Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển vũng tàu giai đoạn 2016 2020

115 217 1
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 15:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  ĐINH ĐỨC THIỆN HOẠCH ĐỊCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ &VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2016-2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  ĐINH ĐỨC THIỆN HOẠCH ĐỊCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ &VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2016-2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN DANH NGUYÊN HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn công trình nghiên cứu thân tôi, kết nghiên cứu trình bày luận vănđều có khoa học, thực tiễn chưa công bố kỳ bất công trình khác trước Tác giả luận văn Đinh Đức Thiện i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ vi DANH MỤC HÌNH VẼ vii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Chiến lược phát triển kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm chiến lược phát triển doanh nghiệp 1.1.2 Vị trí chiến lược phát triển hệ thống chiến lược doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò chiến lược phát triển doanh nghiệp 10 1.2 Quy trình hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp 11 1.2.1 Phân tích môi trường kinh doanh 11 1.2.2 Khẳng định sứ mệnh, tầm nhìn chiến lược phát triển doanh nghiệp .20 1.2.3 Xác định mục tiêu chiến lược phát triển doanh nghiệp 21 1.2.4 Xây dựng lựa chọn chiến lược phát triển doanh nghiệp 22 1.2.5 Đánh giá lựa chọn phương án chiến lược phát triển tối ưu cho doanh nghiệp .22 1.2.6 Đề xuất định chiến lược phát triển doanh nghiệp .24 1.3 Một số mô hình xây dựng lựa chọn chiến lược phát triển doanh nghiệp 24 1.3.1 Mô hình phân tích môi trường doanh nghiệp 24 1.3.2 Mô hình xây dựng định hướng chiến lược 26 1.3.3 Mô hình lựa chọn chiến lược tối ưu 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 ii Chương 2: PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU 32 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần Dịch vụ & Vận tải biển Vũng Tàu 32 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .32 2.1.2 Nghành nghề hoạt động địa bàn kinh doanh 33 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 34 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh củacông ty giai đoạn 2013-2015 .37 2.2 Phân tích hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh Công ty cổ phần Dịch vụ & Vận tải biển Vũng Tàu 39 2.2.1 Phân tích môi trường bên 39 2.3.2 Phân tích môi trường bên Công ty cổ phần Dịch vụ & Vận tải biển Vũng Tàu 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 Chương 3: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2016-2020 77 3.1 Khẳng định sứ mệnh, tầm nhìn Công ty cổ phần Dịch vụ & Vận tải biển Vũng Tàu 77 3.1.1 Sứ mệnh Công ty cổ phần Dịch vụ & Vận tải biển Vũng Tàu 77 3.1.2 Tầm nhìn Công ty cổ phần Dịch vụ & Vận tải biển Vũng Tàu 77 3.2 Mục tiêu chiến lược phát triển kinh doanh Công ty cổ phần Dịch vụ & Vận tải biển Vũng Tàu .78 3.2.1 Mục tiêu tổng quát 78 3.2.2 Mục tiêu cụ thể 78 3.3 Đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh Công ty cổ phần Dịch vụ & Vận tải biển Vũng Tàu đến năm 2020 79 3.3.1 Xây dựng phương án chiến lược phát triển kinh doanh cho Công ty cổ phần Dịch vụ & Vận tải biển Vũng Tàu 79 3.3.2 Lựa chọn chiến lược phát triển kinh doanh tối ưu cho Công ty cổ phần iii Dịch vụ & Vận tải biển Vũng Tàu 83 3.4 Giải pháp thực thành công chiến lược phát triểnkinh doanh Công ty cổ phần Dịch vụ & Vận tải biển Vũng Tàu 86 3.4.1 Giải pháp tài .86 3.4.2 Giải pháp nguồn nhân lực 88 3.4.3 Giải pháp marketing .91 3.4.4 Giải pháp hoạt động nghiên cứu phát triển .92 3.4.5 Giải pháp hợp tác hội nhập kinh tế quốc tế 92 3.4.6 Giải pháp tổ chức quản lý 93 3.4.7 Giải pháp bảo vệ môi trường .95 3.5 Điều kiện thực chiến lược 95 KẾT LUẬN CHƯƠNG 97 KẾT LUẬN CHUNG 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .100 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ BCG Ma trận Boston CBCNV Cán công nhân viên CTCP Công ty cổ phần EFE Ma trận đánh giá yếu tố bên GDP Tổng sản phẩm quốc nội HĐQT Hội đồng quản trị IFE Ma trận đánh giá yếu tố bên MTV Một thành viên PEST Mô hình phân tích vĩ mô QSPM Ma trận hoạch định chiến lược SWOT Ma trận SWOT THNN Trách nhiệm hữu hạn VNĐ Việt Nam Đồng WTO Tổ chức thương mại giới v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Bảng 1.2: Bảng 1.3: Bảng 2.1: Bảng 2.2: Bảng 2.3: Bảng 2.4: Bảng 2.5: Bảng 2.6: Bảng 2.7: Bảng 2.8: Bảng 2.9: Bảng 2.10: Bảng 2.11: Bảng 2.12: Bảng 2.13: Bảng 2.14: Bảng 2.15: Bảng 2.16: Bảng 2.17: Bảng 2.18: Bảng 2.19: Bảng3.1: Bảng3.2: Bảng 3.3: Bảng 3.4 Bảng mẫu ma trận EFE .25 Bảng mẫu ma trận IFE 26 Bảng mẫu ma trận QSPM 29 Kết hoạt động kinh doanh Vungtauship giai đoạn 2013-15 38 Rủi ro pháp lý trình hoạt động Vungtauship .43 Tổng quan doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lai dắt tàu Vũng Tàu 53 Khách hàng Vungtauship 56 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) Vungtauship .58 Bảng cân đối kế toán giai đoạn 2013-2015 Vungtauship 60 Một số tiêu chí tài giai đoạn 2013-2015 Vungtauship 62 Đánh giá lực tài Vungtauship 62 Thống kê nguồn nhân lực Vungtauship (đơn vị, phận) 63 Thống kê nguồn nhân lực Vungtauship (trình độ chuyên môn) 64 Đánh giá nguồn nhân lực Vungtauship 66 Tình hình đội ngũ hoa tiêu Vungtauship giai đoạn 2013-2015 67 Tình hình trang thiết bị vận chuyển hàng hóa Vungtauship .68 Đội tàu ca nô vận chuyển khách Vungtauship .68 Đánh giá lực sản xuất Vungtauship 69 So sánh sách marketing - mix Vungtauship với đối thủ cạnh tranh 71 Đánh giá hoạt động R&D Vungtauship 72 Đánh giá chiến lược Vungtauship giai đoạn 2011-2015 73 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) Vungtauship 75 Các tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch 05 năm 20162020 Vungtauship 78 Ma trận SWOT hình thành định hướng chiến lược phát triển cho Vungtauship .79 Ma trận QSPM lựa chọn chiến lược phát triển tối ưu cho Vungtauship giai đoạn 2016-2020 83 Phương án đầu tư đội tàu lai dắt cho Vungtauship giai đoạn 2016-20 .85 vi DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Quy trình hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp 11 Hình 1.2: Mô hình lực lượng cạnh tranh M.Porter 15 Hình 1.3: Ma trận SWOT 27 Hình 1.4: Ma trận BCG .28 Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức CTCP Dịch vụ &Vận tải biển Vũng Tàu 34 Hình 2.2: Biến động GDP thực Việt Nam giai đoạn 2011-2015 44 Hình 2.3: Diễn biến lạm phát Việt Nam giai đoạn 2011-2015 46 Hình 2.4: Tỷ lệ đầu tư cho hoạt động R&D tổng chi phí Vungtauship giai đoạn 2011-2015 72 Hình 3.1: Ma trận BCG Vungtauship giai đoạn 2011-2015 .82 vii PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động kinh tế thị trường với xu hướng hội nhập mạnh mẽ năm gần thách thức không nhỏ doanh nghiệp thuộc loại hình kinh tế Hiện nay, doanh nghiệp ý thức vai trò to lớn việc xây dựng chiến lược phát triển ổn định phát triển bền vững doanh nghiệp Họ dần trọng đến công tác xây dựng chiến lược phát triển mang tính dài hạn từ kế hoạch ngắn hạn hàng năm trước Tuy nhiên, việc xây dựng chiến lược phát triển công việc phức tạp, đòi hỏi lượng thông tin lớn lực người chịu trách nhiệm Do đó, doanh nghiệp thành công việc thực chiến lược phát triển Công ty cổ phần (CTCP) Dịch vụ &Vận tải biển Vũng Tàu (VungTau Ship) doanh nghiệp với tiềm lớn ổn định địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với ngành nghề kinh doanh vận tải đường biển nước Trong năm gần đây, công tác xây dựng chiến lược phát triển ngày VungTau Ship tập trung đẩy mạnh Các mục tiêu chiến lược phát triển giai đoạn công ty hoàn thành tốt Mặc dù vậy, thực tế hoạt động công ty năm qua cho thấy nhiều hạn chế, bất cập tồn chiến lược phát triển như: Quá trình phân tích môi trường kinh doanh thực chưa bản, thiếu nhân lực chất lượng cao đảm nhiệm vai trò quan trọng này; Chưa có kế hoạch cụ thể để đảm bảo nguồn lực cho việc triển khai thực chiến lược phát triển; Khả điều chỉnh chiến lược trình triển khai thực nhiều hạn chế;… Trong giao đoạn 2016-2020, dự báo tình hình thị trường vận tải biển nước có tăng trưởng tốt, hội kinh doanh mở rộng Do đó, VungTau Ship cần tiếp tục xây dựng triển khai lộ trình phát triển quy mô lớn hơn, dài hạn nhằm đạt mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh.Trong Ngoài ra, cần phát triển kênh quảng bá sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp, quảng bá tạp chí chuyên hàng, quảng bá truyền hình 3.4.4 Giải pháp hoạt động nghiên cứu phát triển Trong thời gian tới, công tycần đẩy nhanh việc đào tạo chuyên gia cho hoạt động nghiên cứu phát triển, củng cố hoạt động phận R&D Tập trung tích lũy tài chính, tăng cường lực máy móc thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, cán quản lý, công nhân kỹ thuật tay nghề cao, để có đủ lực, điều kiện, bước làm chủ công nghệ Tạo bước đột phá công nghệ để giữ vững vị trí cạnh tranh vùng, nâng cao uy tín thương hiệu dịch vụ thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng Rà soát, đánh giá lại toàn hệ thống công nghệ - kỹ thuật đội tàu có, so sánh với trình độ công nghệ tiên tiến Thế giới để quy hoạch phát triển công nghệ - kỹ thuật cho giai đoạn từ đến năm 2020, tầm nhìn 2025 Dần dần làm chủ khoa học - kỹ thuật nhằm đáp ứng đầy đủ kỹ thuật, an toàn ngày khắt khe khách hàng nước quốc tế; Quản lý chặt chẽ định mức tiêu hao nhiên liệu, thực tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tất hoạt động công ty, định mức hao hụt hàng hóa, định mức ngân sách phụ tùng, vật tư đội tàu, chi phí khai khác sửa chữa tàu nhằm góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh 3.4.5 Giải pháp hợp tác hội nhập kinh tế quốc tế Hợp tác quốc tế xu thời đại ngày nay, mà nước khu vực giới liên kết với để phát triển kinh tế, ổn định trị, xã hội… Trong ngành dịch vụ hỗ trợ hàng hải nói chung, hoạt động Vungtauship nói riêng, hợp tác quốc tế tạo điều kiện, hội giúp công tycó thể khai thác hiệu tiềm năng, lợi để phát triển thị trường, nâng cao vị cạnh tranh thị trường quốc tế, từ đó, tăng cường uy tín công ty, gia tăng doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo phát triển bền vững công tytrong tương lai 92 Đối với Vungtauship, việc hội nhập quốc tế hợp tác đầu tư định hướng phát triển quan trọng năm tới Do đó, công tycần tích cực tìm kiếm hội hợp tác với đối tác nước có lực kinh nghiệm lĩnh vực hoạt động công ty để triển khai dự án cụ thể thị trường nước quốc tế Hình thức hợp tác thành lập công ty liên doanh, công ty cổ phần theo hợp đồng hợp tác kinh doanh Vungtauship cần tìm kiếm đối tác nước có tiềm lực để làm đối tác chiến lược với công ty, phải đối tác vừa có lực tài đủ mạnh vừa có kinh nghiệm chuyên môn lĩnh vực hàng hải để đáp ứng nhu cầu phát triển chiều rộng chiều sâu Vungtauship thời gian tới Cuối cùng, Vungtauship cần phải chuẩn bị nguồn lực cần thiết tài để đầu tư phát triển đội tàunhằm kịp thời đón đầu đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế 3.4.6 Giải pháp tổ chức quản lý 3.4.6.1 Hoàn thiện hoạt động quản lý doanh nghiệp Hoàn thiện, chuẩn hóa quy trình quản lý tài toàn công tytheo chuẩn mực: Tăng cường chế giám sát, kiểm soát chủ sở hữu Nhà nước công ty; Tăng cường tính công khai, minh bạch quản lý tài nội công ty; Tăng cường phân cấp tự chủ tài cho công ty thành viên Hoàn thiện, chuẩn hóa quy trình xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch thống kê, theo chuẩn mực Hoàn thiện, chuẩn hóa chế tuyển dụng, đào tạo nhân sự, chế độ tiền lương, đãi ngộ toàn công tyđể thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Hoàn thiện ban hành thống toàn công tyhệ thống báo cáo quản lý, hệ thống đánh giá hiệu hoạt động Hoàn thiện, chuẩn hóa quy chế, quy định quản lý đảm bảo cho công tác quản lý điều hành, kiểm tra, kiểm soát toàn diện hoạt động kinh doanh Phân cấp trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng cấp công ty; củng cố hoạt động chức phòng ban phù hợp với tình hình thực tế 93 3.4.6.2 Hoàn thiện hệ thống báo cáo, đánh giá hiệu hoạt động Rà soát, hoàn thiện lại hệ thống báo cáo, chế giám sát, đánh giá hiệu hoạt động công ty thành viên phù hợp với tình hình thực tế chuẩn mực; Xây dựng chế độ công bố, minh bạch báo cáo tài chính, thông tin tài chính, sản xuất kinh doanh, điều hành; Tăng cường phối hợp hoạt động đơn vị, phận Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực mục tiêu, chiến lược nhiệm vụ mà công ty đặt 3.4.6.3 Quản lý thay đổi Với mục tiên chiến lược phát triển đặt ra, thay đổi tạo thay đổi xáo trộn tư duy, nhận thức, ảnh hưởng tới bên liên quan , lãnh đạo công ty cần phải ý thức công tác quản lý thay đổi có kế hoạch hành động cụ thể Các giải pháp đưa sau: Thành lập Ban chiến lược với tham gia cán chủ chốt: Chủ tịch Hội đồng quản trị Trưởng ban, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài làm Phó ban, Trưởng phòng Tài Kế toán thành viên Đây người có mức độ ảnh hưởng khả định tới thành công hoạt động tái cấu trúc Lập kế hoạch phân bổ nguồn lực hợp lý để triển khai thực chiến lược phát triển; để thực thay đổi cần phải có lộ trình nhiều thời gian, không nóng vội, đốt cháy giai đoạn Xây dựng chế trao đổi thông tin Ban chiến lược với phòng ban, cán công nhân viên toàn công ty, xác định tiêu đánh giá hiệu thay đổi; truyền đạt kiến thức thay đổi cho thành viên, từ lãnh đạo chủ chốt đến nhân viên toàn công ty Đảm bảo cung cấp đầy đủ cán truyền đạt quan điểm thay đổi cho cá nhân, công ty có liên quan đến thay đổi đó; lựa chọn phương pháp truyền đạt hiệu quả, có học hỏi kinh nghiệm đơn vị trước 94 Hình thành hệ thống quản lý hỗn hợp, kết hợp quản lý tập trung cao, tạo sức mạnh cho công tyđồng thời thực phân quyền cho công ty thành viên để phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm Đổi kiện toàn nhân lực, đặc biệt đội ngũ cán quản lý hướng tới tham gia nhà quản lý điều hành quốc tế trình độ cao nhiều kinh nghiệm thực tiễn Hình thành văn hóa doanh nghiệp mang đậm hình ảnh công ty.Xây dựng ban hành triết lý, chuẩn mực điều hành quản lý để toàn thể cán công nhân viên quán triệt thực thi, sở hình thành chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp Trước mắt xây dựng quy tắc, chuẩn mực, nghi thức, nghi lễ, lề lối…trong công ty(đây hiểu “phần cứng” Văn hoá doanh nghiệp ) Xây dựng chương trình tìm kiếm, thu hút lực lượng quản lý điều hành quốc tế chất lượng cao Trong bối cảnh hội nhập, liên kết quốc tế hoạt động có ý nghĩa định đến việc nâng cao vị cạnh tranh công ty 3.4.7 Giải pháp bảo vệ môi trường Công tycần cập nhật bổ sung tổ chức kiểm tra định kỳ, bất thường để đảm bảo hệ thống quản lý an toàn Vungtauship xây dựng theo yêu cầu luật Quản lý an toàn quốc tế (ISM Code) nhằm đạt mục tiêu không tai nạn, cố người, tài sản không nguy hại đến môi trường Ngoài để thực tốt công tác trên, Hệ thống quản lý an toàn Vungtauship phải cập nhật theo quy định quốc gia, quốc tế (SOLAS, MARPOL ) 3.5 Điều kiện thực chiến lược Về chế, sách: Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh Vungtauship thời gian tới, Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục chế bảo hộ không cho tàu treo cờ nước vận chuyển nội địa Việt Nam Về thị trường: Để thực thành công chiến lược phát triển cho Vungtauship giai đoạn 2016-2020 đề xuất phía khách hàng cần phải đảm bảo yếu tố: 95 Một là, phải trì phát triển hợp tác kinh doanh Vungtauship với khách hàng lâu năm Hai là, phải phát triển khách hàng lĩnh vực kinh doanh lĩnh vực dịch vụ lai dắt tàu biển Về tài chính: Nhu cầu đầu tư phát triển đội tàu lai dắt Vungtauship nhằm phục vụ cho việc thực thi chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2016-2020là lớn Do đó, công ty phải đảm bảo có đầy đủ nguồn tài cần thiết Chính vậy, Công ty cần tìm kiếm hội có sách hợp tác, liên kết cụ thể đối tác khách hàng để tạo ủng hộ tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn vay, nguồn vốn đầu tư từ đối tác tổ chức tín dụng 96 KẾT LUẬN CHƯƠNG Thứ nhất, luận văn xác định rõ sứ mệnh, tầm nhìn chiến lược mục tiêu phát triển Vungtauship giai đoạn 2016-2020 Thứ hai, luận văn đề xuất định hướng chiến lược phát triển lớn từ phân tích SWOT, định hướng chiến lược phát triểnnày khẳng định thông qua ma trận BCG đánh giá thông qua ma trận QSPM để tìm phương án chiến lược phát triển tối ưu cho Vungtauship Thứ ba, luận văn làm rõ nội dung phương án chiến lược phát triển lựa chọn; đồng thời, đề xuất số giải pháp thực thi chiến lược kiến nghị điều kiện nhằm thực thành công giải pháp Những giải pháp kiến nghị đề xuất thực ngay, chưa đủ điều kiện thực hiện, mặt dài hạn cần phải liệt thực đồng để đảm bảo chiến lược phát triển Vungtauship triển khai thành công 97 KẾT LUẬN CHUNG Vungtauship doanh nghiệp lớn địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tất yếu công ty phải xây dựng cho chiến lược phát triển hiệu bước điều chỉnh chiến lược phù hợp nhằm đảm bảo khả phản ứng tốt với biến động môi trường kinh doanh ngành dịch vụ hỗ trợ hàng hải Thực tế cho thấy, Ban lãnh đạo Vungtauship có quan tâm đặc biệt tới việc xây dựng hoàn thiện chiến lược phát triển công ty Tuy nhiên, thập kỷ qua, chiến lược phát triển mà Vungtauship xây dựng thể tính hiệu quả, giúp công ty vượt qua khó khăn điều kiện môi trường kinh doanh, vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh để đứng vững thị trường, trình triển khai chiến lược phát triển, công tygặp phải nhiều khó khăn khả điều chỉnh, thích nghi với biến động công tycòn yếu Nguyên nhân xác định tính linh hoạt chiến lược phát triển công ty xây dựng đánh giá thấp Qua trình nghiên cứu, luận văn đạt kết sau: Thứ nhất, luận văn khái quát hóa vấn đề chiến lược phát triển củadoanh nghiệp, xây dựng khung lý luận cho nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp dựa kiến thức thực tế công nhận công trình nghiên cứu khoa học có liên quan nước Trong đó, luận văn sâu vào làm rõ: quy trình xây dựng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp; làm rõ công cụ phục vụ cho trình xây dựng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp Có thể khẳng định rằng, nội dung lý luận mà luận văn xây dựng kế thừa có chọn lọc phát triển tác giả Thứ hai, luận vănđã đánh giámôi trường kinh doanh Vungtauship (bao gồm: môi trường vĩ mô, môi trường ngành) môi trường nội công tyvới nguyên tắc đảm bảo tính thời sự, logic khoa học Kết đạt luận văn xác định được: thời mở ra, thách thức phải đối mặt, điểm mạnh, điểm yếu Vungtauship, quan trọng cho việc xây dựng 98 lựa chọn chiến lược phát triển tối ưu cho Vungtauship giai đoạn 2016-2020 Thứ ba, luận văn sử dụng ma trận SWOT để xây dựng định hướng chiến lược từ kết phân tích môi trường ghi nhận được; sử dụng ma trận QSPM để đánh giá định lượng lựa chọn chiến lược phát triển tối ưu cho Vungtauship giai đoạn 2016-2020 Thứ tư, luận văn tiến hành đề xuất nội dung chiến lược phát triển cụ thể cho Vungtauship giai đoạn 2016-2020; đồng thời, đưa số giải pháp chủ yếu, số kiến nghị nhằm thực chiến lược phát triển mà luận văn đề xuất Hy vọng rằng, kết đạt luận văn khuyến nghị đáng lưu tâm cho Ban lãnh đạo Vungtauship quản trị doanh nghiệp giai đoạn tới Trong trình thực luận văn, tác giả cố gắng sàng lọc, lựa chọn, xử lý thông tin phục vụ cho việc phân tích, đánh giá Tuy nhiên, lực nghiên cứu thân tác giả hạn chế, hạn chế nguồn lực nghiên cứu, đó, thiếu sót luận văn khó tránh khỏi Chính vậy, tác giả mong muốn nhận nhận xét, góp ý quý báu thầy, cô giáo, chuyên gia, đồng nghiệp, để luận văn hoàn thiện Trân trọng! 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Phạm Văn Cương (2007), Quản trị chiến lược doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam, Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 11 + 12 tháng 11/2007 Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam(2006), Chiến lược sách kinh doanh, Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội Lê Kim Điền (2008), Xây dựng chiến lược phát triển đội tài vận tải xăng dầu viễn dương TCT Xăng Dầu Việt Nam đến năm 2015, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Phan Huy Đường (2014), Quản lý công, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Vũ Thị Thu Hiền (2012), Cơ sở lý luận chiến lược, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội Đỗ Thị Minh Hải (2012), Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh công ty vận tải biển III VINASHIP, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Lê Đức Hòa (2010), Hoạch định chiến lược phát triển Tổng công ty Vận tải Dầu khí đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, TP.HCM Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đoàn Thị Thu Hà, Đỗ Thị Hải Hà (2012), Quản lý học, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Lê Thị Việt Nga (2012), Phát triển dịch vụ vận tải biển Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội 10 Lê Thị Bích Ngọc (2014), Quản trị chiến lược, Học viện Công nghệ bưu viễn thông, Hà Nội 11 Nguyễn Mạnh Phương (2011), Xây dựng chiến lược phát triển Công ty TNHH thành viên Công trình giao thông công chánh đến năm 2015, Luận án tiến 100 sĩ, Đại học kinh tế TP.HCM, TP.HCM 12 Nguyễn Thanh Phương (2008), Hoạch định chiến lược phát triển Tổng công ty Lương thực miền Nam đến năm 2015, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, TP.HCM 13 Lê Xuân Sinh (2011), Phát triển vận tải biển Miền Trung Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng 14 Mai Anh Tài (2012), Xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam đến năm 2020, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, TP.HCM 15 Cao Ngọc Thành (2012), Phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 định hướng 2030 16 Trần Nguyên Vũ (2011), Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty TNHH sản xuất - Thương Mại - Dịch vụ Hồng Hưng, Luận án Tiến sĩ, Đại học kinh tế TP.HCM, TP.HCM 17 Michael E Porter (1993),Mô hình áp lực cạnh tranh,Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 18 Chính phủ (2011), Nghị Số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020, Hà Nội 19 Cục Hàng hải Việt Nam (2014), Đề án Tái cấu vận tải biển phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, Hà Nội 20 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2015), Báo cáo Diễn biến tỷ giá thị trường ngoại tệ Việt Nam tác động sách NHNN, Hà Nội 21 Công ty cổ phần Dịch vụ & Vận tải biển Vũng Tàu (2011), Báo cáo tài kiểm toán, Bà Rịa - Vũng Tàu 22 Công ty cổ phần Dịch vụ & Vận tải biển Vũng Tàu (2012), Báo cáo tài kiểm toán, Bà Rịa - Vũng Tàu 23 Công ty cổ phần Dịch vụ & Vận tải biển Vũng Tàu (2013), Báo cáo tài 101 kiểm toán, Bà Rịa - Vũng Tàu 24 Công ty cổ phần Dịch vụ & Vận tải biển Vũng Tàu (2014), Báo cáo tài kiểm toán, Bà Rịa - Vũng Tàu 25 Công ty cổ phần Dịch vụ & Vận tải biển Vũng Tàu (2015), Báo cáo tài kiểm toán, Bà Rịa - Vũng Tàu Tài liệu Tiếng Anh 26 Bruce D Henderson (1989), The Origin of Strategy, Havard Business Review, USA 27 Gerry Johnson, Kevan Scholes (2000), Exploring Corporate Strategy: Test and Case, Prentice Hall Publication, UK Các trang web: Vungtauship.com vietstock.vn vietbiz.eu quantri.vn voer.edu.vn logistics4vn.com moj.gov.vn 102 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU VUNGTAUSHIP Tên Đinh Đức Thiện, Học viên cao học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Hiện nay, thực nghiên cứu luận văn thạc sĩ đề tài: “Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh Công ty cổ phần Dịch vụ & Vận tải biển Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020” Mục tiêu nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển cho công ty với tầm nhìn dài hạn; đồng thời, đề xuất giải pháp cụ thể, có sở khoa học nhằm giúp công tycó thể thực thành công chiến lược phát triển đề xuất, từ đó, giúp công tyđẩy nhanh tốc độ phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao lực cạnh tranh, đảm bảo phát triển bền vững cho công ty; đồng thời, giúp công tythực tốt sứ mệnh hoạt động Tôi mong quý Ông/Bà dành chút thời gian tham gia nghiên cứu việc trả lời câu hỏi phía khảo sát dây Những thông tin mà quý Ông/Bà cung cấp tài liệu quý giá cho việc hoàn thành nghiên cứu đảm bảo bí mật, dành cho mục đích nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn hợp tác quý Ông/Bà! I Phần thông tin cá nhân 1.1 Họ tên: Đinh Đức Thiện 1.2 Vị trí công tác: Kiểm toán nhà nước khu vực XIII 1.3 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 1.4 Độ tuổi (đánh dấu X) Dưới 30 tuổi 1.5 Thâm niên công tác 24 năm 103 30-45 X Trên 45 tuổi II Phần câu hỏi 2.1 Ông/Bà đánh dấu (X) vào lựa chọn mà Ông/Bà cho xác câu hỏi đưa Đánh giá khả đáp ứng nhu cầu Đáp ứng tốt thực tế nguồn lực tài Vungtauship Có thể đáp ứng Không đáp ứng đầy đủ Đánh giá chung tương quan so sánh nguồn lực tài Vungtauship với đối thủ cạnh tranh Mạnh, có ưu Đánh giá khả đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh tương lai Vungtauship Đáp ứng tốt Có thể đáp ứng Không đáp ứng đầy đủ Đánh giá hiệu hoạt động nghiên cứu Đạt hiệu phát triển Vungtauship (%) cao Trung bình Không thật hiệu Đánh giá chung nguồn nhân lực công ty Tốt Ngang Yếu, bất lợi Trung bình Kém Kiến thức pháp luật, văn hóa, xã hội Kiến thức ngành nghề Kiến thức khoa học, kỹ thuật Kỹ chuyên môn Kỹ làm việc nhóm Kỹ mềm Sự chủ động công việc Khả chịu áp lực công việc Khả sáng tạo công việc Khả thích nghi với thay đổi Đánh giá chiến lược phát triển Tốt 104 Trung Không tốt Vungtauship giai đoạn 2011-2015 bình Sự gắn kết sứ mệnh trình thực chiến lược Hiệu chiến lược Khả điều tiết khó khăn việc gắn kết chiến lược với môi trường cạnh tranh công ty Khả điều tiết khó khăn việc triển khai chiến lược So sánh sách marketing - mix Vungtauship với đối thủ cạnh tranh Chính sách sản phẩm Chính sách giá Chính sách phân phối Chính sách xúc tiến hỗn hợp Có lợi Ngang Không có lợi 2.2 Ông/Bà đánh giá mức độ quan trọng yếu tố cho bảng sau hoạt động kinh doanh ngành vận tải biển công ty Cho điểm (từ 0,0 đến 1,0 điểm) thể mức độ quan trọng từ thấp lên cao, cho đảm bảo tổng điểm yếu tố 1,0 điểm Stt Yếu tố Điểm đánh giá Năng lực tài Năng lực quản lý điều hành Trình độ trang thiết bị công nghệ Năng lực Marketing Cơ cấu tổ chức, sản xuất Nguồn nhân lực Năng lực R&D Năng lực hợp tác nước quốc tế Tổng 1,0 105 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU VUNGTAUSHIP Phần câu hỏi vấn: Ông/Bà đánh giá ảnh hưởng môi trường trị đến hoạt động Vungtauship tương lai? Ông/Bà đánh giá rủi ro pháp lý trình hoạt động Vungtauship ? Ông/Bà cho biết đối thủ tiềm ẩn Vungtauship doanh nghiệp nào? Ông/Bà đánh giá chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015 Vungtauship góc độ tính hợp lý tính hiệu quả? Ông/Bà đánh giá hội thách thức Vungtauship thời gian tới? Ông/Bà cho biết quan điểm chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2035 Vungtauship ? 106
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển vũng tàu giai đoạn 2016 2020, Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển vũng tàu giai đoạn 2016 2020, Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển vũng tàu giai đoạn 2016 2020, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, Hình 1.1: Quy trình hoạch định chiến lược phát triển của doanh nghiệp, Bảng 1.3: Bảng mẫu ma trận QSPM, PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU, Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của CTCP Dịch vụ & Vận tải biển Vũng Tàu, Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Vungtauship giai đoạn 2013-15, Hình 2.3: Diễn biến lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015, Bảng 2.3: Tổng quan doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lai dắt tàu tại Vũng Tàu, Bảng 2.19: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) của Vungtauship, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2016-2020, Bảng 3.2: Ma trận SWOT hình thành các định hướng chiến lược phát triển cho Vungtauship, Bảng 3.3: Ma trận QSPM lựa chọn chiến lược phát triển tối ưu cho Vungtaushipgiai đoạn 2016-2020, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay