Phát triển nguồn nhân lực tại khối tín dụng tiêu dùng ngân hàng việt nam thịnh vượng LATS đại học lao động xã hội

169 262 0
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 17:16

NG DUY H B GIO DC V O TO B LAO NG THNG BINH V X HI TRNG I HC LAO NG X HI NGUYN DUY HNG LU VN TH S QUN TR NH L PHT TRIN NGUN NHN LC TI KHI TN DNG TIấU DNG NGN HNG VIT NAM THNH VNG LUN VN THC S QUN TR NHN LC H N 2013 H NI 2013 B GIO DC V O TO B LAO NG THNG BINH V X HI TRNG I HC LAO NG X HI NGUYN DUY HNG PHT TRIN NGUN NHN LC TI KHI TN DNG TIấU DNG NGN HNG VIT NAM THNH VNG Chuyờn ngnh: Qun tr nhõn lc Mó s: 60340404 LUN VN THC S CN B HNG DN KHOA HC: PGS.TS NGUYN TH PHN H NI 2013 i LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc thụng tin lun l trung thc Ti liu tham kho c trớ gc rừ rng Hc viờn Nguyn Duy Hng ii MC LC Trang LI CAM OAN i MC LC ii DANH MC CH VIT TT viii DANH MC BNG BIU ix DANH MC HèNH V x LI M U 1 Lý chn ti Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu nc v quc t v phỏt trin ngun nhõn lc cỏc t chc ngõn hng Mc ớch nghiờn cu 4 i tng v phm vi nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu í ngha v nhng úng gúp ca lun Kt cu ca lun CHNG 1: MT S VN V PHT TRIN NGUN NHN LC CA NGN HNG THNG MI 1.1 Tng quan v ngun nhõn lc 1.1.1 Khỏi nim ngun nhõn lc 1.1.2 Khỏi nim ngun nhõn lc ca ngõn hng thng mi .9 1.1.2.1 Khỏi nim ngõn hng, ngõn hng thng mi 1.1.2.2 Khỏi nim ngun nhõn lc ca ngõn hng thng mi 1.1.3 Vai trũ ca ngun nhõn lc ngõn hng thng mi .11 1.1.4 c im ngun nhõn lc ca ngõn hng thng mi 12 1.2 Tng quan v phỏt trin ngun nhõn lc ca ngõn hng thng mi .14 v 1.2.1 Khỏi nim phỏt trin ngun nhõn lc ca ngõn hng thng mi 14 1.2.1.1 Phỏt trin ngun nhõn lc .14 1.2.1.2 Khỏi nim phỏt trin ngun nhõn lc ca ngõn hng thng mi .15 1.2.2 S cn thit phi phỏt trin ngun nhõn lc ca ngõn hng thng mi 16 1.2.3 c im phỏt trin ngun nhõn lc ngõn hng thng mi 18 1.2.4 Cỏc nhõn t nh hng n phỏt trin ngun nhõn lc ca ngõn hng thng mi 19 1.2.4.1 Cỏc nhõn t bờn 19 1.2.4.2 Cỏc nhõn t bờn ngoi 21 1.3 Ni dung phỏt trin ngun nhõn lc ca ngõn hng thng mi 23 1.3.1 Hoch nh chin lc, quy hoch v k hoch phỏt trin ngun nhõn lc 23 1.3.1.1 Hoch nh chin lc ngun nhõn lc 23 1.3.1.2 Quy hoch phỏt trin ngun nhõn lc 24 1.3.1.3 Lp k hoch phỏt trin ngun nhõn lc .25 1.3.2 T chc phỏt trin ngun nhõn lc 26 1.3.2.1 Tuyn dng ngun nhõn lc 26 1.3.2.2 o to, bi dng nõng cao trỡnh nng lc cho ngun nhõn lc .27 1.3.2.3 B trớ s dng y , hp lý v cú hiu qu ngun nhõn lc 29 1.3.3 To ng lc cho s phỏt trin ngun nhõn lc .30 1.3.3.1 Cỏc lý thuyt v to ng lc 31 1.3.3.2 Cỏc bin phỏp to ng lc 33 vi 1.3.4 ỏnh giỏ v kim soỏt s phỏt trin ngun nhõn lc ca ngõn hng thng mi 34 1.3.4.1 ỏnh giỏ s phỏt trin ngun nhõn lc 34 1.3.4.2 Kim soỏt s phỏt trin ngun nhõn lc 35 1.4 Kinh nghim ca cỏc ngõn hng thng mi nc v quc t v phỏt trin ngun nhõn lc 36 1.4.1 Kinh nghim nc .36 1.4.1.1 Kinh nghim ca Ngõn hng Thng mi C phn Ngoi thng Vit Nam (Vietcombank) 36 1.4.1.2 Kinh nghim ca Ngõn hng Thng mi C phn Chõu (ACB) 36 1.4.1.3 Kinh nghim ca Ngõn hng Thng mi C phn i Dng (OceanBank) .37 1.4.2 Kinh nghim quc t .37 1.4.3 Nhng bi hc rỳt v kh nng ỏp dng i vi Ngõn hng Vit Nam Thnh Vng 39 CHNG 2: THC TRNG PHT TRIN NGUN NHN LC TI KHI TN DNG TIấU DNG NGN HNG VIT NAM THNH VNG 40 2.1 c im tỡnh hỡnh ca Khi tớn dng tiờu dựng Ngõn hng Vit Nam Thnh Vng cú nh hng ti s phỏt trin ca ngun nhõn lc 40 2.1.1 S lc v Ngõn hng Vit Nam Thnh Vng 40 2.1.1.1 Lch s hỡnh thnh phỏt trin 40 2.1.1.2 Tm nhỡn, s mnh, chin lc v giỏ tr ct lừi 43 2.1.1.3 Thng hiu v logo 45 2.1.1.4 Thụng tin ti chớnh 45 vi i 2.1.2 Quỏ trỡnh hỡnh thnh, phỏt trin ca Khi tớn dng tiờu dựng Ngõn hng Vit Nam Thnh Vng 47 2.1.3 Nhng iu kin c bn ca Khi tớn dng tiờu dựng Ngõn hng Vit Nam Thnh Vng cú nh hng ti s phỏt trin ca ngun nhõn lc 49 2.1.3.1 H thng mng li .49 2.1.3.2 Ngun lc v ti chớnh 51 2.1.3.3 Ngun lc v lao ng 52 2.1.3.4 Nng lc qun tr 53 2.1.3.5 ỏnh giỏ chung 55 2.2 Thc trng phỏt trin ngun nhõn lc ti Khi tớn dng tiờu dựng Ngõn hng Vit Nam Thnh Vng 56 2.2.1 Cụng tỏc hoch nh chin lc, quy hoch v k hoch phỏt trin ngun nhõn lc ti Khi tớn dng tiờu dựng Ngõn hng Vit Nam Thnh Vng 56 2.2.1.1 Hoch nh chin lc phỏt trin ngun nhõn lc 56 2.2.1.2 Quy hoch phỏt trin ngun nhõn lc 59 2.2.1.3 K hoch phỏt trin ngun nhõn lc 60 2.2.2 T chc phỏt trin ngun nhõn lc 61 2.2.2.1 Tuyn dng ngun nhõn lc 61 2.2.2.2 o to, bi dng, nõng cao trỡnh nng lc cho ngun nhõn lc .64 2.2.2.3 B trớ, s dng ngun nhõn lc 68 2.2.3 To ng lc cho s phỏt trin ngun nhõn lc .72 2.2.3.1 To ng lc vt cht 72 2.2.3.2 To ng lc tinh thn 74 2.2.3.3 To ng lc kt hp .75 2.2.4 ỏnh giỏ v kim soỏt s phỏt trin ca ngun nhõn lc 75 2.2.4.1 ỏnh giỏ s phỏt trin ca ngun nhõn lc 75 2.2.4.2 Kim soỏt s phỏt trin ca ngun nhõn lc 78 2.3 ỏnh giỏ chung v thc trng phỏt trin ngun nhõn lc ti Khi tớn dng tiờu dựng Ngõn hng Vit Nam Thnh Vng 78 2.3.1 Nhng thnh tu v nguyờn nhõn 78 2.3.1.1 Nhng thnh tu 79 2.3.1.2 Nguyờn nhõn ca nhng thnh tu 80 2.3.2 Nhng hn ch v nguyờn nhõn 81 2.3.2.1 Nhng hn ch .81 2.3.2.2 Nguyờn nhõn ca nhng hn ch 82 2.3.3 Vn t cho phỏt trin ngun nhõn lc ti Khi tớn dng tiờu dựng Ngõn hng Vit Nam Thnh Vng nhng nm ti 83 CHNG 3: QUAN IM V GII PHP PHT TRIN NGUN NHN LC TI KHI TN DNG TIấU DNG NGN HNG VIT NAM THNH VNG 84 3.1 Quan im v nh hng phỏt trin ngun nhõn lc 84 3.1.1 nh hng phỏt trin ca Ngõn hng Vit Nam Thnh Vng84 3.1.2 Quan im phỏt trin ngun nhõn lc ca Khi tớn dng tiờu dựng 85 3.1.3 nh hng phỏt trin ngun nhõn lc ca Khi tớn dng tiờu dựng 86 3.2 Gii phỏp phỏt trin ngun nhõn lc ti Khi tớn dng tiờu dựng Ngõn hng Vit Nam Thnh Vng 87 3.2.1 Gii phỏp v hoch nh chin lc, quy hoch v k hoch phỏt trin ngun nhõn lc .87 3.2.2 Gii phỏp v tuyn dng ngun nhõn lc 89 vii 3.2.3 Gii phỏp v o to, bi dng nõng cao trỡnh nng lc cho ngun nhõn lc .90 3.2.4 Gii phỏp v b trớ s dng ngun nhõn lc .93 3.2.5 Gii phỏp v to ng lc phỏt trin ngun nhõn lc .94 3.2.6 Gii phỏp v ỏnh giỏ v kim soỏt s phỏt trin ca ngun nhõn lc 96 3.2.7 Cỏc gii phỏp khỏc 98 KT LUN 101 KIN NGH .102 i vi Chớnh ph 102 i vi Ngõn hng Nh nc 102 i vi cỏc c s o to nhõn lc cú liờn quan 103 i vi Ngõn hng Vit Nam Thnh Vng 103 TI LIU THAM KHO 104 PH LC PH LC x DANH MC CH VIT TT GS.TS Giỏo s, Tin s NV Nhõn viờn NXB Nh xut bn POS im bỏn hng PGS.TS Phú Giỏo s, Tin s Ths Thc s TP Thnh ph TS Tin s VPBank Ngõn hng Vit Nam Thnh Vng VPBCF Khi tớn dng tiờu dựng Ngõn hng Vit Nam Thnh Vng PI-U: LUN SE 81.4L TRINH BAY QUYEĩ DE CL ONG BQ GINO DCC V DO TAO BQ LAO DQHG - THLfONG BINi:I V X HQ1 TRtfềNG DAI DQC LAO DQNG - X BQI LUNVAN TIC SI Chuyộn ngnh: Qun @ RIlR IEC M ngnh: 60340404 TẫN Dẩ TI LUN VN 10 Lx docbondc -2 Tin h han h ng h ien c iru herr uan tien de ter Lee ủ ớch, nhiem v u nghien cnn Doi tiipng, ph m vi nghien cnn * Ph iirrng phỏp 9úi dung chi tiet 11 Afin 03: Bụn k hoqclt t(rc hien de ti Wrong qHyen de cu'iyng K ẩ H O CH TH \IC H l E, N TI ậ T l Tb%oo i[ Ba dau Nhan xet vi xọc nhsn f19c s'iộn etta Ng irửi hirửng dI D hhoa b9c Trton Khat nghiởn Uni: [ ip b n z cọu foi 12 LUCSệ MU TRlbiH B Y QUYIN LUC VN Q N TệM TT 13 - Trang bra cfm3 - Trang phu bia 14 Nbi dung trinh bọy phn Nbi dung trlnh buy ph n s0LAON0- THỹDNGB YAHO( HCUYNTUNA NH XY D fNG VI4 IIễA DONT NGIlI P LM III HệA QUANDAO OQNG T@ NGN ING THUONG Cệ PilN \I T NAM TiQNH YUQNG 15 Bể GIRO DCC V DO TAO BO LAB DQI?G - THUONG Bfl'-t V LA H O I TR tfểNG il NG IIQC LAO DQNG -D HQF NTUW M X Y DOUG VN Hể.4 DOAM NGHIli P LM HI HềA QUAN LAO D()NG TAI NG N MG THUOiG Cể PH N VIST NAM VUQNG Chuyốn ngnh: Quiri tri nhn lic fv! sú: 60340404 LL SAN YEN TIC SI QUAN TRI NTt N UC CN BQ HLfểNG DN KHOA H C: 15 Tmmg 2.2 , , , , , , ,., , ,. Chuong3 , , ., BầG ODQ V DOT8O B0 no n9NG -ri-USG BINH v xi u0i X Y DOG VN HểA DOCNH NG P LII Hf HểA QUAN Hb LAO DONG TQ NGN HKG KONG Cế PHN QT NAM THJNH VUQNG Chuyờn ngỏnh: Quón tri nhõn lỗic 60340404 TểM TT LUJAN VN TQC Sl QUN TQ NHN L1,1C H NQl - 2013 18 Cụng trinh dupc hoỏn thỳnh tai: DAI HQC LAO DQxG H HQl Nguúi huúng dan khoa hoc: /Gfii rừ fip rộs ciic danh Ron lips ớipc vi) Phnbiỗnl: ,.,.,., Luz von du9c bin v'j ii Hei dúog chỏm main võn Dai hpc Lao dong Xd hfoi Dal hgc Wc irộn rrung ttrú stru Khoa Sun dpi hoo, fr'rúrp Dai hpc Lao dgng X húi 19 B@ GIO D IC Y. DO TAO B0 Jo $0NG THUGNG BiNH V X H(I1 TR tfG I1@I HQC_ LAO DQô G -P HQI LUC VL Tii C SI QU N TRI >irULUC Ho tộn hoc v iộn' HồĐi - 2014 20 PI-UI UC Sể QUY TRhH BO V 21 l Dpi din Klioa Sau dli h9c kim tra cộc dim kijo bio vj vi bo quyet dĂnh cựa I-tim trôúằg fi vip thnh llp Ftối aũng chộằ var tbic si vs kiai thiju Tliu Hai d8n8 d9c IQ ljch kboa h9c cita h9c viốn vl cc dim kim ci thiet de h9c vi5n dmĂrc bo vj luis (ndu cú) vE ly ljch khoa h9c vl qu trinh dio cita h9c viốn Tc gii lun vdn trinli by tũm tit nei dung l lJii khúng qu 20 pliiit Cre phtn bis dic ahh xột v mn ertu hũi. - - Cc thnh viộn Hai dúng vl nhihig nguũi tham dy n0u cflu húi Tc gi tri tũi ci cfiu húi Nguũi ** oa h9c dy rihJ xột (NÊu oguũi hu6ng din vỡng test thl Thu kj Hai hong dic thay) 11 TM ben kilm phieu d9c biốn bn kim phiJu cha Hai d8ng 12 Chự tich Hai dúng d9c bile btn cựa Hai dúng chiam IQ vi t c8eg b0 kit qu bio vl 13 Ogi biộu ph& biộu j kim (nộu cú) 14 Tfic gii luj viti ph$t bis y ki ln 15 Chự tjch Hai d yộn bo kit thực buúi bo vt tum von vl chiỡc mimg dic viốti dfi bio vg thoh cúrig Oi4m dnh gi$ IQ von the si cita tong thinh e ito theo thang diam 10, le 45n 0,5 Dio tu(in Yri li truHg bỡnh cong tieni chi cựa cc thnh viốn Hpi hong chain m oren kim d) lugn vọn dit foul gla1(tử 8,5 abu 10 aiirii) - Uvọn duqc viồt v6i che hop lj, r6 rọng, myh lqc vồ d6ng guy djnh ciia Tru6ng Dei hpc Lao dong -Yo hai, hfiu nbu kh8ng mile cÊc li trlnh bồy vọn bọn loi chinh tọ dồnh may (kb 1{nan niy dra ử-Ên y kim th$ng nhlt cita ci h8i phọn bign vồ ngtttri hudrig din, kồt hpp vửi dọnh giồ chung eric H9i dong) - Niji dung vọ ket quồ nghiửn cilu c6 drửm m6i, c6 gi$ ttj v5 mot khoa h9c, cử 22 tinh tfii, cử the ip doug nghiửn cd vử thuc tim l?nh syc cia l - vọri Tra lửi day dii vi cử rich ihay3i pivc cao it cọ ccc chu hửi ciia ccc thọnh vien hali dong c ilng += 8* thalD der b Lugn vfin loki klili (tri 7,0 dilm don 8,4 diiin) - Kit qsọ nghi4n ette ele lu r v8ằ cử gf4 in khoe hgc ằ lvs tie - Ket in l vlln h9p IQ, h ldc, the there trinli b$y theo diing quy djnli eta Trutrag Dsi h;c Lao d g - Yr hĐi - Hy vito tdo8 boy roy buoi boo v c6u d$og M dog d4og fltd gisn quy d(nh Tri l6i duke 80% erin hửi cia ccc tblnh vien hei dGng vi ngu6i thani dl c Lujn vọri dot ichi traiig blnli (tirJlLditm d 6,9 div) - Ludri vọri thyc hijti du9c mdc dich nhijm vp nghiin ciru de m - KM chu Itku vie h9p 1), tọọ thitc trinh b$y theo d6ng quy djnh cia Tru6ng Dsi h9c Lao dgng -XI h9i - H9c vien trlnh boy buử i biIO vt ta rọng, diing th6i gian quy d - Tri lửi dupc to 60% oử 16a s5 chu hửi c0a c4c tIọnh vien hei ng v3 ngvửi d Luin vtn kli$ng mt you cm (dudi diem) - U vọri kh8ng from thọnh dupc mdc tila, nbitm v9 aa &t Up lu4n cửn quọ se siit, cửn cử di oi sai yửt - Kit cau lu(m vtn khửng hpp 1y, the thiic tririh boy vọ k that in in c6n white sai sửt, chwa theo diing guy d{nh cua Truửng D gi h9c Lao dGng Xọ hĐ1 - like vie trlnh boy irong buửi tilo vg Ihi u ty lie Kb8ng trfi l6i duqc hae tri l6i cic ciiu h6i etta cic thọnh vi$n hei doug c6n l 8 >ửrig d y diL sai kien tliiic - Trutmg h9p nọy hpc vien phọi sta chCa de boo vj the hai Ljch họn vj U thii hai c(ia ltlioọ li9c phọi duqc djnh suu ng$y cu8i cọng etta ky bin v lila thlr uhrit b AOV4 lU# VOn l?ba 23
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại khối tín dụng tiêu dùng ngân hàng việt nam thịnh vượng LATS đại học lao động xã hội , Phát triển nguồn nhân lực tại khối tín dụng tiêu dùng ngân hàng việt nam thịnh vượng LATS đại học lao động xã hội , Phát triển nguồn nhân lực tại khối tín dụng tiêu dùng ngân hàng việt nam thịnh vượng LATS đại học lao động xã hội , CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THẾ PHÁN, Đối với Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 103, DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT, Kết cấu của luận văn, Nguồn nhân lực của một ngân hàng thương mại là toàn bộ người lao động làm việc trong ngân hàng đó theo một cơ cấu có tính kế thừa; với nòng cốt là đội ngũ nhân sự trình độ cao, làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và có đạo đức nghề nghiệp; được tổ chức quản , Phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng thương mại là tổng thể các nỗ lực nhằm nâng cao vai trò nguồn nhân lực trong ngân hàng thương mại, chú trọng tầm nhìn dài hạn, nhờ đó gia tăng các giá trị bền vững cho cả ngân hàng, người lao động và xã hội., Tạo động lực kết hợp, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHỐI TÍN DỤNG TIÊU DÙNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG, Hình 2.4: Cơ cấu sở hữu tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, thành phố Hồ Chí Minh, Hình 2.7: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của VPBCF, Về nhu cầu quản trị rủi ro, Hình 2.9: Phân tích SWOT cho nguồn nhân lực tại VPBCF, Về tuyển dụng nhân viên chính thức và tuyển dụng cộng tác viên, Bảng 2.3: Tình hình tuyển dụng tại VPBCF từ năm 2010 đến quý 2/2013, Đào tạo theo nguyện vọng nhân viên, Hình 2.12: Kết quả trả lời câu hỏi khảo sát về việc điều chuyển nhân viên về làm việc gần quê hương, Môi trường làm việc, Bảng 2.8: Trình độ nhân viên VPBCF năm 2013 so với năm 2012, CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHỐI TÍN DỤNG TIÊU DÙNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG, Bảng 3.1: Dự báo nguồn nhân lực VPBCF phân theo trình độ, Hệ thống thông tin quản trị phục vụ phát triển nguồn nhân lực, Đối với Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Kính gửi: Quý anh/chị đang làm việc tại Khối tín dụng tiêu dùng – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng., II. THÔNG TIN CHI TIẾT, Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của quý anh/chị!, Kết quả khảo sát chính, QUY CÁCH TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ, Dlln 2. Quylt niy they th Quyet s$ 356/QD-DHLDXH ngåy, QUY DJNR QUY CÅCI1 TR(NB BÅY LUK VEN T CSi, 9ói dung chi tiet ...... .................................................................., MÅU TRlbiH B Y QUYIN LUC VÄN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay