Văn hóa doanh nghiệp của công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị việt hưng

18 107 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 15:22

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN VĂN KỶ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT HƢNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN VĂN KỶ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT HƢNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐỖ MINH CƢƠNG XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS Đỗ Minh Cƣơng PGS.TS Trần Anh Tài Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Bài luận văn tốt nghiệp: “Văn hóa doanh nghiệp công ty Cổ phần đầu tƣ phát triển đô thị Việt Hƣng” công trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, thực sở nghiên cứu lý thuyết, kinh nghiệm thực tiễn hướng dẫn khoa học PGS.TS Đỗ Minh Cương – Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Một lần nữa, xin khẳng định trung thực lời cam kết Hà Nội, ngày tháng Học viên i năm 2016 LỜI CẢM ƠN Trước hết, em xin chân thành cảm ơn GVHD PGS.TS Đỗ Minh Cương – Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, người trực tiếp hướng dẫn, nhận xét, giúp đỡ em nhiều suốt trình thực luận văn Em xin chân thành cảm ơn tập thể thầy, cô giáo Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội, người dạy dỗ, bảo em suốt năm học tập trường Em xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị công tác công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Việt Hưng tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em hoàn thành luận văn Do thời gian thực có hạn, kiến thức chuyên môn nhiều hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy, cô giáo bạn để hoàn thành luận văn với kết cao Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Học viên ii năm 2016 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC BẢNG Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC HÌNH Error! Bookmark not defined PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP .5 1.1 Tổng quan nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp 1.1.1 Công trình nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp nước 1.1.2 Công trình nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp nước Error! Bookmark not defined 1.2 Cơ sở lý luận văn hóa doanh nghiệp Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm Error! Bookmark not defined 1.2.2 Cấu trúc văn hóa doanh nghiệp Error! Bookmark not defined 1.2.3 Vai trò, tác động văn hóa doanh nghiệpError! Bookmark not defined 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp Error! Bookmark not defined 1.3 Kinh nghiệm công ty xây dựng thành công văn hóa doanh nghiệp Error! Bookmark not defined 1.3.1 Kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp công ty Nhật Bản Error! Bookmark not defined 1.3.2 Xây dựng hoàn thiện văn hoá doanh nghiệp Hàn Quốc Error! Bookmark not defined 1.3.3 Kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp Viettel Error! Bookmark not defined 1.3.4 Kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp FPTError! not defined iii Bookmark CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined 2.1 Tổ chức trình nghiên cứu luận văn Error! Bookmark not defined 2.2 Phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu Error! Bookmark not defined 2.2.2 Phương pháp phân tích xử lý thông tin Error! Bookmark not defined 2.3 Kết luận kết nghiên cứu Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT HƢNGError! Bookmark not defined 3.1 Giới thiệu Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Việt Hưng Error! Bookmark not defined 3.2 Thực trạng văn hóa doanh nghiệp Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Việt Hưng Error! Bookmark not defined 3.2.1 Những trình cấu trúc hữu hình doanh nghiệp Error! Bookmark not defined 3.2.2 Những giá trị tuyên bố VihajicoError! Bookmark not defined 3.2.3 Những ngầm định tảng Error! Bookmark not defined 3.2.4 Các hoạt động triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp Vihajico Error! Bookmark not defined 3.2.5 Khảo sát cảm nhận, đánh giá nhân viên văn hoá doanh nghiệp Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Việt HưngError! Bookmark not defined 3.3 Đánh giá chung Error! Bookmark not defined 3.3.1 Những thành tựu Error! Bookmark not defined 3.3.2 Những mặt hạn chế Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT HƢNG Error! Bookmark not defined 4.1 Định hướng phát triển Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Việt Hưng đến năm 2020 Error! Bookmark not defined iv 4.2 Giải pháp xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp Vihajico Error! Bookmark not defined 4.2.1 Nâng cao nhận thức văn hóa doanh nghiệpError! Bookmark not defined 4.2.2 Xây dựng cấu trúc hệ thống văn hóa doanh nghiệpError! Bookmark not defined 4.2.3 Triển khai áp dụng văn hóa doanh nghiệp vào thực tế hoạt động Công ty Error! Bookmark not defined 4.2.4 Duy trì quản trị thay đổi văn hóa doanh nghiệpError! Bookmark not defined 4.3 Một số kiến nghị Error! Bookmark not defined 4.3.1 Đối với Nhà nước, Bộ ban ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Error! Bookmark not defined 4.3.2 Kiến nghị với Ban lãnh đạo Vihajico Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế nên cạnh tranh thị trường ngày khốc liệt áp lực cạnh tranh ngày sâu rộng Các doanh nghiệp nước với thương hiệu mạnh, sách lương ưu đãi thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt lao động chất lượng cao phía họ Điều tạo không thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam Vậy doanh nghiệp Việt Nam phải làm đây? Để đẩy lùi nguy tụt hậu, doanh nghiệp phải không ngừng tìm lợi cạnh tranh mới, cần phải nhận biết v yếu tố xu chung thời đại không khoa học công nghệ mà nguồn lực người văn hóa - lợi cạnh tranh bền vững Một lợi cạnh tranh văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng việc tạo nên thành công doanh nghiệp Bên cạnh vốn, chiến lược kinh doanh sức mạnh văn hóa doanh nghiệp thấm vào nhân viên, làm nên khác biệt doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh Nền văn hóa doanh nghiệp mang lại lợi cạnh tranh vô quan trọng Thiếu vốn doanh nghiệp vay, thiếu nhân lực doanh nghiệp tuyển dụng thêm, thiếu thị trường bước mở rộng thêm doanh nghiệp lại mua cống hiến, lòng tận tụy nhân viên doanh nghiệp Vì vậy, xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp trở thành phương thức quản trị doanh nghiệp hiệu bền vững,trở thành chiến lược quan trọng định hướng phát triển doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp có vai trò quan trọng phát triển bền vững doanh nghiệp Theo kết khảo sát 200 doanh nghiệp 20 nước giáo sư người Mỹ thực năm 2001, doanh nghiệp có hoạt động xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp mạnh có mức tăng trưởng lợi nhuận gấp 7,56 lần giá trị cổ phiếu gấp lần so với doanh nghiệp hoạt động (Nguồn John P Kotter(2001) Corporate Culture and Performance London) Hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam thấy tầm quan trọng văn hóa doanh nghiệp hầu hết dừng lại việc xây dựng văn hóa lớp bên mà chưa xây dựng đặc trưng văn hóa bên trong, cốt lõi làm tăng hiệu hoạt động doanh nghiệp Mặt khác, khái niệm, quan điểm văn hóa doanh nghiệp cấu trúc văn hóa doanh nghiệp chưa nhận thức thống công trình nghiên cứu thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Việt Hưng thức vào hoạt động từ năm 2003, giai đoạn khẳng định sắc xây dựng thượng hiệu mạnh Để tồn phát triển ngành xây dựng đứng trước kinh tế hội nhập với cạnh tranh khốc liệt, nhà lãnh đạo Công ty mong muốn tạo trì phát triển bền vững cho doanh nghiệp thông qua việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp Công ty Chính vậy, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh “Văn hóa doanh nghiệp Công ty cổ phần Đầu tƣ phát triển đô thị Việt Hƣng” Qua nghiên cứu đề tài này, tác giả mong muốn đề xuất số giải pháp hữu ích cho trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp công ty Chọn nghiên cứu đề tài Luận văn làm sáng tỏ câu hỏi sau : Văn hóa doanh nghiệp gì? Vai trò tác dụng văn hóa doanh nghiệp với quản trị doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Việt Hưng trạng thái nào? Xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp Công ty sở xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần giải pháp nào? Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích: - Nghiên cứu nhận diện, đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Việt Hưng, từ đề xuất giải pháp nhằm xây dựng phát triển nó, góp phần tạo tảng nguồn lực để phát triển bền vững doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 * Nhiệm vụ nghiên cứu: - Làm rõ sở lý luận mô hình văn hóa doanh nghiệp, dùng để phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống văn hóa doanh nghiệp nước ta - Phân tích thực trạng hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Việt Hưng, từ đánh giá thành tựu, hạn chế cấu trúc văn hóa doanh nghiệp trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp Công ty - Đề xuất số giải pháp để việc xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Việt Hưng 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Văn hóa doanh nghiệp công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Việt Hưng Phạm vi nghiên cứu: - Luận văn nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Việt Hưng Khu đô thị Ecopark thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên - Dựa liệu thời gian từ năm 2006 đến tầm nhìn tới năm 2020 Những kiến đóng góp luận văn - Tổng hợp vấn đề lý luận văn hóa doanh nghiệp - Nhận diện đánh giá văn hóa doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Việt Hưng theo lý thuyết mô hình khoa học - Đề tài góp phần làm rõ khái niệm, cấu trúc văn hóa doanh nghiệp phù hợp với điều kiện Việt Nam - Đề tài đề xuất giải pháp với nhà lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Việt Hưng tổ chức bước hoạt động cụ thể để xây dựng văn hóa doanh nghiệp Công ty - Quá trình nghiên cứu Đề tài thân thu nhận hệ thống kiến thức lý luận phương pháp, cách thức thu thập xử lý thông tin đối tượng nghiên cứu để sử dụng vào công tác nghiên cứu, giảng dạy môn Văn hóa doanh nghiệp sở giáo dục đại học mà làm việc Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, bảng biểu, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn trình bày gồm phần: - Chƣơng :Tổng quan nghiên cứu sở lý luận xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Chƣơng 2:Phương pháp tổ chức nghiên cứu - Chƣơng 3: Thực trạng văn hóa doanh nghiệp Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Việt Hưng - Chƣơng 4: Giải pháp xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Việt Hưng CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp Vào đầu năm 70, sau nhận thấy doanh nghiệp Nhật Bản gặt hái nhiều thành công, công ty, chuyên gia Mỹ bắt đầu quan tâm đến văn hóa doanh nghiệp, điều coi nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thành công công ty Nhật Đến đầu năm 90, nhiều nghiên cứu sâu văn hóa doanh nghiệp, yếu tố cấu thành tác động tới phát triển doanh nghiệp thực Tuy nhiên, năm gần nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm bàn nhiều tới vấn đề văn hóa doanh nghiệp Có thể tóm lược số nghiên cứu văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp Việt Nam giới sau: 1.1.1 Công trình nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp nước  Nghiên cứu Edgar H.Schein Edgar Henry Schein sinh năm 1928, có thành đáng kể việc phát triển tổ chức số lĩnh vực, bao gồm phát triển nghề nghiệp, văn hóa doanh nghiệp Năm 2004, Schein đưa mô hình lý luận ba cấp độ văn hóa doanh nghiệp là: - Cấp độ thứ nhất: yếu tố hữu hình cách cư xử Các yếu tố hữu hình bao gồm yếu tố hữu hình hay nhận dạng lời nói tổ chức kiến trúc, nội thất, trang phục, giai thoại, câu chuyện… - Các giá trị chấp nhận yếu tố văn hóa mong muốn tổ chức - Những thói quen, ngầm định tảng văn hóa doanh nghiệp gồm niềm tin, nhận thức, suy nghĩ tình cảm có tính vô thức, công nhận doanh nghiệp  Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp Hofstede Geert Hofstede sinh năm 1928, nhà tâm lý xã hội học nhân loại học có nhiều ảnh hưởng Ông người tiên phong việc nghiên cứu nhóm tổ chức có văn hóa đa dạng, đáng ý lý thuyết năm khía cạnh văn hóa Ông làm việc IBM International với chức danh nhà đào tạo quản lý người quản lý nghiên cứu nhân viên Nhờ giữ vị trí này, Hofstede có hội thực khảo sát 70 quốc gia có công ty IBM khắp giới Ông tới nước châu Âu nước Trung Đông để vấn hướng dẫn khảo sát Vào thời điểm ông thực 100.000 bảng điều tra, kho liệu lớn văn hóa quốc gia Sau đó, nhờ tham gia giảng dạy IMEDE (International Institute for Management Development) Thụy Sĩ trường kinh doanh INSEAD Pháp chuyên gia quản lý European Institute for Advanced Studies, ông có hội để hoàn thiện thêm nghiên cứu Từ năm 1973 đến năm 1979, ông tiếp tục làm việc với liệu phân tích theo nhiều cách khác Ông sử dụng tài liệu tâm lý học, xã hội học, khoa học trị nhân loại học có liên quan để liên hệ với nghiên cứu phạm vi nghiên cứu lớn Năm 1980, ông thức đưa kết nghiên cứu sách “ Những ảnh hưởng văn hóa” (Culture’s Consequences).Nghiên cứu ông nhiều người chấp nhận hữu ích mô hình ông đưa vào thời điểm mà nghiên cứu khác biệt văn hóa xã hội ngày cần thiết lý kinh tế trị Tuy nhiên, số nhà phê bình cho khái niệm văn hóa tĩnh thực chất ông đề cập Giáo sư Brendan McSweeney (trường đại học Stockholm) cho phương pháp nghiên cứu Hofstede nhiều thiếu sót Giáo sư Barry Gerhart (trường đại học Wisconsin-Madison) giáo sư Meiyu Fang (trường đại học National Central-Đài Loan) số vấn đề nghiên cứu Hofstede có vấn đề kết ông thực khoảng đến 4% giá trị cá nhân giải thích khác biệt quốc gia 96% không giải thích nghiên cứu Hofstede liên quan đến hành vi hay hành động cấp cá nhân Trong viết gần tờ tạp chí hàng đầu học viện quản lý, The Academy of Management Review, ông Galit Ailon cho có số điểm không quán lý thuyết phương pháp nghiên cứu Hofstede Dù vậy, học huyết khía cạnh văn hóa Hofstede sử dụng phổ biến để phân tích văn hóa dân tộc, đặc biệt ứng dụng cho công ty đa quốc gia  Nghiên cứu văn hóa Fons Trompenaars Fons Trompenaars với Charles Hampden Turner xuất sách “Riding the waves of culture” năm 1998, đem lại nhiều kiến thức hữu ích văn hóa quốc gia Dựa nghiên cứu phạm vi 55 quốc gia khắp giới, Fons Trompenaars tổng hợp bảy khía cạnh văn hóa sâu phân tích, so sánh đặc điểm khía cạnh văn hóa nước khác Ý tưởng trọng tâm nghiên cứu Fons Trompenaars là: - Xóa bỏ quan niệm có “một cách tốt nhất” để quản lý tổ chức - Đem lại hiểu biết sâu sắc văn hóa dân tộc khác biệt văn hóa dân tộc có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh - Xem xét nhận thức văn hóa tình khó xử toàn cầu với địa phương mà tổ chức quốc tế gặp phải Nhờ nghiên cứu này, nhà quản lý, đặc biệt người làm việc cho công ty đa quốc gia hiểu nhân viên, đồng nghiệp hay đối tác quốc gia khác nghĩ gì, để chinh phục họ với tình phân tích kỹ lời khuyên ông đưa cho văn hóa khác Tuy nhiên, số nước ông nghiên cứu Việt Nam nên việc đối chiếu, so sánh để xác định xem Việt Nam thuộc kiểu văn hóa gặp nhiều khó khăn Mặt khác, nghiên cứu Trompenaars chủ yếu tập trung vào nghiên cứu văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp dân tộc khác không sâu nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp cụ thể  Quan điểm Herb Kelleher Herb Kelleher, người sáng lập kiêm cựu tổng giám đốc Southwest Airlines, đưa nhiều quan điểm hữu ích thực hành thành công văn hóa doanh nghiệp Ông quan niệm văn hóa doanh nghiệp tài sản thay Theo ông, doanh nghiệp thiếu vốn vay, thiếu nhân viên tuyển dụng thêm, thiếu thị trường bước mở rộng, đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp bắt chước mua nhiều thứ bắt chước hay mua lòng tận tụy trung thành nhân viên Ông đưa bảy điểm tuyển dụng nhân viên theo văn hóa doanh nghiệp, mười lời khuyên quản lý nhân viên có liên quan tới văn hóa doanh nghiệp mười bốn điểm cần lưu ý xây dựng văn hóa doanh nghiệp Trong thực tiễn, Herb Kelleher đánh giá nhà lãnh đạo đầy lôi cuốn, với khả xây dựng văn hóa mang sắc đặc trưng Southwest Airlines Ông Kelleher khuyến khích nhân viên tạo niềm vui công việc Ông cố gắng quan tâm tới nhân viên cách tìm hiểu ngày sinh, ngày cưới hay kiện quan trọng khác để gửi thiệp cho nhân viên Những quan niệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp ông áp dụng triệt để thực tiễn quản trị Southwest Airlines Những người có chuyên môn giỏi không phù hợp với văn hóa công ty không ông tuyển dụng Những quan niệm quản lý nhân viên xây dựng văn hóa doanh nghiệp phương châm định ông Thực tiễn cho thấy, Herb Kelleher nhà quản trị tài ba quản trị doanh nghiệp tạo dựng văn hóa mang sắc đặc trưng cho Southwest Airlines (Nguồn www.saga.vn)  Nghiên cứu Adriana Corral Alonso Daphné Lapourré Trong khóa luận tốt nghiệp đại học Halstad University với đề tài“Exporing the influence of culture on corporate sustainability” Nghiên cứu tác giả sử dụng kết hợp liệu sơ cấp thông qua vấn điều tra tình nhân viên Tetra Pak Pháp, Tây Ban Nha Thụy Điển liệu thứ cấp công 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Đỗ Minh Cương, 2010 Nhân cách doanh nhân văn hóa kinh doanh Việt Nam Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia Đỗ Minh Cương , 2001 Văn hóa kinh doanh triết lý kinh doanh Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia Đỗ Minh Cương, Nguyễn Thị Doan, 1999 : Triết lý kinh doanh với quản lý doanh nghiệp Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia Hoàng Văn Hải, 2010 Quản trị chiến lược Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Văn Hải, 2005 Tiếp cận quản trị doanh nghiệp từ góc độ văn hóa Việt Nam Tạp chí Khoa học thương mại Mai Thanh Lan, 2007 Văn hóa kinh doanh công ty dịch vụ vận tải Traco bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Luận văn thạc sỹ Đỗ Hoài Linh, 2006 Văn hóa kinh doanh hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn thạc sỹ, Trường đại Kinh tế Quốc dân Dương Thị Liễu, 2012 Văn hóa kinh doanh Tái lần thứ Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Phạm Vũ Luận (chủ biên), 2004 Quản trị doanh nghiệp thương mại Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 10 Phùng Xuân Nhạ (chủ biên), 2011): Nhân cách doanh nhân văn hóa kinh doanh Việt Nam thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 11 Nguyễn Mạnh Quân (chủ biên), 2007 Giáo trình đạo đức kinh doanh văn hóa công ty Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 12 Trần Ngọc Thêm, 2008 Doanh nghiệp, doanh nhân văn hóa Hà Nội: Nhà xuất Chính trị Quốc gia 13 Egar H Schein, 2012 Văn hoá doanh nghiệp lãnh đạo Hà Nội: NXB Thời đại 14 Nguyễn Quang Thuật, 2009 Xây dựng văn hóa Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam để phát triển bền vững hội nhập quốc tế Đề tài nghiên cứu 15 Tạ Thị Vân, 2010 Khóa luận tốt nghiệp, Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp doanh nghiệp Việt Nam Website: 16 Website: http://www.chungta.com.vn/vhdn 17 Website: http://www.dddn.com.vn 18 Website: http://nhatban.net 19 Website: http://www.vihajico.com/
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn hóa doanh nghiệp của công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị việt hưng , Văn hóa doanh nghiệp của công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị việt hưng , Văn hóa doanh nghiệp của công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị việt hưng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay