Tư tưởng giáo dục của nguyễn đức đạt trong tác phẩm “nam sơn tùng thoại

18 87 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 15:21

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ===================== TRẦN THỊ HẢI YẾN TƢ TƢỞNG GIÁO DỤC CỦA NGUYỄN ĐỨC ĐẠT TRONG TÁC PHẦM “NAM SƠN TÙNG THOẠI” LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ===================== TRẦN THỊ HẢI YẾN TƢ TƢỞNG GIÁO DỤC CỦA NGUYỄN ĐỨC ĐẠT TRONG TÁC PHẦM “NAM SƠN TÙNG THOẠI” Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Triết học Mã số: 60 22 03 01 Giảng viên hướng dẫn : PGS TS Nguyễn Thanh Bình HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực Các thông tin, tài liệu trình bày luận văn có xuất xứ rõ ràng Hà Nội, tháng 10 năm 2016 Tác giả Luận văn Trần Thị Hải Yến LỜI CẢM ƠN Luận văn với đề tài “Tư tưởng giáo dục Nguyễn Đức Đạt tác phẩm nam Sơn tùng thoại” hoàn thành trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Để hoàn thành Luận văn, bên cạnh cố gắng thân, tác giả luận văn nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân, tập thể Trước tiên, với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thanh Bình, Thầy nhiệt tình hướng dẫn khoa học cho tác giả để Luận văn hoàn thành Tác giả xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo khoa Triết học, cán bộ, công chức phòng, ban, thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn giúp đỡ tác giả trình học tập, nghiên cứu khoa, trường Tác giả xin gửi lời cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp quan tâm, động viên giúp đỡ tác giả suốt trình hoàn thành Luận văn thạc sỹ Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Luận văn Trần Thị Hải Yến MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: KHÁI QUÁT VỀ NGUYỄN ĐỨC ĐẠT VÀ Error! Bookmark not defined ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH TƢ TƢỞNG GIÁO DỤC CỦA ÔNG TRONG TÁC PHẨM NAM SƠN TÙNG THOẠI .Error! Bookmark not defined 1.1 Bối cảnh lịch sử tiền đề tƣ tƣởng hình thành tƣ tƣởng giáo dục Nguyễn Đức Đạt Error! Bookmark not defined 1.1.1 Bối cảnh kinh tế- xã hội Việt Nam kỷ XIXError! Bookmark not defined 1.1.2.Bối cảnh trị, văn hóa, xã hội Error! Bookmark not defined 1.1.3 Tiền đề tư tưởng cho hình thành tư tưởng giáo dục Nguyễn Đức Đạt Error! Bookmark not defined 1.2 Cuộc đời, nghiệp Nguyễn Đức Đạt khái lƣợc tác phẩm Nam Sơn tùng thoại Error! Bookmark not defined 1.2.1 Cuộc đời, nghiệp Nguyễn Đức Đạt Error! Bookmark not defined 1.2.2 Khái lược tác phẩm Nam Sơn tùng thoại Error! Bookmark not defined Tiểu kết chƣơng Error! Bookmark not defined Chƣơng 2: TƢ TƢỞNG GIÁO DỤC CỦA NGUYỄN ĐỨC ĐẠT TRONG TÁC PHẨM “NAM SƠN TÙNG THOẠI”: Error! Bookmark not defined NỘI DUNG CƠ BẢN, GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ Error! Bookmark not defined 2.1 Tƣ tƣởng Nguyễn Đức Đạt mục đích giáo dục Error! Bookmark not defined 2.2 Tƣ tƣởng Nguyễn Đức Đạt nội dung giáo dụcError! Bookmark not defined 2.3 Tƣ tƣởng Nguyễn Đức Đạt phƣơng pháp giáo dục Error! Bookmark not defined 2.4 Đánh giá tƣ tƣởng giáo dục Nguyễn Đức Đạt qua nghiên cứu tác phẩm “Nam sơn tùng thoại” .Error! Bookmark not defined 2.4.1 Một vài đánh giá giá trị hạn chế chủ yếu tư tưởng giáo dục Nguyễn Đức Đạt Error! Bookmark not defined 2.4.2 Ý nghĩa tư tưởng giáo dục Nguyễn Đức Đạt tác phẩm Nam Sơn tùng thoại việc giáo dục đạo đức cho niên, học sinh Việt Nam Error! Bookmark not defined Tiểu kết chƣơng Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ phát triển ngày mạnh mẽ tạo nên chuyển biến lớn đến diện mạo quốc gia giới, kinh tế giới chuyển dần sang kinh tế tri thức, nguồn lực ngƣời giữ vai trò trung tâm trình phát triển Đặc biệt, trí tuệ trở thành yếu tố tạo nên sức mạnh quyền lực quốc gia cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng giáo dục, đào tạo Giáo dục, đào tạo ngày thực đòn bẩy quan trọng bậc để phát triển kinh tế - xã hội Các quốc gia muốn phát triển nhanh bền vững phải dành quan tâm đặc biệt đến giáo dục, đào tạo, đầu tƣ cho giáo dục, đào tạo đầu tƣ cho phát triển Ở nƣớc ta, lịch sử nhƣ nay, vấn đề giáo dục, đào tạo đƣợc Nhà nƣớc nhân dân quan tâm.Trên văn bia ghi danh Tiến sĩ năm 1484 Văn Miếu ghi “Hiền tài nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh nước mạnh lớn lao, nguyên khí suy nước yếu mà ngày xuống thấp” minh chứng vai trò sách ngƣời hiền tài dân tộc Sự thịnh suy đất nƣớc gắn liền với thịnh suy hiền tài Nói nhƣ để thấy rằng, giáo dục tảng phát triển quốc gia, đóng vai trò quan trọng việc “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dƣỡng nhân tài” cho đất nƣớc Đặc biệt, quốc gia phát triển nhƣ Việt Nam, muốn đƣa đất nƣớc thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu không cách khác phải đầu tƣ mạnh mẽ có hiệu cho giáo dục, đào tạo nguồn lực ngƣời Nói khác đi, giáo dục chìa khóa để khẳng định vị đất nƣớc trƣờng quốc tế Nghị Đại hội Đảng lần thứ XI tiếp tục khẳng định, “Phát triển giáo dục đào tạo với phát triển khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu; đầu tƣ cho giáo dục đào tạo đầu tƣ cho phát triển”, giáo dục động lực phát triển, nhân tố quan trọng bậc để thực công công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Để phát triển đổi thành công giáo dục, cần phải nghiên cứu trở lại tƣ tƣởng giáo dục trƣớc Xuất phát từ thực tiễn đổi mới, đại hóa giáo dục nƣớc ta nay, đổi giáo dục liên tục tiến hành song lúng túng gặp nhiều khó khăn việc xây dựng tảng lý luận giáo dục đắn Do đó, việc tìm hiểu tƣ tƣởng giáo dục lịch sử dân tộc, qua thấy đƣợc giá trị sâu sắc để tham khảo vận dụng việc xây dựng giáo dục nƣớc ta cần thiết hữu ích Một nhà tƣ tƣởng để lại ấn tƣợng sâu sắc lịch sử tƣ tƣởng giáo dục Việt Nam kỷ XIX Nguyễn Đức Đạt – nhà Nho, nhà giáo ƣu tú Việt Nam với hệ thống tác phẩm ông tập trung nhiều tƣ tƣởng đề cập đến lĩnh vực đời sống xã hội ngƣời nhƣ: tƣ tƣởng triết học, tƣ tƣởng đạo đức, trị v.v đặc biệt tƣ tƣởng giáo dục Tƣ tƣởng giáo dục ông đƣợc thể thông qua nhiều tác phẩm phục vụ trực tiếp cho trình dạy học nhƣ: Nam Sơn song khóa, Nam Sơn song khóa phú tuyển, Nam Sơn song khóa chế nghĩa, tập trung hệ thống quan điểm mục đích, nội dung, phƣơng pháp giáo dục ông tác phẩm Nam sơn tùng thoại Nghiên cứu Nam Sơn tùng thoại giúp phần tiếp cận đƣợc với tƣ tƣởng giáo dục Nguyễn Đức Đạt nói riêng giáo dục Việt Nam thời kỳ phong kiến nói chung Ngoài ra, thực tiễn giáo dục đặt yêu cầu đổi mới, cải cách để đạt đƣợc hiệu việc nhìn lại lịch sử tƣ tƣởng giáo dục lịch sử dân tộc cần thiết để rút đƣợc học cho ngày nghiệp xây dựng phát triển giáo dục nƣớc nhà Với lý trên, tác giả mạnh dạn chọn vấn đề “Tư tưởng giáo dục Nguyễn Đức Đạt tác phẩm“Nam Sơn tùng thoại” làm đề tài nghiên cứu luận văn Thạc sĩ triết học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nhắc đến Nguyễn Đức Đạt, nhà nghiên cứu dƣờng nhƣ chủ yếu bàn luận đến tƣ tƣởng triết học “đạo đức” mà quan tâm tới tƣ tƣởng giáo dục ông Liên quan đến đề tài luận văn, khái quát số công trình nghiên cứu tiêu biểu nhƣ sau: Công trình Sự phát triển tư tưởng Việt Nam từ kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám” tập I (1973) tác giả Trần Văn Giàu Trong trình bày thất bại ý thức hệ phong kiến trƣớc vận động lịch sử, tác giả sách trích dẫn nhiều ý kiến Nguyễn Đức Đạt tác phẩm Nam Sơn tùng thoại Trong luận án tốt nghiệp ngành Hán Nôm Ngô Đức Thọ: “Nguyễn Đức Đạt nhà nho học giả nửa cuối kỷ XIX” (1975) , tác giả tìm hiểu thân thế, nghiệp Nguyễn Đức Đạt, quan điểm trị xã hội tác phẩm Nam Sơn tùng thoại Hơn nữa, tác giả đánh giá điểm tích cực hạn chế Nguyễn Đức Đạt Theo đó, Nguyễn Đức Đạt đƣợc giá trị mặt giáo dục đạo đức Nho giáo việc rèn luyện ngƣời, trau dồi kiến thức tình yêu thƣơng ngƣời Tuy nhiên; Nguyễn Đức Đạt lại cố gắng biện hộ cho hệ tƣ tƣởng đạo đức dần trở nên lỗi thời so với yêu cầu thời đại Ở mức độ định, công trình nghiên cứu đƣa đến nét khái quát đời nghiệp nhà Nho tiêu biểu cuối kỷ XIX Nguyễn Đức Đạt Trong số công trình bàn tƣ tƣởng giáo dục Nguyễn Đức Đạt thể tác phẩm Nam Sơn tùng thoại, thấy số công trình tiêu biểu sau: Trƣớc hết phải kể đến công trình Lịch sử tư tưởng Việt Nam (tập II) tác giả Lê Sỹ Thắng, Nhà xuất Khoa học xã hội, xuất năm 1997 Trong sách này, tác giả dành chƣơng “Nguyễn Đức Đạt tác phẩm Nam Sơn tùng thoại” để nghiên cứu Nguyễn Đức Đạt tác phẩm Ở chƣơng này, tác giả làm sáng tỏ kiện tiêu biểu đời, nghiệp, nội dung tác phẩm nhƣ: tƣ tƣởng giáo dục, nhân sinh quan tƣ tƣởng trị Trên sở đó, tác giả khẳng định giá trị tƣ tƣởng Nguyễn Đức Đạt tác phẩm Nam Sơn tùng thoại Luận văn tốt nghiệp Mai Vũ Dũng Tư tưởng đạo đức Nguyễn Đức Đạt tác phẩm Nam Sơn tùng thoại (2007) Viện Triết học Trong luận văn này, tác giả tìm hiểu tiểu sử, đời nghiệp Nguyễn Đức Đạt, phạm trù đạo đức mà Nguyễn Đức Đạt đề cập đến tác phẩm Đặc biệt, luận văn đƣợc giá trị hạn chế tƣ tƣởng đạo đức ông Về mặt tích cực, luận văn rõ tƣ tƣởng đạo đức Nguyễn Đức Đạt thể nhiều giá trị tích cực với nội dung xuyên suốt tƣ tƣởng là: Vua sáng, hiền, hiếu, nhân dân đƣợc no đủ Muốn vậy, theo Nguyễn Đức Đạt, phải lấy dân làm gốc lấy an dân mục đích cao nhất, lấy Đức trị để cảm hóa nhân dân Bên cạnh nội dung phạm trù: Trung, Hiếu, Phúc, Họa v.v Bên cạnh giá trị đó, tƣ tƣởng ông có hạn chế định: Những phạm trù Trung, Hiếu trung thành với quan niệm lỗi thời Điển hình nhƣ quan niệm Hiếu: cha mẹ chết phải việc chịu tang Về tƣ tƣởng giáo dục đạo đức, có tƣ tƣởng tiến nhƣng bản, nội dung giáo dục đạo đức ông nằm khuôn khổ hệ thống giáo dục Nho giáo, chƣa gắn giáo dục với thực tiễn, đặc biệt với biến động mang tính tính thời đại cuối kỷ XIX Bài viết Quan niệm Nguyễn Đức Đạt mối quan hệ đạo đức pháp luật tác phẩm Nam Sơn tùng thoại Mai Vũ Dũng đăng tạp chí Triết học số 6, tr 58 – 64, năm 2008 Tác giả tập trung phân tích mối quan hệ đạo đức pháp luật tác phẩm Nam sơn tùng thoại, tầm quan trọng đạo đức pháp luật việc trị nƣớc Với Nguyễn Đức Đạt, “đức” “nhân” phải bao hàm “pháp”, “pháp” bỏ nhƣng để trị nƣớc, đạo đức pháp luật phải lấy “lợi dân làm gốc”, từ trọng dân kính dân Đó thực giá trị tƣ tƣởng Nguyễn Đức Đạt Tuy nhiên, theo Mai Vũ Dũng, nhiều lý chủ quan khách quan nên tƣ tƣởng ông mối quan hệ đạo đức pháp luật điểm hạn chế nhƣ: Ông không bàn hạn chế pháp luật phong kiến với việc đất nƣớc bị đô hộ lúc nƣớc ta bị Pháp đô hộ; ông muốn đề cao Đức trị, Nhân nhƣng tƣ tƣởng cuối kỷ XIX không phù hợp Luận văn tốt nghiệp Dƣơng Tuấn Anh Tư tưởng giáo dục truyền thống qua tác phẩm Nam Sơn tùng thoại Nguyễn Đức Đạt (2002) Trƣờng Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Trong luận văn tác giả trình bày phân tích đƣợc nội dung tƣ tƣởng giáo dục Nguyễn Đức Đạt qua tác phẩm Nam Sơn tùng thoại, đƣợc giá trị hạn chế qua nghiên cứu tác phẩm Song, luận văn chƣa phân tích đầy đủ tiền đề dẫn đến hình thành tƣ tƣởng giáo dục ông, đồng thời chƣa ý nghĩa tƣ tƣởng giáo dục Nguyễn Đức Đạt việc xây dựng đổi giáo dục Việt Nam Nhƣ vậy, qua công trình nghiên cứu tiêu biểu trên, Nguyễn Đức Đạt tƣ tƣởng giáo dục tác phẩm Nam Sơn tùng thoại đƣợc nhà nghiên cứu nhiều quan tâm Tuy nhiên, hầu hết công trình dừng lại đánh giá chung tƣ tƣởng giáo dục ông giới thiệu khái quát tác phẩm Có thể khẳng định rằng, tƣ tƣởng giáo dục Nguyễn Đức Đạt tác phẩm Nam Sơn tùng thoại chƣa đƣợc nghiên cứu đầy đủ hệ thống Bởi vậy, theo chúng tôi, việc làm rõ tƣ tƣởng giáo dục Nguyễn Đức Đạt sở lý luận để xây dựng giải pháp đắn để đổi giáo dục toàn diện nƣớc nhà Đây lý để tác giả chọn vấn đề làm đề tài cho luận văn thạc sĩ triết học 3.Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Góp phần làm rõ tƣ tƣởng Nguyễn Đức Đạt giáo dục tác phẩm Nam Sơn tùng thoại Để thực đƣợc mục đích nghiên cứu, luận văn có nhiệm vụ: - Phân tích bối cảnh tiền đề cho đời tƣ tƣởng giáo dục Nguyễn Đức Đạt - Phân tích, làm rõ nội dung chủ yếu tƣ tƣởng giáo dục Nguyễn Đức Đạt tác phẩm Nam Sơn tùng thoại - Đánh giá giá trị hạn chế tƣ tƣởng giáo dục Nguyễn Đức Đạt - Chỉ ý nghĩa tƣ tƣởng giáo dục Nguyễn Đức Đạt tác phẩm Nam Sơn tùng thoại việc giáo dục đạo đức cho niên, học sinh Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu tƣ tƣởng giáo dục Nguyễn Đức Đạt thể tác phẩm Nam sơn tùng thoại Phạm vi nghiên cứu: Luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu tƣ tƣởng Nguyễn Đức Đạt giáo dục, cụ thể: tƣ tƣởng vai trò, mục đích, nội dung phƣơng pháp giáo dục tác phẩm Nam Sơn tùng thoại Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận: Đề tài đƣợc thực dựa nguyên lý chủ nghĩa Mác –Lênin; quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam giáo dục - đào tạo Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phƣơng pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, đồng thời sử dụng tổng hợp số phƣơng pháp nghiên cứu khoa học cụ thể nhƣ: phƣơng pháp logic lịch sử, phƣơng pháp văn học, phƣơng pháp phân tích tổng hợp v.v Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Luận văn góp phần làm rõ thêm nội dung chủ yếu tƣ tƣởng giáo dục Nguyễn Đức Đạt tác phẩm Nam Sơn tùng thoại nói riêng nghiên cứu tƣ tƣởng giáo dục Việt Nam nói chung Luận văn đƣợc dùng làm tài liệu tham khảo cho việc học tập, nghiên cứu tƣ tƣởng Nguyễn Đức Đạt giáo dục giáo dục Việt Nam thời phong kiến Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chƣơng, tiết DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Dƣơng Tuấn Anh “Tư tưởng giáo dục truyền thống qua tác phẩm Nam Sơn tùng thoại Nguyễn Đức Đạt” (2002), Luận văn thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Trƣờng Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Văn Ánh (2014), “Sơ khảo nghiệp trƣớc tác Nguyễn Đức Đạt”,Tạp chí Hán Nôm, (số 01), tr.14-29 Nguyễn Thanh Bình (2000), “Đôi điều suy nghĩ đối tƣợng nội dung giáo dục, giáo hóa Nho giáo”, Tạp chí Giáo dục lí luận, (số10), tr.50-54 Nguyễn Thanh Bình (2013), “Những nội dung chủ yếu tƣ tƣởng trị - xã hội Nho giáo”, Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, (số 6), tr 3-9 Phạm Thái Bình (2011), “Tầm quan trọng việc giáo dục giá trị đạo đức truyền thống xây dựng đạo đức cho hệ trẻ nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (số ~3), tr.13-140 Phạm Thị Kim Cƣơng (2007), Ảnh hưởng Nho giáo đến số lĩnh vực chủ yếu xã hội phong kiến Việt Nam triều Nguyễn nửa đầu kỷ XIX, Luận văn Thạc sĩ Triết học, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Tiến Cƣờng (1998), Sự phát triển giáo dục chế độ thi cử Việt Nam thời kiến, NXB Giáo dục, Hà Nội Hoàng Tăng Cƣờng (2006), Triết lý Nho giáo quan hệ cá nhân - xã hội, NxbChính trị quốc gia, Hà Nội Phạm Văn Chung (2013), “Tƣ tƣởng Nho giáo chất ngƣời”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, (số 03), tr.44-45 10 Phan Đại Doãn, chủ biên (2003), Một số vấn đề Nho giáo Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 11 Mai Vũ Dũng (2007), Tư tưởng đạo đức Nguyễn Đức Đạt tác phẩm Nam Sơn tùng thoại, Luận văn thạc sĩ triết học, Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam 12 Nguyễn Đức Đạt, Nam Sơn tùng thoại, Quyển 1, (Bản dịch), Thƣ viện Viện Triết học, TL 1084 13 Nguyễn Đức Đạt, Nam Sơn tùng thoại, Quyển 2, (Bản dịch), Thƣ viện Viện Triết học TL 1085 14 Nguyễn Đức Đạt, Cần kiệm vựng biên, sách chép tay, Thƣ viện Viện nghiên cứu Hán Nôm 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 John Dewey (2008), Dân chủ giáo dục, Ngƣời dịch Phạm Anh Tuấn, Nxb Tri thức, Hà Nội 17 Trần Bá Đệ (2008), Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến nay, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 18 Tần Tại Đồng, Lê Tịnh (2014), Giá trị đạo đức Nho giáo thời đại ngày nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Trần Văn Giàu (1973), Sự phát triển tư tưởng Việt Nam từ kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám, Tập 1, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 20 Phạm Minh Hạc, Chủ biên (2013), Bàn triết lý giáo dục Việt Nam, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội 21 Nguyễn Hùng Hậu (1998), “Một số suy nghĩ đặc điểm Nho giáo Việt Nam”, Tạp chí Triết học, (số 5), tr.39-42 22 Hồ Thu Hằng (2013), “Thực trạng giải pháp giáo dục phẩm chất đạo đức cho học sinh trƣờng Cao đẳng nghề Kiên Giang”, Tạp chí Giáo dục (số 4), tr 47-48 11 23 Cao Xuân Huy (1995), Tư tưởng phương Đông gợi điểm nhìn tham chiếu, Nxb Văn học, Hà Nội 24 Lê Thị Hƣơng (2012), “Tƣ tƣởng Nguyễn Trƣờng Tộ giáo dục”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, (số 5), tr.4-53 25 Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lê, Đinh Xuân Lâm đồng chủ biên (2007), Đại cương lịch sử Việt Nam, Tập (1858 – 1945), Nxb Giáo dục, Hà Nội 26 Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thời Nguyễn (1995), Những vấn đề văn hóa – xã hội thời Nguyễn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 27 Vũ Khiêu, Đào Duy Anh, Lê Sỹ Thắng chủ biên (1994), Nho giáo Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 28 Vũ Khiêu (1997), Nho giáo phát triển Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 29 Vũ Khiêu (2007), Nho giáo phát triển Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội 30 Lê Trung Khoa (2014), “Về giáo dục Nho giáo Việt Nam từ kỷ I đến kỷ XIX”, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, (số 2), tr.35-40 31 Lê Thị Lan (2002), Tư tưởng cải cách Việt Nam cuối kỷ XIX, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 32 Tạ Văn Lâm (2009), Sự độc tôn Nho giáo triều Nguyễn: Nguyên nhân ảnh hưởng đương thời nó.Luận văn Thạc sĩ Triết học, Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 33 Nguyễn Thế Long (1995), Nho học Việt Nam, giáo dục thi cử, Nxb Giáo dục,Hà Nội 34 Phan Huy Lê (2008), “Chúa Nguyễn vƣơng triều Nguyễn lịch sử Việt Nam từ kỷ XVI đến kỷ XIX”, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, (số 11), tr 3-7 35 Hồ Chí Minh (1990), Vấn đề giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 12 36 Nguyễn Thị Tuyết Mai (2005), Quan niệm Nho giáo người, giáo dục đào tạo người, Luận án tiến sĩ Triết học, Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 37 Nguyễn Thị Tuyết Mai (2009),Quan niệm Nho giáo người, giáo dục đào tạo người, NxbChính trị quốc gia, Hà Nội 38 Nguyễn Quang Ngọc (Chủ biên) (2005), Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 39 Nguyễn Thúy Nga (2013), “Giáo dục thi cử triều Tây Sơn”, Tạp chí Hán Nôm, (số4), tr.57-64 40 Nhiều tác giả (1992), Những vấn đề văn hóa – xã hội thời Nguyễn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 41 Nhiều tác giả (2000), Nam Đàn xưa nay, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 42 Nguyễn Thị Nga (2003), Quan niệm Nho giáo giáo dục người, NxbChính trị quốc gia, Hà Nội 43 Cung Thị Ngọc (2005), “Góp phần tìm hiểu tƣ tƣởng giáo dục Khổng Tử Luận ngữ”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (số 7), tr.51-54 44 Cao Thị Nguyệt (2012), Tư tưởng đạo đức Nho giáo Khổng - Mạnh vai trò việc giáo dục đạo đức người kinh tế thị trường Việt Nam Luận văn thạc sĩ Triết học, Trƣờng Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 45 Trần Văn Phúc, Nguyễn Kim Chuyên, Nguyễn Phúc Tài (2013), “Giáo dục đạo đức cho sinh viên – Những vấn đề cần quan tâm giai đoạn nay”, Tạp chí Giáo dục, (số 4), tr.45-46 46 Nguyễn Ngọc Quỳnh (2011), Hệ thống giáo dục khoa cử Nho giáo triều Nguyễn, Nxb Chính trị quốc gia -Sự thật, Hà Nội 47 Trƣơng Hữu Quýnh (chủ biên)(2006), Đại cương lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 13 48 Trần Đình Thảo (2009), “Mấy suy nghĩ vấn đề ngƣời Nho giáo”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (số 11), tr.25-29 49 Chƣơng Thâu (2007), Góp phấn tìm hiểu Nho giáo, nho sỹ, trí thức Việt Nam trước 1945, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội 50 Nguyễn Văn Tặng (2011), “Một số vấn đề tƣ tƣởng giáo dục ngƣời Nho giáo”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (số 11), tr.70-74 51 Lê Sỹ Thắng Chủ biên (1994), Nho giáo Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 52 Lê Sỹ Thắng (1997), Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Tập 2, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 53 Ngô Đức Thọ (1976), Nguyễn Đức Đạt nhà nho học giả nửa cuối kỷ XIX Luận án Tiến sĩ, Thƣ viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 54 Nguyễn Tài Thƣ (1985), “Xã hội phong kiến với phát triển ngƣời Việt Nam lịch sử”, Tạp chí Triết học, (số 4), tr.111-125 55 Nguyễn Khắc Thuần (2007), Đại cương lịch sử văn hoá Việt Nam, NxbGiáo dục, Hà Nội 56 Nguyễn Khánh Toàn, Đề cương lịch sử tư tưởng Việt Nam, Thƣ viện Viện Triết học TL 1037 57 Hoàng Thu Trang (2008), Tư tưởng Nho giáo giáo dục ý nghĩa việc phát triển giáo dục Việt Nam Luận văn thạc sĩ Triết học, Trƣờng Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 58 Nguyễn Hữu Vui Chủ biên (2002), Lịch sử triết học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 59 Viện Triết học (2002), Lịch sử tư tưởng Việt Nam – Văn tuyển, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 60 Nguyễn Xuân (2006), Những nhà giáo tiêu biểu lịch sử, Nxb Thanh Hóa, Thanh Hóa 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng giáo dục của nguyễn đức đạt trong tác phẩm “nam sơn tùng thoại , Tư tưởng giáo dục của nguyễn đức đạt trong tác phẩm “nam sơn tùng thoại , Tư tưởng giáo dục của nguyễn đức đạt trong tác phẩm “nam sơn tùng thoại , Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, Kết cấu của luận văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay