Tội sử dụng trái phép chất ma túy theo pháp luật hình sự việt nam

16 51 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 16:45

Đại học quốc gia hà nội Khoa luật - Hoàng Văn V-ơng Tội sử dụng trái phép chất ma túy Theo pháp luật hình việt nam chuyên ngành: Luật hình Mã số: 60.38.40 luận văn thạc sĩ luật học Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: GS TS võ khánh vinh Hà Nội - 2006 MC LC LI NểI U Tớnh cp thit ca ti Mc ớch, nhim v nghiờn cu ca lun i tng, phm vi, phng phỏp nghiờn cu ca lun im mi ca lun Kt cu ca lun CHNG NHNG VN CHUNG V TI S DNG TRI PHẫP CHT MA TY 1.1 Chớnh sỏch hỡnh s ca Nh nc ta v ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy 1.1.1 Chớnh sỏch hỡnh s i vi Ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy theo B lut Hỡnh s 1985 sa i, b sung nm 1997 10 1.1.2 Chớnh sỏch hỡnh s i vi Ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy theo B lut Hỡnh s nm 1999 11 1.2 Khỏi nim v Ti s dng trỏi phộp cht ma tỳyError! Bookmark not defined 1.3 Thc trng nghin ma tỳy Vit Nam v hu qu ca t nn nghin ma tỳy Error! Bookmark not defined 1.3.1 Thc trng nghin ma tỳy Vit Nam Error! Bookmark not defined 1.3.2 Hu qu ca t nn nghin ma tuý hnh vi s dng trỏi phộp cht ma tuý Error! Bookmark not defined 1.4 Lch s cỏc quy nh ca phỏp lut hỡnh s i vi Ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy Error! Bookmark not defined KT LUN CHNG Error! Bookmark not defined CHNG CC DU HIU PHP Lí HèNH S CA TI S DNG TRI PHẫP CHT MA TY TRONG B LUT HèNH S VIT NAM 1999 Error! Bookmark not defined 2.1 Cỏc du hiu phỏp lý nh ti c bn ca Ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy Error! Bookmark not defined 2.1.1 Khỏch th ca ti s dng trỏi phộp cht ma tỳyError! Bookmark not defined 2.1.2 Mt khỏch quan ca Ti s dng trỏi phộp cht ma tỳyError! Bookmark not defin 2.1.3 Ch th ca Ti s dng trỏi phộp cht ma tỳyError! Bookmark not defined 2.1.4 Mt ch quan ca Ti s dng trỏi phộp cht ma tỳyError! Bookmark not defined 2.1.4.1 Li Error! Bookmark not defined 2.1.4.2 ng c, mc ớch phm ti Error! Bookmark not defined 2.2 Cỏc du hiu phỏp lý nh khung ca Ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy Error! Bookmark not defined 2.3 Hỡnh pht v cỏc bin phỏp t phỏp ỏp dng i vi ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy Error! Bookmark not defined 2.3.1 Hỡnh pht Error! Bookmark not defined 2.3.2 Cỏc bin phỏp t phỏp Error! Bookmark not defined KT LUN CHNG Error! Bookmark not defined CHNG THC TIN P DNG PHP LUT HèNH S V TI S DNG TRI PHẫP CHT MA TY NC TA TRONG THI GIAN QUA V VIC HON THIN CC QUY NH CA PHP LUT HèNH S V TI S DNG TRI PHẫP CHT MA TY Error! Bookmark not defined 3.1 ng li x lý i vi hnh vi s dng trỏi phộp cht ma tuýError! Bookmark not 3.2 Thc tin xột x Ti s dng trỏi phộp cht ma tuýError! Bookmark not defined 3.3 Mt s kin ngh v vic hon thin cỏc quy nh ca phỏp lut hỡnh s v Ti s dng trỏi phộp cht ma tuý Error! Bookmark not defined 3.3.1 i vi hng x lý hnh vi s dng trỏi phộp cht ma tuýError! Bookmark not d 3.3.2 Cỏc gii phỏp u tranh v phũng nga chungError! Bookmark not defined 3.3.2.1 V kinh t, hoỏ, xó hi Error! Bookmark not defined 3.3.2.2 V nhn thc v giỏo dc Error! Bookmark not defined 3.3.2.3 Cỏc khuyn ngh v hon thin phỏp lut v ma tỳyError! Bookmark not define PHN KT LUN Error! Bookmark not defined DANH MC TI LIU THAM KHO 90 LI NểI U Tớnh cp thit ca ti Bc vo th k XXI, tỡnh hỡnh th gii cú nhiu bin ng phc tp, khú lng Suy thoỏi kinh t ton cu tỏc ng n hu ht cỏc quc gia trờn th gii, khng b, chin tranh, mõu thun sc tc, tụn giỏo, thm ha, thiờn tai, dch bnh tip tc gia tng gõy nh hng khụng nh n an ninh trt t, an ton xó hi núi chung v cụng tỏc u tranh phũng, chng ma tỳy núi riờng Theo bỏo cỏo túm tt tỡnh hỡnh ma tuý th gii v khu vc 2008 tng s ngi nghin ma tuý trờn th gii khong trờn 208 triu ngi (4,9% dõn s th gii tui t 15 - 54) ó s dng ớt nht mt ln 12 thỏng [1] Bỏo cỏo nm 1993 ca Cc qun lý ma tỳy quc t ó vit: Trong hn hai mi nm qua, ton th gii ang chỳ ý n ton cu húa nn ma tỳy Trc õy my chc nm, nn ma tỳy ch l ca mt s ớt quc gia nhng ngy nay, c nhng quc gia cha b hi bi t nn hỳt, hớt ma tỳy cng ó khụng cũn ng ngoi cuc Ma tỳy lan trn nguy hi khp ton cu, ln súng hỳt hớt ma tỳy ngy cng lan rng, cng kch lit, sn xut ma tỳy ph bin khp ni trờn th gii Hot ng buụn lu ma tỳy honh hnh khp ni, ma tỳy khụng ch hy hoi sc khe ca nhõn loi m cũn nh hng n n nh xó hi quc t Vn ma tỳy ó cu thnh s uy hip rt ln i vi s sinh tn ca loi ngi v phỏt trin ca xó hi Theo bỏo cỏo ca c quan phũng chng ma tuý v ti phm ca Liờn Hp Quc (UNODC), hot ng buụn lu ma tuý mi nm em li khon li nhun khong 500 t USD ch ng th hai sau hot ng buụn bỏn v khớ [2] Vit Nam cng khụng ngoi l, tớnh n ht ngy 30/11/2008 Vit Nam cú khong 173.603 ngi nghin ma tỳy, ú ỏng chỳ ý l cỏn b, cụng nhõn, viờn chc l 4.837 ngi v 288 ngi l hc sinh, sinh viờn [3] iu ỏng lo ngi hn l ngi nghin ma tỳy cú tui ngy cng tr (di 18 tui chim 4,5%, di 30 tui l 68,3% v 80% ang tui lao ng, t l nghin nam gii l 95,47%, n gii chim 4,53% v quan trng l t l tỏi nghin sau cai (theo bỏo cỏo l hn 80% t l rt cao) õy l nghiờm trng hin nay, i tng khụng ch trung nhúm ngi cú trỡnh dõn trớ thp, khụng ngh nghip, cú tin ỏn tin s m cũn lan sang c nhng i tng cú trỡnh hc cao, cụng vic n nh v kinh t khỏ gi Hin tng ny ó gõy nờn nhiu hu qu nghiờm trng cho bn thõn, gia ỡnh v xó hi, hy hoi sc khe, nhõn cỏch ca bn thõn, phỏ v hnh phỳc gia ỡnh, thit hi v kinh t, ri lon trt t an ton xó hi, nh hng ti s phỏt trin ca ging nũi Trc tỡnh hỡnh ú, vic gim thiu ti a s ngi nghin ma tỳy, cỏc hnh vi chuyn, buụn bỏn, s dng trỏi phộp cht ma tỳy l cp thit cn c ngn chn Nhiu bin phỏp ó c t th hin chớnh sỏch phỏp lut, chớnh sỏch xó hi ca Nh nc, th hin rừ quan im ca ng v Nh nc v phũng, chng, x lý cỏc hnh vi s dng, buụn bỏn trỏi phộp cht ma tỳy Nhn thc c hu qu lõu di ca nú i vi kinh t - xó hi, s phỏt trin bn vng ca ging nũi, nhõn cỏch ngi t ginh c c lp cho n nay, ng v Nh nc ta ó ban hnh nhiu bn phỏp lut v cỏc chớnh sỏch gii quyt ny Tuy nú cha cú tớnh h thng m nm ri rỏc cỏc bn phỏp lut cao nht l cỏc bn Hin phỏp nm 1946, 1959, 1980 v Hin phỏp 1992, sa i, b sung nm 2001 ó th hin c chớnh sỏch vỡ mc tiờu phỏt trin bn vng ca ngi Cho n h thng cỏc bn phỏp lut quy nh tng i y v ny nh Phỏp lnh x lý vi phm hnh chớnh 2002 ó c sa i, b sung mt s iu nm 2007 v nm 2008, Lut Phũng, chng ma tỳy nm 2000 v c sa i, b sung mt s iu nm 2008, c bit B lut Hỡnh s nm 1999 v cỏc bn phỏp lut cỏc c quan ban ngnh ca Trung ng v a phng ó th hin nht quỏn quan im ca ng v Nh nc ta v nh x lý hnh chớnh, hỡnh s i vi nhng hnh vi vi phm phỏp lut v ma tỳy, cỏc bin phỏp cai nghin, to iu kin cho nhng ngi sau cai hũa nhp cng ng, tuyờn truyn, giỏo dc phũng, chng ma tỳy c thc hin rng rói BLHS u tiờn ca nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam nm 1985 ó quy nh nhúm ti phm v ma tỳy, nhng n ln sa i, b sung th t ti BLHS nm 1997, Ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy mi c quy nh ln u tiờn ti iu 185i n BLHS nm 1999, ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy c quy nh ti iu 199, song ni dung ca iu lut khụng thay i so vi iu 185i BLHS 1997 Trong thc tin ỏp dng phỏp lut hỡnh s cho thy iu lut ny cũn nhiu bt cp, s tỏc ng ca quy phm phỏp lut hỡnh s vo loi quan h ny khụng t c hiu qu cao m mt phn nguyờn nhõn l quy nh ca iu 199 BLHS cú ch cha phự hp vi thc t Vỡ vy, vic tip tc nghiờn cu sõu hn na lm sỏng t v mt khoa hc nhng iu lut, ng thi a nhng gii phỏp nhm gúp phn nõng cao hiu qu ca cụng tỏc u tranh phũng, chng ti phm núi chung v ti phm ma tỳy núi riờng l vic lm cn thit Do ú, vic cú mt cụng trỡnh khoa hc nghiờn cu v lun gii Ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy l mt yờu cu cp bỏch, thit thc õy chớnh l lý lun chng cho vic tụi quyt nh la chn ti ny lm Lun thc s lut hc ca mỡnh Mc ớch, nhim v nghiờn cu ca lun Vic nghiờn cu Ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy l mt rt phc tp, liờn quan n c lý lun v thc tin, cú th nghiờn cu di nhiu gúc khỏc nht l tỡnh hỡnh thc t ht sc a dng v phc ca cỏc loi ti phm hin Trong phm vi nh ca Lun ny, tụi ch xin t mc ớch v nhim v nghiờn cu mt s sau: - Lch s cỏc quy nh ca phỏp lut hỡnh s i vi ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy - Chớnh sỏch hỡnh s ca nh nc ta v Ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy - Tỡm hiu thc trng ca tỡnh hỡnh s dng trỏi phộp cht ma tỳy Vit Nam - Lm rừ thờm quy nh ca Lut hỡnh s Vit Nam v loi ti ny - Tỡm hiu thc tin ỏp dng quy phm ca iu 199 BLHS thc t ng thi, xem xột ch mt s vng mc thc tin ỏp dng, qua ú úng gúp mt s bin phỏp gúp phn hon thin quy phm phỏp lut v u tranh vi loi ti phm ma tỳy ny i tng, phm vi, phng phỏp nghiờn cu ca lun Phm vi ca Lun ch nghiờn cu v Ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy quy nh ti iu 199 BLHS di gúc lut hỡnh s Nhng trc ú cn phi xem xột tỡnh hỡnh s dng trỏi phộp cht ma tỳy trờn thc t, t ú tỡm rỳt nhng vng mc v hng gii quyt tng ng t c nhng mc ớch nh ó t trờn c s lý lun l phộp vt bin chng v vt lch s, Lun ó s dng mt s phng phỏp nghiờn cu nh: phng phỏp so sỏnh, phõn tớch ti liu, nghiờn cu lch s v phng phỏp tng hp cng nh nhng thnh tu ca khoa hc lut hỡnh s, khoa hc lut t tng hỡnh s, xó hi hc phỏp lut, thng kờ t phỏp, iu tra xó hi hc cụng trỡnh ca cỏc nh khoa hc, lut gia v ngoi nc lm rừ nghiờn cu im mi ca lun õy l cụng trỡnh u tiờn nghiờn cu mt cỏch ton din v Ti s dng trỏi phộp cht ma tuý trờn c hai bỡnh din l Lut hỡnh s v ti phm hc, c th: nghiờn cu v ỏnh giỏ v c im tỡnh hỡnh ti s dng trỏi phộp cht ma tuý, lm rừ khỏi nim v hnh vi s dng trỏi phộp cht ma tuý a cỏc c im riờng bit ca loi ti phm ny so sỏnh vi mt s loi ti phm khỏc; phõn tớch mt cỏch cú h thng chớnh sỏch hỡnh s, nguyờn tc x lý v TNHS i vi ti phm ny Phõn tớch thc tin ỏp dng TNHS i vi cỏc ti phm v ma tuý a nhng kin ngh nhm hon thin cỏc quy nh v loi ti ny cng nh cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu u tranh phũng v chng loi ti ny thi gian ti Kt cu ca lun Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho, lun gm chng vi kt cu nh sau: - Chng Nhng chung v Ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy - Chng Cỏc du hiu phỏp lý hỡnh s ca Ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy B lut Hỡnh s Vit Nam nm 1999 - Chng Thc tin ỏp dng phỏp lut hỡnh s v Ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy nc ta thi gian qua v vic hon thin cỏc quy nh ca phỏp lut hỡnh s v Ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy Bng kin thc ó c trang b nh trng, n lc ca bn thõn, kinh nghim thc tin v s ch dn tn tỡnh ca thy giỏo hng dn GS.TS Vừ Khỏnh Vinh v t b mụn t phỏp hỡnh s, tụi khụng cú tham vng a c nhng gii phỏp v phng hng ti u cho cuc u tranh phũng, chng v kim soỏt Ti phm s dng trỏi phộp cht ma tỳy hin nhng tụi mong mun gúp phn cụng sc ca mỡnh lm c s, phng hng cho cuc u tranh phũng, chng ti ny thi gian ti Ngoi ra, nhng nghiờn cu cụng phu ca ngi vit mt chng mc nht nh cú th khng nh rng õy l nghiờn cu chuyờn kho ng b u tiờn cp mt lun thc s cp n ti phm ny khoa hc lut hỡnh s Vit Nam Do ú, nú cũn cú ý ngha lm ti liu tham kho cn thit cho cỏc cỏn b nghiờn cu khoa hc, cỏn b ging dy, hc viờn cao hc v sinh viờn thuc chuyờn ngnh CHNG NHNG VN CHUNG V TI S DNG TRI PHẫP CHT MA TY 1.1 Chớnh sỏch hỡnh s ca Nh nc ta v ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy Lut hỡnh s núi riờng v phỏp lut núi chung l cụng c sc bộn cụng cuc xõy dng, bo v, cng c cỏc mi quan h xó hi mi v tin b Lut hỡnh s quỏ trỡnh xõy dng, ỏp dng v thi hnh phi quỏn trit, th ch húa ng li, chớnh sỏch ca ng cng sn Vit Nam phn ỏnh ý chớ, nguyn vng ca giai cp cụng nhõn v nhõn dõn lao ng Vit Nam Chớnh sỏch xõy dng v ỏp dng phỏp lut ca ng v Nh nc ta c gi l chớnh sỏch phỏp lut v mt nhng b phn quan trng ca chớnh sỏch phỏp lut l chớnh sỏch hỡnh s Trong ton b cỏc bin phỏp tỏc ng bng phỏp lut thỡ s tỏc ng ca ch ti hỡnh s bao gi cng nghiờm khc nht, ch ti hỡnh s ch phi ỏp dng m nhng bin phỏp nh hn nh: giỏo dc, k lut, hnh chớnh khụng t c hiu qu nh mong mun Chớnh sỏch hỡnh s l nh hng cho ton b hot ng thc tin ỏp dng phỏp lut hỡnh s ca cỏc c quan iu tra, truy t, xột x Chớnh sỏch hỡnh s c tuyờn truyn, ph bin nhõn dõn gúp phn xõy dng v hỡnh thnh ý thc phỏp lut xó hi ch ngha nhõn dõn Suy cho cựng phỏp lut ch phỏt huy c hiu lc, chớnh sỏch ng li ca ng v Nh nc ch c thc hin m phỏp lut, ng li chớnh sỏch ú c th hin hot ng thc t ca b mỏy nh nc, i sng hng ngy, hng gi ca mi cụng dõn[4] Hin nay, khoa hc phỏp lý cũn nhiu ý kin khỏc xung quanh khỏi nim v chớnh sỏch hỡnh s, nhng nhỡn chung cỏc ý kin u thng nht im c bn l: Chớnh sỏch hỡnh s l mt b phn ca chớnh sỏch phỏp lut, l chớnh sỏch ca nh nc lnh lc u tranh phũng, chng ti phm[5], chớnh sỏch hỡnh s th hin nhng quan im, ng li, chớnh sỏch v nhng nguyờn tc nh nc xõy dng v s dng cỏc bin phỏp hỡnh s u tranh phũng, chng ti phm Chớnh sỏch hỡnh s i vi ti s dng trỏi phộp cht ma tuý vi tớnh cỏch l mt b phn cu thnh chớnh sỏch hỡnh s, phi th hin c quan im ca ng v Nh nc i vi Ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy, cỏc nguyờn tc x lý i vi cỏc hnh vi phm ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy th hin tớnh nhõn o, cụng bng ca phỏp lut xó hi ch ngha Do tớnh nguy him cao ca hnh vi s dng trỏi phộp cht ma tỳy v trc nhng tỏc hi to ln hnh vi ny gõy thi gian qua, cựng vi s gia tng ca t nn nghin hỳt nờn chớnh sỏch hỡnh s i vi hnh vi ca ti ny luụn th hin tớnh nghiờm khc Quan im nht quỏn ca ng v Nh nc ta l kiờn quyt u tranh tin ti loi tr t nn ma tỳy xó hi Do vy, cỏc hnh vi s dng trỏi phộp cht ma tỳy u b xem xột kh nng x lý bng bin phỏp hỡnh s 1.1.1 Chớnh sỏch hỡnh s i vi Ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy theo B lut Hỡnh s 1985 sa i, b sung nm 1997 Vo nhng nm 1980, tỡnh hỡnh sn xut, lu thụng v s dng trỏi phộp ma tỳy cú chiu hng gia tng, c bit l buụn bỏn qua biờn gii Trc tỡnh hỡnh ú, B lut Hỡnh s u tiờn ca Nh nc ta c Quc hi thụng qua ngy 26/6/1985 ó quy nh trỏch nhim hỡnh s i vi cỏc hnh vi phm ti liờn quan n ma tỳy ti iu: iu 97 Ti buụn bỏn hoc chuyn trỏi phộp hng húa, tin t qua biờn gii; iu 166 Ti buụn bỏn hng cm v iu 203 Ti t chc dựng cht ma tỳy [6] t rừ thỏi kiờn quyt u tranh vi t nn ma tỳy v cỏc ti phm v ma tỳy ca ng v Nh nc ta, Hin phỏp nm 1992 ti iu 61 ó quy nh nghiờm cm, sn xut, chuyn, buụn bỏn, tng tr, s dng trỏi phộp thuc phin v cỏc cht ma tỳy khỏc, Nh nc quy nh ch 10 bt buc cai nghin v cha cỏc bnh nguy him[7] to sc mnh tng hp cho cuc u tranh phũng, chng ma tỳy, Chớnh ph ó ban hnh Ngh quyt s 06/CP ngy 29/01/1993 v tng cng ch o cụng tỏc phũng, chng v kim soỏt ma tỳy Mc dự ó cú rt nhiu c gng hot ng lp phỏp, cng nh thc tin u tranh chng cỏc ti phm v ma tỳy nhng loi ti phm ny tip tc tng nhanh v din bin phc tp, th on ca chỳng ngy cng tinh vi hn v i tng phm ti ngy cng liu lnh hn Nhn thy õy l nghiờm trng cn phi cú nhng bin phỏp ngn chn kp thi v cú nhng bin phỏp mnh trng tr loi ti ny, mt khỏc nhng quy nh ca nhng ti trc ú khụng ỏp ng yờu cu cuc u tranh phũng, chng cỏc loi ti phm v ma tỳy tỡnh hỡnh mi Do vy, ngy 10/5/1997 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam ó thụng qua Lut sa i, b sung mt s iu ca BLHS, ú cỏc ti phm v ma tỳy c quy nh cú h thng, trit hn v nghiờm khc hn Trong ln sa i, b sung ny Ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy c quy nh ti iu 185i gúp phn quan trng cụng tỏc u tranh phũng, chng cỏc ti phm v ma tỳy v th hin chớnh sỏch hỡnh s ca Nh nc ta i vi loi ti ny 1.1.2 Chớnh sỏch hỡnh s i vi Ti s dng trỏi phộp cht ma tỳy theo B lut Hỡnh s nm 1999 Trong iu kin t nc ta ó v ang chuyn sang mt giai on mi, giai on cụng nghip húa, hin i húa vi nn kinh t nhiu thnh phn, phỏt trin theo c ch th trng, m ca, hp tỏc rng rói vi cỏc nc, tng bc hũa nhp vi khu vc v th gii BLHS 1985, dự ó qua vi ln sa i nhng cha theo kp tỡnh hỡnh phỏt trin ca xó hi Vỡ vy, yờu cu t l phi sa i BLHS 1985 mt cỏch ton din ỏp ng 11 yờu cu u tranh phũng, chng cỏc ti phm núi chung v cỏc ti phm v ma tỳy núi riờng Trờn c s ú BLHS 1999 ó i Trong ln sa i DANH MC TI LIU THAM KHO [1] Bỏo cỏo túm tt tỡnh hỡnh ma tỳy th gii v khu vc 2008 ti hi ngh tng kt ca y Ban Quc Gia phũng, chng AIDS v phũng, chng ma tỳy, mi dõm [2] Bỏo cỏo túm tt tỡnh hỡnh ma tỳy th gii v khu vc 2008 ti hi ngh tng kt ca y Ban Quc Gia phũng, chng AIDS v phũng, chng ma tỳy, mi dõm [3] Bỏo cỏo tỡnh hỡnh kt qu cụng tỏc phũng, chng ma tỳy 2008 v phng hng trng tõm nm 2009 ca B Cụng an thỏng 3/2009 [4] GS.TSKH o Trớ c (Ch biờn) Ti phm hc, Lut hỡnh s v t tng hỡnh s, Nxb Chớnh tr quc gia 1994 [5] GS.TSKH o Trớ c (2000) Lut hỡnh s Vit Nam, quyn 1, Nxb KHXH H Ni [6] BLHS nc CHXHCNVN, Nxb Chớnh tr Quc Gia H Ni 1993 [7] Hin phỏp nc CHXHCNVN, Nxb phỏp lý s tht H Ni nm 1992 [8] Bỏo cỏo tỡnh hỡnh kt qu cụng tỏc phũng, chng ma tỳy 2008 v phng hng trng tõm nm 2009 ca B Cụng an thỏng 3/2009 [9] Bỏo cỏo tỡnh hỡnh kt qu cụng tỏc phũng, chng ma tỳy 2008 v phng hng trng tõm nm 2009 ca B Cụng an thỏng 3/2009 [10] Bỏo cỏo tỡnh hỡnh kt qu cụng tỏc phũng, chng ma tỳy 2008 v phng hng trng tõm nm 2009 ca B Cụng an thỏng 3/2009 [11] Bỏo cỏo ca y ban Quc gia phũng, chng AIDS v phũng, chng ma tỳy, mi dõm thỏng 3/2009 12 [12] Bỏo cỏo tham lun S lónh o ca ng v cụng tỏc phi hp u tranh phũng, chng AIDS; t nn ma tỳy; mi dõm trờn a bn Tnh Sn La 2/2009 [13] Nhng gii phỏp lm gim t nn ma tỳy v cụng tỏc cai nghin ti xó, phng, trng im trờn a bn Tnh Lo Cai Phỏt biu ca Ban ch o PCTP-PCMT Tnh Lo Cai Ti Hi ngh tng kt cụng tỏc phũng chng ma tỳy, mi dõm v HIV/ AIDS ti H Ni 3/2009 [14] Ngun Uỷ ban y Ban Quc gia phũng, chng AIDS v phũng, chng ma tỳy, mi dõm [15] Trần Văn Luyện - www.cimsi.org.vn [16] Hoài An - vietnamnet.vn [17] Lờ Hng Chng; sau mt nm thc hin k hoc liờn ngnh 1413 v phũng chng nghin ma tỳy hc sinh, sinh viờn, thiu niờn Tp CAND s 3/1998 [18] B Lut Hỡnh S Vit Nam 1999, Nxb Chớnh tr Quc Gia, H Ni, 2000 [19] Lut phũng chng ma tỳy 2000 sa i, b sung mt s iu nm 2008 Nxb Chớnh tr Quc Gia 2008 [20] Hiểm hoạ ma tuý Nhận biết hành động, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội, 2000 [21] Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, năm 2002, sửa đổi, bổ sung số điều năm 2007 năm 2008, Nxb Chớnh tr Quc Gia, H Ni, 2008 [22] Bình luận khoa học Bộ luật Hình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996 [23] Bình luận Bộ luật Hình Việt Nam Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà nội, 2001 [24] B Cụng an, Ti liu hun chuyờn sõu B lut hỡnh s nm 1999, Cụng ty In Ba ỡnh, H Ni, 2000 13 [25] Lê Cảm, Các nghiên cứu chuyên khảo phần chung luật hình sự, Tập 1, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 1999 [26] Lê Cảm, Hoàn thiện pháp luật hình Việt Nam giai đoạn xây dựng Nhà n-ớc pháp quyền (Một số vấn đề phần chung), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 1999 [27] Lê Cảm, Những vấn đề lý luận trách nhiệm hình Các nghiên cứu chuyên khảo phần chung Luật Hình tập III, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội [28] Lê Cảm, Những vấn đề khoa học luật hình (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2005 [29] Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Luật hình Việt Nam - Phần tội phạm, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 1993 [30] Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Luật hình Việt Nam - Phần chung, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2001 [31] Đỗ Ngọc Quang, Giáo trình tội phạm học, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 1999 [32] Giáo trình Luật Hình Việt Nam phần chung Do GS.TS Võ Khánh Vinh chủ biên, Tr-ờng Đại học Huế, Nxb Công an nhân dân, 2002 [33] Giáo trình Luật hình Việt Nam - Phần tội phạm, Tr-ờng Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2007 [34] Đinh Văn Quế: Bình luận khoa học Bộ luật hình (tập 4) [35] Kiều Đình Thụ: Tìm hiểu luật Hình Việt Nam, Nxb TPHCM [36] Nguyễn Phong Hoà: Các tội phạm ma tuý- Đặc điểm hình sự; dấu hiệu pháp lý; biện pháp phát điều tra, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 1998 [37] Nguyễn Xuân Yêm, Trần Văn Luyện: Hiểm hoạ ma tuý chiến mới, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2002 14 [38] Trần Văn Luyện: Trách nhiệm hình tội phạm ma tuý, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2001 [39] Nguyễn Xuân Yêm: Phòng, chống tệ nạn ma tuý nhà tr-ờng, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2002 [40] PGS.TS Nguyễn Xuân Yêm, TS Trần Văn Luyện: Phát điều tra tội phạm ma túy, Nxb Công an nhân dân [41] Nguyễn Minh Đức: Tìm hiểu Luật phòng, chống ma tuý [42] L-u Minh Trị: Hiểm hoạ ma tuý - Nhận biết hành động, Nxb Văn hoá - Thông tin, Hà nội, 2000 [43] Lê Hồng Ch-ơng: Sau năm thực kế hoạch liên ngành 1413 phòng, chống nghiện ma túy học sinh, sinh viên, thiếu niên, Tạp chí CAND số 3/1998 [44] Đỗ Đức Ngọ, Lê Nhiên: Sổ tay tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma tuý công nhân lao động [45] Nguyễn Ngọc Anh: Trách nhiệm hình tội phạm liên quan đến ma túy theo pháp luật số n-ớc Thông tin pháp chế, số tháng 8/1997, Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ [46] Phạm Minh Tuyên: Trách nhiệm hình tội phạm ma túy Luật hình Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật, Viện Khoa học xã hội Việt Nam năm 2006 [47] Nguyễn Thái Bình: Cuộc chiến chống ma túy cam go đầy thử thách Thông tin phòng, chống tệ nạn xã hội số 4/1997 [48] Vũ Ngọc D-ơng: Về Tội sử dụng trái phép chất ma túy biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Tạp chí Nhà n-ớc Pháp luật số 9/2008 [49] Báo cáo thống kê Tòa án nhân dân tối cao tháng 12/2008 [50] Báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Hình số 1838/BC-UBTP12 ngày 14/10/2008 ủy ban T- pháp 15 [51] Vietbao.vn: Kiến nghị không truy tố ng-ời sử dụng trái phép chất ma túy, ngày 12/10/2006 [52] Thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy: Cần tuyên truyền cho giới trẻ hiểu rõ ma túy, ngày 19/01/2008 [53] Trang điện tử ủy ban dân tộc: Ngăn chặn ma túy thẩm lậu, mấu chốt vấn đề, ngày 13/5/2008 [54] Một số website: - vietnamnet.vn - cimsi.org.vn - voanews.com - vnexpress.net - mofa.gov.vn 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Tội sử dụng trái phép chất ma túy theo pháp luật hình sự việt nam , Tội sử dụng trái phép chất ma túy theo pháp luật hình sự việt nam , Tội sử dụng trái phép chất ma túy theo pháp luật hình sự việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay