Tác động của chủ nghĩa dân tộc đối với liên minh châu âu từ năm 2004 đến nay

22 110 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 15:21

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ THỊ BÍCH PHƢƠNG TÁC ĐỘNG CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TỘC ĐỐI VỚI LIÊN MINH CHÂU ÂU TỪ NĂM 2004 ĐẾN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUAN HỆ QUỐC TẾ HÀ NỘI – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ THỊ BÍCH PHƢƠNG TÁC ĐỘNG CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TỘC ĐỐI VỚI LIÊN MINH CHÂU ÂU TỪ NĂM 2004 ĐẾN NAY Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế Mã số chuyên ngành: 60 31 02 06 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUAN HỆ QUỐC TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS PHẠM QUANG MINH HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình nghiên cứu thực luận văn, em nhận đƣợc hƣớng dẫn, động viên, giúp đỡ tận tình PGS.TS Phạm Quang Minh Em xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô Khoa Quốc tế học, trƣờng Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiệt tình giảng dạy cung cấp cho chúng em kiến thức hữu ích suốt thời gian học Cao học Đặc biệt, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, ngƣời thân, bạn bè trợ giúp, động viên to lớn mặt tinh thần nhƣ vật chất suốt thời gian qua Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016 Học viên Lê Thị Bích Phƣơng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 5 Phƣơng pháp nghiên cứu 6 Cấu trúc nội dung luận văn Ý nghĩa khoa học đóng góp Luận Văn CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC Ở CHÂU ÂU Error! Bookmark not defined 1.1 Khái quát Chủ nghĩa dân tộc Error! Bookmark not defined 1.1.1 CNDT – khái niệm trình hình thànhError! Bookmark not Bookmark not defined 1.1.2 Những mặt tích cực tiêu cực CNDTError! defined 1.1.3 CNDT tương quan với Chủ nghĩa khu vực; Chủ nghĩa toàn cầu Error! Bookmark not defined 1.2 Khái quát Liên minh Châu Âu – EU vấn đề CNDT Error! Bookmark not defined 1.2.1 CNDT Châu Âu từ kỷ XVII đến trước Chiến tranh giới II Error! Bookmark not defined 1.2.2 CNDT Châu Âu sau chiến tranh giới thứ hai đến trước 2004 Error! Bookmark not defined Tiểu kết Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TỘC ĐỐI VỚI LIÊN MINH CHÂU ÂU TỪ NĂM 2004 Error! Bookmark not defined 2.1 Khái quát bối cảnh Châu Âu từ 2004 đến nayError! Bookmark not defined 2.2 Những yếu tố làm lên CNDT Liên minh Châu Âu từ năm 2004 Error! Bookmark not defined 2.3 Đặc điểm CNDT số nƣớc châu Âu trình hội nhập vào Liên minh châu Âu Error! Bookmark not defined 2.4 Tác động tích cực Error! Bookmark not defined 2.4.1 Chính trị Error! Bookmark not defined 2.4.2 Kinh tế Error! Bookmark not defined 2.4.3 Văn hóa Error! Bookmark not defined 2.5 Tác động tiêu cực Error! Bookmark not defined 2.5.1 Chính trị: Ly khai bất ổn Error! Bookmark not defined 2.5.2 Kinh tế: Suy thoái phân rẽ Error! Bookmark not defined Tiểu kết Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: TRIỂN VỌNG CỦA MỐI QUAN HỆ NÀY VÀ BÀI HỌC CHO ĐÔNG NAM Á Error! Bookmark not defined 3.1 Triển vọng cho mối quan hệ Error! Bookmark not defined 3.2 Bài học cho Đông Nam Á xử lý mối quan hệ CNDT CNKV Error! Bookmark not defined Tiểu kết Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CNDT Chủ nghĩa dân tộc CNQT Chủ nghĩa quốc tế CNKV Chủ nghĩa khu vực EEC European Economic Community Cộng đồng kinh tế Châu Âu EFSF European Financial Stability Facility Quỹ bình ổn định tài châu Âu EU European Union Liên minh Châu Âu GDP Gross Domestic Products Tổng sản phẩm quốc nội MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hội nhập khu vực xu chi phối tình hình trị kinh tế giới kể từ sau chiến tranh lạnh kết thúc Sự đời liên minh khu vực mà Liên Minh Châu Âu (EU) biểu rõ nét toàn cầu hóa khu vực hóa Những thành công mà EU tổ chức khu vực khác nhƣ ASEAN dƣờng nhƣ dần củng cố niềm tin giới đại đồng lợi ích an ninh chung Nhƣng gần đây, biến động kinh tế, trị giới để lộ chủ nghĩa dân tộc (CNDT) nảy nòi phát triển EU khu vực khác Vậy đâu mối quan hệ Chủ nghĩa Quốc gia dân tộc Chủ nghĩa khu vực; để đảm bảo hài hòa lợi ích quốc gia lợi ích khu vực vấn đề mà không nhà học giả, trị gia mà nhà sách đứng đầu phủ quan tâm Một cách tổng quát, EU giải tốt thách thức CNDT trình liên kết khu vực vực dậy kinh tế khu vực giai đoạn khó khăn đầu kỷ XXI sau khủng hoảng kép Nhiều ý kiến cho EU suy yếu xu hƣớng cổ xúy CNDT cực đoan trỗi dậy; hình thái chúng gì, mức độ biểu gây thách thức tồn phát triển khối liên minh khu vực này? Ngƣợc lại, lần mở rộng năm 2013 nhƣ thành tựu cân kinh tế phải chứng tỏ EU với giá trị hấp dẫn với quốc gia khác trở thành mẫu hình phát triển hội nhập khu vực cho quốc gia khu vực khác Vậy đâu học kinh nghiệm quý cho trình hội nhập liên kết khu vực giới nói chung với Việt Nam nhƣ hội nhập khu vực Đông Nam Á nói riêng? Bài nghiên cứu sâu để giải vấn đề Lịch sử nghiên cứu vấn đề Ở nước - Trong sách “International Politics on the world stage” (Chính trị học giới bối cảnh quốc tế), sách đƣợc Tiến sĩ John T.Rourke, chủ nhiệm Thuật ngữ Chủ nghĩa dân tộc nghiên cứu đƣợc sử dụng để Chủ nghĩa Quốc gia dân tộc Việc so sánh nội hàm khái niệm đƣợc đề cập đến phần sau nghiên cứu khoa Chính trị học Đại học Connecticut biên soạn (tái lần thứ năm 2001 nhà xuất McGraw-Hill/Dushkin ấn hành) phân tích rõ ràng, sắc sảo, soi chiếu trị giới từ cấp độ hệ thống quốc tế, cấp độ quốc gia đến cấp độ cá nhân, ông cố gắng đối chiếu chiều hƣớng phát triển khác biệt trị giới vấn đề nhƣ cấu trúc thể chế, an ninh toàn cầu an ninh quốc gia, kinh tế quốc tế hai phƣơng diện cạnh tranh hợp tác, vấn đề bảo vệ thúc đẩy nhân quyền, phẩm giá ngƣời giá trị toàn cầu chung Về CNDT, sách dành phần riêng để đánh giá hai phƣơng hƣớng trị chủ thể quan hệ quốc tế thời kỳ đại, phƣơng hƣớng trị truyền thống lấy tảng CNDT, coi CNDT động lực phát triển; định hƣớng trị thứ hai quốc gia lựa chọn đƣờng phát triển đất nƣớc đƣợc dựa chủ nghĩa xuyên quốc gia, nhấn mạnh vào hợp tác liên kết quốc tế Cũng phần này, John T Rourke giới thiệu khái niệm dân tộc, quốc gia dân tộc CNDT, trình bày phát triển CNDT, mặt tích cực tiêu cực CNDT mang lại cho quốc gia nhƣ dự đoán vai trò CNDT tƣơng lai - Cuốn “Imagined Communities: reflections on the Origin and Spread of Nationalism” (Các cộng đồng đƣợc tƣởng tƣợng ra: ý nghĩ nguồn gốc lan truyền chủ nghĩa dân tộc) Benedict Anderson đƣa cách nhìn dân tộc chủ nghĩa dân tộc với tƣ cách “cộng đồng đƣợc tƣởng tƣợng ra” Ông vào phân tích nguồn gốc bành trƣớng Chủ nghĩa quốc gia/dân tộc khẳng định tác nhân chi phối đến lịch sử nhân loại giới cận đại Với mục đích ban đầu nghiên cứu phục vụ cho trị học, xã hội học nhƣng tác phẩm vƣợt qua mục tiêu ban đầu nắm giữ vai trò to lớn công nghiên cứu CNDT giới Cũng nhƣ John T Rourke, Benedict Anderson cho CNDT tính cố hữu mà sản phẩm phát triển ngƣời tạo vật văn hóa (cultural artifacts) mà ra, theo ông, CNDT có sẵn mà cộng đồng đƣợc tƣởng tƣợng Tác phẩm Anderson dấy lên tranh luận gay gắt cộng đồng tƣởng tƣợng, lòng yêu nƣớc, chủ nghĩa thực dân Đây thực sách cần có để xác định CNDT Học giả Hans Kohn từ kỷ XX có nghiên cứu nghiêm túc vấn đề CNDT biên soạn thành công “The idea of nationalism: a study in its origins and background” (Quan điểm CNDT: nghiên cứu nguồn gốc tảng CNDT) Trong sách Kohn trình bày cội nguồn CNDT, tác động CNDT giá trị truyền thống, cách mạng nhƣ phân tích lan tỏa mạnh mẽ toàn giới Cũng đồng ý CNDT tƣợng lịch sử đƣợc định vởi tƣ tƣởng trị nhƣ cấu trúc xã hội nơi mà đời, Hans Kohn kết luận CNDT mang hình thái khác quốc gia, khu vực khác Qua phân tích trình phát triển nghiên cứu so sánh dạng thức khác CNDT, Hans Kohn muốn dự đoán hình thái nhƣ tác động CNDT tƣơng lai Viết châu Âu, “Nền tảng văn minh phƣơng Tây” nhóm tác giả Mark Kishlansky, Patrick Geary Patricia O’ Brien công trình đáng ý Bằng ngòi bút chân xác, sách đƣa ngƣời đọc dọc hành trình phát triển châu Âu lục địa từ khứ đến Dù sách đƣợc dịch giả Lê Thành dịch sang tiếng việt, nhƣng trình bày diễn tiến lịch sử đồ sộ lục địa nên tác phẩm không tránh khỏi làm ngƣời đọc choáng ngợp trƣớc khối lƣợng kiến thức khổng lồ điều coi làm nên sắc Châu Âu nguồn gốc để xây dựng Chủ nghĩa khu vực cố kết dân tộc khác Châu lục Ở nước Thế giới đa chiều”, tài liệu chuyên khảo lý thuyết kinh nghiệm nghiên cứu khu vực học TSKH Lƣơng Văn Kế biên soạn đƣợc Nxb Thế giới, Hà Nội xuất năm 2007 Có thể coi sách tài liệu bắt buộc phải đọc cho muốn nghiên cứu nghiêm túc địa trị Tài liệu chuyên khảo cung cấp khái niệm quốc gia, dân tộc, sức mạnh tổng hợp quốc gia, sắc văn hóa, tiếp xúc văn hóa toàn cầu hóa… nhƣ cung cấp kinh nghiệm trình Hội nhập Châu Âu, đặc biệt xem xét Liên minh châu Âu giải hài hòa lợi ích quốc gia lợi ích khu vực nhƣ từ đƣa học xƣơng máu cho Việt Nam cho khu vực Đông Nam Á Ở Việt Nam chƣa có công trình nghiên cứu thực đề cập đến vấn đề Chủ nghĩa dân tộc châu Âu cách đầy đủ Trong công trình nghiên cứu tạp chí chuyên ngành Nghiên cứu Châu Âu, tạp chí Kinh tế trị giới, tạp chí Nghiên cứu lịch sử có nghiên cứu tiêu biểu nhƣng học giả chủ yếu vào mô tả trình hình thành dân tộc tiến trình hội nhập EU quốc gia châu Âu nhƣ “Từ Cộng đông Than-thép Châu Âu đến EU 27: Quá trình hợp Châu Âu nhìn từ lịch sử” PGS.TS Trần Thị Vinh, hay phân tích động thái xây dựng sách đối ngoại nƣớc EU nhƣ nghiên cứu “Cuộc ganh đua dành quyền chủ đạo an ninh châu Âu” học giả Trần Bá Khoa, vào nêu lý luận tảng xung đột hợp tác, chủ nghĩa khu vực nhƣ viết “Chủ nghĩa khu vực lịch sử” “Khái niệm sở xung đột quan hệ quốc tế” PGS Hoàng Khắc Nam bên cạnh số nghiên cứu chuyên sâu vấn đề dân tộc nhƣ “Hài hòa lợi ích dân tộc khu vực: Những kinh nghiệm hội nhập châu Âu cho Đông Á” đƣợc viết TSKH Lƣơng Văn Kế, “Vấn đề dân tộc phƣơng thức hình dung cộng đồng dân tộc chuyển biến giới ” PGS.TS Phạm Hồng Tung Tuy nhiên, nghiên cứu chƣa vào phân tích tác động CNDT lên tiến trình hội nhập châu Âu Việt Nam xuất số sách đƣợc nhà tƣ tƣởng Mark – xít viết CNDT Tiêu biểu có “Bàn chủ nghĩa quốc tế chủ nghĩa dân tộc” đƣợc viết Lƣu Thiếu Kỳ Từ góc nhìn giai cấp, tác phẩm thể quan điểm gay gắt Lƣu Thiếu Kỳ mà ông gọi “Chủ nghĩa dân tộc tư sản”, ông cho rằng, giai cấp tƣ sản cầm quyền lợi dụng chủ nghĩa dân tộc, hô hào đại diện dân tộc, hành động nhằm bảo vệ lợi ích dân tộc để lừa gạt nhân dân, lấy cớ để tiến hành bóc lột xâm chiếm dân tộc nhỏ yếu Ngƣợc lại, ông ủng hộ chủ nghĩa quốc tế vô sản, hệ tƣ tƣởng nhằm vào lợi ích quần chúng nhân dân nƣớc dân tộc giới, đấu tranh xã hội ngƣời bóc lột ngƣời Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích: Mục đích luận văn phân tích tác động đa chiều bao gồm tích cực tiêu cực phát triển Liên minh châu Âu từ năm 2004 đến nay, sở rút những học kinh nghiệm cho trình hội nhập ASEAN nói chung Việt Nam nói riêng Nhiệm vụ nghiên cứu: Làm rõ khái niệm chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa khu vực mối quan hệ chủ nghĩa dân tộc chủ nghĩa khu vực, đánh giá vai trò nhân tố quốc gia-dân tộc hội nhập giải vấn đề nội khối EU Châu Âu từ năm 2004 Phân tích tác động tích cực tiêu cực yếu tố dân tộc trình hội nhập EU từ 2004 liên minh tiến hành lần mở rộng lớn Đánh giá mối quan hệ chủ nghĩa dân tộc chủ nghĩa khu vực, rút số học kinh nghiệm giải hài hòa lợi ích dân tộc lợi ích khu vực trình hội nhập liên kết khu vực khu vực Đông Nam Á nói chung Việt Nam nói riêng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng: Tác động yếu tố chủ nghĩa dân tộc trình phát triển hội nhập EU Phạm vi: Bài nghiên cứu trọng khoảng thời gian từ năm 2004 đến nay, thời điểm Châu Âu diễn lần mở rộng lớn tổ chức khu vực Liên minh Châu Âu phía Đông Đây đƣợc coi bƣớc tiến táo bạo để làm mạnh mẽ sức mạnh trị kinh tế EU trƣờng quốc tế mà thể ý chí tâm thực mục tiêu thống Châu Âu xây dựng sắc châu Âu cộng đồng chung phát triển bền vững Tuy nhiên, thực tế chênh lệch trình độ phát triển hai miền Đông Tây Châu Âu nhƣ biến động tiêu cực kinh tế giới sau Khủng hoảng tài giới 2008 khủng hoảng nợ công, Châu Âu chìm vào vấn nạn suy thoái kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng nguy tan rã liên minh khu vực cận kề CNDT trỗi dậy rõ ràng kể từ thời điểm liên minh khu vực thành lập 5 Phƣơng pháp nghiên cứu Để giải đƣợc nhiệm vụ mục đích nghiên cứu đặt ra, ngƣời viết vận dụng phƣơng pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế, đặc biệt phƣơng pháp liên ngành khu vực học, lý thuyết hội nhập khu vực quốc tế, hỏi ý kiến chuyên gia; dựa kiến thức ngành dân tộc học trị học Cấu trúc nội dung luận văn Nội dung Luận văn đƣợc chia làm chƣơng với bố cục nội dung nhƣ sau: CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC Ở CHÂU ÂU cung cấp kiến thức tổng quát khái niệm, yếu tố tác động mặt tích cực, tiêu cực CNDT đƣợc xem xét qua thời kỳ lịch sử; tạo tảng cho phân tích trƣờng hợp hội nhập khu vực EU CHƢƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TỘC ĐỐI VỚI LIÊN MINH CHÂU ÂU TỪ NĂM 2004 có nội dung trình bày bối cảnh vấn đề thực tế EU đối mặt từ 2004 đến nay, trả lời cho câu hỏi biến động ảnh hƣởng nhƣ đến CNDT nƣớc khu vực, phản ứng quốc gia ảnh hƣởng tích cực tiêu cực mà CNDT mang đến cho tiến trình hội nhập toàn khối CHƢƠNG 3: TRIỂN VỌNG CỦA MỐI QUAN HỆ NÀY VÀ BÀI HỌC CHO ĐÔNG NAM Á có tham vọng kịch tƣơng lai CNDT Châu Âu, phân tích điểm tƣơng đồng hai tổ chức khu vực từ rút học kinh nghiệm cho trình hội nhập khu vực Đông Nam Á Ý nghĩa khoa học đóng góp Luận Văn Ý nghĩa khoa học luận văn: - Về lý luận: qua tổng hợp phân tích Chủ nghĩa dân tộc, tƣơng quan chủ nghĩa dân tộc chủ nghĩa khu vực, tác giả hi vọng cung cấp nhìn khách quan chất Chủ Nghĩa dân tộc tác động đến tồn vong phát triển quốc gia - Về thực tiễn: khu vực Liên minh Châu Âu EU hình mẫu phát triển cho nhiều tổ chức khu vực giới nhờ thành tựu kinh tế xã hội giá trị hài hòa mà đạt Nghiên cứu phản ứng EU trƣớc biến động giới mà đặc biệt giải mối quan hệ chủ nghĩa dân tộc chủ nghĩa khu vực đem đến học hữu ích cho Việt Nam riêng khu vực Đông Nam Á nói chung DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt BBC (2008), “NATO: Những bất đồng vấn đề Afganixtan”, Tài liệu tham khảo đặc biệt TTXVN, Số 20-2-2008, tr 15-20 Đỗ Thanh Bình Phạm Anh (2008), “Từ Hiến pháp chung đến Hiệp ƣớc Lisbon trình tiến tới Liên minh Châu Âu thống nhất, đại động kỷ XXI”, Tạp chí nghiên cứu Châu Âu, (89), tr 40-47 Caro, C./ Quỹ nghiên cứu Konral Andenauer (2010), “Pháp Đức quan hệ với Trung Quốc”, Tài liệu tham khảo đặc biệt TTXVN, Số 24-22010, tr 16-18/ Viện quan hệ Quốc tế Pháp Nguyễn Mạnh Cƣờng (2001), Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia Bùi Hải Đăng (2010), “Cơ sở lịch sử văn hóa Bản sắc Châu Âu”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, (120), tr 59-68 Nguyễn Nhƣ Đến (2009), “Vài nét sách nông nghiệp chung Liên minh Châu Âu”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, (103), tr.54-57 Ngô Hồng Điệp (2006), “Điểm tƣơng đồng dị biệt ASEAN EU: Những thách thức bối cảnh toàn cầu hóa”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, (71), tr 19-24 Đặng Minh Đức (2012), “Xây dựng Nghị viện khu vực ASEAN: kinh nghiệm từ Nghị viện Châu Âu”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, (136), tr 17-27 Đại sứ quán Hoa Kỳ Việt Nam (2003), Chủ nghĩa quốc tế Mỹ, Tạp chí điện tử Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, (8) 10 Les Echos (2010), “Beclin-Aten, họ ghét đến thế?”, Tài liệu tham khảo đặc biệt TTXVN, Số 3-4-2010, tr.20-24/ tờ Les Echos 24/3/2010 11 Edmund S Phelps (2008), “Châu Âu sụp đổ”, Tài liệu tham khảo đặc biệt TXVN, Số 27/2/2008, tr 16-24/ Tạp chí Politique Internationale” – số 116/2007 12 Francois-Poncet, J (2010), “Chính sách Liên minh Châu Âu Trung Đông”, Tài liệu tham khảo đặc biệt TTXVN, Số 9-4-2010, tr 5-10 13 Gandolfi, G./ Sera, C della (2008), “Điều thần kỳ Tây Ban Nha kết thúc”, Tài liệu tham khảo đặc biệt TTXVN , Số 15-10-2008, tr.21-24 14 Nguyễn An Hà (2009), “Chính sách nhập cƣ Liên minh Châu Âu số nƣớc thành viên Đông Âu”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, (102), tr 14-23 15 Harris, J (2006), “Tồn hay không tồn tại: Trật tự giới dân tộc toàn cầu hóa” – To be or not to be: the nation-centric world order under globalization”, Tài liệu phục vụ nghiên cứu, TN 2006 – 85&86, Viện thông tin Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.1-14 16 Trịnh Thị Hiền (2012), “Hệ thống trị vai trò phủ điều chỉnh sách kinh tế - xã hội CHLB Đức sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, (136), tr 10-15 17 Trần Hiệp Đinh Thanh Tú (2006), “Sự biến đổi địa-chính trị Liên minh Châu Âu tác động đến quan hệ EU-Mỹ sau chiến tranh lạnh”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, (74), tr 3-8 18 Hill, C /Ban nghiên cứu Chính trị vấn đề quốc tế, Đại học Cambridge (2010), “Anh: Những lựa chọn khó khăn sách đối ngoại”, Tài liệu tham khảo đặc biệt TTXVN, Số 28-4-2010, tr.19-23 19 Đỗ Hồng Huyền (2010), “Sự mở rộng NATO tác động nó”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, (117), 62-69 20 Trần Thị Thanh Huyền (2009), “Những ƣu tiên sách cung cấp ODA EU số nƣớc thành viên”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, (106), tr.38-50 21 Hồ Thanh Hƣơng (2001), “Ngân hàng trung ƣơng Châu Âu khó khăn trình hoạt động, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu”, (37), tr 1721 22 M.V I-ô-rơ-đan (1985), Chủ nghĩa quốc tế chống chủ nghĩa dân tộc, NXB Thông tin lý luận, Hà Nội 10 23 Kishlansky, M., Geary, P O’ Brien, P./ Ngƣời dịch Lê Thành (2005), Nền tảng văn minh phương Tây, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội 24 Lƣơng Văn Kế (2006), “Hài hòa lợi ích dân tộc khu vực: Những kinh nghiệm hội nhập Châu Âu cho Đông Á”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, (75), tr 3-16 25 Lƣơng Văn Kế (2007), Thế giới đa chiều, NXB Thế giới, Hà Nội 26 Lƣơng Văn Kế (2008), “Quá trình đời mở rộng Liên minh Châu Âu (EU) nhìn từ góc độ liên văn hóa”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, (94), tr 11-20 27 Trần Bá Khoa (2006), “Cuộc ganh đua dành quyền chủ đạo an ninh Châu Âu”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, (68), tr.3-10 28 Ma-ri-dôn, T (1996), Sự đảo lộn giới địa trị kỷ XXI/ Dịch Lê Xuân Tiềm, Nguyễn Văn Hiến Phạm Thành, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Hoàng Khắc Nam (2006), “Khái niệm sở xung đột quan hệ quốc tế, Tạp chí nghiên cứu Châu Âu”, (68), tr 11-21 30 Newsweek (2009), “Vị cƣờng quốc Anh sụt giảm khủng hoảng kinh tế, Tài liệu tham khảo đặc biệt TTXVN, Số 26-9-1009, tr 8-14 31 Newsweek (2009), Tình trạng thất vọng kinh tế Đông Âu, Tài liệu tham khảo đặc biệt TTXVN số 24/4/2009 32 Nguyễn Nhâm (2011), “NATO đâu?”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, (124), tr 33-42 33 Vũ Dƣơng Ninh (2005), Lịch sử quan hệ quốc tế, NXB Giáo dục, Hà Nội 34 Lê Thị Kim Oanh (2011) “Những vấn đề xã hội bật Liên minh Châu Âu năm 2011 học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, (136), tr.57 – 67 35 Nguyễn Hồng Quân (2008), “Nƣớc Pháp nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng Châu Âu luân phiên 2008”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, (93), tr.3-8 11 36 Nguyễn Thị Quế Nguyễn Minh Thảo (2009), “Chính sách đối ngoại Pháp dƣới thời tổng thống Nicolas Sarkozy”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, (104), tr 67-74 37 Hồ Sĩ Quý (2008), “Giá trị Châu Âu: Những gợi ý cho phát triển”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, 12 (99), tr 38-44 38 Rommel, M (1998) “35 years of the Elyse Treaty – perspectives for FrancoGermen Cooperation”, Tạp chí Nước Đức, 1, tr.3 39 Thời báo hoàn cầu (2009), “Thế giới bƣớc vào kỷ nguyên Đa nguyên – đa cực”, Tài liệu tham khảo đặc biệt TTXVN, Số 9-2-2009, tr.17-19 40 Nguyễn Văn Thanh (2005), Nhận diện chủ nghĩa tự mới, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 41 Nguyễn Quang Thuấn (2008), “Mô hình liên kết Liên minh Châu Âu – Một số nhận xét, so sánh với việc xây dựng Cộng đồng ASEAN nay”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, 11 (98), tr 3-13 42 Trần Xuân Trƣờng (1981), Chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa quốc tế vô sản, NXB Sự thật 43 TTXVN (2008), “Châu Âu bối cảnh toàn cầu hóa”, Tài liệu tham khảo đặc biệt TTXVN, Số12-6-2008, tr.16-24, 44 TTXVN (2008), “Mỹ có phải mối đe dọa Châu Âu không?”, Tài liệu tham khảo đặc biệt TTXVN theo Báo Le Monde Diplomatique, Số 1-62008, tr.14-22 45 TTXVN (2008), “Quan hệ EU - Ấn độ”, Tài liệu tham khảo đặc biệt TTXVN theo tạp chí “Chính trị quốc tế”/ Trung Quốc, Số 14-2-2008, tr.15-28 46 TTXVN (2008), “Những quan điểm Mỹ NATO”, Tài liệu tham khảo đặc biệt TTXVN theo báo Politique Étrangère, Số 22-6-2008, tr.15-26 47 Phạm Hồng Tung (2006), Vấn đề dân tộc phương thức hình dung cộng đồng dân tộc chuyển biến giới/ Trong “Một chặng đƣờng nghiên cứu lịch sử 2001-2006, NXB Thế giới, Hà Nội, tr.832-851 48 Đinh Công Tuấn (2011), “Một số vấn đề trị bật Liên minh châu Âu (EU) giai đoạn 2000-2010”, Tạp chí nghiên cứu Châu Âu, (126) 12 49 Viotti, Paul R Kauppi, Mark V (2003), Lý luận quan hệ quốc tế, NXB Lao động, Hà Nội 50 Trần Thị Vinh (2011), “Từ Cộng đông Than-thép Châu Âu đến EU 27: Quá trình hợp Châu Âu nhìn từ lịch sử”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, (129), tr 43-57 51 Nguyễn Quang Thuấn, Bùi Nhật Quang (2011) “Mô hình phát triển xã hội số nƣớc phát triển châu Âu: kinh nghiệm ý nghĩa Việt Nam”, NXB Khoa học Xã hội 52 TS Lê Thị Thùy Vân (2012), “Đồng Euro: Biến động khứ, triển vọng tƣơng lai”, Tạp chí Tài chính, Tài liệu tiếng Anh 53 All in one – Social Science, “The rise of Nationalism in Europe”, 54 European Union (2010) “Enlargement of the European Union Factsheet” European Union 55 Greenfeld, L (1992), Nationalism: five roads to modernity, NXB Harvard University, Harvard 56 Griffths, S I (1993), Nationalism and ethnic conflict: Threats to European security, NXB Oxford University, Oxford 57 Kohn, H (2005), The idea of nationalism: a study in its origins and background, NXB transaction publishers, New Brunswick 58 Kohn, H (1995), Nationalism: Its meaning and history, NXB D Van Nostrand Company, Princeton 59 Rourke, J T (2001), International politics on the world stage, H: McGrawHill/Dushkin 60 Stefan Auer (2004) Liberal Nationalism in Central Europe, RoutledgeCurzon, London 61 Smith, Anthony D.S (1979), Nationalism in the twentieth century, NXB Australian national university press, Canberra 13 Tài liệu từ website 62 Andreas Wimmer (2013) “Waves of War: Nationalism, State Formation, and Ethnic Exclusion in the Modern World” http://www.foreignaffairs.com/articles/139748/andreas-wimmer/waves-ofwar-nationalism-state-formation-and-ethnic-exclusion-in 63 Charles Kupchan “As nationalism ries, will the European Union fall?” http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2010/08/27/AR2010082702138.html 8/2010 64 Lloyd S Kramer (2012) “Nationalism in Europe and America: Politics, Cultures, and Identities Since 1775” http://www.foreignaffairs.com/articles/136906/lloyd-s-kramer/nationalismin-europe-and-america-politics-cultures-and-identiti 65 Newman, A., “Austerity and the end of the European Model” http://www.foreignaffairs.com/articles/137611/abraham-newman/austerityand-the-end-of-the-european-model?cid=nlcthis_week_on_foreignaffairs_co-050312-austerity_and_the_end_of_the_e_3050312 66 Phạm Huy Châu, “Về Khái niệm dân tộc Chủ nghĩa dân tộc”, http://diendankienthuc.net/diendan/triet-hoc-phuong-dong/22874-ve-khainiem-dan-toc-va-chu-nghia-dan-toc.html 67 Đình Ngân “Chủ nghĩa dân tộc không đƣợc ngủ yên” http://www.tinbiendong.com/nd5/detail/bai-phan-tich/chu-nghia-dan-tockhong-duoc-ngu-yen/2724.009.html 68 Đại hội đồng lần thứ 31 – Hội đồng liên nghị viện Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á, “Từ AIPO đến AIPA”, http://aipa31.na.gov.vn/detail.asp?action=view&id=Mjc2&catid=MjMw&ma xid=MjIy 69 Đức Tâm, “Châu Âu bầu nghị viện lúc phe dân túy dân tộc chủ nghĩa trỗi dậy mạnh”,http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20140525-chau-au-baunghi-vien-trong-luc-phe-dan-tuy-va-dan-toc-chu-nghia-troi-day-manh 14 70 John Wight “European nationalism enjoying good times” http://rt.com/opedge/europe-nationalism-political-influence-604/ 4/2014 71 Nhƣ Huy dịch phần Dẫn Luận Imagined community, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism Benedict Anderson, London New York/ http://huybeo.blogspot.com/2011/06/benedith-anderson-quoc-giadan- toc-la-gi.html 72 Muller, J Z., “Ta chúng – sức mạnh trƣờng tồn chủ nghĩa dân tộc” http://www.tapchitalawas.org/pdf/talawas_tapchi_muathu09_JerryMuller.pdf 73 Minh Nguyệt, “Đức khủng hoảng nợ công Châu Âu” http://www.baomoi.com/Duc-va-cuoc-khung-hoang-no-cong-chauAu/119/6993709.epi 74 Nouriel R (2014) “Economic insecurity and the rise of nationalism” http://www.theguardian.com/business/economicsblog/2014/jun/02/economic-insecurity-nationalism-on-the-rise-globalisationnouriel-roubini 2/6/2014 75 Orwell, G., “Ghi chủ nghĩa dân tộc” http://www.foreignaffairs.com/articles/54020/dominique-moisi/the-troublewith-france 76 Trƣờng Nhƣợc Thủy ,Đạo sống Việt/Tủ sách Việt thƣờng www.tusachvietthuong.org/pdf/Chu_Nghia_Yeu_Nuoc_Va_Chu_Nghia_Da n_Toc-081122.pdf 77 http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/201112/Khung-hoang-no-cong-oeurozone-de-doa-cac-thi-truong-moi-noi-2117065/ 78 Hải Yến, http://tamnhin.net/Quoc-te/20635/Duc-bat-dau-ganh-chiu-hau-quacua-cuoc-khung-hoang-no-chau-Au-.html 79 Hans K “Nationalism” http://www.britannica.com/EBchecked/topic/405644/nationalism 2/2014 80 Đặng Thị Vân Chi, http://chuyencuachi.blogspot.com/2012/03/tu-gioi-thieuen-cac-nhom-toc-guoi-va.html 15 81 Gaffin, http://gafin.vn/20111006082059833p0c63/Anh-se-khong-gia-nhapeurozone-duoi-thoi-Thu-tuong-Cameron-.htm 82 Quang Hƣng, Thùy Vân, http://vov.vn/Home/Tuong-lai-cua-Hy-Lap-vachau-Au-mac-ket-o-Slovakia/201110/188460.vov 83 Sunysuffolk “Nationalism” http://www2.sunysuffolk.edu/westn/nationalism.html 84 Timothy G A “2014 is not 1914, but Europe isgetting increasingly angry and nationalist” http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/18/europe-angrynationalist-eu-elections 11/2014 85 VTV Online “Xu hƣớng dân tộc chủ nghĩa gia tăng Châu Âu” http://vtv.vn/Thoi-su-quoc-te/Xu-huong-dan-toc-chu-nghia-gia-tang-taichau-Au/117588.vtv Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015 Giảng viên hƣớng dẫn PGS TS PHẠM QUANG MINH 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của chủ nghĩa dân tộc đối với liên minh châu âu từ năm 2004 đến nay , Tác động của chủ nghĩa dân tộc đối với liên minh châu âu từ năm 2004 đến nay , Tác động của chủ nghĩa dân tộc đối với liên minh châu âu từ năm 2004 đến nay , Lịch sử nghiên cứu vấn đề, Ý nghĩa khoa học và những đóng góp của Luận Văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay