Đánh Giá Hỗ Trợ Lĩnh Vực Giao Thông Đô Thị tại Việt Nam

27 617 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2016, 02:55

Báo Cáo Đánh Giá Bên Thứ Ba 2013 Bộ Ngoại Giao Nhật Bản Đánh Giá Hỗ Trợ Lĩnh Vực Giao Thông Đô Thị Việt Nam Tháng năm 2014 Công Ty INGÉROSEC Lời Mở Đầu Báo cáo với tựa đề Đánh Giá Hỗ Trợ Lĩnh Vực Giao Thông Đô Thị Việt Nam, Công Ty INGÉROSEC thực ủy thác Bộ Ngoại Giao (MOFA) niên khóa tài 2013 Bắt đầu từ năm 1954, Hỗ Trợ Phát Triển Chính Thức (ODA) Nhật Bản đóng góp cho phát triển quốc gia đối tác tìm giải pháp cho vấn đề mang tính quốc tế theo thời kỳ Gần đây, yêu cầu thực ODA cách hiệu hơn, hiệu suất không phát sinh Nhật Bản mà phát sinh cộng đồng quốc tế MOFA tiến hành đánh giá ODA hàng năm chủ yếu cấp sách với hai mục tiêu : tăng cường quản lý nguồn vốn ODA; đảm bảo trách nhiệm giải trình ODA Các đánh giá bên thứ ba thực để tăng cường tính minh bạch khách quan Nghiên cứu đánh giá thực với mục tiêu rà soát lại sách tổng thể Nhật Bản Hỗ Trợ Lĩnh Vực Giao Thông Đô Thị Việt Nam, dựa thu hoạch từ đánh giá rà soát này, đưa kiến nghị để tham khảo hoạch định sách hỗ trợ Việt Nam tương lai Chính Phủ Nhật Bản cách hiệu hơn, hiệu suất hơn, phổ biến rộng rãi kết đánh giá cho công chúng để đảm bảo trách nhiệm giải trình Giáo sư Yasutami Shimomura với tư cách trưởng đoàn đánh giá tham gia giữ vai trò giám sát toàn trình đánh giá, Tiến Sĩ Hironori Kato với tư cách cố vấn chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn Lĩnh Vực Giao Thông Đô Thị Cả hai người có đóng góp to lớn từ bắt đầu nghiên cứu đến hoàn thành báo cáo Ngoài ra, trình nghiên cứu Nhật Bản Việt Nam, nhận hợp tác MOFA, Cơ Quan Hợp Tác Quốc Tế Nhật Bản (JICA), Tổ công tác ODA địa phương, quan phủ Việt Nam, nhà tài trợ tổ chức phi phủ (NGOs) Nhân hội này, xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới tất bên liên quan với nghiên cứu Cuối cùng, Đoàn đánh giá muốn lưu ý ý kiến báo cáo không thiết phản ánh quan điểm ý kiến Chính Phủ Nhật Bản Tháng năm 2014 Công Ty INGÉROSEC Lưu ý : Báo Cáo Đánh Giá Phiên tiếng Việt Bản tóm tắt Báo Cáo Đánh Giá Hỗ Trợ Lĩnh Vực Giao Thông Đô Thị Việt Nam phiên tiếng Nhật Đánh Giá Hỗ Trợ Lĩnh Vực Giao Thông Đô Thị Việt Nam Người đánh giá (Đoàn Đánh giá) Trưởng Đoàn đánh giá Giáo sư Yasutami Shimomura, Giáo sư danh dự, Đại học Hosei Cố vấn Tiến Sĩ Hironori Kato, Giáo sư, Khoa công trình xây dựng hạ tầng, Trường Cao học Bách khoa Tư vấn Công ty INGÉROSEC Thời gian nghiên cứu đánh giá Tháng bảy năm 2013 – Tháng hai năm 2014 Quốc gia khảo sát thực địa Nguồn: UNOCHA Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Bối cảnh, mục tiêu phạm vi công việc đánh giá Đối với Việt Nam nước đà tăng trưởng cao, nhằm xây dựng mạng lưới giao thông đô thị, đến Nhật Bản tiến hành hỗ trợ xây dựng phần cứng, tiến hành hỗ trợ nâng cao lực hoạch định kế hoạch quản lý tu, vận hành thông qua hợp tác kỹ thuật Tuy nhiên, nhu cầu tiếp tục mức độ cao Bản báo cáo đánh giá tổng hợp hỗ trợ lĩnh vực giao thông đô thị mà Nhật Bản thực chủ yếu Thành phố Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến năm 2012, với mục đích nhằm đưa kiến nghị học kinh nghiệm cho lập kế hoạch hỗ trợ thực sách hỗ trợ từ sau cho ngành Bên cạnh đó, nhằm hướng tới đóng góp hữu ích cho quảng bá ODA dựa vào thông tin phản hồi nhà tài trợ khác phủ Việt Nam, thực nhiệm vụ giải trình với người dân Nhật Bản Tóm tắt Kết Đánh giá Đánh giá tổng hợp thu kết khả quan định, thông qua tiêu chuẩn tiêu đặt Tuy nhiên, việc đo lường trực tiếp hiệu ngoại giao việc khó khăn, nên dừng lại mức độ hy vọng vào hiệu gián tiếp dựa vào hiệu kết hợp lĩnh vực lân cận với lĩnh vực giao thông đô thị xây dựng mạng lưới trục giao thông ● Quan điểm Phát triển (1) Chính sách Liên quan Được hoạch định dựa vào mục tiêu phát triển Việt Nam, phù hợp với sách trung kỳ đề cương ODA phương châm kế hoạch hỗ trợ riêng cho Việt Nam, bên cạnh thông qua thảo luận nhà tài trợ, điều chỉnh phù hợp với nội dung hỗ trợ, phương châm hỗ trợ nhà tài trợ khác Ngoài ra, nói Nhật Bản có ưu mặt kỹ thuật phương thức hỗ trợ Do kểt luển rểng tính phù hểp cểa sách rểt cao (2) Hiệu Dự án Không góp phần phát triển sở hạ tầng Việt Nam, mà có tác động tích cực đến công ty nước đầu tư vào quốc gia Thành dự án an toàn giao thông công nhận Bên cạnh kết giảm ùn tắc cải thiện lại nhìn thấy Ngoài tác động đến lưu thông hàng hóa khu vực Bắc Bộ hay Nam Bộ, tương lai, dự kiến có kết rõ ràng diện rộng mà trọng tâm Thành phố Hà Nội Thành phố Hồ Chín Minh Nói tóm lại, thời điểm báo cáo này, có kết khả quan, kỳ vọng có cống hiến to lớn tương lai (3) Tính Thích hợp Quy trình Nghiên cứu Tiến hành lựa chọn dự án, hoạch định kế hoạch phương châm hỗ trợ cho quốc gia dựa thông tin thu thập Văn phòng JICA Đại sứ quán Nhật Bản Việt Nam Dự án hỗ trợ chủ yếu Văn phòng JICA Việt Nam thực , với trao đổi chặt chẽ với quan hữu quan, nỗ lực điều phối viện trợ đáp ứng yêu cầu nhu cầu bên Việt Nam Dó dự án thực cách hợp lý Tuy nhiên, việc tích lũy liệu để đo lường kết cách định lượng vấn đề Bên cạnh đó, vấn đề liên quan chậm trễ dự án ảnh hưởng giải phóng mặt v.v cần phải thảo luận, chia sẻ hội nghị sách sở hạ tầng Tổ công tác ODA, cần có hợp tác nhà tài trợ ● Quan điểm ngoại giao Tầm quan trọng ngoại giao việc hỗ trợ lĩnh vực nhỏ, để đo trực tiếp ảnh hưởng ngoại giao khó Tuy nhiên, kỳ vọng vào hiệu ngoại giao gián tiếp dựa vào hiệu việc kết hợp phát triển giao thông đô thị với giao thông trục chính, làm tăng đầu tư trực tiếp nước số lượng công ty vào Việt Nam Và nâng cao khả thương lượng tiếng nói Nhật Bản với Việt Nam, quốc gia có chiến lược phát triển công nghiệp Để nhằm đánh giá với quan điểm ngoại giao, cần phải xem xét hỗ trợ linh vực giao thông bao gồm giao thông đô thị Kiến nghị Chính (1) Đề xuất tiếp cận chương trình Tập trung ý nhiều vào tính liên quan dự án chương trình, tính liên quan với chương trình lân cận Nên nhận thức rõ ràng việc liên kết hữu dự án hỗ trợ Cầu Nhật Tân xây (2) Đề xuất vể viểc chia sể dể liểu JICA cần quản lý cách hiệu liệu khảo sát hoặc, sử dụng dự án Ngoài ra, hướng tới hoàn thành đường sắt đô thị, cần phải hoạch định kế hoạch hỗ trợ cho việc thu thập liệu liên quan thay đổi khu vực làm, khu vực học, khu vực thương mại (3) Vấn đề phối kết hợp nhà tài trợ vận hành sở hạ tầng Về vận hành sở hạ tầng, cần thiết đẩy mạnh hiểu biết nhận thức công nghệ cho bên Việt Nam, song song với việc phối kết hợp trước nhà tài trợ Đồng thời, trao đổi liên quan đến tiêu chuẩn cần thực từ giai đoạn lập quy hoạch tổng thể công việc cần đưa vào kế hoạch để xem xét đối sách cụ thể nhằm giải vấn đề Bài học kinh nghiệm Trong dự án phát triển nguồn nhân lực, sở liệu nắm bắt đối tượng đào tạo có phù hợp với lĩnh vực quản lý tổ chức hay không? Và qua đào tạo có người thuộc cấp quản lý cán tổ chức đào tạo? Do đó, cần thiết phải xây dựng sở liệu tiếp tục theo dõi đào tạo nhân lực Có nhiều dự án STEP có nhà thầu tham gia đấu thầu trường hợp thiếu nhà thầu tham gia, phải đấu thầu lại, gây chậm trễ triển khai thi công Các bên liên quan phía Nhật Bản Việt Nam cần phải nỗ lực phối hợp cấp độ cao để giải cácvấn đề thể chế khó khăn đàm phán hợp đồng sau trúng thầu chậm trễ nghiệm thu sau hoàn công Mục Lục Lời mở đầu Khái lược Mục lục Chương Ý tưởng Báo cáo đánh giá ··········································· 1-1 Chú ý đến hiệu dự án lĩnh vực, kết hợp với hiệu tương thích lĩnh vực có liên quan : “Phương thức tiếp cận chương trình” nỗ lực cải thiện ······································································· 1-2 Vận dụng “Thủ pháp cấu hóa vấn đề” ·················································· 1-3 Xem xét lại hiệu ngoại giao ······························································ Chương Phương châm đánh giá ······························································ 2-1 Mục đích đánh giá ··············································································· 2-2 Đối tượng đánh giá·············································································· 2-3 Khung đánh giá ·················································································· Chương Tóm tắt đánh giá kiến nghị ···················································· 14 3-1 Tóm tắt đánh giá ··············································································· 14 3-2 Kiến nghị ························································································· 16 3-3 Bài học kinh nghiệm ·········································································· 19 Phụ lục Hình ảnh Chương Ý tưởng Báo cáo đánh giá Trên sở “Hướng dẫn đánh giá ODA (phiên 8)", Bản báo cáo tiến hành dựa hạng mục đánh giá Ủy ban Viện trợ Phát triển, Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD-DAC) Đồng thời, nỗ lực thực đánh giá với đặc trưng riêng đưa vào sáng kiến mới, góc nhìn mới, bổ sung thêm số kiến thức công tác đánh giá Cùng với việc chia sẻ cách nhận thức vấn đề trên, kết sau thảo luận nhóm, “Ý tưởng Báo cáo” tóm lược theo điểm sau 1-1 Chú ý đến hiệu dự án lĩnh vực, kết hợp với hiệu tương thích lĩnh vực có liên quan : “Phương thức tiếp cận chương trình” nỗ lực cải thiện Trong đánh giá dự án có nỗ lực áp dụng “Phương thức cận chương trình” Kết tóm lược ý tưởng phương thức trọng tâm công tác đánh giá “Hỗ trợ lĩnh vực giao thông đô thị cho Việt Nam”như Hình Tóm lại, nói phương thức kết nối hợp lý sách (cho dự án viện trợ) với mục tiêu dài hạn (Mục tiêu phát triển phủ Việt Nam), mục tiêu trung hạn (Mục tiêu xây dựng phát triển lĩnh vực giao thông đô thị), mục tiêu ngắn hạn (xây dựng sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng chế v.v ) Mục tiêu dài hạn Mục tiêu phát triển phủ Việt Nam Mục tiêu trung hạn Mục tiêu xây dựng phát triển lĩnh vực giao thông đô thị:Xây dựng sở hạ tầng giao thông đô thị với giao thông công cộng thông qua chuyển đổi từ ô tô sang đường sắt, xe buýt, hiệu suất hóa hoạt động đô thị với loại bỏ tắc nghẽn giao thông, cải thiện môi trường Mục tiêu cụ thể Xây dựng hệ thống giao thông công cộng Phát triển nguồn nhân lực • Cải thiện giao thông công cộng Tp Hà Nội • Xúc tiến tái phát triển đô thị Tp Hà Nội • Tăng cường hệ thống vận hành giao thông công cộng Tp Hà Nội Công cụ sách Xây dựng sở hạ tầng giao thông • Xây dựng mạng lưới giao thông Tp Hà Nội, tuyến đường vành đai 3, đường nối cầu Nhật Tân sân bay quốc tế Nội Bài • Xây dựng đường sắt đô thị Tp Hà Nội (tuyến số 5, số 6) • Xây dựng đường sắt đô thị Tp Hà Nội (tuyến số 1, số 2) • Phát triển tổng hợp đô thị Hà Nội • Hỗ trợ hoạch định kế hoạch xây dựng khu vực xung quanh ga UMRT Tp HCM • Phát triển tổng hợp ga Bến Thành • Kế hoạch phát triển tổng hợp ga Bến Thành • Xây dựng tuyến đường sắt đô thị 3A Tp HCM • Xây dựng đường sắt đô thị Tp HCM (tuyến 1) • Kế hoạch giao thông đô thị tổng hợp Tp HCM • Quy hoạch tổng quan giao thông đô thị Tp Đà Nẵng • Cải thiện môi trường giao thông Tp Đà Nẵng • Phát triển sở hạ tầng đô thị Tp Buôn Mê Thuật, Tỉnh Đắk Lắk Xây dựng chế vận hành quản lý bảo trì • Hỗ trợ thành lập công ty vận hành đường sắt đô thị Tp HCM • Hỗ trợ thành lập công ty vận hành đường sắt đô thị Tp Hà Nội Hình Sơ đồ khái niệm: Ý tưởng “Phương thức tiếp cận chương trình” Việc bổ sung hoàn thiện để tiếp tục nâng cao hiệu phương thức thể Hình Cân nhắc liên kết công cụ sách dự án hỗ trợ riêng biệt, hướng đến mục đích tăng cường lĩnh vực giao thông đô thị hiệu kết hợp lĩnh vực Mặc dù mục tiêu Hình Hình giới hạn đối tượng lĩnh vực giao thông đô thị, có Mục tiêu dài hạn Mục tiêu phát triển phủ Việt Nam Mục tiêu trung hạn Mục tiêu xây dựng phát triển lĩnh vực giao thông đô thị không lĩnh vực khác liên kết với lĩnh vực giao thông đô thị Hình có xem xét đến việc đưa vào kết hợp với lĩnh vực liên quan hiệu kết hợp lĩnh vực Kết cho Mục tiêu cụ thể Xây dựng sở hạ tầng giao thông Xây dựng hệ thống giao thông công cộng Phát triển nguồn nhân lực Công cụ sách thấy liên kết mục tiêu trung hạn tức liên kết lĩnh vực đóng góp vào Xây dựng chế vận hành quản lý bảo trì Dự án viện trợ Dự án viện trợ Dự án viện trợ Dự án viện trợ Dự án viện trợ Dự án viện trợ việc đạt mục tiêu dài hạn Hình “Phương thức tiếp cận Chương trình” Có xem xét quan điểm liên kết nội Mục tiêu phát triển phủ Việt Nam Mục tiêu dài hạn Mục tiêu trung hạn Mục tiêu cụ thể (Hiệu kết hợp) Mục tiêu xây dựng phát triển lĩnh vực giao thông đô thị Xây dựng sở hạ tầng giao thông Xây dựng hệ thống giao thông công cộng Phát triển nguồn nhân lực Công cụ sách Hỗ trợ giao thông hành lang Hà Nội - Hải Phòng Xây dựng sở hạ tầng giao thông (Hiệu kết hợp) Xây dựng hệ thống giao thông công cộng Phát triển nguồn nhân lực Xây dựng chế vận hành quản lý bảo trì Dự án viện trợ Xây dựng chế vận hành quản lý bảo trì Dự án viện trợ Dự án viện trợ Dự án viện trợ Dự án viện trợ Dự án viện trợ Dự án viện trợ Dự án viện trợ Dự án viện trợ Dự án viện trợ Dự án viện trợ Dự án viện trợ Hình “Phương thức tiếp cận chương trình” có xem xét quan điểm liên kết lĩnh vực 1-2 Vận dụng “Thủ pháp cấu hóa vấn đề” Với phương thức tiếp cận nêu điểm cần phải lưu ý khó nắm bắt tổng thể vấn đề, dự án hoach định riêng biệt từ quan điểm riêng chủ thể mảng lĩnh vực "kế hoạch", "phát triển", "hỗ trợ" "xây dựng" Đặc biệt, việc đánh giá mức độ lĩnh vực, số chủ thể liên quan nhiều, cấu trúc vấn đề phức tạp, khó nắm bắt xác vai trò toàn vấn đề tổng thể vấn đề Vì để nhằm điều chỉnh hạn chế này, đánh giá áp dụng “Thủ pháp cấu hóa vấn đề”1, với việc nỗ lực nhằm nắm bắt tổng thể vấn đề sách Kato, H., Shiroyama, H and Nakagawa, Y (Nov 2005) Thủ pháp tìm nắm bắt vấn đề sách giao thông khu vực rộng – Phân tích trường hợp sách giao thông vùng Kanto, Tuyển tập luận văn nghiên cứu Công nghệ Xã hội, Vol.3, 214-230, Kato, H., Shiroyama, H and Nakagawa, Y (2014) Public policy structuring incorporating reciprocal expectation analysis, European Journal of Operational Research, Vol.233, No.1, pp.171-183 cách cân đối Mục đích thủ pháp cấu hóa vấn đề phát “đâu vấn đề sách?” từ tình thực tế phức tạp cụ thể thiết lập vấn đề sách, tạo nhánh lựa chọn định sách Về nhận thức “Tập hợp vấn đề nhìn thấy chủ thể liên quan, nguồn gốc vấn đề sách.” Trong trường hợp sách giao thông, có nhiều bên liên quan trực tiếp gián tiếp, ví dụ người phụ trách hoạch định sách, người quản lý giao thông, người tham gia giao thông v.v Thông qua đối thoại với bên, tìm hiểu bên việc yêu cầu hoạt động với mục đích Và thông qua việc tổng hợp thông tin thu được, xác định sách có giá trị coi quan trọng nhiều bên, xếp nắm bắt toàn thể vấn đề đối tượng, thực mục đích cấu hóa quan hệ nhân vấn đề Miêu tả nguyên nhân phát sinh vấn đề kết theo dòng quan hệ nhân (Sơ đồ kết cấu vấn đề), thông qua phân tích sơ đồ kết cấu vấn đề, xếp mối quan hệ phụ thuộc lẫn bên quan hệ sách thực Qua đó, với việc hiểu xác hiệu tích cực tiêu cực dự kiến thực sách, phát vấn đề sách cần phải bổ sung tương lai cần Để vận dụng triệt để thủ pháp cấu hóa vấn đề phải xây dựng sẵn giả thuyết sơ đồ nhận thức cấu vấn đề, dựa vào tiến hành vấn, khảo sát bên liên quan thời gian dài Tuy nhiên Bản báo cáo đánh giá lần bị giới hạn thời gian nên thực vấn với quy mô đầy đủ Do đó, cố gắng phân tích phạm vi giới hạn cho phép Hy vọng khảo sát lần bước đệm cho việc vận dụng thủ pháp cấu hóa vấn đề sau 1-3 Xem xét lại hiệu ngoại giao Về việc đánh giá viện trợ từ quan điểm ngoại giao có phương pháp luận rõ ràng Vì vậy, cần phải có thử nghiệm xem xét từ nhiều góc độ (1) "Truy cầu lợi ích quốc gia", mục đích hỗ trợ Tổng hợp lập luận từ tài liệu trước liên quan đến mục đích viện trợ2,thì phân chia thành "truy cầu lợi ích quốc gia" "truy cầu công ích quốc tế" Nhiều quốc gia cung cấp viện trợ với mục đích truy cầu kết hợp hai mục đích cách đồng thời Tuy nhiên mức độ quan trọng công ích quốc tế vào lợi ích quốc gia sách viện trợ khác tùy theo quốc gia cung cấp viện trợ Truy cầu lợi ích quốc gia bao gồm “truy cầu lợi ích trị quốc gia” “truy cầu lợi ích kinh tế quốc gia” (tham khảo Hình 4), so với truy cầu lợi ích kinh tế truy cầu lợi ích trị cho có liên quan chặt chẽ đến hiệu ngoại giao Các hạng mục điển hình việc lợi ích Shimomura, Y (2011) Chính sách viện trợ phát triển, Chính sách công cộng quốc tế chuyên khảo 19 Nihon Keizai Hyouronsha Ltd., chương 3 trị truy cầu bao gồm đảm bảo an ninh, sức ảnh hưởng quốc tế, hình ảnh tốt với cộng đồng quốc tế, quan hệ hữu nghị với nước nhận viện trợ, giảm xích mích đối ngoại, trì ảnh hưởng đến thuộc địa cũ Nói chung, xác nhận cống hiến viện trợ đảm bảo lợi ích trị (kinh tế) quốc gia, kết giúp tăng cường khả đàm phán ngoại giao cho có hữu ảnh hưởng đối ngoại Hiệu đối ngoại tiêu biểu thường biết đến tăng cường quan hệ hữu nghị Tuy nhiên, để kiểm chứng hiệu ngoại giao, không dừng lại đơn quan hệ hữu nghị mà cần xác định “đóng góp cụ thể đàm phán ngoại giao nước đối tác” Bởi xác lập quan hệ hữu nghị với nước đối tác, không nhận đối ứng tích cực mong muốn việc liên quan đến lợi ích quan trọng quốc gia viện trợ Hình Mục đích viện trợ Nguồn: Shimomura, Y Chính sách viện trợ phát triển, Nihon Keizai Hyouronsha Ltd (2) Nắm bắt ảnh hưởng ngoại giao viện trợ lĩnh vực Đóng góp viện trợ mặt lợi ích trị thông thường thảo luận tâm đến việc cung cấp viện trợ trì thời gian dài tổng số tiền viện trợ hai nước (có thể nhiều nước tùy trường hợp)3 Nếu áp dụng nguyên tiêu Tài liệu tham khảo tiêu biểu như, Viện Nghiên cứu Hòa bình Kajima biên soạn “Hệ thống hợp tác kinh tế nước ngoài” số 1, Hội xuất Viện nghiên cứu Kajima năm 1974; Nhóm nghiên cứu sách Thủ tướng Ohira “Báo cáo Nhóm nghiên cứu sách thủ tướng Ohira” Cục xuất Ủy ban quảng bá Đảng tự dân chủ năm 1980, Carol Lancaster, Foreign Aid Diplomacy, Development, Domestic Politics, The University of Chicago Press, 2007 v.v Chương Phương châm đánh giá 2-1 Mục đích đánh giá Đánh giá ODA Bộ ngoại giao triển khai để cải thiện quản lý nguồn vốn ODA đảm bảo vai trò Đánh giá riêng ngành với đối tượng toàn hoạt động ODA ngành nước, tiến hành kiểm chứng kế hoạch phát triển ngành toàn hoạt động ODA ngành đó, nhắm đến mục đích tìm học để thực dự án hoạch định sách viện trợ tương lai Khảo sát đánh giá tiến hành theo Hướng dẫn đánh giá ODA (phiên 8) Bộ ngoại giao Và đánh giá hỗ trợ lĩnh vực giao thông đô thị Việt Nam, xem xét tầm quan trọng hỗ trợ cho Việt Nam Mục tiêu đánh giá lần sau: Tiến hành xem xét tập trung vào tình hình hỗ trợ Nhật Bản lĩnh vực giao thông đô thị Việt Nam Đề xuất kiến nghị học kinh nghiệm cho hoạch định sách chương trình thực hỗ trợ tương lai cho lĩnh vực giao thông đô thị Việt Nam, phản ánh vào kế hoạch hỗ trợ quốc gia Việt Nam Công bố kết đánh giá thực trách nhiệm giải trình với nhân dân Nhật Bản, đồng thời cung cấp phản hồi liền quan đến phủ Việt Nam nhà tài trợ khác nhằm góp phần trực quan hóa cải thiện ODA Nhật 2-2 Đối tượng đánh giá Việt Nam nước có dân số đứng thứ ba Đông Nam Á (khoảng 90 triệu người), có thu nhập mức trung bình thấp, mức tăng trưởng cao với trung bình 7% năm 2000 bình quân GNI đầu người 1.000 đô la Mỹ (năm 2010) Mặt khác, nhu cầu sở hạ tầng kinh tế giao thông vận tải gia tăng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển cở sở hạ tầng nước thiếu thốn, nên nhu cầu phát triển dự kiến có quy mô lớn Để trì tăng trưởng kinh tế cho đất nước cần phải phát triển mạng lưới lưu thông hàng hóa, di chuyển người cách trôi chảy an toàn, đáp ứng thích đáng với nhu cầu giao thông vận tải tăng nhanh tình hình đô thị hóa nhanh chóng Để vậy, với xúc tiến phát triển sở hạ tầng giao thông (đường bộ, đường sắt v.v ), cần phải đáp ứng thách thức đối sách an toàn giao thông, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cho vận hành, quản lý bảo trì sở hạ tầng giao thông Thêm vào xây dựng thể chế nhằm huy động khối tư nhân thúc đẩy hợp tác công tư (PPP) Đặc biệt cần có hỗ trợ phù hợp cho việc thực dự án PPP nhằm thúc đẩy phát triển sở hạ tầng tăng lên năm gần Trong khuôn khổ “Tăng cường sức cạnh tranh tăng trưởng” phương châm viện trợ riêng quốc gia Việt Nam, nhằm phát triển mạng lưới giao thông đô thị, Nhật Bản thực phát triển phần cứng dựa vào cho vay vốn để xây dựng, hỗ trợ phần mềm thông qua hợp tác kỹ thuật tiến hành hỗ trợ hoạch định kế hoạch nâng cao khả vận hành, quản lý bảo trì Báo cáo đánh giá tiến hành đánh giá chung toàn hỗ trợ lĩnh vực giao thông đô thị mà Nhật Bản thực mà trọng tâm Hà Nội Hồ Chí Minh từ tài khóa 2006 đến 2012, với mục đích đưa đề xuất học kinh nghiệm để thực hỗ trợ hoạch định kế hoạch hỗ trợ sau cho lĩnh vực Kết đánh giá dựa thông tin tính đến thời điểm cuối tháng 12 năm 2013 2-3 Khung đánh giá Nghiệp vụ khảo sát lần tiến hành đánh giá từ bốn khía cạnh dựa theo “Hướng dẫn đánh giá ODA (phiên 8)”, bao gồm ba khía cạnh “Đánh giá từ quan điểm phát triển”, “Tính phù hợp sách”, “Tính hiệu quả”, “Tính thích hợp quy trình”, thêm vào “Đánh giá từ quan điểm ngoại giao” (1) Tính phù hợp sách Để nhằm kiểm chứng tính phù hợp sách hỗ trợ lĩnh vực này, lấy tiêu chuẩn đánh giá dựa vào quan điểm sách viện trợ trình bày Sơ đồ kết cấu mục tiêu (Hình 6) có quán so với (a) Nhu cầu phát triển quốc gia sở tại, (b) Chính sách dài hạn Nhật Bản (Đề cương ODA, sách trung hạn ODA), (c) Vấn đề giới ưu tiên (Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) v.v ) hay không Hơn nữa, thực phân tích quan điểm (d) So sánh liên quan với nhà tài trợ khác, (e) Hoạch định vận hành sách viện trợ có tận dụng ưu Nhật Bản hay chưa Sơ Đồ Kết Cấu Mục Tiêu Mục tiêu dài hạn Đề tài phát triển Chương trình Tăng trưởng tăng cường sức cạnh tranh Xây dựng hạ tầng kinh tế Dịch vụ tiếp cận Xây dựng mạng lưới giao thông đô thị Dự án Dự án xây dựng tuyến đường sắt nội thị thành phố Hồ Chí Minh (Tuyến 1) Dự án xây dựng đại lộ Đông Tây Sài Gòn Dự án xây dựng tuyến đường sắt nội đô thành phố Hà Nội (Tuyến 1) Dự án xây dựng tuyến đường sắt nội đô thành phố Hà Nội (Tuyến 2) Dự án xây dựng mạng lưới giao thông thành phố Hà Nội Hợp tác cho vay vốn Dự án xây dựng cầu Nhật Tân (Cầu hữu nghị Việt Nhật) Dự án xây dựng đường nối cầu Nhật Tân sân bay quốc tế Nội Bài Dự án xây dựng cầu Hồng Hà (Thanh Trì) Dự án xây dựng đường vành đai thành phố Hà Nội Dự án tăng cường an toàn giao thông quốc lộ Miền Bắc Việt Nam Dự án hỗ trợ thành lập công ty vận hành tuyến đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh Dự án hỗ trợ thành lập công ty vận hành bảo dưỡng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội Dự án cải thiện giao thông công cộng thành phố Hà Nội Dự án hợp tác kỹ thuật Dự án tăng cường đào tạo cảnh sát giao thông Dự án đào tạo nguồn nhân lực an toàn giao thông Hà Nội Nghiên cứu chuẩn bị dự án phát triển tổng hợp khu vực xung quanh nhà ga Bến Thành thành phố Hồ Chí Minh (Dự án hạ tầng PPP) Nghiên cứu chuẩn bị dự án xây dựng tuyến Hà Nội (Dự án hạ tầng PPP) Nghiên cứu chuẩn bị hợp tác Nghiên cứu hỗ trợ hoạch định tiêu chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến đường sắt Dự án phát triển Dự án phát triển đô thị với xây dựng UMRT thành phố Hà Nội Nghỉên cứu hỗ trợ hoạch định dự án xây dựng đường vành đai cầu Hồng Hà thành phố Hà Nội Nghiên cứu tính toán chi phí thi công liên quan đến xây dựng tđường sắt nối sân bay quốc tế Nội Bài Hợp tác kỹ thuật Bộ Giao Thông Đất Đai Hình Sơ đồ kết cấu mục tiêu hỗ trợ lĩnh vực giao thông đô thị Việt Nam (2006 - 2012) (2) Tính hiệu Sắp xếp phân tích theo mức độ đóng góp đạt mục tiêu sau hay chưa, nhằm kiểm chứng mục tiêu đặt trọng tâm vấn đề thực hỗ trợ cho lĩnh vực đạt đến mức độ Đó (a) Nắm bắt hiệu viện trợ Nhật Bản cho lĩnh vực giao thông đô thị (đầu ra, tác động v.v ), (b) Sự đạt thành mục tiêu thách thức trọng tâm đặt ban đầu Ở đây, định lượng mục tiêu với số cụ thể toàn thể hỗ trợ lĩnh vực giao thông đô thị cho Việt Nam chưa quy định rõ ràng Do đó, với tham khảo đánh giá trước đây, phân tích mức độ đạt mục tiêu theo dự án, xem xét ảnh hưởng toàn lĩnh vực, (c) Tận dụng đầy đủ thông tin định tính thu vấn người có liên quan Nhật Bản Việt Nam Từ đó, kiểm chứng tính hiệu từ quan điểm tổng hợp dựa vào (a) ~ (c) Báo cáo áp dụng “Thủ pháp cấu hóa vấn đề” đánh giá tính hiệu Qua việc áp dụng thủ pháp này, làm rõ quan hệ nhân vấn đề nguyên nhân liên quan đến giao thông đô thị Việt Nam, xếp, nắm bắt cấu vấn đề để từ đánh giá tổng hợp tính hiệu hỗ trợ lĩnh vực từ quan điểm hiệu kết hợp, tính liên quan dự án Cụ thể là, nêu từ khóa liên quan đến nhân quả, vấn đề giao thông đô thị từ thông tin thu vấn, yếu tố kế hoạch giao thông đô thị quy hoạch tổng thể kế hoạch giao thông đô thị Hà Nội Hồ Chí Minh Cùng với việc áp dụng song song điều đó, tiến hành phân tích lập Hình 7, Hình sơ đồ cấu vấn đề, dựa vào khảo sát quan hệ nguyên nhân kết liên quan đến quan hệ nhân 10 Hình Sơ đồ cấu vấn đề xây dựng đường - cầu đường (khái lược) (Nguồn) Đoàn đánh giá biên soạn 11 Hình Sơ đồ cấu vấn đề xây dựng đường sắt (khái lược) (Nguồn) Đoàn đánh giá biên soạn (3) Tính thích hợp quy trình Nhằm đánh giá tính hợp sách hỗ trợ lĩnh vực có thích hợp với quy trình sử dụng nhằm đảm bảo tính hữu hiệu hay không, báo cáo kiểm chứng điều sau (a) Phương pháp tiếp cận vấn đề nỗ lực thách thức (xúc tiến phần cứng đường bộ, đường sắt, cảng hàng không v.v , đối sách an toàn giao thông, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực liên quan đến vận hành, quản lý bảo trì tài sản sở hạ tầng giao thông) đề rõ ràng phương châm viện trợ Việt Nam thực hay chưa (b) Nỗ lực nắm bắt liên tục nhu cầu bên nhận hỗ trợ (lập ban tư vấn sách người thực nghiệp cvụ viện trợ thực địa, 12 lập tiểu ban ngành v.v ) thực hay chưa Bên cạnh đó, khảo sát phân tích dựa điều sau đây, lấy làm tài liệu đánh giá, (c) Thể chế thực tổ công tác ODA thực địa nước Nhật Bản (Bộ ngoại giao, quan thực hiện) lập hay chưa, (d) Đã có quy trình phù hợp để theo dõi nắm bắt định trạng thực sách hay chưa, (e) Liên kết với nhà tài trợ, quan quốc tế, tư nhân khác (dự án PPP v.v ) nỗ lực thực thích đáng hay chưa (4) Đánh giá từ quan điểm ngoại giao Để kiểm chứng hỗ trợ lĩnh vực có hiệu mong muốn lợi ích quốc gia Nhật Bản hay chưa, Báo cáo tiến hành khảo sát, phân tích sau (a) Tầm quan trọng ngoại giao (Tầm quan trọng ODA Việt Nam, tầm quan trọng hỗ trợ Việt Nam dựa lý tưởng ngoại giao Nhật Bản v.v ) (b) Tác động nhân rộng mang tính ngoại giao (Đẩy mạnh quan hệ hữu hảo tăng độ thân Nhật, giúp hiểu thêm vị Nhật Bản cộng đồng quốc tế, nâng cao diện Nhật Bản v.v ) Vì khó để đánh giá cách định lượng sách ODA Nhật Bản có đóng góp vào lợi ích quốc gia hay chưa, nên Báo cáo tiến hành đánh giá định tính qua việc thực khảo sát đối tượng liên quan 13 Chương Tóm tắt đánh giá kiến nghị 3-1 Tóm tắt đánh giá (1) Tính phù hợp sách Hỗ trợ lĩnh vực giao thông đô thị Việt Nam phủ Nhật Bản phù hợp với mục tiêu phát triển nước này, mục tiêu “Trở thành nước công nghiệp đến năm 2010” Có tính thống với đề cương ODA sách trung hạn sách dài hạn Nhật Bản, phương châm, kế hoạch viện trợ riêng nước Việt Nam Bên cạnh đó, với thảo luận nhà tài trợ cho phù hợp với xu hướng viện trợ, nội dung hỗ trợ, phương châm viện trợ nhà tài trợ khác v.v Hơn nữa, phát huy ưu Nhật Bản phương pháp viện trợ, mặt kỹ thuật v.v , rõ ràng có quan hệ hỗ tương, bổ sung lẫn với nhà tài trợ khác Do đó, đánh giá tính phù hợp sách cao (2) Tính hiệu Báo cáo vận dụng “Thủ pháp cấu hóa vấn đề”, đánh giá tổng hợp tính hiệu hỗ trợ lĩnh vực từ quan điểm hiệu kết hợp quan hệ dự án Bên cạnh đó, bối cảnh có nhiều dự án đối tượng trình thực hiện, dựa vào sơ đồ cấu vấn đề, tiến hành đánh giá cách suy luận gián tiếp hiệu chưa thể Hỗ trợ cho lĩnh vực không đóng góp cho phát triển sở hạ tầng cho Việt Nam, mà công nhận thành với tác động tốt, đáp ứng nhu cầu thử thách đầu tư vào Việt Nam, doanh nghiệp nước bao gồm doanh nghiệp Nhật Bản Dự án liên quan an toàn giao thông nói có kết đạt phần lớn mục tiêu đưa ban đầu Một số đầu nêu nâng cao tính lưu thông đường bộ, tăng lực giao thông nút giao, giảm bớt ùn tắc giao thông, thay đổi phương thức giao thông thông qua việc xây dựng đường sắt đô thị Ngoài ra, tác động hỗ trợ không nội, ngoại đô xung quanh vùng đối tượng Hà Nội Hồ Chí Minh, mà tác động đến lưu thông hàng hóa đến khu vực miền Bắc miền Nam, kết nối đường từ hai thành phố với thành phố khu vực ven biển cảng biển, dẫn đến thu hút mở khu dân cư khu công nghiệp, thương mại Và tạo điều kiện lại đến khu này, dự kiến có hiệu rõ rệt diện rộng mà trọng tâm hai thành phố Từ điểm trên, hỗ trợ lĩnh vực có hiệu định thời điểm tại, việc đạt mục tiêu vấn đề lĩnh vực trọng điểm đề phương châm viện trợ cho Việt Nam Nhật Bản kế hoạch triển khai dự án Có thể kỳ vọng có cống hiến to lớn tương lai 14 (3) Tính thích hợp quy trình Thông qua nghiên cứu nước Nhật thực địa, xác định hỗ trợ lĩnh vực thực dựa quy trình thích hợp Thông qua thảo luận dựa thông tin Đại sứ quán văn phòng JICA Việt Nam thu thập, phương châm viện trợ riêng nước kế hoạch viện trợ riêng nước Việt Nam Bộ ngoại giao hoạch định Bên cạnh đó, dự án thực thi tuyển chọn sở thông tin từ nước nhận viện trợ, chủ yếu văn phòng JICA Việt Nam quản lý thực dựa theo kết trao đổi chặt chẽ với quan hữu quan Trong chuỗi quy trình, thông qua hội họp định kỳ cần thiết với phủ Việt Nam với nhà tài trợ khác, chia sẻ thông tin tiến hành điều chỉnh, nỗ lực phản ánh yêu cầu nhu cầu phía Việt Nam hợp tác điều phối với nhà tài trợ Mặc dù vậy, có trường hợp tiến độ công việc bị chậm trễ thiếu nguồn nhân lực, hay giải phóng mặt chậm phía Việt Nam Phát sinh chậm trễ toán từ phía Việt Nam tiến hành nghiệm thu chậm, cần phải tăng cường hợp tác thảo luận với phía Việt Nam trước tiến hành công việc Bên cạnh phần cứng tiến hành xây dựng, việc đưa vào hệ thống AFC v.v , trở thành điểm tranh luận nhà tài trợ có liên quan Trong tương lai, để tránh tình trạng thực hỗ trợ trùng lặp, hỗ trợ xây dựng phần mềm phụ theo phần cứng, cần phải định dựa thảo luận trước bên liên quan Lưu ý rằng, qua khảo sát Nhật Việt Nam cho thấy việc thu thập liệu sử dụng dự án trước thời gian Những liệu thông tin hữu ích việc nắm bắt tình hình cách định lượng hiệu suất hóa công việc, hoạch định đánh giá kế hoạch cho dự án Vì vậy, việc quản lý cách hiệu xem xét lại phương pháp tận dụng liệu thông tin quan trọng (4) Đánh giá từ quan điểm ngoại giao Chính phủ Nhật Bản xem Việt Nam đầu máy kéo cho phát triển khu vực sông Mekong, cho tầm quan trọng quốc gia việc xúc tiến liên kết hội nhập kinh tế khu vực cao Từ năm 2003 trở đi, sáng kiến chung Nhật Việt thực hiện, Hiệp định đối tác kinh tế (EPA) Nhật Bản-Việt Nam có hiệu lực vào năm 2009 thúc đẩy quan hệ kinh tế hai nước Theo điều tra JETRO năm 2012, số doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư sang Việt Nam 1.783 doanh nghiệp Các quan chức phủ hai nước qua lại thường xuyên, hai bên đạt thỏa thuận hội nghị thượng đỉnh nhằm mở rộng mối quan hệ “Đối tác chiến lược”, tăng cường hợp tác lĩnh vực thương mại, đầu tư, xây dựng sở hạ tầng, trị an ninh ODA công cụ ngoại giao, hỗ trợ ODA Nhật Bản cho giao thông đô thị Việt Nam lớn kể số tiền tỷ lệ, tầm quan trọng mặt ngoại giao hỗ trợ nhỏ Tuy vậy, khó đo trực tiếp hiệu ngoại giao Mức độ quan hệ hữu nghị hai nước tình cảm thân Nhật người Việt Nam cảm nhận rõ, 15 thời điểm Bản báo cáo này, việc kiểm chứng hiệu trực tiếp khó Tuy nhiên, kết hợp quan hệ xây dựng giao thông đô thị thuộc lĩnh vực giao thông đô thị với phát triển mạng lưới trục giao thông lĩnh vực lân cận sinh hiệu kết hợp dẫn đến gia tăng đầu tư nước trực tiếp gia tăng số doanh nghiệp nước đầu tư sang Việt Nam, có ý kiến cho kỳ vọng vào hiệu ngoại giao gián tiếp tăng khả đàm phán tiếng nói có ảnh hưởng Nhật Bản Việt Nam, nước đưa công nghiệp hóa lên làm chiến lược quốc gia Mặt khác, có ý kiến cho cần lưu ý đến hiệu ngoại giao tiêu cực mà hỗ trợ lĩnh vực giao thông giao thông đô thị gây (mặc dù dự án thuộc đối tượng Báo cáo này), ví dụ như,dự án xây dựng đường sắt cao tốc Nam Bắc đoạn Hà Nội – Vinh đoạn Hồ Chí Minh – Nha Trang trở thành tranh luận lớn Việt Nam, hay cố sập cầu Cần Thơ khiến nhiều người chết 3-2 Kiến nghị 3-2-1 Đề xuất cho sách viện trợ, chiến lược viện trợ (1) Đề xuất phương thức tiếp cận chương trình Phương thức tiếp cận chương trình có ý nghĩa trọng liên quan đến mục tiêu dài hạn dự án viện trợ riêng nước Thêm vào quan hệ hữu dự án chương trình, nữa, xem xét kết hợp hữu dự án viện trợ dựa vào trọng tính liên quan với chương trình lân cận khác, qua hoạch định định kế hoạch hỗ trợ có hiệu hiệu suất Xin nói ví dụ dự án xây dựng tuyến đường vành đai Hà Nội Để phát huy hiệu dự án thiếu liên kết với cầu Thanh Trì Không có thế, việc đẩy mạnh lúc việc xây dựng sở hạ tầng khác bao gồm đường sắt đô thị (dự kiến kết nối với tương lai) cộng với phát triển phần mềm đào tạo nguồn nhân lực, củng cố thể chế, xây dựng hệ thống quản lý v.v quan trọng Hình miêu tả việc liên kết mục tiêu dự án viện trợ quan trọng việc đạt mục tiêu trung hạn, mục tiêu dài hạn Hơn nữa, kết xây dựng tuyến đường vành đai làm rút ngắn thời gian đến khu công nghiệp dọc hành lang Hà Nội - Hải Phòng, nhờ việc làm nhân viên quản lý cấp trung sống Hà Nội trở nên dễ dàng, giúp dễ dàng tuyển nhiều người có lực ưu tú, phát sinh lợi ích cho doanh nghiệp khu công nghiệp Để thực tạo nên tình trạng vậy, chìa khóa liên kết lĩnh vực đô thị (giữa mục tiêu trung hạn) hỗ trợ cho giao thông hành lang Hà Nội - Hải phòng (mặc dù dự án thuộc đối tượng Báo cáo này) trình bày Hình Nói cách khác, liên kết mục tiêu ngắn hạn dự án viện trợ hai lĩnh vực hữu hiệu việc tạo hiệu viện trợ Không nên xem lĩnh vực đô thị “vòng đóng kín”, mà nên xem “vòng mở”, đóng góp vào việc đạt mục tiêu chương trình, phương thức tiếp cận vấn đề mà ban đầu đề Những liên kết hữu xem xét từ giai 16 đoạn kế hoạch, thẩm định, thực hiện, đánh giá dự án viện trợ, nhiên, Báo cáo muốn đưa đề xuất nhận thức phương châm rõ ràng 3-2-2 Đề xuất phương pháp viện trợ thủ tục viện trợ (1) Đề xuất chia sẻ liệu Dự án hỗ trợ lĩnh vực giao thông đô thị lập kế hoạch thực có sử dụng liệu sở lưu lượng giao thông đường v.v Trong trường hợp đó, việc áp dụng thích hợp kết khảo sát tiến hành dự án trước quan trọng việc lập kế hoạch, thực dự án cách suôn sẻ Trong nghiên cứu đánh giá này, phải thời gian trả lời từ JICA việc xin liệu Đoàn đánh giá Việc quản lý, tận dụng cách hiệu liệu thu thập sử dụng dự án để từ thay đổi liệu, tiến hành so sánh tình hình với khứ, dự báo tình hình tương lai, có giá trị hiệu suất hóa tác nghiệp nắm bắt tình hình cách định lượng hoạch định kế hoạch đánh giá dự án Tại đây, JICA cần phải tiến hành quản lý tốt tài liệu, liệu, kết khảo sát thu thập dự án xây dựng hạ tầng giao thông dự án xây dựng đường bộ, dự án xây dựng đường sắt v.v thực Ví dụ, áp dụng phương pháp quy định sẵn trước định dạng liệu (thiết lập năm nghiên cứu, tên dự án, số mã mạng lưới giao thông v.v ) từ khởi đầu nghiên cứu quy hoạch tổng quan thực thi dự án, sau thực khảo sát thực thi dự án dựa vào định dạng chung để tiến hành thu thập, xếp liệu Bên cạnh đó, tương lai, dựa vào phát triển đường sắt đô thị khuyến khích sử dụng tuyến xe buýt, dự kiến có biến đổi tình hình giao thông thời gian di chuyển, thay đổi phương thức giao thông khu vực cư trú phát triển ngoại thành Việc nắm bắt (thu thập liệu) định lượng biến đổi tình trạng kinh tế xã hội mảng làm, học, buôn bán thước đo quan trọng đầu tác động đánh giá lĩnh vực giao thông đô thị Những quan điểm có giá trị sử dụng đánh giá hiệu toàn thể chương trình, phương thức tiếp cận vấn đề Thêm vào đó, việc tích tụ liệu trở thành nguồn thông tin quan trọng xem xét lại quy hoạch tổng quan giao thông đô thị Nên tiến hành xem xét thu thập liệu thời điểm hoạch định kế hoạch với thực nghiên cứu tại, trước hệ thống đường sắt đô thị đô thị hoàn thành, có khả sau đường sắt đô thị hoàn thành giao thông đô thị Thành phố Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh có thay đổi lớn Những điểm cần phải lưu ý việc thu thập, quản lý toàn liệu liên quan đến giao thông Việt Nam phải phía Việt Nam đứng thu thập quản lý liệu, dựa vào hỗ trợ Nhật Bản Tuy nhiên, phía Việt Nam thiếu lực thu thập liệu nắm bắt tình trạng giao thông qua nhiều năm, chưa hiểu biết tính quan trọng quản lý liệu Trong dự án đào tạo nguồn nhân lực an toàn giao thông, đối tượng 17 báo cáo đánh giá tiến hành thu thập quản lý liệu tai nạn giao thông, kết dựa vào hiển thị cách định lượng thay đổi số tai nạn Do thông qua ví dụ thành công vậy, việc tiến hành hỗ trợ kỹ thuật thu thập, quản lý liệu, để Việt Nam tự tiến hành thu thập quản lý liệu quan trọng Lúc đó, cần phải lưu ý đến khả bị giới hạn vốn Việt Nam, ví dụ để nắm bắt tình hình giao thông đường bộ, cần đạo phương pháp tìm tuyến đường quan trọng (nơi khảo sát), nhà ga trạm tiêu biểu tuyến xe buýt đường sắt, phương pháp thu thập liệu tốt cách có hiệu để đo lường số khách lên xuống lưu lượng giao thông (2) Thách thức phối hợp nhà tài trợ phương diện vận hành sở hạ tầng Hỗ trợ phát triển sở hạ tầng đường sắt đường v.v Việt Nam thực nhiều nhà tài trợ bao gồm Nhật Bản Kết thấy rõ liên kết phần cứng, nhiên liên kết phần mềm có vấn đề Ví dụ điển hình hệ thống thu phí tự động (AFC) Tại thời điểm Báo cáo đánh giá này, Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc tác động vào Việt Nam để đưa hệ thống AFC nước vào, điều gây tranh luận nhà tài trợ việc hệ thống nhà tài trợ áp dụng Trong tương lai cần suy nghĩ đến việc tận dụng nguồn vốn tư nhân dự án PPP v.v ,và xem xét đối sách cụ thể phối hợp nhà tài trợ từ trước việc áp dụng hệ thống, thông qua thảo luận tiêu chuẩn chung phần mềm từ giai đoạn hoạch định quy hoạch tổng thể đưa vào kế hoạch Bảng Nội dung đề xuất, độ ưu tiên, danh sách đối tượng đề xuất Nội dung đề xuất Độ ưu tiên Đối tượng đề xuất <Mức độ phương hướng chiến lược, sách viện trợ> Có xem xét đến hiệu trực tiếp, hiệu Thực Phòng phụ trách thuộc gián tiếp, hiệu kết hợp lĩnh vực sớm Bộ ngoại giao,JICA Đề xuất Quản lý cách hiệu suất Thực JICA chia sẻ liệu nội JICA sớm liệu Hỗ trợ nước đối tác thu thập phương thức tiếp cận chương trình <Mức độ thủ tục hỗ trợ, phương pháp hỗ trợ> liệu Vấn đề điều chỉnh nhà tài trợ Thực Phòng phụ trách thuộc phương diện vận hành sở hạ tầng trung kỳ Bộ ngoại giao,JICA (Chú thích) Sớm năm, trung kỳ vòng đến năm 18 3-3 Bài học kinh nghiệm Từ kết đánh giá này, rút điều cần lưu ý sau đây, áp dụng với phạm vi rộng không Việt Nam mà áp dụng với quốc gia khác (1) Theo dõi phát triển nguồn nhân lực Trong dự án đào tạo nguồn nhân lực, việc có người nhà chuyên môn, nhân viên chuyên ngành thuộc lĩnh vực đào tạo, tiêu đánh giá, nhiên sở liệu xếp cách định lượng, hệ thống số chuyên gia phái cử, số chuyên viên kỹ thuật đào tạo dự án, công việc chức vụ sau đào tạo Đặc biệt, hỗ trợ đào tào nguồn nhân lực liên quan đến hỗ trợ thành lập công ty vận hành đường sắt đô thị, lĩnh vực khó nắm bắt kết liệu8 Do đó, việc theo dõi tình hình hoạt động sau nước tầng lớp quản lý kinh doanh cán tổ chức liên quan, học viên tham gia khóa tu nghiệp dự án tu nghiệp Nhật Bản người có kinh nghiệp du học theo lĩnh vực đào tạo viện trợ không hoàn lại (JDS) quan trọng xem xét hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực sau Cần phải thúc đẩy xây dựng sở liệu, theo dõi đào tạo nhân lực hợp lý (2) Các vấn đề đấu thầu hợp đồng xây lắp Với đặc trưng hỗ trợ Nhật Bản năm gần nhưviệc áp dụng khoản vay đặc biệt dành cho đối tác kinh tế (STEP) đạt kết định việc áp dụng kỹ thuật SPSP xây dựng cầu Những kỹ thuật này, nhà thầu Việt Nam khó thi công riêng lẻ, nên cần có tham gia hỗ trợ Nhật Bản Vì vậy, khoản vay STEP với điều kiện vay ràng buộc đưa vào cách tích cực, nảy sinh nhiều vấn đề áp dụng khoản vay STEP Những ví dụ điển hình vấn đề dự án STEP gặp phải, thông qua vấn, khác với đấu thầu cạnh tranh quốc tế thông thường, có nhiều trường hợp có nhà thầu tham gia hay chí nhà thầu tham gia phải đấu thầu lại dẫn đến việc, chậm triển khai thi công.Ngoài ra, phía Việt Nam muốn tránh trường hợp đấu thầu có nhà thầu trường hợp dễ gây nghi ngờ việc thông thầu chủ đầu tư nhà thầu, Liên quan đến trường hợp đấu thầu dự án giao thông đô thị, tuyến đường sắt đô thị số Thành phố Hồ Chí Minh (gói thầu 1), nhà thầu tham gia, chủ đầu tư phải tổ chức đấu thầu lại chia thành hai gói 1A 1B Gói thầu có nhà thầu tham gia Trong trường hợp tổ chức đấu thầu lại, thời gian thi công bị chậm trễ, thực khó khăn tiến hành đấu thầu lại xem xét thời hạn giải ngân Ngược lại, hỗ trợ với mục đích nâng cao an toàn giao thông v.v… xem tiêu kết số vụ tai nạn giao thông trước sau dự án, lĩnh vực dễ cấu trúc sở liệu 19 Bên cạnh đó, qua khảo sát có nhiều ý kiến cho đàm phán hợp đồng thường gặp nhiều khó khăn, đồng thời công tác nghiệm thu sau công trình hoàn thành chậm Việc thiếu hiểu biết phía Việt Nam giá trị/ khoản chi phí hợp đồng xây lắp Về chi phí xây lắp, hai bên Nhật Bản Việt Nam có quan điểm khác chi phí gián tiếp phí quản lý chung Ví dụ như, chi phí cho công tác an toàn bao gồm nhiều hạng mụcnhư công trình phụ trợ an toàn, giàn giáo, phí bảo hiểm v.v Những khoản thường tính vào chi phí thi công trực tiếp gián tiếp, ảnh hưởng đến toàn chi phí thi công Ngoài ra, chậm trễ công tác nghiệm thu phía Việt Nam hiểu biết chưa đầy đủ việc áp dụng mẫu hợp đồng xây lắp quốc tế FIDIC9 thỏa thuận khác Mặc dù phía Việt Nam bổ sung số tiêu chuẩn chất lượng xây dựng vào tiêu chuẩn Việt Nam, phía Nhật Bản phải thời gian để hiểu tiêu chuẩn Những vấn đề mang tính hệ thống, hai phía Việt Nam Nhật Bản cần phải có nỗ lực với cấp độ cao để giải Các điều khoản hợp đồng liên quan đến thi công xây dựng quốc tế FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils: Liên Minh Tư Vấn Công Trình Quốc Tế) biên soạn Các quan tài quốc tế Ngân Hàng Thế giới v.v… dự án cho vay phủ Nhật Bản áp dụng làm điều khoản hợp đồng, sử dụng hợp đồng xây dựng quốc tế nhiều quốc gia mà tiêu biểu quốc gia phát triển 20 Ảnh Xây dựng mạng giao thông Thành phố Hà Nội (Quang cảnh nút giao Kim Liên) Xây dựng mạng giao thông Thành phố Hà Nội (Cải tạo đường Trần Khát Chân) Xây dựng mạng giao thông Thành phố Hà Nội (Nút giao Ngã Tư Sở) Xây dựng cầu Nhật Tân (Cầu Hữu Nghị Việt - Nhật) (Hà Nội) Tình trạng tuyến vành đai số (Hà Nội) Hiện trường tuyến số đường sắt đô thị Hà Nội (thị sát cầu vượt) Đại lộ Đông Tây (Hồ Chí Minh) Trong hầm Đại lộ Đông Tây (Hồ Chí Minh) Bảng giới thiệu công trường thi công tuyến số đường sắt đô thị (Hồ Chí Minh) Thị sát công trường thi công tuyến số đường sắt đô thị (Hồ Chí Minh)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Hỗ Trợ Lĩnh Vực Giao Thông Đô Thị tại Việt Nam, Đánh Giá Hỗ Trợ Lĩnh Vực Giao Thông Đô Thị tại Việt Nam, Đánh Giá Hỗ Trợ Lĩnh Vực Giao Thông Đô Thị tại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay