Siêu phẩm luyện đề 50 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán

489 194 0
  • Loading ...
1/489 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 15:44

– –   20 1|Page , 2017 - - https://goo.gl/ugRPcH https://goo.gl/nuhrQ4 https://goo.gl/Ske5VP https://goo.gl/WDUUcX https://goo.gl/VbUcTg https://goo.gl/MkHW80 https://goo.gl/MXRmQU https://goo.gl/wGmkzO https://goo.gl/lOjzjJ -L https://goo.gl/NTfnsk https://goo.gl/uy5zKJ https://goo.gl/bmIkcn https://goo.gl/YPzAgn https://goo.gl/3dP8Xo https://goo.gl/Yu6rGy https://goo.gl/rNMVqE https://goo.gl/8ytG46 https://goo.gl/ipoFYL https://goo.gl/lmtM3y https://goo.gl/2oJtUV https://goo.gl/ZosvFJ 2|Page ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN THẦY QUANG BABY Thời gian làm : 90 phút Câu Cho hàm số y  x  3x (C) Cho phát biểu sau : (1) Hàm số có điểm uốn A(-1,-4) (2) Hàm số nghịch biến khoảng (-∞;0)ʋ(2;+∞) (3) Hàm số có giá trị cực đại x = (4) Hàm số có ycđ – yct = Có đáp án A.2 B.3 Câu Cho hàm số y  C.4 D.1 x (C) Cho phát biểu sau đ}y : 2x  1  2  (1) Hàm số có tập x|c định D   \   (2) Hàm số đồng biến tập x|c định (3) Hàm số nghịch biến tập x|c định (4) Hàm số có tiệm cận đứng x  (5) 1 1 1 , tiệm cận ngang y  ,t}m đối xứng  ;  2 2 2 lim  y  ; lim  y   1 x   2 1 x   2 Số phát biểu sai : A.1 B.2 C.3 D.4 Câu Cho hàm số y  x  4x  (1) Cho phát biểu sau : Qstudy.vn – Học toán chậm tiến , học thầy Quang để thay đổi Page x  (1) Hàm số đạt cực trị  x   (2) Tam gi|c tạo từ điểm cực trị l{ tam gi|c c}n có đường cao lớn (3) Điểm uốn độ thị hàm số có ho{nh độ x   (4) Phương trình x  4x   2m  có nghiệm m  3 Phát biểu : A (1),(2),(3) B (1),(3),(4) Câu Cho hà m só y  x 2 x 1 C (1),(2),(4) D (2),(3),(4) 1 Cho phát biểu sau : (1) T}m đối xứng đồ thị I(1,1) (2) Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm có ho{nh độ x = (3) Hàm số đồng biết tập x|c định (4) Đồ thị hàm số cắt trục tung điểm có tung độ y = Số phát biểu sai : A.2 B.0 C.1 D.4 Câu Tìm cực trị hàm số : y  x  sin2x  Chọn đáp án A Hàm số có giá trị cực tiểu yCT  B Hàm số có giá trị cực tiểu yCT    C Hàm số có giá trị cực đại yCD       k , k    2    k , k   Qstudy.vn – Học toán chậm tiến , học thầy Quang để thay đổi Page D Hàm số có giá trị cực đại yCD     2    Câu Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số f x  x    x  đoạn     ;2  Chọn đ|p |n   A GTLN -4 , GTNN B GTLN , GTNN C GTLN , GTNN Của hàm số 4,    D Hàm số có giá trị nhỏ   ;  x   Câu Cho hàm số y   x  2x  3x  1  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số song song với đường thẳng y  3x  1, có dạng y  ax  b Giá trị a  b là: A  29 B  20 C  19 D 29 2mx  (1) với m tham số.Tìm tất giá trị m để đường thẳng x 1 d : y  2x  m cắt đồ thị hàm số (1) hai điểm phân biệt có ho{nh độ x 1, x cho Câu Cho hàm số: y  4(x1  x )  6x1x  21 A m  B m  D m  5 C m  4     Câu Tìm giá trị m để hàm số y  x  m  x  m  2m x  đạt cực đại x 2 Qstudy.vn – Học toán chậm tiến , học thầy Quang để thay đổi Page A m  0, m  2 B m  2, m  C m  2, m  D m  0; m  Câu 10 Giải phương trình: sin 3x  cos2x   sin x cos2x Trên vòng tròn lượng giác Có vị trí x A.3 B.2 C.4 Câu 11 Cho cota  Tính giá trị biểu thức P  D.5 sin4 a  cos4 a sin2 a  cos2 a Chọn đáp án : A 33 15 B 17 15 C  31 15 D  17 15 Câu 12 Đội văn nghệ nh{ trường gồm học sinh lớp 12A, học sinh lớp 12B học sinh lớp 12C Chọn ngẫu nhiên học sinh từ đội văn nghệ để biểu diễn lễ bế giảng năm học Tính xác suất cho lớp n{o có học sinh chọn có học sinh lớp 12A.Chọn đ|p |n : A 13 21 B 27 63 C 10 21 D 21 2016 Câu 13 Tìm hệ số số hạng chứa x 2010   khai triển nhị thức:  x   x   Đáp án A 36C 2016 B 16C 2016 C 64C 2016 D 4C 2016 Câu 14 x  C 4x x  C 32.C 31  Giá trị x là: A B   D C   Câu 15 Giải phương trình log8 2x  log8 x  2x   x nghiệm phương trình Chọn phát biểu sai : Qstudy.vn – Học toán chậm tiến , học thầy Quang để thay đổi Page A x số nguyên tố chẵn B logx C logx   logx D 32  2x  x  5.2x   Câu 16 Giải phương trình log2  x   3x    P x x nghiệm phương trình Tính A.P=4 B.P=8 log2 4x Chọn phát biểu C.P=2 D.P=1     Câu 17 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho c|c điểm A 2; 1; , B 3; 3; 1 mặt phẳng (P ) : x  y  z   Viết phương trình mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng AB với mặt phẳng (P).Chọn đ|p |n A M(7; 1;-2) B M(-3; 0;6) C M(2; 1;-7) D M(1; 1;1) Câu 18 Cho mặt cầu (S): x  y  z  2x  6y  8z   X|c định tọa độ tâm I bán kính r mặt cầu (S).Viết phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu M(1;1;1) Chọn đáp án : A.Bán kính mặt cầu R = , phương trình mặt phẳng (P): 4y  3z   B.Bán kính mặt cầu R = , phương trình mặt phẳng (P): 4x  3z   C.Bán kính mặt cầu R = , phương trình mặt phẳng (P): 4y  3z   D.Bán kính mặt cầu R = , phương trình mặt phẳng (P): 4x  3y   Câu 19 Trong không gian Oxyz cho đường thẳng (d) mặt phẳng (P) có phương trình: x   2t  (d ) : y   t z   t  (P ) : 2x  y  z   Tìm tọa độ điểm A giao đường thẳng (d) với (P) Viết phương trình đường thẳng qua A nằm mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng d Qstudy.vn – Học toán chậm tiến , học thầy Quang để thay đổi Page Chọn đáp án : x    t  A A(3; 4;1), d ' : y  4t z   2t  x    t  B A(3; 4;1), d ' : y  z   2t  x    t  C A(3; 4;1), d ' : y  z   2t  x    t  D A(3; 4;1), d ' : y  z   2t  Câu 20 Trong không gian oxyz viết phương trình mặt phẳng (P) qua gốc tọa độ O đồng thời vuông góc với đường thằng d: x 1 y z 5 Tính khoảng cách từ điểm A(2;3;-1) đến mặt   phẳng (P) Chọn đ|p |n : A d(A / (P ))  C d(A / (P ))  10 13 12 14 B d(A / (P ))  D d(A / (P ))  12 15 12 15 Câu 21 Trong không gian với hệ trục Oxyz , cho hai điểm A(7;2;1) B(-5;-4;-3) mặt phẳng (P): 3x - 2y - 6z + = Viết phương trình đường thẳng AB Chọn đáp án : A Đường thẳng AB không qua điểm (1,-1,-1) B Đường thẳng AB vuông góc với mặt phẳng : 6x + 3y – 2z + 10 =0 x   12t  C Đường thẳng AB song song với đường thẳng y  1  6t z  1  4t  Qstudy.vn – Học toán chậm tiến , học thầy Quang để thay đổi Page x   D Đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng y  1  2t z  3t  Câu 22 Cho số phức z thỏa m~n điều kiện (1  i)z   3i  Tìm phần ảo số phức w   zi  z Chọn đ|p |n A -1 B -2 C -3 D -4 Câu 23 Trên mặt phẳng phức tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thoả mãn: z   i  Chọn đáp án A.Tập hợp điểm biểu diễn số phức l{ đường thẳng : x + y =    (y  1)2     (y  1)2    B.Tập hợp điểm biểu diễn số phức l{ đường tròn x  C.Tập hợp điểm biểu diễn số phức l{ đường tròn x  D.Tập hợp điểm biểu diễn số phức l{ đường tròn x  2  (y  2)2  Câu 24 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x 1 trục tọa độ Ox, Oy x 2 Chọn đáp án A  ln 1 B.3 ln 1 C ln 1 D.2 ln 1  Câu 25 Tính tích phân I  x (2  e x )dx Chọn đáp án A.I=2 B I = -2 C.I=3 D.I=½ Câu 26 Giải phương trình sin2 x  sin x cos x  cos2 x  Chọn đáp án Qstudy.vn – Học toán chậm tiến , học thầy Quang để thay đổi Page Ax   B.x   C x   D.x       k k   , x  arctan  k k             k k   , x  arctan  k k     k k   , x  arctan  k k         k 2 k   , x  arctan  k k    Câu 27 Giải phương trình sau: 49x  7.7x   Chọn đáp án Ax  3 log7 2; x  B.x  3 log7 2; x  C x  log7 2; x  D A,B,C sai Câu 28 Cho số phức z  (1  2i )(4  3i )   8i X|c định phần thực, phần ảo v{ tính môđun số phức z Chọn đáp án A.Số phức Z có Phần thực: –4, phần ảo: –3 , môn đung l{ B.Số phức Z có Phần thực: 4, phần ảo: , môn đung l{ C.Số phức Z có Phần thực: –3, phần ảo: –4 , môn đung l{ D.Số phức Z có Phần thực: 3, phần ảo: , môn đung l{ Câu 29 Tính giới hạn lim x 0 A.I  B.I  x 1  1x Chọn đáp án x C I  15 D.I  Câu 30 Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ , G1 trọng tâm tam giác BDA’ X|c định thiết diện hình hộp cắt mặt phẳng (A’B’G1) Thiết điện hình A.Hình tam gi|c thường B.Hình thang cân C.Hình bình hành D.Hình tam giác cân Qstudy.vn – Học toán chậm tiến , học thầy Quang để thay đổi Page ĐỀ THAM KHẢO KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Lê Phúc Lữ giới thiệu (các câu hỏi mang tính chất tham khảo để rèn luyện thêm, số lượng câu khó dễ không giống với đề minh họa Bộ GD-ĐT) Bài Một hàm số f (x ) có đạo hàm f (x )  x (x  1)2 (x  2)3 (x  3)5 Hỏi hàm số có cực trị? A B C D Bài Hàm số sau đồng biến  ? A y  x 1 x 2 B y  C y  x  4x  x  x x D y  x  3x  3x  Bài Gọi y  f (x ) hàm số đồ thị hình vẽ bên Hỏi với giá trị m f (x )  m có hai nghiệm phân biệt? A  m  B m  C m  1, m  D Cả A, B Bài Hàm số bậc ba có cực trị? A hoặc B C hoặc D Bài Gọi A, B,C ba điểm cực trị đồ thị hàm số y  2x  4x  Hỏi diện tích tam giác ABC bao nhiêu? A B C D Bài Biết hàm số y  giá trị tổng a  b A ax  có tiệm cận đứng x  tiệm cận ngang y  Tính bx  C B D Bài Cho hàm số y  sin x  cos x  với x  [0;2 ] Gọi a,b giá trị lớn nhỏ hàm số Khi đó, tổng a  b bao nhiêu? A 10 B C D Bài Hàm số f (x )  x  ax  b với a, b   có hai cực trị x 1, x Hỏi kết luận sau hàm này?   A Phương trình f x  m có nghiệm B Đồ thị hàm số qua gốc tọa độ C Tổng hai giá trị cực trị b D Hai điểm cực trị đồ thị hàm số nằm hai phía trục tung Bài Tiếp tuyến điểm cực trị đồ thị hàm số y  ax  bx  c, a  có đặc biệt? A Song song với trục tung B Có hệ số góc dương C Song song với trục hoành D Luôn qua gốc tọa độ Bài 10 Có hai cột dựng mặt đất cao 1m 4m, đỉnh hai cột cách 5m Người ta cần chọn vị trí mặt đất (nằm hai chân cột) để giăng dây nối đến hai đỉnh cột để trang trí mô hình bên Tính độ dài dây ngắn A 41 B 37 C 29 D B A D x E C   m  sin x Bài 11* Tìm m để hàm số sau nghịch biến 0;  : y    cos2 x A m  B m  C m  D m  2 Bài 12 Tính đạo hàm hàm số y  ln(sin x ) A tan x C  tan x B cotx D sin x Bài 13 Phương trình 22  có nghiệm bao nhiêu? x A B C D Bài 14 Với a,b  a  1,b  Điều kiện sau cho biết loga b  ? A (a  1)(b  1)  B ab  C b  D ab  Bài 15 Tập xác định hàm số y  (4  x )5 gì? A D   B D   \ {2} Bài 16 Bất phương trình log x   A x  C D  (2;2) D D  [2;2] có nghiệm gì? C  x  B x  2 D Vô nghiệm Bài 17 Với a, b, c  a  1,b  1, c  Biểu thức sau với a A b loga c B c logb a C a logb c D c loga b logb c ? Bài 18 Hỏi với giá trị a hàm số y  (3  a )x nghịch biến  ? A  a  B  a  Bài 19 Cho y  x C a  D a   3x , tính đạo hàm y A x 1  3x B x C x 1  3x ln D ln x  x  3x 1 1 2 x  3x ln Bài 20* Người ta thả bèo vào hồ nước Kinh nghiệm cho thấy sau giờ, bèo sinh sôi kín mặt hồ Biết sau giờ, lượng bèo tăng gấp 10 lần lượng bèo trước tốc độ tăng không đổi Hỏi sau số bèo phủ kín hồ? A B 109 C  log D log 3 Bài 21 Cho a,b, c thỏa mãn điều kiện a log3  27, b thức T  a log3  b A 76  11 log7 11 c log11 25 log 11  49, c log11 25  11 Tính giá trị biểu B 3141 C 21 D 469 Bài 22 Cho f (x ), g(x ) hàm số xác định, liên tục  Hỏi khẳng định sau sai? A   f (x )  g(x )dx   f (x )dx   g(x )dx B  f (x )g(x )dx   f (x )dx  g(x )dx C   f (x )  g(x )dx   f (x )dx   g(x )dx D  f (x )dx  2 f (x )dx Bài 23 Tính tích phân I  A  2xdx x2  B ln C D ln 2 Bài 24 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  , trục hoành hai đường thẳng x  1, x  A 406 15 B 22 C 22 D 11 Bài 25 Cho hình H giới hạn đồ thị (C ) : y  (2x  1) ln x , trục hoành, đường thẳng x  Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành quay H quanh trục hoành A  B    ln 64 C (ln 64  4) Bài 26 Nguyên hàm hàm số y  sin2 x là? D 143 2x  sin 2x C A cos2 x  C B C x  cos 2x  C D  C cot2 x Bài 27 Cho toán sau: Tìm số a  để có đẳng thức  a x 3 x   9x dx   a x x   9x dx Một học sinh giải theo bước sau đây, hỏi học sinh giải sai bước nào? Bước Trong tích phân vế trái, đặt t   x , ta có dt  dx x 3 x   9x t  t  t  Bước Đổi cận: x  a  t  6, x  a  t   a Bước Thay vào đổi biến, vế trái viết lại thành  9x x   9x 6a dx a  Bước Để hai vế nhau, ta cần có hai cận tương ứng nhau:   a   6  a   A Bước B Bước C Bước D Bước Bài 28* Trong Giải tích, với hàm số y  f (x ) liên tục miền D  [a, b ] có đồ thị đường cong C , người ta tính độ dài C công thức L  b a   f (x ) dx Với thông tin đó, tính độ dài đường cong C cho y  A  ln B 31  ln 24 C x2  ln x [1;2] :  ln D 31  ln 24 Bài 29 Phần ảo số phức (1  i)2 bao nhiêu? A B C 2i D 2i Bài 30 So sánh môđun hai số phức sau: z   2i z   3i ? A z  z B z  z C z  z D z   z Bài 31 Cho số phức z1   3i, z  i, z   i, z   3i Gọi A, B,C , D điểm biểu diễn z1, z 2, z , z Hỏi tứ giác ABCD hình gì? A Hình vuông B Hình chữ nhật C Hình bình hành D Hình thang cân Bài 32 Tìm số phức z  thỏa mãn điều kiện sau: A  i B  i C   z z D 2i Bài 33 Gọi z1, z nghiệm phức phương trình z  2z   z có phần ảo dương Tìm số phức liên hợp số phức z  2z A  i B 3  2i C  2i D  i Bài 34* Gọi T tập hợp số phức z thỏa mãn điều kiện z  i  z   3i Gọi a môđun nhỏ z với z  T Khi đó, giá trị a là? A 5 B 13 C D Bài 35 Hình chóp S ABC có cạnh bên SA  (ABC ) tam giác ABC vuông B Biết AS  a, AB  2a, AC  3a, , hỏi thể tích hình chóp bao nhiêu? A a B 2a C 2a D a3 Bài 36 Từ mảnh giấy hình vuông cạnh 4cm , người ta gấp thành phần dựng lên thành hình lăng trụ tứ giác hình vẽ Hỏi thể tích lăng trụ bao nhiêu? A 4cm B 16cm C cm 3 D 64 cm 3 Bài 37 Hình chóp tứ giác S ABCD có góc tạo mặt bên mặt đáy 45 Thể tích hình chóp a Hỏi cạnh hình vuông mặt đáy bao nhiêu? A a B 2a C 4a D a Bài 38* Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A B C D  có tổng diện tích tất mặt 36 , độ dài đường chéo AC  Hỏi thể tích hình hộp lớn bao nhiêu? A B 12 C D 24 Bài 39 Hình lập phương ABCD.A B C D  cạnh a Tính thể tích hình cầu ngoại tiếp hình lập phương A a B a 3 C  3a D  3a Bài 40 Hình chữ nhật ABCD có tỷ lệ cạnh AB : AD  : Khi quay hình chữ nhật quanh cạnh AB , ta thu hình trụ tích V1 ; quay hình chữ nhật quanh cạnh AD, ta thu hình trụ tích V2 Tính tỷ số A B V1 V2 C D Bài 41 Người ta đặt tam giác ABC cạnh 2a vào hình nón cho A trùng với đỉnh hình nón, BC qua tâm mặt đáy hình nón Tính thể tích hình nón A a 3 B a 3 C 2a 3 D a 3 h(3R  h ) Bài 42* Hình chỏm cầu với dạng hình vẽ có công thức thể tích h chiều cao chỏm cầu R bán kính hình cầu ban đầu Có trái dưa hấu hình cầu có bán kính R Người ta dùng dao cắt phần trái dưa hấu với dạng hình chỏm cầu Tiếp theo, người ta dùng ống khoét thủng lỗ tròn chưa rõ bán kính lát dưa (lỗ qua tâm bề mặt lát dưa) Biết chiều cao lỗ 12 cm Tính thể tích phần dưa lại lát dưa A Không đủ thông tin để tính B 96 cm C 288 cm3 D 144 cm3   Bài 43 Tích có hướng u  (1;2; 3) v  (3;2;1) là? A (1;1;1) B ( 4;  8;  4) C (4; 8; 4) D (1; 2;1) Bài 44 Điểm đối xứng với A(1;2; 3) qua mặt phẳng x  y  z  là? A B(1; 0;1) B B(1; 1; 0) C B (1; 1; 1) D B (0;1; 0) Bài 45 Cho A(0;1;1), B (1; 3;2) (P ) : x  2y  2z   Hỏi mặt cầu (S ) sau có bán kính 1? A Mặt cầu (S ) có đường kính AB B Mặt cầu (S ) tâm A tiếp xúc với (P ) C Mặt cầu (S ) tâm B tiếp xúc với (P ) D Mặt cầu tâm A , qua B   Bài 46 Cho hai vectơ a, b tùy ý khác , hỏi nhận xét sau sai?       A a, b    b, a         B Nếu a  b  a, b vuông góc với       C Nếu a, b   tồn số thực k cho a  kb      D Nếu a  b  độ dài hai vectơ khác Bài 47 Cho tam giác ABC có tọa độ đỉnh A(0; 0;2), B(1; 0;1),C (3; 1; 0) Hỏi tọa độ trực tâm tam giác bao nhiêu? A (1;2; 1) B (5; 3; 0) C (0;5; 3) D (1;1; 0) Bài 48 Cho hai mặt cầu đồng tâm I (1;2; 3) bán kính R1  1, R2  Một mặt cầu thứ ba tiếp xúc với hai mặt cầu có bán kính bao nhiêu? A R  B R  C R  D Cả A, B Bài 49 Hai điểm A, B nằm mặt cầu có phương trình (x  4)2  (y  2)2  (z  2)2  Biết AB song song với OI , O gốc tọa độ I tâm mặt cầu Viết phương trình mặt phẳng trung trực AB A 2x  y  z   B 2x  y  z   C 2x  y  z  12  D Chưa đủ thông tin để viết Bài 50* Cho điểm A(0;1;1), B(1; 0;1),C (1;1; 0), D(2; 3; 4) Hỏi có điểm P cách mặt phẳng (ABC ),(BCD ),(CDA),(DAB ) ? A B C D
- Xem thêm -

Xem thêm: Siêu phẩm luyện đề 50 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán, Siêu phẩm luyện đề 50 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán, Siêu phẩm luyện đề 50 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay