Nâng cao năng lực cán bộ quản lý của công ty cổ phần đầu tư và xây lắp thành an 386LATS đại học lao động xã hội

131 177 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 17:09

i DANH MC CC CH VIT TT 386 ASEAN Hip hi cỏc quc gia ụng Nam APEC Din n Hp tỏc Kinh t chõu Thỏi Bỡnh Dng AFTA Khu vc Mu dch T ASEAN CV Cụng vic DN Doanh nghip TNN u t nc ngoi GDP Tng sn phm quc ni IMF Qu Tin t Quc t IFC Cụng ty Ti chớnh Quc t TNHH Trỏch nhim hu hn NNL Ngun nhõn lc ODA H tr phỏt trin chớnh thc PTNNL Phỏt trin ngun nhõn lc VCCI Phũng thng mi v cụng nghip Vit Nam XHCN Xó hi ch ngha WB Ngõn hng Th gii WTO T chc Thng mi Th gii NNL Ngun nhõn lc CBVC Cỏn b viờn chc CTCP Cụng ty c phn SXKD Sn xut kinh doanh Cụng ty 386 Cụng ty C Phn u T v Xõy Lp Thnh An- ii MC LC DANH MC CC CH VIT TT i PHN M U .1 CHNG 1: C S Lí LUN V CN B V NNG LC I NG CN B QUN Lí .7 1.1 Mt s khỏi nim 1.1.1 Cỏn b qun lý 1.1.2 Khỏi nim chung v nng lc 1.1.3 Nng lc qun lý 11 1.2 Phõn loi cỏn b qun lý 12 1.2.1 Phõn loi theo cp qun lý .12 1.2.2 Phõn loi theo phm vi qun lý .13 1.2.3 Theo tớnh cht ca lao ng .13 1.2.4 Theo chc nng, vai trũ i vi vic qun lý quỏ trỡnh sn xut - kinh doanh thỡ ton b cỏn b qun lý c phõn chia thnh 14 1.3 Ni dung ca lao ng qun lý 15 1.3.1 Nhng thnh phn yu t ca lao ng qun lý 15 1.3.2 Nhng c im ca lao ng qun lý 16 1.3.2.2 Hot ng lao ng qun lý l hot ng mang tớnh tõm lý - xó hi cao .16 1.4 Vai trũ ca cỏn b qun lý v nõng cao nng lc qun lý .18 1.4.1 Vai trũ ca cỏn b qun lý .18 1.4.2 Vai trũ ca nõng cao nng lc qun lý 19 1.5 Cỏc yu t nh hng n nõng cao nng lc cỏn b qun lý t chc, cụng ty .21 1.5.1 Cỏc yu t thuc v cỏ nhõn ngi cỏn b qun lý 21 1.5.2 Cỏc yu t thuc v mụi trng bờn ngoi 22 1.5.3 Cỏc yu t thuc v mụi trng bờn 22 1.6 Cỏc phng phỏp ỏnh giỏ nng lc cỏn b qun lý .24 1.7 Mt s cỏc tiờu ch yu ỏnh giỏ nng lc cỏn b qun lý cụng ty 24 ii 1.7.1 Trỡnh chuyờn mụn nghip v c o to, bi dng qua trng lp 24 1.7.2 Trỡnh ngoi ng, tin hc c o to .25 1.7.3 K nng qun lý 25 1.7.4 Kin thc hiu bit phỏp lut, xó hi .25 1.7.5 Thỏi , ý thc, hnh vi thc thi cỏc cụng vic qun lý .25 1.7.6 Hiu qu ca hot ng qun lý .25 CHNG 2: THC TRNG NNG LC CN B QUN Lí CễNG TY C PHN U T V XY LP THNH AN 386 26 2.1 Tng quan hot ng ca cụng ty 26 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh phỏt trin cụng ty 26 2.1.2 c im t chc v lao ng ca cụng ty 28 2.1.4 Mt s hn ch sn xut kinh doanh ca cụng ty 34 2.2 Thc trng nng lc cỏn b qun lý ca cụng ty .35 2.2.1 Khỏi quỏt chung v cỏn b qun lý ca cụng ty 35 2.2.2 Mt s yu t nh hng n nõng cao nng lc cỏn b qun lý cụng ty 38 2.2.3 ỏnh giỏ nng lc cỏn b qun lý ca cụng ty .42 2.2.4 Mt s yu t hn ch nh hng n nng lc cỏn b qun lý cụng ty 54 CHNG 3: XUT GII PHP NHM NNG CAO NNG LC CN B QUN Lí TI CễNG TY C PHN U T V XY LP THNH AN 386 56 3.1 Mt s quan im nõng cao Nng lc cỏn b qun lý ca Cụng ty xõy lp Thnh an 386 56 3.2 Cỏc gii phỏp nõng cao Nng lc cỏn b qun lý ti Cụng ty c phn u t v Xõy lp Thnh An 386 .57 3.2.1 La chn, i mi mụ hỡnh qun tr nhõn lc phự hp thỳc y nõng cao nng lc cỏn b qun lý cụng ty 57 3.2.2 S dng phn mm qun tri doanh nghip (ERP- Enterprise Resource Planning) hin i nõng cao nng lc cỏn b qun lý 61 3.2.3.Hon thin cụng tỏc tuyn chn, tuyn dng nhõn viờn .63 3.2.4 Hon thin cụng tỏc o to cỏn b qun lý 64 3.2.5 Hon thin cụng tỏc quy hoch i ng cỏn b qun lý 66 3.2.6 Hon thin ch ói ng, khen thng, k lut cỏn b qun lý 69 3.2.7 Tng cng kim soỏt hot ng ca i ng cỏn b qun lý: 71 3.2.8 Nõng cao o c kinh doanh, húa doanh nghip d tỏc ng phỏt trin nng lc cỏn b qun lý 72 3.2.9 Cỏc kin ngh v c ch, chớnh sỏch m bo thc hin cỏc gii phỏp cú hiu qu 73 KT LUN .76 DANH MC TI LIU THAM KHO PHN M U 1.Tớnh cp thit ca ti Hin cỏc n v chuyờn lm kinh t ca quõn i ang cú mt hu ht ngnh kinh t ch yu, trờn cỏc a bn chin lc ca quc gia, gúp phn cựng c nc tin cụng vo s nghốo nn lc hu, y nhanh tc cụng nghip húa, hin i húa t nc Doanh nghip quõn i (DNQ) l mt b phn ca doanh nghip nh nc (DNNN) trc thuc B Quc phũng õy l lc lng nũng ct ca quõn i thc hin nhim v sn xut, xõy dng kinh t, gúp phn phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc ng thi, gi gỡn, phỏt trin nng lc sn xut phc v nhim v quõn s, quc phũng Doanh nghip quõn i chia lm loi doanh nghip : Doanh nghip cụng ớch lm nhim v quc phũng l chớnh (sn xut cụng nghip quc phũng, xõy dng cỏc khu kinh t quc phũng); Doanh nghip quõn i chuyờn lm kinh t nh xõy dng c bn (Binh on 11-Tng cụng ty Thnh An , Binh on 12-Tng cụng ty xõy dng Trng Sn chuyờn xõy dng cụng trỡnh dõn dng, cụng nghip, cu, ng) Cụng ty C phn u t v Xõy lp Thnh An 386, t mt L on cụng binh thuc Binh on 11- B Quc phũng thc hin nhim v xõy dng c bn ca Quõn i c nc nhng nm 70-80 ca th k trc n ó phỏt trin thnh mt Cụng ty C phn ln mnh v l mt nhng n v xõy dng c bn ch lc ca ton quõn, thc hin nhim v xõy dng phc v nhu cu phỏt trin quõn i chớnh qui hin i thi bỡnh v thi cụng nhiu cụng trỡnh xõy dng dõn dng, cụng nghip, h tng k thut v ngoi Quõn i vi mi quy mụ Nng lc sn xut kinh doanh ca cụng ty c nõng lờn khụng ngng, cỏc d ỏn cụng trỡnh cụng ty thi cụng u c cỏc ch u t ỏnh giỏ cao v cht lng, tin Thc hin nh hng phỏt trin cụng ty nhng nm ti cựng vi vic nõng cao nng lc sn xut kinh doanh ca n v theo cỏc ngnh ngh truyn thng l nh thu cụng ty xõy lp, cụng ty ó v ang trung u t a dng thờm cỏc hỡnh thc B.T(Buildtransfer); B.O.T (Buildoperate transfer); kinh doanh bt ng sn Trong cỏc hot ng ca mỡnh, cụng ty luụn hng ti mc tiờu l tha mi yờu cu v quyn li chớnh ỏng ca khỏch hng, m bo tin , cht lng, giỏ thnh hp lý trờn c s tuõn th cỏc quy nh hin hnh ca phỏp lut nh nc Hi ng qun tr v Ban Giỏm c cụng ty luụn ý thc c rng, ch trờn c s khụng ngng nõng cao nng lc qun lý, nõng cao nng lc cỏn b qun lý, u t tng cng c s vt cht - k thut, nõng cao cht lng v tng s lng sn phm xõy dng, cú chớnh sỏch hng vo phc v tha khỏch hng vi cỏc dch v cú cht lng cao thỡ mi gi vng uy tớn ó c khng nh, m rng c th phn ca cụng ty trờn cỏc th trng xõy dng, to tin cho vic hi nhp vo nn kinh t khu vc v th gii thc hin cỏc mc tiờu nờu trờn, Cụng ty phi nõng cao cht lng cỏc sn phm xõy dng, VLXD ca cụng ty; tng cng nng lc qun lý iu hnh, nng lc chuyờn mụn nghip v cho i ng cỏn b qun lý v nhõn viờn; s dng cỏc thnh tu cụng ngh v tin hc mi nht vo cụng tỏc qun lý v sn xut Tuy nhiờn, cú khụng ớt khú khn ang t cho cụng ty phi i mt hin nh: S suy thoỏi, st gim ca th trng bt ng sn; chớnh sỏch tht cht tớn dng, chi tiờu ca Chớnh ph; thiu vn; lc hu v mỏy múc thit b; thiu mt bng sn xut kinh doanh vt liu xõy dng Cỏc khú khn ny ũi hi i ng cỏn b qun lý phi cú nng lc cao x lý sỏng to, linh hot, hiu qu cỏc tỡnh sn xut - kinh doanh Do ú, vic nõng cao Nng lc cỏn b qun lý hin ang l quan tõm ln nht c Hi ng qun tr v Lónh o cụng ty vỡ ngun nhõn lc c xem l yu t then cht cho vic nõng cao nng sut cht lng v hiu qu hot ng, l yu t sng cũn v ng lc phỏt trin ca cụng ty Vỡ vy, cn thit phi nghiờn cu nõng cao Nng lc cỏn b qun lý ca cụng ty lm c s cho vic nõng cao hiu qu, sc cnh tranh ca cụng ty hin 1.2 Tng quan cỏc cụng trỡnh nghiờn cu Trờn th gii, cú nhiu quan im khỏc v phỏt trin ngun nhõn lc ú cú nõng cao nng lc cỏn b qun lý c nghiờn cu bi nhiu tỏc gi nh Maier v Lauler (1973), Bedeian (1993), Kreitner (1995), Higgins (1994) v khng nh phỏt trin ngun nhõn lc giỳp cho doanh nghip tn ti v phỏt trin Mt vi ti liu cp n hai nhúm yu t nh hng n phỏt trin ngun nhõn lc: nhúm yu t thuc bn thõn ngi lao ng v nhúm yu t mụi trng Cỏc nh nghiờn cu cũn ch cỏch tip cn vi phỏt trin ngun nhõn lc theo hai cỏch khỏc nhau: cỏc hc thuyt v ni dung (ca Maslow, Alderfer, McClelland, Herzberg) ch cỏch tip cn vi cỏc nhu cu ca lao ng qun lý; nhúm hc thuyt v quỏ trỡnh (ca Adams, Vroom, Skinner, E.A.Locke) tỡm hiu lý m mi ngi th hin hnh ng khỏc cụng vic Vn dng cỏc hc thuyt trờn, mt vi nghiờn cu ch cỏc yu t phỏt trin ngun nhõn lc v cỏc thc hin Zimmer (1996) nhn mnh cn tuyn ỳng v i x cụng bng, coi trng o to Gracia (2005) nhn mnh cn giỳp nhõn viờn thy rừ xu hng, k tht mi nht ngnh, to iu kin h phỏt huy sỏng kin v ng dng cụng vic Tuy nhiờn, cỏc hc thuyt trờn ch cp ti mt khớa cnh ca Porter v Lauler (1968) ó kt hp cỏc hc thuyt trờn v a mt mụ hỡnh tng th Whetten v Cameron (1991), v Wood, Wallace, Zefane (2001) cng ng h mụ hỡnh ny Trong nc, nhng ni dung liờn quan n chớnh sỏch i vi ngi lao ng núi chung v hon thin chớnh sỏch phỏt trin ngun nhõn lc v nõng cao nng lc cỏn b cỏc doanh nghip v nõng cao nng lc cỏn b qun lý ó c cụng b di dng ti, chuyờn , kho sỏt v cỏc bi ng trờn cỏc chớ, sỏch, bỏo, Vic nghiờn cu v a gii phỏp nõng cao nng lc cỏn b l mt mi Cụng ty c phn u t v xõy lp Thnh An 386 cha cú tỏc gi no thc hin 2.Mc ớch v nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch nghiờn cu Nhm phõn tớch thc trng v tỡm cỏc gii phỏp nõng cao nng lc cỏn b qun lý ca Cụng ty C phn u t v Xõy lp Thnh An 386 2.2 Nhim v nghiờn cu - Nghiờn cu cỏc nõng cao nng lc cỏn b qun lý trờn gúc lý thuyt - Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng nõng cao nng lc cỏn b qun lý ca Cụng ty C phn u t v Xõy lp Thnh An 386 - xut mt s gii phỏp nõng cao nng lc cỏn b qun lý ca Cụng ty C phn u t v Xõy lp Thnh An 386 i tng, phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu - Cỏc yu t thuc nng lc cỏn b qun lý Cụng ty C phn u t v Xõy lp Thnh An 386 mi quan h vi hot ng sn xut - kinh doanh ca doanh nghip - Cỏc gii phỏp cú tớnh thc thi v nõng cao nng lc cỏn b qun lý phc v mc tiờu chung ca t chc l s tn ti v thỳc y phỏt trin cụng ty 3.2 Phm vi nghiờn cu - Ni dung: Nng lc cỏn b qun lý ca Cụng ty C phn u t v Xõy lp Thnh An 386 - Thi gian: Thc trng 2009 - 2013 v xut gii phỏp cho cỏc nm ti (sau nm 2013) 4.Phng phỏp nghiờn cu ti nghiờn cu cú s dng mt s phng phỏp nghiờn cu nh: - Phng phỏp thng kờ: Cỏc s liu thng kờ c thu thp thụng qua cỏc ti liu thng kờ, bỏo cỏo ca cụng ty, ti liu thng kờ c quan nh nc cụng b, chuyờn ngnh - Phng phỏp chuyờn gia (s dng phiu phng chuyờn gia v nng lc cỏn b qun lý) - Phng phỏp tng hp, phõn tớch, so sỏnh cỏc yu t thc trng Nng lc cỏn b qun lý Cụng ty C phn u t v Xõy lp Thnh An 386 - Phng phỏp vt bin chng: xem xột nng lc cỏn b qun lý cụng ty mi quan h vi cỏc yu t kinh t ca cụng ty - Cỏc s liu thng kờ c c x lý bng chng trỡnh phn mm Excel Kt cu ti: Phn m u Chng 1: C s lý lun v cỏn b qun lý v nng lc cỏn b qun lý Chng 2: Thc trng nng lc cỏn b qun lý ca Cụng ty C Phn u t v Xõy lp Thnh An 386 Chng 3: xut mt s gii phỏp v nhm hon thin v nõng cao Nng lc cỏn b qun lý ca Cụng ty C phn u t v Xõy lp Thnh An 386 Kt lun PI-U: LUN SE 81.4L TRINH BAY QUYEĩ DE CL ONG BQ GINO DCC V DO TAO BQ LAO DQHG - THLfONG BINi:I V X HQ1 TRtfềNG DAI DQC LAO DQNG - X BQI LUNVAN TIC SI Chuyộn ngnh: Qun @ RIlR IEC M ngnh: 60340404 TẫN Dẩ TI LUN VN 10 Lx docbondc -2 Tin h han h ng h ien c iru herr uan tien de ter Lee ủ ớch, nhiem v u nghien cnn Doi tiipng, ph m vi nghien cnn * Ph iirrng phỏp 9úi dung chi tiet 11 Afin 03: Bụn k hoqclt t(rc hien de ti Wrong qHyen de cu'iyng K ẩ H O CH TH \IC H l E, N TI ậ T l Tb%oo i[ Ba dau Nhan xet vi xọc nhsn f19c s'iộn etta Ng irửi hirửng dI D hhoa b9c Trton Khat nghiởn Uni: [ ip b n z cọu foi 12 LUCSệ MU TRlbiH B Y QUYIN LUC VN Q N TệM TT 13 - Trang bra cfm3 - Trang phu bia 14 Nbi dung trinh bọy phn Nbi dung trlnh buy ph n s0LAON0- THỹDNGB YAHO( HCUYNTUNA NH XY D fNG VI4 IIễA DONT NGIlI P LM III HệA QUANDAO OQNG T@ NGN ING THUONG Cệ PilN \I T NAM TiQNH YUQNG 15 Bể GIRO DCC V DO TAO BO LAB DQI?G - THUONG Bfl'-t V LA H O I TR tfểNG il NG IIQC LAO DQNG -D HQF NTUW M X Y DOUG VN Hể.4 DOAM NGHIli P LM HI HềA QUAN LAO D()NG TAI NG N MG THUOiG Cể PH N VIST NAM VUQNG Chuyốn ngnh: Quiri tri nhn lic fv! sú: 60340404 LL SAN YEN TIC SI QUAN TRI NTt N UC CN BQ HLfểNG DN KHOA H C: 15 Tmmg 2.2 , , , , , , ,., , ,. Chuong3 , , ., BầG ODQ V DOT8O B0 no n9NG -ri-USG BINH v xi u0i X Y DOG VN HểA DOCNH NG P LII Hf HểA QUAN Hb LAO DONG TQ NGN HKG KONG Cế PHN QT NAM THJNH VUQNG Chuyờn ngỏnh: Quón tri nhõn lỗic 60340404 TểM TT LUJAN VN TQC Sl QUN TQ NHN L1,1C H NQl - 2013 18 Cụng trinh dupc hoỏn thỳnh tai: DAI HQC LAO DQxG H HQl Nguúi huúng dan khoa hoc: /Gfii rừ fip rộs ciic danh Ron lips ớipc vi) Phnbiỗnl: ,.,.,., Luz von du9c bin v'j ii Hei dúog chỏm main võn Dai hpc Lao dong Xd hfoi Dal hgc Wc irộn rrung ttrú stru Khoa Sun dpi hoo, fr'rúrp Dai hpc Lao dgng X húi 19 B@ GIO D IC Y. DO TAO B0 Jo $0NG THUGNG BiNH V X H(I1 TR tfG I1@I HQC_ LAO DQô G -P HQI LUC VL Tii C SI QU N TRI >irULUC Ho tộn hoc v iộn' HồĐi - 2014 20 PI-UI UC Sể QUY TRhH BO V 21 l Dpi din Klioa Sau dli h9c kim tra cộc dim kijo bio vj vi bo quyet dĂnh cựa I-tim trôúằg fi vip thnh llp Ftối aũng chộằ var tbic si vs kiai thiju Tliu Hai d8n8 d9c IQ ljch kboa h9c cita h9c viốn vl cc dim kim ci thiet de h9c vi5n dmĂrc bo vj luis (ndu cú) vE ly ljch khoa h9c vl qu trinh dio cita h9c viốn Tc gii lun vdn trinli by tũm tit nei dung l lJii khúng qu 20 pliiit Cre phtn bis dic ahh xột v mn ertu hũi. - - Cc thnh viộn Hai dúng vl nhihig nguũi tham dy n0u cflu húi Tc gi tri tũi ci cfiu húi Nguũi ** oa h9c dy rihJ xột (NÊu oguũi hu6ng din vỡng test thl Thu kj Hai hong dic thay) 11 TM ben kilm phieu d9c biốn bn kim phiJu cha Hai d8ng 12 Chự tich Hai dúng d9c bile btn cựa Hai dúng chiam IQ vi t c8eg b0 kit qu bio vl 13 Ogi biộu ph& biộu j kim (nộu cú) 14 Tfic gii luj viti ph$t bis y ki ln 15 Chự tjch Hai d yộn bo kit thực buúi bo vt tum von vl chiỡc mimg dic viốti dfi bio vg thoh cúrig Oi4m dnh gi$ IQ von the si cita tong thinh e ito theo thang diam 10, le 45n 0,5 Dio tu(in Yri li truHg bỡnh cong tieni chi cựa cc thnh viốn Hpi hong chain m oren kim d) lugn vọn dit foul gla1(tử 8,5 abu 10 aiirii) - Uvọn duqc viồt v6i che hop lj, r6 rọng, myh lqc vồ d6ng guy djnh ciia Tru6ng Dei hpc Lao dong -Yo hai, hfiu nbu kh8ng mile cÊc li trlnh bồy vọn bọn loi chinh tọ dồnh may (kb 1{nan niy dra ử-Ên y kim th$ng nhlt cita ci h8i phọn bign vồ ngtttri hudrig din, kồt hpp vửi dọnh giồ chung eric H9i dong) - Niji dung vọ ket quồ nghiửn cilu c6 drửm m6i, c6 gi$ ttj v5 mot khoa h9c, cử 22 tinh tfii, cử the ip doug nghiửn cd vử thuc tim l?nh syc cia l vọri - Tra lửi day dii vi cử rich ihay3i pivc cao it cọ ccc chu hửi ciia ccc thọnh vien hali dong c ilng += 8* thalD der b Lugn vfin loki klili (tri 7,0 dilm don 8,4 diiin) - Kit qsọ nghi4n ette ele lu r v8ằ cử gf4 in khoe hgc ằ lvs tie - Ket in l vlln h9p IQ, h ldc, the there trinli b$y theo diing quy djnli eta Trutrag Dsi h;c Lao d g - Yr hĐi - Hy vito tdo8 boy roy buoi boo v c6u d$og M dog d4og fltd gisn quy d(nh Tri l6i duke 80% erin hửi cia ccc tblnh vien hei dGng vi ngu6i thani dl c Lujn vọri dot ichi traiig blnli (tirJlLditm d 6,9 div) - Ludri vọri thyc hijti du9c mdc dich nhijm vp nghiin ciru de m - KM chu Itku vie h9p 1), tọọ thitc trinh b$y theo d6ng quy djnh cia Tru6ng Dsi h9c Lao dgng -XI h9i - H9c vien trlnh boy buử i biIO vt ta rọng, diing th6i gian quy d - Tri lửi dupc to 60% oử 16a s5 chu hửi c0a c4c tIọnh vien hei ng v3 ngvửi d Luin vtn kli$ng mt you cm (dudi diem) - U vọri kh8ng from thọnh dupc mdc tila, nbitm v9 aa &t Up lu4n cửn quọ se siit, cửn cử di oi sai yửt - Kit cau lu(m vtn khửng hpp 1y, the thiic tririh boy vọ k that in in c6n white sai sửt, chwa theo diing guy d{nh cua Truửng D gi h9c Lao dGng Xọ hĐ1 - like vie trlnh boy irong buửi tilo vg Ihi u ty lie Kb8ng trfi l6i duqc hae tri l6i cic ciiu h6i etta cic thọnh vi$n hei doug c6n l 8 >ửrig d y diL sai kien tliiic - Trutmg h9p nọy hpc vien phọi sta chCa de boo vj the hai Ljch họn vj U thii hai c(ia ltlioọ li9c phọi duqc djnh suu ng$y cu8i cọng etta ky bin v lila thlr uhrit b AOV4 lU# VOn l?ba 23
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cán bộ quản lý của công ty cổ phần đầu tư và xây lắp thành an 386LATS đại học lao động xã hội , Nâng cao năng lực cán bộ quản lý của công ty cổ phần đầu tư và xây lắp thành an 386LATS đại học lao động xã hội , Nâng cao năng lực cán bộ quản lý của công ty cổ phần đầu tư và xây lắp thành an 386LATS đại học lao động xã hội , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁN BỘ VÀ NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, BẢNG PHỎNG VẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG, DANH MỤC HÌNH VẼ VI, Dlln 2. Quylt niy they th Quyet s$ 356/QD-DHLDXH ngåy, + Hp vs tin h9c vitn, Tif ii & trmg wcbaiie (in nghilnQ., 9ói dung chi tiet ...... .................................................................., MÅU TRlbiH B Y QUYIN LUC VÄN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay