Hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh bắc giang trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

19 33 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 16:43

I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KINH T Nguyễn khanh Hoạt động xuất hàng hóa tỉnh bắc giang điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 05 Luận văn thạc sỹ kinh tế Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Mạnh Tuân Hà nội- tháng năm 2009 Mục lục Trang Phần mở đầu Ch-ơng 1: Những vấn đề lý luận chung xuất hàng hoá điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 1.1 Khái niệm, vai trò hình thức xuất 1.1.1 Khái niệm xuất Trang 1.1.2 Bản chất xuất Trang 1.1.3 Vai trò hoạt động xuất Trang 1.1.4 Các hình thức xuất 1.2 Các tiêu chủ yếu đánh giá hoạt động xuất Trang Trang 17 1.2.1 Tốc độ tăng tr-ởng xuất Trang 17 1.2.2 Cơ cấu mặt hàng xuất Trang 19 1.2.3 Thị tr-ờng xuất Trang 22 1.2.4 Cân đối xuất nhập Trang25 1.3 Những nhân tố tác động đến xuất Trang 25 1.3.1 Các yếu tố kinh tế Trang 25 1.3.2 Các yếu tố xã hội Trang 28 1.3.3 Các yếu tố trị pháp luật Trang 28 1.3.4 Các yếu tố tự nhiên công nghệ Trang 29 1.3.5 Yếu tố hạ tầng phục vụ cho hoạt động xuất Trang 30 1.3.6 Nhu cầu thị tr-ờng giới Trang 30 1.3.7 Các nhân tố thuộc doanh nghiệp Trang 31 1.3.8 Yếu tố cạnh tranh Trang 33 Ch-ơng 2: Thực trạng xuất hàng hoá tỉnh Bắc Giang Trang 35 giai đoạn 2003 - 2008 2.1 khái quát chung Trang 35 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Trang 35 2.1.2 Điều kiện kinh tế Trang 38 2.1.3 Điều kiện xã hội Trang 42 2.2 Thực trạng xuất, nhập hàng hoá tỉnh Bắc Trang 47 Giang 2.2.1 Về kim ngạch xuất Trang 47 2.2.2 Về cấu thị tr-ờng xuất Trang 49 2.2.3 Về cấu mặt hàng xuất Trang 51 2.2.4 Các hình thức xuất hàng hoá chủ yếu Trang 52 2.2.5 Tình hình nhập hàng hoá Trang 53 2.2.6 Cán cân xuất, nhập tỉnh Trang 55 2.3 Đánh giá chung xuất hàng hoá tỉnh Bắc Trang 56 Giang 2.3.1 Những thành tựu Trang 56 2.3.2 Những hạn chế Trang 56 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Trang 57 Ch-ơng 3: Ph-ơng h-ớng giải pháp chủ yếu đẩy mạnh Trang 59 xuất hàng hoá tỉnh Bắc Giang 3.1 Bối cảnh n-ớc quốc tế Trang 59 3.1.1 Bối cảnh n-ớc Trang 59 3.1.2 Bối cảnh quốc tế Trang 61 3.2 định h-ớng, mục tiêu phát triển xuất hàng hoá Trang 63 tỉnh Bắc Giang 3.2.1 Định h-ớng Trang 63 3.2.2 Mục tiêu Trang 64 3.3 Giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuất hàng hoá tỉnh Bắc Giang Trang 65 3.3.1 Tăng c-ờng nghiên cứu, phát triển thị tr-ờng Trang 65 3.3.2 Tăng c-ờng hoạt động xúc tiến th-ơng mại Trang 70 3.3.3 Phát triển mặt hàng xuất Trang 72 3.3.4 Phát triển doanh nghiệp xuất Trang 80 3.3.5 Hỗ trợ từ phía Nhà n-ớc doanh nghiệp xuất Trang 84 Kết luận Trang 91 mở đầu 1.Tính cấp thiết đề tài Trong xu hội nhập kinh tế toàn cầu đẩy mạnh xuất đ-ợc xem yếu tố tăng tr-ởng kinh tế góp phần định nghiệp công nghiệp hoá, đại hóa (CNH-HĐH) đất n-ớc Xuất làm cho doanh nghiệp phải trải qua trình thử thách gay go cạnh tranh thị tr-ờng giới Trong trình đó, doanh nghiệp cố gắng cải tiến, nâng cao chất l-ợng hàng hóa, giảm chi phí sản xuất, mà có hội tiếp xúc với công nghệ bí kinh doanh, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất, quản lý tiếp thị Xuất góp phần vào giải vấn đề cấp bách xã hội nh-: tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế phù hợp với biến đổi thị tr-ờng giới Bắc Giang tỉnh miền núi có vị trí địa lý t-ơng đối thuận lợi, có trục đ-ờng giao thông (đ-ờng: bộ, sắt, thuỷ) quan trọng quốc gia chạy qua Trung tâm kinh tế trị tỉnh thị xã Bắc Giang gần với thủ đô Hà Nội khu vực đồng sông Hồng nơi tiếp giáp tam giác kinh tế Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh (nơi tập trung đầu mối kinh tế, khoa học, công nghệ n-ớc; tập trung đông dân c- thị tr-ờng lớn cho tiêu thụ nông sản hàng hoá) Bắc Giang gần cửa Lạng Sơn, Lào Cai, cảng Hải Phòng, cảng biển Cái Lân (Quảng Ninh) nên thuận lợi cho giao thông xuất hàng hoá Tuy nhiên với đặc thù tỉnh miền núi mật độ dân số phân bổ không đều, tốc độ đô thị hoá ch-a cao, công nghiệp phát triển chậm, nông nghiệp phân tán, tốc độ tăng tr-ởng kinh tế thu nhập dân c- mức thấp so với bình quân chung n-ớc nên sức mua hạn chế Đó yếu tố không thuận lợi cho l-u thông hàng hoá, phát triển th-ơng mại đẩy mạnh xuất Mặc dù giai đoạn 2000-2008 tăng tr-ởng xuất tỉnh đạt tốc độ t-ơng đối cao, song với xuất phát điểm thấp nên đến năm 2008 kết xuất tỉnh Bắc Giang đạt xấp xỉ 150 triệu USD, kim ngạch xuất bình quân đầu ng-ời xấp xỉ 100 USD/ ng, thấp so với bình quân chung n-ớc Do nhiệm vụ đẩy mạnh xuất tỉnh nhằm nhanh chóng theo kịp so với bình quân chung n-ớc nhiệm vụ cấp bách với tỉnh Bắc Giang Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn khách quan mạnh dạn chọn đề tài: Hot ng xut khu hng hoỏ ca tnh Bc Giang iu kin hi nhp kinh t Quc t làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Tình hình nghiên cứu Để đẩy mạnh xuất tỉnh Bắc Giang cần phải có nhiều giải pháp đồng để phát triển sản xuất sản phẩm xuất khẩu, hạ giá thành sản phẩm, cải tiến mẫu mã, kiểu dáng, tăng c-ờng xúc tiến th-ơng mại mở rộng thị tr-ờng, đẩy mạnh nghiên cứu nhu cầu thị tr-ờng giới, khu vực, tập trung sản xuất thị tr-ờng cần, ta mạnh tìm bán mà ta có Từ tr-ớc đến nay, có nhiều họp, hội thảo nghiên cứu đánh giá kiểm điểm tình hình xuất tỉnh Bắc Giang, tìm h-ớng để đẩy mạnh xuất tỉnh Bắc Giang Song ý kiến phiến diện, trứơc mắt, thiếu định h-ớng dài hạn, ch-a đầy đủ, đầy đủ sơ lý luận, thực tiễn, ch-a hệ thống để áp dụng vào thực tiễn Hiện ch-a có công trình nghiên cứu khoa học đề cập đến thực trạng giải pháp đẩy mạnh xuất hàng hóa tỉnh Bắc Giang Do đề tài: Hoạt động xuất hng hoá tỉnh Bắc Giang điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế nghiên cứu lý luận thực tiễn cách có hệ thống giúp tỉnh Bắc Giang có nhìn khách quan giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, t-ơng xứng với tiềm mạnh tỉnh Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu: Trên sở làm rõ sơ lý luận, sở khoa học xuất khẩu, vai trò, tác dụng xuất việc phát triển kinh tế tỉnh, nghiệp CNH-HĐH tỉnh Bắc Giang; luận văn phân tích thực trạng xuất hàng hóa tỉnh Bắc Giang, qua tìm thành tựu, hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế; sở đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất hàng hóa tỉnh Bắc Giang thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận xuất khẩu; - Phân tích thực trạng xuất hàng hóa tỉnh Bắc Giang - Căn vào lý luận kết phân tích, đánh giá thực trạng xuất hàng hóa, từ đề mục tiêu, định h-ớng giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất hàng hóa tỉnh Bắc Giang Đối t-ợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối t-ợng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận, thực tiễn xuất hàng hóa tỉnh Bắc Giang 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu hoạt động xuất hàng hoá tỉnh Bắc Giang giai đoạn từ năm 2003 đến Ph-ơng pháp nghiên cứu Để giải vấn đề dặt ra, luận văn sử dụng số ph-ơng pháp sau: - Duy vật biện chứng vật lịch sử; - Ph-ơng pháp đánh giá tổng quan; -Ph-ơng pháp tổng hợp, so sánh, phân tích số liệu; -Thông kê kinh tế Tất ph-ơng pháp đ-ợc sử dụng nhằm tìm cứ, sở minh hoạ cho luận điểm đồng thời góp phần đ-a giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tỉnh Bắc Giang đóng góp luận văn Luận văn đóng góp vấn đề sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý thuyết xuất hàng hóa - Chỉ hạn chế nguyên nhân hoạt động xuất tỉnh Bắc Giang - Luận văn đ-a giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất tỉnh Bắc giang thời gian tới Bố cục luận văn Bố cục luận văn phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục, phụ lục, phần nội dung đ-ợc chia làm ch-ơng: Ch-ơng Xuất hàng hóa: số vấn đề lý luận thực tiễn Ch-ơng Thực trạng xuất hàng hoá tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2003-2008 Ch-ơng Ph-ơng h-ớng giải pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất hàng hóa tỉnh Bắc Giang Ch-ơng xuất hàng hóa: số vấn đề lý luận thực tiễn 1.1 Khái niệm, vai trò hình thức xuất 1.1.1 Khái niệm xuất Xuất việc bán hàng hoá dịch vụ cho n-ớc sở dùng ngoại tệ làm ph-ơng tiện toán 1.1.2 Bản chất xuất Xuất phận cấu thành quan trọng cuả hoạt động ngoại th-ơng, hàng hoá dịch vụ đ-ợc bán cho n-ớc nhằm thu ngoại tệ 1.1.3.Vai trò hoạt động xuất 1.1.3.1.Đối với kinh tế giới Thông qua hoạt động xuất khẩu, quốc gia tham gia vào phân công lao động quốc tế Các quốc gia tập trung vào sản xuất xuất hàng hoá dịch vụ mà có lợi Bên cạnh xuất góp phần thắt chặt thêm quan hệ quốc tế quốc gia, nâng cao địa vị vai trò n-ớc xuất tr-ờng quốc tế 1.1.3.2 Đối với kinh tế quốc dân Thông qua hoạt động xuất tạo nguồn vốn quan trọng, chủ yếu cho quốc gia thoả mãn nhu cầu nhập tĩch luỹ để phát triển sản xuất Xuất đ-ợc xem nh- yếu tố quan trọng kích thích tăng tr-ởng kinh tế Xuất có vai trò kích thích đổi trang thiết bị công nghiệp sản xuất Xuất làm thay đổi cấu kinh tế ngành theo h-ớng sử dụng có hiệu lợi so sánh tuyệt đối t-ơng đối đất n-ớc Xuất có tác động trực tiếp đến việc giải công ăn việc làm cải thiện đới nhân dân Xuất làm cho sản phẩm sản xuất quốc gia tăng thông qua mở rộng với thị tr-ờng quốc tế 1.1.3.3 Đối với doanh nghiệp Thông qua xuất doanh nghiệp n-ớc có hội tham gia vào cạnh tranh thị tr-ờng giới giá cả, chất l-ợng Xuất đòi hỏi doanh nghiệp luôn đổi hoàn thiện công tác quản lý sản xuất, kinh doanh nâng cao chất l-ợng sản phẩm, hạ giá thành Xuất tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thị tr-ờng, mở rộng quan hệ kinh doanh với bạn hàng n-ớc Xuất khuyến khích việc phát triển mạng l-ới kinh doanh doanh nghiệp 1.1.4 Các hình thức xuất 1.1.4.1 Xuất trực tiếp Khái niệm trực tiếp việc xuất loại hàng hoá dịch vụ doanh nghiệp sản xuất thu mua từ đơn vị sản xuất n-ớc tới khách hàng n-ớc thông qua tổ chức cuả 1.1.4.2 Xuất gián tiếp Xuất gián tiếp hình thức xuất mà nhà xuất nhà nhập phải thông qua ng-ời thứ ba, ng-ời trung gian 1.1.4.3 Xuất gia công uỷ thác Xuất gia công uỷ thác hình thức xuất đơn vị ngoại th-ơng đứng nhập nguyên vật liệu bán thành phẩm cho xí nghiệp gia công, sau thu hồi thành phẩm để bán cho bên n-ớc ngoài, đơn vị đ-ợc h-ởng phí uỷ thác theo thoả thuận với xí nghiệp uỷ thác 1.1.4.4 Xuất uỷ thác Đây hình thức kinh doanh đơn vị XNK đóng vai trò ng-ời trung gian thay cho đơn vị sản xuất tiến hành ký kết hợp đồng xuất khẩu, tiến hành làm thủ tục cần thiết để xuất nhà sản xuất qua đ-ợc h-ởng số tiền định gọi phí uỷ thác 1.1.4.5 Mua bán đối l-u Buôn bán đối l-u ph-ơng thức giao dịch xuất xuất kết hợp chặt chẽ với nhập khẩu, ng-ời bán hàng đồng thời ng-ời mua, l-ợng trao đổi với có giá trị t-ơng đ-ơng Trong ph-ơng thức xuất mục tiêu thu l-ợng hàng hoá có giá trị t-ơng đ-ơng Vì đặc điểm mà ph-ơng thức có tên gọi khác nh- xuất nhập liên kết, hay hàng đổi hàng 1.1.4.6 Ph-ơng thức mua bán hội chợ triển lãm Hội chợ thị tr-ờng hoạt động định kì, đ-ợc tổ chức vào thời gian địa điểm cố định thời hạn định, ng-ời bán đem tr-ng bày hàng hoá tiếp xúc với ng-ời mua để kí hợp đồng mua bán Triển lãm việc tr-ng bày giới thiệu thành tựu kinh tế ngành kinh tế, văn hoá, khoa học kĩ thuật: 1.1.4.7 Xuất chỗ Đặc điểm loại hình xuất hàng hoá không cần v-ợt qua biên giới quốc gia mà khách hàng mua đ-ợc Do nhà xuất không cần phải thâm nhập thị tr-ờng n-ớc mà khách hàng tự tìm đến nhà xuất 1.1.4.8 Tạm nhập tái xuất Đây hình thức xuất trở n-ớc hàng hoá tr-ớc nhập khẩu, ch-a qua chế biến n-ớc tái xuất qua hợp đồng tái xuất bao gồm nhập xuất với mục đích thu số ngoại tệ lớn số ngoại tệ bỏ ban đầu 1.1.4.9 Chuyển Trong hàng hoá thẳng từ n-ớc xuất sang n-ớc nhập N-ớc tái xuất trả tiền cho n-ớc xuất thu tiền n-ớc nhập Lợi hình thức hàng hoá đ-ợc miễn thuế xuất 1.2 Các tiêu chủ yếu đánh giá hoạt động xuất 1.2.1 Tốc độ tăng tr-ởng xuất Nghiên cứu tốc độ xuất ng-ời ta th-ờng nghiên cứu d-ới hai khía cạnh: Mức gia tăng kim ngạch xuất hàng năm tốc độ gia tăng kim ngạch xuất so với nhập 1.2.2 Cơ cấu mặt hàng xuất Thông qua cấu ngành hàng xuất ng-ời ta đánh giá trình độ sản xuất tính hiệu xuất 1.2.3 Thị tr-ờng xuất Nhìn lại lịch sử quan hệ th-ơng mại Việt Nam n-ớc ta thấy: thời điểm 1945 n-ớc ta có chủ quyền chủ yếu ta có quan hệ với Trung Quốc qua hình thức tiểu ngạch (buôn bán qua biên giới) đến Việt Nam thiết lập quan hệ th-ơng mại với 235 n-ớc, có 165 n-ớc cho Việt Nam h-ởng quy chế tối huệ quốc 1.2.4 Cân đối xuất nhập Xuất nhập hai phận trình buôn bán quốc tế, gắn liền với vừa điều kiện tiền tệ vừa kết Nó gắn bó với nh- trình hoạt động cần phải gắn bó chặt chẽ xuất nhập với 1.3 Những nhân tố tác động đến xuất 1.3.1.Các yếu tố kinh tế 1.3.1.1.Tỷ giá hối đoái tỷ suất ngoại tệ hàng xuất Tỷ giá hối đoái sách tỷ giá hối đoái nhân tố quan trọng để doanh nghiệp đ-a định liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế nói chung hoạt động xuất nói riêng 1.3.1.2.Mục tiêu chiến l-ợc phát triển kinh tế Thông qua mục tiêu chiến l-ợc phát triển kinh tế phủ đ-a sách khuyến khích hay hạn chế xuất nhập 1.3.1.3.Thuế quan, hạn nghạch trợ cấp xuất *Thuế quan Trong hoạt động xuất thuế quan loại thuế đánh vào đơn vị hàng xuất Việc đánh thuế xuất đ-ợc phủ ban hành nhằm quản lý xuất theo chiều h-ớng có lợi cho kinh tế n-ớc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại Công cụ th-ờng áp dụng số mặt hàng nhằm hạn chế số l-ợng xuất bổ sung cho nguồn thu ngân sách *Hạn ngạch Đ-ợc coi công cụ chủ yếu cho hàng rào phi thuế quan, đ-ợc hiểu nh- qui định Nhà n-ớc số l-ợng tối đa mặt hàng hay nhóm hàng đ-ợc phép xuất thời gian định thông qua việc cấp giấy phép *Trợ cấp xuất Trong số tr-ờng hợp phủ phải thực sách trợ cấp xuất để tăng mức độ xuất hàng hoá 1.3.2.Các yếu tố xã hội Các yếu tố xã hội : văn hoá, phong tục tập quán yếu tố chi phối lối sống ảnh h-ởng lớn đến hoạt động xuất nhập đặc biệt ký kết hợp đồng Nên nhà xuất luôn phải quan tâm tìm hiểu yếu tố văn hoá thị tr-ờng mà tiến hành hoạt động xuất 1.3.3.Các yếu tố trị pháp luật Yếu tố trị nhân tố khuyến khích hạn chế trình quốc tế hoá hoạt động kinh doanh Khi không ổn định trị cản trở phát triển kinh tế Đất n-ớc tạo tâm lý không tốt cho nhà kinh doanh Các công ty kinh doanh xuất phải tuân thủ qui định mà phủ tham gia vào tổ chức quốc tế khu vực giới nh- thông lệ quốc tế: 1.3.4 Các yếu tố tự nhiên công nghệ - Khoảng cách địa lý n-ớc ảnh h-ởng đến chi phí vận tải, tới thới gian thực hợp đồng, thời điểm ký kết hợp đồng ; - Vị trí n-ớc ảnh h-ởng đến việc lựa chọn nguồn hàng, thị tr-ờng tiêu thụ - Thời gian thực hợp đồng xuất bị kéo dài bị thiên tai nh- bão, động đất - Sự phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin cho phép nhà kinh doanh nắm bắt cách xác nhanh chóng thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao hiệu hoạt động xuất 1.3.5.yếu tố hạ tầng phục vụ cho hoạt động xuất - Hệ thống giao thông đặc biệt hệ thống cảng biển - Hệ thống ngân hàng: - Hệ thống bảo hiểm, 1.3.6.Nhu cầu thị tr-ờng giới Nghiên cứu nhu cầu thị tr-ờng giới từ xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất phục vụ xuất Nhu cầu thị tr-ờng giới, nhân tố để thúc đẩy xuất n-ớc có khả đáp ứng đ-ợc nhu cầu n-ớc nhu cầu n-ớc 1.3.7 Các nhân tố thuộc doanh nghiệp 1.3.7.1.Tiềm lực tài Khả quản lý có hiệu nguồn vốn kinh doanh cuả doanh nghiệp thể qua tiêu: - Vốn chủ sở hữu - Vốn huy động - Tỷ lệ tái đầu t- lợi nhuận - Khả trả nợ ngắn hạn dài hạn - Các tỷ lệ khả sinh lợi 1.3.7.2 Tiềm ng-ời Con ng-ời yếu tố quan trọng hàng đầu để đảm bảo thành công Chính ng-ời với lực thật họ lựa chọn đ-ợc hội sử dụng sức mạnh khác mà họ có 1.3.7.3 Tiềm lực vô hình ( Tài sản vô hình ): Tiềm lực vô hình tạo nên sức mạnh doanh nghiệp hoạt động th-ơng mại Tiềm lực doanh nghiệp là: - Hình ảnh uy tín doanh nghiệp th-ơng tr-ờng - Mức độ tiếng nhãn hiệu hàng hoá - Uy tín mối quan hệ xã hội lãnh đạo doanh nghiệp 1.3.7.4.Khả kiểm soát, chi phối, độ tin cậy nguồn cung cấp hàng hoá dự trữ hợp lý hàng hoá doanh nghiệp Yếu tố ảnh h-ởng đến đầu vào doanh nghiệp tác động mạnh mẽ đến kết thực chiến l-ợc kinh doanh nh- khâu tiêu thụ sản phẩm 1.3.7.5 Trình độ tổ chức quản lý Mỗi doanh nghiệp hệ thống với mối liên kết chặt chẽ với Một doanh nghiệp muốn đạt đ-ợc mục tiêu đông thời đạt đến trình độ tổ chức, quản lý t-ơng ứng Khả tổ chức, quản lý doanh nghiệp dựa quan điểm tổng hợp bao quát, tập trung vào mối liên hệ t-ơng tác tất phận tạo thành tổng thể tạo nên sức mạnh thực cho doanh nghiệp 1.3.7.6.Trình độ tiên tiến trang thiết bị, công nghệ, bí công nghệ doanh nghiệp ảnh h-ởng trực tiếp đến suất, chi phí, gía thành chất l-ợng hàng hoá đ-ợc đ-a đáp ứng khách hàng n-ớc 1.3.7.7 Cơ sở vật chất kỹ thuật doanh nghiệp Cơ sở vật chất kỹ thuật phản ánh nguồn tài sản cố định doanh nghiệp huy động vào kinh doanh: thiết bị, nhà xưởngNếu doanh nghiệp có sở vật chất kỹ thuật đầy đủ đại khả nắm bắt thông tin nh- việc thực hoạt động kinh doanh xuất thuận tiện có hiệu 1.3.8 Yếu tố cạnh tranh Cạnh tranh, mặt thúc đẩy cho doanh nghiệp đầu t- máy móc thiết bị, nâng cấp chất l-ợng hạ giá thành sản phẩmNhưng mặt dễ dàng đẩy lùi doanh nghiệp khả phản ứng chậm phản ứng với thay đổi môi tr-ờng kinh doanh Ch-ơng Thực trạng xuất hàng hóa tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2003-2008 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Giang 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa lý Bắc Giang tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, với diện tích tự nhiên 3.823,3km2 giáp tỉnh Bắc Ninh, Hải D-ơng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên Hà Nội Có vị trí t-ơng đối thuận lợi để phát triển kinh tế nói chung phát triển du lịch nói riêng: nằm hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc)- Lạng Sơn Hà Nội; cạnh khu tam giác kinh tế: Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh 2.1.1.2 Khí hậu, thời tiết Bắc Giang nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa: gió mùa đông bắc mùa Đông gió mùa đông nam mùa Hè, có mùa rõ rệt mùa đông lạnh mùa hè nóng ẩm, mùa Xuân mùa Thu khí hậu ôn hoà Về nhiệt độ không khí: nhiệt độ trung bình qua năm thay đổi, bình quân từ 23-24 oC, khí hậu mát mẻ Về độ ẩm không khí: giao động từ 70-90% Chế độ chiếu sáng: có chế độ chiếu sáng t-ơng đối thuận lợi cho nhiệt đới phát triển, tổng số nắng bình quân hàng năm Bắc Giang không nhiều (từ 1.590 đến 1.812 giờ) L-ợng m-a bình quân: Bắc Giang hàng năm đạt 1.200 đến 1.700mm 2.1.1.3 Thuỷ văn *Sông ngòi: Bắc Giang có sông lớn chảy qua với tổng chiều dài 374km, l-u l-ợng lớn có n-ớc quanh năm, thuận tiện cho giao thông đ-ờng thuỷ, tổng l-ợng dòng chảy 03 sông lớn chảy qua tỉnh khoảng 7,5 triệu m3/năm bể chứa n-ớc quan trọng cho kinh tế n-ớc sinh hoạt nhân dân: Sông Lục Nam (bắt nguồn từ Lạng Sơn, dài 178km), Sông Th-ơng (bắt nguồn từ Lạng Sơn, đoạn chạy qua Bắc Giang dài 42km), Sông Cầu (có hai nguồn từ Thái Nguyên Phú Thọ) 2.1.1.4 Tài nguyên đất Bắc Giang có tổng diện tích đất tự nhiên 382.331,34 ha, đất cho sản xuất nông nghiệp chiếm 68,24%, phi nông nghiệp chiếm 23,72%, ch-a sử dụng chiếm 8,03%; chủ yếu đất Feralit biến đổi trồng lúa chiếm 46% 2.1.2 Điều kiện kinh tế 2.1.2.1 Tăng tr-ởng GDP tỉnh giai đoạn 2003 -2008 Trong giai đoạn 2003 -2008, tổng sản phẩm địa bàn tỉnh không ngừng tăng lên: Tổng sản phẩm (GDP) Tỉnh tính theo giá thực tế tăng từ 5.008 tỷ đồng năm 2003 lên 12.415 tỷ đồng năm 2008, đạt tốc độ tăng tr-ởng bình quân 19,9% năm; GDP bình quân đầu ng-ời theo giá thực tế tăng từ 3.237 nghìn đồng năm 2003 lên 7.625 nghìn đồng năm 2008, tốc độ tăng tr-ởng bình quân đạt 18,8% năm (số liệu bảng 7) 2.1.2.2 Chuyển dịch cấu kinh tế giai đoạn 2003 -2008 - Chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành: tỉnh theo h-ớng tích cực Tỷ trọng ngành nông- lâmthủy sản GDP giảm qua năm: từ 45,9% năm 2003 giảm 36,3% vào năm 2008 Tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng tăng từ 19,2% năm 2003 lên 30,5% năm 2008 Riêng lĩnh vực dịch vụ có dao động lên xuống năm, nh-ng số dao động không lớn, năm 2003 35,0% năm 2008 33,20% (số liệu bảng 8) - Chuyển dịch kinh tế theo thành phần kinh tế: Khu vực kinh tế n-ớc chiếm chủ yếu 99,27% GDP tỉnh, khu vực kinh tế nhà n-ớc chiếm 22-26% tổng sản phẩm, quốc doanh chiếm 70%, khu vực kinh tế có vốn đầu t- n-ớc chiếm 0,72% 2.1.2.3- Thu chi ngân sách - Thu ngân sách: 2003 244,8 tỷ, 2008: 832,4 tỷ đồng, tăng bình quân 27,75%/năm; thu ngân sách địa ph-ơng tăng 30%/năm từ 1.048 tỷ năm 2003 lên 3.893,5 tỷ năm 2008; - Chi ngân sách: chi ngân sách địa ph-ơng tăng từ 1.048 tỷ năm 2003 lên 3.893 tỷ năm 2008, tăng bình quân 30%/năm; chi chủ yếu khoản: xây dựng bản, giáo dục đào tạo, quản lý hành 2.1.2.4- Vốn đầu t- phát triển địa bàn tỉnh Thu hút vốn đầu t- phát triển địa bàn tỉnh không ngừng tăng qua năm: 2003 đạt 1395 tỷ đồng, 2008 đạt 4.500 tỷ đồng; đ-ợc phân bổ chủ yếu lĩnh vực: công nghiệp, giao thông, nông nghiệp, thủy lợi 2.1.2.5- Thực trạng phát triển ngành dịch vụ Ngành dịch vụ tỉnh có b-ớc tiến vững Năm 2003, tổng sản phẩm dịch vụ tạo 1.750,6 tỷ đồng theo giá hành, chiếm 34,96% tổng GDP địa bàn; năm 2008 đạt 4.124 tỷ đồng, chiếm 33,21% Tuy nhiên ngành dịch vụ tỉnh phát triển chậm ch-a hình thành ngành dịch vụ có tính định cho phát triển nh-: tài ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ th-ơng mại 2.1.3 Điều kiện xã hội 2.1.3.1 Đặc điểm dân c-, dân tộc Dân số Bắc Giang tăng t-ơng đối ổn định giai đoạn 2003-2008: từ 1.547.146 ng-ời năm 2003 lên 1.613.576 ng-ời năm 2008, nhịp độ tăng bình quân 0,95%/năm, dân tộc Kinh chiếm 86%, lại dân tộc: Tày, Hoa, Nùng, Sán Chay, Sán Dìu Mật độ dân số tăng qua năm: năm 2001: 398 ng-ời/km2, năm 2008: 418 ng-ời/km2, nơi có mật độ dân số cao thành phố Bắc Giang (3.286 ng-ời/km2) Số ng-ời độ tuổi lao động khoảng 1.008.680 ng-ời, dân c- 98% biết đọc biết viết, số ng-ời ch-a biết biết chữ chiếm 1,4% dân số toàn tỉnh, số ng-ời có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm 11% 2.1.3.2 Lao động cấu lao động: Giai đoạn 2001-2006, lao động tỉnh tăng từ 1005 nghìn ng-ời năm 2001 lên 1178,5 nghìn ng-ời năm 2006, nhịp độ tăng bình quân giai đoạn 3,25%/năm; lao động khu vực nông thôn chiếm tỷ trọng cao; lao động khu vực thành thị chiếm tỷ trọng thấp Số ng-ời độ tuổi lao động chiếm 60-70% dân số 2.1.3.3 Giáo dục, đào tạo y tế: - Giáo dục đào tạo: Hiện toàn tỉnh có tr-ờng Cao đẳng; tr-ờng giáo dục trung học chuyên nghiệp; tr-ờng đào tạo công nhân kỹ thuật; 503 tr-ờng phổ thông; 241 tr-ờng mầm non Hệ thống mạng l-ới giáo dục đ-ợc hình thành với đầy đủ cấp học trình độ đào tạo từ Mầm non đến Cao đẳng - Y tế: Tính đến năm 2006, toàn tỉnh có bệnh viện đa khoa với 650 gi-ờng bệnh, bệnh viện điều d-ỡng, 10 bệnh viện huyện 229 trạm y tế xã, ph-ờng Toàn tỉnh có 3912 cán y tế, có 3.276 bác sĩ cán y tế có trình độ đại học đại học, có 35 d-ợc sĩ có trình độ đại học đại học, có 147 d-ợc sĩ có trình độ trung cấp 2.1.3.4 Điều kiện sở hạ tầng - Về giao thông: Bắc Giang có mạng l-ới giao thông gồm loại: đ-ờng sắt, đ-ờng bộ, đ-ờng sông (số liệu bảng 12) - Mạng l-ới điện khả cung cấp điện tỉnh: đảm bảo cung cấp điện cho thành phố Bắc Giang, đô thị, khu công nghiệp, cho sản xuất sinh hoạt - Hệ thống thông tin liên lạc, b-u viễn thông phát triển nhanh số l-ợng b-ớc đ-ợc đại hoá Số máy điện thoại thuê bao giai đoạn 1997-2006 tăng bình quân 29,35%/năm Năm 2006 bình quân 100 dân đạt 6,8 máy điện thoại, tăng 9,3 lần so với năm 1997 2.1.3.5 Thu nhập đời sống dân cNăm 2003 930.000đ/ ng-ời, đến năm 2008 1.750.000đ/ ng-ời (số liệu bảng 2.7) 2.2 Thực trạng xuất, nhập hàng hóa tỉnh Bắc Giang 2.2.1 Về kim ngạch xuất Kim ngạch xuất địa bàn tỉnh năm 2003 đạt 38,181 triệu USD, kết XK trực tiếp đạt 22,716 triệu USD; đến năm 2008 kim ngạch XK đạt 168,972 triệu USD, tăng 442,5% so vơi năm 2003, kim ngạch xuất trực tiếp đạt 160,144 triệu USD tăng 705% so với năm 2003 Mức tăng tr-ởng tổng kim ngạch xuất tỉnh bình quân giai đoạn 2003-2008 đạt 34,65%/năm, cao mức tăng tr-ởng chung n-ớc (xấp xỉ 15%) Một số doanh nghiệp xuất điển hình nh-: Công ty CP May Bắc Giang, Công ty cổ phần may xuất Hà Bắc, Công ty cổ phần thuốc thực phẩm Bắc Giang, Công ty thực phẩm xuất Bắc Giang, Công ty quốc tế Việt-Pan Pacific, Công ty TNHH JMC, Công ty cổ phần thực phẩm GOC Kim ngạch xuất hàng hóa bình quân đầu ng-ời tỉnh năm 2003 đạt 24,58 USD/ng-ời, 9,87% mức trung bình n-ớc (249 USD) Năm 2008, kim ngạch xuất bình quân đầu ng-ời tỉnh đ-ợc cải thiện nh-ng mức thấp, đạt 104,7 USD/ng-ời, số n-ớc đạt mức 735 USD) (Xem bảng 2.8) Bảng 2.8: Xuất hàng hoá tỉnh giai đoạn 2003 2008 theo thành phần kinh tế Đơn vị tính: 1.000 USD Thành Năm phần KT KNXK Bắc Giang Tăng so với năm tr-ớc (%) Quốc doanh Tăng so với năm tr-ớc (%) Ngoài Quốc doanh Tăng so với năm tr-ớc (%) Kinh tế có vốn ĐTNN Tăng so với năm tr-ớc (%) Xuất trực tiếp 2003 2004 2005 2006 2007 2008 B.quân 03 - 08 38.181 57.773 62.000 87.751 129.959 168.972 34,65 72,99 51,30 7,32 441,5 48,1 30 17.320 13.857 12.708 4.123 7.549 13.288 -2,03 - 20,00 -8,29 -67,5 83 76 6.555 22.462 20.589 41.592 51.502 74.933 689,75 242,66 -8,34 102 23,8 45,4 14.306 21.454 28.702 42.036 70.908 80.751 300,73 49,96 33,78 46,4 68,7 13,9 43.556 51.627 85.105 22.716 126.580 160.144 -5,5 62,8 41,35 47,8 Tăng so với năm tr-ớc (%) 52,98 91,74 18,53 64,8 48,7 26,5 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang; 2.2.2 Về cấu thị tr-ờng xuất Thị tr-ờng xuất chủ yếu tỉnh Bắc Giang 15 quốc gia khu vực Châu - Thái Bình D-ơng, khu vực ASEAN, Nga số n-ớc Châu Phi (số liệu bảng 2.9) Bảng 2.9: Kim ngạch xuất hàng hóa sang thị tr-ờng Đơn vị tính: 1.000 USD Thị tr-ờng ăm 2004 Năm Năm Năm 2007 Năm 2008 Tăng 2005 2006 tr-ởng BQ Tổng số 57.773 63.059 87.751 129.959 168.972 34,65% Hoa Kỳ 10.413 11.974 13.771 15.832,61 18.207 Tỷ trọng (%) 18 19 16 12 11 30,78% Nga 1.860 2.016 2.500 3.100 3.844 14,93% Tỷ trọng (%) 3 2 EU 7.200 9.925 11.117 13.293,51 15.895 21,8% Tỷ trọng (%) 12 16 13 10 Hàn Quốc 6.980 8.469 9.570 12.849 20.662,7 31,17% Tỷ trọng (%) 12 13 11 10 12 Trung Quốc 2.250 2.850 3.200 4.102 5.259 23,65% Tỷ trọng (%) 3 Thị tr-ờng khác 29.070 27.825 47.593 80.781,9 105.104,3 37,8% Tỷ trọng (%) 50 44 54 62 62 Nguồn: Số liệu thống kê tỉnh Bắc Giang năm 2008 2.2.3.Về cấu mặt hàng xuất Các mặt hàng xuất chủ lực thuộc diện mạnh địa ph-ơng nh-: nông sản t-ơi, nông sản chế biến, hàng may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ Cơ cấu xuất có chuyển dịch tích cực từ năm 2004 hàng nông sản thực phẩm chiếm 10%, hàng thủ công mỹ nghệ chiếm 30%, hàng công nghiệp chiếm 60%; năm 2008: hàng nông sản thực phẩm chiếm 14%, thủ công mỹ nghệ 0,4%, hàng công nghiệp 85,6% (số liệu bảng 2.10) Bảng 2.10: Giá trị xuất hàng hoá tỉnh Giai đoạn 2004 - 2008 phân theo nhóm hàng Đơn vị tính: 1.000USD Mặt hàng Năm Năm Năm Năm Năm Tăng 2004 2005 2006 2007 2008 tr-ởng BQ/năm Tổng số 57.773 63.059 87.751 129.959 168.972 Hàng nông sản thực phẩm 5.791 18.988 7.155,5 7.409 24.245 43,05% Tỷ trọng (%) 10 30 14 Sản phẩm công nghiệp 5.791 6.971 3.023 3.646 2.900 -18,85% Tỷ trọng (%) 10 11 3 Hàng thủ công mỹ nghệ 17.061 52 121 79 791 -60% Tỷ trọng (%) 30 0,08 0,01 0,06 0,4 Hàng may mặc 33.657 36.819 65.690 103.914 128.788 39,85% Tỷ trọng (%) 58 58 75 80 76 Linh kiện máy móc điện tử 1.080 574 464 -40% Tỷ trọng (%) 0 0,4 0,2 Hàng hoá khác 1.163 229 10.655 14.337 11.784 80% Tỷ trọng (%) 0,3 12 11 Nguồn; Số liệu thống kê tỉnh Bắc Giang năm 2008 2.2.4 Các hình thức xuất hàng hóa chủ yếu Hai hình thức xuất chủ yếu: xuất trực tiếp xuất uỷ thác, nhiên chiếm tỷ trọng lớn xuất trực tiếp: năm 2008 xuất trực tiếp chiếm 94,78% kim ngạch xuất toàn tỉnh, xuất uỷ thác chiếm 5,22% kim ngạch xuất toàn tỉnh 2.2.5 Tình hình nhập hng hóa 2.2.5.1 Kim ngạch nhập Từ năm 2003-2008, kim ngạch nhập tăng: năm 2003 35.946 ngàn USD, năm 2008: 158.821 ngàn USD Các mặt hàng nhập chủ yếu vật t- cho sản xuất công nghiệp nông nghiệp, hàng tiêu dùng số mặt hàng điện máy, ôtô, linh kiện máy tính (số liệu bảng 17) 2.2.5.2 Cơ cấu mặt hàng nhập Nhóm hàng t- liệu sản xuất chiếm tỷ trọng lớn kim ngạch nhập tỉnh (vải phụ liệu ngành may) chiếm 92,6% tổng giá trị hàng hoá nhập tỉnh năm 2004 đạt 40.106 ngàn USD; hàng tiêu dùng nhập đạt 3.206 ngàn USD (chiếm 7,4% tổng kim ngạch nhập tỉnh) (số liệu bảng 18) 2.2.6 Cán cân xuất, nhập tỉnh Giai đoạn 2000-2002 kim ngạch nhập hàng hoá tỉnh thấp so với kim ngạch nhập mức chênh lệch t-ơng đối lớn: Năm 2002: thâm hụt cán cân th-ơng mại lên đến 2.121 ngàn USD; Năm 2003: có thặng d- xuất khẩu, chênh lệch 2.235 ngàn USD; Năm 2008: giá trị xuất siêu đạt 10.158 ngàn USD (số liệu bảng 2.13) Bảng 2.13: Tỡnh hỡnh cỏn cõn ngoi thng ca tnh giai on 2003-2008 n v: 1.000USD Chỉ tiêu 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kim ngạch xuất 38.181 57.773 63.059 87.751 129.959 168.972 Kim ngạch nhập 35.946 53.874 65.117 84.194 123.154 158.822 Chênh lệch giá trị XK giá trị 2.235 3.899 -2.058 3.557 6.805 10.158 NK 2.3 Đánh giá chung xuất hàng hóa tỉnh Bắc Giang 2.3.1 Những thành tựu - Kim ngạch xuất tỉnh qua năm tăng, năm 2008 đạt xấp xỉ 170 triệu USD - Mặt hàng xuất tỉnh đa dạng phong phú, hầu hết mặt hàng xuất chủ lực tăng mạnh - Năng lực cạnh tranh nhiều mặt hàng đ-ợc cải thiện, khối l-ợng hàng xuất tăng - Cơ cấu mặt hàng xuất chuyển dịch theo h-ớng tích cực, tăng tỷ trọng mặt hàng qua chế biến, giảm tỷ trọng mặt hàng nông sản thô, tăng mặt hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - Thị tr-ờng xuất nhập đ-ợc mở rộng: Mỹ, EU, Nhật, Hàn Quốc 2.3.2 Những hạn chế - Kim ngạch xuất nhập có xu h-ớng tăng nh-ng không nhiều ch-a ổn định, kim ngạch xuất bình quân đầu ng-ời thấp - Nguồn hàng phục vụ cho chế biến Xuất tỉnh ít, phân tán, ch-a có khả cung cấp cho thị tr-ờng với số l-ợng lớn, chất l-ợng ch-a ổn định ch-a đáp ứng đ-ợc nhu cầu snả xuất - Việc đầu t- cho sản xuất để tạo nguồn hàng có chất l-ợng cao hạn chế, khâu bảo quản sau thu hoạch, chế biến nông lâm thủy sản ch-a đáp ứng đ-ợc với yêu cầu thị tr-ờng giới - Công tác xuất hàng nông sản khó khăn - Thị tr-ờng xuất nhập sản phẩm, hàng hoá ch-a ổn định 2.3.3 Nguyên nhân - Công tác xúc tiến th-ơng mại hạn chế, ch-a có chiều sâu, kinh phí thấp - Các doanh nghiệp ch-a coi trọng mức đầu t- ch-a thoả đáng công tác XTTM - Ch-a có quy hoạch chi tiết vùng sản xuất nguyên liệu tập trung - Số l-ợng doanh nghiệp tham gia xuất ít, có xấp xỉ 20 doanh nghiệp, lực kinh doanh doanh nghiệp hạn chế - Công tác thu hút đầu t- n-ớc chậm - Kết cấu hạ tầng cho xuất thiếu, dịch vụ công phục vụ xuất nhập hạn chế Ch-ơng Ph-ơng h-ớng giải pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất hàng hóa tỉnh Bắc giang đến năm 2020 3.1 Bối cảnh n-ớc quốc tế 3.1.1 Bối cảnh n-ớc 3.1.1.1- Thuận lợi - Những giải pháp vĩ mô đắn Đảng Chính phủ; - Bầu không khí kinh doanh trở nên sôi động; - Quyết tâm Chính phủ, Bộ việc thúc đẩy xuất khẩu; - Nhà n-ớc doanh nghiệp làm tốt công tác XTTM; - Những thành tựu phát triển kinh tế, thị tr-ờng n-ớc ta giai đoạn vừa qua; - Tiềm phát triển thị tr-ờng vùng Đồng sông Hồng giai đoạn từ đến năm 2020; - Tác động hai hành lang vành đai kinh tế đến thị tr-ờng Bắc giang: hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng ninh; hành lang kinh tế Nam Ninh Lạng Sơn Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh; vành đai kinh tế vịnh Bắc bộ; - Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, ngành, cấp coi trọng mức đến công tác xuất khẩu; - Bắc Giang tỉnh miền núi có vị trí địa lý t-ơng đối thuận lợi, có trục đ-ờng giao thông (đ-ờng: bộ, sắt, thuỷ) quan trọng quốc gia chạy qua 3.1.1.2 Khó khăn - Tình trạng thiếu vốn đầu t- cho nhu cầu xây dựng phát triển kinh tế; - Xu h-ớng giảm lợi cạnh tranh sản phẩm dựa tài nguyên đất nông nghiệp nguồn lao động giản đơn rẻ; - Bắc Giang tỉnh miền núi, điểm xuất phát kinh tế thấp, quy mô kinh tế nhỏ; - Các doanh nghiệp tỉnh chủ yếu có qui mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, thiếu vốn, sức cạnh tranh yếu, hiệu sản xuất kinh doanh thấp; - Nhận thức hạn chế hội nhập kinh tế quốc tế 3.1.2 Bối cảnh quốc tế 3.1.2.1 Thuận lợi - Từ 01/01/2007 Việt Nam thức trở thành thành viên Tổ chức Th-ơng mại giớiđã tạo tăng tốc cho hàng xuất khẩu; - Mặt giá đ-ợc hình thành nguyên nhân tăng giá nhiều mặt hàng 3.1.2.2 Khó khăn - Xu h-ớng giảm dần lợi cạnh tranh sản phẩm dựa khai thác tài nguyên lao động rẻ; - Những biến động phát triển kinh tế th-ơng mại n-ớc; - Tình hình kinh tế giới cuối năm 2008 năm 2009 lâm vào khủng hoảng toàn cầu; - Sự cạnh tranh liệt hàng hoá n-ớc với hàng hoá tỉnh 3.2 Mục tiêu, định h-ớng phát triển xuất hàng hóa tỉnh Bắc Giang 3.2.1 Định h-ớng - Tận dụng hội chung, khai thác lợi riêng, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế để thu hút đầu t-, phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ xuất khẩu; - Mở rộng quy mô tăng nhanh l-ợng hàng xuất khẩu, nâng cao giá trị xuất khẩu; - Nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu; - Duy trì tốc độ tăng tr-ởng xuất tỉnh nhanh bền vững; - Đẩy mạnh cung ứng sản phẩm hàng hoá mạnh tỉnh 3.2.2 Mục tiêu cụ thể 3.2.2.1 Mục tiêu xuất hàng hoá giai đoạn 2009 2010 - Dự kiến kim ngạch xuất giai đoạn 2009 2010 tăng bình quân 16,9%; đến năm 2010 kim ngạch XK tỉnh đạt 180 210 triệu USD; - Về cấu hàng XK địa ph-ơng năm 2010: Hàng NSTP 30%; hàng thủ công mỹ nghệ 5%; hàng công nghiệp 65%; -Về tỷ trọng: Phấn đấu giảm tỷ trọng hàng thô 15%; tăng tỷ trọng hàng tinh chế lên 40%; hàng sơ chế chế biến công nghiệp thô 45%, hàng gia công 30%; - Tăng dần khối l-ợng XK, phấn đấu XK bình quân khoảng 10-40% sản l-ợng nông sản, thực phẩm 3.2.2.2 Mục tiêu xuất hàng hoá giai đoạn 2011 2020 - Nhịp độ tăng tr-ởng XK bình quân 15%; - Tỷ trọng hàng hoá XK khai thác địa ph-ơng chiếm 80-85% tổng giá trị hàng hóa XK; - Cơ cấu hàng xuất địa ph-ơng 2020: Hàng NSTP 20%, hàng thủ công mỹ nghệ 3%; hàng công nghiệp 77% 3.3 Giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuất hàng hóa tỉnh Bắc Giang 3.3.1 Giải pháp tăng c-ờng nghiên cứu, phát triển thị tr-ờng Thực chủ tr-ơng đa dạng hoá, đa ph-ơng hoá thị tr-ờng Do chiến l-ợc phát triển thị tr-ờng giai đoạn (2009 2020) cụ thể nh- sau: 3.3.1.1 Thị tr-ờng Trung Quốc Tiếp tục khai thác mạnh xuất thông qua đ-ờng biên mậu để đẩy mạnh xuất rau quả, nông sản (đặc biệt vải thiều), hàng thủ công mỹ nghệ, thịt lợn 3.3.1.2 Thị tr-ờng Mỹ Các doanh nghiệp tỉnh cần chủ động quan hệ với đối tác Mỹ để ký kết hợp đồng mua bán, hợp tác đầu tư đặc biệt mặt hàng may mặc, nông sản, thủ công mỹ nghệ, điện tử, đồ gỗ 3.3.1.3 Thị tr-ờng n-ớc Đông Âu Đây khu vực nhiều tiềm tiêu thụ hàng hoá nông sản, thực phẩm chế biến 3.3.1.4 Thị tr-ờng n-ớc ASEAN Đối với tỉnh Bắc Giang giai đoạn tới cần nghiên cứu đẩy mạnh xuất sang thị tr-ờng ASEAN trọng tâm n-ớc nh- Lào, Campuchia, Myanma 3.3.1.5 Thị tr-ờng Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc Các doanh nghiệp cần đẩy mạnh tiếp thị nắm bắt nhu cầu thị tr-ờng, khai thác thông tin trực tiếp, hợp tác liên doanh liên kết với đối tác tất lĩnh vực sản xuất kinh doanh xuất nhập 3.3.1 6.Thị tr-ờng Nhật Bản Thị tr-ờng Nhật Bản cần đẩy mạnh xuất rau chất l-ợng cao hàng thủ công mỹ nghệ 3.3.1.7 Đẩy mạnh xuất thông qua hoạt động du lịch - Đầu t- phát triển sở hạ tầng cho du lịch nên tập trung vào đầu mối, tránh dàn trải, thiếu tính quy hoạch tổng thể; - Ban hành chế , sách -u đãi việc kêu gọi nguồn vốn đầu t- n-ớc n-ớc cho phát triển du lịch; - Xây dựng mạng l-ới kinh doanh du lịch lữ hành gắn kết đ-ợc với du lịch lữ hành n-ớc quốc tế; - Cần đặc biệt l-u ý tới thị hiếu tiện dụng du khách việc thiết kế sản phẩm khả sản xuất sản phẩm theo yêu cầu đặc biệt du khách thời gian ngắn 3.3.2 Giải pháp tăng c-ờng hoạt động xúc tiến th-ơng mại - Biện pháp tốt có sách để khuyến khích phát triển cac loại hình dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu; - Trong giai đoạn tới cần hoàn thiện chế sách lĩnh vực xúc tiến th-ơng mại, xây dựng ch-ơng trình xúc tiến xuất trọng điểm tỉnh; - Tăng c-ờng đào tạo nguồn nhân lực cho quan xúc tiến th-ơng mại doanh nghiệp làm công tác xúc tiến th-ơng mại; - Đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực xúc tiến th-ơng mại, đẩy mạnh liên kết tổ chức xúc tiến th-ơng mại công tác thu thập thông tin, tiếp thị, nắm bắt, cập nhật thông tin tình hình thị tr-ờng , mặt hàng, giá 3.3.3 Giải pháp phát triển mặt hàng xuất khẩu: 3.3.3.1 Mặt hàng xuất chủ lực * Mặt hàng may mặc - Cần trọng đẩy mạnh XK mặt hàng có kim ngạch lớn, tiếp tục xác định mặt hàng may mặc mặt hàng chủ lực cho xuất tỉnh Bắc Giang; - Các doanh nghiệp may cần tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu t- doanh nghiệp Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan tiếp cận doanh nghiệp EU, Hoa Kỳ, Nhật Bảnđầu tư thêm trang thiết bị, mở rộng sản xuất, nâng cao chất l-ợng sản SP * Mặt hàng sản xuất công nghiệp Cần mở rộng XK mặt hàng nh- sản phẩm giầy dép, giấy bao gói, bao bì, khí, điện tử, vật liệu xây dựng tập chung XK hàng NSTP chất lượng cao, Ph-ơng h-ớng giai đoạn tới cần sớm khắc phục điểm yếu môi tr-ờng đầu t- 3.3.3.2 Mặt hàng cần quan tâm * Hàng nông sản thực phẩm chế biến * Khuyến khích xuất hàng nông sản thô sơ chế * Hàng thủ công mỹ nghệ 3.3.4 Giải pháp phát triển doanh nghiệp xuất 3.3.4.1- Nâng cao lực xuất cho doanh nghiêp * Xây dựng chiến l-ợc phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định xuất khẩu; khuyến khích, hỗ trợ đào tạo điều kiện cho th-ơng nhân đầu t- đổi trang thiết bị ,đẩy mạnh phát triển sản xuất, hình thành doanh nghiệp đầu mối tham gia xuất * Xuất tăng tr-ởng bền vững doanh nghiệp không l-u ý trau dồi kỹ xuất văn hoá xuất * Sàn giao dịch hàng hoá * Th-ơng Mại điện tử * Khuyến khích mối liên kết ngang * Khuyến khích phát triển mối liên kết dọc xuất * Đẩy nhanh việc hình thành mối liên kết tiêu thụ - sản xuất (liên kết ng-ợc) * Nâng cao kỹ hoạt động xuất 3.3.4.2 Tăng c-ờng đào tạo nhân lực - Cần nhanh chóng có chiến l-ợc đào tạo, đào tạo lại, bồi d-ỡng cho đội ngũ cán kinh doanh, quản lý xuất nhập khẩu; - Thực chuyển đổi cấu hàng hoá XK theo h-ớng tăng mạnh tỷ trọng hàng qua chế biến, chế biến tinh hàng có hàm l-ợng nguyên liệu nội địa cao; mở rộng mặt hàng XK 3.3.5 Giải pháp hỗ trợ từ phía Nhà n-ớc doanh nghiệp xuất 3.3.5.1 Tiếp tục đổi nâng cao hiệu công tác xúc tiến th-ơng mại 3.3.5.2 Đổi nâng cao hiệu hoạt động quan đại diện th-ơng mại Việt Nam n-ớc 3.3.5.3 Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp v-ợt qua rào cản th-ơng mại tranh chấp, khiếu kiện th-ơng mại quốc tế nhằm đảm bảo tăng tr-ởng bền vững xuất 3.3.5.4 Các biện pháp tài chính, tín dụng hỗ trợ xuất - Cấp tín dụng cho doanh nghiệp xuất n-ớc - Nhà n-ớc trực tiếp cho ng-ời n-ớc vay tiền với lãi xuất -u đãi để họ sử dụng số tiền mua hàng n-ớc ta 3.4.6.5.Nhà n-ớc thực trợ cấp xuất Trợ cấp gián tiếp: hình thức Nhà n-ớc thông qua việc dùng ngân sách để giới thiệu, triển lãm, quảng cáo tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch xuất Nhà nước trợ giúp kỹ thuật đào tạo chuyên gia 3.3.5.6 Hoàn thiện thủ tục xuất nhập sách thuế 3.3.5.7 Củng cố kết cấu hạ tầng phục vụ xuất 3.3.5.8 Đẩy mạnh thuận lợi hóa th-ơng mại 3.3.5.9 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành nâng cao chất l-ợng dịch vụ công Kết luận Đẩy mạnh xuất có vai trò to lớn, xuất tạo nguồn vốn quan trọng để thoả mãn nhu cầu nhập tích luỹ phát triển sản xuất Đẩy mạnh xuất đ-ợc xem yếu tố quan trọng kích thích tăng tr-ởng kinh tế, tác động đến thay đổi cấu kinh tế ngành theo h-ớng sử dụng có hiệu lợi so sánh tuyệt đối t-ơng đối đất n-ớc, làm cho sản phẩm quốc gia sản xuất quốc gia tăng thông qua mở rộng với thị tr-ờng quốc tế Đồng thời đẩy mạnh xuất góp phần tích cực có hiệu đến nâng cao mức sống nhân dân nhờ mở rộng xuất mà phận ng-ời lao động có công ăn việc làm có thu nhập, phần kim ngạch xuất dùng để nhập hàng tiêu dùng thiết yếu góp phần cải thiện đời sống nhân dân Phát triển xuất h-ớng phát triển có tính chất chiến l-ợc để đ-a n-ớc ta thành n-ớc công nghiệp Để đẩy mạnh xuất tỉnh Bắc Giang thời gian tới đòi hỏi phải có cố gắng nỗ lực ngành cấp, doanh nghiệp tỉnh; phải coi trọng mức đến hoạt động xuất khẩu, coi nhiệm vụ quan trọng chiến l-ợc phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tất chủ tr-ơng sách Đảng , Nhà n-ớc tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện thuận lợi cho xuất (đặc biệt biện pháp khuyến khích xuất tỉnh đ-ợc quan tâm đạo thực hiện), cần tiếp tục đ-ợc trì phát triển thời gian tới./
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh bắc giang trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế , Hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh bắc giang trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế , Hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh bắc giang trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay