KT chương I Đại số 9

1 468 17
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2013, 01:26

Họ và tên: ……………… Lớp: 9 … KIỂM TRA CHƯƠNG I - ĐẠI SỐ 9 Thời gian 45 phút Đề bài A. Trắc nghiệm khách quan. Hãy chọn phương án trả lời đúng (ứng với các chữ cái A, B, C, D) để trả lời các câu hỏi sau: Câu 1. Tìm phương án SAI trong các phương án sau: A. Căn bậc hai số học của 0,81 là 0,9. B. 0,01 có hai căn bậc hai là 0,1 và - 0,1. C. - 8 là căn bậc hai số học của 64. D. 5− là một căn bậc hai của 5. Câu 2. Điều kiện để 3 x− có nghĩa là: A. x ≥ 3 B. x ≤ 3 C. x ≥ 0 D. x = 3. Câu 3. Giá trị của x để 2 8x = là: A. x = 8. B. x = - 8. C. x = ± 8 D. x = 64. Câu 4. Rút gọn biểu thức 2 2 8 (1 2) ( 2 2) + − + − ta được: A. 2 2 1− B. 1 C. - 1 D. 2 2 1+ . Câu 5. Giá trị của x để 7x < là: A. x < 7. B. 0 ≤ x < 7 C. x > 7. D. x = 7. Câu 6. Căn bậc ba của - 8 là: A. 8 B. 2. C. - 2 D. -512. B. Tự luận Câu 7. Rút gọn biểu thức: ( ) 1 12 3 75 . 3 6 3 − + − Câu 8. Chứng minh đẳng thức: 5 3 5 3 8 5 3 5 3 + − + = − + Câu 9. Cho biểu thức: 4 . 2 2 4 x x x P x x x   − = +  ÷  ÷ − +   (Với x ≥ 0 và x ≠ 4) a) Rút gọn P b) Tìm x để P > 3. Điểm Lời phê của cô giáo . ……………… Lớp: 9 … KIỂM TRA CHƯƠNG I - Đ I SỐ 9 Th i gian 45 phút Đề b i A. Trắc nghiệm khách quan. Hãy chọn phương án trả l i đúng (ứng v i các chữ c i A, B,. để trả l i các câu h i sau: Câu 1. Tìm phương án SAI trong các phương án sau: A. Căn bậc hai số học của 0,81 là 0 ,9. B. 0,01 có hai căn bậc hai là 0,1
- Xem thêm -

Xem thêm: KT chương I Đại số 9, KT chương I Đại số 9, KT chương I Đại số 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay