Tạo động lực cho giảng viên trường cao đẳng du lịch hà nội LATS đại học lao động xã hội

193 216 0
  • Loading ...
1/193 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 17:17

B GIO DC V O TO B LAO NG - THNG BINH V X HI TRNG I HC LAO NG X HI PHM TH THU H TO NG LC CHO GING VIấN TRNG CAO NG DU LCH H NI LUN VN THC S QUN TR NHN LC H NI - 2015 B GIO DC V O TO B LAO NG - THNG BINH V X HI TRNG I HC LAO NG X HI PHM TH THU H TO NG LC CHO GING VIấN TRNG CAO NG DU LCH H NI Chuyờn ngnh: Qun tr nhõn lc Mó s : 60340404 LUN VN THC S QUN TR NHN LC NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS HONG VN HOAN H NI - 2015 i LI CM N hon thnh Lun thc s ny, tỏc gi xin gi li cm n chõn thnh v sõu sc nht ti PGS TS Hong Vn Hoan ngi Thy ó tn tỡnh hng dn, ch bo v to mi iu kin thun li nht tỏc gi cú th hon thnh lun mt cỏch tt nht Tỏc gi cng xin chõn thnh cm n n Ban giỏm hiu trng Cao ng Du lch H Ni cựng cỏc thy cụ giỏo ging viờn, cỏc b phn, cỏc phũng Khoa ca trng ó giỳp tỏc gi quỏ trỡnh nghiờn cu v thu thp s liu Bờn cnh ú, tỏc gi gi li cm n n cỏc thy cụ khoa Sau i hc ca trng ó to iu kin thun li nht cho ton b cỏc hc viờn khúa hon thnh tt Lun ca mỡnh Trong quỏ trỡnh thc hin Lun vn, hn ch v lý lun cng nh kinh nghim ca bn thõn, thi gian nghiờn cu cũn eo hp nờn Lun khụng th trỏnh nhng sai sút Tỏc gi rt mong nhn c nhng ý kin úng gúp ca cỏc nh khoa hc, cỏc Thy cụ giỏo v cỏc bn Lun c hon thin hn Xin chõn thnh cm n! Tỏc gi Phm Th Thu H ii LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun thc s Qun tr nhõn lc vi ti To ng lc cho ging viờn trng Cao ng Du lch H Ni l cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc ca cỏ nhõn tụi, cha c cụng b v s dng bt c mt cụng trỡnh nghiờn cu no Ni dung ca Lun da trờn quan im cỏ nhõn ca tỏc gi, trờn c s nghiờn cu lý lun, tng hp thc tin vi s hng dn khoa hc ca thy PGS.TS Hong Vn Hoan Cỏc s liu c trỡnh by lun c thu thp t nhiu ngun s liu v liờn h thc t vit Khụng chộp bt k cụng trỡnh ca tỏc gi no Cỏc s liu kt qu lun u trung thc v cú ngun gc rừ rng Tụi xin chu trỏch nhim v ti nghiờn cu ca mỡnh Tỏc gi Phm Th Thu H v MC LC DANH MC T VIT TT IV DANH MC BNG BIU V DANH MC S , HèNH V VI LI M U .1 Lý chn ti Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti Mc ớch, nhim v nghiờn cu 4 i tng v phm vi nghiờn cu 5 Phng phỏp nghiờn cu Nhng úng gúp mi ca Lun Kt cu ca Lun CHNG 1: C S Lí LUN V NG LC V TO NG LC LAO NG TRONG T CHC 1.1 Khỏi nim, vai trũ, mc ớch v ý ngha ca ng lc v to ng lc 1.1.1 Mt s khỏi nim c bn 1.1.2 Vai trũ ca to ng lc qun tr ngun nhõn lc 12 1.1.3 Mc ớch ca to ng lc t chc .14 1.1.4 í ngha ca to ng lc 15 1.2 Cỏc hc thuyt c bn v to ng lc 15 1.2.1 Hc thuyt phõn cp nhu cu ca Maslow 15 1.2.2 Hc thuyt v s cụng bng ca Stacy Adams .18 1.2.3 Mụ hỡnh hai yu t ng c ca Frederic Herzberg 18 1.2.4 Hc thuyt k vng ca Victor Vroom 19 1.2.5 Hc thuyt t mc tiờu ca Edwin Locke 20 1.3 Cỏc ch tiờu c bn o lng ng lc lm vic ca ging viờn 21 1.3.1 Tớnh ch ng, sỏng to cụng vic ca ngi ging viờn .21 1.3.2 Hiu sut lm vic ca ging viờn 21 vi 1.3.3 Mc hi lũng ca ngi ging viờn 22 1.4 Ni dung c bn ca hot ng to ng lc cho ging viờn 23 1.4.1 Nghiờn cu h thng nhu cu ca ging viờn 23 1.4.2 Giỳp nhõn viờn t mc tiờu hiu qu 24 1.4.3 S dng cỏc bin phỏp kớch thớch ti chớnh 24 1.4.4 S dng cỏc bin phỏp kớch thớch phi ti chớnh 27 1.5 Cỏc yu t c bn nh hng n vic to ng lc lm vic ca ngi lao ng 30 1.5.1 Cỏc yu t khỏch quan thuc v mụi trng bờn ngoi 30 1.5.2 Cỏc yu t thuc ch quan thuc v mụi trng bờn t chc .32 1.5.3 Cỏc yu t thuc ch quan thuc v bn thõn ngi lao ng .34 1.6 Kinh nghim to ng lc cho ging viờn ti mt s trng i hc, Cao ng 35 1.6.1 Trng Cao ng Thng mi v Du lch H Ni 35 1.6.2 Trng i hc Vn húa H Ni .37 1.6.3 Bi hc kinh nghim rỳt cho trng Cao ng Du lch H Ni 38 TIU KT CHNG 39 CHNG 2: PHN TCH THC TRNG TO NG LC CHO GING VIấN TRNG CAO NG DU LCH H NI 40 2.1 Tng quan v Trng Cao ng Du lch H Ni 40 2.1.1 S lc v lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca trng Cao ng Du lch H Ni 40 2.1.2 C cu t chc v i ng lao ng ca trng Cao ng Du lch H Ni 43 2.1.3 Ngnh ngh v quy mụ o to 44 2.1.4 Hot ng nghiờn cu khoa hc 45 2.1.5 C s vt cht phc v o to 46 2.2 Thc trng i ng ging viờn ca trng Cao ng Du lch H Ni 47 2.2.1 Thc trng v s lng 47 2.2.2 Thc trng v c cu 49 2.2.3 Thc trng v cht lng 52 vii 2.2.4 Nhng thun li v khú khn vic to ng lc lm vic cho ging viờn ca trng Cao ng Du lch H Ni 56 2.3 Phõn tớch thc trng to ng lc cho ging viờn trng CDLHN 57 2.3.1 Nghiờn cu h thng nhu cu ca GV trng CDLHN 58 2.3.2 Thc trng hot ng thit lp mc tiờu lm vic cho i ng ging viờn nh trng 60 2.3.3 Phõn tớch thc trng hot ng to ng lc bng cỏc bin phỏp kớch thớch ti chớnh62 2.4 Phõn tớch thc trng hot ng to ng lc bng cỏc bin phỏp kớch thớch phi ti chớnh (tinh thn) 70 2.4.1 Cụng tỏc phõn cụng v b trớ cụng vic 70 2.4.2 Cụng tỏc ỏnh giỏ thc hin cụng vic gn vi h thng tr lng, tr thng 73 2.4.3 Cụng tỏc o to nõng cao nng lc cho i ng GV 76 2.4.4 To c hi thng tin cho GV 80 2.4.5 Mụi trng v iu kin lm vic 81 2.5 ỏnh giỏ cỏc nhõn t nh hng n cụng tỏc to ng lc cho GV trng CDLHN 83 2.5.1 Cỏc yu t khỏch quan (thuc mụi trng bờn ngoi) 83 2.5.2 Cỏc yu t ch quan (thuc v t chc) 85 2.6 ỏnh giỏ chung v cụng tỏc to ng lc cho GV trng CDLHN 88 2.6.1 u im ca hot ng to ng lc ti trng 88 2.6.2 Hn ch v nguyờn nhõn 89 TIU KT CHNG 91 CHNG 3: GII PHP TO NG LC THC Y LM VIC CHO GV TRNG CDLHN 93 3.1 Cỏc cn c cho vic xut gii phỏp .93 3.1.1 Xu th phỏt trin ca nn kinh t tri thc v ton cu húa 93 3.1.2 Xu th nõng cao cht lng cuc sng 93 3.1.3 Mc tiờu v nh hng phỏt trin trng Cao ng Du lch H Ni thi gian ti 94 vii 3.1.4 nh hng to ng lc cho ging viờn nh trng thi gian sp ti 96 i 3.1.5 Mt s quan im cú tớnh nguyờn tc xut gii phỏp .97 3.2 Mt s gii phỏp to ng lc cho ging viờn trng Cao ng Du lch H Ni 98 3.2.1 Thit lp mc tiờu lm vic hiu qu cho GV giỳp h hon thnh tt nht cụng vic ca mỡnh 98 3.2.2 Hon thin cỏc gii phỏp kớch thớch ti chớnh 100 3.2.3 Hon thin cỏc gii phỏp kớch thớch phi ti chớnh 104 TIU KT CHNG 113 KT LUN V KHUYN NGH 114 DANH MC TI LIU THAM KHO .116 PH LC 01 118 PH LC 02 123 PH LC 03 128 PH LC 04 130 vii DANH MC CC CH VIT TT T VIT TT NI DUNG Y CDLHN Cao ng Du lch H Ni GV Ging viờn GD&T Giỏo dc v o to HS SV Hc sinh sinh viờn NL Ngi lao ng NSDL Ngi s dng lao ng viii DANH MC BNG BIU Bng 1.1: nh hng ca cỏc nhõn t 19 Bng 2.1: S lng GV trng CDLHN phõn chia theo tui .49 Bng 2.2: S lng GV trng CDLHN phõn chia theo thõm niờn ging dy 50 Biu 2.1: Biu c cu GV trng CDLHN theo gii tớnh .52 Bng 2.4: Thng kờ trỡnh tin hc, ngoi ng ca i ng GV trng Cao ng Du lch H Ni 54 Bng 2.3: Thng kờ trỡnh chuyờn mụn, nghip v s phm ca GV trng Cao ng Du lch H Ni .53 Bng 2.5: Tng hp ý kin ỏnh giỏ ca CBQL, GV v sinh viờn v cht lng i ng GV nh trng 55 Bng 2.6: H thng nhu cu ca ngi GV i vi cụng vic 58 Bng 2.7: ỏnh giỏ ca i ng GV v hot ng thit lp mc tiờu 61 Bng 2.8: ỏnh giỏ mc hi lũng ca GV v tin lng .64 Bng 2.9: Mc hi lũng ca GV i vi tin lng theo nhúm tui 65 Bng 2.10: ỏnh giỏ ca GV v yu t tin thng 67 Bng 2.11: ỏnh giỏ chung ca i ng GV v cụng tỏc phỳc li 69 Bng 2.12: ỏnh giỏ ca GV v yu t thuc cụng vic .71 Bng 2.13: H thng tiờu ỏnh giỏ thi ua ca GV trng 73 Bng 2.14: ỏnh giỏ ca GV v cụng tỏc ỏnh giỏ thc hin cụng vic 75 Bng 2.16: ỏnh giỏ ca GV v hot ng o to .79 Bng 2.15: S lng ging viờn nh trng c i o to sau hc giai on 2011 2014 78 Bng 2.17: Mc quan trng ca cỏc nhõn t nh hng ti kh nng thng tin ca ging viờn 80 Bng 2.18: ỏnh giỏ ca GV v iu kin lm vic 82 Bng 2.19: Quy mụ o to ca trng CDLHN qua cỏc nm hc 86 Bng 3.1: H s thi ua 106 PI-U: LUN SE 81.4L TRINH BAY QUYEĩ DE CL ONG BQ GINO DCC V DO TAO BQ LAO DQHG - THLfONG BINi:I V X HQ1 TRtfềNG DAI DQC LAO DQNG - X BQI LUNVAN TIC SI Chuyộn ngnh: Qun @ RIlR IEC M ngnh: 60340404 TẫN Dẩ TI LUN VN 10 Lx docbondc -2 Tin h han h ng h ien c iru herr uan tien de ter Lee ủ ớch, nhiem v u nghien cnn Doi tiipng, ph m vi nghien cnn * Ph iirrng phỏp 9úi dung chi tiet 11 Afin 03: Bụn k hoqclt t(rc hien de ti Wrong qHyen de cu'iyng K ẩ H O CH TH \IC H l E, N TI ậ T l Tb%oo i[ Ba dau Nhan xet vi xọc nhsn f19c s'iộn etta Ng irửi hirửng dI D hhoa b9c Trton Khat nghiởn Uni: [ ip b n z cọu foi 12 LUCSệ MU TRlbiH B Y QUYIN LUC VN Q N TệM TT 13 - Trang bra cfm3 - Trang phu bia 14 Nbi dung trinh bọy phn Nbi dung trlnh buy ph n s0LAON0- THỹDNGB YAHO( HCUYNTUNA NH XY D fNG VI4 IIễA DONT NGIlI P LM III HệA QUANDAO OQNG T@ NGN ING THUONG Cệ PilN \I T NAM TiQNH YUQNG 15 Bể GIRO DCC V DO TAO BO LAB DQI?G - THUONG Bfl'-t V LA H O I TR tfểNG il NG IIQC LAO DQNG -D HQF NTUW M X Y DOUG VN Hể.4 DOAM NGHIli P LM HI HềA QUAN LAO D()NG TAI NG N MG THUOiG Cể PH N VIST NAM VUQNG Chuyốn ngnh: Quiri tri nhn lic fv! sú: 60340404 LL SAN YEN TIC SI QUAN TRI NTt N UC CN BQ HLfểNG DN KHOA H C: 15 Tmmg 2.2 , , , , , , ,., , ,. Chuong3 , , ., BầG ODQ V DOT8O B0 no n9NG -ri-USG BINH v xi u0i X Y DOG VN HểA DOCNH NG P LII Hf HểA QUAN Hb LAO DONG TQ NGN HKG KONG Cế PHN QT NAM THJNH VUQNG Chuyờn ngỏnh: Quón tri nhõn lỗic 60340404 TểM TT LUJAN VN TQC Sl QUN TQ NHN L1,1C H NQl - 2013 18 Cụng trinh dupc hoỏn thỳnh tai: DAI HQC LAO DQxG H HQl Nguúi huúng dan khoa hoc: /Gfii rừ fip rộs ciic danh Ron lips ớipc vi) Phnbiỗnl: ,.,.,., Luz von du9c bin v'j ii Hei dúog chỏm main võn Dai hpc Lao dong Xd hfoi Dal hgc Wc irộn rrung ttrú stru Khoa Sun dpi hoo, fr'rúrp Dai hpc Lao dgng X húi 19 B@ GIO D IC Y. DO TAO B0 Jo $0NG THUGNG BiNH V X H(I1 TR tfG I1@I HQC_ LAO DQô G -P HQI LUC VL Tii C SI QU N TRI >irULUC Ho tộn hoc v iộn' HồĐi - 2014 20 PI-UI UC Sể QUY TRhH BO V 21 l Dpi din Klioa Sau dli h9c kim tra cộc dim kijo bio vj vi bo quyet dĂnh cựa I-tim trôúằg fi vip thnh llp Ftối aũng chộằ var tbic si vs kiai thiju Tliu Hai d8n8 d9c IQ ljch kboa h9c cita h9c viốn vl cc dim kim ci thiet de h9c vi5n dmĂrc bo vj luis (ndu cú) vE ly ljch khoa h9c vl qu trinh dio cita h9c viốn Tc gii lun vdn trinli by tũm tit nei dung l lJii khúng qu 20 pliiit Cre phtn bis dic ahh xột v mn ertu hũi. - - Cc thnh viộn Hai dúng vl nhihig nguũi tham dy n0u cflu húi Tc gi tri tũi ci cfiu húi Nguũi ** oa h9c dy rihJ xột (NÊu oguũi hu6ng din vỡng test thl Thu kj Hai hong dic thay) 11 TM ben kilm phieu d9c biốn bn kim phiJu cha Hai d8ng 12 Chự tich Hai dúng d9c bile btn cựa Hai dúng chiam IQ vi t c8eg b0 kit qu bio vl 13 Ogi biộu ph& biộu j kim (nộu cú) 14 Tfic gii luj viti ph$t bis y ki ln 15 Chự tjch Hai d yộn bo kit thực buúi bo vt tum von vl chiỡc mimg dic viốti dfi bio vg thoh cúrig Oi4m dnh gi$ IQ von the si cita tong thinh e ito theo thang diam 10, le 45n 0,5 Dio tu(in Yri li truHg bỡnh cong tieni chi cựa cc thnh viốn Hpi hong chain m oren kim d) lugn vọn dit foul gla1(tử 8,5 abu 10 aiirii) - Uvọn duqc viồt v6i che hop lj, r6 rọng, myh lqc vồ d6ng guy djnh ciia Tru6ng Dei hpc Lao dong -Yo hai, hfiu nbu kh8ng mile cÊc li trlnh bồy vọn bọn loi chinh tọ dồnh may (kb 1{nan niy dra ử-Ên y kim th$ng nhlt cita ci h8i phọn bign vồ ngtttri hudrig din, kồt hpp vửi dọnh giồ chung eric H9i dong) - Niji dung vọ ket quồ nghiửn cilu c6 drửm m6i, c6 gi$ ttj v5 mot khoa h9c, cử 22 tinh tfii, cử the ip doug nghiửn cd vử thuc tim l?nh syc cia l vọri - Tra lửi day dii vi cử rich ihay3i pivc cao it cọ ccc chu hửi ciia ccc thọnh vien hali dong c ilng += 8* thalD der b Lugn vfin loki klili (tri 7,0 dilm don 8,4 diiin) - Kit qsọ nghi4n ette ele lu r v8ằ cử gf4 in khoe hgc ằ lvs tie - Ket in l vlln h9p IQ, h ldc, the there trinli b$y theo diing quy djnli eta Trutrag Dsi h;c Lao d g - Yr hĐi - Hy vito tdo8 boy roy buoi boo v c6u d$og M dog d4og fltd gisn quy d(nh Tri l6i duke 80% erin hửi cia ccc tblnh vien hei dGng vi ngu6i thani dl c Lujn vọri dot ichi traiig blnli (tirJlLditm d 6,9 div) - Ludri vọri thyc hijti du9c mdc dich nhijm vp nghiin ciru de m - KM chu Itku vie h9p 1), tọọ thitc trinh b$y theo d6ng quy djnh cia Tru6ng Dsi h9c Lao dgng -XI h9i - H9c vien trlnh boy buử i biIO vt ta rọng, diing th6i gian quy d - Tri lửi dupc to 60% oử 16a s5 chu hửi c0a c4c tIọnh vien hei ng v3 ngvửi d Luin vtn kli$ng mt you cm (dudi diem) - U vọri kh8ng from thọnh dupc mdc tila, nbitm v9 aa &t Up lu4n cửn quọ se siit, cửn cử di oi sai yửt - Kit cau lu(m vtn khửng hpp 1y, the thiic tririh boy vọ k that in in c6n white sai sửt, chwa theo diing guy d{nh cua Truửng D gi h9c Lao dGng Xọ hĐ1 - like vie trlnh boy irong buửi tilo vg Ihi u ty lie Kb8ng trfi l6i duqc hae tri l6i cic ciiu h6i etta cic thọnh vi$n hei doug c6n l 8 >ửrig d y diL sai kien tliiic - Trutmg h9p nọy hpc vien phọi sta chCa de boo vj the hai Ljch họn vj U thii hai c(ia ltlioọ li9c phọi duqc djnh suu ng$y cu8i cọng etta ky bin v lila thlr uhrit b AOV4 lU# VOn l?ba 23
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực cho giảng viên trường cao đẳng du lịch hà nội LATS đại học lao động xã hội , Tạo động lực cho giảng viên trường cao đẳng du lịch hà nội LATS đại học lao động xã hội , Tạo động lực cho giảng viên trường cao đẳng du lịch hà nội LATS đại học lao động xã hội , DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC 02 PHIẾU ĐIỀU TRA, QUY CÁCH TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ, DANH MỤC HÌNH VẼ VI, Dlln 2. Quylt niy they th Quyet s$ 356/QD-DHLDXH ngåy, + Hp vs tin h9c vitn, Tif ii & trmg wcbaiie (in nghilnQ., 9ói dung chi tiet ...... .................................................................., MÅU TRlbiH B Y QUYIN LUC VÄN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay