Giải pháp nâng cao hiệu lực trong kiểm toán ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực XIII

115 131 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 15:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  NGUYỄN CHÍ THANH GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC TRONG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  NGUYỄN CHÍ THANH GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC TRONG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN DANH NGUYÊN HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn tự thực hoàn thiện hướng dẫn TS Nguyễn Danh Nguyên Các số liệu sử dụng đề tài hoàn toàn trung thực với thực tế, tài liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng, kết luận khoa học luận văn chưa công bố Vũng Tàu ngày 16 tháng 06 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Chí Thanh i LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Danh Nguyên - Người hướng dẫn khoa học, nhiệt tình hướng dẫn hoàn thành Luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn hỗ trợ quý báu đơn vị, cá nhân trình thu thập tài liệu Tôi xin cảm ơn anh chị đồng nghiệp, bạn học góp ý cho chỉnh sửa, hoàn thiện Luận văn Đặc biệt, xin cảm ơn gia đình ba mẹ tôi, người không ngại khó khăn, giúp đỡ thời gian thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn! ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH VẼ vi PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU LỰC TRONG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC 1.1 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC VÀ KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.1.1 Kiểm toán Nhà nước khu vực .9 1.1.2 Kiểm toán ngân sách địa phương .12 1.2 HIỆU LỰC TRONG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KIỂM TOÁNNHÀ NƯỚC KHU VỰC 21 1.2.1 Quan điểm hiệu lực kiểm toán ngân sách địa phương Kiểm toán Nhà nước khu vực .21 1.2.2 Tiêu chí đánh giá hiệu lực kiểm toán ngân sách địa phương Kiểm toán Nhà nước khu vực 22 1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu lực kiểm toán ngân sách địa phương Kiểm toán Nhà nước khu vực 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU LỰC TRONG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII 30 2.1 GIỚI THIỆU VỀ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII 30 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII 31 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nguồn nhân lực Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII 34 2.2 THỰC TRẠNG HIỆU LỰC TRONG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII 39 2.2.1 Kết hoạt động kiểm toán ngân sách địa phương Kiểm toán Nhà nước khu vực III 39 iii 2.2.2 Đánh giá kết hoạt động quản lý ngân sách nhà nước địa phương .64 2.2.3 Đánh giá tuân thủ đơn vị kiểm toán .67 2.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRONG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII 70 2.3.1 Điểm mạnhtrong kiểm toán ngân sách địa phương Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII .70 2.3.2 Điểm yếu nguyên nhân điểm yếu kiểm toán ngân sách địa phương Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC TRONG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII 78 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU LỰC TRONG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII 78 3.1.1 Yêu cầu đổi quản lý ngân sách liên quan đến kiểm toán ngân sách địa phương .78 3.1.2 Định hướng nâng cao hiệu lực kiểm toán ngân sách địa phương Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII 81 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC TRONG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII 82 3.2.1 Cải tiến công tác lãnh đạo, quản lý tổ chức công tác kiểm toán 82 3.2.2 Tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực .91 3.2.3 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán .95 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .97 3.3.1 Kiến nghị với Quốc hội 97 3.3.2 Kiến nghị với Kiểm toán Nhà nước 98 KẾT LUẬN CHƯƠNG 99 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .102 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ý nghĩa INTOSAI Tổ chức Quốc tế quan Kiểm toán tối cao KTNN Kiểm toán Nhà nước NSNN Ngân sách Nhà nước NSĐP Ngân sách địa phương HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân KTV Kiểm toán viên KBNN Kho bạc Nhà nước KHĐT Kế hoạch đầu tư KSCLKT Kiểm soát chất lượng kiểm toán XDCB Xây dựng BRVT Bà Rịa - Vũng Tàu BP Bình Phước BT Bình Thuận ĐN Đồng Nai v DANH MỤC BẢNG Danh mục bảng Bảng 1.1: Tiêu chí đánh giá kết kiểm toán NSĐP KTNN khu vực 23 Bảng 2.1: Cơ cấu nhân KTNN khu vực XIII đến 30/4/2015 .37 Bảng 2.2: Tổng quan kiểm toán NSĐP KTNN khu vực XIII giai đoạn 2012-2015 40 Bảng 2.3: Kết xử lý tài qua kiểm toán NSĐP KTNN khu vực XIII giai đoạn2013-2015 41 Bảng 2.4: Kế hoạch kiểm toán NSĐP KTNN khu vực XIII năm 2014 44 Bảng 2.5: Thống kê số liệu khâu chuẩn bị kiểm toán NSĐP KTNN khu vực XIII giai đoạn 2013-2015 46 Bảng 2.6: Đánh giá chất lượng chuẩn bị kiểm toán NSĐP KTNN khu vực XIII giai đoạn 2013-2014 48 Bảng 2.7: Số thu NSNN địa bàn tỉnh thuộc KTNN khu vực XIII quản lý giai đoạn2013-2015 51 Bảng 2.8: Tổng hợp số liệu kiến nghị thu NSNN quan kiểm toán NSĐP KTNN khu vực XIII giai đoạn2013-2015 .52 Bảng 2.9: Chi NSNN địa bàn tỉnh thuộc KTNN khu vực XIII quản lý giai đoạn2013-2015 53 Bảng 2.10: Đánh giá chất lượng thực kiểm toán NSĐP KTNN khu vực XIII giai đoạn 2013-2014 54 Bảng 2.11: Đánh giá chất lượng lập gửi báo cáo kiểm toán NSĐP KTNN khu vực XIII giai đoạn 2013-2014 61 Bảng 2.12: Đánh giá tuân thủ đơn vị kiểm toán hoạt động kiểm toán NSĐP KTNN khu vực XIII giai đoạn2013-2015 .68 Bảng 2.13: Tình hình thực kiến nghị sau kiểm toán NSĐP 69 Bảng 3.1: Đề xuất khóa đào tạo đội ngũ KTV Nhà nước 94 Bảng 3.2: Chính sách tự đào tạo ngành tài công .95 vi DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Hệ thống Ngân sách Nhà nước Việt Nam .14 Hình 1.2: Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương 18 Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức máy KTNN khu vực XIII 35 Hình 2.2: Quy trình chuẩn bị kiểm toán NSĐP KTNN khu vực XIII .42 Hình 2.3: Quy trình lập, xét duyệt gửi báo cáo kiểm toán 59 vii PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Luật Kiểm toán nhà nước 2005 Việt Nam ghi rõ, mục đích hoạt động Kiểm toán nhà nước (KTNN) “phục vụ việc kiểm tra, giám sát Nhà nước quản lý, sử dụng ngân sách, tiền tài sản nhà nước; góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí, phát ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu sử dụng ngân sách, tiền tài sản nhà nước” (Điều 3) Vấn đề tiếp tục tái khẳng định Hiến pháp 2013 “Kiểm toán Nhà nước quan Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập tuân theo pháp luật, thực kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công” (Điều 118) Đồng thời, chúng cụ thể hóa Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi năm 2015, thông qua quy định đối tượng kiểm toán KTNN “việc quản lý, sử dụng tài công, tài sản công hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài công, tài sản công đơn vị kiểm toán” (Điều 4) chức KTNN “đánh giá, xác nhận, kết luận kiến nghị việc quản lý, sử dụng tài công, tài sản công” (Điều 9) Với sở pháp lý vững đó, thời gian qua, KTNN phát huy vai trò tích cực quản lý Ngân sách Nhà nước (NSNN) Từ thành lập đến nay, lãnh đạo, đạo sát TổngKTNN, quan tâm, giúp đỡ phối hợp ngày có hiệu địa phương, đơn vị kiểm toán, công chúng xã hội, với cố gắng nỗ lực không mệt mỏi đội ngũ cán bộ, công chức, Kiểm toán Nhà nước Khu vực XIII ngày trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành ngày tốt chức năng, nhiệm vụ giao, gây dựng uy tín tin cậy nghiệp xây dựng tài quốc gia minh bạch, bền vững, phục vụ có hiệu nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá 04 tỉnh Tổng KTNN giao quản lý (Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Phước) nói riêng, nước nói chung nghề nghiệp tính độc lập cho tất Kiểm toán viên nhà nước; Cập nhật kiến thức thường xuyên; Hội thảo, tập huấn trao đổi kinh nghiệm làm việc; Các nhân viên có kinh nghiệm hướng dẫn Việc trì lực chuyên môn cho Kiểm toán viên nhà nước phụ thuộc đáng kể vào mức độ cập nhật kiến thức thường xuyên để giúp trì kiến thức khả KTV Các sách thủ tục nâng cao lực chuyên môn phải đề cao cần thiết việc đào tạo thường xuyên cho tất Kiểm toán viên nhà nước; bố trí nguồn lực hỗ trợ cần thiết để giúp KTV trì, nâng cao lực chuyên môn kỹ yêu cầu Đơn vị cần nâng cao lực KTV theo hướng: Tăng cường đủ mặt số lượng, cấu đa dạng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho KTV Xây dựng chiến lược đào tạo đội ngũ công chức kiểm toán mặt có mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cụ thể, thích hợp cho giai đoạn, trước hết chuyên môn, nghiệp vụ, trọng bồi dưỡng chuyên sâu theo đối tượng kiểm toán, kinh nghiệm kiểm toán báo cáo toán ngân sách thẩm định dự toán ngân sách, kiểm toán môi trường công nghệ thông tin Đơn vị cần quy định bắt buộc KTV phải tham dự khóa bồi dưỡng, cập nhật nâng cao kiến thức hàng năm; tất môn học, khóa học đào tạo, bồi dưỡng phải tổ chức thi đánh giá kết quả, để tạo cho KTV ý thức tự giác, nghiêm túc học tập, nâng cao chất lượng, hiệu công tác đào tạo Ngoài ra, cần tổ chức nhóm nghiên cứu theo lĩnh vực kiểm toán thu ngân sách, kiểm toán chi thường xuyên, kiểm toán chi đầu tư XDCB để nghiên cứu vấn đề cụ thể lãnh đạo quan giao tổ chức báo cáo trước tập thể công chức, Kiểm toán viên quan; có phản biện thành viên, tạo nên nề nếp sinh hoạt nghiệp vụ bản, chuyên nghiệp, phát huy tối đa tinh thần trí tuệ tập thể Một số phương pháp đào tạo áp dụng nội KTNN khu vực XIII tinh thần giao nhiệm vụ cho Phòng tổ chức thực toàn đơn vị: 92 Đào tạo tiếp nhận thông tin: Các phương pháp đào tạo phù hợp với việc tiếp nhận thông tin bao gồm giảng, buổi thuyết trình, chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn Quy trình, đề cương kiểm toán ngân sách địa phương Đào tạo kỹ năng: Các phương pháp đào tạo thích hợp với đào tạo kỹ bao gồm phương pháp đào tạo công việc cụ thể đào tạo biện pháp người có kinh nghiệm hướng dẫn công việc cho người chưa có kinh nghiệm (hay gọi phương pháp: Nói, Chỉ dẫn, Làm, Ôn luyện) huấn luyện đào tạo sơ bộ, dạy nghề hướng dẫn slide Đào tạo thay đổi kỹ thái độ giao tiếp: Các phương pháp phù hợp với chương trình đào tạo thay đổi kỹ thái độ giao tiếp bao gồm hội nghị, thảo luận, đóng vai, xây dựng hành vi huấn luyện nhạy cảm Phương pháp dùng để đào tạo Quy chế Tổ chức hoạt động Đoàn kiểm toán, quy định trách nhiệm, quyền hạn Kiểm toán viên Quy tắc ứng xử Kiểm toán viên Huấn luyện khả định giải vấn đề: Các phương pháp phù hợp bao gồm: Phương pháp phân tích, giải tình huống, trò chơi xử lý tình huống, Đề xuất Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII chủ động tổ chức số lớp đào tạo cụ thể sau: 93 Bảng 3.1: Đề xuất khóa đào tạo đội ngũ KTV Nhà nước Kinh phí Đơn vị thực 20.000.000 Trung tâm Bồi dưỡng cán KTNN 57/57 KTV 12.000.000 Trung tâm Bồi dưỡng cán KTNN Toàn KTV 57/57 KTV 30.000.000 Văn phòng, Phòng tổng hợp 04 ngày, dự kiến tháng 02/2016 KTV Phòng Ngân sách, Phòng Tổng hợp 21/57 KTV Phòng Kiểm toán NS, Phòng Tổng hợp Bồi dưỡng kỹ lập Kế hoạch kiểm toán chi tiết kiểm toán ngân sách địa phương 01 ngày, dự kiến tháng 02/2016 KTV đủ điều kiện làm Tổ trưởng 13/57 KTV Phòng Tổng hợp Bồi dưỡng kỹ kiểm soát chất lượng kiểm toán nội Đoàn kiểm toán NSĐP 02 ngày, dự kiến tháng 02/2016 KTV đủ điều kiện làm Tổ trưởng; lãnh đạo Đoàn Kiểm toán; Kiểm toán trưởng 17/57 KTV Phòng Tổng hợp Tên khóa học Thời gian Đối tượng Tìm hiểu Luật NSNN số 83/2015/QH13 05 ngày, dự kiến tháng 02/2016 Tìm hiểu Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 03 ngày, dự kiến tháng 02/2016 Toàn KTV Hội thi tìm hiểu Chuẩn mực số 30 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán viên 01 ngày, dự kiến tháng 03/2016 Bồi dưỡng kỹ kiểm toán tổng hợp thu, chi NSĐP Toàn KTV Số lượng 57/57 KTV Nguồn: Đề xuất học viên 3.2.2.2 Tuyển dụng phát triển nghề nghiệp Kiểm toán viên Nhà nước Do nhân KTNN khu vực XIII thiếu nên KTNN khu vực XIII cần có đề xuất với Kiểm toán Nhà nước bổ sung nhân cho đơn vị thông qua thi tuyển, xét tuyển từ ngành khác, đặc biệt nguồn nhân lực có nhiều kinh nghiệm ngân sách địa phương từ quan tổng hợp địa phương Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Sở Kế hoạch Đầu tư, Trong trình tuyển chọn cần ý tính cân đối, hợp lý ngành nghề, kiểm toán thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng 94 Tăng cường đề xuất Kiểm toán Nhà nước có sách đãi ngộ nguồn nhân lực như: Chế độ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; chế độ công tác phí, kinh phí bồi dưỡng công tác kiểm toán (chi phí “dưỡng liêm”); chế độ hỗ trợ chỗ cho công chức có địa thường trú tỉnh, Tại Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII, chủ động xây dựng sách tự đào tạo chuyên ngành tài công sau: Bảng 3.2: Chính sách tự đào tạo ngành tài công Hình thức đào tạo Đối tượng Văn - KTV tuyển dụng năm; - KTV Phòng kiểm toán ngân sách, Phòng Tổng hợp -Thời gian: Không - Năm 2016: 04 bố trí tham gia Đoàn KT thời KTV - Năm 2017: 04 gian học; - Học phí: 50% KTV - Lãnh đạo cấp phòng; - KTV Phòng Tổng hợp - Năm 2016: 01 KTV; - Năm 2017: 01 KTV Thạc sỹ Chỉ tiêu Nội dung hỗ trợ -Thời gian: Không bố trí tham gia Đoàn KT thời gian học; - Học phí: 50% Nguồn: Học viên tổng hợp 3.2.3 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán Những tác động việc đại hóa công tác quản lý NSNN thông qua việc thực dự án “Cải cách quản lý tài công” Chính phủ tác động lớn tới cách thức triển khai kiểm toán Việc lập kế hoạch kiểm toán, xem xét đánh giá thông tin, thực thu thập chứng kiểm toán ban đầu truy cập chỗ thông qua hệ thống TABMIS Chế độ báo cáo toán NSNN cấp ngân sách (thậm chí đơn vị sử dụng ngân sách) hệ thống tài khoản hợp lập cách nhanh chóng đồng bộ, đòi hỏi phải khẩn trương chuẩn bị phương án cho việc kiểm toán NSNN môi trường công nghệ thông tin Việc kiểm toán đơn vị kiểm toán giảm tối thiểu chủ yếu kiểm toán quan tổng hợp; việc phân tích thông tin đa chiều việc so sánh liệu nhiều đối tượng đòi hỏi KTNN phải sử dụng phương 95 pháp kiểm toán đại kiểm toán ngân sách Hệ thống giúp cho KTNN thu thập nhiều thông tin cách hệ thống liên hoàn, tiện ích cho việc so sánh kiểm tra theo dõi kiện bất thường để lựa chọn phạm vi, giới hạn kiểm toán Bên cạnh đó, thực trạng việc thu thập, cập nhật lưu trữ thông tin đơn vị kiểm toán KTNN khu vực XIII manh mún thụ động Biểu thông tin, tài liệu đối tượng kiểm toán lưu trữ phân tán, mạnh làm, chưa chủ động việc cập nhật chưa tập trung mối quản lý, gây khó khăn cho việc khai thác thông tin lập kế hoạch thực kiểm toán Đáng lưu ý chưa trọng công tác tổng kết, phân tích dạng sai phạm đối tượng kiểm toán để có đúc kết kinh nghiệm giải pháp hợp lý công tác kiểm toán KTNN khu vực XIII cần xây dựng hệ thống sở liệu, thông tin đơn vị kiểm toán cách hệ thống, đầy đủ khoa học để phục vụ cho hoạt động kiểm toán, bao gồm liệu thông tin đơn vị kiểm toán, chế độ sách, quy trình, chuẩn mực, phương pháp kiểm toán; tình hình, kết kiểm toán Nhằm tăng cường tính kịp thời hiệu công tác kiểm toán, khắc phục tình trạng không cập nhật thông tin đối tượng kiểm toán NSNN, KTNN khu vực XIII cần có đạo thống cách thức, nội dung việc tổ chức cập nhật thông tin liên quan đến đối tượng kiểm toán cách có hệ thống, khoa học đại Phân công cụ thể cho Phòng Tổng hợp thu thập, cập nhật lưu trữ thông tin, tài liệu đối tượng kiểm toán NSNN cách xuyên suốt, liên tục từ khâu chuẩn bị lập kế hoạch - khâu lập kế hoạch - khâu thực kiểm toán (đặc biệt phát kiểm toán) - khâu kiểm tra thực kết luận, kiến nghị kiểm toán thông tin tài liệu, kiện phát sinh sau quy trình kiểm toán kết thúc Để đáp ứng với yêu cầu cung cấp thông tin cách đầy đủ kịp thời phục vụ cho hoạt động giám sát HĐND tỉnh, KTNN khu vực XIII cần đẩy nhanh tiến độ thực dự án tin học hóa hoạt động kiểm toán, xây dựng phần mềm ứng dụng hoạt động kiểm toán, xây dựng quy trình phương pháp 96 kiểm toán sở ứng dụng công nghệ tin học; đào tạo cho hầu hết đội ngũ KTV nhà nước sử dụng phần mềm kế toán, kiểm toán Từng bước triển khai quy trình phương pháp kiểm toán sở ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động kiểm toán KTNN để rút ngắn thời gian kiểm toán, mở rộng phạm vi kiểm toán Đề xuất Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII kiến nghị KTNN tiếp tục phối hợp với Tập đoàn FPT đẩy nhanh tiến độ thực dự án xây dựng phần mềm kiểm toán phần mềm khai thác sở liệu kiểm toán đặt hàng: - Dự toán phần mềm kiểm toán 30 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự kiến năm 2018; - Dự toán phần mềm kiểm toán 10 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự kiến năm 2018 3.3 Một số kiến nghị Để giải pháp nêu thực thời gian tới, đòi hỏi phải có quan tâm từ phía Nhà nước phấn đấu, nổ lực nội ngành KTNN Do đó, tác giả Luận văn xin đưa số kiến nghị cụ thể sau: 3.3.1 Kiến nghị với Quốc hội Theo quy định Luật KTNN 2015, hoạt động KTNN liên quan đến tất lĩnh vực hoạt động, quan, đơn vị tổ chức trị - xã hội có việc sử dụng tiền tài sản nhà nước doanh nghiệp nhà nước Các đối tượng kiểm toán không chịu điều chỉnh pháp luật tài Luật NSNN, Luật Kế toán, Luật KTNN mà chịu điều chỉnh quy định pháp luật chung theo lĩnh vực, loại hình hoạt động Vì vậy, để hoạt động KTNN thuận lợi có hiệu quả, thời gian tới song song với việc thực đồng Luật KTNN, Luật NSNN văn hướng dẫn; cần rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp lý có liên quan nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng hệ thống pháp luật Việc hoàn thiện quy định cho hoạt động kiểm toán xác định cần thiết phải hoàn thiện Luật KTNN luật có liên quan để phân định rõ vị trí, chức KTNN với quan Thanh tra, kiểm tra, giám sát nhà nước 97 3.3.2 Kiến nghị với Kiểm toán Nhà nước - KTNN cần bổ sung dạng văn quy phạm pháp luật chế tài quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định Luật KTNN, xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân không thực thực không đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị KTNN để đảm bảo hiệu lực hoạt động kiểm toán nghiêm minh pháp luật Bổ sung quy định công khai đơn vị không thực nghiêm túc kiến nghị KTNN - KTNN tiếp tục hoàn thiện sở pháp lý cho hoạt động kiểm toán kiểm soát chất lượng kiểm toán; tập trung xây dựng văn hướng dẫn Luật KTNN hoàn thiện Chuẩn mực KTNN, quy trình hướng dẫn kiểm toán lĩnh vực kiểm toán NSĐP hệ thống hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán để bao quát loại hình kiểm toán phù hợp với chức năng, nhiệm vụ KTNN theo quy định hành - KTNN phải đảm bảo điều kiện cần thiết kinh phí hoạt động cho KTNN, có chế độ đãi ngộ phù hợp với đặc thù hoạt động kiểm toán KTV Cơ cấu đội ngũ KTV phải đảm bảo thực tốt ba loại hình kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ kiểm toán hoạt động 98 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 3, qua trình nghiên cứu, luận văn đề xuất 03 nhóm giải pháp 02 nhóm kiến nghị nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu đề luận văn Các giải pháp đề xuất vào phân tích, đánh giá thực trạng hiệu lực kiểm toán NSĐP KTNN khu vực XIII chương 2; đồng thời, đề xuất giải pháp, học viên đặt điều kiện nguồn lực thực tế KTNN khu vực XIII 99 KẾT LUẬN Để đáp ứng với yêu cầu cung cấp thông tin cách đầy đủ kịp thời cho UBND quan chức quản lý điều hành ngân sách địa phương HĐND phê chuẩn, giám sát ngân sách, quan có liên quan khác việc đảm bảo giữ vững kỷ cương, kỷ luật tài Hoạt động kiểm toán Kiểm toán Nhà nước nói chung Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII nói riêng xã hội công nhận khẳng định tính cần thiết vai trò với mục tiêu kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng điều hành ngân sách Kiểm toán nhà nước khu vực XIII không ngừng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng kiểm toán đạt số kết định Tuy nhiên, công tác kiểm toán ngân sách địa phương phải đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh để đáp ứng yêu cầu chất lượng hoạt động vai trò quan Kiểm toán Nhà nước, lực hoạt động kiểm toán ngân sách, sử dụng phương pháp chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức thực bước quy trình kiểm toán NSNN sử dụng loại hình kiểm toán NSNN Bằng lý luận thực tiễn, luận văn đặt đề xuất tương đối đầy đủ định hướng nâng cao hiệu lực kiểm toán NSĐP KTNN khu vực XIII: Thứ nhất, khái quát góp phần làm rõ sở lý luận kiểm toán NSĐP KTNN khu vực Thứ hai, nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kiểm toán NSĐP KTNN khu vực XIII; đánh giá hiệu lực kiểm toán NSĐP KTNN khu vực XIII nêu lên điểm mạnh, điểm yếu hiệu lực kiểm toán NSĐP KTNN khu vực XIII giai đoạn 2013-2015 Thứ ba, sở lý luận, phân tích xu cải cách quản lý NSNN, phân tích vấn đề đặt kiểm toán ngân sách, luận văn đưa giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán KTNN khu vực XIII Thứ tư, kết nghiên cứu luận văn triển khai áp dụng thực tế vào tổ chức công tác kiểm toán ngân sách địa phương Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII 100 Mặc dù cố gắng giải pháp đưa mang tính chất mở, chưa sâu nghiên cứu số vấn đề cụ thể như: Các thủ tục kiểm soát chất lượng cụ thể cho nội dung, mục tiêu kiểm toán khác để hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán NSĐP KTNN khu vực XIII Bên cạnh đó, kiến thức có hạn nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận nhận xét, góp ý Thầy Cô bạn đọc để luận văn hoàn thiện Trân trọng! 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Đăng Chinh, Phạm Văn Khoan chủ biên (2007), Giáo trình quản lý tài công, Nxb tài chính, Hà Nội Vương Đình Huệ (2002), Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng quy trình kiểm toán tổng toán NSNN, Đề tài khoa học cấp Bộ, Kiểm toán Nhà nước, Hà Nội Vương Đình Huệ (2006), Định hướng giải pháp đổi công tác kiểm toán NSNN điều kiện thực Luật NSNN sửa đổi, Đề tài khoa học cấp Bộ, Kiểm toán Nhà nước, Hà Nội Nguyễn Thị Hương (2012), Kiểm toán chi ngân sách địa phương, số vấn đề cần lưu ý kiểm toán tổng hợp, Kiểm toán Nhà nước, Hà Nội Dương Đình Ngọc (2012), Đổi phương thức kiểm toán báo cáo toán NSĐP, giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước, Hà Nội Phạm Thị Ánh Nguyệt (2014), Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình, Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Phạm Quỳnh (2012), Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi thường xuyên kiểm toán chi NSĐP KTNN khu vực III, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng Lê Văn Tám (2010), Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán NSĐP KTNN khu vực VIII, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng Võ Tiến Thịnh (2014), Tổ chức công tác kiểm toán NSĐP KTNN khu vực II, Luận văn thạc sĩ, Đại học Nha Trang, Khánh Hòa 10 Nguyễn Đức Thu (2013), Hoàn thiện công tác kiểm toán toán thu - chi ngân sách huyện KTNN khu vực III thực hiện, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng 11 Báo Kiểm toán (2013), Tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực hiệu hoạt động kiểm toán ngân sách bộ, ngành, Hà Nội 12 Báo Kiểm toán (2014), Đánh giá tính kinh tế, hiệu hiệu lực quản lý, sử dụng ngân sách, tiền, tài sản Nhà nước tiến hành kiểm toán, Hà Nội 102 13 Tạp chí Tổ chức Nhà nước (2013), Một số vấn đề hiệu lực quản lý nhà nước Việt Nam, Hà Nội 14 Bộ Tài (1996), Từ điển thuật ngữ tài tín dụng, Nxb Tài Hà Nội 15 Bộ Tài (2003), Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 26/3/2003 Hướng dẫn thực Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật NSNN 16 Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII (2013, 2014, 2015), Báo cáo tổng kết công tác năm phương hướng nhiệm vụ công tác, Bà Rịa - Vũng Tàu 17 Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII (2013, 2014, 2015), Báo cáo kiểm toán năm, Bà Rịa - Vũng Tàu 18 Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII (2013, 2014, 2015), Kế hoạch kiểm toán năm, Bà Rịa - Vũng Tàu 19 Tổng Kiểm toán Nhà nước (2010), Quyết định số 01/2010/QĐ-KTNN ngày 25/1/2010 ban hành quy trình kiểm toán NSNN 20 Tổng Kiểm toán Nhà nước (2009), Quyết định số 05/QĐ-KTNN ngày 05/10/2009 ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Đoàn kiểm toán Nhà nước 21 Tổng Kiểm toán Nhà nước (2007), Quyết định số 04/2007/QĐ-KTNN ngày 2/8/2007 ban hành Quy trình kiểm toán Kiểm toán Nhà nước 22 Tổng Kiểm toán Nhà nước (2008), Quyết định số 03/2008/QĐ-KTNN ngày 21/2/2008 ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt phát hành báo cáo kiểm toán Kiểm toán Nhà nước 23 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2013, 2014, 2015), Báo cáo toán ngân sách địa phương, Bà Rịa - Vũng Tàu 24 UBND tỉnh Bình Thuận (2013, 2014, 2015), Báo cáo toán ngân sách địa phương, Bình Thuận 25 UBND tỉnh Bình Phước (2013, 2014, 2015), Báo cáo toán ngân sách địa phương, Bình Phước 26 UBND tỉnh Đồng Nai (2012, 2013, 2014), Báo cáo toán ngân sách địa phương, Đồng Nai 103 27 Quốc hội (2002), Luật Ngân sách Nhà nước Số: 01/2002/QH11, Hà Nội 28 Quốc hội (2015), Luật Kiểm toán Nhà nước Số 81/2015/QH13, Hà Nội Các website mof.gov.vn kiemtoannn.gov.vn moj.gov.vn sav.gov.vn khoahockiemtoan.vn tapchitaichinh.vn 104 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRONG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII Tên Nguyễn Chí Thanh, Học viên Cao học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Hiện nay, thực nghiên cứu luận văn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu lực kiểm toán ngân sách địa phương Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII” Mục tiêu nghiên cứu đánh giá thực trạng hiệu lực kiểm toán ngân sách địa phương Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII giai đoạn 2013-2015; đồng thời, đề xuất giải pháp cụ thể, có sở khoa học nhằm giúp Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII nâng cao chất lượng, hiệu lực công tác kiểm toán ngân sách địa phương, từ nâng cao hiệu hoạt động đơn vị thời gian tới Tôi mong quý Ông/Bà dành chút thời gian tham gia nghiên cứu việc trả lời số câu hỏi trao đổi Những thông tin mà quý Ông/Bà cung cấp tài liệu quý giá cho việc hoàn thành nghiên cứu đảm bảo bí mật, dành cho mục đích nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn hợp tác quý Ông/Bà! I Phần thông tin cá nhân 1.1 Họ tên: 1.2 Vị trí công tác: 1.3 Trình độ chuyên môn: 1.4 Độ tuổi (đánh dấu X) Dưới 30 tuổi 30-45 1.5 Thâm niên công tác KTNN khu vực XIII: ……………… (năm) Trên 45 tuổi II Phần câu hỏi 2.1 Ông/Bà đánh dấu (X) vào lựa chọn mà Ông/Bà cho xác câu hỏi đưa Đánh giá Yếu tố Rất tốt Tốt Trung bình Không tốt Rất không tốt Sự nhiệt tình phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho đoàn kiểm toán Sự trung thực việc giải trình vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm toán đoàn kiểm toán Sự tuân thủ yêu cầu kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ đơn vị kiểm toán liên quan đến nội dung kiểm toán đoàn kiểm toán Sự chấp hành kiến nghị báo cáo kiểm toán 2.2 Ông/Bà có kiến nghị việc nâng cao hiệu lực kiểm toán ngân sách địa phương Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII thời gian tới: Trân trọng cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu lực trong kiểm toán ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực XIII, Giải pháp nâng cao hiệu lực trong kiểm toán ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực XIII, Giải pháp nâng cao hiệu lực trong kiểm toán ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực XIII, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU LỰC TRONG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC, Hình 1.1: Hệ thống ngân sách nhà nước Việt Nam, Hình 1.2: Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương, Bảng 1.1: Tiêu chí đánh giá kết quả kiểm toán NSĐP tại KTNN khu vực, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU LỰC TRONG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII, Bảng 2.1: Cơ cấu nhân sự của KTNN khu vực XIII đến 30/4/2015, Bảng 2.6: Đánh giá chất lượng chuẩn bị kiểm toán NSĐP tại KTNN khu vực XIII giai đoạn 2014-2015, Bảng 2.10: Đánh giá chất lượng thực hiện kiểm toán NSĐP tại KTNN, khu vực XIII giai đoạn 2014-2015, Bảng 2.11: Đánh giá chất lượng lập và gửi báo cáo kiểm toán NSĐP tại KTNN khu vực XIII giai đoạn 2014-2015, Bảng 2.13: Tình hình thực hiện kiến nghị sau kiểm toán NSĐP, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC TRONG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII, Bảng 3.2: Chính sách tự đào tạo ngành tài chính công, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay