Nghiên cứu một số quy định pháp luật quốc tế và việt nam về cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông

16 60 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 16:44

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN MẠNH HÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM VỀ CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2009 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN MẠNH HÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM VỀ CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG Chuyên ngành: Luật quốc tế Mã số: 60 38 60 LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Đinh Ngọc Vƣợng HÀ NỘI - 2009 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chƣa đƣợc công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Mạnh Hà DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCC Hợp đồng hợp tác kinh doanh BTA Hiệp định Thƣơng mại Việt nam – Hoa Kỳ EC Ủy ban Châu Âu EU Liên minh Châu Âu EVN Công ty Thông tin điện lực FPT Công ty CP Phát triển Đầu tƣ Công nghệ ISP Nhà cung cấp dịch vụ IXP Nhà cung cấp nội dung JV Liên doanh GATT Hiệp định chung thuế quan Mậu dịch GATS Hiệp định chung Thƣơng mại dịch vụ GDP Tổng thu nhập quốc dân MFN Nguyên tắc Tối huệ quốc OSP Nhà cung cấp dịch vụ kết nối VNPT Tập đoàn Bƣu Viễn thông Việt Nam Viettel Tổng công ty viễn thông quân đội SPT Công ty CP Dịch vụ Bƣu Viễn thông Sài Gòn WTO Tổ chức Thƣơng mại Thế giới MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: 11 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 11 Bố cục luận văn 11 CHƢƠNG PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN Error! Bookmark not defined 1.1 Khái quát chung Error! Bookmark not defined 1.1.1 Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh:Error! Bookmark not defined 1.1.2 Pháp luật chống hạn chế cạnh tranh (kiểm soát độc quyền) Error! Bookmark not defined 1.2 Các quy định pháp luật quốc tế cạnh tranhError! Bookmark not Bookmark not defined 1.2.1 Các hệ thống pháp luật cạnh tranh điển hìnhError! defined 1.2.2 Quy định chống cạnh tranh không lành mạnhError! Bookmark not defined 1.2.3 Quy định chống hạn chế cạnh tranh (kiểm soát độc quyền)Error! Bookmark not defined 1.2.4 Một số điều ƣớc quốc tế cạnh tranhError! Bookmark not defined 1.3 Quá trình hình thành pháp luật Việt Nam cạnh tranh Error! Bookmark not defined 1.3.1 Nền kinh tế thị trƣờng Việt Nam biểu cạnh tranhError! Bookmark not defined 1.3.2 Pháp luật Việt Nam cạnh tranh Error! Bookmark not defined CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNGError! Bookmark not defined 2.1 Pháp luật quốc tế cạnh tranh lĩnh vực viễn thôngError! Bookmark not defined 2.1.1 Một số điều ƣớc quốc tế Error! Bookmark not defined 2.1.2 Các cam kết liên quan đến cạnh tranh viễn thông Việt Nam gia nhập WTO Error! Bookmark not defined 2.2 Thực trạng pháp luật cạnh tranh lĩnh vực viễn thông Việt Nam Error! Bookmark not defined 2.2.1 Một số đặc điểm cạnh tranh thị trƣờng viễn thông Việt Nam Error! Bookmark not defined 2.2.2 Các văn pháp luật cạnh tranh viễn thôngError! Bookmark not defined CHƢƠNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG Error! Bookmark not defined 3.1 Thực điều ƣớc quốc tế cạnh tranh lĩnh vực viễn thông Error! Bookmark not defined 3.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam cạnh tranh lĩnh vực viễn thông phù hợp với cam kết gia nhập WTOError! Bookmark defined 3.2.1 Xu hƣớng cạnh tranh thị trƣờng viễn thông Việt Nam Error! Bookmark not defined not 3.2.2 Một số kiến nghị nhằm phát triển thị trƣờng cạnh tranh có hiệu quảError! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 13 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Các nƣớc phát triển tiến hành cách mạng viễn thông nhận thức đƣợc viễn thông động lực quan trọng cho tăng trƣởng kinh tế phát triển Bằng chứng hai thập kỷ qua giới cho thấy công nghệ thông tin thúc đẩy phát triển, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế giúp cải thiện sống cho ngƣời nghèo, cải thiện chất lƣợng giáo dục, tăng hiệu minh bạch phủ, đƣa phủ đến gần với ngƣời dân hơn, giúp quốc gia có khả cạnh tranh cao hơn, hội nhập sâu vào kinh tế toàn cầu Cải cách mạnh mẽ, tăng cƣờng cạnh tranh lĩnh vực viễn thông nhân tố quan trọng thúc đẩy xã hội phủ sử dụng công nghệ thông tin đẩy nhanh tốc độ tăng trƣởng kinh tế nói chung Thập kỷ qua chứng kiến phát triển nhanh chóng mạnh mẽ dịch vụ công nghệ viễn thông nhƣ thƣơng mại quốc tế dịch vụ Điều buộc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phải cạnh tranh ngày liệt với để giành thị phần theo tổ chức quốc tế, quốc gia phải không ngừng hoàn thiện pháp luật cạnh tranh để điều chỉnh hành vi cạnh tranh, đảm bảo lợi ích xã hội ngƣời tiêu dùng Theo cách hiểu đơn giản nhất, khu vực viễn thông kinh tế có lực cạnh tranh hiệu có cạnh tranh nội ngành viễn thông Tuy nhiên, tồn hai nhiều nhà cung ứng dịch vụ viễn thông chƣa có nghĩa tồn cạnh tranh thực Cạnh tranh tồn khi: - Tất số lƣợng lớn khách hàng đƣợc tự lựa chọn loại giá, dịch vụ chất lƣợng nhiều (hơn 2) nhà cung ứng dịch vụ cung cấp; - Ngƣời tiêu dùng lựa chọn, nhu cầu họ đƣợc cung cấp đáp ứng; Cạnh tranh để thu hút khách hàng, thông qua phát triển điều chỉnh lựa chọn giá dịch vụ cung ứng lực lƣợng điều tiết ngành Nếu ngành viễn thông đáp ứng điều kiện đƣợc coi có cạnh tranh Nhƣ ngành viễn thông có khả cạnh tranh môi trƣờng kinh doanh vi mô ngành thuận lợi cho việc tăng suất nhanh chóng nhờ cạnh tranh đem lại Cuộc đua tranh mạnh mẽ cạnh tranh thúc đẩy làm cho việc cung cấp dịch vụ viễn thông hiệu Đó doanh nghiệp có khả cạnh tranh, có cạnh tranh đƣợc hay không phụ thuộc nhiều vào môi trƣờng hoạt động doanh nghiệp Năng lực cạnh tranh quốc tế hàng hóa dịch vụ trao đổi thị trƣờng quốc tế quan trọng đảm bảo cho hàng hóa dịch vụ chiếm lĩnh khách hàng hàng hóa dịch vụ có thị trƣờng giới Nếu giá cả, chất lƣợng chủng loại hàng hóa dịch vụ kinh tế có ƣu thị trƣờng có nhu cầu hàng hóa dịch vụ quốc gia hàng hóa dịch vụ họ đƣợc tiêu thụ tốt so với hàng hóa dịch vụ nƣớc khác Quan điểm tự hoá viễn thông Việt Nam thu hút tham gia thành phần kinh tế vào khu vực viễn thông, chuyển doanh nghiệp viễn thông truyền thống thuộc sở hữu nhà nƣớc sang kinh doanh bƣớc mở rộng cạnh tranh Quan điểm đƣợc thể sách chung nhƣ văn pháp luật Quốc hội thông qua Chiến lƣợc phát triển Công nghệ thông tin - viễn thông Việt Nam đến năm 2010 định hƣớng đến năm 2020 Bộ Bƣu viễn thông năm 2003 [ ] khẳng định: tạo thuận lợi cho tất thành phần kinh tế tham gia phát triển viễn thông môi trƣờng cạnh tranh công minh bạch Cụ thể, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực viễn thông đƣợc đa dạng hoá, bao gồm doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nƣớc, nhà nƣớc nắm giữ cổ phần thống lĩnh đặc biệt, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác Chính sách đƣợc khẳng định Pháp lệnh Bƣu Viễn thông Tuy nhiên, mức độ tham gia khu vực tƣ nhân vào lĩnh vực bƣu viễn thông khác hoạt động viễn thông Các doanh nghiệp kinh doanh 10 mạng, có doanh nghiệp IXP, phải doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nƣớc có cổ phần thống lĩnh đặc biệt nhà nƣớc, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông doanh nghiệp Việt Nam thuộc tất thành phần kinh tế, có doanh nghiệp cung ứng dịch vụ ISP OSP Chính sách đƣợc áp dụng hầu hết dịch vụ giá trị gia tăng Chính sách phát triển ngành viễn thông khẳng định chuyển đổi viễn thông từ độc quyền sang cạnh tranh, nhƣng khu vực kinh tế nhà nƣớc có vai trò chủ đạo Cụ thể, thị phần doanh nghiệp dự kiến đạt 25-30% vào năm 2005 40-50% vào năm 2010 Cũng theo kế hoạch, đến năm 2005 có thêm đến nhà cung cấp IXP, 30 đến 40 ISP nhiều nhà cung cấp OSP đƣợc cung cấp dịch vụ Internet Cách tiếp cận chung tự hoá viễn thông mở rộng thị trƣờng cạnh tranh với tăng cƣờng vai trò chủ đạo doanh nghiệp nhà nƣớc; cho phép doanh nghiệp nƣớc có điều kiện, chủ yếu doanh nghiệp nhà nƣớc, cung ứng dịch vụ giá trị gia tăng nhƣ dịch vụ bƣớc mở khu vực viễn thông cho nhà đầu tƣ nƣớc theo cam kết quốc tế; hoạt động cung cấp dịch vụ đƣợc tự hoá mạnh kinh doanh mạng viễn thông - Tìm hiểu quy định pháp luật quốc tế cạnh tranh lĩnh vực viễn thông - Nghiên cứu tình hình cạnh tranh lĩnh vực viễn thông Việt Nam thời gian gần đây, xu hƣớng cạnh tranh diễn doanh nghiệp viễn thông Việt Nam quốc tế sau Việt Nam gia nhập WTO, đánh giá hiệu điều chỉnh pháp luật cạnh tranh Việt Nam - Phân tích điểm hạn chế pháp luật cạnh tranh đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật cạnh tranh Việt Nam 11 Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu quy định pháp luật quốc tế Việt Nam cạnh tranh kinh doanh dịch vụ viễn thông, vƣớng mắc hƣớng giải Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận khoa học đƣợc vận dụng luận văn hệ thống lý luận học thuyết Mác – Lê nin, lý thuyết khoa học kinh tế quan điểm Đảng, sách Nhà nƣớc ngành viễn thông Phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng để thực đề tài là: Phƣơng pháp vật biện chứng, vật lịch sử, phân tích tổng hợp, thống kê, so sánh, dự báo… Từ đƣa giải pháp để hoạt động cạnh tranh viễn thông đƣợc tốt Bố cục luận văn Để thực mục tiêu nói trên, luận văn bao gồm ba chƣơng sau đây: CHƢƠNG PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN - Khái quát chung - Các quy định pháp luật quốc tế cạnh tranh - Quá trình hình thành pháp luật Việt Nam cạnh tranh CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG - Pháp luật quốc tế cạnh tranh lĩnh vực viễn thông - Thực trạng pháp luật cạnh tranh lĩnh vực viễn thông Việt Nam CHƢƠNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG - Thực điều ƣớc quốc tế cạnh tranh lĩnh vực viễn thông - Các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam cạnh tranh lĩnh vực viễn thông phù hợp với cam kết gia nhập WTO 12 Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Trƣờng Đại học Quốc gia Hà Nội, cán bộ, giảng viên Khoa Luật Khoa Sau Đại học giúp đỡ tạo điều kiện hoàn thành luận văn Đặc biệt xin trân trọng cảm ơn PGS TS Đinh Ngọc Vƣợng tận tình hƣớng dẫn việc nghiên cứu thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn cán thuộc Bƣu điện TP Hà Nội Tập đoàn Bƣu Viễn thông Việt Nam (VNPT) hỗ trợ, giúp đỡ thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho luận văn Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình chia sẻ, động viên suốt trình học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn 13 I LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Ban Công tác việc Việt Nam gia nhập WTO (2006), Báo cáo việc gia nhập WTO, Hà Nội Bộ Bƣu Viễn thông (2003), Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin viễn thông Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, Hà Nội Bộ Bƣu Viễn thông (2007), Chỉ thị số 07/CT-BBCVT ngày 7/7/2007 Định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (gọi tắt “Chiến lược Cất cánh”), Hà Nội Bộ Thông tin Truyền thông (2009), Báo cáo tổng kết năm 2008 triển khai nhiệm vụ năm 2009, Hà Nội Bộ Thƣơng mại (2005), Thông tư số 19/2005/TT-BTM hướng dẫn số nội dung quy định Nghị định số 110/2005/NĐ-CP, Hà Nội Chính phủ (1997), Nghị định số 109/1997/NĐ-CP bưu viễn thông, Hà Nội Chính phủ (2004), Nghị định số 160/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Bưu viễn thông Viễn thông, Hà Nội Chính phủ (2004), Nghị định số 142/2002/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành lĩnh vực BCVT, Hà Nội Chính phủ (2005), Nghị định số 116/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật Cạnh tranh, Hà Nội 10 Chính phủ (2005), Nghị định số 120/2005/NĐ-CP xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực cạnh tranh, Hà Nội 11.Chính phủ (2006), Nghị định số 05/2006/NĐ-CP việc thành lập quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Hội đồng cạnh 14 tranh, Hà Nội 12 Chính phủ (2009), Tờ trình dự án Luật Viễn thông, Hà Nội 13 Thủ tƣớng Nguyễn Tấn Dũng (2006), “Gia nhập WTO, hội - thách thức hành động chúng ta”, báo Nhân dân ngày 07/11/2006, tr.1 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), Chỉ thị số 58/CT-TW đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá, Hà Nội 15 GATS (2000) Hiệp định chung thƣơng mại dịch vụ GATS 16 Học viện Bƣu viễn thông (2007), Tham luận buổi tọa đàm Cạnh tranh lĩnh vực viễn thông Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Thương mại tổ chức, Hà Nội 17 Quốc hội (2004), Luật Cạnh tranh, Hà Nội 18 Đỗ Trung Tá (2003), Ngành Viễn thông Việt Nm đường hội nhập - Báo cáo Hội thảo Việt Nam gia nhập WTO, Hà Nội 19 Thủ tƣớng Chính phủ (2003), Quyết định số 217/2003/TTg quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông, Hà Nội 20 Thủ tƣớng Chính phủ (2007), Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg quản lý giá cước dịch vụ Bưu Viễn thông, Hà Nội 21 Mai Liêm Trực (2003) Tiến tới xây dựng chiến lược ngành công nghệ thông tin viễn thông Việt Nam – tham luận Hội nghị bàn tròn Phát triển ngành công nghệ thông tin viễn thông, Hà Nội 22 Trung tâm Thông tin Bƣu điện (2007), Tham luận buổi tọa đàm Cạnh tranh lĩnh vực viễn thông Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Thương mại tổ chức, Hà Nội 23 Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội (2002), Pháp lệnh Bưu viễn thông, Hà Nội 15 24 PGS.TS Đinh Ngọc Vƣợng (2001), Xây dựng pháp luật cạnh tranh kinh tế thị trường Việt Nam nay, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, tr.31-38 25 Website: http://www.evntelecom.com/ 26 Website: http://www.mic.gov.vn/ 27 Website: http://www.mot.gov.vn 28 Website: http://www.spt.vn/ 29 Website: http://www.tapchibcvt.gov.vn/ 30 Website: http://www.thongtincongnghe.com/ 31 Website: http://www.viettel.com.vn/ 32 Website: http://www.vnpt.com.vn 33 Website: http://www.vnulib.edu.vn/PublicFolder/Dichvu/conguocparis.pdf 34 Website: http://vietnamnet.vn 35 Website: www.xahoithongtin.com.vn Tiếng Anh: 36 European Commission (2000), GATS, The General Agreement on Trade in Services, Belgium 37 Website: http://www.wto.org 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số quy định pháp luật quốc tế và việt nam về cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông , Nghiên cứu một số quy định pháp luật quốc tế và việt nam về cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông , Nghiên cứu một số quy định pháp luật quốc tế và việt nam về cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay