Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần coma18 LATS đại học lao động xã hội

163 153 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 17:16

B GIO DC V O TO B LAO NG - THNG BINH V X HI TRNG I HC LAO NG X HI HONG THU TRANG PHT TRIN NGUN NHN LC TI CễNG TY C PHN COMA18 LUN VN THC S QUN TR NHN LC H NI - 2015 B GIO DC V O TO B LAO NG - THNG BINH V X HI TRNG I HC LAO NG X HI HONG THU TRANG PHT TRIN NGUN NHN LC TI CễNG TY C PHN COMA18 Chuyờn ngnh: Qun tr nhõn lc Mó s : 60340404 LUN VN THC S QUN TR NHN LC NGI HNG DN KH: PGS.TS NGUYN HONG LONG H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh ca riờng tụi Lun ny c hon thnh da trờn quỏ trỡnh hc tp, hiu bit, c gng tỡm tũi ca bn thõn v cú s hng dn ca PGS.TS Nguyn Hong Long Cỏc s liu, kt qu nờu lun ny Phũng T chc hnh chớnh kờ toỏn cụng ty CP Coma18, nhõn viờn cụng ty cung cp v bn thõn tụi t thc hin iu tra, phõn tớch, tng kt l trung thc v cha tng c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc H Ni, ngy thỏng nm 2015 Ngi cam oan Hong Thu Trang MC LC DANH MC Kí HIU, CH VIT TT I DANH MC BNG II DANH MC CC HèNH V, TH .III LI CM N M U 1 Tớnh cp thit ti Tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan ti lun 3 Mc tiờu, nhim v nghiờn cu i tng v phm vi nghiờn cu ca ti 5 Phng phỏp nghiờn cu lun Kt cu ca lun CHNG C S Lí LUN V PHT TRIấN NGUN NHN LC TRONG DOANH NGHIP 1.1 Mt s khỏi nim c bn 1.1.1 Khỏi nim ngun nhõn lc 1.1.2 Khỏi nim phỏt trin ngun nhõn lc 1.1.3 V trớ, vai trũ, mc tiờu ca phỏt trin NNL doanh nghip .11 1.2 Ni dung phỏt trin ngun nhõn lc doanh nghip 11 1.2.1 m bo v s lng v c cu ngun nhõn lc 12 1.2.2 Nõng cao cht lng ngun nhõn lc 15 1.3 Cỏc nhõn t nh hng phỏt trin ngun nhõn lc 18 1.3.1 Nhõn t bờn 18 1.3.2 Nhõn t bờn ngoi 21 1.4 Kinh nghim phỏt trin NNL ti mt s cụng ty v ngoi nc 24 1.4.1.Kinh nghim thu hỳt nhõn lc ca cỏc doanh nghip an Mch .24 1.4.2.Kinh nghim ca cỏc doanh nghip M .25 1.4.3.Kinh nghim ca cỏc doanh nghip Nht Bn 26 1.4.4.Cụng ty c phn bo him PTI 26 1.4.5.Tp on cụng ngh thụng tin v vin thụng FPT .27 1.4.6.Kinh nghim rỳt cho Cụng ty c phn Coma18 27 CHNG THC TRNG PHT TRIN NGUN NHN LC TI CễNG TY C PHN COMA18 29 2.1 Gii thiu v cụng ty c phn Coma18 .29 2.1.1 Khỏi quỏt chung v Cụng ty c phn Coma18 29 2.1.2 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin cụng ty c phn Coma18 29 2.1.3 C cu t chc b mỏy ca cụng ty c phn Coma18 31 2.1.4 Mt s kt qu sn xut kinh doanh ca cụng ty c phn Coma18 33 2.2 Thc trng phỏt trin ngun nhõn lc ti cụng ty 36 2.2.1 Phõn tớch thc trng phỏt trin s lng v c cu 36 2.2.2 Phõn tớch thc trng phỏt trin cht lng ngun nhõn lc 46 2.2.2.5 Phõn tớch thc trng phỏt trin v phm cht NNL .58 2.3 Nhng nhõn t nh hng n phỏt trin ngun nhõn lc cụng ty c phn Coma18 61 2.3.1 Nhng nhõn t bờn 61 2.3.2 Nhng nhõn t bờn ngoi 69 2.4 ỏnh giỏ chung v phỏt trin ngun nhõn lc ti cụng ty 70 2.4.1 Nhng kt qu t c .70 2.4.2 Nhng mt tn ti, hn ch v nguyờn nhõn .71 CHNG NH HNG V GII PHP PHT TRIN NGUN NHN LC TI CễNG TY C PHN COMA18 74 3.1 nh hng v chin lc phỏt trin ngun nhõn lc ti cụng ty 74 3.1.1 D bỏo xu hng phỏt trin ngun nhõn lc, c hi v thỏch thc i vi cụng ty CP Coma18 74 nhõn lc ca Cụng ty Coma18 .76 3.1.2 nh hng phỏt trin ngun nhõn lc ti cụng ty CP Coma18 77 3.2 Gii phỏp phỏt trin ngun nhõn lc ti cụng ty Coma18 79 3.2.1 Cỏc nh qun lý cn t nõng cao nhn thc v vai trũ ca mỡnh .79 3.2.2 Hon thin quy trỡnh hoch nh v tuyn dng ngun nhõn lc .80 3.2.3 Hon thin cụng tỏc b trớ s dng ngun nhõn lc 83 3.2.4 Hon thin hot ng qun lý oto phỏttrin NNL 84 3.2.5 Hon thin cụng tỏc ỏnh giỏ kt qu thc hin cụng vic 88 3.2.6 Thc hin ch ng viờn, khuyn khớch v vt cht v tinh thn i vi ngi lao ng 89 3.2.7 Xõy dng hoỏ doanh nghip 95 3.2.8 Thu hỳt v gi chõn ngi ti 98 3.3 Mt s khuyn ngh .99 3.3.1 Khuyn ngh vi chớnh ph, b ban nhnh trung ngv hip hi sn xut kinh doanh 99 3.3.2 Kin ngh i vi tng cụng ty c khớ xõy dng Coma 100 KT LUN TI LIU THAM KHO DANH MC T VIT TT T VIT TT NI DUNG Y CBCNV Cỏn b cụng nhõn viờn CP C phn M an Mch NL Ngi lao ng NNL Ngun nhõn lc PTNNL Phỏt trin ngun nhõn lc DANH MC BNG BIU TRANG Bng 2.1: K hoch sn xut kinh doanh Cụng ty giai on 2010 2014 33 Bng 2.2: Tng s lao ng ti cỏc n v trc thuc Cụng ty nm 2014 37 Bng 2.3: Cỏc bc tuyn dng lao ng cụng ty Coma 18 39 Bng 2.4: ỏnh giỏ v cụng tỏc tuyn dng 40 Bng 2.5: Cụng tỏc b trớ, s dng lao ng 41 Bng 2.6: C cu lao ng theo chc nng giai on 2010 2014 43 Bng 2.7: C cu nhõn lc theo tui giai on 2010 2014 44 Bng 2.8: C cu ngun nhõn lc theo hp ng lao ng 45 Bng 2.9: C cu ngun nhõn lc theo trỡnh hc 47 Bng 2.10: Thng kờ trỡnh lao ng nm 2014 ca cụng ty Coma18 48 Bng 2.11: Cỏc hỡnh thc o to ca cụng ty c phn Coma18 51 Bng 2.12: Chi phớ o toca cụng ty Com18 giai on 2010 2014 51 Bng 2.13: Ni dung o to nhõn lc ti cụng ty Coma18 53 I Bng 2.14: Bng ỏnh giỏ k nng lm vic nhúm 55 Bng 2.15: Bng tng hp kt qu khỏm sc kho nh k hng nm 56 Bng 2.16: ỏnh giỏ th lc ngi lao ng 57 Bng 2.17: Bng 2.18: Bng 2.19: Bng 2.20 Bng 2.21 Bng 2.22 Bng 2.22 Bng 3.1 Tỡnh hỡnh k lut ti cụng ty Coma18 giai on 2010 - 2014 59 60 o c, tỏc phong ca lao ng Vn hoỏ doanh nghip 60 ỏnh giỏ v tin lng ti cụng ty Coma18 ỏng giỏ ói ng lao ng cụng ty Coma18 Thu nhp ngi lao ng ti cụng ty Coma18 62 63 64 67 C hi thng tin ca lao ng Mc tiờu kinh t nm 2015 78 I DANH MC S , BIU , HèNH TRANG Hỡnh 1.1 S 2.1: Tin trỡnh tuyn chn nhõn lc S t chc b mỏy ca cụng ty c phn Coma18 14 34 Biu 2.1: Sn lng, doanh thu v li nhun qua cỏc nm cụng ty Coma18 37 Biu 2.2: Biu th hin s bin ng lao ng giai on 2010 2014 40 Biu 2.3: Biu c cu lao ng theo gii tớnh giai on 2010 2014 40 Biu 2.4: Biu c cu lao ng theo tui v hp ng 43 Biu 2.5: Biu th hin trỡnh hc lao ng nm 2014 47 M U Tớnh cp thit ti Nhõn t ngi l mt ba nhõn t dn n thnh cụng l Thiờn thi a li Nhõn hũa, bi l bt k t chc no mun t c thnh cụng hot ng ca mỡnh u phi chỳ trng n yu t ngi Trc ht, t chc ú cn phi cú s lónh o sỏng sut, khụng ch dng li cp lónh o v cỏc nh qun lý cp cao ca t chc, v t chc hot ng hiu qu nht, phi m bo s lónh o xuyờn sut t chc Th hai, t chc ú cn phi c qun lý hiu qu Th ba, t chc ú phi cú mt i ng nhõn viờn vi y kin thc, k nng, nng khiu, v thỏi lm vic mc cao phự hp thc hin s mnh ca t chc v mi mt ngi l mt cỏ nhõn hon ton khỏc ú khụng cú mt nguyờn tc cng nh phộp tớnh chung no cho tt c mi ngi Chớnh vỡ vy, phỏt trin ngun nhõn lc trc ht cn s qun tr ca nh qun lý sỏng sut bi ngun nhõn lc l mt lnh vc khú khn v phc tp, bao gm nhiu m mun nm bt phi cú ngh thut ca s khộo lộo v tinh t bờn cnh kin thc kt hp t nhiu chuyờn ngnh khỏc T chc l ngi qun lý v gõy dng lờn, khụng cú ngi, t chc khụng tn ti Nn kinh t Vit Nam liờn tc chuyn mỡnh v t c nhiu thnh tu ni bt sau s kin gia nhp T chc Thng mi th gii WTO vo cui nm 2006, song mt thc t khụng th ph nhn thi c luụn i cựng th thỏch, c hi luụn tim n nhng nguy c rt nhiu doanh nghip thnh cụng nhng cng khụng ớt cỏc doanh nghip ó tht bi v dn ti phỏ sn, vy giỏ tr ct lừi nht ca mt t chc l gỡ ? Tr li cho cõu hi trờn cú rt nhiu nhng cõu tr li khỏc nh: Vn, mỏy múc thit b, cụng ngh, ngi Nhng thi i hi nhp cú th huy ng, vay c t rt nhiu ngõn hng hay cỏc t chc tớn dng khỏc nhau; mỏy múc, thit b, cụng ngh, l bỡnh ng gia cỏc cụng ty trờn ton cu th gii phng (chuyn giao cụng ngh v ngoi nc), mt yu t cũn li nht to nờn s hựng mnh, s khỏc bit, ca mt cụng ty PI-U: LUN SE 81.4L TRINH BAY QUYEĩ DE CL ONG BQ GINO DCC V DO TAO BQ LAO DQHG - THLfONG BINi:I V X HQ1 TRtfềNG DAI DQC LAO DQNG - X BQI LUNVAN TIC SI Chuyộn ngnh: Qun @ RIlR IEC M ngnh: 60340404 TẫN Dẩ TI LUN VN 15 Lx docbondc -2 Tin h han h ng h ien c iru herr uan tien de ter Lee ủ ớch, nhiem v u nghien cnn Doi tiipng, ph m vi nghien cnn * Ph iirrng phỏp 9úi dung chi tiet Afin 03: Bụn k hoqclt t(rc hien de ti Wrong qHyen de cu'iyng K ẩ H O CH TH \IC H l E, N TI ậ T l Tb%oo i[ Ba dau Nhan xet vi xọc nhsn etta Ng irửi hirửng dI D hhoa b9c Trton Khat nghiởn Uni: [ ip b n z cọu foi f19c s'iộn LUCSệ MU TRlbiH B Y QUYIN LUC VN Q N TệM TT - Trang bra cfm3 - Trang phu bia Nbi dung trinh bọy phn Nbi dung trlnh buy ph n s0LAON0- THỹDNGB YAHO( HCUYNTUNA NH XY D fNG VI4 IIễA DONT NGIlI P LM III HệA QUANDAO OQNG T@ NGN ING THUONG Cệ PilN \I T NAM TiQNH YUQNG 15 Bể GIRO DCC V DO TAO BO LAB DQI?G - THUONG Bfl'-t V LA H O I TR tfểNG il NG IIQC LAO DQNG -D HQF NTUW M X Y DOUG VN Hể.4 DOAM NGHIli P LM HI HềA QUAN LAO D()NG TAI NG N MG THUOiG Cể PH N VIST NAM VUQNG Chuyốn ngnh: Quiri tri nhn lic fv! sú: 60340404 LL SAN YEN TIC SI QUAN TRI NTt N UC CN BQ HLfểNG DN KHOA H C: Tmmg 2.2 , , , , , , ,., , ,. Chuong3 , , ., BầG ODQ V DOT8O B0 no n9NG -ri-USG BINH v xi u0i X Y DOG VN HểA DOCNH NG P LII Hf HểA QUAN Hb LAO DONG TQ NGN HKG KONG Cế PHN QT NAM THJNH VUQNG Chuyờn ngỏnh: Quón tri nhõn lỗic 60340404 TểM TT LUJAN VN TQC Sl QUN TQ NHN L1,1C H NQl - 2013 15 Cụng trinh dupc hoỏn thỳnh tai: DAI HQC LAO DQxG H HQl Nguúi huúng dan khoa hoc: /Gfii rừ fip rộs ciic danh Ron lips ớipc vi) Phnbiỗnl: ,.,.,., Luz von du9c bin v'j ii Hei dúog chỏm main võn Dai hpc Lao dong Xd hfoi Dal hgc Wc irộn rrung ttrú stru Khoa Sun dpi hoo, fr'rúrp Dai hpc Lao dgng X húi B@ GIO D IC Y. DO TAO B0 Jo $0NG THUGNG BiNH V X H(I1 TR tfG I1@I HQC_ LAO DQô G -P HQI LUC VL Tii C SI QU N TRI >irULUC Ho tộn hoc v iộn' HồĐi - 2014 PI-UI UC Sể QUY TRhH BO V 16 l Dpi din Klioa Sau dli h9c kim tra cộc dim kijo bio vj vi bo quyet dĂnh cựa I-tim trôúằg fi vip thnh llp Ftối aũng chộằ var tbic si vs kiai thiju Tliu Hai d8n8 d9c IQ ljch kboa h9c cita h9c viốn vl cc dim kim ci thiet de h9c vi5n dmĂrc bo vj luis (ndu cú) vE ly ljch khoa h9c vl qu trinh dio cita h9c viốn Tc gii lun vdn trinli by tũm tit nei dung l lJii khúng qu 20 pliiit Cre phtn bis dic ahh xột v mn ertu hũi. - - Cc thnh viộn Hai dúng vl nhihig nguũi tham dy n0u cflu húi Tc gi tri tũi ci cfiu húi Nguũi ** oa h9c dy rihJ xột (NÊu oguũi hu6ng din vỡng test thl Thu kj Hai hong dic thay) 11 TM ben kilm phieu d9c biốn bn kim phiJu cha Hai d8ng 12 Chự tich Hai dúng d9c bile btn cựa Hai dúng chiam IQ vi t c8eg b0 kit qu bio vl 13 Ogi biộu ph& biộu j kim (nộu cú) 14 Tfic gii luj viti ph$t bis y ki ln 15 Chự tjch Hai d yộn bo kit thực buúi bo vt tum von vl chiỡc mimg dic viốti dfi bio vg thoh cúrig Oi4m dnh gi$ IQ von the si cita tong thinh e ito theo thang diam 10, le 45n 0,5 Dio tu(in Yri li truHg bỡnh cong tieni chi cựa cc thnh viốn Hpi hong chain m oren kim d) lugn vọn dit foul gla1(tử 8,5 abu 10 aiirii) - Uvọn duqc viồt v6i che hop lj, r6 rọng, myh lqc vồ d6ng guy djnh ciia Tru6ng Dei hpc Lao dong -Yo hai, hfiu nbu kh8ng mile cÊc li trlnh bồy vọn bọn loi chinh tọ dồnh may (kb 1{nan niy dra ử-Ên y kim th$ng nhlt cita ci h8i phọn bign vồ ngtttri hudrig din, kồt hpp vửi dọnh giồ chung eric H9i dong) - Niji dung vọ ket quồ nghiửn cilu c6 drửm m6i, c6 gi$ ttj v5 mot khoa h9c, cử tinh tfii, cử the ip doug nghiửn cd vử thuc tim l?nh syc cia l vọri - Tra lửi day dii vi cử rich ihay3i pivc cao it cọ ccc chu hửi ciia ccc thọnh vien hali dong c ilng += 8* thalD der b Lugn vfin loki klili (tri 7,0 dilm don 8,4 diiin) - Kit qsọ nghi4n ette ele lu r v8ằ cử gf4 in khoe hgc ằ lvs tie - Ket in l vlln h9p IQ, h ldc, the there trinli b$y theo diing quy djnli eta Trutrag Dsi h;c Lao d g - Yr hĐi - Hy vito tdo8 boy roy buoi boo v c6u d$og M dog d4og fltd gisn quy d(nh Tri l6i duke 80% erin hửi cia ccc tblnh vien hei dGng vi ngu6i thani dl c Lujn vọri dot ichi traiig blnli (tirJlLditm d 6,9 div) - Ludri vọri thyc hijti du9c mdc dich nhijm vp nghiin ciru de m - KM chu Itku vie h9p 1), tọọ thitc trinh b$y theo d6ng quy djnh cia Tru6ng Dsi h9c Lao dgng -XI h9i - H9c vien trlnh boy buử i biIO vt ta rọng, diing th6i gian quy d - Tri lửi dupc to 60% oử 16a s5 chu hửi c0a c4c tIọnh vien hei ng v3 ngvửi d Luin vtn kli$ng mt you cm (dudi diem) - U vọri kh8ng from thọnh dupc mdc tila, nbitm v9 aa &t Up lu4n cửn quọ se siit, cửn cử di oi sai yửt - Kit cau lu(m vtn khửng hpp 1y, the thiic tririh boy vọ k that in in c6n white sai sửt, chwa theo diing guy d{nh cua Truửng D gi h9c Lao dGng Xọ hĐ1 - like vie trlnh boy irong buửi tilo vg Ihi u ty lie Kb8ng trfi l6i duqc hae tri l6i cic ciiu h6i etta cic thọnh vi$n hei doug c6n l 8 >ửrig d y diL sai kien tliiic - Trutmg h9p nọy hpc vien phọi sta chCa de boo vj the hai Ljch họn vj U thii hai c(ia ltlioọ li9c phọi duqc uhrit b AOV4 lU# VOn l?ba djnh suu ng$y cu8i cọng etta ky bin v lila thlr
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần coma18 LATS đại học lao động xã hội , Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần coma18 LATS đại học lao động xã hội , Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần coma18 LATS đại học lao động xã hội , Dlln 2. Quylt niy they th Quyet s$ 356/QD-DHLDXH ngåy, + Hp vs tin h9c vitn, Tif ii & trmg wcbaiie (in nghilnQ., 9ói dung chi tiet ...... .................................................................., K È H O CH TH I’C H l E, N TI Ë TÀ l, X Y DOG VÃN HÓA DOCNH NG P LÃI•I HÃf HÓA QUAN Hb LAO DONG TQ NGÃN HÃKG KONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay