Sử dụng nguồn nhân lực của công ty CP gang thép thái nguyên LATS đại học lao động xã hội

162 124 0
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 17:17

1 M U TNH CP THIT CA TI Cụng ty c phn Gang thộp Thỏi Nguyờn, vi hn nghỡn lao ng l mt nhng trung tõm ca ngnh Gang Thộp Vit Nam, cú v trớ quan trng chin lc phỏt trin kinh t - xó hi, gúp phn n nh kinh t v mụ v tng trng kinh t ca nc ta Sn phm thộp ca Cụng ty ó tr thnh nguyờn vt liu chớnh, khụng th thay th tt c cỏc ngnh cụng nghip xõy dng, úng tu, sn xut ụ tụ- xe mỏy, sn xut cỏc mỏy múc thit b, phc v hot ng sn xut to sn phm dch v ỏp ng nhu cu ca xó hi Nhn thc c tm quan trng ca trung tõm hng u ca ngnh cụng nghip Thộp, Nh nc ó dnh nhiu s u tiờn v c ch chớnh sỏch v ngun lc phỏt trin Cụng ty, nhm gúp phn thc hin s nghip cụng nghip húa, hin i hoỏ t nc T nm 2000 n nay, tỏc ng ca quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t, Vit Nam tr thnh mt nhng a ch tim nng thu hỳt cỏc nh u t nc ngoi u t vo cỏc doanh nghip ngnh Thộp c bit, cỏc nm gn õy 2007, 2008, nhiu d ỏn u t vi s hng t ụ la ó v ang c u t vo sn xut thộp Tuy vy, s phỏt trin ca Cụng ty Gang thộp Thỏi nguyờn trung cụng nghip cỏn thộp l ch yu v phỏt trin mnh hn rt nhiu so vi cụng nghip luyn thộp, gp hn ch v u t, trỡnh k thut v c ch ch chớnh sỏch S phỏt trin ca Cụng ty cũn b ph thuc vo ngun phụi thộp nhp khu t bờn ngoi Cỏc sn phm thộp hp kim phc v cho cỏc ngnh úng tu, cụng nghip quc phũng, cỏc ngnh k thut cụng ngh cao cũn phi da vo nhp khu thộp nguyờn liu trỡnh k thut nc cha ỏp ng c v cht lng Nhng hn ch ca Cụng ty Gang thộp Thỏi nguyờn cú nhiu nguyờn nhõn gii thớch Trong ú, s yu kộm v ngun nhõn lc l yu t nh hng quan trng n s phỏt trin ca Cụng ty Ngun nhõn lc cũn thiu v yu so vi yờu cu phỏt trin c v qui mụ chiu rng v chiu sõu i ng cỏn b k s luyn cỏn thộp v cụng nhõn k thut lnh ngh cha ỏp ng nhu cu ca cỏc nh mỏy thộp Vic b trớ s dng nhõn lc cũn cng nhc, thiu linh hot, ó to sc b mỏy qun lý C ch tin lng cha theo kp vi c ch th trng ó lm gim ng lc lao ng Vỡ vy, mc dự c t ti Thỏi Nguyờn cú li th v chi phớ nhõn cụng r, nhng nng sut lao ng ca Cụng ty cha cao Sc ộp v cnh tranh ca cỏc nc cú nn cụng nghip thộp phỏt trin ang t thỏch thc mi quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t Ngnh Thộp ca n , Trung Quc, Nga hn hn v ngun vn, tay ngh lao ng, cụng ngh hin i, kinh nghim qun lý õy s l cỏc yu t to bt li v cht lng sn phm, giỏ c gõy khú khn cho cỏc doanh nghip nc, nguy c v mt th phn vi cỏc sn phm thộp nhp khu phỏt trin Cụng ty C phn Gang thộp Thỏi nguyờn, xng ỏng vi cỏi nụi ca ngnh Thộp Vit Nam, cn phi xõy dng ng b nhiu nhúm gii phỏp liờn quan n u t vn, ngi, t ai, i mi khoa hc cụng ngh, hon thin c ch chớnh sỏch, nhm thu hỳt u t v ngoi nc vo sn xut thộp Trong ú, s dng ngun nhõn lc luụn l nhúm cỏc gii phỏp cú tớnh c bn v lõu di Bi vỡ, vic nõng cao hiu qu s dng ngun nhõn lc l c s s dng tit kim ngun nhõn lc, tit kim chi phớ, nõng cao nng sut lao ng, giỳp cho Cụng ty lm ch c khoa hc k thut cụng ngh hin i v luyn cỏn thộp tiờn tin hin T ú nõng cao c sc cnh tranh vi cỏc sn phm thộp cựng loi nhp khu v tng bc th trng th gii Vi lý trờn, tụi ó chn v nghiờn cu ti: S dng ngun nhõn lc ca Cụng ty c phn Gang thộp Thỏi nguyờn TNG QUAN V TèNH HèNH NGHIấN CU S phỏt trin ca ngun nhõn lc núi chung v nhõn lc cho ngnh Thộp núi riờng l c nhiu ngi quan tõm, ó cú mt s cụng trỡnh khoa hc c nghiờn cu v cụng b Ti liu: S dng hiu qu nhõn lc ngi Vit Nam ca tỏc gi Nguyn Hu Dng, NXB Lao ng - Xó hi, 2003 Ti liu nhn mnh v ỏnh giỏ thc trng s dng ngun nhõn lc v a mt s bin phỏp s dng hiu qu nhõn lc Vit Nam Ti liu: Phỏt trin lao ng k thut Vit Nam lý lun v thc tin ca PGS.TS Minh Cng v TS Mc Vn Tin, NXB Lao ng- Xó hi, ó xõy dng h thng lý lun v lao ng k thut v phõn tớch sõu v thc trng i ng lao ng k thut hin ca Vit Nam T ú, tỏc gi cp n cỏc gii phỏp nhm phỏt trin i ng lao ng k thut Vit am n nm 2010 Ti liu: Ton cu hoỏ: c hi v thỏch thc i vi lao ng Vit Nam ca TS Nguyn Bỏ Ngc v KS Trn Vn Hoan, NXB Lao ng- Xó hi, 2002, ó h thng hoỏ lý lun v ton cu hoỏ v cỏc tỏc ng n lao ng ca Vit Nam thụng qua cỏc c hi v thỏch thc xu hng hi nhp kinh t quc t T ú, tỏc gi cp n cỏc gii phỏp i vi lao ng Vit Nam bi cnh ton cu hoỏ Bi vit: Trỡnh cụng ngh ngnh cụng nghip Thộp Vit Nam ca TS Nguyn Vn Sa trỡnh by ti Hi tho Cụng nghip Thộp Vit Nam bi cnh gia nhp WTO t chc ti H Ni thỏng 8/2007, ó trỡnh by chi tit v tỡnh hỡnh cụng ngh ca ngnh sn xut gang, phụi thộp, cỏn thộp ca ngnh Thộp Vit Nam T ú, ó ch rừ nhng hn ch ca cụng ngh ngnh cụng nghip Thộp hin ca Vit nam Bi vit: Mt s ý kin v thc trng v nh hng phỏt trin ngnh cụng nghip Thộp Vit Nam ca tỏc gi Nguyn Trng Khụi ti Hi tho: Cụng nghip Thộp Vit Nam bi cnh gia nhp WTO t chc ti H Ni thỏng 8/2007, ó phõn tớch v thc tng v nh hng phỏt tin ngnh cụng nghip Thộp Vit Nam, ú, a cỏc ý kin v d bỏo nhu cu thộp n 2020 v cỏc gii phỏp nhm phỏt trin ngnh thộp Lun ỏn Tin s kinh t ca Phm Lờ Phng: Nõng cao hiu qu s dng ngun lao ng Vit Nam t n nm 2010 ; Lun thc s: Nghiờn cu bỡnh n th trng thộp ti Vit Nam n nm 2010 ca Phm Ngc Khanh (2006) v nhiu cụng trỡnh nghiờn cu khỏc v ngun nhõn lc v ngnh Thộp Tuy nhiờn, liờn quan n s dng ngun nhõn lc ca ngnh Thộp Vit Nam cũn ớt cụng trỡnh nghiờn cu Vỡ vy, lun trung nghiờn cu nhng mi liờn quan n ngun nhõn lc v s dng ngun nhõn lc ca Cụng ty C phn Gang thộp Thỏi nguyờn MC TIấU NGHIấN CU - H thng hoỏ lý lun v s dng ngun nhõn lc - ỏnh giỏ thc trng v ngun nhõn lc v s dng ngun nhõn lc ca Cụng ty c phn Gang thộp Thỏi nguyờn - Xõy dng mt s gii phỏp nhm nõng cao vic s dng ngun nhõn lc ca Cụng ty c phn Gang thộp Thỏi nguyờn giai on hin I TNG V PHM VI NGHIấN CU 4.1.i tng nghiờn cu Lun trung nghiờn cu i ng ngun nhõn lc gm: cỏn b qun lý, cỏn b k thut v cụng nhõn k thut, vi cỏc liờn quan n ngun nhõn lc v s dng ngun nhõn lc doanh nghip 4.2.Phm vi nghiờn cu: Lun trung nghiờn cu phm vi Cụng ty C phn Gang thộp Thỏi nguyờn t ti Phng Cam Giỏ, Thnh ph Thỏi Nguyờn PHNG PHP NGHIấN CU ti s dng kt hp nhiu phng phỏp nghiờn cu: phng phỏp phõn tớch so sỏnh; phng phỏp phng chuyờn gia; phng phỏp phõn tớch im mnh, im yu, c hi v thỏch thc (SWOT); phng phỏp phõn tớch tng hp tỏc ng ca cỏc nhõn t v th ch /chớnh tr, kinh t, xó hi v cụng ngh (PEST); Phng phỏp iu tra kho sỏt D KIN ểNG GểP MI CA LUN VN - Th nht, lun tip tc hon thin h thng lý lun v ngun nhõn lc v s dng ngun nhõn lc bao gm: phõn tớch rừ c im c bn ca ngun nhõn lc; cỏc yu t bờn v bờn ngoi nh hng n vic s dng ngun nhõn lc; lm rừ v c im, c cu ngun nhõn lc lnh vc sn xut, kinh doanh thộp - Th hai, phõn tớch cú h thng thc trng ngun nhõn lc, bao gm: qui mụ; c cu v cht lng ngun nhõn lc ca Cụng ty c phn Gang thộp Thỏi nguyờn Trờn c s ú, ỏnh giỏ thc trng s dng ngun nhõn lc, bao gm cỏc v: qui hoch/k hoch s dng ngun nhõn lc; b trớ, sp xp nhõn lc; ỏnh giỏ thc hin cụng vic; thc hin ch ói ng ngun nhõn lc v cỏc liờn quan n s dng ngun nhõn lc nh: cụng tỏc tuyn dng; o to ngun nhõn lc T ú, xỏc nh nhng u im, hn ch v nguyờn nhõn chớnh dn n hn ch vic s dng ngun nhõn lc - Th ba, xut mt s gii phỏp ch yu nhm nõng cao s dng ngun nhõn lc, gúp phn nõng cao hiu qu sn xut v sc cnh tranh ca Cụng ty trờn th trng thộp hin KT CU CA LUN VN Ngoi phn m u, kt lun, mc lc v ph lc, lun bao gm chng: Chng 1: Mt s lý lun v s dng ngun nhõn lc doanh nghip Chng 2: Thc trng s dng ngun nhõn lc ca Cụng ty c phn Gang thộp Thỏi nguyờn Chng 3: Mt s gii phỏp ch yu nhm nõng cao s dng ngun nhõn lc ca Cụng ty C phn Gang thộp Thỏi nguyờn CHNG 1: MT S Lí LUN V S DNG NGUN NHN LC TRONG DOANH NGHIP 1.1 Ngun nhõn lc v s dng ngun nhõn lc doanh nghip 1.1.1 Cỏc khỏi nim v c im ngun nhõn lc Ngun nhõn lc(human resources), l ngun lc ngi, gn trc tip vi mi ngi lao ng doanh nghip õy l yu t úng vai trũ quyt nh n nng sut, cht lng v hiu qu kinh doanh ca doanh nghip v nn kinh t Ngun nhõn lc cựng vi cỏc ngun lc khỏc nh: ti chớnh, t ai, mỏy múc thit b, nguyờn vt liu, ti nguyờn thiờn nhiờnto nờn cỏc yu t u vo khụng th thiu cho sn xut kinh doanh Tuy nhiờn, ngun nhõn lc khỏc vi cỏc ngun lc khỏc ch, ngun nhõn lc cựng vi hot ng cú tớnh sỏng to ca ngi ó sỏng to ca ci vt cht cho xó hi, tỏc ng v lm bin i th gii t nhiờn Trong quỏ trỡnh lao ng cũn ny sinh cỏc quan h lao ng v quan h xó hi Cú nhiu cỏch tip cn v hiu khỏc v ngun nhõn lc, chng hn: - Ngun nhõn lc l ngun lc ngi ca nhng t chc(vi qui mụ, loi hỡnh, chc nng khỏc nhau) cú kh nng v tim nng tham gia vo quỏ trỡnh phỏt trin ca t chc cựng vi s phỏt trin kinh t- xó hi ca quc gia, khu vc, th gii [68,tr.256] -Ngun nhõn lc l tng th cỏc yu t bờn v bờn ngoi ca mi cỏ nhõn bo m ngun sỏng to cựng cỏc ni dung khỏc cho s thnh cụng, t c mc tiờu ca t chc[59,tr.9] - Cũn theo Liờn hp quc, Bỏo cỏo ỏnh giỏ v tỏc ng ton cu hoỏ i vi ngun nhõn lc ó a nh ngha: Ngun nhõn lc l trỡnh lnh ngh, kin thc v nng lc thc cú cựng vi nhng nng lc tn ti di dng tim nng ca ngi - Ngun nhõn lc dựng thng k th trng lao ng, theo qui nh ca Tng cc Thng kờ thỡ ngun nhõn lc gm nhng ngi t 15 tui tr lờn cú vic lm v nhng ngi tui lao ng cú kh nng lao ng nhng ang tỡnh trng: (1) tht nghip; (2) ang i hc; (3) ang lm ni tr gia ỡnh mỡnh; (4) khụng cú nhu cu lm vic; (5) nhng ngi thuc tỡnh trng khỏc cha tham gia lao ng Nh vy, mc dự cú nhiu cỏch tip cn khỏc tu theo gúc nghiờn cu, nhng ngun nhõn lc u cú nhng c im quan trng sau: Th nht, ngun nhõn lc chớnh l ngun lc ngi; Th hai, ngun nhõn lc l mt b phn ca dõn s, to nờn cung v lao ng, qui mụ ngun nhõn lc ph thuc vo qui mụ dõn s tng thi k; nhu cu ca sn xut kinh doanh quyt nh n nhu cu v lao ng Th ba, ngun nhõn lc phn ỏnh kh nng lao ng sn xut ca mt t chc, mt vựng, mt quc gia tng thi k iu ny phn ỏnh thụng qua cht lng ngun nhõn lc: ú l trỡnh , k nng, ý thc thỏi cụng vic Th t, ngun nhõn lc c ỏnh giỏ thụng qua c cu khỏc khỏc ú l c cu v trỡnh chuyờn mụn, gii tớnh, tui, thõm niờn cụng tỏc C cu ngun nhõn lc luụn thay i phn ỏnh xu th ca nhu cu sn xut v bin i kinh t tng thi k khỏc mi t chc, doanh nghip Túm li, ngun nhõn lc l mt khỏi nim tng hp phn ỏnh ngun lc ngi vi qui mụ, cht lng, c cu nht nh, phn ỏnh kh nng, tim nng, sc sỏng to ca ngi lao ng mi mt t chc, doanh nghip v ton b nn kinh t 1.1.2 S dng ngun nhõn lc Theo cỏch tip cn thụng thng, s dng ngun nhõn lc c gn vi vic dựng ngi, s dng ngi cụng vic Tuy nhiờn, lun ny, da vo cỏch tip cn ca lý thuyt qun tr nhõn lc thỡ s dng ngun nhõn lc l mt ni dung quan trng chui hot ng qun tr nhõn lc: thu hỳt, s dng v phỏt trin ngun nhõn lc Vỡ vy, s dng ngun nhõn lc doanh nghip bao gm cỏc hot ng: qui hoch, k hoch hoỏ ngun nhõn lc; B trớ , sp xp nhõn lc; ỏnh giỏ thc hin cụng vic; ói ng v to ng lc lao ng nhm phc v cho mc tiờu phỏt trin ca doanh nghip Vi cỏch tip cn ny, thỡ doanh nghip cn bit b trớ ỳng ngi, ỳng vic v to mụi trng v iu kin thun li nht h cng hin ht sc ca mỡnh cho s phỏt trin ca t chc, doanh nghip.V ngc li, mt ngi lao ng dự cú gii, cú chuyờn mụn trỡnh , nhng nu khụng c s dng ỳng thỡ cng khụng phỏt huy c ht kh nng ca mỡnh Trong quỏ trỡnh s dng, mt mt phi tỡm mi bin phỏp khai thỏc, tn dng tim nng, kh nng ca ngi lao ng phc v cho cỏc mc tiờu phỏt trin ca doanh nghip v t chc Mt khỏc, cn phi to iu kin, mụi trng, ch chớnh sỏch ói ng tho ỏng to cho ngi lao ng phỏt trin mt cỏch ton din Vi cỏch hiu ny, s dng ngun nhõn lc phi dựng ngi va l bin phỏp va l mc tiờu cho phỏt trin Khai thỏc i ụi vi phỏt trin phi l hai mt ca mt qun lý, s dng ngi hin mi mt doanh nghip 1.1.3 Ni dung s dng ngun nhõn lc doanh nghip 1.1.3.1 Cụng tỏc qui hoch, k hoch hoỏ ngun nhõn lc Quy hoch ngun nhõn lc l vic d kin, hoch nh k hoch phõn cụng b trớ nhõn lc vo cỏc v trớ tng lai phự hp vi yờu cu, chin lc sn xut kinh doanh v mc ớch ca nh qun tr Nh vy, quy hoch cỏn b c hiu l vic b trớ hay giao nhim v cho mt cỏ nhõn no ú vo mt v trớ trng yu t chc, doanh nghip Nú cú th l thuyờn chuyn t mt chc danh khỏc tng ng hoc ly ý kin, bt mt cỏ nhõn m nhn v trớ ú nhm t c mc tiờu qun tr K hoch hoỏ ngun nhõn lc bao gm vic xỏc nh rừ mc tiờu v h thng cỏc bin phỏp, gii phỏp nhm thc hin cỏc mc tiờu v ngun nhõn lc tng doanh nghip(c xỏc nh mt khong thi gian nht nh nh: nm, nm, nm) 1.1.3.2 B trớ , sp xp nhõn lc B trớ nhõn lc l hot ng nhm sp xp cho ngi lao ng mt ch lm vic B trớ nhõn lc c chia thnh i tng: B trớ ln u: B trớ ln u l b trớ v trớ lm vic cho nhõn viờn mi p dng trng hp ngi lao ng c tuyn dng mi da trờn cỏc yờu cu ca chc danh cụng vic cũn trng Cỏc kin thc, k nng v kinh nghim ca h phự hp vi cỏc yờu cu c bn ca v trớ vic lm ó c doanh nghip tuyn dng Vỡ vy, cụng vic ny cn sp xp, b trớ h vo v trớ d nh tuyn chn B trớ li B trớ, sp xp li nhõn lc chớnh l cỏc hot ng luõn chuyn, bt, b nhim cỏn b C th nh sau: Luõn chuyn l vic chuyn ngi lao ng t cụng vic ny sang cụng vic khỏc hoc t v trớ cụng vic ny sang v trớ cụng vic khỏc Cn c vo tỡnh hỡnh thc t sn xut kinh doanh ca doanh nghip m s cú k hoch iu ng lao ng phự hp cho tng b phn, tng giai on vi tng loi lao ng Luõn chuyn iu ng cng cú th c xut phỏt t phớa ngi lao ng hoc t phớa doanh nghip Thi gian luõn chuyn cú th ngn hn, tm thi hoc thuyờn chuyn lõu di PI-U: LUN SE 81.4L TRINH BAY QUYEĩ DE CL ONG BQ GINO DCC V DO TAO BQ LAO DQHG - THLfONG BINi:I V X HQ1 TRtfềNG DAI DQC LAO DQNG - X BQI LUNVAN TIC SI Chuyộn ngnh: Qun @ RIlR IEC M ngnh: 60340404 TẫN Dẩ TI LUN VN 10 Lx docbondc -2 Tin h han h ng h ien c iru herr uan tien de ter Lee ủ ớch, nhiem v u nghien cnn Doi tiipng, ph m vi nghien cnn * Ph iirrng phỏp 9úi dung chi tiet 11 Afin 03: Bụn k hoqclt t(rc hien de ti Wrong qHyen de cu'iyng K ẩ H O CH TH \IC H l E, N TI ậ T l Tb%oo i[ Ba dau Nhan xet vi xọc nhsn f19c s'iộn etta Ng irửi hirửng dI D hhoa b9c Trton Khat nghiởn Uni: [ ip b n z cọu foi 12 LUCSệ MU TRlbiH B Y QUYIN LUC VN Q N TệM TT 13 - Trang bra cfm3 - Trang phu bia 14 Nbi dung trinh bọy phn Nbi dung trlnh buy ph n s0LAON0- THỹDNGB YAHO( HCUYNTUNA NH XY D fNG VI4 IIễA DONT NGIlI P LM III HệA QUANDAO OQNG T@ NGN ING THUONG Cệ PilN \I T NAM TiQNH YUQNG 15 Bể GIRO DCC V DO TAO BO LAB DQI?G - THUONG Bfl'-t V LA H O I TR tfểNG il NG IIQC LAO DQNG -D HQF NTUW M X Y DOUG VN Hể.4 DOAM NGHIli P LM HI HềA QUAN LAO D()NG TAI NG N MG THUOiG Cể PH N VIST NAM VUQNG Chuyốn ngnh: Quiri tri nhn lic fv! sú: 60340404 LL SAN YEN TIC SI QUAN TRI NTt N UC CN BQ HLfểNG DN KHOA H C: 15 Tmmg 2.2 , , , , , , ,., , ,. Chuong3 , , ., BầG ODQ V DOT8O B0 no n9NG -ri-USG BINH v xi u0i X Y DOG VN HểA DOCNH NG P LII Hf HểA QUAN Hb LAO DONG TQ NGN HKG KONG Cế PHN QT NAM THJNH VUQNG Chuyờn ngỏnh: Quón tri nhõn lỗic 60340404 TểM TT LUJAN VN TQC Sl QUN TQ NHN L1,1C H NQl - 2013 18 Cụng trinh dupc hoỏn thỳnh tai: DAI HQC LAO DQxG H HQl Nguúi huúng dan khoa hoc: /Gfii rừ fip rộs ciic danh Ron lips ớipc vi) Phnbiỗnl: ,.,.,., Luz von du9c bin v'j ii Hei dúog chỏm main võn Dai hpc Lao dong Xd hfoi Dal hgc Wc irộn rrung ttrú stru Khoa Sun dpi hoo, fr'rúrp Dai hpc Lao dgng X húi 19 B@ GIO D IC Y. DO TAO B0 Jo $0NG THUGNG BiNH V X H(I1 TR tfG I1@I HQC_ LAO DQô G -P HQI LUC VL Tii C SI QU N TRI >irULUC Ho tộn hoc v iộn' HồĐi - 2014 20 PI-UI UC Sể QUY TRhH BO V 21 l Dpi din Klioa Sau dli h9c kim tra cộc dim kijo bio vj vi bo quyet dĂnh cựa I-tim trôúằg fi vip thnh llp Ftối aũng chộằ var tbic si vs kiai thiju Tliu Hai d8n8 d9c IQ ljch kboa h9c cita h9c viốn vl cc dim kim ci thiet de h9c vi5n dmĂrc bo vj luis (ndu cú) vE ly ljch khoa h9c vl qu trinh dio cita h9c viốn Tc gii lun vdn trinli by tũm tit nei dung l lJii khúng qu 20 pliiit Cre phtn bis dic ahh xột v mn ertu hũi. - - Cc thnh viộn Hai dúng vl nhihig nguũi tham dy n0u cflu húi Tc gi tri tũi ci cfiu húi Nguũi ** oa h9c dy rihJ xột (NÊu oguũi hu6ng din vỡng test thl Thu kj Hai hong dic thay) 11 TM ben kilm phieu d9c biốn bn kim phiJu cha Hai d8ng 12 Chự tich Hai dúng d9c bile btn cựa Hai dúng chiam IQ vi t c8eg b0 kit qu bio vl 13 Ogi biộu ph& biộu j kim (nộu cú) 14 Tfic gii luj viti ph$t bis y ki ln 15 Chự tjch Hai d yộn bo kit thực buúi bo vt tum von vl chiỡc mimg dic viốti dfi bio vg thoh cúrig Oi4m dnh gi$ IQ von the si cita tong thinh e ito theo thang diam 10, le 45n 0,5 Dio tu(in Yri li truHg bỡnh cong tieni chi cựa cc thnh viốn Hpi hong chain m oren kim d) lugn vọn dit foul gla1(tử 8,5 abu 10 aiirii) - Uvọn duqc viồt v6i che hop lj, r6 rọng, myh lqc vồ d6ng guy djnh ciia Tru6ng Dei hpc Lao dong -Yo hai, hfiu nbu kh8ng mile cÊc li trlnh bồy vọn bọn loi chinh tọ dồnh may (kb 1{nan niy dra ử-Ên y kim th$ng nhlt cita ci h8i phọn bign vồ ngtttri hudrig din, kồt hpp vửi dọnh giồ chung eric H9i dong) - Niji dung vọ ket quồ nghiửn cilu c6 drửm m6i, c6 gi$ ttj v5 mot khoa h9c, cử 22 tinh tfii, cử the ip doug nghiửn cd vử thuc tim l?nh syc cia l vọri - Tra lửi day dii vi cử rich ihay3i pivc cao it cọ ccc chu hửi ciia ccc thọnh vien hali dong c ilng += 8* thalD der b Lugn vfin loki klili (tri 7,0 dilm don 8,4 diiin) - Kit qsọ nghi4n ette ele lu r v8ằ cử gf4 in khoe hgc ằ lvs tie - Ket in l vlln h9p IQ, h ldc, the there trinli b$y theo diing quy djnli eta Trutrag Dsi h;c Lao d g - Yr hĐi - Hy vito tdo8 boy roy buoi boo v c6u d$og M dog d4og fltd gisn quy d(nh Tri l6i duke 80% erin hửi cia ccc tblnh vien hei dGng vi ngu6i thani dl c Lujn vọri dot ichi traiig blnli (tirJlLditm d 6,9 div) - Ludri vọri thyc hijti du9c mdc dich nhijm vp nghiin ciru de m - KM chu Itku vie h9p 1), tọọ thitc trinh b$y theo d6ng quy djnh cia Tru6ng Dsi h9c Lao dgng -XI h9i - H9c vien trlnh boy buử i biIO vt ta rọng, diing th6i gian quy d - Tri lửi dupc to 60% oử 16a s5 chu hửi c0a c4c tIọnh vien hei ng v3 ngvửi d Luin vtn kli$ng mt you cm (dudi diem) - U vọri kh8ng from thọnh dupc mdc tila, nbitm v9 aa &t Up lu4n cửn quọ se siit, cửn cử di oi sai yửt - Kit cau lu(m vtn khửng hpp 1y, the thiic tririh boy vọ k that in in c6n white sai sửt, chwa theo diing guy d{nh cua Truửng D gi h9c Lao dGng Xọ hĐ1 - like vie trlnh boy irong buửi tilo vg Ihi u ty lie Kb8ng trfi l6i duqc hae tri l6i cic ciiu h6i etta cic thọnh vi$n hei doug c6n l 8 >ửrig d y diL sai kien tliiic - Trutmg h9p nọy hpc vien phọi sta chCa de boo vj the hai Ljch họn vj U thii hai c(ia ltlioọ li9c phọi duqc djnh suu ng$y cu8i cọng etta ky bin v lila thlr uhrit b AOV4 lU# VOn l?ba 23
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng nguồn nhân lực của công ty CP gang thép thái nguyên LATS đại học lao động xã hội , Sử dụng nguồn nhân lực của công ty CP gang thép thái nguyên LATS đại học lao động xã hội , Sử dụng nguồn nhân lực của công ty CP gang thép thái nguyên LATS đại học lao động xã hội , Dlln 2. Quylt niy they th Quyet s$ 356/QD-DHLDXH ngåy, + Hp vs tin h9c vitn, Tif ii & trmg wcbaiie (in nghilnQ., 9ói dung chi tiet ...... .................................................................., MÅU TRlbiH B Y QUYIN LUC VÄN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay