhiều mặt quản lý Chẳng hạn như: Thứ nhất, người lãnh đạo mở rộng phạm vi kiểm soát nhân viên hay đơn vị đến mức độ đảm bảo tính hiệu Phạm vi kiểm soát hiệu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: loại hình công việc gì, tính cách cá nhân lãnh đạo nhân viên bị kiểm soát nào, khoảng cách vật chất lãnh đạo nhân viên sao, mức độ đáp ứng trợ lý điều kiện hỗ trợ quản lý Nội dung liên quan đến vấn đề quản lý hiệu hệ thống công vụ Nhiều lãnh đạo, bao gồm cấp quốc gia, cấp ngành trung ương, thủ trưởng quan phủ hay quản lý đô thị giao trách nhiệm giám sát số lượng nhân viên vượt phạm vi kiểm soát Trong nhiều trường hợp, thay giảm bớt số nhân viên phải báo cáo để giám sát hiệu hơn, họ lại tăng cường trợ lý phương tiện bổ trợ công tác điều hành Mặc dù chưa có số liệu xác hầu hết chuyên gia quản lý cho không nên vượt 20 đơn vị hay cá nhân phải báo cáo chịu giám sát từ công chức điều hành Tầm quan trọng thứ hai là, nguyên tắc quán mệnh lệnh rõ mối quan hệ người lệnh người chủ thể việc chấp hành lệnh, áp dụng nhiều quản trị nhân Trong mô hình cấu tổ chức thứ bậc, không nhận lệnh từ hai lãnh đạo trở lên Hầu hết cán điều hành đạo nhân viên theo mảng chức năng, quyền hạn mình; đồng thời lại chịu trách nhiệm trước cán lãnh đạo cấp cao hệ thống thang bậc quản lý Nguyên tắc áp dụng triệt để tổ chức quân đội áp dụng hiệu đơn vị hợp thực chức 21 tương đồng, thiết lập quyền lực thứ bậc (từ xuống) xây dựng trách nhiệm báo cáo giải trình (từ lên đỉnh chóp), việc trao thẩm quyền định cho cá nhân 22
- Xem thêm -

Xem thêm: Học thuyết quản lý của Henri Fayol, Học thuyết quản lý của Henri Fayol, Học thuyết quản lý của Henri Fayol

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay