Tổ chức bộ máy lưu trữ hiện đại trong thư viện

62 119 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2016, 11:42

Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni TRNG CAO NG NGH VN LANG H NI KHOA TH VIN_QUN Lí THIT B TRNG HC BO CO THC TP TT NGHIP ti: T CHC B MY LU TR HIN I TRONG TH VIN Ging viờn hng dn: Cn ỡnh Thỏi Sinh viờn thc hin: H Th Hip Lp: CCNTB - K5 H Ni 2012 GVHD: Cn ỡnh Thỏi SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni LI CM N thc hin c ti ny, em ó nhn c s giỳp tn tỡnh ca ging viờn hng dn Cn ỡnh Thỏi, cựng vi s quan tõm giỳp ca Ban lónh o v cỏn b Th vin trng tiu hc ụng Ngc B ó giỳp em cú iu kin hon thnh bỏo cỏo tt nghip vi ti T chc b mỏy lu tr hin i th vin Vi kin thc v kh nng cú hn nờn quỏ trỡnh thc hin ti ny khụng th trỏnh nhng thiu sút v mt ni dung cng nh hỡnh thc Do vy, em rt mong c s ch bo, gúp ý ca Thy bi bỏo cỏo ca em c hon thin hn em xin chõn thnh cm n! Sinh viờn thc hin: H Th Hip GVHD: Cn ỡnh Thỏi SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni Khoa Th vin Qun lý thit b trng hc DANH MC VIT TT Kớ hiu Gii thớch THPT Trung hc ph thụng THCS Trung hc c s TH Tiu hc GD&T Giỏo dc & o to GV Giỏo viờn HS Hc sinh SGK Sỏch giỏo khoa SNV Sỏch nghip v STK Sỏch tham kho CBTV Cỏn b th vin B Bn c NDT Ngi dựng tin CSDL C s d liu CNTT Cụng ngh thụng tin GVHD: Cn ỡnh Thỏi SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni LI CM N thc hin c ti ny, em ó nhn c s giỳp tn tỡnh ca ging viờn hng dn Cn ỡnh Thỏi, cựng vi s quan tõm giỳp ca Ban lónh o v cỏn b Th vin trng tiu hc ụng Ngc B ó giỳp em cú iu kin hon thnh bỏo cỏo tt nghip vi ti T chc b mỏy lu tr hin i th vin Vi kin thc v kh nng cú hn nờn quỏ trỡnh thc hin ti ny khụng th trỏnh nhng thiu sút v mt ni dung cng nh hỡnh thc Do vy, em rt mong c s ch bo, gúp ý ca Thy bi bỏo cỏo ca em c hon thin hn em xin chõn thnh cm n! Sinh viờn thc hin: H Th Hip GVHD: Cn ỡnh Thỏi SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni MC LC Trang DANH MC Kí HIU VIT TT:.1 LI CM N: LI M U:.5 Lý chn ti:.5 Mc ớch nghiờn cu: i tng v phm vi nghiờn cu: 3.1 i tng nghiờn cu: 3.2 Phm vi nghiờn cu: Phng phỏp nghiờn cu: 4.1 Phng phỏp lun:.6 4.2 Phng phỏp nghiờn cu chuyờn nghnh:.7 Nhng úng gúp ca bỏo cỏo:.7 CHNG I: TNG QUAN V QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN TRNG TIU HC ễNG NGC B: 1.1 Lch s hỡnh thnh:. 1.2 Thun li:10 1.3 Khú khn 11 1.4 C cu t chc:11 1.5 Gii thiu v th vin trng Tiu hc ụng Ngc B: 14 1.5.1 C s vt cht: 14 1.5.2 C cu ti liu: 16 1.5.3 Chc nng v nhin v ca th vin: 17 1.5.4 c im ngi dựng tin (NDT): 18 Chng II: P DNG B MY LU TR HIN I VO TH VIN TRNG TIấUR HC ễNG NGC B:21 GVHD: Cn ỡnh Thỏi SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni 1.1 Nhng c bn ca tin hc húa cụng tỏc th vin: 21 1.2 Khỏi quỏt chung v lu tr:22 1.2.1 Gii thiu v lu tr truyn thng:22 1.2.2 Gii thiu v lu tr hin i: 23 2.1 p dng phn mm WinISIS vo th vin trng Tiu hc ụng Ngc B .25 2.1.1 Tng quan v phn mm WinISIS:.25 2.1.2 Cỏch s dng phn mn WinISIS: 25 2.1.3 Thit k c s d liu (CSDL): 30 2.1.4 Giao din thc hin chng trỡnh:35 2.1.4.1 Giao din nhp biu ghi: .35 2.1.4.2 Giao din tỡm kim:36 a Tỡm tin trỡnh cao:36 b Tỡm tin cú tr giỳp: 37 2.1.5 Cỏc thao tỏc cp nhp d liu:.41 2.1.6 Sa d liu: 42 2.1.7: Thay i Format hin hỡnh: 43 2.1.8 In n:.44 PHN III: KT LUN V KIN NGH: 48 3.1 Nhn xột chung: 48 3.1.1 u im: 48 3.1.2 Nhc im: 49 3.2 Kin ngh v xut: 49 3.2.1 Mc Tiờu:. 50 3.2.2 Nhim v trng tõm: 50 GVHD: Cn ỡnh Thỏi SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni 3.2.3 Bin phỏp:.51 TI LIU THAM KHO: 54 PH LC: 55 LI M U Lý chn ti Trong thi i bựng n thụng tin, iu ngi quan tõm, khao khỏt nht l gỡ? ú chớnh l thụng tin tri thc, bi thụng tin l sc mnh Giỏo dc thi i no cng rt c coi trng v phỏt trin, nhu cu tỡm hiu thụng tin l rt cn thit i vi hc sinh, sinh viờn Mun tỡm hiu thụng tin thỡ Th vin chớnh l trung tõm thụng tin l mt a ch khụng th thiu i vi mi hc sinh, sinh vin Cựng vi s phỏt trin ca nhõn loi nhng tin b khoa hc k thut ang phỏt trin mnh m, mt k nguyờn mi c m rng Thờm vo ú l s phỏt trin ca cụng ngh thụng tin v truyn thụng Vic ng dng cỏc thnh tu khoa hc cụng ngh hin i ó tỏc dng n mi lnh vc khoa hc v i sng xó hi ca th gii núi chung v Vit Nam núi riờng Trc thc t ú hot ng th vin ca Vit Nam hin ang cú nhng bc chuyn bin mnh m nhm ỏp ng kp thi nhng nhu cu thụng tin v xó hi Nm bt c xu th v s phỏt trin ú, ng v Nh nc ta ó rt quan tõm xõy dng, phỏt trin mng li th vin rng khp c nc, c bit l mng li th vin trng hc Ngy th vin cỏc trng Trung hc ph thụng (THPT), Trung hc c s (THCS) v Tiu hc (TH), ang dn tng bc c quan tõm v phỏt trin Th vin úng gúp mt phn khụng nh vic nõng cao cht lng giỏo dc o to Vi s giỳp ca Ban giỏm hiu trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni, ó to iu kin giỳp em c thc ti th vin trng Tiu Hc GVHD: Cn ỡnh Thỏi SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni ụng Ngc B õy im n lý tng cho sinh viờn nghnh Thụng tin Th vin mun nõng cao v trau di kin thc Trong quỏ trỡnh thc ti trng Tiu Hc ụng Ngc B em ó kho sỏt v nghiờn cu tỡm hiu ti: T chc b mỏy lu tr hin i th vin Qua vic kho sỏt thc cỏc khõu nghip v th vin em ó thu lm, trang b c khỏ nhiu kin thc v k nng v th vin Giỳp em cng c thờm mt bc kin thc trng, vun p cho k nng kinh nghim ngh nghip sau ny Mc ớch nghiờn cu Mc ớch ca bi bỏo cỏo l bc u tỡm hiu cụng tỏc t chc b mỏy lu tr hin i th vin ng thi a nhng nhn xột v ỏnh giỏ cng nh mt s gii phỏp ỏp dng thc hin b mỏy lu tr vo th vin cú hiu qu hn i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu: ti ch nghiờn cu phm vi trng Tiu hc ụng Ngc B - Nghiờn cu v ti liu ca th vin - S lng bn c n th vin - Cỏn b th vin - C s vt cht - Quỏ trỡnh ỏp dng b mỏy lu tr hin i ti th vin 3.2 Phm vi nghiờn cu: Phm vi nghiờn cu gii hn v t chc b mỏy lu tr hin i th vin ti trng Tiu hc ụng Ngc B Phng phỏp nghiờn cu GVHD: Cn ỡnh Thỏi SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni Trong quỏ trỡnh nghiờn cu v gii quyt cỏc ca ti, tụi ó ỏp dng cỏc phng phỏp sau: 4.1 Phng phỏp lun: Vn dng phng phỏp lun vt bin chng v vt lch s ca ch ngha Mac Lờnin 4.2 Phng phỏp nghiờn cu chuyờn nghnh: - Phõn tớch tng hp ti liu - Thng kờ, so sỏnh - Phng - Quan sỏt - iu tra bng phiu hi Nhng úng gúp ca bỏo cỏo - V mt lý lun: Khng nh tm quan trng vip ỏp dng t chc b mỏy lu tr hin i vo th vin - V mt thc tin: xut v a nhng phng phỏp c th cho vic phỏt trin b mỏy lu tr hin i th vin ỏp dng ti Th vin trng Tiu hc ụng Ngc B Ni dung ca bi bỏo cỏo gm cú phn chớnh: Chng 1: Tng quan v quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin trng Tiu Hc ụng Ngc B Chng 2: ng dng b mỏy lu tr hin i vo th vin trng Tiu hc ụng Ngc B Chng 3: Nhn xột v kin ngh GVHD: Cn ỡnh Thỏi SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni CHNG 1: TNG QUAN V QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN TRNG TIU HC ễNG NGC B 1.1 Lch s hỡnh thnh Trng Tiu hc ụng Ngc B xut thõn t trng Kiờm b - ụng Ngc c thnh lp t nm 1921 Qua quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Trng Kiờm b - ụng Ngc ó nhiu ln i tờn nh: Trng tiu hc Phỏp Vit ( 1921 - 1955), trng Ph thụng cp I c Thng ( 1955 - 1958) n nm hc 1959 - 1960 trng tỏch thnh trng Ph thụng cp I c Thng v trng Ph thụng cp II c Thng n nm hc 1962 - 1963 i tờn thnh trng cp I ụng Ngc v trng cp II ụng Ngc Trng Tiu hc ụng Ngc B thuc a bn Xúm 1A xó ụng Ngc, huyn T Liờm, thnh ph H Ni, c thnh lp thỏng nm 2000 GVHD: Cn ỡnh Thỏi 10 SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni - Trng hp ly tờn tỏc gi lm tiờu mụ t chớnh ú format hin hỡnh l: mfn(4)/{m(900,0),{f26,cl17,b,V2},'/', {b,i,v1+|;|},'.- ',v3^a,':',v3^b,',',v3^c,'.-',v4^a,'.', if p(v4^b) then ' : ',v4^b fi,' ;',v4^c, if p(v5) then ' - ','(',v5,')' fi}/"Tóm tắt: ",mpl,v8(6,6)/ "Từ khoá: ",v9(6,6)/ #,tab(1000),"Ký hiệu PL: ",tab(3000),v6/ tab(1000),"Ký hiệu kho: ",tab(3000),v7^a/## if p(v10) then mpl, link(('Kích vào để xem toàn văn'),'OPENFILE ',v10) fi/# 2.1.8 In n Nguyờn tc chung - Trong WinISIS ta cú th in cỏc kt qu ca mt yờu cu tin hoc mt cỏc biu ghi c chn Ta cú th chn in biu ghi ang xem hay in mt dóy cỏc biu ghi cn in v cú th in cỏc kt qu sp xp tựy ý - Cỏc kt qu in cú th in giy hoc in a - thc hin vic in n bng CSDL WinISIS trờn Menu Bar ta chn C s d liu In n, trờn mn hỡnh xut hin hp thoi in Hp thoi in gm cú phn: Trang chung, trỡnh by, t l, ch bn, sp xp - Cỏc phn hp thoi in GVHD: Cn ỡnh Thỏi 48 SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni + Trang chung - In cỏc biu tng ang xem: Cho phộp in cỏc biu ghi m ta ó xem trc m hp thoi in - Ch cỏc biu thc ỏnh du: Nu ta ó xem v ỏnh du cỏc kt qu thỡ kớch vo mc ny in - Dóy MFN: Gii hn ca cỏc biu ghi cn in In sang: Sau chn in cỏi gỡ xong ta chn thit b u nh mỏy in hay in a - Format in: Nu kớch chn mc format in nh sn ta cú th chn mt format in thớch hp hp danh sỏch cỏc CSDL Sau ú nhn vo nỳt lu lu li format ó chn - Nỳt gi li: Nhn vo nỳt ny s to li Worksheet in c lu - Nỳt lu: Ct gi tham s thit lp Worksheet in hin ti - Nỳt duyt: Chn nỳt ny s cho xem trc trang u ca bn in GVHD: Cn ỡnh Thỏi 49 SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni + Trang trỡnh by - S dng trang ny vi mc ớch l in ti liu cú nhan Ni dung ca nhan c gừ vo phn trng ca ụ ca s, i vi nhan b sung vo bn in cn chn - Dựng lm trang bỡa: In nhan trờn trang bỡa - In trờn mi trang: In nhan trờn mi trang (ch cho phộp vi nhan ) Cỏc chc nng son tho: Font ch, kiu ch, c ch, cn dũng cho nhan + Trang t l: Chc nng xỏc nh l cho cỏc trang in - L: Bờn trờn, bờn di, bờn trong, bờn ngoi, l mộp ngi dựng t - n v o: Xỏc nh n v cho cỏc l cú th l Milimet, Centimet, Inch - Kh giy: Xỏc nh kh giy GVHD: Cn ỡnh Thỏi 50 SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni - lựi d liu: c s dng cú tham s tiờu in - S dũng ti thiu: Ch s dũng ti thiu cn phi cú trờn ct hin ti trc in cỏc biu ghi + Trang ch bn: Dựng la chn cỏc tham s ch bn trc in - S ct: S lng ct trờn trang - Khụng trang trớ: Khụng cú cỏc trang trớ b sung c in trờn ct in + Trang sp xp: - Cha tt c cỏc tham s liờn quan n vic sp xp cỏc tiờu , ta cú th sp xp bt c trng no GVHD: Cn ỡnh Thỏi 51 SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni CHNG 3: KT LUN V KIN NGH 3.1 Nhn xột chung Th vin trng Tiu hc ụng Ngc B l mt nhng Th vin nm h thng cỏc th vin trng hc Th vin ó ỏp ng c phn ln nhu cu thụng tin ca cỏn b, giỏo viờn, nhõn viờn v hc sinh trng, gúp phn quan trng vo s nghip xõy dng v phỏt trin trng Tiu hc ụng Ngc B ngy cng ln mnh nghnh giỏo dc Hin th vin trng hc cú vai trũ v v trớ vụ cựng quan trng xó hi Th vin ngoi vai trũ l c quan húa giỏo dc quan trng hng u Ngoi gi lờn lp hc sinh dnh phn ln thi gian n Th vin c ti liu, phc v hc Cht lng ca hc sinh nh ú c nõng cao rt nhiu Th vin ó giỳp hc sinh cú kh nng hot ng c lp v cú nhiu sỏng to sau GVHD: Cn ỡnh Thỏi 52 SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni nghe ging trờn lp Qua ú gúp phn nõng cao cht lng ging dy, hc ca giỏo viờn v hc sinh trng Khụng nhng th Th vin cũn l ni gii trớ sau mi gi hc cng thng ca hc sinh Vi ti liu phong phỳ v y v cỏc mụn ca trng Tiu hc B giỏo dc & o to quy nh v t chc cỏc hỡnh thc phc v, Th vin ó t c nhng thnh tớch ỏng ghi nhn gúp phn vo vic phỏt trin giỏo dc ca trng Th vin s tip tc phỏt huy vai trũ ca mỡnh, ngy cng hon thin v mi mt, ỏp ng y mi yờu cu ca bn c n vi th vin Vic ỏp dng cụng ngh hin i vo th vin giỳp cho CBTV qun lý tt ti liu cng nh tụng tỏc phc v bn c ca mỡnh Sau thi gian thỏng thc ti Th vin trng Tiu hc ụng Ngc B cụng tỏc T chc b mỏy lu tr hin i cú mt s u v nhc im sau: 3.1.1 u im: - Th vin ó luụn theo sỏt tỡnh hỡnh thc t ca nh trng, nghiờn cu v ỏp dng cỏc phng phỏp lu tr thụng tin hin i vo th vin - ng dng phn mm WinISIS vo th vin trng tiu hc ụng Ngc B l mt bc t phỏ ln, nú giỳp cho vic qun lý ti liu th vin d dng, thun tin v khụng mt nhiu thi gian cụng sc - Giao din thõn thin phự hp vi th vin trng tiu hc - Giỳp cho CBTV qun lý tt ti liu cú th vin - Phụng ch ting Vit rt thun tin cho ngi s dng - Cỏc biu ghi WinISIS cú th sa cha b sung mt cỏch d dng - Cú th in cỏc phiu mụ t trờn mỏy giy d dng - Cú mt lu tr thụng tin cao, kh nng tỡm kim thụng tin nhanh chúng, chớnh xỏc cao 3.1.2 Nhc im: - Bờn cnh nhng mt ó t c vic ỏp dng phn mn WinISIS cú mt s hn ch nh sau: GVHD: Cn ỡnh Thỏi 53 SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni - Do trỡnh chuyờn mụn ca CBTV cũn thp nờn kh nng ỏp dng phn mm cũn hn ch - Khụng theo dừi c bn c quỏ B s dng th vin - Trỡnh tin hc ca bn c cũn kộm nờn vic s dng phn mm tra cu v tỡm hiu thụng tin l rt khú khn 3.2 Kin ngh v xut Cú th nhn thy rng, cụng tỏc T chc b mỏy lu tr hin i th vin trng Tiu hc ụng Ngc B cũn mc trung bỡnh Trong tng lai cn phi u t v mi mt y mnh cụng tỏc th vin xng vi s nghip giỏo dc v o to ca trng thc hin c mc tiờu ú th vin trng Tiu hc ụng Ngc B cn phi thc hin tt mt s hot ng mang tớnh nh hng, phự hp Di õy l s phng hng xõy dng v phỏt trin th vin trng tiu hc ụng Ngc B tng lai: 3.2.1 Mc Tiờu: - Gi vng th vin t chun to tin xõy dng th vin tiờn tin - Phn u t cỏc tiờu chun v sỏch bỏo, chớ, v c s vt cht th vin, nghip v th vin, t chc tt cỏc hot ng th vin - Ch o tt hot ng th vin m bo th vin hot ng cú hiu qu phc v tt cho vic h tr cỏn b, giỏo viờn, nhõn viờn tra cu ti liu - Nõng cao nghip v qun lý phũng th vin ca ngi ph trỏch th vin m bo sỏch bỏo c bo qun tt, khụng thõt thoỏt trỏnh m mc, rỏch nỏt GVHD: Cn ỡnh Thỏi 54 SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni - m bo cht lng cỏc tit hc th vin to hng thỳ cho hc sinh, phn u t kt qu tt - i mi hot ng th vin, gii thiu c nhiu loi sỏch v to dng c phong tro c sỏch, t hc cỏn b giỏo viờn v hc sinh - Lm tt cụng tỏc xó hi húa, huy ng ph huynh, hc sinh úng gúp sỏch truyn xõy dng t sỏch dựng chung - Phi hp vi t chc i thiu niờn tin phong H Chớ Minh t chc cỏc cuc thu giỳp cho hc sinh tớch cc c sỏch bỏo, phỏt huy tớnh ham hiu bit ca hc sinh 3.2.2 Nhim v trng tõm: - Tp trung u t v c s vt cht thit b cụng ngh thụng tin (CNTT) lm c s cho vic Tin hc húa cụng tỏc qun lý v ng dng CNTT phc v cụng tỏc ging dy v hc - T chc cỏc chuyờn bi dng kin thc tin hc, ng dng giỏo ỏn in t cú hiu qu cỏc tit dy, ph bin cỏc t liu phn mm dy hc - T chc thi xõy dng bi ging in t v phn mm giỏo dc tham gia thi dựng dy hc cỏc cp, chn sn phm tiờu biu tham d Ngy hi cụng ngh thụng tin phũng GD&T huyn T Liờm t chc - Duy trỡ tt hot ng h thng th in t - S dng cỏc phn mm qun lý: Qun lý hc sinh v kt qu hc tp, qun lý th vin, qun lý nhõn s, phn mm ph cp giỏo dc theo hng dn ca Phũng GD&T huyn T Liờm - Tip tc xõy dng, qun lý th vin hc liu in t Phn u cú sn phm tham gia d thi Xõy dng bi ging in t v phn mm giỏo dc v tham gia Ngy hi CNTT cỏc cp - To s chuyn bin sõu sc v ng dng CNTT nh trng - Nõng cao trỡnh hiu bit, bi dng kin thc, k nng CNTT cho cỏc cỏn b qun lý, giỏo viờn, nhõn viờn - Tng cng ng dng CNTT nhm nõng cao hiu qu cụng tỏc cỏc hot ng giỏo dc v dy hc GVHD: Cn ỡnh Thỏi 55 SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni - Xõy dng phong tro t hc, tin hnh ph cp tin hc cho GV 3.2.3 Bin phỏp: - Ban giỏm hiu cú k hoch ch o hot ng ca phũng th vin, cú k hoch chi tit tng phn vic thỏng, tun - Thnh lp t chc th vin ỳng quy nh, cú k hoch hot ng, cú y cỏc loi s sỏch, hot ng ỳng k hoch - Th vin cú loi sỏch: Sỏch nghip v giỏo viờn, sỏch tham kho, sỏch giỏo khoa Cú t sỏch phỏp lut cho giỏo viờn - Cú k hoch bi dng cỏn b ph trỏch th vin CBTV lm tt cụng tỏc bo qun, qun lý sỏch bỏo, bo qun dựng, ng dng cỏc phn mm vo th vin mt cỏch hiu qu nht - B trớ, trng by t sỏch mt cỏch khoa hc hp lý Phự hp vi yờu cu cu ca bn c (cỏc em hc sinh) Phũng c ỏnh sỏng thoỏng mỏt, thun li cho GV v HS cn c v mn sỏch - Hng thỏng cú giao ban BGH vi t th vin, rỳt kinh nghim cụng tỏc thỏng v thng nht cụng vic lm thỏng sau - Tp hp ý kin ca cỏc trng, GV a phng ỏn kh thi cỏc hot ng ca th vin - T th vin, kt hp vi chi on, cụng on v t chuyờn mụn t chc trng by, gii thiu sỏch - m bo cú y h s s sỏch ca th vin theo quy nh, c cp nht chớnh xỏc kp thi - Lm tt cụng tỏc tuyờn truyn, ng ph huynh ng h phong tro c v lm sỏch Huy ng hc sinh, ph huynh t nguyn úng gúp xõy dng t sỏch dựng chung - Nõng cp c s vt cht, thit b v CNTT trng hc: + Nõng cp phũng mỏy tớnh dy tin hc cho HS, giỳp cỏc em HS cú th lm quen vi mỏy tớnh v cỏc phn mm qun lý m th vin ang ỏp dng + B sung mt s u sỏch hng dn s dng mỏy tớnh GVHD: Cn ỡnh Thỏi 56 SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni + B sung thờm cỏc trang thit b mi hin i phc v tt nht cho B v CBTV - Ph cp k nng tin hc c bn cho cỏn b qun lý, giỏo viờn, nhõn viờn + Nh trng t chc bi dng Tin hc phũng, hng dn son giỏo ỏn in t cho cỏn b giỏo viờn, nhõn viờn trng, nhm ph cp cỏc k nng Tin hc c bn (son tho bn, khai thỏc Internet, s dng th in t, phn mm trỡnh chiu) cho cỏn b qun lý v giỏo viờn + Xõy dng i ng GV ct cỏn v cụng ngh thụng tin trng Mi cú ớt nht mt GV thnh tho son giỏo ỏn in t + T chc hi tho v xõy dng, s dng phn mm v bi ging in t vic i mi phng phỏp dy hc + Trin khai thc hin cỏc phn mm qun lý giỏo dc nh trng theo hng dn ca phũng Giỏo dc trin khai + Tip tc a cng thụng tin in t vo hot ng mt cỏch hiu qu - Kt ni Internet v trin khai cỏc ng dng trờn mng + Kt ni Internet, phỏt trin h thng th in t cỏn b giỏo viờn nhõn viờn nh trng Tng cng trao i thụng tin in t gia cỏc thnh viờn trng + Thc hin trin khai cỏc ng dng trờn mng ni b: Xõy dng c s d liu dựng chung + B trớ sp xp cỏc mỏy tớnh truy cp Internet thun tin cho cỏn b, viờn chc, nhõn viờn n v c truy cp Internet phớ nhm khai thỏc, trao i thụng tin nõng cao nhn thc v phc v chuyờn mụn cụng tỏc - Trin khai rng rói vic ng dng CNTT ging dy + T chc v to iu kin v tinh thn v vt cht giỳp giỏo viờn t xõy dng bi ging in t v cỏc phn mm ging dy + Trong nm hc, mi thc hin ớt nht 10 bi ging cú ng dng CNTT, ú cú ớt nht bi ging cú cht lng cao úng gúp cho kho d liu dựng chung Cỏc bi chuyờn , thi dy gii ca giỏo viờn phi s dng phng tin h tr dy hc ú cú CNTT + B trớ mỏy tớnh dựng riờng cho giỏo viờn phũng th vin giỏo viờn phc GVHD: Cn ỡnh Thỏi 57 SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni v khai thỏc thụng tin, t liu trờn mng Internet v xõy dng bi ging in t + Xõy dng v chia se hc liu in t t kho hc liu th th qun lớ + T chc cỏc chuyờn bo v mụi trng, chuyờn Giỏo dc lch s, gii thiu sỏch bng giỏo ỏn in t + Thnh lp cỏc nhúm giỏo viờn qun lý kho hc liu in t ca trng v khai thỏc t liu trờn mng, xõy dng cỏc phn mm dy hc theo tng b mụn a vo kho t liu nh trng; ch ng mua mt s phn mm dy hc, sỏch in t (e-book) TI LIU THAM KHO on Phan Tõn Thụnng tin hc/ on Phan Tõn.- H: Trng i hc Quc gia H Ni, 2006.- 385tr.; 19cm Lờ Vn Vit Cm nang ngh th vin/ Lờ Vn Vit - H.: Vn húa Thụng tin, 2000.- 638tr.; 20cm Nguyn Th Anh Giỏo trỡnh bi dng nghip v th vin cỏc trng ph thụng/ Nguyn Th Anh.- H.: H Ni, 2007.- 35tr.; 20cm Nguyn Tin Ton Nghip v th vin trng hc/ Nguyn Th Ton, Nguyn Th Tun.- H.: i hc Quc gia H Ni, 2000.- 263tr.; 20cm http://www.thuvientre.com GVHD: Cn ỡnh Thỏi 58 SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni PH LC GVHD: Cn ỡnh Thỏi 59 SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni ( Hỡnh nh 1.8: Hc sinh trng Tiu hc ụng Ngc B) GVHD: Cn ỡnh Thỏi 60 SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni (Hỡnh 1.9: Ni quy Th vin) (Hỡnh 2.1: Bn c Th vin) (Hỡnh 2.1: T truyn kho m) GVHD: Cn ỡnh Thỏi 61 SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5 Trng Cao ng Ngh Vn Lang H Ni (Hỡnh 2.2: Tham gia ngh cựng GV v HS trng TH ụng Ngc B) GVHD: Cn ỡnh Thỏi 62 SVTH: H Th Hip Lp: CCNTB K5
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức bộ máy lưu trữ hiện đại trong thư viện, Tổ chức bộ máy lưu trữ hiện đại trong thư viện, Tổ chức bộ máy lưu trữ hiện đại trong thư viện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay