Quản lý nhà nước đối với cảng biển việt nam

194 153 0
  • Loading ...
1/194 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 17:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA  TRỊNH THẾ CƯỜNG QU¶N Lý NHµ N­íc ®èi víi c¶ng biÓn viÖt nam LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA  TRỊNH THẾ CƯỜNG QU¶N Lý NHµ N­íc ®èi víi c¶ng biÓn viÖT nam LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG Mã số: 62 34 82 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS Nguyễn Hữu Khiển GS.TSKH Nguyễn Ngọc Huệ HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực Các tài liệu tham khảo có nguồn trích dẫn rõ ràng Tác giả luận án Trịnh Thế Cường LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Hành Quốc gia, Khoa Sau đại học khoa Quản lý nhà nước kinh tế thuộc Học viện Hành Quốc gia Thầy giáo, cô giáo, Nhà khoa học, bạn bè, đồng nghiệp tận tình giúp đỡ trình nghiên cứu, thực luận án Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Khiển, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành Quốc gia Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Huệ, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch Hội Cảng - Đường thủy Thềm lục địa Việt nam tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ trình nghiên cứu, thực luận án Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Đồng chí lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam số quan chức năng, doanh nghiệp khai thác cảng biển tạo điều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu, thực luận án Xin chân thành cảm ơn tác giả tài liệu mà sử dụng tham khảo trình nghiên cứu, thực luận án; cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích hoàn thành luận án./ Tác giả luận án Trịnh Thế Cường MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các công trình nghiên cứu hình thành, phát triển quản lý cảng biển 1.1.1 Các công trình nghiên cứu hình thành, phát triển cảng biển 1.1.2 Các công trình nghiên cứu quản lý cảng biển 13 1.2 Các công trình nghiên cứu quản lý nhà nước quản lý nhà nước cảng biển 15 1.2.1 Các công trình nghiên cứu quản lý nhà nước nói chung 15 1.2.2 Các công trình nghiên cứu quản lý nhà nước cảng biển 18 1.3 Nhận xét tình hình nghiên cứu 21 1.3.1 Nhận xét chung 21 1.3.2 Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu 22 Kết luận chương 24 Chương 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CẢNG BIỂN 26 2.1 Khái quát chung cảng biển 26 2.1.1 Vị trí, vai trò cảng biển 26 2.1.2 Chức cảng biển 30 2.2 Khái niệm, nội dung, vai trò quản lý nhà nước cảng biển 31 2.2.1 Khái niệm đặc điểm quản lý nhà nước cảng biển 31 2.2.2 Nội dung quản lý nhà nước cảng biển 34 2.2.3 Vai trò quản lý nhà nước cảng biển 41 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước cảng biển 43 2.3.1 Yếu tố trị 43 2.3.2 Yếu tố pháp luật 45 2.3.3 Yếu tố kinh tế 48 2.3.4 Yếu tố lực quản lý nhà nước chủ thể 49 2.4 Mô hình quản lý cảng biển số quốc gia học kinh nghiệm cho Việt Nam quản lý nhà nước cảng biển 52 2.4.1 Mô hình quản lý cảng biển số quốc gia giới 52 2.4.2 Nhận xét, đánh giá mô hình tổ chức quản lý cảng biển giới 60 Kết luận chương 66 Chương 3: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CẢNG BIỂN VÀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CẢNG BIỂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 67 3.1 Thực trạng hệ thống cảng biển Việt Nam 67 3.1.1 Quá trình hình thành, phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam 67 3.1.2 Đánh giá chung hệ thống cảng biển Việt Nam 76 3.2 Thực trạng quản lý nhà nước cảng biển Việt Nam 79 3.2.1 Về xây dựng ban hành văn quản lý nhà nước cảng biển 79 3.2.2 Về tổ chức thực văn quản lý nhà nước cảng biển 81 3.2.3 Về hoạt động tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm quản lý nhà nước cảng biển 92 3.2.4 Về hội nhập tăng cường hợp tác quốc tế phát triển cảng biển 94 3.3 Đánh giá chung thực trạng quản lý nhà nước cảng biển Việt Nam 96 3.3.1 Những ưu điểm 96 3.3.2 Những hạn chế 100 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế 102 Kết luận chương 103 Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CẢNG BIỂN Ở VIỆT NAM 104 4.1 Quan điểm hoàn thiện quản lý nhà nước cảng biển Việt Nam 104 4.1.1 Hoàn thiện quản lý nhà nước cảng biển cần quán triệt đường lối, chủ trương Đảng Nhà nước ta phát triển cảng biển 104 4.1.2 Hoàn thiện quản lý nhà nước cảng biển phải hướng đến khắc phục hạn chế, yếu quản lý nhà nước cảng biển 106 4.1.3 Hoàn thiện quản lý nhà nước cảng biển phải gắn liền với xây dựng, phát triển kinh tế thị trường hội nhập quốc tế 108 4.1.4 Hoàn thiện quản lý nhà nước cảng biển phải nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động cấp quyền, đồng thời phải đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa 111 4.1.5 Hoàn thiện quản lý nhà nước cảng biển phải phù hợp với biến đổi to lớn sâu sắc bối cảnh quốc tế liên quan đến vấn đề toàn cầu hóa hội nhập quốc tế 112 4.2 Các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước cảng biển 113 4.2.1 Tăng cường lãnh đạo Đảng quản lý nhà nước cảng biển 113 4.2.2 Hoàn thiện chiến lược sách phát triển cảng biển theo hướng tập trung vào việc xây dựng mô hình quản lý cảng biển xác định tầm nhìn, mục tiêu cho loại cảng biển yếu tố tác động trực tiếp vào cảng biển 116 4.2.3 Hoàn thiện thể chế nâng cao hiệu lực thực thể chế quản lý nhà nước cảng biển theo hướng phân cấp quản lý 117 4.2.4 Tổ chức lại máy quản lý nhà nước cảng biển theo hướng xác định cụ thể trách nhiệm quan quản lý nhà nước, phân định chức quản lý nhà nước chức cung cấp dịch vụ công 120 4.2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước cảng biển 132 4.2.6 Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát quản lý nhà nước cảng biển thông qua cải cách thủ tục hành 134 Kết luận chương 138 KẾT LUẬN 139 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC Đà CÔNG BỐ 141 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 142 PHỤ LỤC 151 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á BOT : Xây dựng - vận hành - chuyển giao DN : Doanh nghiệp FDI : Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước GDP : Tổng sản phẩm quốc nội GTVT : Giao thông vận tải HHVN : Hàng hải Việt Nam IMO : Tổ chức hàng hải quốc tế ODA : Nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức PA : Chính quyền cảng PMB : Ban quản lý cảng PoR : Chính quyền cảng Rotterdam PPP : Đầu tư theo hình thức đối tác công tư QLNN : Quản lý nhà nước UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Mô hình quản lý cảng biển 59 Bảng 2.2 So sánh mô hình quản lý cảng đề xuất mô hình Ban quản lý cảng 65 Bảng 4.1 Chức năng, nhiệm vụ Ban quản lý cảng 125 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Mô hình phát triển cảng biển tương lai 29 Hình 3.1 Hệ thống cảng biển Việt Nam 73 DANH MỤC BIỀU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Số lượt tàu vào, rời cảng biển giai đoạn 2001-2015 96 Biều đồ 3.2 Khối lượng hàng hóa qua cảng biển giai đoạn 2001 - 2015 97 Biểu đồ 3.3 Tỷ trọng lượng hàng theo nhóm cảng năm gần 97 Biểu đồ 4.1 Cơ cấu tổ chức Ban quản lý cảng 131 170 Câu 33 Cần đổi hỗ trợ mặt SXKD cho cảng biển TT Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % Rất đồng ý 36 18.18% Đồng ý 87 43.94% Tương đối đồng ý 72 36.36% Không đồng ý 1.52% Rất không đồng ý 198 100% Tổng số Câu 34 Cần hỗ trợ xúc tiến, mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ cho cảng biển TT Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % Rất đồng ý 41 20.71% Đồng ý 51 25.76% Tương đối đồng ý 97 48.99% Không đồng ý 4.55% Rất không đồng ý 198 100% Tổng số Câu 35 Cần xây dựng mô hình thí điểm Ban quản lý cảng biển phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam TT Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % Rất đồng ý 3.03% Đồng ý 65 32.83% Tương đối đồng ý 122 61.62% Không đồng ý 2.53% Rất không đồng ý 198 100% Tổng số 171 Câu 36 Cần đổi tổ chức hoạt động máy QLNN doanh nghiệp cảng biển TT Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % Rất đồng ý 50 25.25% Đồng ý 113 57.07% Tương đối đồng ý 35 17.68% Không đồng ý Rất không đồng ý 198 100% Tổng số Câu 37 Cần bố trí nguồn lực phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp cảng biển phát triển TT Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % Rất đồng ý 67 33.84% Đồng ý 116 58.59% Tương đối đồng ý 3.03% Không đồng ý 4.55% Rất không đồng ý 198 100% Tổng số Câu 38 Cần nâng cao chất lượng cán QLNN cảng biển TT Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % Rất đồng ý 67 33.84% Đồng ý 83 41.92% Tương đối đồng ý 46 23.23% Không đồng ý 1.01% Rất không đồng ý 198 100% Tổng số 172 Câu 39 Cần đổi công tác tra, kiểm tra, giám sát cảng biển TT Ý kiến Số phiếu Tỷ lệ % Rất đồng ý 67 33.84% Đồng ý 83 41.92% Tương đối đồng ý 46 23.23% Không đồng ý 1.01% Rất không đồng ý 198 100% Tổng số 173 Phụ lục Phiếu khảo sát Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cảng biển Việt Nam Phục vụ Đề án Quản lý nhà nước cảng biển Việt Nam* Phần THÔNG TIN DOANH NGHIỆP Công ty Anh/Chị hoạt động lĩnh vực nào? (Có thể có nhiều lựa chọn) Dịch vụ đại lý tàu biển ; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển  Dịch vụ môi giới hàng hải ; Dịch vụ cung ứng tầu biển ; Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa ; Dịch vụ lai dắt tàu biển ; Dịch vụ sửa chữa tàu biển cảng ; Dịch vụ vệ sinh tàu biển ; Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa cảng biển  - Dịch vụ khác: ………………………………………………… Trụ sở doanh nghiệp đặt Nhóm cảng biển nào?  Nhóm cảng biển số (Nhóm cảng biển phía Bắc từ Quảng Ninh đến Ninh Bình)  Nhóm cảng biển số (Nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh)  Nhóm cảng biển số (Nhóm cảng biển Trung Trung Bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi)  Nhóm cảng biển số (Nhóm cảng biển Nam Trung Bộ từ Quảng Bình đến Bình Thuận)  Nhóm cảng biển số (Nhóm cảng biển Đồng sông Cửu Long)  Nhóm cảng biển số (Nhóm cảng biển Đồng Sông Cửu Long) * Mục tiêu nghiên cứu nhằm tập hợp khó khăn, vướng mắc chế sách, hiệu hoạt động quan chức Việt Nam cảng biển; đề xuất kiến nghị cụ thể nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước cảng biển 174 Phạm vi hoạt động công ty Anh/chị ? Trong nước    Ngoài nước Cả hai (trong nước) Loại hình doanh nghiệp Anh/Chị ? Công ty 100% vốn nước    Công ty Liên doanh Công ty 100% Vốn nước Vốn điều lệ Doanh nghiệp nằm khoảng?  Dưới 10 tỷ VNĐ  300 - 400tỷ VNĐ  10 - 50 tỷ VNĐ  50 - 100tỷ VNĐ  100 - 300 tỷ VNĐ  400 - 500 tỷ VNĐ  500 - 1000 tỷ VNĐ  Trên 1000 tỷ VNĐ Nhận xét phù hợp với tình hình doanh nghiệp nay?  Doanh nghiệp hoạt động có lợi nhuận     Doanh nghiệp hoạt động ổn định Hiệu hoạt động Doanh nghiệp thấp Doanh nghiệp ngưng hoạt động Doanh nghiệp trình tái cấu) Công ty Anh/Chị sở hữu, thuê phương tiện/thiết bị để phục vụ hoạt động? Thiết bị/phương tiện Số lượng sở hữu Số lượng thuê Xe tải thùng (Tấn) Xe đầu kéo container Phương tiện VT thủy (cái /tấn) Kho bãi (M2) Cần cẩu (cái/tấn) Xe gắp/Xe nâng (cái/tấn) Máy đóng gói (cái) TB Khác: ……………………… ………………………………… 175 Vui lòng cho biết tỷ lệ trình độ nhân viên theo loại hình dịch vụ công ty Anh/Chị (%)? Trình độ nguồn nhân lực Loại hình dịch vụ Cao học Cao đẳng – Đại học Tự đào tạo Tỷ lệ có chứng chuyên môn* Vận tải % % % % Ga-cảng-Terminal % % % % Kho Bãi - Depot - ICD DC-LC % % % % Giao nhận-Đại lý VT/Tàu biển, Đại lý hải quan % % % % Logistics tích hợp – 3PL % % % % Khác…………………… % % % % (*) – Là chứng chuyên nghành thuộc lĩnh vực logistics, tổ chức đào tạo chuyên nghiệp hay nước cấp (ví dụ DG, IMDG, Cargo Introductory, FIATA Diploma,…) Nhận định điểm mạnh/yếu nguồn nhân lực logistics? Các cấp nhân Cấp lãnh đạo, quản trị Cấp Quản lý, Chuyên gia Cấp điều phối, giám sát Cấp kỹ thuật, nghiệp vụ Những điểm mạnh Những kỹ yếu/thiếu Ngay Trong tương lai 176 10 Những công nghệ ICT mà công ty Anh/Chị sử dụng gồm?  Bar code  RFID  TMS  WMS  ERP  Định vị GPS  Khác…………………… Các ứng dụng thực được:  e-Tracking &Tracing  e-Custom  Khác………………………………………………………… 11 Khả tích hợp công nghệ khác Công ty ?  WMS thiết bị khác tích hợp, mức tự động hóa =…….%  Hai hệ thống WMS TMS tích hợp  Toàn quy trình WMS + TMS + Last Mile Delivery tích hợp 12 Trong trình cung cấp dịch vụ Đại lý Hải quan, doanh nghiệp có khó khăn gì?  Chưa có ưu đãi quy trình, thủ tục (so với chủ hàng)  Đào tạo nhân lực  Cơ chế mở rộng phạm vi dịch vụ  Cơ chế bảo đảm tài  Khác………………………………… 177 13 Công ty áp dụng kỹ thuật hệ thống chất lượng nào?  ISO 9001 ……………………  ISO 14000 …………………  ISO 28000……………………  OHSAS 18000………………  TQM  Lean-Six Sigma ……………  Hệ thống khác: ……………………………………… 14 Tỷ lệ % doanh thu cho nhóm dịch vụ Công ty? Thị phần Tỷ lệ/ tổng Loại dịch vụ Doanh thu công ty (Dự ước % toàn thị trường) Quốc tế Nội địa Dịch vụ đại lý tầu biển ; % % % Dịch vụ đại lý vận tải đường biển  % % % Dịch vụ môi giới hàng hải ; % % % Dịch vụ cung ứng tầu biển ; % % % Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa ; % % % Dịch vụ lai dắt tầu biển ; % % % Dịch vụ sửa chữa tầu biển cảng ; % % % Dịch vụ vệ sinh tầu biển ; % % % Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa cảng biển  % % % ICD/DC/LC % % % Kho bãi thường % % % Kho lạnh % % % Container Depot % % % Logistics tích hợp/ 3PL % % % Loại hình khác:…………………… % % Loại hình khác:…………………… % % % % 178 15 Doanh thu công ty Anh/Chị năm 2015 nằm khoảng?  Dưới 100 tỷ VNĐ  100-500tỷ VNĐ  500-1000tỷ VNĐ  1000-1500tỷ VNĐ  1500-2000tỷ VNĐ  Trên 2000 tỷ VNĐ 16 Vui lòng cho biết khó khăn hội nhập khu vực /quốc tế mà công ty Anh/Chị gặp phải gì?  Khó khăn việc tìm hiểu sách luật lệ nước/quốc tế Cụ thể:  Khó khăn thiếu thông tin thị trường Cụ thể:  Khó khăn tiếp cận ứng dụng công nghệ Cụ thể:  Khó khăn trình độ chuyên môn nhân có hạn chế Cụ thể:  Khó khăn tiếp cận nguồn vốn dịch vụ tài Cụ thể: 17 Anh/ Chị mong muốn vai trò Hiệp hội thể nào? Trả lời: 179 PHẦN 2: VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ (CHỦ HÀNG) Tập quán mua/ bán quốc tế chủ hàng áp dụng gì? Khi Mua hàng: □CIF, □FOB, □EXW, khác: ………………………… Khi Bán hàng: □CIF, □FOB, □EXW, khác: ………………………… Lý chọn quy tắc đó: Tỷ lệ thuê dịch vụ logistics Khách hàng công ty Anh/Chị theo ước tính ? Trả lời : Loại ngành hàng có mức thuê cao nhất? Trả lời : 180 Anh/chị đánh giá mức chất lượng dịch vụ công ty cung cấp cho khách hàng thuộc khoảng nào? Mức độ đáp ứng yêu cầu khách hàng Dưới 70% Tiêu chí dịch vụ 70%-85% 85%-100% Thời gian thực dịch vụ Giao địa điểm mong muốn khách hàng Đa dạng nhiều hình thức ,cá biệt hóa nhu cầu cho khách hàng lựa chọn Giá bán dịch vụ hợp lý Dịch vụ có giá trị gia tăng (Value-added) (sử dụng ICT…) Khác Khác: Đánh giá khách hàng sau sử dụng dịch vụ công ty Anh/Chị nào? Phần trăm số lượng khách hàng Rất hài lòng % Hài lòng % Chưa hài lòng % Nhận định Anh/Chị nhu cầu thuê Logistics khách hàng thời gian từ 2016-2020 từ 2020-2030 (tham khảo)? Trả lời: Từ 2016-2020: Từ 2020-2030: 181 PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CỦA ANH/CHỊ VỀ HẠ TẦNG VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐẾN CẢNG HIỆN NAY LÀ NHƯ THẾ NÀO? LOẠI HÌNH VẬN TẢI Đường Đường biển Đường thủy nội địa Đường hàng không Đường sắt Đường ống Vận tải Đa Phương thức Trung tâm Logistics Hệ thống Kho công cộng/ Trung tâm Phân phối 10 Hệ thống bán lẻ/dịch vụ 11 Hạ tầng Thông tin Ý kiến Anh/Chị 182 Ý kiến Anh/Chị Luật VBQPPL liên quan dịch vụ giao nhận logistics: Trả lời : Ý kiến Anh/Chị Luật VBQPPL liên quan cảng biển Trả lời: Ý kiến Anh/Chị thuận lợi thương mại theo mức đánh giá cụ thể sau ? (đánh dấu chọn cho ý kiến) Rào cản Tốt   Thuế VAT, thu nhập DN, thuế  khác  Thủ tục hành chánh chuyên  ngành  Điều kiện kinh doanh/Giấy  phép  Thời gian thông quan   Thủ tục qua biên giới   Chi phí không thức   Phí bất cập   Thuế XNK Khác: 183 PHẦN (THAM KHẢO) : Ý KIẾN CỦA ANH/CHỊ VỀ SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS ĐANG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI VIỆT NAM ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN NAY  Dưới 1500  1500 đến 2000  2000 đến 2500  2500 đến 3000  3000 đến 4000  Trên 4000  Khác:………  Chân thành cám ơn Anh/Chị tham gia khảo sát 184
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với cảng biển việt nam, Quản lý nhà nước đối với cảng biển việt nam, Quản lý nhà nước đối với cảng biển việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay