Ứng dụng GIS trong xây dựng CSDL GIS 3D căn cứ hải quân (Thử nghiệm cho căn cứ Phú Lâm - Hoàng Sa

79 186 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2016, 02:57

MỤC LỤC MỤC LỤC .1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết .6 Mục tiêu nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .7 Cấu trúc luận văn Chương 1: Tổng quan xây dựng CSDL 3D thành phần Hải Quân 1.1 Tổng quan xây dựng CSDL 3D 1.1.1 Nước 1.1.2 Trong nước 11 1.2 Các thành phần Hải Quân 15 1.2.1 Lực lượng Hải Quân 15 1.2.2 Các thành phần Hải Quân 18 Chương 2: Hệ thông tin địa lý sở liệu GIS3D 21 2.1 Hệ Thông tin địa lý 21 2.1.1 Khái niệm 21 2.1.2 Thành phần 21 2.1.3 Chức .27 2.1.4 Các phương pháp thu thập liệu cho GIS 29 2.2 Cơ sở liệu GIS 3D .32 2.2.1 Khái niệm CSDL 32 2.2.2 Ưu điểm CSDL .32 2.2.3 Mô hình cấu trúc liệu 32 2.2.3.1 Mô hình liệu 32 2.2.3.2 Cấu trúc hệ thống liệu 33 2.2.4 Chuẩn thông tin địa lý sở quốc gia 34 2.2.4.1 Yêu cầu chuẩn mô hình 34 2.2.4.2 Yêu cầu chuẩn không gian 36 2.2.4.3.Yêu cầu chuẩn thuộc tính .36 2.2.5 Yêu cầu chung CSDL .36 2.2.6 GIS 3D 38 2.3 Phần mềm sử dụng đề tài để xây dựng sở liệu GIS 3D 38 2.3.1 Phần mềm Skyline .38 2.3.1.1 Giới thiệu chung Skyline .38 2.3.1.2 Terra builder .38 2.3.1.3 TerraExplorer .40 2.3.1.4 Các lĩnh vực áp dụng 42 2.3.2 Phần mềm Google SketchUp .44 2.3.3 Phần mềm ARCGIS 46 Chương 3: Thực nghiệm xây dựng CSDL GIS3D sử dụng mô 50 Căn Phú Lâm Hoàng Sa .50 3.1 Căn Hải Quân Phú Lâm 50 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 50 3.1.2 Đặc điểm cấu tạo địa hình 51 3.1.3 Khí hậu 51 3.1.4 Vị trí chiến lược 52 3.1.5 Các thành phần Phú Lâm 52 3.2 Thiết kế sở liệu GIS2D Phú Lâm .53 3.3 Xây dựng CSDL GIS3D Căn Phú Lâm 55 3.4 Mô Phú Lâm 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .75 TÀI LIỆU THAM KHẢO .77 PHỤ LỤC 78 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CSDL: Cơ sở liệu GIS: Geographic Information System, Hệ thông tin địa lý ISO: International Standard Organization, Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế GIS 3D: Geographic Information System 3D, Hệ thông tin địa lý chiều GPS: Global Positioning System, Hệ thống định vị toàn cầu DEM: Digital Elevation Model, Mô hình số độ cao DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 GIS3D Đường tuần tra biên giới 14 Hình 2.1 Mô hình tổ chức GIS 21 Hình 2.2 Tích hợp liệu 22 Hình 2.3 Các thành phần gis 25 Hình 2.4 Vệ tinh GeoEye .29 Hình 2.5 Cấu trúc hoạt động Bộ phần mềm Skyline .38 Hình 2.6 Cấu trúc hoạt động TerraBuilder 39 Hình 2.7 Giao diện phần mềm TerraBuilder 39 Hình 2.8 Giao diện phần mềm TerraExplorer Viewer 40 Hình 2.9 Giao diện phần mềm TerraExplorer Plus 40 Hình 2.10 Giao diện phần mềm TerraExplorer Pro .41 Hình 2.11 Skyline ứng dụng bảo vệ an ninh tòa nhà Bộ Quốc Phòng 42 Hình 2.12 Skyline ứng dụng xây dựng 42 Hình 2.13 Skyline ứng dụng khảo sát tài nguyên .43 Hình 2.14 Skyline ứng dụng bất động sản .44 Hình 2.15 Giao diện phần mềm Google SketchUp 46 Hình 2.16 Bộ phần mềm ứng dụng ArcGIS (Nguồn: ESRI) 47 Hình 3.1 Đảo phú lâm (Woody Island) quần đảo Hoàng Sa 51 Hình 3.2 Ảnh Phú Lâm chụp ngày 06.01.2012 53 Hình 3.3 Cấu trúc sở liệu 2D Hải quân phú lâm 53 Hình 3.4 Quy trình công nghệ tổng thể xây dựng CSDL GIS3D hải quân 55 Hình 3.5 Quy trình công nghệ xây dựng CSDL GIS3D hải quân 56 Hình 3.6 sơ đồ quy trình tạo sở liệu địa hình TerraBuilder 57 Hình 3.7 Giao diện GoogleMap .58 Hình 3.8 Giao diện lưu file html 59 Hình 3.9 Hộp thoại thêm công cụ Screen grab 60 Hình 3.10 ảnh GeoEye phú lâm đao 62 Hình 3.11 Hộp thoại tạo Project 63 Hình 3.12 Hộp thoại chon tên project 63 Hình 3.13 Hộp thoại chèn ảnh 64 Hình 3.14 Menu tạo ảnh Pyramaid 65 Hình 3.15 Hộp thoại tạo ảnh Pyramaid 65 Hình 3.16 Menu MPT 66 Hình 3.17 Hộp thoại tạo MPT 66 Hình 3.18 Hộp thoại xuất liệu sang định dạng FLY 67 Hình 3.19 Công vụ vẽ khối nhà 68 Hình 3.20 Công cụ tạo nhãn dạng text 69 Hình 3.21 Hộp thoại thay đổi vị trí độ cao nhãn 70 Hình 3.22 Hộp thoại mở mô hình 3D 71 Hình 3.23 Đặt vị trí mô hình vào vị trí đồ 71 Hình 3.24 Hộp thoại thiết lập tham số đối tượng chuyển động 72 Hình 3.25 Hộp thoại chọn mô hình 3D đối tượng chuyển động .73 Hình 3.26 Hộp thoại chọn công cụ Presentation 73 Hình 3.27 Hộp thoại chọn tên file video 74 Hình 3.28 Hộp thoại chọn tham số tiến trình tạo video 74 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Việc ứng dụng rộng rãi hệ thông tin địa lý (Geographic Information System GIS) thành lập đồ thực nhiều nước giới, sản phẩm đồ đa dạng hoá Ngành đồ nước hướng đến hai loại đồ tiên tiến đồ chiều (3D) đồ động Mô hình địa hình 3D với nhóm nội dung, độ chi tiết khác phục vụ cho mục đích khác trở thành thương phẩm thường gặp nhiều nước phát triển Mô hình liệu, phương pháp thành lập, khuôn dạng số liệu đa dạng phụ thuộc vào công nghệ sẵn có trường hợp Ở Việt Nam, ngành khoa học tuỳ theo yêu cầu riêng biệt điều kiện vật chất kỹ thuật có số sản phẩm đồ họa có yếu tố địa hình 3D như: sơ đồ tuyến, mặt cắt ngành giao thông, thuỷ lợi; DEM (Digital Elevation Model – Mô hình số độ cao) tạo trình xử lý ảnh máy bay; đồ tác chiến quân sự; mô hình cảnh quan giáo dục hay du lịch Các số liệu thành lập cho số khu vực thiếu tính hệ thống mang đặc trưng riêng ngành Một mô hình địa hình 3D tương tác có nhiều ưu điểm Nó cung cấp cho người dùng khả chủ động chọn vị trí quan sát ảo đồ, cho phép nhận biết tìm hiểu liệu không gian thông tin thuộc tính liên quan đến đối tượng địa hình xác Chắc chắn việc áp dụng công nghệ phục vụ cho ngành đồ hoàn thiện chất lượng sản phẩm đồ mở lĩnh vực ứng dụng GIS quân công nghệ thu thập quản lý tin tức địa lý quân quân đội nhiều nước đặc biệt quan tâm nghiên cứu phát triển Xây dựng CSDL địa lý quân nhằm tăng cường khả hỗ trợ định cấp huy tác chiến dựa GIS3D nhu cấp bách trình đại hóa quân đội, tăng cường sức mạnh quốc phòng nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Với mục tiêu quân khác có thành phần mục tiêu khác Trong Hải quân có nhiều thành phần như: hệ thống cầu cảng, loại tàu, công trình cầu cảng,… Nếu trình bày liệu địa lý hai chiều có hạn chế định việc quan sát, phân tích, đánh giá, định Việc hiển thị thành phần Hải quân đồ số 3D đem lại hiệu cáo, lợi chúng điểm, tuyến quan sát nhiều góc độ mở khác mà thực địa có “cái nhìn” tổng quát mô hình 3D Vì lý trên, việc chọn đề tài “Ứng dụng GIS xây dựng CSDL GIS 3D hải quân (Thử nghiệm cho Phú Lâm - Hoàng Sa)” cần thiết phù hợp với xu hướng nghiên cứu, phát triển KHCNKT quân nhu cầu công tác hỗ trợ huy, tham mưu tác chiến quân đội ta Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu thành phần Hải Quân Nghiên cứu Xây dựng CSDL3D Hải quân (Xây dựng thử nghiệm cho Phú Lâm- Hoàng Sa) Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu Địa lý quân thành phần Hải Quân Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm CSDL GIS3D Hải quân Phú Lâm Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thực nghiệm Phương pháp chuyên gia Phương pháp hội thảo đánh giá Phương pháp viễn thám GIS Cấu trúc luận văn Phần Mở đầu Chương I: Tổng quan xây dựng CSDL 3D thành phần Hải Quân Chương 2: Hệ thông tin địa lý sở liệu GIS3D Chương 3: Thực nghiệm xây dựng CSDL GIS3D sử dụng mô Căn Phú Lâm Hoàng Sa Kết luận kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục Lời cảm ơn Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô môn Bản đồ Viễn thám Hệ thông tin địa lý, Khoa địa lý, Trường Đại học khoa học Tự nhiên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc kính trọng đến TS Vũ Huấn, người trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo em trình nghiên cứu, thực nghiệm để hoàn thành luận văn Mặc dù nhận hướng dẫn bảo tận tình thày cô, song luận văn tránh khỏi thiếu sót, em mong tiếp tục nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Chương 1: Tổng quan xây dựng CSDL 3D thành phần Hải Quân 1.1 Tổng quan xây dựng CSDL 3D 1.1.1 Nước - Mô hình 3D city Copenhagen - Đan Mạch với ứng dụng quy hoạch đô thị, xây dựng cấp thoát nước Copenhagen, thủ đô Đan Mạch với 500 000 dân diện tích 88km2 thành phố du lịch tiếng Châu Âu địa điểm lựa chọn hàng đầu để tổ chức hội nghị quốc tế Mô hình 3D thành phố với hàng loạt ứng dụng chứng minh lĩnh vực quy hoach đô thị, hiển thị dự án phát triển đề xuất, viễn thông, phân tích yếu tố môi trường, giao thông, quản lý rủi ro ứng dụng dần phát triển lĩnh vực du lịch Đến năm 2003 với 30 000 làm việc mô hình Copenhagen hoàn thiện với 130 000 nhà độ chi tiết cao thành lập môi trường lập thể công nghệ ảnh số liệu DGN Microstation Ngoài 170 000 độc lập cụm đăng ký vào sở dừ liệu với vị trí độ cao xác phục vụ toán phân tích hiển thị đa dạng Từ đến nay, mô hình 3D Copenhagen cập nhật hàng năm Với kinh nghiệm đó, Đan Mạch tiến hành thành lập mô hình 3D phạm vi nước hoàn thành dự án với mức độ chi tiét khác Bản đồ 3D SwissTopo I Hợp phần hệ thống hạ tầng sở liệu địa lý quốc gia Thụy Sỹ Thụy sỹ có phần lớn lãnh thổ nằm dãy Anpơ với địa hình núi cao phức tạp Ngành đồ Thụy Sỹ luôn đầu sản phẩm đồ truyền thống phân đoạn công nghệ đồ cho vùng núi cao (mountainous cartography) Viện đồ Zurich (Institute of Cartography of ETH Zurich) chuyên nghiên cứu cục đồ địa hình Thụy Sỹ (Swiss Topo) chuyên sản xuất quản lý sản phẩm đồ kết hợp chặt chẽ để đưa sản phẩm đồ chất lượng cao Trong thực tế, mô hình thành phố 3D quyền nhiều thành phố châu Âu quan tâm Bước đầu, họ xây dựng mô hình thành phố 3D dựa đồ địa chính, độ cao khối nhà xác định với độ xác tương đối từ nguồn có sẵn Sau đó, song song với việc cập nhật mô hình, họ tìm cách xác định lại độ cao cho khối nhà cách xác toàn diện từ nguồn liệu ảnh máy bay tỷ lệ lớn, ảnh laser chụp từ máy bay Nhiều nước Tây Âu có Đức, Hà Lan có anh laser chụp từ máy bay tỷ lệ lớn phủ trùm Tuy nhiên, thực tế, với nước Tây Âu, việc xây dựng mô hình thành phố 3D xác cập nhật trình lâu dài tổn thực với thành phố Các mô hình thành phổ 3D Mỹ thành lập mức độ chi tiết khác từ cuối năm 90 đưa lên trang Web cho phép người dùng truy cập dễ dàng qua Internet Bản đồ địa chỉnh 3D: Với khu nhà chọc trời xuất ngày nhiều, hộ khu nhà cao tầng trở thành dạng bất động sản quan tâm Hội Trắc địa Quốc tế (FIG) tổ chức hội thảo Địa 3D (3D cadastres) Delf (Hà Lan) Các vấn đề quan tâm nhiều quan hệ topology đối tượng đồ địa môi trường 3D thực, trình chuyển tiếp từ hệ thống địa 2D sang hệ thống địa 3D Giới thiệu hệ thống đăng ký đất đai bất động sản khu nhà cao tầng coi khối, đỉnh khối có tọa độ X, Y, z Trong tầng thể vẽ 2D, bất động sản gán thêm thuộc tính tầng Mô chiến trường: Những năm gần đây, thuật ngữ "Tự động hoá huy” nhắc tới nhiều chiến tranh khu vực quân đội Mỹ đồng minh tiến hành, chiến tranh Vùng Vịnh, chiến tranh Nam Tư, chiến tranh Iraq Ưu điểm trội hệ thống khả làm chủ tình hướng chiến trường, cho phép thực hoạt động tác chiến từ xa, mô 3D hình thái chiến trường, triển khai phối hợp kịp thời hoạt động, đồng thời đánh giá 10 Hình 3.14 Menu tạo ảnh Pyramaid Hình 3.15 Hộp thoại tạo ảnh Pyramaid Bước 6: Tạo MPT liệu vừa thiết kế 65 Để mở trực tiếp dem ảnh TerraExploer cần phải tạo liệu MPT Đề tài sử dụng phân mềm TerraBuilder để tạo liệu phulam3d.mpt Quá trình tiến hành sau - Vào menu Create MPT hình bên Hình 3.16 Menu MPT Xuất hộp thoại Hình 3.17 Hộp thoại tạo MPT 66 Chọn Start MPT Bước 7: xuất sang định dạng phulam_Nen.FLY Hình 3.18 Hộp thoại xuất liệu sang định dạng FLY Kết quả: Tạo sở liệu địa hình 3D mô hình số độ cao (DEM) chồng phủ ảnh vệ tinh GeoEye xuất sang định dạng FLY để tiếp tục biên tập TerraEplorer 3.3.3.2 Biên tập đối tượng đồ TerraExplorer */ Trải đối tượng cầy 3D cho lớp phủ bề mặt Sử dụng ArcMap Skyline để tách lớp Phủ bề mặt thành file riêng biệt theo Loại Phủ bề mặt (Cây dừa, bụi, chuối…) - Load file riêng biệt vào Skyline, click chuột phải vào lớp - Lựa chọn Tool Menu, chọn Duplicate Objects, thiết lập thông số bảng đây, sau chọn Selected Group Tên trường Scale Giá trị Ghi 0.05 Nếu to nhỏ quá, yêu cầu File name Đường dẫn đến thư Chọn ký hiệu viện ký hiệu tương ứng với loại phủ bề mặt: CayBui.gif, 67 CayDuaCo.gif, CayLaRong.gif Spacing 10 Nhập theo giá trị khoảng cách Max Random offset Nhập theo giá trị khoảng cách cây, mật độ lớn, Các thông sổ kỹ thuật biên tập trình bày đổi tượng */ Khối nhà - Bước 1: Trên cửa sổ Objects (3D) kích vào 3D Objects chọn Building - Bước 2: Vẽ khối nhà - Bước 3: Thay đổi thuộc tính đối tượng công cụ Building Hình 3.19 Công vụ vẽ khối nhà */ Tạo nhãn dạng text - Bước 1: Mở file.FLY - Bước 2: Trên cửa sổ Objects kích vào Labels lựa chọn Text label - Bước 3: Trên cửa sổ Label Text nhập ghi chọn OK, sau đặt nhãn vào vị trí yêu cầu 68 Hình 3.20 Công cụ tạo nhãn dạng text - Bước 4: Thay đổi thuộc tính nhãn công cụ Text Label Properties Bước 5: Thay đổi vị trí, độ cao nhãn công cụ Property Sheet cách chỏ chuột vào đối tượng giữ nút bên trái, xê dịch chuột để thay đổi XY — Thay đổi vị trí z - Thay đổi độ cao 69 Hình 3.21 Hộp thoại thay đổi vị trí độ cao nhãn */ Thêm khối nhà thiết kế từ GoogleSketchUp - Bước 1: Vào menu 3D Model xuất hộp thoại Chọn model 70 Hình 3.22 Hộp thoại mở mô hình 3D - Bước 2: Mở sở liệu theo chủ đề Hình 3.23 Đặt vị trí mô hình vào vị trí đồ - Bước 3: Dùng chuột di mô hình vào vị trí nhà */ Đóng gói sản phẩm 71 Skyline cung cấp chức đóng gói sản phẩm, toàn liệu, ký kiệu gộp lại thư mục (Bộ Kit) 3.4 Mô Phú Lâm Skyline cho phép tạo đối tượng chuyển động không mặt đất Để chọn đối tượng chuyển động không vào menu Aerial Object Hình 3.24 Hộp thoại thiết lập tham số đối tượng chuyển động Sau vẽ đường chuyển động máy bay, Chọn kiểu đối tượng 3D Mole, chọn file mô hình đối tượng cách đưa đường dẫn đối tượng đến đối tượng cần chọn 72 Hình 3.25 Hộp thoại chọn mô hình 3D đối tượng chuyển động Chọn công cụ Presentation Hình 3.26 Hộp thoại chọn công cụ Presentation Nhấn chuột vào nút lệnh ghi lại trình chuyển động máy bay Để xem lại trình ghi click chuột vào nút lệnh , Ngoài người dùng xuất trình mô sang video nút lệnh Xuất hộp thoại chọn tên file video 73 Hình 3.27 Hộp thoại chọn tên file video Xuất hộp thoại thiết lập tham số Hình 3.28 Hộp thoại chọn tham số tiến trình tạo video Như phần mềm slyline cung cấp đối tượng chuyển động linh hoạt không mặt đất cho phép người dùng tạo kịch mô linh hoạt công cụ hỗ trợ cho việc mô Phú Lâm 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đề tài nghiên cứu vấn đề lý thuyết về: - Địa lý quân thành phần hải quân; - Nghiên cứu công nghệ GIS3D nước từ nhằm đề xuất quy trình công nghệ xây dựng CSDL GIS3D, áp dụng cho hải quân - Nghiên cứu cấu tổ chức Hải quân Trung Quốc - Nghiên cứu sở lý thuyết GIS, GIS3D, phần mềm phục vụ xây dựng CSDL GIS 3D - Nghiên cứu tình hình tư liệu địa hình, điều kiện xã hội, tự nhiên hải quân Phú Lâm - Xây dựng CSDL GIS2D Hải quân - Đề tài thực giải pháp công nghệ thành lập đồ 3D đề xuất quy trình công nghệ tổng thể xây dựng CSDL GIS3D Đề tài tiến hành thực nghiệm xây dựng CSDL3D đạt kết cụ thể: - Xử lý ảnh vệ tinh GeoEye phục vụ giải đoán mục tiêu quân hải quân Phú Lâm - Xây dựng địa hình 3D phần mềm TerraBuilder, - Xây dựng mô hình địa vật 3D, - Xây dựng CSDL 2D Căn Hải quân phần mềm ArcGIS, - Xây dựng CSDL 3D đối tượng phần mềm Terra Explorer - Xây dựng phim mô Phú Lâm Kết nghiên cứu thực nghiệm đạt đề tài cho phép tới kết luận: - Quy trình Xây dựng CSDL GIS3D hải quân đề xuất hoàn toàn khả thi, phù hợp với điều kiện công nghệ, tình hình tư liệu địa hình có CSDL 3D hải quân đảm bảo tính trọn vẹn thống từ tống thể đến chi tiết, hiển thị nhanh, sinh động hỗ trợ có hiệu công tác tham mưu huy tác chiến - Phần mềm Skyline (với chi phí đầu tư đào tạo vừa phải) lựa chọn để 75 xây dựng CSDL GIS3D phù hợp với tình hình công tác tham mưu địa hình quân sự, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ tham mưu, huy tác chiến, Để hoàn thiện công nghệ xây dựng CSDL GIS 3D hải quân cần tiếp tục: - Bổ sung hoàn thiện ký hiệu đồ 3D, - Xây dựng quy trình cập nhật bổ sung hoàn thiện CSDL GIS 3D hải quân 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trương Anh Kiệt (2001), Trắc địa ảnh (Phần sở đo ảnh), Nxb Giao thông vận tải Phan Văn Lộc (2000), Tự động hoá đo ảnh (Dành cho cao học nghiên cứu sinh) Phạm Vọng Thành, Nguyễn Trường Xuân (2001), Bài giảng Công nghệ viễn thám, Trường Đại học Mỏ địa chất Phạm Vọng Thành (2003), Trắc địa ảnh (Phần đoán đọc điều vẽ ảnh), Nxb Giao thông vận tải Phạm Vọng Thành (2007), Máy chụp ảnh kỹ thuật số ứng dụng chúng công tác trắc địa đồ, Nxb Giao thông vận tải Vũ Huấn (2005) Viễn thám quân Học viện kỹ thuật quân (Tập giảng) Tổng cục địa (2000), Kí hiệu đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 1:100.000 Bộ Tài Nguyên Môi Trường (2007), Quy định áp dụng chuẩn thong tin địa lý sở quốc gia, Hà Nội Bùi Doãn Trọng, Phạm Trung Lương (1990), Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật viễn thám điều tra nghiên cứu biển Việt Nam, Đề tài thuộc chương trình 48B.HN 10 Phạm Thanh An (2002), Nghiên cứu thành lập số đồ phục vụ cảnh báo ngập lụt với hỗ trợ Công nghệ Viễn thám Hệ thông tin địa lý, Luận văn Thạc sỹ khoa học, Trường Đại học khoa học tự nhiên 11 Cục Bản đồ- BTTM, Trung tâm thông tin địa lý (2008), Địa lý quân NXB Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội 12 Cục Bản đồ- BTTM, Trung tâm thông tin địa lý (2008), Ứng dụng viễn thám quân NXB Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội 13 Nguyễn Ngọc Thạch (2006), Cơ sở viễn thám, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 14 Nguyễn Văn Đài(1999), Giáo trình hệ thông tin địa lý, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 77 PHỤ LỤC Kết tạo địa hình CSDL GIS3D hải quân Phú lâm 78 Hình chụp trình mô CSDL Phú Lâm 79
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng GIS trong xây dựng CSDL GIS 3D căn cứ hải quân (Thử nghiệm cho căn cứ Phú Lâm - Hoàng Sa, Ứng dụng GIS trong xây dựng CSDL GIS 3D căn cứ hải quân (Thử nghiệm cho căn cứ Phú Lâm - Hoàng Sa, Ứng dụng GIS trong xây dựng CSDL GIS 3D căn cứ hải quân (Thử nghiệm cho căn cứ Phú Lâm - Hoàng Sa

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay