Tạo việc làm thông qua đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại huyện như xuân, tỉnh thanh hóa LATS đại học lao động xã hội

176 202 0
  • Loading ...
1/176 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 17:20

TRNG I HC LAO NG X HI NGUYN NGC ANH TO VIC LM THễNG QUA A NGI LAO NG I LM VIC Cể THI HN NC NGOI TI HUYN NH XUN, TNH THANH HểA LUN VN THC S QUN TR NHN LC H NI - 2015 TRNG I HC LAO NG X HI NGUYN NGC ANH TO VIC LM THễNG QUA A NGI LAO NG I LM VIC Cể THI HN NC NGOI TI HUYN NH XUN, TNH THANH HểA Chuyờn ngnh: Qun tr nhõn lc Mó s: 60340404 LUN VN THC S QUN TR NHN LC CN B HNG DN KHOA HC: TS Nguyn Th Minh Hũa H NI - 2015 LI CM N Trong quỏ trỡnh thc hin ti: To vic lm thụng qua a ngi lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi ti huyn Nh Xuõn, tnh Thanh Húa, tụi ó nhn c s hng dn, giỳp , ng viờn ca nhiu cỏ nhõn v th Tụi xin c by t s cm n sõu sc nht ti tt c cỏc cỏ nhõn v th ó to iu kin giỳp tụi hc v nghiờn cu Tụi xin trõn trng cm n Ban giỏm hiu nh trng, khoa Sau i hc Qun lý lao ng v c bit l TS Nguyn Th Minh Hũa - Trng i hc Lao ng Xó hi ó nhit tỡnh hng dn ch bo tụi quỏ trỡnh nghiờn cu v thc hin ti ca mỡnh Trong quỏ trỡnh thc hin ti tụi cũn nhn c s giỳp v cng tỏc ca cỏc cỏ nhõn v th: Phũng Lao ng - Thng binh v Xó hi; UBND huyn Nh Xuõn v mt s ngi dõn trờn a bn Huyn Nh Xuõn ó to iu kin cho tụi quỏ trỡnh iu tra thu thp s liu, cng nhthc hin phng nghiờn cu ti, tụi xin cm n Tụi xin cm n s ng viờn, giỳp ca bn bố v gia ỡnh ó giỳp tụi thc hin ti ny Tụi xin chõn thnh cm n mi s giỳp quý bỏu ú! Ngy 14 thỏng 11 nm 2015 Tỏc gi Nguyn Ngc Anh LI CAM OAN Tụi cam oan cỏc s liu c trỡnh by lun ny l da trờn cỏc kt qu thu c quỏ trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi, khụng chộp t bt k kt qu nghiờn cu no ca cỏc tỏc gi khỏc Lun ny l trung thc v m bo tuõn th cỏc quy nh v bo v quyn s hu trớ tu Ni dung ca lun ỏn cú tham kho v s dng mt s thụng tin, ti liu ó c lit kờ danh mc cỏc ti liu tham kho Tụi xin chu trỏch nhim v ti nghiờn cu ca mỡnh TC GI NGUYN NGC ANH I MC LC Trang DANH MC T VIT TT V DANH MC BNG BIU VI DANH MC HèNH V VII LI M U 1 Lý chn ti Tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti Mc ớch v nhim v nghiờn cu 4 i tng v phm vi nghiờn cu 5 Phng phỏp nghiờn cu Nhng úng gúp mi ca lun Kt cu ca lun CHNG C S Lí LUN V TO VIC LM THễNG QUA A NGI LAO NG I LM VIC Cể THI HN NC NGOI 1.1 Mt s khỏi nim c bn 1.1.1 Ngun lao ng v ngun nhõn lc 1.1.2 Vic lm 1.1.3 Tht nghip 10 1.1.4 To vic lm 11 1.1.5 a ngi lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi v mt s khỏi nim khỏc 13 1.1.6 To vic lm thụng qua a ngi lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi 15 1.2 Vai trũ v c im ca hot ng a ngi lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi 15 1.2.1 Vai trũ ca hot ng a ngi lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi 15 II 1.2.2 c im ca hot ng a ngi lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi 19 1.3 Cỏc hỡnh thc t chc a ngi lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi 22 1.3.1 Thụng qua cỏc doanh nghip hot ng dch v, t chc s nghip c phộp a ngi lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi 22 1.3.2 Thụng qua doanh nghip trỳng thu, nhn thu hoc t chc, cỏ nhõn u t nc ngoi 23 1.3.3 Thụng qua doanh nghip a ngi lao ng i lm vic nc ngoi di hỡnh thc thc tp, nõng cao tay ngh 24 1.3.4 Ngi lao ng t i theo hỡnh thc hp ng cỏ nhõn 24 1.4 Ni dung to vic lm thụng qua a ngi lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi 25 1.4.1 To ngun NL i lm vic cú thi hn nc ngoi .25 1.4.2 Bo m v s lng v cht lng ngun lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi 26 1.4.3 T chc a lao ng i lm vic nc ngoi 30 1.4.4 To vic lm cho lao ng tr v nc sau i lm vic cú thi hn nc ngoi 32 1.5 Mt s nhõn t nh hng n to vic lm thụng qua a ngi lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi 33 1.5.1 c im ca a phng 33 1.5.2 c im ngun lao ng 33 1.5.3 c im ca doanh nghip hot ng dch v a ngi lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi 34 1.5.4 Chớnh sỏch, quan im ca Nh nc v cụng tỏc a ngi lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi 35 1.5.5 Cụng tỏc tuyờn truyn, ng, t v hot ng a ngi lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi ti ngi dõn .36 IX 1.5.6 Nhõn t thuc v phớa th trng tip nhn lao ng 36 1.6 Kinh nghim to vic lm thụng qua a ngi lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi ca mt s huyn 38 1.6.1 Kinh nghim ca mt s huyn 38 1.6.2 Bi hc kinh nghim rỳt cho huyn Nh Xuõn 40 CHNG THC TRNG TO VIC LM THễNG QUA A NGI LAO NG I LM VIC Cể THI HN NC NGOI TI HUYN NH XUN, TNH THANH HểA 41 2.1 Tng quan v thc trng to vic lm ca huyn Nh Xuõn, tnh Thanh Húa giai on 2010 2014 41 2.2 Thc trng to vic lm thụng qua a ngi lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi ti huyn Nh Xuõn giai on 2010 - 2014 46 2.2.1 Ni dung to vic lm thụng qua a ngi lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi ti huyn Nh Xuõn 46 2.2.2 Kt qu to vic lm thụng qua a ngi lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi ca Huyn Nh Xuõn giai on 2010 2014 63 2.3 Cỏc yu t nh hng n to vic lm thụng qua a ngi lao ng i lm vic nc ngoi ca huyn Nh Xuõn, tnh Thanh Húa 74 2.3.1 c im ca a phng 74 2.3.2 c im ca ngi lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi 77 2.3.3 c im ca doanh nghip hot ng dch v a ngi lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi 79 2.3.4 Chớnh sỏch, quan im ca huyn Nh Xuõn v cụng tỏc a ngi lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi 79 2.3.5 Nhõn t thuc v phớa th trng tip nhn lao ng 80 2.4 ỏnh giỏ chung 80 2.4.1 Nhng mt t c 80 2.4.2 Nhng hn ch v nguyờn nhõn .82 X CHNG PHNG HNG V GII PHP TO VIC LM QUA A NGI LAO NG I LM VIC Cể THI HN NC NGOI TI HUYN NH XUN, TNH THANH HểA 90 3.1 Phng hng phỏt trin ca huyn Nh Xuõn, tnh Thanh Húa n nm 2020 .90 3.1.1 Phng hng phỏt trin kinh t - xó hi 90 3.1.2 Phng hng to vic lm thụng qua hot ng a ngi lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi ti huyn Nh Xuõn, tnh Thanh Húa giai on 2015 - 2020 91 3.2 Mt s gii phỏp ch yu to vic lm thụng qua a ngi lao ng i lm vic cú thi hn nc ngoi ti Nh Xuõn, Thanh Húa 94 3.2.1 Gii phỏp v h tr vay .94 3.2.2 Gii phỏp v cụng tỏc thụng tin, tuyờn truyn 96 3.2.3 Gii phỏp v phỏt trin th trng tip nhn lao ng .98 3.2.4 Gii phỏp v h tr hon thin th tc i lm vic nc ngoi 99 3.2.5 Gii phỏp v cụng tỏc to ngun lao ng .100 3.2.6 Gii phỏp phỏt trin h thng doanh nghip hot ng dch v 104 3.2.7 Gii phỏp v qun lý ngi lao ng lm vic nc ngoi 104 3.2.8 Gii phỏp v h tr vic lm cho NL tr v nc 106 3.2.9 Mt s gii phỏp khỏc 108 KT LUN V KIN NGH 111 DANH MC TI LIU THAM KHO 116 PH LC 118 PI-U: LUN SE 81.4L TRINH BAY QUYEĩ DE CL ONG BQ GINO DCC V DO TAO BQ LAO DQHG - THLfONG BINi:I V X HQ1 TRtfềNG DAI DQC LAO DQNG - X BQI LUNVAN TIC SI Chuyộn ngnh: Qun @ RIlR IEC M ngnh: 60340404 TẫN Dẩ TI LUN VN 10 Lx docbondc -2 Tin h han h ng h ien c iru herr uan tien de ter Lee ủ ớch, nhiem v u nghien cnn Doi tiipng, ph m vi nghien cnn * Ph iirrng phỏp 9úi dung chi tiet 11 Afin 03: Bụn k hoqclt t(rc hien de ti Wrong qHyen de cu'iyng K ẩ H O CH TH \IC H l E, N TI ậ T l Tb%oo i[ Ba dau Nhan xet vi xọc nhsn f19c s'iộn etta Ng irửi hirửng dI D hhoa b9c Trton Khat nghiởn Uni: [ ip b n z cọu foi 12 LUCSệ MU TRlbiH B Y QUYIN LUC VN Q N TệM TT 13 - Trang bra cfm3 - Trang phu bia 14 Nbi dung trinh bọy phn Nbi dung trlnh buy ph n s0LAON0- THỹDNGB YAHO( HCUYNTUNA NH XY D fNG VI4 IIễA DONT NGIlI P LM III HệA QUANDAO OQNG T@ NGN ING THUONG Cệ PilN \I T NAM TiQNH YUQNG 15 Bể GIRO DCC V DO TAO BO LAB DQI?G - THUONG Bfl'-t V LA H O I TR tfểNG il NG IIQC LAO DQNG -D HQF NTUW M X Y DOUG VN Hể.4 DOAM NGHIli P LM HI HềA QUAN LAO D()NG TAI NG N MG THUOiG Cể PH N VIST NAM VUQNG Chuyốn ngnh: Quiri tri nhn lic fv! sú: 60340404 LL SAN YEN TIC SI QUAN TRI NTt N UC CN BQ HLfểNG DN KHOA H C: 15 Tmmg 2.2 , , , , , , ,., , ,. Chuong3 , , ., BầG ODQ V DOT8O B0 no n9NG -ri-USG BINH v xi u0i X Y DOG VN HểA DOCNH NG P LII Hf HểA QUAN Hb LAO DONG TQ NGN HKG KONG Cế PHN QT NAM THJNH VUQNG Chuyờn ngỏnh: Quón tri nhõn lỗic 60340404 TểM TT LUJAN VN TQC Sl QUN TQ NHN L1,1C H NQl - 2013 18 Cụng trinh dupc hoỏn thỳnh tai: DAI HQC LAO DQxG H HQl Nguúi huúng dan khoa hoc: /Gfii rừ fip rộs ciic danh Ron lips ớipc vi) Phnbiỗnl: ,.,.,., Luz von du9c bin v'j ii Hei dúog chỏm main võn Dai hpc Lao dong Xd hfoi Dal hgc Wc irộn rrung ttrú stru Khoa Sun dpi hoo, fr'rúrp Dai hpc Lao dgng X húi 19 B@ GIO D IC Y. DO TAO B0 Jo $0NG THUGNG BiNH V X H(I1 TR tfG I1@I HQC_ LAO DQô G -P HQI LUC VL Tii C SI QU N TRI >irULUC Ho tộn hoc v iộn' HồĐi - 2014 20 PI-UI UC Sể QUY TRhH BO V 21 l Dpi din Klioa Sau dli h9c kim tra cộc dim kijo bio vj vi bo quyet dĂnh cựa I-tim trôúằg fi vip thnh llp Ftối aũng chộằ var tbic si vs kiai thiju Tliu Hai d8n8 d9c IQ ljch kboa h9c cita h9c viốn vl cc dim kim ci thiet de h9c vi5n dmĂrc bo vj luis (ndu cú) vE ly ljch khoa h9c vl qu trinh dio cita h9c viốn Tc gii lun vdn trinli by tũm tit nei dung l lJii khúng qu 20 pliiit Cre phtn bis dic ahh xột v mn ertu hũi. - - Cc thnh viộn Hai dúng vl nhihig nguũi tham dy n0u cflu húi Tc gi tri tũi ci cfiu húi Nguũi ** oa h9c dy rihJ xột (NÊu oguũi hu6ng din vỡng test thl Thu kj Hai hong dic thay) 11 TM ben kilm phieu d9c biốn bn kim phiJu cha Hai d8ng 12 Chự tich Hai dúng d9c bile btn cựa Hai dúng chiam IQ vi t c8eg b0 kit qu bio vl 13 Ogi biộu ph& biộu j kim (nộu cú) 14 Tfic gii luj viti ph$t bis y ki ln 15 Chự tjch Hai d yộn bo kit thực buúi bo vt tum von vl chiỡc mimg dic viốti dfi bio vg thoh cúrig Oi4m dnh gi$ IQ von the si cita tong thinh e ito theo thang diam 10, le 45n 0,5 Dio tu(in Yri li truHg bỡnh cong tieni chi cựa cc thnh viốn Hpi hong chain m oren kim d) lugn vọn dit foul gla1(tử 8,5 abu 10 aiirii) - Uvọn duqc viồt v6i che hop lj, r6 rọng, myh lqc vồ d6ng guy djnh ciia Tru6ng Dei hpc Lao dong -Yo hai, hfiu nbu kh8ng mile cÊc li trlnh bồy vọn bọn loi chinh tọ dồnh may (kb 1{nan niy dra ử-Ên y kim th$ng nhlt cita ci h8i phọn bign vồ ngtttri hudrig din, kồt hpp vửi dọnh giồ chung eric H9i dong) - Niji dung vọ ket quồ nghiửn cilu c6 drửm m6i, c6 gi$ ttj v5 mot khoa h9c, cử 22 tinh tfii, cử the ip doug nghiửn cd vử thuc tim l?nh syc cia l vọri - Tra lửi day dii vi cử rich ihay3i pivc cao it cọ ccc chu hửi ciia ccc thọnh vien hali dong c ilng += 8* thalD der b Lugn vfin loki klili (tri 7,0 dilm don 8,4 diiin) - Kit qsọ nghi4n ette ele lu r v8ằ cử gf4 in khoe hgc ằ lvs tie - Ket in l vlln h9p IQ, h ldc, the there trinli b$y theo diing quy djnli eta Trutrag Dsi h;c Lao d g - Yr hĐi - Hy vito tdo8 boy roy buoi boo v c6u d$og M dog d4og fltd gisn quy d(nh Tri l6i duke 80% erin hửi cia ccc tblnh vien hei dGng vi ngu6i thani dl c Lujn vọri dot ichi traiig blnli (tirJlLditm d 6,9 div) - Ludri vọri thyc hijti du9c mdc dich nhijm vp nghiin ciru de m - KM chu Itku vie h9p 1), tọọ thitc trinh b$y theo d6ng quy djnh cia Tru6ng Dsi h9c Lao dgng -XI h9i - H9c vien trlnh boy buử i biIO vt ta rọng, diing th6i gian quy d - Tri lửi dupc to 60% oử 16a s5 chu hửi c0a c4c tIọnh vien hei ng v3 ngvửi d Luin vtn kli$ng mt you cm (dudi diem) - U vọri kh8ng from thọnh dupc mdc tila, nbitm v9 aa &t Up lu4n cửn quọ se siit, cửn cử di oi sai yửt - Kit cau lu(m vtn khửng hpp 1y, the thiic tririh boy vọ k that in in c6n white sai sửt, chwa theo diing guy d{nh cua Truửng D gi h9c Lao dGng Xọ hĐ1 - like vie trlnh boy irong buửi tilo vg Ihi u ty lie Kb8ng trfi l6i duqc hae tri l6i cic ciiu h6i etta cic thọnh vi$n hei doug c6n l 8 >ửrig d y diL sai kien tliiic - Trutmg h9p nọy hpc vien phọi sta chCa de boo vj the hai Ljch họn vj U thii hai c(ia ltlioọ li9c phọi duqc djnh suu ng$y cu8i cọng etta ky bin v lila thlr uhrit b AOV4 lU# VOn l?ba 23
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo việc làm thông qua đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại huyện như xuân, tỉnh thanh hóa LATS đại học lao động xã hội , Tạo việc làm thông qua đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại huyện như xuân, tỉnh thanh hóa LATS đại học lao động xã hội , Tạo việc làm thông qua đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại huyện như xuân, tỉnh thanh hóa LATS đại học lao động xã hội , Kiến nghị đối với cơ quan quản lý cấp Trung ương., DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, QUY CÁCH TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ, DANH MỤC HÌNH VẼ VI, Dlln 2. Quylt niy they th Quyet s$ 356/QD-DHLDXH ngåy, Von d4 dupc ngbién c6u pliäi cd gi$ tij klioa h‹;›c vä tfieu Inn;, Mpc dich Y giiiIg1_YiLn_ ghi&i c6u _ _, Kh6ng trfch dia ah0ng kimtbùc yh5 bién, oigi ogubi ‹liu biÉt cùng nhu kb8ng, S. DiscN: Diacbt trang website, T6t ti§u kb6ng có tra tàc tb»o tbù ltABC ttt dàu cùa lda co quao 0»t « +z £ ty T@‹w Tt@ M@ +0 W 7 B4 +‹, 9ói dung chi tiet ...... .................................................................., MÅU TRlbiH B Y QUYIN LUC VÄN, Chuong3 .„ .............. ............... ........................ ...,....... ........ ............ .... ......

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay