Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ban biên tập truyền hình cáp, đài truyền hình việt nam LATS đại học lao động xã hội

166 207 0
  • Loading ...
1/166 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 17:09

1 LI CAM OAN Tụi xin cam oan ti Nõng cao cht lng ngun nhõn lc ti Ban Biờn truyn hỡnh cỏp, i Truyn hỡnh Vit Nam l cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏ nhõn tụi Cỏc s liu, ti liu c s dng Lun ny l trung thc v cha tng c cụng b cỏc cụng trỡnh nghiờn cu khỏc Tỏc gi V Th Thỳy Hng MC LC M U 1 Tớnh cp thit ca ti Tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti 3 Mc ớch, nhim v nghiờn cu ca lun i tng, phm vi nghiờn cu 5 Phng phỏp nghiờn cu úng gúp mi ca lun .6 Kt cu ca lun CHNG C S Lí LUN V NNG CAO CHT LNG NGUN NHN LC TRONG T CHC 1.1 Mt s khỏi nim cú liờn quan 1.1.1 Ngun nhõn lc 1.1.2 Cht lng ngun nhõn lc 10 1.1.3 Nõng cao cht lng ngun nhõn lc t chc .11 1.2 Ni dung nõng cao cht lng ngun nhõn lc t chc 13 1.2.1 Nõng cao trớ lc 14 1.2.2 Nõng cao th lc .17 1.2.3 Nõng cao tõm lc 22 1.3 Cỏc nhõn t nh hng n cht lng ngun nhõn lc 26 1.3.1 Nhõn t bờn ngoi t chc .26 1.3.2 Nhõn t bờn t chc 29 1.4 Kinh nhim v nõng cao cht lng ngun nhõn lc ca cỏc t chc, doanh nghip v ngoi nc 34 CHNG 42 THC TRNG CHT LNG NGUN NHN LC TI BAN BIấN TP TRUYN HèNH CP, I TRUYN HèNH VIT NAM 42 2.1 Gii thiu khỏi quỏt v Ban Biờn truyn hỡnh cỏp, i Truyn hỡnh Vit Nam 42 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin .42 2.1.2 Chc nng, nhim v 44 2.1.3 C cu t chc ca Ban Biờn truyn hỡnh cỏp, i Truyn hỡnh Vit Nam 46 2.2 Phõn tớch thc trng nõng cao cht lng ngun nhõn lc ca Ban Biờn truyn hỡnh cỏp, i Truyn hỡnh Vit Nam 47 2.2.1 S lng, c cu, trỡnh lao ng 47 2.2.2 Cht lng ngun nhõn lc 52 2.2.3 Hot ng nõng cao cht lng ngun nhõn lc .57 2.3 ỏnh giỏ v thc trng nõng cao cht lng ngun nhõn lc ca Ban Biờn truyn hỡnh cỏp, i Truyn hỡnh Vit Nam 62 2.3.1 u im 62 2.3.2 Hn ch v nguyờn nhõn 66 CHNG 75 GII PHP NNG CAO CHT LNG NGUN NHN LC TI BAN BIấN TP TRUYN HèNH CP, I TRUYN HèNH VIT NAM 75 3.1 Phng hng nõng cao cht lng ngun nhõn lc ca Ban Biờn truyn hỡnh cỏp, i Truyn hỡnh Vit Nam 75 3.1.1 Phng hng phỏt trin chung ca Ban Biờn truyn hỡnh cỏp, i Truyn hỡnh Vit Nam 75 3.1.2 Phng hng nõng cao cht lng ngun nhõn lc ca Ban Biờn truyn hỡnh cỏp, i Truyn hỡnh Vit Nam 76 3.2 Mt s gii phỏp nõng cao cht lng ngun nhõn lc ti Ban Biờn truyn hỡnh cỏp, i Truyn hỡnh Vit Nam 79 3.2.1 Xõy dng v trớ vic lm lm c s qun lý v s dng cụng chc, viờn chc v ngi lao ng mt cỏch hiu qu hn 79 3.2.2 Hon thin, sa i quy ch ỏnh giỏ lao ng 83 3.2.3 B trớ, s dng lao ng thớch hp ti cỏc b phn, phũng ban .84 3.2.4 Hon thin v tng cng cụng tỏc o to .84 3.2.5 Xõy dng v hon thin h thng chớnh sỏch i vi i ng cỏn b qun lý 87 3.2.6 Ci cỏch tin lng .88 3.2.7 Nõng cao sc khe cho ngi lao ng .90 3.2.8 Nõng cao ý thc ca ngi lao ng 92 3.2.9 Xõy dng v phỏt trin húa n v 94 3.2.10 Nõng cao s on kt, gn bú gia cỏc thnh viờn n v 96 3.2.11 Nõng cao hiu qu hot ng ca cỏc t chc ng, on th cụng tỏc nõng cao cht lng ngun nhõn lc ti n v 96 3.3 Mt s khuyn ngh vi Tng Giỏm c v cỏc ban tham mu liờn quan ca i Truyn hỡnh Vit Nam v vic nõng cao cht lng ngun nhõn lc 98 KT LUN 100 DANH MC TI LIU THAM KHO 102 PH LC 01 105 PH LC 02 110 DANH MC BNG BIU Bng 1.1 Tiờu chun phõn loi sc khe theo th lc 18 Bng 1.2 Tiờu chun phõn loi sc khe theo th lc 19 i vi hc sinh cỏc trng i hc, trung hc chuyờn nghip, dy ngh Bng 1.3 Tiờu chun phõn loi sc khe theo th lc 19 48 i vi lao ng cỏc ngh, cụng vic Bng 2.1 Thng kờ c cu lao ng theo tớnh cht lao ng Bng 2.2 Thng kờ c cu lao ng theo gii tớnh 49 Bng 2.3 C cu chc danh cụng vic thuc trc 50 ca 51 Trỡnh chuyờn mụn, nghip v ca cụng 52 tip nm 2014 ca Ban Biờn truyn hỡnh cỏp Bng 2.4 C cu lao ng theo tui nm 2014 Ban Biờn truyn hỡnh cỏp Bng 2.5 chc, viờn chc v lao ng ca Ban Biờn truyn hỡnh cỏp Bng 2.6 Mc phự hp ca sc khe ngi lao ng 53 vi cụng vic c giao Bng 2.7 Tỡnh trng sc khe ca ngi lao ng ti 54 n v Bng 2.8 Mc phự hp ca chuyờn ngnh o to 58 59 60 vi cụng vic c giao Bng 2.9 Tng hp cỏc lp o to Bng 2.10 Mc tham gia cỏc lp o to ti n v Bng 2.11 Cht lng cụng chc, viờn chc gi chc v Bng 3.1 qun lý ti n v ỏnh giỏ cht lng khúa hc Bng 3.2 Bng ỏnh giỏ nng lc hc viờn sau o to 68 86 87 DANH MC BIU , S S 2.1 46 47 C cu t chc b mỏy ca Ban Biờn truyn hỡnh cỏp Biu 2.1 S lng ngun nhõn lc ca Ban Biờn truyn hỡnh cỏp cỏc nm (2010-2014) M U Tớnh cp thit ca ti Nõng cao cht lng ngun nhõn lc ó tr thnh mt nhng nhim v hng u ca mi t chc, doanh nghip v mi quc gia trờn th gii Nhiu quc gia ó t ngi vo v trớ trung tõm ca s phỏt trin v cỏc chin lc phỏt trin ngun nhõn lc nhm phc v tt cỏc yờu cu phỏt trin trc mt v lõu di ca mỡnh Kinh nghim cho thy, s phỏt trin thnh cụng ca mt nc l gn cht vi chớnh sỏch v chin lc nõng cao cht lng ngun nhõn lc Cú th núi ton b quyt thnh cụng ca mt quc gia xột cho cựng, u da vo yu t ngi ng v Nh nc ta cú quan im, chớnh sỏch nht quỏn v vic xõy dng, phỏt trin ngi Ti i hi ng ln th XI (2011), ng ta tip tc xỏc nh ngi, nhõn t ngi l mt nm quan im phỏt trin phỏt huy ti a nhõn t ngi, coi ngi l ch th, ngun lc ch yu v l mc tiờu ca s phỏt trin; l mt ba khõu t phỏ chin lc phỏt trin nhanh ngun nhõn lc, nht l ngun nhõn lc cht lng cao Ngy nay, Vit Nam ang thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa v hi nhp quc t, nờn ũi hi mt lc lng ụng o nhõn lc cú trỡnh cao, cú kh nng lm vic mụi trng cụng ngh v cnh tranh Do vy, nõng cao cht lng ngun nhõn lc ỏp ng nhng thay i nhanh chúng ca cụng ngh sn xut, l yu t then cht bo m nn kinh t Vit Nam phỏt trin theo hng hin i, bn vng Ngy nay, s ng dng ngy cng rng rói nhng thnh tu ca khoa hc v cụng ngh hin i vo quỏ trỡnh sn xut ó lm nng sut lao ng tng nhanh Tuy nhiờn, khoa hc v cụng ngh dự cú sc mnh th no cng khụng th thay th hon ton vai trũ ca ngi Ngun nhõn lc úng mt vai trũ quan trng, quyt nh quỏ trỡnh sn xut, tng trng v phỏt trin kinh t xó hi Th gii ang cú xu hng chuyn t nn kinh t da vo s giu cú ca cỏc ngun ti nguyờn sang kinh t tri thc Trong bi cnh nh vy, ngun lc ngi cng tr thnh ng lc ch yu ca s phỏt trin nhanh v bn vng Cng lnh xõy dng t nc thi k quỏ v chin lc phỏt trin kinh t - xó hi ca ng ó ch rừ: ngi l ngun lc quan trng nht, l ngun lc ca mi ngun lc, quyt nh s hng thnh ca t nc Cựng vi s hi nhp quc t, bỏo chớ, truyn thụng Vit Nam núi chung v Ban Biờn truyn hỡnh cỏp, i Truyn hỡnh Vit Nam núi riờng phi chu sc ộp cnh tranh gay gt hn t bỏo chớ, truyn thụng nc ngoi m a phn l vt tri v cụng ngh, k thut, tớnh chuyờn nghip, ti chớnh, S hi nhp t yờu cu cao hn v trỡnh tin hc, ngoi ng, hiu bit thụng l v lut phỏp quc t i vi i ng phúng viờn, biờn viờn, t thỏch thc vic gi vng lp trng, bnh lnh nh bỏo, gi vng nh hng phỏt trin t nc, m bo an ninh, quc phũng, gi gỡn bn sc húa dõn tc v phỏt trin bn vng t nc Bờn cnh ú, nhng c quan bỏo chớ, truyn thụng v Ban Biờn truyn hỡnh cỏp, i Truyn hỡnh Vit Nam núi riờng cng ng trc nhng ũi hi mi, lm th no nõng cao cht lng chng trỡnh ỏp ng c yờu cu v nhim v mi; ng thi tho yờu cu ngy cng cao ca khỏn gi truyn hỡnh v ngoi nc Thc trng trờn ó t yờu cu cp thit v lõu di i vi Ban Biờn truyn hỡnh cỏp, i Truyn hỡnh Vit Nam, ú l cn phi nõng cao cht lng ngun nhõn lc nhm ỏp ng yờu cu hi nhp quc t v s phỏt trin bn vng Do ú tỏc gi ó la chn ti Nõng cao cht lng ngun nhõn lc ti Ban Biờn truyn hỡnh cỏp, i Truyn hỡnh Vit Nam Tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti Nõng cao cht lng ngun nhõn lc luụn l c ng, Nh nc v cỏc c quan chuyờn mụn quan tõm Vic nõng cao cht lng ngun nhõn lc c ng nhn mnh ti i hi ng ln th XI nm 2011 Chin lc phỏt trin nhõn lc Vit Nam thi k 2011-2020 ó c Chớnh ph thụng qua Quyt nh s 579/Q-TTg, ngy 19-4-2011 Quy hoch phỏt trin nhõn lc Vit Nam giai on 2011-2020 cng ó c Th tng Chớnh ph ký ti Quyt nh 1216/Q-TTg, ngy 22-7-2011 ú l nhng bn phỏp lý quan trng cú tớnh nh hng phỏt trin nhõn lc Vit Nam n nm 2020, phc v s nghip cụng nghip húa, hin i húa t nc v ỏp ng yờu cu hi nhp quc t ỏn tng th phỏt trin th lc, tm vúc ngi Vit Nam giai on 2011-2030 ó c Th tng Chớnh Phỳ ký quyt nh phờ duyt ngy 28/4/2011 Cỏc chng trỡnh ca ỏn: nghiờn cu trin khai, ng dng nhng yu t ch yu tỏc ng n th lc, tm vúc ngi Vit Nam; Chm súc dinh dng kt hp vi cỏc chng trỡnh chm súc sc khe, cht lng dõn s cú liờn quan; Phỏt trin th lc, tm vúc bng gii phỏp tng cng giỏo dc th cht i vi hc sinh t 03 tui n 18 tui; Tuyờn truyn, giỏo dc, nõng cao nhn thc v thay i hnh vi xó hi v phỏt trin th lc, tm vúc ngi Vit Nam Mc tiờu hng ti ca ỏn ú l nõng cao cht lng ngun nhõn lc, phc v s nghip cụng nghip húa, hin i húa t nc; tng bc tng cht lng ging nũi v tng tui th khe mnh ca ngi Vit Nam PI-U: LUN SE 81.4L TRINH BAY QUYEĩ DE CL ONG BQ GINO DCC V DO TAO BQ LAO DQHG - THLfONG BINi:I V X HQ1 TRtfềNG DAI DQC LAO DQNG - X BQI LUNVAN TIC SI Chuyộn ngnh: Qun @ RIlR IEC M ngnh: 60340404 TẫN Dẩ TI LUN VN 10 Lx docbondc -2 Tin h han h ng h ien c iru herr uan tien de ter Lee ủ ớch, nhiem v u nghien cnn Doi tiipng, ph m vi nghien cnn * Ph iirrng phỏp 9úi dung chi tiet 11 Afin 03: Bụn k hoqclt t(rc hien de ti Wrong qHyen de cu'iyng K ẩ H O CH TH \IC H l E, N TI ậ T l Tb%oo i[ Ba dau Nhan xet vi xọc nhsn f19c s'iộn etta Ng irửi hirửng dI D hhoa b9c Trton Khat nghiởn Uni: [ ip b n z cọu foi 12 LUCSệ MU TRlbiH B Y QUYIN LUC VN Q N TệM TT 13 - Trang bra cfm3 - Trang phu bia 14 Nbi dung trinh bọy phn Nbi dung trlnh buy ph n s0LAON0- THỹDNGB YAHO( HCUYNTUNA NH XY D fNG VI4 IIễA DONT NGIlI P LM III HệA QUANDAO OQNG T@ NGN ING THUONG Cệ PilN \I T NAM TiQNH YUQNG 15 Bể GIRO DCC V DO TAO BO LAB DQI?G - THUONG Bfl'-t V LA H O I TR tfểNG il NG IIQC LAO DQNG -D HQF NTUW M X Y DOUG VN Hể.4 DOAM NGHIli P LM HI HềA QUAN LAO D()NG TAI NG N MG THUOiG Cể PH N VIST NAM VUQNG Chuyốn ngnh: Quiri tri nhn lic fv! sú: 60340404 LL SAN YEN TIC SI QUAN TRI NTt N UC CN BQ HLfểNG DN KHOA H C: 15 Tmmg 2.2 , , , , , , ,., , ,. Chuong3 , , ., BầG ODQ V DOT8O B0 no n9NG -ri-USG BINH v xi u0i X Y DOG VN HểA DOCNH NG P LII Hf HểA QUAN Hb LAO DONG TQ NGN HKG KONG Cế PHN QT NAM THJNH VUQNG Chuyờn ngỏnh: Quón tri nhõn lỗic 60340404 TểM TT LUJAN VN TQC Sl QUN TQ NHN L1,1C H NQl - 2013 18 Cụng trinh dupc hoỏn thỳnh tai: DAI HQC LAO DQxG H HQl Nguúi huúng dan khoa hoc: /Gfii rừ fip rộs ciic danh Ron lips ớipc vi) Phnbiỗnl: ,.,.,., Luz von du9c bin v'j ii Hei dúog chỏm main võn Dai hpc Lao dong Xd hfoi Dal hgc Wc irộn rrung ttrú stru Khoa Sun dpi hoo, fr'rúrp Dai hpc Lao dgng X húi 19 B@ GIO D IC Y. DO TAO B0 Jo $0NG THUGNG BiNH V X H(I1 TR tfG I1@I HQC_ LAO DQô G -P HQI LUC VL Tii C SI QU N TRI >irULUC Ho tộn hoc v iộn' HồĐi - 2014 20 PI-UI UC Sể QUY TRhH BO V 21 l Dpi din Klioa Sau dli h9c kim tra cộc dim kijo bio vj vi bo quyet dĂnh cựa I-tim trôúằg fi vip thnh llp Ftối aũng chộằ var tbic si vs kiai thiju Tliu Hai d8n8 d9c IQ ljch kboa h9c cita h9c viốn vl cc dim kim ci thiet de h9c vi5n dmĂrc bo vj luis (ndu cú) vE ly ljch khoa h9c vl qu trinh dio cita h9c viốn Tc gii lun vdn trinli by tũm tit nei dung l lJii khúng qu 20 pliiit Cre phtn bis dic ahh xột v mn ertu hũi. - - Cc thnh viộn Hai dúng vl nhihig nguũi tham dy n0u cflu húi Tc gi tri tũi ci cfiu húi Nguũi ** oa h9c dy rihJ xột (NÊu oguũi hu6ng din vỡng test thl Thu kj Hai hong dic thay) 11 TM ben kilm phieu d9c biốn bn kim phiJu cha Hai d8ng 12 Chự tich Hai dúng d9c bile btn cựa Hai dúng chiam IQ vi t c8eg b0 kit qu bio vl 13 Ogi biộu ph& biộu j kim (nộu cú) 14 Tfic gii luj viti ph$t bis y ki ln 15 Chự tjch Hai d yộn bo kit thực buúi bo vt tum von vl chiỡc mimg dic viốti dfi bio vg thoh cúrig Oi4m dnh gi$ IQ von the si cita tong thinh e ito theo thang diam 10, le 45n 0,5 Dio tu(in Yri li truHg bỡnh cong tieni chi cựa cc thnh viốn Hpi hong chain m oren kim d) lugn vọn dit foul gla1(tử 8,5 abu 10 aiirii) - Uvọn duqc viồt v6i che hop lj, r6 rọng, myh lqc vồ d6ng guy djnh ciia Tru6ng Dei hpc Lao dong -Yo hai, hfiu nbu kh8ng mile cÊc li trlnh bồy vọn bọn loi chinh tọ dồnh may (kb 1{nan niy dra ử-Ên y kim th$ng nhlt cita ci h8i phọn bign vồ ngtttri hudrig din, kồt hpp vửi dọnh giồ chung eric H9i dong) - Niji dung vọ ket quồ nghiửn cilu c6 drửm m6i, c6 gi$ ttj v5 mot khoa h9c, cử 22 tinh tfii, cử the ip doug nghiửn cd vử thuc tim l?nh syc cia l vọri - Tra lửi day dii vi cử rich ihay3i pivc cao it cọ ccc chu hửi ciia ccc thọnh vien hali dong c ilng += 8* thalD der b Lugn vfin loki klili (tri 7,0 dilm don 8,4 diiin) - Kit qsọ nghi4n ette ele lu r v8ằ cử gf4 in khoe hgc ằ lvs tie - Ket in l vlln h9p IQ, h ldc, the there trinli b$y theo diing quy djnli eta Trutrag Dsi h;c Lao d g - Yr hĐi - Hy vito tdo8 boy roy buoi boo v c6u d$og M dog d4og fltd gisn quy d(nh Tri l6i duke 80% erin hửi cia ccc tblnh vien hei dGng vi ngu6i thani dl c Lujn vọri dot ichi traiig blnli (tirJlLditm d 6,9 div) - Ludri vọri thyc hijti du9c mdc dich nhijm vp nghiin ciru de m - KM chu Itku vie h9p 1), tọọ thitc trinh b$y theo d6ng quy djnh cia Tru6ng Dsi h9c Lao dgng -XI h9i - H9c vien trlnh boy buử i biIO vt ta rọng, diing th6i gian quy d - Tri lửi dupc to 60% oử 16a s5 chu hửi c0a c4c tIọnh vien hei ng v3 ngvửi d Luin vtn kli$ng mt you cm (dudi diem) - U vọri kh8ng from thọnh dupc mdc tila, nbitm v9 aa &t Up lu4n cửn quọ se siit, cửn cử di oi sai yửt - Kit cau lu(m vtn khửng hpp 1y, the thiic tririh boy vọ k that in in c6n white sai sửt, chwa theo diing guy d{nh cua Truửng D gi h9c Lao dGng Xọ hĐ1 - like vie trlnh boy irong buửi tilo vg Ihi u ty lie Kb8ng trfi l6i duqc hae tri l6i cic ciiu h6i etta cic thọnh vi$n hei doug c6n l 8 >ửrig d y diL sai kien tliiic - Trutmg h9p nọy hpc vien phọi sta chCa de boo vj the hai Ljch họn vj U thii hai c(ia ltlioọ li9c phọi duqc djnh suu ng$y cu8i cọng etta ky bin v lila thlr uhrit b AOV4 lU# VOn l?ba 23
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ban biên tập truyền hình cáp, đài truyền hình việt nam LATS đại học lao động xã hội , Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ban biên tập truyền hình cáp, đài truyền hình việt nam LATS đại học lao động xã hội , Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ban biên tập truyền hình cáp, đài truyền hình việt nam LATS đại học lao động xã hội , CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC, THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BAN BIÊN TẬP TRUYỀN HÌNH CÁP, ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, QUY CÁCH TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ, DANH MỤC HÌNH VẼ VI, Dlln 2. Quylt niy they th Quyet s$ 356/QD-DHLDXH ngåy, Von d4 dupc ngbién c6u pliäi cd gi$ tij klioa h‹;›c vä tfieu Inn;, Mpc dich Y giiiIg1_YiLn_ ghi&i c6u _ _, Kh6ng trfch dia ah0ng kimtbùc yh5 bién, oigi ogubi ‹liu biÉt cùng nhu kb8ng, S. DiscN: Diacbt trang website, T6t ti§u kb6ng có tra tàc tb»o tbù ltABC ttt dàu cùa lda co quao 0»t « +z £ ty T@‹w Tt@ M@ +0 W 7 B4 +‹, 9ói dung chi tiet ...... .................................................................., MÅU TRlbiH B Y QUYIN LUC VÄN, Chuong3 .„ .............. ............... ........................ ...,....... ........ ............ .... ......

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay