Tạo động lực lao động tại công ty cổ phần vận tải thăng long LATS đại học lao động xã hội

150 171 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 17:19

B GIO DC V O TO B LAO NG - THNG BINH V X HI TRNG I HC LAO NG X HI NGUYN TH HNH TO NG LC LAO NG TICễNG TY C PHN VN TI THNG LONG LUN VN THC S QUN TR NHN LC H NI - 2015 B GIO DC V O TO B LAO NG - THNG BINH V X HI TRNG I HC LAO NG X HI NGUYN TH HNH TO NG LC LAO NG TICễNG TY C PHN VN TI THNG LONG Chuyờn ngnh: Qun tr nhõn lc Mó s : 60340404 LUN VN THC S QUN TR NHN LC NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS NGUYN VNH GIANG H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun ny l cụng trỡnh nghiờn cu thc s ca cỏ nhõn tụi, cha c cụng b bt c mt cụng trỡnh nghiờn cu no Cỏc s liu, ni dung c trỡnh by lun ny l hon ton hp l v m bo tuõn th cỏc quy nh v bo v quyn s hu trớ tu Tụi xin chu trỏch nhim v ti nghiờn cu ca mỡnh Tỏc gi Nguyn Th Hnh I MC LC DANH MC T VIT TT IV DANH MC BNG BIU V DANH MC S V M U 1.Lý chn ti 2.Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu 3.Mc ớch, nhim v nghiờn cu ca ti 4.i tng v phm vi nghiờn cu ca ti 5.Phng phỏp nghiờn cu CHNG 1: Lí LUN C BN V TO NG LC LAO NG TRONG DOANH NGHIP 10 1.1 Mt s khỏi nim liờn quan n ng lc v to ng lc doanh nghip .10 1.1.1 Nhu cu 10 1.1.2 ng c 10 1.1.3 Li ớch 11 1.1.4 ng lc 11 1.1.5 To ng lc 11 1.2.Cỏc hc thuyt v to ng lc lao ng .12 1.2.1 Hc thuyt h thng nhu cu ca Maslow 12 1.2.2 Hc thuyt k vng ca Victor- Vroom .13 1.2.3 Hc thuyt v s tng cng tớch cc ca Skinner 14 1.3 Ni dung ca hot ng to ng lc lao ng doanh nghip 15 1.3.1 Kớch thớch vt cht 15 1.3.2 Kớch thớch tinh thn .16 1.4 Cỏc tiờu ỏnh giỏ ng lc lao ng doanh nghip 19 1.4.1 Mc n lc cụng vic 20 1.4.2 Tớnh ch ng, t nguyn cụng vic 20 I 1.4.3 Trỏch nhim cụng vic 20 1.4.4 S sỏng to cụng vic 21 1.4.5 S gn bú v trung thnh vi t chc 21 1.5.Cỏc nhõn t nh hng n to ng lc lao ng .22 1.5.1 Cỏc nhõn t thuc v bn thõn ngi lao ng 22 1.5.2 Cỏc nhõn t thuc v t chc 23 1.5.3 Cỏc nhõn t thuc v mụi trng bờn ngoi t chc 24 1.6 Kinh nghim to ng lc lao ng ca mt s doanh nghip 26 1.6.1.Kinh nghim to ng lc lao ng mt s cụng ty 26 1.6.2.Mt s bi hc kinh nghim rỳt 28 CHNG 2: NH GI THC TRNG TO NG LC LAO NG TI CễNG TY C PHN VN TI THNG LONG .29 2.1 Tng quan v cụng ty c phn ti Thng Long 29 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin cụng ty 29 2.1.2 Tỡnh hỡnh hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty 31 2.2 ỏnh giỏ v hot ng to ng lc lao ng ti cụng ty c phn ti Thng Long .32 2.2.1 Cỏc kớch thớch vt cht 32 2.2.2 Cỏc kớch thớch tinh thn 36 2.3 ỏnh giỏ thc trng ng lc lao ng ti cụng ty c phn ti Thng Long 44 2.3.1 Mc n lc cụng vic .44 2.3.2 Tớnh ch ng, t nguyn cụng vic 44 2.3.3 Trỏch nhim cụng vic 46 2.3.4 S sỏng to cụng vic 47 2.3.5 S gn bú, trung thnh ca ngi lao ng vi doanh nghip 47 2.4 Phõn tớch cỏc nhõn t nh hng n to ng lc lao ng ti cụng ty .49 2.4.1 Cỏc yu t thuc v cỏ nhõn ngi lao ng 49 2.4.2 Cỏc yu t thuc v cụng ty 50 24.3 Cỏc yu t thuc v mụi trng bờn ngoi 52 2.5 Nhng kt lun c bn v ng lc v to ng lc lao ng ti cụng ty c phn ti Thng Long 54 I 2.5.1 u im 54 VI I 2.5.2 Hn ch v nguyờn nhõn 55 CHNG : CC GII PHP TO NG LC LAO NG TI CễNG TY C PHN VN TI THNG LONG 62 3.1 Phng hng phỏt trin ca cụng ty c phn ti Thng Long n nm 2025 62 3.1.1 Phng hng v mc tiờu phỏt trin ca cụng ty .62 3.1.2 Phng hng hot ng to ng lc lao ng cho ngun nhõn lc ca cụng ty 64 3.2 Mt s gii phỏp to ng lc lao ng ti cụng ty c phn ti Thng Long 65 3.2.1 Hon thin cỏc bin phỏp to ng lc lao ng thụng qua kớch thớch vt cht 68 3.2.2 Hon thin cỏc bin phỏp to ng lc thụng qua kớch thớch tinh thn 73 KT LUN V KIN NGH .73 TI LIU THAM KHO .87 PH LC 89 DANH MC T VIT TT NNL :Ngun nhõn lc NL :Ngi lao ng CTCP VT :Cụng ty c phn ti BHXH :Bo him xó hi BHYT :Bo him y t BHTN :Bo him tht nghip PKS :Phiu kho sỏt KH :K hoch LL :ng lc lao ng TC- HC :T chc- hnh chớnh TC_KT :Ti chớnh k toỏn SXKD :Sn xut kinh doanh CBNV :Cỏn b nhõn viờn CTCP : cụng ty c phn DANH MC BNG BIU Bng TRANG Bng S bng hi phõn b theo chc danh Bng 2.2 Kt qu kinh doanh ca cụng ty qua cỏc nm t 2012 2014 31 Bng 2.3 Kt qu kho sỏt v thu nhp ca ngi lao ng ti cụng ty 33 Bng 2.4 Bng ỏnh giỏ mc hi lũngca NNL v tin lng 34 Bng 2.5 ỏnh giỏ mc hi lũng ca NNL v yu t tin thng 35 Bng 2.6 ỏnh giỏ mc hi lũng ca NNL v yu t thuc cụng vic 37 Bng 2.7 ỏnh giỏ mc hp lý ca NNL v cụng tỏc ỏnh giỏ thc 38 hin cụng vic Bng 2.8 ỏnh giỏ ca nhõn lc v cụng tỏc o to 39 Bng 2.9 Kt qu kho sỏt v s la chn c hi thng tin ca NNL 40 Bng 2.10 Kt qu dỏnh giỏ ca NNL v mụi trng, iu kin lm vic 42 Bng 2.11 Kt qu kho sỏt mc hi lũng ca NNL v húa t ch 43 Bng 2.12 Kt qu kho sỏt mc n lc cụng vic ca NNL 44 Bng 2.13 Kt qu iu tra v s ch ng, t nguyn cụng vic 45 Bng 2.14 C cu ngun nhõn lc theo thõm niờn cụng tỏc 45 Bng 2.15 Kt qu kho sỏt tớnh trỏch nhim cụng vic 46 Bng 2.16 Kt qu kho sỏt s sỏng to cụng vic ca NNL 47 Bng 2.17 Kt qu kho sỏt s gn bú ca ngi lao ng vi doanh 48 nghip Bng 2.18 Bng thng kờ lao ng ngh vic qua cỏc nm 2012-2014 48 Bng 2.19 C cu ngun nhõn lc theo tui 51 Bng 2.20 C cu ngun nhõn lc theo trỡnh hc 51 Bng 2.21 C cu ngun nhõn lc theo gii tớnh 52 Bng 3.22 Bng KH v doanh s, li nhun v nhõn s n nm 2025 63 Bng 3.23 Kt qu kho sỏt ý kin ca nhõn lc v to L L cụng ty 65 DANH MC S , HèNH V Ni dung TRANG Hỡnh 1.1 Thỏp nhu cu ca Maslow 12 Hỡnh 2.2 Hỡnh nh xe taxi ca cụng ty 29 S 1.1 S 2.2 Túm tt lý thuyt v ng lc v to ng lc lao ng S t chc cụng ty 25 30 PI-U: LUN SE 81.4L TRINH BAY QUYEĩ DE CL ONG BQ GINO DCC V DO TAO BQ LAO DQHG - THLfONG BINi:I V X HQ1 TRtfềNG DAI DQC LAO DQNG - X BQI LUNVAN TIC SI Chuyộn ngnh: Qun @ RIlR IEC M ngnh: 60340404 TẫN Dẩ TI LUN VN 10 Lx docbondc -2 Tin h han h ng h ien c iru herr uan tien de ter Lee ủ ớch, nhiem v u nghien cnn Doi tiipng, ph m vi nghien cnn * Ph iirrng phỏp 9úi dung chi tiet 11 Afin 03: Bụn k hoqclt t(rc hien de ti Wrong qHyen de cu'iyng K ẩ H O CH TH \IC H l E, N TI ậ T l Tb%oo i[ Ba dau Nhan xet vi xọc nhsn f19c s'iộn etta Ng irửi hirửng dI D hhoa b9c Trton Khat nghiởn Uni: [ ip b n z cọu foi 12 LUCSệ MU TRlbiH B Y QUYIN LUC VN Q N TệM TT 13 - Trang bra cfm3 - Trang phu bia 14 Nbi dung trinh bọy phn Nbi dung trlnh buy ph n s0LAON0- THỹDNGB YAHO( HCUYNTUNA NH XY D fNG VI4 IIễA DONT NGIlI P LM III HệA QUANDAO OQNG T@ NGN ING THUONG Cệ PilN \I T NAM TiQNH YUQNG 15 Bể GIRO DCC V DO TAO BO LAB DQI?G - THUONG Bfl'-t V LA H O I TR tfểNG il NG IIQC LAO DQNG -D HQF NTUW M X Y DOUG VN Hể.4 DOAM NGHIli P LM HI HềA QUAN LAO D()NG TAI NG N MG THUOiG Cể PH N VIST NAM VUQNG Chuyốn ngnh: Quiri tri nhn lic fv! sú: 60340404 LL SAN YEN TIC SI QUAN TRI NTt N UC CN BQ HLfểNG DN KHOA H C: 15 Tmmg 2.2 , , , , , , ,., , ,. Chuong3 , , ., BầG ODQ V DOT8O B0 no n9NG -ri-USG BINH v xi u0i X Y DOG VN HểA DOCNH NG P LII Hf HểA QUAN Hb LAO DONG TQ NGN HKG KONG Cế PHN QT NAM THJNH VUQNG Chuyờn ngỏnh: Quón tri nhõn lỗic 60340404 TểM TT LUJAN VN TQC Sl QUN TQ NHN L1,1C H NQl - 2013 18 Cụng trinh dupc hoỏn thỳnh tai: DAI HQC LAO DQxG H HQl Nguúi huúng dan khoa hoc: /Gfii rừ fip rộs ciic danh Ron lips ớipc vi) Phnbiỗnl: ,.,.,., Luz von du9c bin v'j ii Hei dúog chỏm main võn Dai hpc Lao dong Xd hfoi Dal hgc Wc irộn rrung ttrú stru Khoa Sun dpi hoo, fr'rúrp Dai hpc Lao dgng X húi 19 B@ GIO D IC Y. DO TAO B0 Jo $0NG THUGNG BiNH V X H(I1 TR tfG I1@I HQC_ LAO DQô G -P HQI LUC VL Tii C SI QU N TRI >irULUC Ho tộn hoc v iộn' HồĐi - 2014 20 PI-UI UC Sể QUY TRhH BO V 21 l Dpi din Klioa Sau dli h9c kim tra cộc dim kijo bio vj vi bo quyet dĂnh cựa I-tim trôúằg fi vip thnh llp Ftối aũng chộằ var tbic si vs kiai thiju Tliu Hai d8n8 d9c IQ ljch kboa h9c cita h9c viốn vl cc dim kim ci thiet de h9c vi5n dmĂrc bo vj luis (ndu cú) vE ly ljch khoa h9c vl qu trinh dio cita h9c viốn Tc gii lun vdn trinli by tũm tit nei dung l lJii khúng qu 20 pliiit Cre phtn bis dic ahh xột v mn ertu hũi. - - Cc thnh viộn Hai dúng vl nhihig nguũi tham dy n0u cflu húi Tc gi tri tũi ci cfiu húi Nguũi ** oa h9c dy rihJ xột (NÊu oguũi hu6ng din vỡng test thl Thu kj Hai hong dic thay) 11 TM ben kilm phieu d9c biốn bn kim phiJu cha Hai d8ng 12 Chự tich Hai dúng d9c bile btn cựa Hai dúng chiam IQ vi t c8eg b0 kit qu bio vl 13 Ogi biộu ph& biộu j kim (nộu cú) 14 Tfic gii luj viti ph$t bis y ki ln 15 Chự tjch Hai d yộn bo kit thực buúi bo vt tum von vl chiỡc mimg dic viốti dfi bio vg thoh cúrig Oi4m dnh gi$ IQ von the si cita tong thinh e ito theo thang diam 10, le 45n 0,5 Dio tu(in Yri li truHg bỡnh cong tieni chi cựa cc thnh viốn Hpi hong chain m oren kim d) lugn vọn dit foul gla1(tử 8,5 abu 10 aiirii) - Uvọn duqc viồt v6i che hop lj, r6 rọng, myh lqc vồ d6ng guy djnh ciia Tru6ng Dei hpc Lao dong -Yo hai, hfiu nbu kh8ng mile cÊc li trlnh bồy vọn bọn loi chinh tọ dồnh may (kb 1{nan niy dra ử-Ên y kim th$ng nhlt cita ci h8i phọn bign vồ ngtttri hudrig din, kồt hpp vửi dọnh giồ chung eric H9i dong) - Niji dung vọ ket quồ nghiửn cilu c6 drửm m6i, c6 gi$ ttj v5 mot khoa h9c, cử 22 tinh tfii, cử the ip doug nghiửn cd vử thuc tim l?nh syc cia l vọri - Tra lửi day dii vi cử rich ihay3i pivc cao it cọ ccc chu hửi ciia ccc thọnh vien hali dong c ilng += 8* thalD der b Lugn vfin loki klili (tri 7,0 dilm don 8,4 diiin) - Kit qsọ nghi4n ette ele lu r v8ằ cử gf4 in khoe hgc ằ lvs tie - Ket in l vlln h9p IQ, h ldc, the there trinli b$y theo diing quy djnli eta Trutrag Dsi h;c Lao d g - Yr hĐi - Hy vito tdo8 boy roy buoi boo v c6u d$og M dog d4og fltd gisn quy d(nh Tri l6i duke 80% erin hửi cia ccc tblnh vien hei dGng vi ngu6i thani dl c Lujn vọri dot ichi traiig blnli (tirJlLditm d 6,9 div) - Ludri vọri thyc hijti du9c mdc dich nhijm vp nghiin ciru de m - KM chu Itku vie h9p 1), tọọ thitc trinh b$y theo d6ng quy djnh cia Tru6ng Dsi h9c Lao dgng -XI h9i - H9c vien trlnh boy buử i biIO vt ta rọng, diing th6i gian quy d - Tri lửi dupc to 60% oử 16a s5 chu hửi c0a c4c tIọnh vien hei ng v3 ngvửi d Luin vtn kli$ng mt you cm (dudi diem) - U vọri kh8ng from thọnh dupc mdc tila, nbitm v9 aa &t Up lu4n cửn quọ se siit, cửn cử di oi sai yửt - Kit cau lu(m vtn khửng hpp 1y, the thiic tririh boy vọ k that in in c6n white sai sửt, chwa theo diing guy d{nh cua Truửng D gi h9c Lao dGng Xọ hĐ1 - like vie trlnh boy irong buửi tilo vg Ihi u ty lie Kb8ng trfi l6i duqc hae tri l6i cic ciiu h6i etta cic thọnh vi$n hei doug c6n l 8 >ửrig d y diL sai kien tliiic - Trutmg h9p nọy hpc vien phọi sta chCa de boo vj the hai Ljch họn vj U thii hai c(ia ltlioọ li9c phọi duqc djnh suu ng$y cu8i cọng etta ky bin v lila thlr uhrit b AOV4 lU# VOn l?ba 23
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực lao động tại công ty cổ phần vận tải thăng long LATS đại học lao động xã hội , Tạo động lực lao động tại công ty cổ phần vận tải thăng long LATS đại học lao động xã hội , Tạo động lực lao động tại công ty cổ phần vận tải thăng long LATS đại học lao động xã hội , DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO, QUY CÁCH TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ, DANH MỤC HÌNH VẼ VI, Dlln 2. Quylt niy they th Quyet s$ 356/QD-DHLDXH ngåy, + Hp vs tin h9c vitn, Tif ii & trmg wcbaiie (in nghilnQ., 9ói dung chi tiet ...... .................................................................., MÅU TRlbiH B Y QUYIN LUC VÄN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay