Cơ chế giải quyết tranh chấp trong công ước của liên hợp quốc về luật biển năm 1982

18 49 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 16:41

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT - NGUYỄN MẠNH ĐÔNG CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG CÔNG ƢỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN NĂM 1982 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC CHUYÊN NGÀNH : LUẬT QUỐC TẾ Mà SỐ : 603860 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thao Phó Chủ nhiệm, Ủy Ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao HÀ NỘI - NĂM 2009 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Công ƣớc Luật biển Liên hợp quốc 1982 Công ƣớc Luật biển 1982 Hội nghị Liên hợp quốc Luật biển Hội nghị Luật biển Liên hợp quốc LHQ Thềm lục địa TLĐ Tòa án Công lý quốc tế TAQT Tòa án quốc tế Luật biển TALB Pháp viện thƣờng trực quốc tế PICJ (Permanent Court of International Justice) Tòa Trọng tài thƣờng trực PCA (Permanent Court of Arbitration) Tổng Thƣ ký TTK Ủy ban Luật pháp quốc tế ILC (International Law Commission) Vùng đặc quyền kinh tế Vùng ĐQKT MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 114 CHƢƠNG 1: QÚA TRÌNH PHÁP ĐIỂN HÓA CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT 120 TRANH CHẤP QUỐC TẾ TRONG CÔNG ƢỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN 1982 120 1.1 Tranh chấp quốc tế việc giải tranh chấp quốc tế luật pháp quốc tế 120 1.1.1 Khái niệm tranh chấp quốc tế .120 1.1.2 Phân loại tranh chấp quốc tế 122 1.2 Nội dung nguyên tắc hoà bình giải tranh chấp quốc tế .122 1.2.1 Quá trình hình thành nguyên tắc hòa bình giải tranh chấp quốc tế 122 1.2.2 Nội dung nguyên tắc hòa bình giải tranh chấp quốc tế 122 1.3 Quá trình pháp điển hoá chế giải tranh chấp Công ƣớc Liên hợp quốc Luật biển 1982 .122 1.3.1 Việc pháp điển hoá chế giải tranh chấp Hội nghị Luật biển lần thứ I lần thứ II 122 1.3.2 Việc pháp điển hoá chế giải tranh chấp Hội nghị Luật biển lần thứ III 122 CHƢƠNG 2: CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG CÔNG ƢỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN 1982 122 2.1 Nội dung chế giải tranh chấp Công ƣớc Liên hợp quốc Luật biển 1982 122 2.1.1 Đặc điểm chế giải tranh chấp Công ƣớc Liên hợp quốc Luật biển 1982 122 2.2 Nội dung chế giải tranh chấp Công ƣớc Liên hợp quốc Luật biển 1982 122 2.2.1 Nghĩa vụ chung liên quan đến việc giải hòa bình tranh chấp liên quan đến việc giải thích áp dụng Công ƣớc Luật biển 1982 .122 2.2.2 Thủ tục bắt buộc đƣa đến định mang tính ràng buộc 122 2.2.3 Giới hạn ngoại lệ việc áp dụng thủ tục bắt buộc đƣa đến định mang tính ràng buộc .122 Thủ tục giải tranh chấp bắt buộc theo Công ƣớc Liên hợp quốc Luật biển 1982 122 3.1 Tòa án Công lý quốc tế 122 3.1.1 Thẩm quyền Toà án Công lý quốc tế việc giải tranh chấp liên quan đến Công ƣớc Luật biển 1982 122 3.1.2 Thực tiễn xét xử TAQT việc xét xử tranh chấp liên quan đến biển đại dƣơng kể từ Công ƣớc Luật biển 1982 đƣợc thông qua 122 Tòa án quốc tế Luật biển 122 3.2.1 Thẩm quyền TALB 122 3.2.3 Cơ cấu tổ chức, thành phần TALB 122 3.3.3 Thực tiễn xét xử TALB 122 3.3 Tòa Trọng tài: 122 3.3.1 Về thẩm quyền Tòa trọng tài: 122 3.4 Trọng tài đặc biệt .122 3.4.1 Thẩm quyền Tòa trọng tài đặc biệt 122 3.4.2 Thực tiễn xét xử Trọng tài theo Công ƣớc Luật biển 1982 122 CHƢƠNG 3: VIỆT NAM VỚI VIỆC LỰA CHỌN THỦ TỤC GIẢI QUYẾT BẮT BUỘC THEO CÔNG ƢỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN 1982 122 3.1 Điều kiện địa lý đặc điểm khu vực Biển Đông 122 3.1.1 Vị trí địa lý tầm quan trọng khu vực Biển Đông 122 3.1.2 Các loại tranh chấp khu vực Biển Đông: 122 3.2 Thực tiễn việc giải tranh chấp khu vực Biển Đông 122 3.3 Việt Nam việc giải tranh chấp liên quan đến việc giải thích áp dụng Công ƣớc Luật biển 1982 .122 3.3.1 Chủ trƣơng nhà nƣớc ta việc giải tranh chấp Biển Đông 122 3.3.2 Việt Nam với việc giải tranh chấp liên quan đến việc phân định vùng biển với quốc gia tiếp giáp đối diện 122 3.4 Việt Nam việc lựa chọn thủ tục giải tranh chấp bắt buộc Công ƣớc Liên hợp quốc Luật biển 1982 122 3.4.1 Sự cần thiết phải lựa chọn thủ tục giải tranh chấp bắt buộc 122 3.4.2 Thực tiễn lựa chọn thủ tục giải tranh chấp khu vực khác giới .122 3.4.3 Các yếu tố tác động đến việc lựa chọn thủ tục giải tranh chấp bắt buộc 122 3.4.4 Việt Nam việc lựa chọn thủ tục giải tranh chấp theo Công ƣớc Luật biển 1982 122 122KẾT LUẬN .122 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Tranh chấp quốc tế phần tất yếu quan hệ quốc tế, diễn phổ biến lúc, nơi tất lĩnh vực đời sống quốc tế Tuy nhiên, tranh chấp quốc tế tranh chấp biên giới lãnh thổ biển đảo tranh chấp có liên quan đến biên giới lãnh thổ biển đảo tranh chấp có tính chất phức tạp nhất, nguyên nhân chủ yếu gây căng thẳng quan hệ quốc gia có liên quan, mầm mống xung đột quốc gia, chí chiến tranh vũ trang nhƣ chúng không đƣợc giải cách thoả đáng Theo thống kê số học giải nƣớc từ năm 1915 đến năm 1975 có 86 xung đột quốc tế có 39 xung đột có nguồn gốc từ tranh chấp lãnh thổ biển đảo Để xây dựng môi trƣờng hoà bình ổn định, thuận lợi cho việc phát triển, quốc gia cần phải thoả đáng tranh chấp quốc tế Trong lịch sử hình thành phát triển luật pháp quốc tế, có hình thức giải tranh chấp quốc tế phổ biến giải biện pháp hoà bình giải vũ lực Tuy nhiên, với phát triển luật pháp quốc tế, với đời hệ thống LHQ việc giải tranh chấp quốc tế vũ lực bị loại bỏ hoàn toàn bị coi bất hợp pháp quan hệ quốc tế Theo Hiến chƣơng LHQ quy định luật quốc tế đại quốc gia có nghĩa vụ giải tranh chấp biện pháp hoà bình biện pháp hòa bình (tác giả nhấn mạnh) Chiếm 72% diện tích bề mặt trái đất, biển đại dƣơng đƣợc thừa nhận nôi sống loài ngƣời Không phủ nhận tất quốc gia, dù có chế độ kinh tế trị xã hội, tiềm lực kinh tế quân khác nhau, không kể lớn hay nhỏ mặt địa lý, có biển hay biển có lợi ích thiết thực gắn liền với biển đại dƣơng Vai trò biển đại dƣơng lớn, giá trị lợi ích biển đại dƣơng đem lại cho quốc gia nhiều tranh chấp liên quan đến biển và đại dƣơng ngày phức tạp đa dạng diễn phổ biến quan hệ quốc gia Nỗ lực không mệt mỏi cộng đồng quốc tế nhằm xây dựng trật tự pháp lý quốc tế cho vấn đề biển đại dƣơng, kể đáy biển lòng đất dƣới đáy biển, dẫn đến việc thông qua Công ƣớc Luật biển 1982, đánh dấu thành công Hội nghị Luật biển lần thứ III Với việc Công ƣớc Luật biển 1982 đời, phạm vi không gian địa trị quốc gia ven biển đƣợc mở rộng cách đáng kể Điều đồng nghĩa với việc số quyền lợi ích mà quốc gia khác trƣớc đƣợc hƣởng liên quan đến việc sử dụng biển đại dƣơng bị thu hẹp Đây nguyên nhân dẫn đến việc phát sinh nhiều tranh chấp quốc gia liên quan đến biển Đƣợc thừa nhận bƣớc phát triển quan trọng lĩnh vực giải tranh chấp quốc tế kể từ thông qua Hiến chƣơng LHQ Quy chế TAQT, chế giải tranh chấp Công ƣớc Luật biển 1982 đƣợc xây dựng nhằm bảo vệ trật tự pháp lý biển đại dƣơng mà góp phần vào việc trì tăng cƣờng hoà bình an ninh quốc tế thông qua việc tái khẳng định nghĩa vụ quốc gia thành viên giải tranh chấp phát sinh từ việc giải thích áp dụng Công ƣớc biện pháp hoà bình phù hợp với luật pháp công lý quốc tế Cơ chế giải tranh chấp Công ƣớc Luật biển 1982 có đối tƣợng phạm vi áp dụng rộng lớn, không điều chỉnh tranh chấp phát sinh từ việc giải thích áp dụng Công ƣớc mà điều chỉnh tranh chấp phát sinh từ số điều ƣớc quốc tế khác có liên quan đến mục đích Công ƣớc Đặc trƣng lớn chế giải tranh chấp Công ƣớc 1982 quốc gia thành viên Công ƣớc, chừng mực định, có nghĩa vụ giải tranh chấp liên quan đến Công ƣớc theo thủ tục bắt buộc bên thứ Nói cách khác, thành viên Công ƣớc Luật biển 1982, điều kiện định, quốc gia phải chấp nhận quyền tài phán bắt buộc đƣợc trao cho thiết chế xét xử đƣợc ghi nhận Công ƣớc Điều phản ánh xu phát triển tình bƣớc trở thành phổ biến luật pháp quốc tế đại, theo tranh chấp quốc gia đƣợc đƣa xét xử bên thứ theo thủ tục bắt buộc nỗ lực biện pháp giải ngoại giao không đem lại kết Là quốc gia ven biển, có nhiều lợi ích thiết thực gắn với biển nằm khu vực Biển Đông, khu vực địa chiến lƣợc quan trọng tồn nhiều tranh chấp liên quan đến việc sử dụng quản lý biển, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ quần đảo Biển Đông, năm qua Việt Nam vận dụng tốt quy định Công ƣớc việc giải dứt điểm số tranh chấp liên quan đến phân định vùng biển chống lấn với nƣớc láng giềng Tuy nhiên, tranh chấp mà ta phải giải liên quan đến Công ƣớc Luật biển 1982 đa dạng, với mức độ phức tạp ngày cao Điều đòi hỏi có đa dạng, linh hoạt biện pháp giải tranh chấp mà ta vận dụng theo Công ƣớc việc đấu tranh bảo vệ quyền lợi ích đáng ta biển Bởi vậy, việc nghiên cứu chế giải tranh chấp Công ƣớc Luật biển 1982, đặc biệt vấn đề lựa chọn thủ tục giải tranh chấp yêu cầu mang tính cấp thiết giai đoạn Việc góp phần vào việc giải dứt điểm tranh chấp, bảo vệ vững chủ quyền, quyền chủ quyền, lợi ích mặt ta biển mà thúc đẩy việc giải hoà bình tranh chấp có liên quan đến quốc gia khác thông qua giải toả đƣợc căng thẳng, bất lợi quan hệ với quốc gia có liên quan, tạo dựng đƣợc môi trƣờng hoà bình, hữu nghị xung quanh ta thuận lợi cho công xây dựng phát triển đất nƣớc Bên cạnh đó, cần phải tính đến thực tế số quốc gia khu vực có khuynh hƣớng sử dụng quan tài phán quốc tế để giải tranh chấp liên quan đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ biển đảo, tranh chấp liên quan đến Công ƣớc Luật biển 1982 nhƣ trƣờng hợp Malaysia Indonesia tranh chấp chủ quyền đảo Ligitan Sepadan; trƣờng hợp Malaysia Singapore tranh chấp đảo Đá trắng; trƣờng hợp Malaysia Singapore việc Singapore tiến hành lấn biển khu vực eo biển Johor; Nhật Nga việc tàu đánh cá Nhật bị Nga bắt giữ Do đó, cần có bƣớc chuẩn bị để tránh bị động nƣớc có liên quan chủ động đề xuất việc sử dụng quan tài phán nhƣ đƣợc quy định Công ƣớc Luật biển 1982 để giải tranh chấp có liên quan đến ta Tình hình nghiên cứu nƣớc Chúng ta có số công trình nghiên cứu Công ƣớc Luật biển 1982 song chủ yếu tập trung vào số chế định Công ƣớc nhƣ vấn đề quy chế pháp lý vùng biển thuộc chủ quyền quyền tài phán quốc gia nhƣ nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp, thềm lục địa vùng đặc quyền kinh tế; vấn đề phân định vùng biển nói trên… Đối với việc nghiên cứu chế giải tranh chấp quốc tế Công ƣớc Luật biển 1982, trƣớc có công trình “Giới thiệu Công ước 1982” tác giả Phạm Giảng (năm 1982); đề tài nghiên cứu khoa học của Vụ Luật pháp quốc tế, Bộ Ngoại giao (thực năm 1997, Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Bá Sơn); luận văn thạc sĩ Luật học thạc sĩ Huỳnh Minh Chính, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ban Biên giới quốc gia (thực năm 1999); công trình “Những điều cần biết Luật biển” (năm 1997), “Toà án Công lý quốc tế” (năm 1999), “Toà án quốc tế Luật biển” (năm 2006), Đề tài Nhà nƣớc KC09.14 TS Nguyễn Hồng Thao, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Biên giới quốc gia Đây tài liệu quý giá, có giá trị lý luận thực tiễn cao việc nghiên cứu vấn đề Tuy nhiên, công trình nghiên cứu đƣợc thực vào thời điểm Công ƣớc Luật biển 1982 bắt đầu có hiệu lực thiết chế đƣợc thành lập theo Công ƣớc, có thiết chế giải tranh chấp đƣợc hình thành vào hoạt động Do đó, chƣa có nhiều thời gian để nhìn nhận, đánh giá vận hành chế giải tranh chấp Công ƣớc Luật biển 1982 thực tiễn, mặt ƣu khuyết chế này… Vấn đề chế giải tranh chấp Công ƣớc Luật biển 1982 đƣợc học giả nƣớc quan tâm, nghiên cứu, đặc biệt quy định giải tranh chấp bắt buộc, ngoại lệ việc áp dụng quy định này, tính chất pháp lý, thực tiễn hoạt động thiết chế xét xử nhƣ TALB, Toà Trọng tài, Toà Trọng tài đặc biệt Đã có nhiều quan điểm, chí trái chiều vai trò vị trí pháp lý TALB hệ thống quan giải tranh chấp quốc tế nhƣ ảnh hƣởng tƣơng lai TALB Tuy nhiên, công trình nghiên cứu chƣa thực phổ biến nƣớc ta Bởi vậy, với việc nghiên cứu chế giải tranh chấp Công ƣớc Luật biển 1982, việc sâu nghiên cứu TALB Toà Trọng tài…, trụ cột chế giải tranh chấp bắt buộc việc làm cần thiết để thấy tranh toàn cảnh chế giải tranh chấp Công ƣớc Mục tiêu đề tài: Xuất phát từ tính cấp thiết nêu trên, đề tài nhằm đạt số mục tiêu sau: - Giới thiệu cách có hệ thống hình hình thành phát triển nguyên tắc hoà bình giải tranh chấp luật pháp quốc tế; trình pháp điển hoá chế giải tranh chấp Công ƣớc Luật biển 1982; - Đi sâu phân tích trình bày nội dung bản, làm rõ đặc trƣng chế giải tranh chấp Công ƣớc Luật biển 1982 việc quốc gia thành viên có nghĩa vụ giải theo thủ tục bắt buộc tranh chấp phát sinh từ trình áp dụng giải thích Công ƣớc; - Đi sâu nghiên cứu, so sánh loại thủ tục giải tranh chấp đƣợc quy định Công ƣớc Luật biển 1982 nhƣ TAQT, TALB, Toà Trọng tài Trọng tài đặc biệt; thực tiễn xét xử tranh chấp liên quan đến Công ƣớc Luật biển 1982 thiết chế xét xử này; - Giới thiệu đặc điểm địa lý tình hình tranh chấp khu vực Biển Đông; mối quan hệ tranh chấp Biển Đông với chế giải tranh chấp theo Công ƣớc Luật biển 1982; phân tích loại tranh chấp thực tiễn giải tranh chấp biển Việt Nam; khả sử dụng chế giải tranh chấp theo Công ƣớc vào việc giải tranh chấp Biển Đông - Mục tiêu cao đề tài đề xuất việc lựa chọn thủ tục giải tranh chấp bắt buộc mà Việt Nam lựa chọn phù hợp với tình hình, hoàn cảnh thực tiễn Việt Nam nhằm bảo vệ tốt quyền lợi ích hợp pháp ta biển Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu đề tài quy định liên quan đến việc giải tranh chấp phát sinh từ việc thực giải thích Công ƣớc Luật biển 1982, đặc biệt chế giải tranh chấp Công ƣớc Luật biển 1982; thực tiễn giải tranh chấp phát sinh từ việc thực áp dụng Công ƣớc Luật biển 1982 thiết chế giải tranh chấp đƣợc quy định Công ƣớc; so sánh thẩm quyền, tính chất pháp lý thiết chế giải tranh chấp; vấn đề lựa chọn thủ tục giải tranh chấp Phạm vi nghiên cứu đề tài bao gồm: Quá trình hình thành phát triển nguyên tắc giải hoà bình tranh chấp quốc tế; xu hƣớng giải tranh chấp quốc gia bên thứ 3; đặc trƣng chế giải tranh chấp Công ƣớc Luật biển 1982; phân loại tranh chấp theo Công ƣớc Luật biển 1982; loại tranh chấp mà Việt Nam phải giải quyết; thủ tục giải tranh chấp mà Việt Nam lựa chọn Phƣơng pháp phƣơng pháp luận nghiên cứu - Luận văn đƣợc nghiên cứu dựa sở phƣơng pháp vật biện chứng, vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Lênin - Bên cạnh luận văn đƣợc nghiên cứu dựa phƣơng pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành nhƣ: lịch sử, so sánh, quy nạp, diễn dịch, so sánh, tổng hợp, xã hội học để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu Đóng góp đề tài: - Bổ sung nghiên cứu gần học giả quốc tế liên quan đến chế giải tranh chấp quốc tế Công ƣớc Luật biển 1982; thực tiễn giải tranh chấp thiết chế đƣợc ghi nhận Công ƣớc; xu quốc gia việc lựa chọn thủ tục giải tranh chấp theo Công ƣớc - So sánh, đối chiếu loại thủ tục giải tranh chấp bắt buộc Công ƣớc Luật biển 1982 để làm sáng tỏ mối quan hệ thủ tục này; điểm tích cực, hạn chế loại thủ tục để từ đề xuất loại thủ tục mà Việt Nam lựa chọn cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam - Trên sở nêu trên, đề xuất thủ tục giải tranh chấp mà Việt Nam lựa chọn, lý giải nguyên nhân việc đề xuất Triển vọng áp dụng kết đề tài Thông qua việc hoàn thành mục tiêu nêu trên, đề tài cung cấp thông tin, sở khoa học pháp lý lý luận, thực tiễn quốc tế cho việc định lựa chọn thủ tục giải tranh chấp bắt buộc mà Việt Nam phải lựa chọn với tƣ cách quốc gia thành viên Công ƣớc Luật biển 1982 CHƢƠNG QUÁ TRÌNH PHÁP ĐIỂN HÓA CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUỐC TẾ TRONG CÔNG ƢỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN 1982 1.1 Tranh chấp quốc tế việc giải tranh chấp quốc tế luật pháp quốc tế 1.1.1 Khái niệm tranh chấp quốc tế Tranh chấp tƣợng phổ biến không tránh khỏi xã hội [35, Trg 1] diễn lúc, nơi lĩnh vực khác đời sống xã hội, từ tranh chấp nội gia đình, nhóm xã hội, công ty đến tranh chấp quốc gia Là “sản phẩm phụ” trình tƣơng tác xã hội, tranh chấp không hoàn toàn mang ý nghĩa tiêu cực chừng mực chúng không phá vỡ trật tự xã hội Bởi vậy, có quan điểm cho xã hội mà không tồn tranh chấp xã hội không vận động, thay đổi phát triển [50, Trg 6] Quan hệ quốc tế đƣợc đặc trƣng mối quan hệ, tƣơng tác quốc gia khuôn khổ xã hội quốc tế tham gia vào mối quan hệ này, quốc gia theo đuổi lợi ích, mục tiêu riêng Tuy nhiên, lúc nào, lợi ích, mục tiêu đồng với mà nhiều trƣờng hợp chúng xung đột với nhau, tranh chấp phát sinh quốc gia tìm sử dụng cách thức khác để bảo vệ lợi ích, mục tiêu riêng Nếu nhƣ quốc gia có lợi sức mạnh kinh tế, quân sự, trị sử dụng lợi để gây sức ép, buộc bên tranh chấp khác phải chấp nhận “giải pháp” phù hợp với lợi ích, mục tiêu ngƣợc lại, các quốc gia bất lợi sức mạnh này, họ phải sử dụng biện pháp “mềm dẻo hơn” nhƣ tác động mặt đạo nghĩa lên đối tác mình, thuyết phục dƣ luận quyền yêu sách có sở, hợp pháp đáng Để tìm mẫu số chung cho việc dàn xếp xung đột, bất đồng lợi ích nêu quốc gia xây dựng nên quy tắc, nguyên tắc giải tranh chấp quốc tế Vậy tranh chấp quốc tế gì, chúng bao gồm thành tố nào? Đây vấn đề đƣợc nhiều luật gia giới nghiên cứu song tồn không cách tiếp cận giải thích khác Tuy nhiên, đề cập tới việc giải tranh chấp quốc tế, đa phần luật gia lĩnh vực luật quốc tế giới viện dẫn tới khái niệm tranh chấp mà Toà thƣờng trực Tòa án công lý quốc tế sử dụng vụ Mavromattis năm 1924, theo tranh chấp đƣợc xác định “một bất đồng điểm/vấn đề luật pháp kiện, xung đột quan điểm pháp lý lợi ích hai chủ thể”[64, Trg 13] Khái niệm đƣợc học giả tiếng lĩnh vực giải tranh chấp, giáo sƣ J.G Merrils phát triển cách toàn diện đầy đủ, theo tác giả: “Tranh chấp xác định bất đồng cụ thể liên quan tới việc, luật sách đòi hỏi yêu sách bên gặp phải bác bỏ, phản đòi hỏi từ chối bên Theo nghĩa rộng nhất, tranh chấp quốc tế coi tồn bất đồng nêu liên quan đến phủ, thể chế, pháp nhân thể nhân khu vực khác giới Tuy nhiên, tranh chấp mà đối tượng quan tâm công trình nghiên cứu tranh chấp mà bên hai hay nhiều số gần 200 quốc gia nhà nước có chủ quyền…”[35, Trg 1] Qua khái niệm tranh chấp quốc tế nêu trên, rút yếu tố cấu thành tranh chấp quốc tế, chúng bao gồm: - Phải tồn bất đồng hai hay nhiều quốc gia bất đồng phải bất đồng cụ thể Trong quan hệ quốc tế, quốc gia tồn nhiều bất đồng (ví dụ, bất đồng quan điểm phát triển nhân quyền, văn hóa…) song bất đồng chưa thể coi tranh chấp quốc gia liên quan Bên cạnh đó, tranh chấp quốc tế không giống với thái độ thù nghịch không thân thiện quốc gia Hai hay nhiều quốc gia có thái độ, cách nhìn nhận không tốt song chƣa phải tranh chấp, bất đồng cụ thể tồn Ngƣợc lại, hai quốc gia có quan hệ hữu nghị mật thiết với nhƣng họ tồn bất đồng cụ thể bất đồng đƣợc coi tranh chấp quốc tế Hơn nữa, tranh chấp đƣợc phân biệt với trạng thái, tình theo nghĩa quốc gia cảm thấy bị tổn thƣơng có thái độ thù nghịch với quốc gia khác trừ tình tạo thành yêu sách hay đòi hỏi cụ thể [53, trang 4] - Bất đồng phải liên quan tới yêu sách đòi hỏi đối kháng Nói cách khác, bên phải đƣa đòi hỏi yêu sách cụ thể (trên sở cho có quyền đòi hỏi, yêu sách) đòi hỏi yêu sách gặp phải phản đối từ chối quốc gia có liên quan Việc đòi hỏi phản đối thông thƣờng đƣợc thông qua tuyên bố thức, công hàm ngoại giao hành động thực tế 1.1.2 Phân loại tranh chấp quốc tế Do tranh chấp quốc tế xảy tất lĩnh vực quan hệ quốc tế nên hệ có nhiều loại tranh chấp quốc tế khác tồn quốc gia Do đó, việc phân loại tranh chấp quốc tế quốc gia mang ý nghĩa quan trọng, sở để xác định nguyên tắc, quy phạm pháp luật quốc tế liên quan để từ tìm giải pháp khác cho việc giải tranh chấp quốc tế Xét mặt lý thuyết, có nhiều cách khác để phân loại tranh chấp quốc tế: a) Theo đối tượng tranh chấp: cách phân chia truyền thống, dựa vào tranh chấp bên Theo cách phân chia này, tranh chấp có thể nảy sinh liên quan đến yêu sách lãnh thổ, quyền tài phán, bảo hộ ngoại giao, việc thực nghĩa vụ theo điều ƣớc quốc tế, Luật biển nhiều tranh chấp khác Những tranh chấp loại đƣợc chia nhỏ thành tranh chấp cụ thể nhƣ tranh chấp việc phân định biển, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ đảo, tranh chấp môi trƣờng… b) Theo tính chất quan trọng tranh chấp quốc tế: theo cách phân chia tranh chấp đƣợc chia thành tranh chấp đe doạ đến hòa bình an ninh quốc tế tranh chấp không ảnh hƣởng đến hoà bình an ninh quốc tế Tuy nhiên, cách phân loại mang nặng tính học thuật thực DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Ngoại giao, Giới thiệu số vấn đề Luật biển Việt Nam”, Nhà Xuất Chính trị quốc gia 2003 Nguyễn Hồng Thao, Tòa án quốc tế Luật biển Tiếng Anh Adede, A O., The System of the Settlement of Dispute in the United Convention on the Law of the Sea, (1987) Alexander, Lewis M., “Baseline Delimitation and Maritime Boundaries” in Hugo Caminos (ed.), The Law of the Sea, (2001) American Journal of International Law Amer, Ramses, “Claims and Conflict Situations” in Timor Kivimaki (ed.), War or Peace in the SCS? (2002) Anand, R.P., Origin and Development of the Law of the Sea: History of International Law Revisited, (1983) Article of the Regulation on the Procedure of International Conciliation adopted by Institudt of International Law (1961) Beeby, Christopher D., “Extended Maritime Jurisdiction: A South Pacific Perspective” in John P Craven, Jan Schneider and Carol Stimson (eds.), The International Implication of Extended Maritime Jurisdiction in the Pacific, (1989) 10 Bennet, Michael, “The People‟s Republic of China and the use of International Law in the Spratly Islands disputes”, (1992), Vol 28, Stanford Journal of International Law 11 Boyle, Alan E., „Dispute Settlement and the Law of the Sea Convention: Problems of Fragmentation and Jurisdiction‟, (1997), Vol 46, No.1, The International and Comparative Law Quarterly 12 Burgess, J Peter, “The Politic of the SCS: Territoriality and International Law”, Security Dialogue, (2003) Vol 34 13 Case concerning Fisheries Jurisdiction (Spain v Canada) Jurisdiction of the Court, summary of the Judgment of December 1998 14 Catley Bob, and Makmur Keliat, Spratlys: The Dispute in the South China Sea, (1997) 15 Churchill, R R., and Lowe, A V., The Law of the Sea, Third edition, (1999) 16 Djalal, Hasjim, “SCS Disputes” in Myron H Norquist and John Norton Moroe (eds.), Security Flashpoints: Oil, Islands, Sea Access and Military Confrontation, (1997) 17 Dolliver, L., and Nelson, M., “The International Tribunal for the Law of the Sea: Some Issues” in Chandrasekhara Rao and Rahmatullah (eds.), The International Tribunal for the Law of the Sea: Law and Practice, (2001) 18 Farrel, Epsey Cooke, The Socialist Republic of Vietnam and the Law of the Sea, (1998) 19 Francis, Anselm, “Treaty between the Republic of Trinidad and Tobago and the Republic of Venezuela on the delimitation of the marine and submarine area: an analys”, (1991), Vol 6, International Journal of Estuaries and Coastal Law 20 Gjetnes, Marius, “Maritime Zones generated by the Spratlys: Legal Analysis and Geographical Overview”¸ Energy and Security in the SCS Project, University of Oslo, 24-26/4/1999 21 Guoxing, Ji, Asian Pacific SLOC security: The China Factor”, Royal Australia Navy, Working Paper No 10 22 Hodgson, Robert D., and Smith, Robert W., “Boundary Issues Created by Extended National Marine Jurisdiction”, (1979), Vol.69, Geographical Review 23 John E Noyes, “The third party Dispute settlement Provisions of the 1982 United Convention on the Law of the sea: Implication for state parties and for non Parties” in Myron H Norquist an John Norton Moroe, Entry into force of the Law of the sea Convention (1995) 24 John E Noyes, “The International Tribunal for the Law of the sea (1999) ”, 32 Cornell International Law Jonurnal 25 Johnston, Douglos M., and Valencia, Mark J., Paccific Ocean Boundary Problems: Status and Solution (1990) 26 Joyner, Christopher C., “Toward a Spratly Resource Development Authority: Procursor Agreements and Confidence Building Measures”, in Myron H Norquist and John Norton Moroe (eds.), Security Flashpoints: Oil, Islands, Sea Access and Military Confrontation, (1997) 27 Joyner, Christopher C., “The Spratly Islands Dispute: Rethinking the Interplay of Law, Diplomacy, and Geo-politics in the SCS”, (1998), Vol 13, No.2, The International Journal of Marine and Coastal Law 28 Kivimaki, Timor (ed.), War or Peace in the SCS, (2003) 29 Klein, Natalie, Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea, (2005) 30 Koh, Tommy T.B, Negotiating a New world order For the Law of the sea, 24 Virginia Journal of International Law 31 Koh, Tommy T.B., Remarks at the final session of the United Nations Conference on the Law of the Sea 32 Koh, Tommy T.B., “The Origin of the 1982 Convention on the Law of the Sea”, (1987), Vol 29, Malaya Law Review 33 Koh, Tommy T.B., “The Exclusive Economic Zone”, (1989), Malaya Law Review 34 Kwon, Park Hee, The Law of the Sea and Northeast Asia: A Challenge for Cooperation, (1990) 35 Merrills, J.G, International Dispute Settlement, Third edition, (1998) 36 Murphy, Brian K., “Dangerous Ground: The Spratly Islands and International Law”, (1994-1995), Ocean and Coastl Law Journal 37 Nass, Tom, “Danger to the environment”, in Timo Kivimaki (ed.), War or Peace in the SCS, (2002) 38 Nguyen Manh Dong, Settlement of dispute under the 1982 United Convention on the Law of the sea, the case for the South China sea dipute, University of Quensland Law Journal 39 Nguyen Hong Thao, “Vietnam and the Code of Conduct for the SCS”, (2001), Vol 32, Ocean Development and International Law 40 Nguyen Hong Thao, “The 2002 Declaration on the Conduct of the Parties in the SCS: a Note”, Ocean development and International Law 41 Norquist, Myron H., and Moroe, John Norton, (eds.), Security Flashpoints: Oil, Islands, Sea Access and Military Confrontation, 1997 42 Noyes, John E., “The Third Party Dispute Settlement Provisions of the 1982 United Conventions on the Law of the Sea: Implication for State Parties and for Non Parties” in Myron H Norquist and John Norton Moroe (eds.), Entry into force of the Law of the Sea Convention, (1995) 43 Noyes, John E., “The International Tribunal for the Law of the Sea”, (1999), 32 Cornell International Law Journal 44 Oda, Shigeru, Fifty Years of the Law of the Sea, (2003) 45 Oxman, Bernard H., „The Sea under National Competence‟ in Dupuy Vignes (ed.), A Handbook on the New Law of the Sea, (1991) 46 Oxman, Bernard H., “The Third Party Dispute Settlement Provisions of the 1982 United Conventions on the Law of the Sea: Implication for State Parties and for Non Parties” in Myron H Norquist and John Norton Moroe (eds.), Entry into force of the Law of the Sea Convention, (1995) 47 Oxman, Bernard H., “Political, Strategic, and Historical Considerarions” in J.I Charney and L.M Alexander (eds.), (1993), Interntaional Maritime Boundaries 48 Park, Choon-ho, East Asia and the Law of the Sea, (1983) 49 Prescott, Victor, and Schofield, Clive, The Maritime Political Boundaries of the World, Second Edition, 2005 50 Proceeding of the 20th Annivesary Commemoration of the opening for signature of the UNCLOS 51 Raymond Ranjeva, settlement of Disputes, A Handbook on the New Law of the sea 52 Ranjeva, Judge Raymond, a paper presented at the Twentieth Anniversary Commemoration of the Opening for Signature of the United Nations Convention on the Law of the Sea 53 Richard Bilder, Emory Jounrnal of International Disputes Resolution 54 Rosenne, Shabtai, Settlement of Disputes: a linchpin of the Convention Reflections on fishery management dispute, a paper presented at the Twentieth Anniversary Commemoration of the Opening for Signature of the United Nations Convention on the Law of the Sea 55 Rosenne, Shabtai and Sohn Louis B, The United Nations Convention on the Law of the Sea: A Commentary, Vol (1989) 56 Smith, Robert W and Thomas, Bradford, “Island Disputes and the Law of the Sea: An Examination of Sovereignty and Delimitation of Disputes” in Security Flashpoints: Oil, Islands, Sea Access and Military Confrontation, (1997) 57 Speech by H.E Judge Rosalyn Higgin, President of the ICJ at the tenth Anniversary of the ITLOS 58 Marwyn S Samuels, Contest for the SCS, (1982) 59 Smith, Robert W., “The Effect of Extended Maritime Jurisdictions” in Albert W Koers and Bernard H Oxman (eds.), (1983), The 1982 Convention on the Law of the Sea 60 Snyder, Scott, The SCS Dispute, Prospects for Preventive Diplomacy Special Report No.18 of the United States Institute of Peace 61 Snyder, Scott, Glosserman, Brad, and Cossa, Ralph A “Confidence Building Measures in the SCS”, (2001), No.2, Issue and Insights 62 Sohn, Louis B., and Noyes, John E., Case and Materials on the Law of the Sea, (2003) 63 Sohn, Louis B., “The importance of the Peaceful Settlement of Disputes Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea” in Myron H Norquist and John Norton Moroe (eds.), Entry into force of the Law of the Sea Convention, (1995) 64 The Mavrommatis Palestin Concession Case, Pubblication of PCIJ, seria A – No2 65 Tonnesson, Stein, “The History of the Dispute” in Timo Kivimaki (ed.), War or Peace in the SCS, (2002) 66 Valencia, Mark J., China and the SCS Disputes, (1998) 67 Van Dyke, Jon M., and Bennett, Dale L., “Islands and the Delimitation of Ocean Space in the SCS” in Elisabeth Mann Borgese, Norton Ginsburg and Joseph R Morgan (eds.), Ocean Yearbook No.10, (1993) 68 Whiting, David, “The Spratly Islands Dispute and the Law of the Sea”, (1997-1998), 26 Denver Journal of International Law 69 William Zartman, Dimentionof Diplomacy, SAISPHERE (2003) 70 Wolfrum, Rudiger, “The Legal Order for the Seas and Oceans‟ in Myron H Norquist and John Norton Moroe (eds.), Entry into force of the Law of the Sea Convention, (1995)
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ chế giải quyết tranh chấp trong công ước của liên hợp quốc về luật biển năm 1982 , Cơ chế giải quyết tranh chấp trong công ước của liên hợp quốc về luật biển năm 1982 , Cơ chế giải quyết tranh chấp trong công ước của liên hợp quốc về luật biển năm 1982

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay