Phân tích và đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần xăng dầu dầu khí vũng áng

96 110 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 15:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - VÕ ĐÌNH THẮNG PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - VÕ ĐÌNH THẮNG PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN ĐẠI THẮNG Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận văn công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Võ Đình Thắng i MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp 1.1.2 Các định tài doanh nghiệp 1.1.3 Các tiêu phản ánh tình hình tài doanh nghiệp 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài doanh nghiệp 15 1.2 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 19 1.2.1 Khái niệm, vai trò củaphân tích tài doanh nghiệp 19 1.2.2 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp 22 1.2.3 Trình tự trình phân tích tài 28 TÓM TẮT CHƯƠNG 33 CHƯƠNG PHÂN TÍCHTÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU - DẦU KHÍ VŨNG ÁNG 34 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 34 2.1.2Chức nhiệm vụ Công ty 37 2.1.3 Mô hình tổ chức máy quản lývà nhân lực Của công ty 39 2.1.4 Một số tiêu tài chủ yếu Công ty giai đoạn 2013-2015 42 2.1.5 Một số đặc điểm kinh tế- kỹ thuật có ảnh hưởng đến tình hình tài Công ty 44 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2013-2015 46 2.2.1 Phân tích khái quát báo cáo tài Công ty 46 2.2.2 Phân tích số phản ánh an toàn tài 55 2.2.3 Phân tích tiêu phản ánh hiệu tài 57 ii 2.2.4 Phân tích tình hình công nợ Công ty 65 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 68 2.3.1 Những kết đạt 68 2.3.2 Những tồn hạn chế 69 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 70 TÓM TẮT CHƯƠNG 71 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG 72 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU – DẦU KHÍ VŨNG ÁNG GIAI ĐOẠN 2016 -2017 73 3.1.1 Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2016 -2017 73 3.1.2 Triển vọng ngành dầu khíViệt Namtrong năm 2016-2017 75 3.1.3 Phương hướng mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng Áng năm 2016 78 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 80 3.2.1 Sử dụng tiết kiệm khoản chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ 80 3.2.2 Tích cực tìm kiếm khách hàng,đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bán lẻ 83 3.2.3 Hoàn thiện quy trình phân tích tình hình tài chính, thực biện pháp phòng ngừa rủi ro Error! Bookmark not defined 3.2.4 Các biện pháp khác 86 TÓM TẮT CHƯƠNG 87 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI BH&CCDV : Bán hàng cung cấp dịch vụ BQ : Bình quân CTCP : Công ty cổ phần DN : Doanh nghiệp DTT : Doanh thu HĐQT : Hội đồng quản trị HTK : Hàng tồn kho KD : Kinh doanh LCT : Luân chuyển LN : Lợi nhuận LNST : Lợi nhuận sau thuế LNTT : Lợi nhuận kế toán trước thuế NSNN : Ngân sách nhà nước TCDN : Tài doanh nghiệp TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TS : Tài sản TSCĐ : Tài sản cố định TSNH : Tài sản ngắn hạn VCSH : Vốn chủ sở hữu VLĐ : Vốn lưu động VKD : Vốn kinh doanh XD : Xăng dầu XDDK : Xăng dầu dầu khí iv DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ TRONG LUẬN VĂN Sơ đồ 2.0: Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng Áng 40 Bảng 2.1: Cơ cấu nhân lực Công ty CP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng 42 Bảng 2.2: Các tiêu tài chủ yếu Pvoil Vũng Áng 43 Bảng 2.3:Tình hình biến động cấu tài sản Công ty 46 Bảng 2.4:Quy mô biến động nguồn vốn 48 Bảng 2.5:Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 50 Bảng 2.6: Bảng tổng hợp dòng tiền Công ty 52 Bảng 2.7: Bảng cân đối tài sản nguồn vốn 55 Bảng 2.8: Các tiêu phản ánh khả toán Công ty 56 Bảng 2.9:Chỉ tiêu tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Công ty 57 Bảng 2.10: Các tiêu thành phần ROE 58 Bảng 2.11 Chỉ tiêu phân tích ROS 61 Bảng 2.12 Các tiêu suất tài sản 63 Bảng 2.13: Hệ số tài trợ Công ty 64 Bảng 2.14 Bảng phân tích quy mô nợ 65 Bảng 2.15: Cơ cấu nợ tình hình quản lý nợ 67 Bảng 3.1 Bảng tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 79 v MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Hiện nay, với đổi kinh tế thị trường cạnh tranh ngày liệt thành phần kinh tế gây khó khăn thử thách cho doanh nghiệp Trong bối cảnh đó, để khẳng định doanh nghiệp cần nắm vững tình kết hoạt động sản xuất kinh doanh Để đạt điều đó, doanh nghiệp phải quan tâm đến tình hình tài quan hệ trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngược lại Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài giúp cho doanh nghiệp quan chủ quản cấp thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ doanh nghiệp xác định cách đầy đủ, đắn, nguyên nhân mức độ ảnh hưởng nhân tố thông tin đánh giá tiềm năng, hiệu sản xuất kinh doanh rủi ro triển vọng tương lai doanh nghiệp để họ đưa giải pháp hữu hiệu, định xác nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý kinh tế, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Báo cáo tài tài liệu chủ yếu dùng để phân tích tình hình tài doanh nghiệp phản ánh cách tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn tiêu tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, thông tin mà báo cáo tài cung cấp chưa đủ không giải thích cho người quan tâm biết rõ thực trạng hoạt động tài chính, rủi ro, triển vọng xu hướng phát triển doanh nghiệp Phân tích tình hình tài bổ khuyết cho thiếu hụt Xuất phát từ nhận thức thân tầm quan trọng việc phân tích tình hình tài chính, tác giả lựa chọn đề tài: “Phân tích đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng” làm đề tài luận văn Mục đích nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa vấn đề lý luận phân tích tình hình tài doanh nghiệp; - Phân tích đánh giá tình hình tài Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng; phát điểm mạnh, điểm yếu nguyên nhân - Đưa giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty cổ phần Xăng dầu - Dầu khí Vũng Áng Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận thực tiễn phân tích tình hình tài doanh nghiệp - Phạm vi nghiêm cứu: Phân tích tình hình tài Công ty cổ phần Xăng dầu - Dầu khí Vũng Áng; thời gian nghiên cứu: tình hình tài Công ty giai đoạn 2013- 2015 định hướng phát triển đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu đề tài - Đề tài vận dụng phương pháp thống kê, so sánh tương đối, so sánh tuyệt đối, thay liên hoàn, phân tích Dupont, … kết hợp với phương pháp phân tích tổng hợp, hệ thống hóa để trình bày quan điểm, giải pháp để đạt mục đích nghiên cứu đề tài - Luận văn kết hợp lý luận khoa học chuyên ngành kế toán tài phân tích tài doanh nghiệp điều kiện kinh tế thị trường Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, bố cục luận văn trình bày gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích tình hình tài doanh nghiệp Chương 2: Phân tích tình hình tài Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng Chương 3: Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty Cổ phần Xăng dầu - Dầu khí Vũng Áng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan lý luận tài doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp Doanh nghiệp tổ chức kinh tế thực hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời Để tiến hành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần có yếu tố đầu vào trình sản xuất như: tư liệu lao động; đối tượng lao động; sức lao động Quá trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp trình kết hợp yếu tố đầu vào để tạo sản phẩm đầu hàng hóa tiêu thụ hàng hóa, đem lợi nhuận cho doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường, vận hành kinh tế tiền tệ hóa yếu tố biểu tiền Hay nói cách khác, để có yếu tố đầu vào cần thiết, doanh nghiệp cần phải có lượng vốn tiền tệ định, tùy theo loại hình doanh nghiệp mà có phương thức huy động vốn khác Vốn vận động đa dạng, liên tục không ngừng chuyển đổi hình thái biểu Từ hình thái vốn tiền tệ ban đầu sang hình thái vốn vật tư, hàng hóa cuối lại trở hình thái vốn tiền tệ Từ số vốn tiền tệ ban đầu đó, doanh nghiệp mua sắm tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cho trình sản xuất Sản phẩm trình sản xuất tung thị trường nhờ trình tiêu thụ, giai đoạn mà doanh nghiệp bán sản phẩm thu tiền từ bán hàng Doanh thu bán hàng sau bù đắp chi phí, doanh nghiệp thu khoản lợi nhuận, với số lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục phân phối cách hợp lý Như vậy, trình hoạt động doanh nghiệp trình tạo lập, phân phối sử dụng quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài doanh nghiệp Trong trình làm phát sinh tạo vận động dòng tiền vào, dòng tiền chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu sức cạnh tranh sản phẩm, DN kinh tế; nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước Đặc biệt nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm nợ công, nợ Chính phủ nợ nước quốc gia giới hạn an toàn Bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng bản, nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, ODA, tập trung vốn đầu tư cho công trình quan trọng có khả hoàn thành năm 2016 Ưu tiên kinh phí cho dự án cấp bách, ổn định dân cư tạo sinh kế thuận lợi cho người dân Triển vọng tích cực kinh tế Việt Nam đậm nét thực hóa với thúc đẩy công đổi toàn diện, đẩy mạnh tái cấu gắn với đổi mô hình phát triển; nâng cao lực, hiệu lực hiệu quản lý nhà nước pháp quyền, bên cạnh việc đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, phát huy dân chủ 3.1.2 Triển vọng ngành dầu khí Việt Nam năm 2016-2017 Kinh tế nước ta bắt đầu tăng trưởng trở lại với GDP dự báo đạt mức chung quanh 6,5% năm 2016 Nhu cầu dầu khí nội địa nước khu vực tăng Giá dầu thô sản phẩm dầu mức thấp kéo dài với địa vị nước nhập dầu ròng tương đối lớn, điều mang lại nhiều lợi ích cho nước ta thiệt hại Tình hình Biển Đông nhiều diễn biến khó lường, địa chất dầu khí Việt Nam phức tạp tiềm trữ lượng mức trung bình, nhiều mỏ nhỏ, chi phí thăm dò - khai thác tương đối cao, tiềm lực tài công nghệ chưa cao, cạnh tranh khu vực ngày tăng, thách thức lớn mà ngành dầu khí Việt Nam phải đối mặt Để vượt qua thách thức đó, nước ta không nên đặt kế hoạch sản lượng khai thác dầu thô ngày cao giá thị trường thấp giá hoàn vốn, hạn chế khai thác dầu nội địa phục vụ cho xuất để tiết kiệm tài nguyên dành cho nhu cầu dầu tương lai giá dầu cao trở lại tăng cường phát triển mỏ khí, đưa nhanh sản lượng khí đốt lên cao, đồng thời khai thác triệt 75 để lợi lợi nhuận giá dầu nhập thấp mang lại để hạ giá thành sản phẩm, mở rộng ngành nghề sản xuất, tăng khả cạnh tranh hàng hóa Việt Nam trình hội nhập khu vực quốc tế Vấn đề thiếu thu nhập cho ngân sách nhà nước nên tìm đường khai thác mạnh tất ngành kinh tế, tất giải pháp tài chính, để thay cho thu nhập từ bán dầu với giá rẻ Mục tiêu đẩy mạnh hoạt động thăm dò - khai thác vùng nước sâu nước nên cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng để giải khó khăn thiếu vốn đầu tư giảm thiểu rủi ro chi phí cao trước mắt lợi nhuận không lớn, chí lỗ vốn Trong hoạt động thượng nguồn nước nên tổng kết hiệu dạng hợp đồng áp dụng, nghiên cứu thêm loại hợp đồng hoăc chưa áp dụng nước ta để đa dạng hóa hình thức hợp tác áp dụng phù hợp vào điều kiện địa chất, đặc điểm địa lý, giá trị tiềm năng, tình hình an ninh, quan hệ quốc tế, lợi ích quốc gia… khu vực, bể trầm tích Về nội dung hoạt động nên tập trung vốn đầu tư cho tìm kiếm-thăm dò gia tăng trữ lượng thu hồi, tăng cường phát tầng chứa triển vọng mới, mỏ đất liền thềm lục địa, tăng cường gia tăng hệ số thu hồi dầu khí mỏ giải pháp khoa học - công nghệ tiến bộ, bên cạnh nghiên cứu cần tái phân tích tổng hợp liệu địa chất, địa vật lý, khoan, khai thác, xâydựng công trình cũ theo nhiều giả thiết để chọn mô hình tối ưu kỹ thuật lẫn kinh tế Trong hoạt động nghiên cứu cần trọng nghiên cứu sáng tạo công nghệ, phát minh, cải tiến kỹ thuật, quản lý, kinh tế, không nên trọng vào nghiên cứu dịch vụ mục đích tạo doanh thu Để tiếp cận cập nhật với tiến kỹ thuật nước phát triển phục vụ cho nhu cầu chuyển đổi dần sang dạng lượng phù hợp với mục đích bảo vệ môi trường đối phó với tình trạng cạn kiệt lượng hóa thạch cần dành kinh phí cho nghiên cứu tổng hợp thông tin nghiên cứu pilot dạng lượng sạch, lượng tái tạo, lượng thay viện dầu khí lớn giới làm 76 Trong hoạt động hạ nguồn, tiếp tục đẩy nhanh xây dựng mở rộng nhà máy lọc-hóa dầu- xử lý khí-hóa khí, sở hạ tầng cho hoạt động phân phối, vận chuyển dầu khí sản phẩm lọc hóa dầu, loại hình dịch vụ đa dạng, đẩy nhanh trình chuyển đổi ngành dầu khí dựa chủ yếu khai thác bán tài nguyên thô sang ngành dầu khí vừa sản xuất, chế biến, vừa dịch vụ, kinh doanh dầu khí nước, khu vực nước theo mô hình quốc gia nghèo tài nguyên dầu khí Về quản lý nhà nước quản lý ngành, cần thay đổi kịp thời nội dung không phù hợp với tình hình luật dầu khí, văn luật, quy chế, quy trình, quy phạm dầu khí chế, sách quản lý ngành, giảm thiểu tối đa tệ nạn quan liêu, tham ô, lãng phí, tăng cường tính chịu trách nhiệm trước định cấp quản lý Quốc hội nên ban hành luật sử dụng doanh thu, tiền lãi, tiền nộp ngân sách… công ty dầu khí để loại bỏ việc sử dụng thiếu hiệu nguồn thu từ tài nguyên vào đề án chưa thật cấp thiết mang lại lợi ích quốc gia Về tổ chức nên theo kinh nghiệm Nga, giảm tỷ lệ vốn nhà nước công ty cổ phần, giảm mạnh công ty quốc doanh, với vốn nhà nước 100% khuyến khích thành lập công ty tư nhân theo lĩnh vực chuyên môn, theo địa bàn hoạt động dựa nguyên tắc tôn trọng tính hệ thống, đồng bộ, vừa không tập trung cồng kềnh, vừa không phân tán, manh mún, đủ điều kiện để nâng cao tính chuyên môn hóa, hợp tác với nhau, loại bỏ tính chồng chéo, dẫn đến tình trạng cạnh tranh nội làm sức mạnh tổ chức nằm chung hệ thống sản xuất, kinh doanh, quản lý, vừa gây lãng phí đầu tư lẫn sử dụng nhân lực cách không hiệu Không đầu tư phát triển hoạt động mà hiểu biết kinh nghiệm chuyên môn Coi trọng nguyên tắc xem khoa học - kỹ thuật then chốt việc làm cụ thể Đặc biệt trọng công tác đào tạo kiến thức chuyên môn, kỹ làm việc, phong cách kỹ luật lao động công nghiệp, nhiều hình thức kể cử cán làm việc công ty dầu khí nước 5-10 năm, để trở thành chuyên gia giỏi, họ đủ điều kiện dự thi tuyển quốc tế; sử dụng 77 người, khuyến khích phát triển nhân tài nhân cách, coi nội dung văn hóa doanh nghiệp 3.1.3 Phương hướng mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng Áng năm 2016 3.1.3.1 Phương hướng thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Trong bối cảnh tình hình kinh tế trị giới có nhiều bất ổn, giá dầu giới diễn biến phức tạp áp lực mục tiêu kinh tế vĩ mô sách điều hành kinh doanh xăng dầu nước nhiều thay đổi gây khó khăn cho doanh nghiệp xăng dầu đầu mối Đứng trước khó khăn thách thức đó, PV OIL Vũng Áng lên kế hoạch điều hành hoạt động kinh doanh linh hoạt, hiệu quả, tăng cường công tác quản trị để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty: - Tổ chức kinh doanh xăng dầu tuân thủ phù hợp với sách Tổng công ty tình hình kinh doanh đơn vị, phấn đấu hoàn thành tiêu kế hoạch giao Thực tinh thần tiết kiệm toàn Công ty, tiết kiệm chi phí sản xuất, kinh doanh chi phí quản lý doanh nghiệp - Giữ ổn định thị phần trì tốc độ phát triển sản lượng phù hợp với tăng trưởng chung thị trường phân công; - Nghiên cứu triển khai giải pháp đồng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng sản lượng bán lẻ CHXD trực thuộc - Phát triển kinh doanh Nhiên liệu sinh học theo lộ trình Chính phủ quy định Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 Chỉ thị số 23/CTTTg ngày 31/08/2015 Thủ tướng Chính phủ - Đẩy mạnh phát triển hệ thống CHXD nhiều hình thức (đầu tư mới, mua, thuê) với mục tiêu phát triển tối thiểu thêm 06 cửa hàng nguyên tắc đảm bảo hiệu tự cân đối vốn đầu tư - Tăng cường công tác quản lý công nợ, quản trị rủi ro, không để phát sinh nợ xấu Đảm bảo an toàn, hiệu kinh doanh, bảo toàn vốn 78 - Tuân thủ tuyệt đối quy định an toàn - phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho người tài sản hoạt động sản xuất kinh doanh 3.1.3.1 Các tiêu kế hoạch năm 2016 Bảng 3.1 Bảng tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 TT Chỉ tiêu Sản lượng xăng dầu thuế nhuận trước So với So với tính năm 2016 TH 2015 KH 2015 140.000 93% 111% Lít 110.000 94% 200% Tỷ đồng 1.650,5 93% 72% Tỷ đồng 8,5 62% 100% nhờn PV OIL Lube Lợi Kế hoạch m3 Sản lượng Dầu mỡ Doanh thu Đơn vị (Nguồn: Báo cáo kết SXKD kế hoạch 2016 - PVoil Vũng Áng) - Để tạo uy tín, thương hiệu ổn định phát triển kinh doanh xăng dầu mang tầm chiến lược, song song với việc bán buôn phải đẩy mạnh công tác phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu địa bàn phân công - Tăng cường phát triển hệ thống khách hàng công nghiệp, đặc biệt khách hàng thuộc Khu kinh tế Vũng Áng Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thường xuyên bám sát diễn biến giá thị trường nước thị trường giới để nắm bắt thông tin kịp thời phục vụ cho công tác dự báo, phân tích xác để có kế hoạch kinh doanh đạt kết cao - Bám sát vận dụng linh hoạt, hiệu sách bán hàng Tổng công ty Dầu Việt Nam Xây dựng sách tạo nguồn hàng xăng dầu nguồn hàng Tổng công ty để đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho khách hàng, chủ động điều tiết hàng hóa thời điểm biến động giá để đưa lại hiệu kinh doanh cao - Xây dựng thương hiệu PV OIL toàn hệ thống khu vực Bắc Trung Bộ cách đồng trọng giá trị gia tăng cho khách hàng 79 đối tác kinh doanh Công ty: dịch vụ sau bán hàng, trình Tổng công ty đầu tư biển hiệu, trang thiết bị phục vụ kinh doanh, đào tạo đội ngũ, tổ chức hội nghị khách hàng hàng năm - Với sức chứa tổng kho 60.000 m3, ký kết Hợp đồng gửi kho với Tổng công ty Dầu Việt Nam để pha chế (30.000 m3), cần tích cực tìm kiếm ký kết hợp đồng gửi kho với đối tác tin cậy để khai thác hiệu kho chứa, giảm chi phí kinh doanh - Xây dựng sách kinh doanh hợp lý khu vực Bắc Trung Bộ nhằm cạnh tranh với doanh nghiệp đầu mối khác khu vực, thực hiệu kinh doanh cao cho PV OIL - Tăng cường công tác quản lý công nợ, quản trị rủi ro, tiết giảm chi phí - Hoàn thiện quy trình quản trị kinh doanh, quản trị tài chính, quản lý hàng hóa, phòng cháy chữa cháy để đảm bảo trình hoạt động kinh doanh thực liên tục, nhanh chóng, an toàn, đảm bảo cho PV OIL Vũng Áng phát triển toàn diện, hiệu 3.2 Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty 3.2.1 Sử dụng tiết kiệm khoản chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ 3.2.1.1 Căn đề giải pháp Theo phân tích báo cáo kết hoạt động kinh doanh (mục 2.2.1.2 chương 2) ta thấy chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng tăng dần qua năm lợi nhuận sau thuế doanh thu lại giảm mạnh điều chứng tỏ công ty chưa thực tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng Trong thời gian tới, Công ty cần phải có giải pháp để tiết giảm chi phí nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc Căn phương hướng mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty 2016: - Tổ chức kinh doanh xăng dầu tuân thủ phù hợp với sách Tổng công ty tình hình kinh doanh đơn vị, phấn đấu hoàn thành tiêu kế hoạch giao Thực tinh thần tiết kiệm toàn Công ty, tiết 80 kiệm chi phí sản xuất, kinh doanh chi phí quản lý doanh nghiệp 3.2.1.2 Nội dung giải pháp Trước nêu, tác giả đề xuất số giải pháp sau: - Tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý tích hợp gồm hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001-2008, hệ thống quản lý an toàn-sức khỏe-môi trường theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 Từ 2014, Công ty phối hợp Tổng công ty xây dựng hệ thống quản lý tích hợp Tuy nhiên, năm đầu triển khai hệ thống chưa mang lại hiệu đáng kể, điều có nguyên nhân Công ty chưa trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên Vì vậy, việc thực công việc theo tiêu chuẩn mang tính chất đối phó Mặt khác, muốn triển khai thành công hệ thống cần trình để xây dựng, đào tạo đội ngũ chuyên trách cải tạo lại hệ thống quản lý cũ cho phù hợp với tiêu chuẩn Để hệ thống thực mang lại hiệu Công ty cần phải thực công việc sau: + Thành lập tổ chuyên trách để xây dựng, theo dõi phát triển hệ thống quản lý tích hợp Công ty Thành viên tổ chuyên trách người đến từ phòng ban Công ty, có lực chuyên môn, hiểu biết hệ thống đặc thù Công ty áp dụng hệ thống Phân công nhiệm vụ phòng ban bố trí công việc hợp lý cho thành viên thuộc tổ quản lý tích hợp + Đầu tư khóa học quản lý tích hợp cho cán quản lý Công ty Các khóa học dần thay đổi tư duy, tác phong làm việc cán quản lý theo hướng khoa học, phù hợp với yêu cầu hệ thống Phân công phòng Tổ chức hành chịu trách nhiệm việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bố trí nhân lực tham gia khóa học + Tổ chức khóa đào tạo nội cho cán công nhân viên công việc, chuyên môn họ làm Điều giúp cho họ củng cố, trau dồi kiến thức chuyên môn, đáp ứng yêu cầu lao động, sản xuất Phân công nhiệm vụ cho phòng Tổ chức phối hợp với phòng ban xây dựng giảng, tổ chức lớp học đánh giá kết sau đào tạo 81 + Định kỳ, đột xuất kiểm tra, đánh giá nội phòng ban, tổng kho, cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty Thành viên Đoàn kiểm tra thuộc ban lãnh đạo khoa phòng kiểm tra chéo Thành lập tổ đặc nhiệm định kỳ, đột xuất kiểm tra đánh giá phòng ban báo cáo trực tiếp với ban lãnh đạo Công ty + Xây dựng hệ thống văn quản lý tích hợp Công ty gồm Quy chế, quy định, sổ tay, quy trình, hướng dẫn, tài liệu bên ngoài, phù hợp với quy định nhà nước, phù hợp với tiêu chuẩn Phân công nhiệm vụ cho tổ Quản lý tích hợp phối hợp với phòng ban thực + Mời tổ chức có uy tín BSI, Quacert đánh giá cấp chứng nhận cho Công ty + Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ kho cửa hàng xăng dầu Phân công nhiệm vụ tổ quản lý tích hợp phối hợp với phòng ban xây dựng tiêu chí phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế + Áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật việc giảm thiểu lượng hao hụt xăng dầu khâu xuất, nhập, tồn chứa, vận tải xăng dầu Phân công nhiệm vụ Phòng quản lý hàng hóa, phòng bảo vệ-an toàn, phòng đầu tưphát triển mạng lưới nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng phương án thực giải pháp Chi phí cho hoạt động lấy từ Quỹ đầu tư phát triển 3.2.1.3 Kết mong đợi giải pháp Một công ty xây dựng thành công hệ thống quản lý tích hợp lợi ích mang lại việc cải thiện suất lao động, chất lượng cung cấp sản phẩm, dịch vụ to lớn, từ giúp cải thiện nhiều tiêu tài quan trọng công ty: - Tiết giảm hao hụt khâu xuất, nhập, tồn chứa, vận tải Theo báo cáo tài 2015, lợi nhuận khác thu từ việc tiết kiệm hao hụt so với định mức 13 tỷ đồng, xấp xỉ lợi nhuận sau thuế Điều chứng tỏ quản lý hao hụt có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận Công ty 82 - Giảm thiểu chi phí bán hàng, năm 2015 chi phí bán hàng 49,6 tỷ tăng tỷ so với 2014 Điều khâu quản lý bán hàng chưa theo quy trình nên việc phát sinh chi phí không hợp lý chưa kiểm soát chặt chẽ, việc kê khai chi phí chưa trung thực chưa có định mức chi tiết cho chi phí Một áp dụng theo tiêu chuẩn, chi phí kiểm soát chặt chẽ - Tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng quy định cụ thể nhiệm vụ trách nhiệm cá nhân, phận đồng thời yêu cầu phải có chứng cho công việc thực Điều giúp ban lãnh đạo phân công công việc hợp lý, tránh chồng chéo thực công việc, loại bỏ vị trí dư thừa - Nâng cao an toàn sản xuất kinh doanh Đặc thù ngành kinh doanh xăng dầu dễ xảy cháy nổ, xảy hậu khôn lường dẫn doanh nghiệp đến phá sản chớp mắt Khi thực thành công OHSAS 180001, công tác an toàn phòng cháy chữa cháy thực chuyên nghiệp, hạn chế rủi ro cháy nổ mức thấp Đồng thời, sức khỏe người lao động, môi trường làm việc quan tâm, chăm sóc theo tiêu chuẩn giúp nâng cao chất lượng, suất làm việc - Khi công nhận hệ thống quản lý chất lượng, giá trị thương hiệu Công ty nâng cao, điều làm gia tăng khách hàng, nâng cao doanh thu Đồng thời Công ty tiết kiệm chi phí bị phạt quan quản lý nhà nước kiểm tra 3.2.2 Tích cực tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bán lẻ 3.2.2.1 Căn đề giải pháp Tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa lớn doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm tác động làm tăng doanh thu từ gia tăng lợi nhuận công ty kỳ Vấn đề đặt công ty cần tìm kiếm đối tác, tìm kiếm thị trường tìm kiếm khách hàng để từ gia tăng lợi nhuận Theo phân tích chương 2, mục 2.3.3.2 nêu rõ nguyên nhân khiến tình hình tài Công ty 2015 khó khăn 2014 83 Công ty chưa có thay đổi phù hợp trước tình hình giá xăng dầu giới giảm mạnh, tình hình điều chỉnh giá xăng dầu nước diễn thường xuyên Theo dự báo, năm 2016 giá xăng dầu giảm khoảng 33%, điều gây thiệt hại không nhỏ cho mảng kinh doanh bán buôn Công ty Để bù lại, Công ty cần đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, dịch vụ vận tải, dịch vụ cho thuê kho, dịch vụ pha chế xăng dầu 3.2.2.2 Nội dung giải pháp Trong bối cảnh ngành kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng Áng cần sử dụng biện pháp sau: - Xây dựng mở rộng hệ thống cửa hàng xăng dầu khu vực thị trường có nhu cầu và nằm khu vực cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu Phân công nhiệm vụ cho phòng Đầu tư – phát triển mạng lưới thường xuyên bán sát dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công nhanh chóng hoàn thiện thủ tục pháp lý để đưa cửa hàng xăng dầu vào hoạt động - Mua lại cửa hàng xăng dầu vị trí thuận lợi với phương châm, cửa hàng mua tự cân đối tài không để lỗ Công ty Phân công nhiệm vụ Phòng Đầu tư-phát triển mạng lưới tích cực thăm dò cửa hàng chuẩn bị bán, sang nhượng, phân tích dự báo lợi nhuận, doanh thu cửa hàng này; sở thỏa thuận để đưa giá mua bán, sang nhượng hợp lý - Thực phương châm khách hàng thượng đế, áp dụng sách ưu tiên giá cả, điều kiện toán Phân công nhiệm vụ Phòng kinh doanh thực tốt quy trình chăm sóc khách hàng, thường xuyên theo dõi, liên lạc để lấy ý kiến khách hàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Đối với khách hàng lớn cần phải có sách ưu đãi hợp lý chiết khấu, ưu tiên bán hàng thị trường khan hiếm, - Tăng cường quan hệ hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường, nắm bắt thị hiếu khách hàng Hiện 84 tại, trường xuất xăng dầu sang Lào cung ứng xăng dầu cho khu công nghiệp lớn Vũng Áng, Nghi Sơn rộng mở, Công ty cần tích cực phát triển sản lượng bán hàng thị trường nhằm tăng doanh thu tăng thị phần - Đẩy mạnh hoạt động cho thuê kho chứa, cầu cảng, dịch vụ vận tải xăng dầu Phân công nhiệm vụ phòng Kinh doanh thực thăm dò thị trường, xây dựng biểu sách ưu đãi cho loại hình kinh doanh Phân công nhiệm vụ phòng Quản lý hàng hóa, phòng bảo vệ an toàn nâng cao chất lượng dịch vụ kho theo tiêu chí xây dựng 3.2.2.3 Kết mong đợi giải pháp - Giữ ổn định thị phần, phấn đấu doanh thu xấp xỉ 2015 - Phát triển thêm tối thiểu 04 cửa hàng xăng dầu, nâng tổng sản lượng kinh doanh bán lẻ lên 25.000 m3/năm tăng 15% so với 2015 - Duy trì ổn định hệ thống phân phối; Bám sát tăng cường phát triển hệ thống khách hàng công nghiệp, đặc biệt khách hàng Khu kinh tế Vũng Áng Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Chú trọng phát triển hệ thống bán lẻ nhằm đảm bảo tính ổn định, lâu dài mang lại hiệu kinh tế cao cho Công ty - Nắm bắt diễn biến giá thị trường nước thị trường giới, xử lý thông tin kịp thời phục vụ cho công tác dự báo, phân tích xác, có kế hoạch kinh doanh đạt kết cao - Chủ động nguồn hàng, điều tiết hàng hoá thời điểm nhạy cảm để tận dụng thời hạn chế tối đa rủi ro Tận dụng tối đa sức chứa kho vào công tác tồn trữ, cho thuê kho - Mảng kinh doanh dầu mỡ nhờn đẩy mạnh, gia tăng sản lượng mang lại hiệu kinh tế cho Công ty - Phát triển kinh doanh Nhiên liệu sinh học theo lộ trình quy định - Thể quan tâm, trọng giá trị gia tăng cho khách hàng, dịch vụ sau bán hàng, đào tạo đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, nâng cao lực cạnh tranh quảng bá thương hiệu PV OIL 85 3.2.3 Các biện pháp khác - Vận động cán công nhân viên tham gia phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đặc biệt tiết kiệm nhiệt năng, điện - Thực toàn công ty theo hiệu hành động: Kỷ cương, trách nhiệm hiệu để tăng thu nhập - Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ người lao động tất lĩnh vực thông qua việc triển khai khóa đào tạo chỗ, đào tạo tập trung, đào tạo ngắn hạn, đào tạo dài hạn Thực tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ công ty Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, xây dựng văn hóa công ty - Tiếp tục thực tốt chế độ sách cho CBCNV Công ty, đảm bảo ổn định tiền lương - Tổ chức Đảng, Công đoàn, chuyên môn phối hợp chặt chẽ Tiếp tục trì đẩy mạnh phong trào thi đua, tiết kiệm chi phí toàn công ty với mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm 2015 đề 86 TÓM TẮT CHƯƠNG Chương trình bày cách tổng quát bối cảnh kinh tế xã hội, định hướng phát triển Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, đồng thời dựa hạn chế đề cập đến chương tình hình tài Công ty, kết hợp với kế hoach phát triển Công ty từ năm 2016 đến năm 2017 để đưa số giải pháp giúp cải thiện tình hình tài thực tiêu tài mà Công ty đề Các giải pháp đưa xoay quanh việc giúp Công ty Xăng dầu – Dầu khí Vũng Áng tiết kiệm chi phí, nâng cao sản lượng tiêu thụ làm tăng lợi nhuận tiêu sinh lời, xây dựng cấu vốn hợp lý để giảm rủi ro tài Để thực giải pháp cần có tạo điều kiện từ phía Nhà nước tâm ban lãnh đạo toàn thể cán công nhân viên Công ty CP Xăng dầu – Dầu khí Vũng Áng 87 KẾT LUẬN Trước xu cạnh tranh ngày khốc liệt kinh tế thị trường việc nắm bắt nhu cầu thông tin có ý nghĩa vô quan trọng doanh nghiệp Mục tiêu doanh nghiệp phát triển không ngừng, tối đa hóa giá trị phát triển bền vững, an toàn Thông tin từ doanh nghiệp minh chứng để đánh giá doanh nghiệp chủ thể kinh tế, đặc biệt thông tin tình hình tài Chính Phân tích tình hình tài doanh nghiệp cần thiết quan trọng, cung cấp thông tin cho chủ thể quản lý đưa định phù hợp với mục tiêu Luận văn vào lý luận phân tích tài doanh nghiệp, vận dụng vào thực tiễn phân tích tình hình tài công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng Áng, từ đề xuất giải pháp cần thiết để cải thiện tình hình tài nâng cao hiệu hoạt động công ty Trong trình nghiên cứu, cố gắng song trình độ hạn chế nên luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, mong quan tâm, đóng góp ý kiến nhà khoa học để có kiến thức toàn diện vấn đề nghiên cứu Tác giả luận văn xin chân thành cảm ơn Viện Đào tạo Sau Đại học – Đại học Bách khoa Hà Nội truyền thụ nâng cao kiến thức cho trình học tập thực luận văn Cảm ơn TS Nguyễn Đại Thắng tận tình giúp đỡ mặt khoa học thực tiễn trình triển khai làm luận văn Chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, phòng ban công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng Áng giúp trình tìm hiểu tài liệu Cám ơn bạn bè gia đình ủng hộ trình học tập hoàn thành luận văn 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2006), Quyết định số 15/2006/QĐ –BTC ngày 20/3/2006 Bộ Tài việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp Bộ Tài chính, Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/13/2009 Bộ Tài hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp Bộ Tài chính, Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 Bộ Tài hướng dẫn việc công thông tin thị trường chứng khoán Bộ Tài chính, Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 Bộ Tài hướng dẫn việc công thông tin thị trường chứng khoán Bản cáo bạch, báo cáo thường niên, báo cáo tài công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng Áng năm 2013, 2014, 2015 Josette PeyRard, Đỗ Văn Thận dịch (1999), Phân tích tài doanh nghiệp, Nxb Thống kê, Hà Nội Luật doanh nghiệp năm 2010 Lê Thị Xuân, Nguyễn Xuân Quang (2010), Phân tích TCDN, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn đình Phan (1996), Thành lập quản lý TĐKT Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ (2005), Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội 11 Trường đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh (2008), Phân tích TCDN, Nhà xuất đại học quốc gia Thành phố HCM 89
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần xăng dầu dầu khí vũng áng, Phân tích và đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần xăng dầu dầu khí vũng áng, Phân tích và đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần xăng dầu dầu khí vũng áng, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, 1 Tổng quan lý luận về tài chính doanh nghiệp, 2 Phân tích tài chính doanh nghiệp, Như vậy ROE chịu tác động của 3 chỉ tiêu thành phần:, PHÂN TÍCHTÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU - DẦU KHÍ VŨNG ÁNG, 1 Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Xăng dầu - Dầu khí Vũng Áng, Bên cạnh đó, PV Oil Vũng Áng mới tham gia vào thị trường, chịu áp lực cạnh tranh từ các đối thủ đã có bề dày lịch sử tham gia thị trường và có số lượng khách hàng truyền thống đáng kể như: Petrolimex Nghệ Tĩnh chiếm 60% thị phần khu vực Bắc Trung Bộ, ..., Bảng 2.6: Bảng tổng hợp dòng tiền của Công ty, Bảng 2.10: Các chỉ tiêu thành phần của ROE, Bảng 2.13: Hệ số tài trợ của Công ty, 3 Đánh giá thực trạng tình hình tài chính của Công ty, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG, 1 Định hướng phát triển của Công ty cổ phần Xăng dầu – Dầu khí Vũng Áng giai đoạn 2016 -2017, 2 Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay