Phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tại viện công nghệ tổng cục công nghiệp quốc phòng LATS đại học lao động xã hội

145 182 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 17:16

B GIO DC V O TO B LAO NG THNG BINH V X HI TRNG I HC LAO NG X HI - NGUYN C KHOA PHT TRIN I NG CN B KHOA HC V CễNG NGH TI VIN CễNG NGH - TNG CC CễNG NGHIP QUC PHềNG LUN VN THC S QUN TR NHN LC H Ni - Nm 2015 NGUYN C KHOA PHT TRIN I NG CN B KHOA HC V CễNG NGH TI VIN CễNG NGH - TNG CC CễNG NGHIP QUC PHềNG Chuyờn ngnh: Qun tr nhõn lc Mó s: 60340404 LUN VN THC S QUN TR NHN LC CN B HNG DN KHOA HC: TS TH TI H Ni - Nm 2015 i LI CAM OAN Tụi xin cam oan: Lun ny l cụng trỡnh nghiờn cu thc s ca cỏ nhõn, c thc hin di s hng dn khoa hc ca Tin s Th Ti Cỏc s liu, nhng kt lun nghiờn cu c trỡnh by lun ny trung thc v cha tng c cụng b di bt c hỡnh thc no Tụi xin chu trỏch nhim v nghiờn cu ca mỡnh Hc viờn Nguyn c Khoa ii LI CM N hon thnh lun ny, tụi xin t lũng bit n sõu sc n TS Th Ti, ó tn tỡnh hng dn sut quỏ trỡnh vit lun thc s ny Tụi xin chõn thnh cm n quý Thy, Cụ khoa Qun lý Lao ng, Trng i Hc Lao ng xó hi ó tn tỡnh truyn t kin thc cho tụi thi gian va qua Vi kin thc c tip thu quỏ trỡnh hc khụng ch l nn tng cho quỏ trỡnh nghiờn cu lun thc s m cũn l kin thc quý bỏu phc v cho quỏ trỡnh cụng tỏc ca tụi bõy gi v sau ny Tụi chõn thnh cm n Ban Lónh o v cỏc ng nghip Vin Cụng ngh - Tng cc Cụng nghip Quc phũng ó to iu kin thun li tụi cú th hon thnh chng trỡnh hc v hon thnh lun ỳng tin Cui cựng Tụi kớnh chỳc quý Thy, Cụ di sc khe v thnh cụng s nghip cao quý ng kớnh chỳc cỏc Anh, Ch, Em Vin Cng ngh - Tng cc Cụng nghip Quc phũng luụn di sc khe, t c nhiu thnh cụng tt p cụng vic Trõn trng cm n! H Ni, ngy thỏng 09 nm 2015 Hc viờn cao hc Nguyn c Khoa v MC LC 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.3 1.4 DANH MC CC T VIT TT viii DANH MC BNG BIU vii M U 1 Tớnh cp thit ca ti Tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti Mc tiờu, nhim v nghiờn cu i tng, phm vi nghiờn cu 5 Phng phỏp nghiờn cu úng gúp mi ca lun Kt cu ca lun CHNG 1: C S Lí LUN V PHT TRIN I NG CN B KHOA HC V CễNG NGH 10 1.1 Mt s khỏi nim cú liờn quan 10 1.1.1 o to v phỏt trin 10 1.1.2 i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh 12 1.1.3 Phỏt trin i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh 14 1.2 Ni dung phỏt trin i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh .16 Bo m v s lng hp lý v c cu v cht lng ca i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh 16 Quy hoch i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh 17 Tuyn dng v s dng i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh 18 o to v bi dng i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh .19 Kim tra, ỏnh giỏ, giỏm sỏt cht lng i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh 20 Chớnh sỏch ói ng i vi i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh 21 Cỏc nhõn t nh hng n phỏt trin i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh 23 1.3.1 Cỏc nhõn t bờn ngoi 23 1.3.2 Cỏc nhõn t bờn 25 Kinh nghim phỏt trin i ng cỏn b KH&CN v bi hc kinh nghim cho Vin Cụng ngh 27 vi 1.4.1 Kinh nghim ca Vin Thuc phúng Thuc n (Tng cc Cụng nghip Quc phũng) 27 1.4.2 Bi hc kinh nghim cho Vin Cụng ngh .31 TIU KT CHNG 32 CHNG 2: THC TRNG PHT TRIN I NG CN B KHOA HC V CễNG NGH TI VIN CễNG NGH - TNG CC CễNG NGHIP QUC PHềNG 33 2.1 Tng quan v Vin Cụng ngh - Tng cc Cụng nghip quc phũng 33 2.1.1 Chc nng 33 2.1.2 C cu t chc ca Vin Cụng ngh .34 2.2 Thc trng phỏt trin i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh ti Vin Cụng ngh 36 2.2.1 Thc trng bo m v s lng, hp lý v c cu i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh ca Vin Cụng ngh 36 2.2.2 Thc trng quy hoch i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh ti Vin Cụng ngh 43 2.2.3 Tuyn dng v s dng i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh ti Vin Cụng ngh 45 2.2.4 o to v bi dng i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh ti Vin Cụng ngh 47 2.2.5 Kim tra ỏnh giỏ i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh ti Vin Cụng ngh 50 2.2.6 Chớnh sỏch ói ng i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh ti Vin Cụng ngh 52 2.3 Nhõn t nh hng n phỏt trin i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh ti Vin Cụng ngh 54 2.3.1 Nhõn t bờn ngoi 54 2.4 ỏnh giỏ thc trng phỏt trin i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh ti Vin Cụng ngh 61 2.4.1 u im 61 2.4.2 Hn ch v nguyờn nhõn 62 TIU KT CHNG 64 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 vi CHNG 3: GII PHP PHT iTRIN I NG CN B KHOA HC V CễNG NGH TI VIN CễNG NGH - TNG CC CễNG NGHIP QUC PHềNG 65 Phng hng phỏt trin i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh ca Vin Cụng ngh - Tng cc Cụng nghip quc phũng n nm 2020 65 Mc tiờu phỏt trin i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh ca Vin Cụng ngh - Tng cc Cụng nghip quc phũng n nm 2020 65 Phng hng phỏt trin i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh ca Vin Cụng ngh - Tng cc Cụng nghip quc phũng n nm 2020 66 Mt s gii phỏp phỏt trin i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh ti Vin Cụng ngh - Tng cc Cụng nghip quc phũng n nm 2020 67 Hon thin cụng tỏc xõy dng quy hoch i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh ca Vin Cụng ngh 67 Hon thin cụng tỏc tuyn dng v s dng i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh ca Vin Cụng ngh 69 Tng cng o to v bi dng i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh ca Vin Cụng ngh 70 Tng cng cụng tỏc kim tra ỏnh giỏ i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh ca Vin Cụng ngh 74 Hon thin chớnh sỏch ói ng i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh ca Vin Cụng ngh 76 TIU KT CHNG 78 KT LUN V KHUYN NGH 79 DANH MC TI LIU THAM KHO 86 PH LC 89 DANH MC CC T VIT TT CNH-HH: Cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ CNQP: Cụng nghip Quc phũng KH&CN: Khoa hc v cụng ngh KHCN: Khoa hc cụng ngh NNLTC: Ngun nhõn lc trỡnh cao SXQP: Sn xut quc phũng VK-TBKT: V khớ trang b k thut XHCN: Xó hi Ch ngha vii DANH MC BNG BIU Bng 2.1: C cu t chc theo quyt nh ca B Tng Tham mu .35 Bng 2.2: S lng i ng cỏn b ca Vin Cụng ngh t nm 2012 n thỏng 3/2015 37 Bng 2.3: V tui ca cỏn b k thut KH&CN Vin Cụng ngh 39 Bng 2.4: C cu ngnh ngh v lnh vc nghiờn cu ca cỏn b nghiờn cu ti Vin Cụng ngh 40 Bng 2.5: Trỡnh hc ca i ng cỏn b Vin Cụng ngh 42 Bng 2.6: Kt qu tuyn dng i ng cỏn b KH&CN ca Vin Cụng ngh t nm 2012 n n2014 .46 Bng 2.7: ỏnh giỏ v cụng tỏc s dng i ng cỏn b KH&CN ca Vin Cụng ngh 47 Bng 2.8: ỏnh giỏ v cụng tỏc o to, bi dng i ng cỏn b KH&CN ti Vin t nm 2012 n nm 2014 48 Bng 2.9: ỏnh giỏ v cụng tỏc o to, bi dng i ng cỏn b KH&CN ti Vin 49 Bng 2.10 Kt qu ỏnh giỏ mc hon thnh nhim v ca i cỏn b KH&CN ca Vin Cụng ngh 50 Bng 2.11: ỏnh giỏ v chớnh sỏch, ch ói ng i ng cỏn b KH&CN ca Vin Cụng ngh 53 10 M U Tớnh cp thit ca ti Cuc cỏch mng khoa hc v cụng ngh (KH&CN) ó v ang tip tc phỏt trin mt cỏch nhanh chúng, nú nh hng trc tip, ton din n tt c cỏc lnh vc kinh t - xó hi, quc phũng - an ninh ca cỏc nc trờn th gii ng v Nh nc ta ó khng nh: KH&CN l nn tng v ng lc thỳc y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ (CNH-HH) phc v cho xõy dng v bo v T quc Cụng nghip Quc phũng (CNQP) l mt ngnh kinh t k thut c thự, yờu cu trỡnh cụng ngh v t chc qun lý mc cao Hot ng KH&CN v vic m bo cụng ngh sn xut quc phũng (SXQP) c gn kt cht ch, to thnh cỏc mt cụng tỏc: Nghiờn cu KH&CN, thit k sn phm, chun b cụng ngh sn xut, m bo mỏy múc v thit b m bo o lng, xõy dng nh mc kinh t - k thut, qun lý cht lng sn phm, cụng tỏc tiờu chun v quy chun k thut, an ton - v sinh lao ng, bo v mụi trng, sỏng kin - ci tin k thut S phi hp cỏc mt cụng tỏc nờu trờn u hng n nhim v trng tõm ca CNQP l thit k ch to VK-TBKT ỏp ng nhu cu trang b cho lc lng v trang, hon thnh nhim v sn xut quc phũng, u t phỏt trin nng lc cụng ngh, nõng cao hiu qu qun lý CNQP Vỡ vy, KH&CN luụn úng vai trũ c bit quan trng s nghip xõy dng v phỏt trin CNQP Tuy nhiờn, s lng cỏn b KH&CN phc v CNQP núi chung v cỏn b nghiờn cu KH&CN Vin Cụng ngh núi riờng cha ng b v ngnh ngh Nhiu lnh vc then cht cha cú iu kin cp nht trỡnh tiờn tin ca th gii, nờn kh nng gii quyt cỏc ca cụng ngh sn phm cũn hn ch Mt s cỏn b ch trỡ v thit k thiu kinh nghim thc tin, nng lc tng hp hn ch, him cú cỏn b cú th m nhn vai trũ K s trng v Tng cụng trỡnh s PI-U: LUN SE 81.4L TRINH BAY QUYEĩ DE CL ONG BQ GINO DCC V DO TAO BQ LAO DQHG - THLfONG BINi:I V X HQ1 TRtfềNG DAI DQC LAO DQNG - X BQI LUNVAN TIC SI Chuyộn ngnh: Qun @ RIlR IEC M ngnh: 60340404 TẫN Dẩ TI LUN VN 10 Lx docbondc -2 Tin h han h ng h ien c iru herr uan tien de ter Lee ủ ớch, nhiem v u nghien cnn Doi tiipng, ph m vi nghien cnn * Ph iirrng phỏp 9úi dung chi tiet 11 Afin 03: Bụn k hoqclt t(rc hien de ti Wrong qHyen de cu'iyng K ẩ H O CH TH \IC H l E, N TI ậ T l Tb%oo i[ Ba dau Nhan xet vi xọc nhsn f19c s'iộn etta Ng irửi hirửng dI D hhoa b9c Trton Khat nghiởn Uni: [ ip b n z cọu foi 12 LUCSệ MU TRlbiH B Y QUYIN LUC VN Q N TệM TT 13 - Trang bra cfm3 - Trang phu bia 14 Nbi dung trinh bọy phn Nbi dung trlnh buy ph n s0LAON0- THỹDNGB YAHO( HCUYNTUNA NH XY D fNG VI4 IIễA DONT NGIlI P LM III HệA QUANDAO OQNG T@ NGN ING THUONG Cệ PilN \I T NAM TiQNH YUQNG 15 Bể GIRO DCC V DO TAO BO LAB DQI?G - THUONG Bfl'-t V LA H O I TR tfểNG il NG IIQC LAO DQNG -D HQF NTUW M X Y DOUG VN Hể.4 DOAM NGHIli P LM HI HềA QUAN LAO D()NG TAI NG N MG THUOiG Cể PH N VIST NAM VUQNG Chuyốn ngnh: Quiri tri nhn lic fv! sú: 60340404 LL SAN YEN TIC SI QUAN TRI NTt N UC CN BQ HLfểNG DN KHOA H C: 15 Tmmg 2.2 , , , , , , ,., , ,. Chuong3 , , ., BầG ODQ V DOT8O B0 no n9NG -ri-USG BINH v xi u0i X Y DOG VN HểA DOCNH NG P LII Hf HểA QUAN Hb LAO DONG TQ NGN HKG KONG Cế PHN QT NAM THJNH VUQNG Chuyờn ngỏnh: Quón tri nhõn lỗic 60340404 TểM TT LUJAN VN TQC Sl QUN TQ NHN L1,1C H NQl - 2013 18 Cụng trinh dupc hoỏn thỳnh tai: DAI HQC LAO DQxG H HQl Nguúi huúng dan khoa hoc: /Gfii rừ fip rộs ciic danh Ron lips ớipc vi) Phnbiỗnl: ,.,.,., Luz von du9c bin v'j ii Hei dúog chỏm main võn Dai hpc Lao dong Xd hfoi Dal hgc Wc irộn rrung ttrú stru Khoa Sun dpi hoo, fr'rúrp Dai hpc Lao dgng X húi 19 B@ GIO D IC Y. DO TAO B0 Jo $0NG THUGNG BiNH V X H(I1 TR tfG I1@I HQC_ LAO DQô G -P HQI LUC VL Tii C SI QU N TRI >irULUC Ho tộn hoc v iộn' HồĐi - 2014 20 PI-UI UC Sể QUY TRhH BO V 21 l Dpi din Klioa Sau dli h9c kim tra cộc dim kijo bio vj vi bo quyet dĂnh cựa I-tim trôúằg fi vip thnh llp Ftối aũng chộằ var tbic si vs kiai thiju Tliu Hai d8n8 d9c IQ ljch kboa h9c cita h9c viốn vl cc dim kim ci thiet de h9c vi5n dmĂrc bo vj luis (ndu cú) vE ly ljch khoa h9c vl qu trinh dio cita h9c viốn Tc gii lun vdn trinli by tũm tit nei dung l lJii khúng qu 20 pliiit Cre phtn bis dic ahh xột v mn ertu hũi. - - Cc thnh viộn Hai dúng vl nhihig nguũi tham dy n0u cflu húi Tc gi tri tũi ci cfiu húi Nguũi ** oa h9c dy rihJ xột (NÊu oguũi hu6ng din vỡng test thl Thu kj Hai hong dic thay) 11 TM ben kilm phieu d9c biốn bn kim phiJu cha Hai d8ng 12 Chự tich Hai dúng d9c bile btn cựa Hai dúng chiam IQ vi t c8eg b0 kit qu bio vl 13 Ogi biộu ph& biộu j kim (nộu cú) 14 Tfic gii luj viti ph$t bis y ki ln 15 Chự tjch Hai d yộn bo kit thực buúi bo vt tum von vl chiỡc mimg dic viốti dfi bio vg thoh cúrig Oi4m dnh gi$ IQ von the si cita tong thinh e ito theo thang diam 10, le 45n 0,5 Dio tu(in Yri li truHg bỡnh cong tieni chi cựa cc thnh viốn Hpi hong chain m oren kim d) lugn vọn dit foul gla1(tử 8,5 abu 10 aiirii) - Uvọn duqc viồt v6i che hop lj, r6 rọng, myh lqc vồ d6ng guy djnh ciia Tru6ng Dei hpc Lao dong -Yo hai, hfiu nbu kh8ng mile cÊc li trlnh bồy vọn bọn loi chinh tọ dồnh may (kb 1{nan niy dra ử-Ên y kim th$ng nhlt cita ci h8i phọn bign vồ ngtttri hudrig din, kồt hpp vửi dọnh giồ chung eric H9i dong) - Niji dung vọ ket quồ nghiửn cilu c6 drửm m6i, c6 gi$ ttj v5 mot khoa h9c, cử 22 tinh tfii, cử the ip doug nghiửn cd vử thuc tim l?nh syc cia l vọri - Tra lửi day dii vi cử rich ihay3i pivc cao it cọ ccc chu hửi ciia ccc thọnh vien hali dong c ilng += 8* thalD der b Lugn vfin loki klili (tri 7,0 dilm don 8,4 diiin) - Kit qsọ nghi4n ette ele lu r v8ằ cử gf4 in khoe hgc ằ lvs tie - Ket in l vlln h9p IQ, h ldc, the there trinli b$y theo diing quy djnli eta Trutrag Dsi h;c Lao d g - Yr hĐi - Hy vito tdo8 boy roy buoi boo v c6u d$og M dog d4og fltd gisn quy d(nh Tri l6i duke 80% erin hửi cia ccc tblnh vien hei dGng vi ngu6i thani dl c Lujn vọri dot ichi traiig blnli (tirJlLditm d 6,9 div) - Ludri vọri thyc hijti du9c mdc dich nhijm vp nghiin ciru de m - KM chu Itku vie h9p 1), tọọ thitc trinh b$y theo d6ng quy djnh cia Tru6ng Dsi h9c Lao dgng -XI h9i - H9c vien trlnh boy buử i biIO vt ta rọng, diing th6i gian quy d - Tri lửi dupc to 60% oử 16a s5 chu hửi c0a c4c tIọnh vien hei ng v3 ngvửi d Luin vtn kli$ng mt you cm (dudi diem) - U vọri kh8ng from thọnh dupc mdc tila, nbitm v9 aa &t Up lu4n cửn quọ se siit, cửn cử di oi sai yửt - Kit cau lu(m vtn khửng hpp 1y, the thiic tririh boy vọ k that in in c6n white sai sửt, chwa theo diing guy d{nh cua Truửng D gi h9c Lao dGng Xọ hĐ1 - like vie trlnh boy irong buửi tilo vg Ihi u ty lie Kb8ng trfi l6i duqc hae tri l6i cic ciiu h6i etta cic thọnh vi$n hei doug c6n l 8 >ửrig d y diL sai kien tliiic - Trutmg h9p nọy hpc vien phọi sta chCa de boo vj the hai Ljch họn vj U thii hai c(ia ltlioọ li9c phọi duqc djnh suu ng$y cu8i cọng etta ky bin v lila thlr uhrit b AOV4 lU# VOn l?ba 23
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tại viện công nghệ tổng cục công nghiệp quốc phòng LATS đại học lao động xã hội , Phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tại viện công nghệ tổng cục công nghiệp quốc phòng LATS đại học lao động xã hội , Phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tại viện công nghệ tổng cục công nghiệp quốc phòng LATS đại học lao động xã hội , KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, QUY CÁCH TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ, DANH MỤC HÌNH VẼ VI, Dlln 2. Quylt niy they th Quyet s$ 356/QD-DHLDXH ngåy, Von d4 dupc ngbién c6u pliäi cd gi$ tij klioa h‹;›c vä tfieu Inn;, Mpc dich Y giiiIg1_YiLn_ ghi&i c6u _ _, Kh6ng trfch dia ah0ng kimtbùc yh5 bién, oigi ogubi ‹liu biÉt cùng nhu kb8ng, S. DiscN: Diacbt trang website, T6t ti§u kb6ng có tra tàc tb»o tbù ltABC ttt dàu cùa lda co quao 0»t « +z £ ty T@‹w Tt@ M@ +0 W 7 B4 +‹, 9ói dung chi tiet ...... .................................................................., MÅU TRlbiH B Y QUYIN LUC VÄN, Chuong3 .„ .............. ............... ........................ ...,....... ........ ............ .... ......

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay