TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Shop.ONE

92 525 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 03:56

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Shop.ONE TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE MỤC LỤC TỔNG THỂ ỨNG DỤNG A ĐĂNG KÝ/ĐĂNG NHẬP Đăng ký tài khoản Đăng nhập tài khoản B THAY ĐỔI MẬT KHẨU VÀ QUÊN MẬT KHẨU 1.Thay đổi mật 2.Quên mật 10 C NẠP TIỀN TRẢ CƯỚC PHÍ VÀ THANH TOÁN CƯỚC SỬ DỤNG 11 1.Nạp tiền trả cước phí 11 2.Thanh toán cước sử dụng 13 D HỆ THỐNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 14 KHÁCH HÀNG 14 1.1 Tạo danh sách nhóm khách hàng 14 1.2 Thêm khách hàng 15 1.3 Tìm kiếm khách hàng 17 GỬI SMS 17 2.1 Chọn tập khách hàng nhận tin .17 2.2 Thống kê tin gửi 21 E NẠP TIỀN 24 Trả phí thuê bao 24 Lịch sử giao dịch 27 F CẤU HÌNH 28 Thông tin chung 28 THIẾT LẬP SĐT/ BRANDNAME GỬI - NHẬN TIN 29 Quản lý mẫu 31 Page of 92 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE Tài khoản 31 Chi nhánh .32 Lấy mã xác thực 33 Kết xuất liệu 35 Lịch sử thêm KH 38 G HỆ THỐNG BÁN HÀNG 39 I THIẾT LẬP 39 Danh sách kho 39 Nhóm sản phẩm 41 Sản phẩm 44 Thiết lập tem sản phẩm 47 In tem sản phẩm 48 Thiết lập máy in 50 Thông tin hóa đơn 50 Thiết lập chung 51 Quản lý tài khoản 54 10 Phân quyền tài khoản 56 II TỔNG QUAN 61 Mục đích: Cho phép người sử dụng nhìn thấy tổng quan doanh thu cửa hàng 61 III BÁN HÀNG 62 IV KHO HÀNG 63 Nhập mua 63 Điều chuyển hàng hóa 65 Nhập trả hàng 67 Xuất trả hàng 68 Kiểm kê 69 Page of 92 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE V TIỀN 70 Thu chi 70 Kết ca 71 Lịch sử kết ca 74 Điều chỉnh tiền két 74 VI ĐỐI TÁC 75 Nhóm khách hàng 75 Khách hàng 77 VII BÁO CÁO 81 Báo cáo bán hàng theo hóa đơn 81 Báo cáo bán hàng theo nhân viên 83 Báo cáo bán hàng theo sản phẩm 83 Báo cáo nhập kho 84 Báo cáo xuất kho 85 Báo cáo nhập xuất tồn 86 Báo cáo tồn kho 87 Báo cáo lợi nhuận theo sản phẩm 88 Báo cáo lợi nhuận theo hóa đơn 89 10 Báo cáo công nợ khách hàng 90 Page of 92 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE TỔNG THỂ ỨNG DỤNG Hai phân hệ dịch vụ Shop.ONE: Hệ thống chăm sóc khách hàng bán hàng A ĐĂNG KÝ/ĐĂNG NHẬP Đăng ký tài khoản Khách hàng chưa có tài khoản vào trang shopone.com.vn để đăng ký B1: Chọn Đăng ký B2: Chọn dịch vụ theo ý muốn Có lựa chọn: o Shop.ONE tiêu chuẩn: Dành cho loại hình cửa hàng có nhu cầu quản lý bán hàng nhắn tin chăm sóc khách hàng o Shop.ONE Lite: Chỉ dành để nhắn tin chăm sóc khách hàng Page of 92 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE B3: Điền đầy đủ thông tin vào bảng Lưu ý: o Mục Tên viết tắt tên viết tắt cửa hàng (Do khách hàng tự quy định đăng ký tài khoản) Đăng nhập vào phân hệ bán hàng tài khoản admin, bắt buộc phải nhập tên viết tắt cửa hàng o Ký hiệu , nghĩa thông tin bắt buộc nhập vào Page of 92 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE B4: Chọn nút Đăng ký Đăng ký thành công hiển thị bảng thông báo gửi mật số điện thoại vừa đăng ký Đăng nhập tài khoản B1: Vào trang Shopone.com.vn đăng nhập B2: Lựa chọn để đăng nhập vào Có lựa chọn: Lựa chọn 1: Quản lý CSKH Lựa chọn 2: Bán hàng ( phải nhập tên viết tắt cửa hàng) Page of 92 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE B3: Nếu tài khoản admin bước phải nhập tên viết tắt cửa hàng Ngược lại, tài khoản admin không cần nhập B4: Nhập tên mật đăng nhập Chọn nút Đăng nhập Đăng nhập thành công hình tổng quan hiển thị Page of 92 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE B THAY ĐỔI MẬT KHẨU VÀ QUÊN MẬT KHẨU 1.Thay đổi mật B1: Vào trang Shopone.com.vn B2: Tại bảng đăng nhập chọn Đổi mật B3: Tại hình thay đổi mật khẩu, nhập mật cũ, mật nhập mã bảo vệ Page of 92 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE B4: Chọn nút Cập nhật 2.Quên mật Soạn tin nhắn MK gửi 6000 Hệ thống gửi mật số điện thoại đăng ký tài khoản Page 10 of 92 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE B2: Chọn Thêm => Tại bảng thêm Khách hàng nhập đầy đủ thông tin KH: số điện thoại, tên,… B3: Sau nhập xong chọn Thêm mới, hình xuất bảng thông báo thêm KH thành công Page 78 of 92 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE Cách 2: Nếu thêm KH với số lượng nhiều thêm file excel B1: Vào Đối tác => Chọn Khách hàng B2: Chọn Import Excel B3: Download file mẫu, nhập đầy đủ thông tin Khách hàng theo hướng dẫn file B4: Chọn file import B3 để import danh sách khách hàng vào phần mềm Page 79 of 92 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE 2.2 Tìm kiếm Chức giúp bạn tìm kiếm Khách hàng nhanh B1: Vào Đối tác => Chọn Khách hàng B2: Nhập Tên, số điện thoại => Tìm kiếm B3: Vào ô tác vụ để sửa xóa Khách hàng Chọn xuất file excel muốn xuất file excel Page 80 of 92 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE VII BÁO CÁO Báo cáo bán hàng theo hóa đơn Giúp thống kê doanh thu hóa đơn theo ngày, theo loại nhân viên theo khách hàng B1: Chọn mục Báo cáo => Chọn tiếp Báo cáo theo hóa đơn B2: Chọn loại nhân viên => Chọn tiếp nút Xem B3: Hiển thị kết tương ứng Page 81 of 92 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE B4: Chọn nút Xem để xem chi tiết hóa đơn Page 82 of 92 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE Báo cáo bán hàng theo nhân viên Thống kê doanh thu bán hàng theo nhân viên B1: Chọn mục Báo cáo B2: Chọn tiếp Báo cáo bán hàng theo nhân viên B3: Chọn loại nhân viên thời gian cụ thể mà nhân viên bán hàng B4: Chọn nút Xem Báo cáo bán hàng theo sản phẩm Giúp thống kê doanh thu theo sản phẩm, theo nhóm hàng Cho biết thông tin: Đơn vị tính, số lượng bán, số lượng tồn, tổng chiết khấu mặt hàng, tổng chiết khấu hóa đơn, tổng tiền bán sản phẩm B1: Chọn mục Báo cáo B2: Chọn tiếp Báo cáo bán hàng theo sản phẩm Page 83 of 92 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE B3: Chọn khoảng thời gian từ ngày, đến ngày Nhập tên/mã sản phẩm Tiếp theo chọn nhóm sản phẩm B4: Chọn nút Xem Báo cáo nhập kho Giúp thống kê sản phẩm nhập vào kho B1: Chọn báo cáo => Chọn báo cáo Nhập kho Page 84 of 92 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE B2: Tại bảng Báo cáo nhập kho, nhập tên sản phẩm, Chọn Kho, nhóm sản phẩm muốn tìm kiếm B3: Chọn nút Xem xuất Excel để lưu lại Báo cáo xuất kho Giúp thống kê sản phẩm xuất theo kho, loại hình xuất kho, nhóm sản phẩm, chứng từ, mã/tên sản phẩm, loại hình xuất kho Có loại hình xuất kho sau: o Xuất điều chuyển o Xuất bán o Xuất bán sỉ o Xuất trả hàng o Xuất điều chỉnh B1: Chọn báo cáo Chọn tiếp báo cáo xuất kho Page 85 of 92 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE B2: Nhập thông tin tương ứng Chọn nút Xem Báo cáo nhập xuất tồn Giúp thống kê số lượng tồn đầu kỳ cuối kỳ kho giai đoạn B1: Chọn mục Báo cáo Chọn tiếp Báo cáo nhập xuất tồn B2: Nhập thông tin từ ngày, đến ngày mã/tên sản phẩm, nhóm sản phẩm, chọn kho B3: Check/không check phát sinh kì Có trường hợp: TH1: Nếu có check xem sản phẩm có phát sinh kì Thì kết hiển thị sản phẩm có phát sinh tăng/phát sinh giảm Page 86 of 92 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE TH2: Nếu không check sản phẩm phát sinh kì Thì kết hiển thị tất sản phẩm nhập/xuất kho B4: Chọn nút Xem Kết hiển thị sau: Báo cáo tồn kho Giúp thống kê số lượng sản phẩm lại kho Ngoài ra, thống kê theo nhóm sản phẩm kho cụ thể B1: Chọn mục báo cáo Chọn tiếp báo cáo tồn kho Page 87 of 92 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE B2: Nhập mã/tên sản phẩm Chọn nhóm sản phẩm, kho B3: Chọn nút Xem Kết hiển thị sau: Báo cáo lợi nhuận theo sản phẩm Giúp thống kê lợi nhuận thu sản phẩm B1: Chọn mục báo cáo Chọn tiếp Báo cáo lợi nhuận theo sản phẩm Page 88 of 92 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE B2: Chọn thời gian từ ngày, đến ngày Chọn nhóm sản phẩm B3: Chọn nút Xem Kết hiển thị sau: Báo cáo lợi nhuận theo hóa đơn Giúp thống kê lợi nhuận thu hóa đơn B1: Chọn Báo cáo -> Chọn Báo cáo lợi nhuận theo hóa đơn Page 89 of 92 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE B2: Chọn thời gian từ ngày, đến ngày Nhập mã/tên khách hàng Chọn loại nhân viên B3: Chọn nút Xem Kết hiển thị sau: 10 Báo cáo công nợ khách hàng Giúp thông kê chi tiết công nợ khách hàng Chọn phương thức toán dư nợ theo cách: Cách 1: Tự động toán theo hóa đơn từ cũ đến Thực theo thứ tự toán hóa đơn cũ trước, toán xong hóa đơn mới toán B1: Chọn Báo cáo Chọn tiếp Báo cáo công nợ khách hàng B2: Nhập tên/số điện thoại khách hàng Chọn nút Xem Page 90 of 92 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE Kết tổng quan công nợ khách hàng hiển thị sau: B3: Chọn để xem chi tiết công nợ cho khách hàng B4: Chọn chứng từ khách hàng muốn toán Chọn tiếp nút Xem B5: Nhập Số tiền toán -> Chọn Thanh toán B6: Chọn tiếp Lưu Page 91 of 92 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Shop.ONE Cách 2: Thực toán theo hóa đơn B1: Check chọn Thanh toán theo số hóa đơn B2: Nhập số tiền khách hàng toán B3: Chọn nút Lưu Page 92 of 92
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Shop.ONE, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Shop.ONE, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Shop.ONE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay