Tạo động lực lao động tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc hòa bình LATS đại học lao động xã hội

155 207 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 17:19

B GIO DC V O TO B LAO NG-THNG BINH V X HI TRNG I HC LAO NG V X HI NGễ TH TM TO NG LC LAO NG TI CễNG TY C PHN XY DNG V KINH DOANH A C HềA BèNH LUN VN THC S QUN TR NHN LC H Ni 2015 B GIO DC V O TO B LAO NG-THNG BINH V X HI TRNG I HC LAO NG V X HI NGễ TH TM TO NG LC LAO NG TI CễNG TY C PHN XY DNG V KINH DOANH A C HềA BèNH Chuyờn ngnh: Qun tr nhõn lc Mó s: 60340404 LUN VN THC S QUN TR NHN LC Cỏn b hng dn khoa hc: TS Trn Ngc Din H Ni 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan, õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca bn thõn, cỏc s liu, kt qu trỡnh by lun l hon ton trung thc, hp l v m bo tuõn th cỏc quy nh v quyn s hu trớ tu Tụi xin chu trỏch nhim v ti nghiờn cu ca mỡnh Tỏc gi Ngụ Th Tõm MC LC DANH MC T VIT TT I DANH MC CC BNG II DANH MC CC HèNH V, TH IV LI M U CHNG 1: C S Lí LUN V THC TIN TO NG LC LAO NG TRONG DOANH NGHIP 1.1 Cỏc khỏi nim liờn quan n to ng lc lao ng 1.1.1 ng lc, nhu cu, li ớch 1.1.2 To ng lc lao ng 11 1.2 Cỏc hc thuyt to ng lc lao ng 11 1.2.1 Hc thuyt h thng nhu cu ca Maslow 11 1.2.2 Hc thuyt tng cng tớch cc ca B.F.Skinner 13 1.3 Cỏc nhõn t nh hng n to ng lc lao ng 14 1.3.1 Cỏc nhõn t v bn thõn ngi lao ng .14 1.3.2 Cỏc nhõn t thuc v mụi trng bờn t chc .15 1.3.3 Cỏc nhõn t thuc v mụi trng bờn ngoi t chc 18 1.4 Cỏc ni dung c bn ca to ng lc lao ng doanh nghip 20 1.4.1 Xỏc nh mc tiờu to ng lc lao ng .20 1.4.2 Xỏc nh nhu cu ca ngi lao ng 20 1.4.3 Thit k v thc hin cỏc bin phỏp nhm tha nhu cu ca ngi lao ng 22 1.4.4 ỏnh giỏ v tng cng cỏc bin phỏp to ng lc lao ng doanh nghip 30 1.5 Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ ng lc ca ngi lao ng 31 1.6 Kinh nghim to ng lc lao ng ca mt s doanh nghip Bi hc kinh nghim rỳt cho cụng ty c phn xõy dng v kinh doanh a c Hũa Bỡnh 32 CHNG 2: THC TRNG TO NG LC LAO NG TI CễNG TY C PHN XY DNG V KINH DOANH A C HềA BèNH 34 2.1 Tng quan v cụng ty c phn xõy dng v kinh doanh a c Hũa Bỡnh 34 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty .34 2.1.2 c im ngnh ngh sn xut kinh doanh ca cụng ty .35 2.1.3 Tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca cụng ty 35 2.2 Phõn tớch thc trng to ng lc lao ng ti cụng ty c phn xõy dng v kinh doanh a c Hũa Bỡnh 37 2.2.1 Cỏc nhõn t nh hng n to ng lc lao ng 37 2.2.2 Xỏc nh mc tiờu to ng lc .45 2.2.3 Nhu cu v cỏc mc tha nhu cu ca ngi lao ng ti cụng ty 45 2.2.4 Xỏc nh nhim v v tiờu chun thc hin cụng vic 51 2.2.5 To iu kin thun li ngi lao ng hon thnh nhim v 55 2.2.6 Kớch thớch lao ng 59 2.2.7 Mt s ch tiờu ỏnh giỏ to ng lc lao ng ti cụng ty c phn xõy dng v kinh doanh a c Hũa Bỡnh 70 2.3 ỏnh giỏ thc trng to ng lc lao ng ti cụng ty c phn xõy dng v kinh doanh a c Hũa Bỡnh 72 2.3.1 Nhng mt ó t c 72 2.3.2 Nhng mt cũn hn ch v nguyờn nhõn 74 CHNG 3: GII PHP TO NG LC LAO NG TI CễNG TY C PHN XY DNG V KINH DOANH A C HềA BèNH 79 3.1 Chin lc phỏt trin, chin lc phỏt trin ngun nhõn lc v quan im to ng lc lao ng ti cụng ty c phn xõy dng v kinh doanh v a c Hũa Bỡnh 79 3.1.1 Chin lc phỏt trin ca cụng ty 79 3.1.2 Chin lc phỏt trin ngun nhõn lc 80 3.1.3 Quan im to ng lc lao ng ca cụng ty 80 3.2 Cỏc gii phỏp to ng lc lao ng ti cụng ty c phn xõy dng v kinh doanh v a c Hũa Bỡnh .81 3.2.1 Trin khai nghiờn cu xỏc nh nhu cu ngi lao ng .81 3.2.2 Hon thin to ng lc lao ng thụng qua cụng tỏc xỏc nh nhim v v tiờu chun thc hin cụng vic 82 3.2.3 Hon thin to ng lc lao ng qua vic to iu kin thun li ngi lao ng hon thnh nhim v 87 3.2.4 Hon thin cụng tỏc to ng lc lao ng qua vic kớch thớch ngi lao ng lm vic 89 KT LUN 102 I DANH MC T VIT TT T VIT TT CBCNV NI DUNG Y Cỏn b cụng nhõn viờn NL Ngi lao ng CP C phn II DANH MC CC BNG Trang Bng 2.1: Doanh thu v li nhun ca cụng ty c phn xõy dng v kinh doanh a c Hũa Bỡnh giai on 2011-2014 Bng 2.2: C cu tui v gii tớnh ca CBCNV cụng ty c phn xõy dng v kinh doanh a c Hũa Bỡnh nm 2011-2014 Bng 36 39 2.3: C cu lao ng cụng ty c phn xõy dng v kinh doanh a c Hũa Bỡnh phõn theo trỡnh chuyờn mụn nm 2011-2014 Bng 40 2.4: C cu lao ng cụng ty c phn xõy dng v kinh doanh a c Hũa Bỡnh phõn theo b phn v b phn chc nng nm 2011-2014 Bng 42 2.5: Nhu cu v cỏc mc tha nhu cu ca ngi lao ng cụng ty c phn xõy dng v kinh doanh a c Hũa Bỡnh Bng 47 2.6: Kt qu kho sỏt iu tra phng phỏp ph bin chc nng nhim v cho ngi lao ng cụng ty CP xõy dng & kinh doanh a c Hũa Bỡnh Bng 51 2.7: Kt qu kho sỏt iu tra v tớnh cụng bng ỏnh giỏ mc hon thnh cụng vic ca NL cụng ty CP xõy dng & kinh doanh a c Hũa Bỡnh 55 Bng 2.8: Kt qu kho sỏt iu tra cỏc yu t nh hng ca iu kin lao ng ca lao ng giỏn tip, bỏn giỏn tip cụng ty Bng 57 2.9: Kt qu kho sỏt cỏc yu t nh hng ca iu kin lao ng ca lao ng trc tip cụng ty 58 Bng 2.10: Xp loi lao ng hng lng khoỏn (hi) 61 IX Bng 2.11: Mt s ch tiờu ỏnh giỏ to ng lc lao ng ti cụng ty CP xõy dng v kinh doanh a c Hũa Bỡnh 70 Bng 3.1: Bng cõu hi dnh cho cỏc nhõn viờn ca cỏc v trớ cụng vic cũn thiu cụng ty 83 Bng 3.2: Mu ỏnh giỏ thc hin cụng vic (sa i) 85 Bng 3.3: Bng xỏc nh h s Hi 92 X DANH MC CC HèNH V, TH Hỡnh 2.1: Thỏp nhu cu ca Maslow Trang 12 S 2.1: C cu t chc cụng ty c phn xõy dng v kinh doanh a c Hũa Bỡnh 38 PI-U: LUN SE 81.4L TRINH BAY QUYEĩ DE CL ONG BQ GINO DCC V DO TAO BQ LAO DQHG - THLfONG BINi:I V X HQ1 TRtfềNG DAI DQC LAO DQNG - X BQI LUNVAN TIC SI Chuyộn ngnh: Qun @ RIlR IEC M ngnh: 60340404 TẫN Dẩ TI LUN VN 10 Lx docbondc -2 Tin h han h ng h ien c iru herr uan tien de ter Lee ủ ớch, nhiem v u nghien cnn Doi tiipng, ph m vi nghien cnn * Ph iirrng phỏp 9úi dung chi tiet 11 Afin 03: Bụn k hoqclt t(rc hien de ti Wrong qHyen de cu'iyng K ẩ H O CH TH \IC H l E, N TI ậ T l Tb%oo i[ Ba dau Nhan xet vi xọc nhsn f19c s'iộn etta Ng irửi hirửng dI D hhoa b9c Trton Khat nghiởn Uni: [ ip b n z cọu foi 12 LUCSệ MU TRlbiH B Y QUYIN LUC VN Q N TệM TT 13 - Trang bra cfm3 - Trang phu bia 14 Nbi dung trinh bọy phn Nbi dung trlnh buy ph n s0LAON0- THỹDNGB YAHO( HCUYNTUNA NH XY D fNG VI4 IIễA DONT NGIlI P LM III HệA QUANDAO OQNG T@ NGN ING THUONG Cệ PilN \I T NAM TiQNH YUQNG 15 Bể GIRO DCC V DO TAO BO LAB DQI?G - THUONG Bfl'-t V LA H O I TR tfểNG il NG IIQC LAO DQNG -D HQF NTUW M X Y DOUG VN Hể.4 DOAM NGHIli P LM HI HềA QUAN LAO D()NG TAI NG N MG THUOiG Cể PH N VIST NAM VUQNG Chuyốn ngnh: Quiri tri nhn lic fv! sú: 60340404 LL SAN YEN TIC SI QUAN TRI NTt N UC CN BQ HLfểNG DN KHOA H C: 15 Tmmg 2.2 , , , , , , ,., , ,. Chuong3 , , ., BầG ODQ V DOT8O B0 no n9NG -ri-USG BINH v xi u0i X Y DOG VN HểA DOCNH NG P LII Hf HểA QUAN Hb LAO DONG TQ NGN HKG KONG Cế PHN QT NAM THJNH VUQNG Chuyờn ngỏnh: Quón tri nhõn lỗic 60340404 TểM TT LUJAN VN TQC Sl QUN TQ NHN L1,1C H NQl - 2013 18 Cụng trinh dupc hoỏn thỳnh tai: DAI HQC LAO DQxG H HQl Nguúi huúng dan khoa hoc: /Gfii rừ fip rộs ciic danh Ron lips ớipc vi) Phnbiỗnl: ,.,.,., Luz von du9c bin v'j ii Hei dúog chỏm main võn Dai hpc Lao dong Xd hfoi Dal hgc Wc irộn rrung ttrú stru Khoa Sun dpi hoo, fr'rúrp Dai hpc Lao dgng X húi 19 B@ GIO D IC Y. DO TAO B0 Jo $0NG THUGNG BiNH V X H(I1 TR tfG I1@I HQC_ LAO DQô G -P HQI LUC VL Tii C SI QU N TRI >irULUC Ho tộn hoc v iộn' HồĐi - 2014 20 PI-UI UC Sể QUY TRhH BO V 21 l Dpi din Klioa Sau dli h9c kim tra cộc dim kijo bio vj vi bo quyet dĂnh cựa I-tim trôúằg fi vip thnh llp Ftối aũng chộằ var tbic si vs kiai thiju Tliu Hai d8n8 d9c IQ ljch kboa h9c cita h9c viốn vl cc dim kim ci thiet de h9c vi5n dmĂrc bo vj luis (ndu cú) vE ly ljch khoa h9c vl qu trinh dio cita h9c viốn Tc gii lun vdn trinli by tũm tit nei dung l lJii khúng qu 20 pliiit Cre phtn bis dic ahh xột v mn ertu hũi. - - Cc thnh viộn Hai dúng vl nhihig nguũi tham dy n0u cflu húi Tc gi tri tũi ci cfiu húi Nguũi ** oa h9c dy rihJ xột (NÊu oguũi hu6ng din vỡng test thl Thu kj Hai hong dic thay) 11 TM ben kilm phieu d9c biốn bn kim phiJu cha Hai d8ng 12 Chự tich Hai dúng d9c bile btn cựa Hai dúng chiam IQ vi t c8eg b0 kit qu bio vl 13 Ogi biộu ph& biộu j kim (nộu cú) 14 Tfic gii luj viti ph$t bis y ki ln 15 Chự tjch Hai d yộn bo kit thực buúi bo vt tum von vl chiỡc mimg dic viốti dfi bio vg thoh cúrig Oi4m dnh gi$ IQ von the si cita tong thinh e ito theo thang diam 10, le 45n 0,5 Dio tu(in Yri li truHg bỡnh cong tieni chi cựa cc thnh viốn Hpi hong chain m oren kim d) lugn vọn dit foul gla1(tử 8,5 abu 10 aiirii) - Uvọn duqc viồt v6i che hop lj, r6 rọng, myh lqc vồ d6ng guy djnh ciia Tru6ng Dei hpc Lao dong -Yo hai, hfiu nbu kh8ng mile cÊc li trlnh bồy vọn bọn loi chinh tọ dồnh may (kb 1{nan niy dra ử-Ên y kim th$ng nhlt cita ci h8i phọn bign vồ ngtttri hudrig din, kồt hpp vửi dọnh giồ chung eric H9i dong) - Niji dung vọ ket quồ nghiửn cilu c6 drửm m6i, c6 gi$ ttj v5 mot khoa h9c, cử 22 tinh tfii, cử the ip doug nghiửn cd vử thuc tim l?nh syc cia l vọri - Tra lửi day dii vi cử rich ihay3i pivc cao it cọ ccc chu hửi ciia ccc thọnh vien hali dong c ilng += 8* thalD der b Lugn vfin loki klili (tri 7,0 dilm don 8,4 diiin) - Kit qsọ nghi4n ette ele lu r v8ằ cử gf4 in khoe hgc ằ lvs tie - Ket in l vlln h9p IQ, h ldc, the there trinli b$y theo diing quy djnli eta Trutrag Dsi h;c Lao d g - Yr hĐi - Hy vito tdo8 boy roy buoi boo v c6u d$og M dog d4og fltd gisn quy d(nh Tri l6i duke 80% erin hửi cia ccc tblnh vien hei dGng vi ngu6i thani dl c Lujn vọri dot ichi traiig blnli (tirJlLditm d 6,9 div) - Ludri vọri thyc hijti du9c mdc dich nhijm vp nghiin ciru de m - KM chu Itku vie h9p 1), tọọ thitc trinh b$y theo d6ng quy djnh cia Tru6ng Dsi h9c Lao dgng -XI h9i - H9c vien trlnh boy buử i biIO vt ta rọng, diing th6i gian quy d - Tri lửi dupc to 60% oử 16a s5 chu hửi c0a c4c tIọnh vien hei ng v3 ngvửi d Luin vtn kli$ng mt you cm (dudi diem) - U vọri kh8ng from thọnh dupc mdc tila, nbitm v9 aa &t Up lu4n cửn quọ se siit, cửn cử di oi sai yửt - Kit cau lu(m vtn khửng hpp 1y, the thiic tririh boy vọ k that in in c6n white sai sửt, chwa theo diing guy d{nh cua Truửng D gi h9c Lao dGng Xọ hĐ1 - like vie trlnh boy irong buửi tilo vg Ihi u ty lie Kb8ng trfi l6i duqc hae tri l6i cic ciiu h6i etta cic thọnh vi$n hei doug c6n l 8 >ửrig d y diL sai kien tliiic - Trutmg h9p nọy hpc vien phọi sta chCa de boo vj the hai Ljch họn vj U thii hai c(ia ltlioọ li9c phọi duqc djnh suu ng$y cu8i cọng etta ky bin v lila thlr uhrit b AOV4 lU# VOn l?ba 23
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực lao động tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc hòa bình LATS đại học lao động xã hội , Tạo động lực lao động tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc hòa bình LATS đại học lao động xã hội , Tạo động lực lao động tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc hòa bình LATS đại học lao động xã hội , QUY CÁCH TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ, DANH MỤC HÌNH VẼ VI, Dlln 2. Quylt niy they th Quyet s$ 356/QD-DHLDXH ngåy, + Hp vs tin h9c vitn, Tif ii & trmg wcbaiie (in nghilnQ., 9ói dung chi tiet ...... .................................................................., MÅU TRlbiH B Y QUYIN LUC VÄN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay