Đề án bảo vệ môi trường chi tiết trại heo

75 450 4
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 16:37

MỤC LỤCiDANH MỤC BẢNGvDANH MỤC HÌNHvMỞ ĐẦU11.Việc hình thành của cơ sở12.Căn cứ để lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết12.1.Căn cứ về pháp lý12.2.Các thông tin, tài liệu liên quan63.Tổ chức lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết73.1.Tóm tắt về tổ chức lập ĐABVMTCT73.2.Danh sách các thành viên tham gia lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết7CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ CƠ SỞ91.1.Tên của cơ sở91.2.Chủ cơ sở91.3.Vị trí địa lý của cơ sở91.3.1.Vị trí địa lý91.3.2.Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội quanh cơ sở101.3.3.Nguồn tiếp nhận nước thải131.4.Nguồn vốn đầu tư của cơ sở131.5.Các hạng mục xây dựng của cơ sở131.5.1.Các hạng mục về kết cấu hạ tầng131.5.2.Các hạng mục phục vụ sản xuất141.5.3.Các hạng mục về bảo vệ môi trường141.6.Quy môcông suất, thời gian hoạt động của cơ sở151.7.Công nghệ sản xuất, vận hành của cơ sở161.8.Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất của cơ sở181.8.1.Danh mục máy móc, thiết bị181.8.2.Nguyên liệu, nhiên liệu191.8.3.Nhu cầu về điện, nước và các vật liệu khác201.9.Tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ sở trong thời gian đã qua211.9.1.Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong thời gian đã qua211.9.2.Lý do không lập Đánh giá tác động môi trường trước đây241.9.3.Hình thức, mức độ đã bị xử phạt vi phạm hành chính và xử phạt khác về môi trường25CHƯƠNG 2: MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ, HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG262.1.Các nguồn chất thải262.1.1.Nước thải262.1.2.Chất thải rắn thông thường292.1.3.Chất thải rắn nguy hại312.1.4.Khí thải322.1.5.Nguồn tiếng ồn, độ rung342.2.Các tác động đối với môi trường kinh tế xã hội352.2.1.Tác động do rủi ro, sự cố352.2.2.Các tác động về kinh tế xã hội362.3.Hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở362.3.1.Hệ thống thu gom và xử lý nước thải và nước mưa362.3.2.Phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại402.3.3.Công trình, thiết bị xử lý khí thải412.3.4.Các biện pháp chống ồn, rung422.3.5.Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường432.3.6.Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác45CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, CẢI TẠO, VẬN HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG46CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG474.1.Chương trình quản lý môi trường474.2.Chương trình giám sát môi trường544.2.1.Giám sát môi trường không khí544.2.2.Giám sát môi trường nước544.2.3.Giám sát chất thải rắn54CHƯƠNG 5: THAM VẤN Ý KIẾN VỀ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT565.1.Văn bản của chủ cơ sở gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã565.2.Ý kiến của Ủy ban Nhân dân cấp xã565.2.1.Ý kiến của Ủy ban Nhân dân xã Bình Mỹ565.2.2.Ý kiến và đề xuất, kiến nghị của UBND xã Bình Mỹ565.3.Ý kiến phản hồi của chủ cơ sở57KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT581.Kết luận582.Kiến nghị593.Cam kết59TÀI LIỆU THAM KHẢO62PHẦN PHỤ LỤC64 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Trại heo Bành Phước 9.299 m2” MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH v MỞ ĐẦU 1 Việc hình thành sở Căn để lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết 2.1 Căn pháp lý 2.2 Các thông tin, tài liệu liên quan Tổ chức lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết 3.1 Tóm tắt tổ chức lập ĐABVMTCT 3.2 Danh sách thành viên tham gia lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết CHƢƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ CƠ SỞ 1.1 Tên sở 1.2 Chủ sở 1.3 Vị trí địa lý sở Error! Bookmark not defined 1.3.1 Vị trí địa lý 1.3.2 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội quanh sở 10 1.3.3 Nguồn tiếp nhận nước thải 13 1.4 Nguồn vốn đầu tư sở 13 1.5 Các hạng mục xây dựng sở 13 1.5.1 Các hạng mục kết cấu hạ tầng 13 1.5.2 Các hạng mục phục vụ sản xuất 14 1.5.3 Các hạng mục bảo vệ môi trường 14 1.6 Quy mô/công suất, thời gian hoạt động sở 15 1.7 Công nghệ sản xuất, vận hành sở 16 1.8 Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất sở 18 Hộ kinh doanh Bành Phước i Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Trại heo Bành Phước 9.299 m2” 1.8.1 Danh mục máy móc, thiết bị 18 1.8.2 Nguyên liệu, nhiên liệu 19 1.8.3 Nhu cầu điện, nước vật liệu khác 20 1.9 Tình hình chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường sở thời gian qua 21 1.9.1 Tình hình thực công tác bảo vệ môi trường sở thời gian qua 21 1.9.2 Lý không lập Đánh giá tác động môi trường trước 24 1.9.3 Hình thức, mức độ bị xử phạt vi phạm hành xử phạt khác môi trường 25 CHƢƠNG 2: MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ, HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 26 2.1 Các nguồn chất thải 26 2.1.1 Nước thải 26 2.1.2 Chất thải rắn thông thường 29 2.1.3 Chất thải rắn nguy hại 31 2.1.4 Khí thải 32 2.1.5 Nguồn tiếng ồn, độ rung 34 2.2 Các tác động môi trường kinh tế - xã hội 35 2.2.1 Tác động rủi ro, cố 35 2.2.2 Các tác động kinh tế - xã hội 36 2.3 Hiện trạng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường sở 36 2.3.1 Hệ thống thu gom xử lý nước thải nước mưa 36 2.3.2 Phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ xử lý chất thải rắn thông thường chất thải nguy hại 40 2.3.3 Công trình, thiết bị xử lý khí thải 41 2.3.4 Các biện pháp chống ồn, rung 42 2.3.5 Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó cố môi trường 43 Hộ kinh doanh Bành Phước ii Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Trại heo Bành Phước 9.299 m2” 2.3.6 Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 45 CHƢƠNG 3: KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, CẢI TẠO, VẬN HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 46 CHƢƠNG 4: CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 47 4.1 Chương trình quản lý môi trường 47 4.2 Chương trình giám sát môi trường 54 4.2.1 Giám sát môi trường không khí 54 4.2.2 Giám sát môi trường nước 54 4.2.3 Giám sát chất thải rắn 54 CHƢƠNG 5: THAM VẤN Ý KIẾN VỀ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CHI TIẾT 56 5.1 Văn chủ sở gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã 56 5.2 Ý kiến Ủy ban Nhân dân cấp xã 56 5.2.1 Ý kiến Ủy ban Nhân dân xã Bình Mỹ 56 5.2.2 Ý kiến đề xuất, kiến nghị UBND xã Bình Mỹ 56 5.3 Ý kiến phản hồi chủ sở 57 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 58 Kết luận 58 Kiến nghị 59 Cam kết 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHẦN PHỤ LỤC 64 Hộ kinh doanh Bành Phước iii Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Trại heo Bành Phước 9.299 m2” DANH MỤC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT Hộ kinh doanh Bành Phước BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường BYT : Bộ Y tế COD : Nhu cầu oxy hóa học CP : Cổ phần CS-PCTP : Cảnh sát phòng chống tội phạm DO : Oxy hòa tan ĐABVMTCT : Đề án bảo bệ môi trường chi tiết ĐVT : Đơn vị tính KCN : Khu công nghiệp HTXLNT : Hệ thống xử lý nước thải NĐ-CP : Nghị định - Chính phủ NXB : Nhà xuất PCCC : Phòng cháy chữa cháy QĐ : Quyết định QL : Quốc lộ SS : Chất rắn lơ lửng STT : Số thứ tự TCVSLĐ : Tiêu chuẩn vệ sinh lao động TCXDVN : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TNMT : Tài nguyên Môi trường Tp : Thành phố TT : Thông tư UBND : Ủy ban nhân dân QCVN : Quy chuẩn Việt Nam WHO : Tổ chức Y tế Thế giới VN : Việt Nam XLNT : Xử lý nước thải iv Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Trại heo Bành Phước 9.299 m2” DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Cơ sở hạ tầng trại heo 15 Bảng 1.2: Danh mục máy móc thiết bị trang trại 19 Bảng 1.3: Nhu cầu nguyên, nhiên liệu 19 Bảng 2.1: Đặc trưng nước thải sinh hoạt Công ty 27 Bảng 2.2 Tính chất nước thải chăn nuôi heo 28 Bảng 2.3: Hàm lượng chất ô nhiễm trung bình có nước mưa chảy tràn 29 Bảng 2.4: Danh sách chất thải nguy hại phát sinh trại heo 31 Bảng 2.5: Kết đo đạc mẫu không khí xung quanh 32 Bảng 2.6: Kết đo chất lượng không khí khu vực chuồng trại 33 Bảng 2.7: Kết đo độ ồn trại heo 35 Bảng 2.8: Kết phân tích chất lượng nước thải 39 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Vị trí trại heo…………… 10 Hình 1.2 Quy trình hoạt động trang trại 16 Hình 2.1: Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải 37 Hình 2.2 Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại ngăn có ngăn lọc 38 Hộ kinh doanh Bành Phước v Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Trại heo Bành Phước 9.299 m2” MỞ ĐẦU Việc hình thành sở Trong năm gần đây, mô hình kinh tế trang trại phát triển mạnh nước ta số lượng chất lượng Hiệu kinh tế xã hội mang lại không nhỏ nông dân Một loại hình trang trại phát triển trại chăn nuôi heo Theo kết báo cáo sơ tổng điều tra 1/4/2015 Tổng cục Thống kê, thời điểm 1/4/2015 tổng số lợn nước có 27,1 triệu con, tăng 2,8% so với kỳ năm trước Chăn nuôi lợn phát triển tương đối tốt dịch lợn tai xanh không xảy giá bán lợn mức có lợi cho người chăn nuôi Từ lâu nhận thấy tiềm lợi ích kinh tế xã hội mang lại từ mô hình kinh tế trang trại, năm 2007, ông Bành Phước đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo 570 Võ Văn Bích, ấp 4B, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Trại nuôi heo hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể số 41R8004748 Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi cấp lần đầu ngày 20/04/2007 Trại heo ông Bành Phước triển khai nuôi vào tháng 05/2007 sở chưa có định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường (thuộc Điểm Phụ lục 1A Thông tư số 26/2015/TTBNTMT ngày 28/05/2015 Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản) Thực Thông tư số 26/2015/TT-BNTMT ngày 28/05/2015 Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, chủ sở phối hợp với Công ty……………………….tiến hành lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho “Trại heo Bành Phước 9.299 m2” Căn để lập đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết 2.1 Căn pháp lý 2.1.1 Các văn pháp luật - Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 55/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 23/06/2014; Hộ kinh doanh Bành Phước Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Trại heo Bành Phước 9.299 m2” - Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 Quốc hội thông qua ngày 21/06/2012; - Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 Quốc hội thông qua ngày 29/6/2001; - Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13 Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2013 - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013; - Luật Thương mại số 36/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005; - Luật Đầu tư 67/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; - Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; - Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; - Nghị định 18/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 Chính phủ Quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường”; - Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 Chính phủ việc quy định chi tiết số điều Luật Phòng cháy chữa cháy; - Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; - Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng năm 2003 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Phòng cháy chữa cháy Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; - Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 Chính Phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Phòng cháy chữa cháy Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Phòng cháy chữa cháy; Hộ kinh doanh Bành Phước Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Trại heo Bành Phước 9.299 m2” - Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 Chính phủ việc thu phí bảo vệ môi trường nước thải; - Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 Chính phủ việc “Quy định chi tiết thi hành số điều Luật tài nguyên nước”; - Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tài nguyên nước khoáng sản; - Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 Chính phủ “nhãn hàng hóa”; - Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 Chính phủ quản lý chất thải rắn; - Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 Chính Phủ quy định quản lý chất thải phế liệu; - Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 Chính phủ thoát nước xử lý nước thải; - Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật; - Nghị định 174/2007/NĐ-CP ngày 20/11/2007 Chính phủ phí bảo vệ môi trường chất thải rắn; - Nghị định số 179/2013/NĐ-CP, ngày 14 tháng 11 năm 2013 Chính phủ xử lý vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường; - Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản; - Thông tư 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường việc Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường; - Thông tư 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường việc Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường; - Thông tư 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 Bộ Tài nguyên Môi trường việc Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường; Hộ kinh doanh Bành Phước Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Trại heo Bành Phước 9.299 m2” - Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quản lý chất thải nguy hại; - Thông tư 09/2000/TT-BYT ngày 28/04/2000 Bộ Y tế hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người lao động doanh nghiệp vừa vả nhỏ; - Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/07/2007 Bộ Tài nguyên Môi trường việc hướng dẫn phân loại định danh mục sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý; - Thông tư 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/05/2012 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định tiêu chí xác định sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; - Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường (Ban hành QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp); - Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 Bộ Y tế việc “Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc 07 thông số vệ sinh lao động”; - Quyết định số 06/2006/QĐ-BXD ngày 17/3/2006 Bộ Xây dựng ban hành TCXDVN 33:2006 quy định Cấp nước – Mạng lưới đường ống công trình – Tiêu chuẩn thiết kế; - Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/07/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường; - Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường; - Quyết định số 3718/QĐ-UBND ngày 22/06/2011 UBND thành phố Hồ Chí Minh việc phê duyệt quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 định hướng đến năm 2025; - Quyết định số định 88/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh việc thu phí vệ sinh phí bảo vệ môi trường chất thải rắn thông thường địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Hộ kinh doanh Bành Phước Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Trại heo Bành Phước 9.299 m2” - Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 06/05/2014 UBND thành phố Hồ Chí Minh việc phân vùng nguồn tiếp nhận nước thải địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 2.1.2 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622:1995 – Phòng cháy, chống cháy cho nhà công trình – Yêu cầu cho thiết kế; - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988 – Tiêu chuẩn thiết kế – Cấp nước bên trong; - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4519:1998 – Hệ thống cấp thoát nước nhà công trình – Quy phạm thi công nghiệm thu; - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7336:2003 quy định yêu cầu thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động nước, bọt (sprinkler); - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 33:2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống công trình – Tiêu chuẩn thiết kế; - Quy chuẩn Việt Nam QCVN 03:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn cho phép kim loại nặng đất; - Quy chuẩn Việt Nam QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt; - Quy chuẩn Việt Nam QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ngầm; - Quy chuẩn Việt Nam QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí xung quanh; - Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại không khí xung quanh; - Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại; - Quy chuẩn Việt Nam QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải công nghiệp bụi chất vô cơ; Hộ kinh doanh Bành Phước Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Trại heo Bành Phước 9.299 m2” CHƢƠNG 5: THAM VẤN Ý KIẾN VỀ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CHI TIẾT 5.1 Văn chủ sở gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã Hộ kinh doanh Bành Phước gửi văn số …………… ngày …………… tháng ………… năm 2015 đến Ủy ban Nhân dân xã Bình Mỹ việc xin ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Trại heo Bành Phước 9.299m2” 5.2 Ý kiến Ủy ban Nhân dân cấp xã 5.2.1 Ý kiến Ủy ban Nhân dân xã Bình Mỹ UBND xã Bình Mỹ có văn số ……/UBND ngày … tháng … năm 2015 việc đóng góp ý kiến tham vấn cho Hộ kinh doanh Bành Phước UBND xã Bình Mỹ có ý kiến sau: Đồng ý với nội dung trình bày tóm tắt đề án bảo vệ môi trường chi tiết sở ghi nhận mặt tích cực sở mang lại: - Đóng góp vào ngân sách địa phương - Thu hút, sử dụng lao động địa phương - Phù hợp với đặc điểm điều kiện tự nhiên, môi trường, phong mỹ tục địa phương (Văn trả lời Ủy ban Nhân dân xã Bình Mỹ đính kèm Phụ lục 1.2) 5.2.2 Ý kiến đề xuất, kiến nghị UBND xã Bình Mỹ - Trong trình hoạt động, sở phải tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn môi trường quy định, tránh xảy cố ảnh hưởng đến môi trường sống người dân khu vực - Các công trình xây dựng phải tuân thủ thiết kế phê duyệt - Công ty phải phối hợp chặt chẽ với quyền địa phương việc phòng cháy chữa cháy - Những công nhân dân địa phương tham gia hoạt động kho cần phải đăng ký tạm trú để quyền địa phương quản lý Hộ kinh doanh Bành Phước 56 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Trại heo Bành Phước 9.299 m2” - Thực đầy đủ biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải tiếng ồn đến khu vực dân cư lân cận: trồng xanh bố trí lưu lượng xe vào hợp lý - Đảm bảo biện pháp an toàn lao động trình hoạt động - Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương - Thực nội dung nêu đề án bảo vệ môi trường (Văn trả lời Ủy ban Nhân dân xã Bình Mỹ đính kèm Phụ lục 1.2) 5.3 Ý kiến phản hồi chủ sở Các ý kiến UBND xã Bình Mỹ mang tính khách quan, sát thực Hộ kinh doanh Bành Phước đồng ý tiếp thu ý kiến UBND xã Bình Mỹ việc ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Trại heo Bành Phước 9.299 m2” Hộ kinh doanh Bành Phước cam kết thực tốt biện pháp bảo vệ môi trường nêu đề án bảo vệ môi trường chi tiết Hộ kinh doanh Bành Phước tạo thêm công ăn việc làm, thu hút lao động địa phương có nhu cầu việc làm, giải lực lượng lao động nhàn rỗi, tăng thu nhập cải thiện sống cho người dân địa phương Hộ kinh doanh Bành Phước với quyền địa phương thực công tác xã hội như: Hỗ trợ gia đình neo đơn, gia đình có công với Cách mạng hỗ trợ, đóng góp xây dựng công trình phúc lợi phục vụ nhân dân Chính quyền địa phương khởi xướng Hộ kinh doanh Bành Phước phối hợp với UBND xã Bình Mỹ công tác bảo đảm an ninh trật tự trình hoạt động Hộ kinh doanh Bành Phước 57 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Trại heo Bành Phước 9.299 m2” KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT Kết luận Trên sở phân tích tác động từ hoạt động Cơ sở, rút số kết luận sau đây: - Đã nhận dạng dòng chất thải tính toán loại chất thải, nhận dạng mô tả vấn đề môi trường xã hội không liên quan đến chất thải - Đối với không khí, khí thải:  Đối với chất lượng môi trường không khí xung quanh, thông số đo đạc đạt so với QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT  Đối với chất lượng không khí môi trường lao động, thông số đo đạc đạt so với Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo định số 3733/2002/QĐ-BYT Bộ Y tế - Đối với chất thải rắn:  Chất thải rắn CTNH trại heo phân loại nguồn  Chất thải rắn sinh hoạt trại heo thu gom lưu trữ kho chứa, định kỳ đơn vị thu gom rác địa phương đến thu gom xử lý  Chất thải chăn nuôi không nguy hại thu gom, lưu trữ kho chứa chất thải bán cho đơn vị có nhu cầu  Chất thải nguy hại trại heo thu gom lưu trữ kho chứa CTNH hợp đồng với đơn vị chức thu gom, xử lý lượng chất thải - Đối với nước thải:  Trại heo có hệ thống thu gom nước mưa, nước thải riêng  Trại heo xử lý toàn nước thải phát sinh đạt giới hạn tiếp nhận nước thải QCVN 40:2011/BTNMT, cột …, kp = … , kv = …… - Trại heo có đủ khả lực, nhân lực để ứng phó hiệu với tình trạng ô nhiễm môi trường cố xảy Hộ kinh doanh Bành Phước 58 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Trại heo Bành Phước 9.299 m2” Các biện pháp khống chế ô nhiễm hạn chế tác động có hại trại heo tới môi trường đưa báo cáo biện pháp khả thi, đảm bảo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam môi trường Kiến nghị Để sở tiếp tục hoạt động có hiệu mang lại lợi ích phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội chung khu vực, chủ đầu tư có số kiến nghị sau: - Tạo đầy đủ điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư trình hoạt động như: việc vận chuyển nguyên, nhiên liệu; việc cấp điện, nước, đường sá giao thông, … - Hỗ trợ công tác an toàn giao thông, an ninh, trật tự xã hội khu vực - Kiến nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường môi trường chi tiết “Trại heo Bành Phước 9.299 m2” Hộ kinh doanh Bành Phước Cam kết Hộ kinh doanh Bành Phƣớc – Chủ sở xin cam kết: - Cam kết thực nội dung bảo vệ môi trường nêu đề án, đặc biệt nội dung xử lý chất thải, xử lý vấn đề môi trường, kế hoạch quản lý môi trường - Tuân thủ văn pháp luật kỹ thuật nêu phần mở đầu, mục - Đảm bảo kinh phí đầu tư vận hành công trình xử lý môi trường kinh phí thực chương trình giám sát môi trường - Có phận chuyên môn đủ lực để thực nhiệm vụ bảo vệ môi trường - Công khai thông tin, lưu giữ, cập nhật số liệu môi trường báo cáo việc thực nội dung ĐABVMTCT phê duyệt sở - Thực chương trình giám sát môi trường định kỳ nộp Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 02 lần/năm đến Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh - Trong trình hoạt động có yếu tố môi trường phát sinh Hộ kinh doanh Bành Phước 59 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Trại heo Bành Phước 9.299 m2” trình báo với quan quản lý môi trường địa phương quan có chuyên môn để xử lý nguồn ô nhiễm Cam kết giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trƣờng nêu đề án a Thực biện pháp giảm thiểu tác động xấu, giảm thiểu ô nhiễm - trình bày Chương 2; Thực chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường - nêu Chương Nghiêm túc thực biện pháp khống chế nguồn ô nhiễm phát sinh từ - hoạt động sở theo phương án kỹ thuật nêu ĐABVMTCT yêu cầu theo Quyết định phê duyệt ĐABVMTCT Cam kết tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trƣờng có liên b quan - Đảm bảo nguồn phát sinh chất thải hoạt động sở nằm giới hạn cho phép Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường:  Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT;  Quy chuẩn Việt Nam QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí xung quanh;  Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại không khí xung quanh  Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại;  Quy chuẩn Việt Nam QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn;  Quy chuẩn Việt Nam QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia độ rung;  Quy chuẩn Việt Nam QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp; - Đảm bảo việc quản lý chất thải rắn tuân thủ Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 Chính phủ quản lý chất thải rắn; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP Hộ kinh doanh Bành Phước 60 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Trại heo Bành Phước 9.299 m2” ngày 24 tháng năm 2015 Chính Phủ quản lý chất thải phế liệu Thông tư 36/2015/TT – BTNMT ngày 30/06/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quản lý chất thải nguy hại, giám sát chất thải rắn chất thải nguy hại phát sinh theo QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại Thực đầy đủ, nội dung báo cáo ĐABVMTCT phê duyệt Cam kết đền bù khắc phục ô nhiễm môi trƣờng trƣờng hợp c cố, rủi ro môi trƣờng xảy hoạt động trại heo - Thực nghiêm chỉnh biện pháp phòng ngừa ứng phó cố môi trường trình bày chương - Thực đền bù khắc phục ô nhiễm môi trường theo quy định trường hợp xảy cố, rủi ro môi trường triển khai dự án - Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xảy cố gây ô nhiễm môi trường vi phạm tiêu chuẩn Việt Nam, công ước quốc tế mà Việt Nam thành viên./ Hộ kinh doanh Bành Phước 61 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Trại heo Bành Phước 9.299 m2” TÀI LIỆU THAM KHẢO - Niên giám thống kê thành phố Hồ Chí Minh 2014; - Các tài liệu số liệu địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh, cập nhật năm 2014; - Đặc điểm địa chất, địa mạo Việt Nam, Chuyên khảo địa lý Việt Nam, Lê Đức An, Lại Huy Anh, Ngô Quang Toàn, NXB Hà Nội, 1999; - Khí hậu Việt Nam, Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc, NXB khoa học kỹ thuật, 1993; - Nghiên cứu biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông đường Tp Hồ Chí Minh; - Ô nhiễm không khí xử lý khí thải, tập 1: Ô nhiễm không khí tính toán khuếch tán chất ô nhiễm; tập 2: Cơ học bụi phương pháp xử lý bụi, GS.TS Trần Ngọc Chấn, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1999; - Ô nhiễm không khí, PGS.TS Đinh Xuân Thắng, NXB Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2003; - Ô nhiễm không khí, GS.TS.Trần Ngọc Chấn, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2004; - Xử lý nước thải đô thị công nghiệp – tính toán thiết kế công trình, PGS.TS Lâm Minh Triết (Chủ biên), Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân, NXB Đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2008; - Giáo trình cấp thoát nước, Hoàng Huệ, 1997; - Quan trắc kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, PTS Lê Trình, 1997; - Xử lý nước thải đô thị, TS.Trần Đức Hạ, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2006; - Tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải, TS.Trịnh Xuân Lai, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2000; - Quản lý chất thải rắn, GS.TS Trần Hiếu Nhuệ, TS Ứng Quốc Dũng, TS Nguyễn Thị Kim Thái, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2001; Hộ kinh doanh Bành Phước 62 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Trại heo Bành Phước 9.299 m2” - Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần năm 2012 KCN Long Thành; - Handbook of emission, Non Industrial source, Netherlands, 1987; - Environmental Technology Series Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution A guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control strategies – Part I and II, WHO, 1993 Hộ kinh doanh Bành Phước 63 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Trại heo Bành Phước 9.299 m2” PHẦN PHỤ LỤC Hộ kinh doanh Bành Phước 64 PHỤ LỤC I: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN Phụ lục 1.1 Bản văn pháp lý liên quan đến hình thành sở Phụ lục 1.2 Bản văn tham vấn ý kiến Phụ lục 1.3 Bản phiếu kết phân tích thí nghiệm môi trƣờng, hợp đồng xử lý môi trƣờng Phụ lục 1.4 Bản văn khác có liên quan Phụ lục 1.1: Bản văn pháp lý liên quan đến hình thành sở Phụ lục 1.2: Bản văn tham vấn ý kiến Phụ lục 1.3: Bản phiếu kết phân tích thí nghiệm môi trƣờng, hợp đồng xử lý môi trƣờng Phụ lục 1.4: Bản văn khác có liên quan PHỤ LỤC II CÁC HÌNH ẢNH MINH HỌA
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án bảo vệ môi trường chi tiết trại heo, Đề án bảo vệ môi trường chi tiết trại heo, Đề án bảo vệ môi trường chi tiết trại heo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay