GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG VÀNG HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

81 587 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2016, 02:52

B GIÁO D Că ẨOăT O TR NGă I H CăTH NGăLONG -o0o - KHÓA LU N T T NGHI P GI I PHÁP H N CH TÌNH TR NG VÀNG HÓA VI T NAM HI N NAY SINH VIÊN TH C HI N : NGUY N PH Mà SINH VIÊN : A17256 CHUYÊN NGÀNH : NGÂN HÀNG HÀ N I - 2014 NG LY B GIÁO D Că ẨOăT O TR NG I H C TH NG LONG -o0o - KHÓA LU N T T NGHI P GI I PHÁP H N CH TÌNH TR NG VÀNG HÓA VI T NAM HI N NAY Giáo viên h ng d n : TS Nguy n Th Thúy Sinh viên th c hi n : Nguy n Ph ng Ly Mã sinh viên : A17256 Chuyên ngành : NGÂN HÀNG HÀ N I - 2014 Thang Long University Library L IC M N Emăxinăđ c g i l i c mă năchânăthànhăđ n gi ng viên T.S Nguy n Th Thúyăđưă t oă u ki n, tr c ti păh ng d n ch b o t n tình su t trình th c hi n khóa lu n t t nghi pă này.ă Emă c ngă xină c mă nă cácă th y cô B môn Kinh t , tr ngă i h că Th ngă Longă đưă giúpă emă cóă đ c nh ng ki n th c n n t ngă đ điă xaă h nătrongăquáătrìnhănghiênăc uăđ tài Tuyă đưă dànhă nhi u th i gian, công s că đ tìm hi u nghiên c uă nh ngă khóaă lu n v n nhi u thi u sót, kính mong th y, cô ch d n góp ý ki năđ khóa lu n c aăemăđ c hoàn thi năh n.ă Em xin chân thành c mă n! Hà N i, ngày 15 tháng 01 n m 2014 Sinh viên Nguy năPh ngăLy L I CAM OAN Tôiăxinăcamăđoan Khóa lu n t t nghi p t b n thân th c hi n có s h tr t giáoă viênă h ng d n không chép công trình nghiên c u c aă ng i khác Các d li u thông tin th c p s d ng Khóa lu n có ngu n g căvàăđ trích d n rõ ràng Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l iăcamăđoanănày! Sinh viên Nguy năPh ngăLy Thang Long University Library c M CL C CH NG C S LÝ LU N V VÀNG HÓA N N KINH T 1.1 T ng quan v vàng 1.1.1 Khái ni m v vàng 1.1.2 Ch c n ng c a vàng 1.1.3 Phân lo i vàng 1.2 T ng quan th tr ng vàng th gi i 1.2.1 Cung vàng th gi i 1.2.2 C u vàng th gi i 1.3 T ng quan v vàng hóa 1.3.1 Khái ni m vàng hóa 1.3.2 Các ch tiêu đo l ng m c đ vàng hóa n n kinh t 10 1.3.3 Nguyên nhân c a tình tr ng vàng hóa 13 1.3.4 Nh ng tác đ ng c a vàng hóa 15 1.4 Kinh nghi m h n ch vàng hóa c a m t s qu c gia th gi i 1.4.1 Vàng hóa 1.4.2 Vàng hóa CH NG 18 n 18 Trung Qu c 19 TH C TR NG VÀNG HÓA T I VI T NAM 23 2.1 Khái quát n n kinh t Vi t Nam 23 2.2 M c đ bi u hi n vàng hóa 2.2.1 M c đ vàng hóa 2.2.2 Bi u hi n vàng hóa Vi t Nam Vi t Nam 25 Vi t Nam 35 2.3 Nguyên nhân gây tình tr ng vàng hóa 2.4 nh h 25 Vi t Nam 41 ng c a tình tr ng vàng hóa t i n n kinh t Vi t Nam 2.5 Th c tr ng h n ch vàng hóa 43 Vi t Nam 46 2.5.1 Th c tr ng sách qu n lý ho t đ ng s n xu t, kinh doanh vàng mi ng 46 2.5.2 Th c tr ng sách qu n lý vàng tài kho n CH NG GI I PHÁP H N CH NAM HI N NAY 3.1 nh h vàng TÌNH TR NG VÀNG HÓA ng c a Ngơn hƠng NhƠ n 49 VI T 53 c công tác qu n lý th tr ng 53 3.1.1 M c tiêu đ nh h 2013 - 2020 ng đ i m i qu n lý th tr ng vàng giai đo n 53 3.1.2 Xây d ng th tr ng vàng minh b ch, n đ nh ngày hoàn thi n 54 m b o th tr ng vàng n đ nh tránh t i đa tác đ ng tiêu c c t i 3.1.3 ch s kinh t v mô 55 i u ki n tiên quy t đ ch ng vàng hóa 56 3.3 Gi i pháp h n ch tình tr ng vàng hóa 56 3.2 3.3.1 ảuy đ ng l 3.3.2 ng vàng dân c a d ng hóa th tr 56 ng vàng 58 3.3.3 H n ch tình tr ng buôn l u vàng 60 3.3.4 Nâng cao hi u qu qu n lý vàng thu c d tr ngo i h i Nhà n 3.4 M t s ki n ngh v i c quan qu n lý NhƠ n 3.4.1 Ki n ngh v i Ngân hàng Nhà n c c c 63 64 64 3.4.2 Ki n ngh v i B , ban ngành liên quan khác 66 3.4.3 V vi c t o hành lang pháp lý thông thoáng nh ng đ m b o c th , ch t ch ho t đ ng qu n lý th tr ng 3.4.4 V công tác tra, giám sát Thang Long University Library 66 67 DANH M C VI T T T Ký hi u vi t t t NHNN NHTM TCTD VND USD Tên đ y đ NgânăhàngăNhàăn c Ngânăhàngăth ngăm i T ch c tín d ng Vi tăNamăđ ng ôălaăM DANH M C B NG BI U, TH , HÌNH NH B ng 2.1 Các sách qu n lý ho t đ ng s n xu t, kinh doanh vàng mi ng (1999 - 2013) 35 B ng 2.2 Các doanh nghi p đ c phép kinh doanh vàng mi ng sau Ngh đ nh 24 .47 Bi u đ 1.1 Nhu c u v vàng th gi i n m 2012 & 2013 Bi u đ 1.2 K t qu u tra quy t đ nh l a ch n tài s n .3 Bi u đ 1.3 Giá tr vàng n trang theo % GDP th gi i Bi u đ 1.4 Ngu n cung vàng th gi i (2003 - 2013) Bi u đ 1.5 T ng nhu c u vàng th gi i t n m 2005 đ n 2013 .8 Bi u đ 1.6 Nhu c u tiêu th vàng mi ng đ ng xu vàng th gi i 11 Bi u đ 1.7 T ng l ng vàng kh i ngân hàng trung ng mua, bán ròng (2004 - 2013)12 Bi u đ 1.8 M c đ vàng hóa ho t đ ng ngân hàng t i Vi t Nam 13 Bi u đ 2.1 T c đ t ng tr ng GDP c n c theo khu v c kinh t (2006 - 2013).23 Bi u đ 2.2 Kim ng ch xu t nh p kh u hàng hóa Vi t Nam (2006 - 2013) 24 Bi u đ 2.3 Tr l ng vàng xu t nh p kh u c a Vi t Nam giai đo n 2000 – 2012 .25 Bi u đ 2.4 Th ph n kinh doanh vàng th tr ng Vi t Nam n m 2011 26 Bi u đ 2.5 Bi n đ ng giá vàng n c so v i th gi i giai đo n t 6/2007 đ n 6/2010 29 Bi u đ 2.6 CPI, ch s giá vàng giá USD c a Vi t Nam (2005 - 2013) 30 Bi u đ 2.7 Giá vàng Vi t Nam th gi i (2008 - Q2/2013) .31 Bi u đ 2.8 Bi n đ ng giá vàng n c th gi i (1/2009 - 1/2013) 33 Bi u đ 2.9 Di n bi n ch s giá vàng đô la M (1/2009 - 2/2014) 34 Bi u đ 2.10 T l cho vay khách hàng b ng ngo i t vàng t ng cho vay c a ngân hàng ACB (2008 - 2012) 37 Bi u đ 2.11 ảuy đ ng ch ng ch ti n g i b ng vàng c a ngân hàng Á Châu (2009 - 2012)38 Bi u đ 2.12 Giá vàng SCấ n c n m 2013 39 Bi u đ 2.13 L / lãi thu n t ho t đ ng kinh doanh ngo i h i vàng c a Ngân hàng Á Châu (2009 - 2013) 40 Bi u đ 2.14 Nhu c u xu t, nh p kh u vàng n c (2000 - 2012) 41 Bi u đ 2.15 C c u nhu c u vàng c a Vi t Nam CPI, GDP 42 Bi u đ 2.16 Di n bi n 76 phiên đ u th u vàng t i s giao d ch NHNN .43 ảình 1.1 ng cung, c u vàng th tr ng vàng Thang Long University Library L IM U Lý ch n đ tài S phát tri nănhanhăchóngăc ngănh ăđ i m i không ng ng c a n n kinh t ti m n nh ng r i ro không th l ngătr căđ c Nhi uăn măqua,ăth gi i ch ng ki n không bi t cu c kh ng ho ng l n nh v b tăđ ng s n, ch ng khoán, ngo i t hay s chaoăđ o c a c n n tài chính, kinh t th gi i N n kinh t Vi tăNamăc ngălàă m t ph n c a n n kinh t toàn c u, bên c nhăđó,ăVi t Nam l i m tăn căđangătrênă đàă phátă tri n, n n kinh t ch aă th t s v ng ch că vàă đúngă h ng nên b t c s suy thoái c a kinh t th gi iăc ngăcóăth gây nhi u h l y nguyên tr ng ho c nh h ng tr c ti p t i n n kinh t trongăn c Khôngăkhóăđ nh n th y nh ng cu c suy thoái nh ăth ,ăvàngăđ u n iălênănh ăm t c u cánh, m t th tài s năđ m b o cho ni m tin c aă ng kh ng ho ng iă dân,ă cácă nhàă đ uă t ă đ ch ng l i nh ng tác nhân x u c a cu c Vàng m t lo iăhàngăhóaăđ c bi tăđ c yêu thích l ch s Vi t Nam t x aă đ n Vàng có r t nhi u công d ng ch ngăkhácănhau.ăL i ích c a vàng đ i v i n n kinh t không th ph nh n b iăvàngăđ c công nh n, giao d ch, mua bánăvàăđ uăt ă nhi uăn c Tuy nhiên, Vi t Nam, vàng không ch m t lo i hàng hóaăđ c bi t mà m t tài s n tài quan tr ng th tr ng vàng tr thành m t lo i th tr ng tài quan tr ng.ăNh ăđưăbi t, ti năđ ng c aăn c ta không ph i m tăđ ng ti n m nh,ăth ng xuyên m t giá, n n kinh t trongăn căth ng xuyên tr i qua th i k l m phátăcaoăvàăcácăchínhăsáchăv ămôăkémăhi u qu d n t i vi c vàng tr thành m iăquanătâmăđ i v i không ch ng i dân Vi t Nam mà c t ch c tín d ng Và h qu t t y u x yăraăđóălàăVi tăNamăr iăvàoătìnhătr ng vàng hóa, gây nhi u nhă h ng x u t i ho tă đ ng n n kinh t , r i lo n th tr ng vàng, nhă h ng t iă tâmă lỦă ng i dân Nh n th că đ c t m quan tr ng thi t y u c a v năđ này,ăemăđưăch năđ tàiă“Gi i pháp h n ch tình tr ng vàng hóa Vi t Nam hi nănay”ăđ làm khóa lu n t t nghi p M c đích nghiên c u xu t, ki n ngh gi i pháp h n ch tình tr ng vàng hóa hi n v i Ngân hàngăNhàăn it - căvàăcácăc ăquan,ăbanăngành ng ph m vi nghiên c u iă t ng nghiên c u gi i pháp h n ch tình tr ng vàng hóa Vi t Nam hi n - Ph m vi nghiên c u: th tr ng vàng Vi t Nam t n mă2007ăđ năn mă2013 Ph ng pháp nghiên c u Khóa lu n s d ng ph ngă phápă nghiênă c u phân tích – t ng h p, mô hình, ph ngăphápăsoăsánh,ăph ngăphápăt l ,ầăk t h p v i ki n th căđưăh c v i thông tin thu th p t th c t tài li u tham kh oăkhácầ K t c u c a khóa lu n t t nghi p ch Ngoài ph n m đ u k t lu n, k t c u c a khóa lu năđ ngănh ăsau: Ch ng 1: C ăs lý lu n v vàng hóa n n kinh t Ch ng 2: Th c tr ng vàng hóa t i Vi t Nam Ch ng 3: Gi i pháp h n ch tình tr ng vàng hóa c chia thành ba Vi t Nam hi n Thang Long University Library toàn h th ng g p r i ro v kho n vàng Gi i pháp m iă đ đ nh c th nh ăsau: că đ xu t v i quy - Ch th nh tă đ c phát hành ch ng ch vàngă làă Ngână hàngă Nhàă n c Nh ng ch ng ch nàyă đ c c m c , chi t kh u có nhu c u,ă đ c t chuy nănh ng giao d ch th tr ng th c p.ăNgoàiăra,ăđ thu n ti n gi m chi phí ho tăđ ng,ăNgânăhàngăNhàăn c có th y nhi m giao d ch thông qua m t s ngână hàngă th ngă m i l nă nh ă Vietcombank,ă Vietinbank,ă BIDVă ho căAgribank,ầ - Kh iăl ng vàng giao d ch tính m i ch ng ch b i s c a m tăl ng vàng - Giá vàng ch ng ch đ cătínhătheoăgiáăvàngădoăNgânăhàngăNhàăn c công b t i th iă m giao d ch Tuy nhiên, giá vàng ch ng ch s đ că u ch nh m tăn m/ăl nănh ngăkhôngăđ căt ngăho c gi măv tăquáăbiênăđ cho phép so v i giá t i th iăđi m mua ch ng ch ăBiênăđ s đ cătínhătrênăc ă s bình quân gia quy n bi năđ ng v i ch s giá vàng c a Vi t Nam t i thi uă3ăn măg n nh t - Giá tr c a ch ng ch đ cătínhătrênăc ăs tích só c a giá vàng kh iăl giao d chăđ c niêm y t ch ng ch - Th i h n c a ch ng ch đ ng căđ xu t t i thi uălàă1ăn măvàăt iăđaălàă3ăn m - NgânăhàngăNhàăn c có th phát hành lo i ch ng ch bao g m: ch ng ch có lãi su t ch ng ch lãi su t.ăNg i th h ng ch ng ch có lãi su t (thôngăth ng b ng v i lãi su t Trái phi u Chính ph ) s đ giaoăđ ng giá nh h năsoăv i ch ng ch lãi su t - căh ngăbiênăđ i v i giao d ch có kh iăl ng l n,ăbiênăđ giaoăđ ng giá có th đ l ng gi aăNgânăhàngăNhàăn c cá nhân ho c t ch c g i vàng V i hình th c ch ng ch m i này, quy n tích tr vàng c aăng iădânăđ căth ngă căđ m b o ngu n v n v nă đ c lu n chuy n ph c v ho tă đ ng s n xu t, kinh doanhăvàăcôngătácăđi u hành c aăNhàăn c i v iăNgânăhàngăNhàăn c,ădoăđâyălàăđ u m i nh t phát hành qu n lý ch ng ch vàng nên công tác chuy nă đ iă theoă đóă c ngă đ că đ m b oă ană toànă h n.ă Ngoàiă ra,ă Ngână hàngă Nhàă n c khiă thuă hútă đ c vàng dân v s th c hi n chuy năđ i thành ti n thông qua giao d ch Swap – m t giao d ch phái sinh có rào ch n r i ro th tr ng phát tri n, t đóăh n ch đ cănguyăc ăbi năđ ng giá m nh d n đ n r i ro kho nănh ăđưăt ng x y kh Tuyănhiên,ănh căđi m c a gi i pháp ch ng ch vàng có kh n ngăb làm gi , v y,ăNgânăhàngăNhàăn c Vi t Nam s ph i b nhi uăchiăphíăh nănh m 57 h n ch tình tr ng Thêm n a,ăđ v aătínhătoánăđ căbiênăđ giaoăđ ng giá v a t o đ c s h p d năđ i v i nh ngăng i mua ch ng ch , v aăđ m b o h n ch t iăđaăr i ro bi năđ ng giá th c s m tăbàiătoánăkhóăđ i v iăNgânăhàngăNhàăn c Cu i cùng, dù áp d ng giao d ch phái sinh ho tă đ ng chuy nă đ i vàng thành ti n biên đ giá h pă đ ng, ho tă đ ng phát hành ch ng ch vàng v n ch u nh ng r i ro nh tăđ nh v t giá giá vàng cung – c u th tr ng nh ng y u t khác mang l i a d ng hóa th tr 3.3.2 Cách th c t ch c th tr ng vàng ng vàng v t ch t hi n c a Vi t Nam đ năgi n, ho tăđ ng giao d ch t phátăvàăch aăxu t hi n hình th c giao d ch hi n đ i Chính v y, khóa lu năxinăđ aăraăm t s đ xu t: 3.3.2.1 Phát tri n hình th c Qu đ u t vàng Vi c phát tri n thành công qu đ uăt ăvàng s đemăl i l i ích l n không ch cho n n kinh t mà cho c chínhăcácănhàăđ uăt ăthamăgiaăth tr ng - i v i n n kinh t : + ây đ c coi m t bi n pháp kh thi v n đ huy đ ng vàng dân.ăTheoăđó, thành l p qu đ uăt ă(th ng t ch c tín d ng) l ng vàng v t ch t t dân s đ c ch y vào qu Thông qua đó, vàng nhàn r i đ c luân chuy n n n kinh t , h tr v n cho s n xu t kinh doanh, vi c qu n lý c a Nhà n c tr nên d dàngăh n,ăgi m b t áp l căchoăNgânăhàngăNhàăn c m i có bi năđ ng + Thu h p chênh l ch v i giá vàng th gi i V i s minh b ch c a qu đ uăt ăvàng vàăđ c tính c a ch ng ch qu niêm y t sàn ch ng khoán, nh ngăhànhăviăđ uăc ălàmăgiá,ăthaoătúngăth tr ng n iăđ a s đ c h n ch đángăk ă ng th i, qu đ u t ăvàng tham chi u v i giá vàng qu c t c ngăgópăph n thu h păđángăk kho ng cách gi aăgiáăvàngătrongă n qu c t - c i v iănhàăđ uăt : Vi c đ u t vào ch ng ch qu đ uăt ăvàng s góp ph n gi m thi uăđ c r iăroăliênăquanăđ n v n chuy n, b o qu n vàng Bên c nhăđó,ă cácănhàăđ uăt ăv n có th thu v m c l i t c h p d n V i l i ích k trên, th c s m t gi i pháp mà NgânăhàngăNhàăn c c n u tiên xemă xét.ă Tuyă nhiên,ă trongă giaiă đo nă đ u th c hi n, s th n tr ng vô c n thi t: ho tăđ ng c a qu đ uăt ăvàng ph iăđ căđ tăd i s giám sát ch t ch c a NHNN, tránh l p l i tình tr ng s p đ nhanh chóng nh t ng x y v i mô hình sàn vàng M i đây, theo V Qu n lý, Công ty qu n lý qu Qu đ uă t ă 58 Thang Long University Library ch ng khoán, c u trúc v n hành qu đ u t vàng s bao g m: Công ty qu n lý qu , sáng l p viên c a qu , thành viên l p qu , Ngân hàng giám sát - Công ty qu n lý qu s đ ng ký xin phép cho qu đ uăt vàng theo quy đ nh c a Lu t Ch ng khoán: th c hi n ho tăđ ngăxácăđ nh giá tr tài s n ròng c a qu , phát hành ch ng ch qu trênăc ăs l ngăvàngăhuyăđ ngăđ că(đápă ng l nh mua c aănhàăđ uăt ),ăho c thu h i ch ng ch qu c s l ng vàng hoàn tr cho nhà đ u t (đáp ng l nh bán c aănhàăđ uăt ) - Sáng l p viên c a qu t ch c có Gi y phép kinh doanh vàng Ngân hàngăNhàăn c c p T ch c ph i t ch căđ căNgânăhàngăNhàăn c y quy n thay m tă Nhàă n c th c hi n ho tă đ ng xu t nh p kh u vàng mi ng Vai trò sáng l păviênăđ căthôngăquaăc ăch xu t nh p kh u vàng, b o đ m giá vàng trongăn c (th hi n qua giá ch ng ch đ uăt ăvàng) giá vàng qu c t (th hi n qua giá tr tài s n ròng c a qu đ uă t ă vàng) không chênh l ch nhi u Sáng l păviênăc ngăcóăvaiătròăth măđ nh ch tăl ng vàng huy đ ng t nhàă đ uă t ,ă thànhă viênă l p qu b o đ mă đápă ng tiêu chí c a qu , tr c chuy n vàng vào qu - Thành viên l p qu công ty ch ng khoán Các t ch c cung c p d ch v môi gi i giao d chăhoánăđ i vàng t nhàăđ uăt ăl y lô ch ng ch qu đ uăt ăvàng vàăng c l i Các t ch cănàyăc ngăđ c th c hi n nghi p v t doanh (tr c ti p mua vàng mi ngăđ hoánăđ i l y lô ch ng ch qu đ uăt ăvàng ho căng c l i) - Ngân hàng giám sát th c hi n ch c n ng l u kho vàng huy đ ng t nhà đ u t ng th i,ăngânăhàngăgiámăsátăc ngăth c hi n ch ngăqu n lý qu , phát hành thu h i ch ng ch qu theo ch th c a công ty qu n lý qu Trênăc ăs đó,ăkhóaălu năđ aăraăm t s góp ý cho mô hình này: - Ngân hàng giám sát ph iălàăNgânăhàngăNhàăn - Ngână hàngă Nhàă n c c v n ph iă đóngă vaiă tròă làă ng i xu t, nh p kh u vàng trongăgiaiăđo năđ u th c hi n, tránh tình tr ng nh p kh u ho c xu t kh u nhu c uăđ uăt ăgâyăra t - Trongăgiaiăđo n th nghi m, nên s d ng bi n pháp k thu tăđ h n ch r i ro m t cách t iăđaăv i yêu c u v v năđi u l , t l đ uăt ăt iăđaătrênă t ng v n t có 3.3.2.2 Xây d ng sàn giao d ch vàng v t ch t Sàn giao d ch vàng v t ch tă c ngă làă m tă h ng phát tri n cho th tr Nam Mô hình sàn vàng v t ch t Vi t Nam nênăđ c t ch c nh ăsau: 59 ng Vi t - V qu n lý: NgânăhàngăNhàăn c v n ph i gi vai trò chi ph i C th , Ngân hàngăNhàăn c s làăc ăquanăqu n lý, giám sát, chi ph i ho tăđ ng c a sàn - V hình th c pháp lý: Sàn ph i thu c s h u Nhàăn c, có th xem xét m t hai hình th c: công ty trách nhi m h u h n nhà n c ho c công ty c ph n v i t l v n Nhàăn c 50% - V hàng hóa: Vàng tiêu chu năSJCăvàăvàngăđ t chu n qu c t - V thành viên: doanh nghi p s n xu t vàng mi ng đ nh ch tài thành viên ch ch t (nhà t o l p th tr ng,ăđ i lý nh n l nh, ho t đ ng ngân hàng toán, cung c p d ch v l uăkho,ăgiaoănh n) - V hình th c mua bán: Th iă giană đ u, Ngân hàng Nhà n c ch nên cho phépămuaăbánăgiaoăngayă(T+1)ăđ đánhăgiáăph n ng c a th tr ngătr c có nh ngăph ngăánăphátătri năđaăd ngăh n 3.3.3 H n ch tình tr ng buôn l u vàng Nh p l u vàng m t v năđ đưăvàăđangăt n t i nhi uăn măquaăb i nh ng lỦădoăkhácănhauădoăl ng c u th tr ng vàng Vi t Nam r t l n không ng ng giaă t ngă trongă khiă ngu n cung h n ch doă đâyă làă m t hàng khôngă đ că Nhàă n c khuy n khích tiêu dùng Theo nghiên c u c a GFMS (T pă đoànă Thomsonă Reuters,ă M ), Vi tăNamălàăn c tiêu th vàng nhi u th t ăchâuăÁ,ăsauă nă , Trung Qu c, TháiăLanăvàăc ngălàăm t nh ng qu c gia có t l gi vàng cao nh t châu Á, dù xu h ng tiêu th vàng có gi mătrongăn mă2012.ă i u ph n ánh m tăl ng c u không nh đ i v i lo i m tăhàngăđ c bi tănày.ăT ngăt nh năđ nh trên, th ng kê t IMF cho th yă dùăkhôngăđ c c p phép nh p kh uăvàngănh ngă m c tiêu th vàng c a Vi tăNamăn mă2012ăđ t kho ng 77 t n Hi n t i, cung c u vàng n c t n t i m t s chênh l ch l n M c dù NHNN đư th c hi n 40 phiên đ u th u tính đ n ngày 05/07/2013, cung th tr ng 40,5 t nă vàng,ă songă d ngă nh ă l c c u v n r t m nh.ă Tr c th c tr ng trên, m t b ph năđưănh p l uăvàngăđ đápă ng m t ph n nhu c uătrongăn c,ăh ng chênh l ch giá Th c t cho th y, vàng mi ng b NgânăhàngăNhàăn c ki m soát ch t vi c mua bán, s n xu t vàng n trang, vàng nh n l iăđangăkháăt do, nên vàng l u v n có nhi u th tr ngă đ tiêu th Thêm vào đó, trình đ qu n lý ho t đ ng kinh doanh nh p vàng nguyên li u t i doanh nghi p, c a hàng kinh doanh nh l kháăđ năgi n,ăđaăph n h khôngăquáăquanătâmăđ n ngu n g c vàng mà ch quan tâm đ n tu i vàng sau phân kim Vàng l uăđ c nh p v , bán cho doanh nghi păd i d ng vàng nguyên li u,ăsauăđóăd dàngăđ c doanh nghi p đóng d u, dát thành vàng mi ng m ng, ho c vàng nh n, n trang đ bán th tr ngă d iă th ngă hi u c a 60 Thang Long University Library doanh nghi pă đó.ă âyă m tă cáchă “láchă lu t”ă đ doanh nghi p thu l i nhu n không đ c phép bán vàng mi ng SJC Và dù giá nh ng lo i vàng th păh năsoă v i vàng mi ngăSJCănh ngăv i m c chênh l ch hi n t i, kinh doanh vàng l u v năđ m b o có lãi cao V i th c tr ngănh ăv y, khó hi u hi năt ng nh p l uăvàngăđangăcóăxuăh ng quay tr l i Chính sách qu n lý ho tă đ ng xu t nh p kh u vàng th iă giană quaă đưă choă th y nh ngătácăđ ng tích c căđ n bi năđ ngăgiáăvàngătrongăn căc ngănh ăgópăph n bình n th tr ng ngo i t Tuy nhiên, l i d ng s lên xu ng b tă th ng c a th tr ng vàng th gi i s năđ nh c a th tr ngăvàngătrongăn c,ăkhôngăítăđ iăt ng đưă nh p l uă vàngă đ h ng chênh l ch giá vàng Vi t Nam th gi i.ă Doă đó,ă khóaă lu năxinăđ xu t m t s gi i pháp nh măđ y lùi t n n này, c th : 3.3.3.1 i v i sách xu t, nh p kh u vàng Th nh t, c n nhanh chóng xây d ng hoàn thi n h th ngăv năb n quy ph m pháp lu t v xu t nh p kh u vàng theo quy đ nh Th hai, Chính ph nên n i l ng u ki n nh p kh u vàng, cho phép doanh nghi p nh p kh uăvàngăcóăđánhăthu m c phù h păđ đápă ng nhu c u t m th iătrongăn c Tuy nhiên vi c làm c n có l trình c th ch nên th c hi n dài h n, tránh t o áp l c cho cán cân toán qu c t cán cân xu t, nh p kh u C th , Vi t Nam h iăđ cácăđi u ki n nh m t hóa th tr ng tài chính,ă Ngână hàngă Nhàă n c nên n i l ng,ă sauă đóă ti n t i t hóa ho tă đ ng nh p kh uăđ th tr ngăvàngătrongăn trongăn c v sát giá th gi i c th gi i g n k t h p lý v iănhau,ăđ aăgiá vàng Th ba, t ng b c n i l ng ho t đ ng xu t kh u vàng Do thói quen tiêu dùng tích tr nên l ng vàng dân c hi n r t l n Vàng kh n ng sinh l i nên đư gây t n th t cho n n kinh t Chính v y, Nhà n c c n đ a bi n pháp đ huy đ ng l ng "vàng ch t” N u xu t kh u vàng đ c khai thông, m t l ng v n l n b ngă vàngă trongă dână c ă s đ că huyă đ ng, chuy n thành ngo i t đ uăt ătr c ti p ph c v s n xu t kinh doanh C th , ph i phân b s l ng xu t kh uăchoăcácăđ năv tùyătheoăn ngăl c v năphápăđ nh.ă ng th i ph i ki m soát ch t ch tiêu chu n ch tăl ng vàng xu t kh uătheoăđúngăquyăđ nh t i v năb n lu t Chính ph nên m r ng lo iăvàngăđ c phép xu t kh u thêm vàng th i, vàng mi ng thay ch vàng nguyên li u hay trang s cănh ăhi n Th t , c n phát huy vai trò c a kho ngo i quan vàng Vi c đ i c a kho ngo i quan vàng giúp nhà xu t nh p kh u vàng b cătrongăn c mua bán tr c ti p, không ph i qua trung gian nh ăH ng Kông, Th y S , Singapore hay Nh t B nănh ătr c; t đó,ă gi mă đ c chi phí v n chuy n b o hi m Tuy nhiên, hi n kho ngo i quan 61 vàng v năch aăphátăhuyăhi u qu vai trò c a nó, công su t s d ng h n ch Vì v y, Chính ph c nănhanhăchóngăđ a bi n pháp qu n lý thích h p nh măthúcăđ y ho t đ ng c a kho ngo i quan, nâng cao hi u qu ho tăđ ng xu t nh p kh u vàng 3.3.3.2 i v i sách thu M t m c thu su t h p lý s giúp cho doanh nghi p nh p kh u vàng thu n l iăh năv iăl ng nh p l năh n.ăH không c n ph i lo l ng v tình tr ng thu nh p kh uăđ yăgiáăvàngăt ngăcao,ătácăđ ng tiêu c căđ n trình s n xu t, kinh doanh c a nh ng doanh nghi p Nói cách khác, vi c gi m thu , gi m th t c ph c t p trình nh p kh u vàng s n doanh nghi p không c nătìmăđ n đ ng nh p l uăvàng.ă năc m t ví d , thu su t nh p kh u c a Vi t Nam b ng 0%ănh ăcácăn c khác, s khác bi t gi a giá nh p l u giá nh p kh u th ng s đ c thu h p đángăk ă i u quan tr ng nh t, m c thu ph i h p lý th tr ng m i ch p nh n.ăTháiăLanăđưălàmăr t t t vi c l i d ng l i ích t vi c c t gi m m c thu này.ăN c quy tăđ nh c t gi m thu nh p kh u vàng th i xu ng 0% K t qu n m 2000, Thái Lan không nh ng gi m đ c 85% l ng vàng nh p l u mà góp ph n làm cho kim ng ch xu t kh u s n ph m vàng c a h đ t 2,5 t USD 3.3.3.3 T ng c ng ph i h p gi a Ngân hàng Nhà n B Công th c v i T ng c c H i quan, ng đ ki m soát ng n ch n tình tr ng nh p l u vàng S ph i h p thi uă đ ng b gi a c ă quană h u quan công tác phòng ch ng buôn l uăvàngăc ngălàăm t nh ng lý n n n nh p l u vàng v n t n t i.ă Ngână hàngă Nhàă n c không th ki m soát m i giao d ch qua biên gi i hay giám sát th tr ng mà ch că n ngă nàyă thu c v c ăquană chuyênă ngànhă nh ă T ng c c H i quan, B Côngăth ng ăTrênăth c t , s v buôn l u vàng b phát hi n ch aănhi u, m c dù nhi uăn măqua,ăWGCăđánhăgiáăVi t Nam m tăn c tiêu th r t nhi u vàng l u Chính v y,ăđ ch m d t tình tr ng buôn l u vàng, bên c nh vi c t o s thông thoángăh năchoăho tăđ ng nh p kh u vàng ng ch, B , ngành liên quan g m NgânăhàngăNhàăn c, T ng c c H i quan B Côngăth ngă(c th C c Qu n lý th tr ng) c n có s ph i h p ch t ch , th ng nh t v đ ng l i sách qu n lý, rà soát ngu n g c xu t x vàng, thi t l p ch tàiăđ i v i hành vi kinh doanh vàng không xu t x nh m giúp th tr ng vàng tr nên lành m nh.ă phát hi n vàng l u,ăcácăc ăquanăch ngăcóăth c năc vàoăhóaăđ năxu t hàng ho c phi u xu t khoăkiêmăhóaăđ năv n chuy n n i b , nh v y có th giámăsátăđ c ngu n vàng vào t iăcácăđ năv kinh doanh quy mô nh ă i v i doanh nghi p l n,ăđ tránh hi n t ngă“quayăvòngăhóaăđ n”,ăc ăquanăch ngăcóăth yêu c u doanh nghi p kê khai chi ti tăhóaăđ nănh p kh u, l yăđóălàmăc năc đ i chi n v iăl ng vàng nh p th c t , 62 Thang Long University Library th t c ph c t p song có th giúp h n ch t iăđaănguyăc ăvàngănh p l u tràn vào Vi t Nam 3.3.3.4 T ng c Th ng ch tài x ph t vi ph m đ i v i hành vi nh p l u vàng nh t, Chính ph c nă t ngă m c ph t ti nă đ i v i hành vi xu t kh u, nh p kh u ngo i t , vàng mà gi y phép c aăNHNN.ăTheoăđó,ăm c ph t c a hành vi s t chăthuăt ngăv t,ăđ ng th iăđ iăt ng vi ph m ph i n p ph t thêm s ti n t ngăđ ngăv i giá tr buôn l u,ănh ngăt i thi u c a hành vi 500 tri u VND ( i uănàyăt Vi t Nam) ngăt v i vi c ph t vi ph m Lu t Thu Thu nh p cá nhân c a Th hai, đ i v i hành vi toán ti n hàng hóa, d ch v b ng vàng v i nhauătráiăquyăđ nh pháp lu t;ăkinhădoanhămua,ăbánăvàngătráiăquyăđ nh pháp lu t theo Ngh đ nh 95/2011, nhóm nghiên c uăđ xu t hình ph t b sung t ch thu tang v t t i ch bên c nh ch tài ph t ti n t 50 - 100 tri uăđ ng Th ba, trongătr ng h p t ch c kinh doanh vàng có hành vi kinh doanh, mua bán vàng trái pháp lu t, hình th c t ch thu tang v t, t ch c vi ph m b ph t ti năt ngăđ ngăv i giá tr tang v t (t i thi u 500 tri uăVND)ă( i uănàyăt ngăt v i vi c ph t vi ph m Lu t thu thu nh p cá nhân Vi tă Nam).ă ng th i,ă c ă quan ch ngănênăch ngăxemăxétăvi c thu h i Gi y phép ho tăđ ng kinh doanh vàng th i h n 12 tháng vi ph m l nă đ uă vàă t c b Gi y phép không th i h n trongătr ng h p tái ph m 3.3.4 Nâng cao hi u qu qu n lý vàng thu c d tr ngo i h i Nhà n Th nh t, NgânăhàngăNhàăn c c c năgiaăt ngăt l vàngăc ngănh ăs l ng vàng d tr tăđ i t ng d tr ngo i h iănhàăn căđ n m c h p lý C th , t l d tr vàng c n ph iăt ngălên ngang m c bình quân c a th gi i kho ng - 11% t ng quy mô d tr ngo i h iăNhàăn c.ă i u b t ngu n t vi căl ng d tr ngo i h i c a Vi t Nam hi nănayăch aăth c s l n n u xét theo s tu n nh p kh u.ăTrongătr ng h pă ch aă th thayă đ i l p t că c ă c u d tr ngo i h iă đ m b o m c tiêu trên, NgânăhàngăNhàăn cănênăxemăxétăquyăđ nhăl ng d tr ngo i h i theo s tăđ i Theoăđó,ăs tăđ i quy mô t i thi u c năđ tăđ căđ đ m b oăNHNNăđ ngu n l c can thi p th tr ngăvàngătrongăđi u ki n th tr ng có nh ng di n bi n x u Có th s d ngă ph ngă phápă "Stressă test"ă đ xácă đ nhă l ng vàng t i thi u c n d tr nh ă Tuy nhiên, dài h n, quy mô d tr ngo i h i c a Vi tăNamăt ng,ăt l có th duyătrìăt ngăt nh ăm t s n c khu v c t - 5%, song v n c n có nh ng quyăđ nhăsongăhànhăliênăquanăđ năl ng vàng tăđ i t i thi u ph iăđ tăđ c d tr Th c hi n t t gi i pháp này, NHNN s luônăduyă trìăđ c th ch đ ng bình n th tr ngă vàng,ă đ ng th i h n ch t iă đaă nh ng nhă h ng tiêu c c t th 63 tr ng vàng th gi iăc ngănh ătácăđ ng nh t th iăđ n t giá h iăđoáiătrongătr ng h p bu c ph i nh păl ng vàng l n Vi căgiaăt ngăquyămôăcóăth đ c th c hi n thông qua ho tăđ ng mua vàng v t ch t tr c ti p th tr ng qu c t ho c mua vàng t dânăc ă Tuy nhiên,ă đ i v i hình th că huyă đ ng vàng t dână c ă nh mă khaiă thácă l ng "v n ch t”ă trongă dân,ă c n ph iă tínhă đ n chi phí chuy nă đ i b i ph n l nă l ng vàng ch aăđ t tiêu chu n qu c t c ngănh ăcânănh căcácăđi u ki n nh m th c hi n gi i pháp huyăđ ngăl ng vàng t năđ ngătrongădânăc Th hai, v năđ đaăd ng hóa hình th căđ uăt ăvàngăd tr c ngăc năđ c xem xét.ăNgânăhàngăNhàăn c khôngănênăđ năthu năl uătr kho nh m tránh lãng phí c a c i r i ro m t c p Hi n nay, th gi i có r t nhi u hìnhăt ăđ uăt ăvàngănh ă g i vàng, cho thuê vàng v t ch t hay mua bán vàng tài kho n.ăTr c m t, NHNN Vi t Nam có th nghiên c u tri n khai ho tă đ ng g i và cho thuê vàng v t ch t tr c th c hi n giao d ch vàng tài kho nănh ătrongăl trình dài h năđưăđ t 3.4 M t s ki n ngh v i c quan qu n lý NhƠ n S ph c t p c a th tr c ng vàng Vi t Nam hi nănayăđòiăh i m t sách qu n lý phát tri năđ ng b , th ng nh t c a h th ngăcácăc ăquanănhàăn c Bên c nh sách qu n lý tr c ti p th tr ng vàng, NHNN c năđ nh ng sách t ng th nh m năđ nh kinh t v ămô,ăquaăđóăgiánăti păđi u ti t th tr ngăvàng.ăNgoàiăra,ăđ có m t th tr ng vàng phát tri năđ yăđ năđ nh,ăNHNNăc ngăr t c n s ph i h p t cácăc ăquanăch ngănh m t o h th ngăchínhăsáchăđ ng b , hi u qu Nhóm nghiên c uăxinăphépăđ xu t m t s ki n ngh v iăcácăc ăquanăqu nălỦănhàă n liên quan 3.4.1 Ki n ngh v i Ngân hàng Nhà n 3.4.1.1 c có c ng b sách v mô Bên c nh s qu n lý tr c ti p v i th tr ng vàng nh ngătácăđ ng c a NHNN v i vi c nă đ nh giá c , lãi su t, t giá, h th ng ngân hàng, th tr ng ngo i h i c ngă cóă nh ng nhă h ng quan tr ngă đ n s nă đ nh bi nă đ ng th tr ng vàng Khóa lu n cho r ng th c hi n sách qu n lý th tr ng vàng, NHNN có th đ ng th i nghiên c u, th căthiăcácăchínhăsáchăliênăquanăđ n l m phát, ngo i t , lãi su t ăđ ng th i,ăđ ng b v i sách th tr ng vàng, t đóălàmăgi m áp l c l m phát, t giáătácăđ ngălênătâmălỦăng i dân, n cho th tr ng vàng đ c nă đ nhă h n.ă Cácă chínhă sáchă đ i v i h th ngă ngână hàngă c ngă nênă đ c th c hi năđ ng b khéo léo, t oăđi u ki năđ ngân hàng tham gia th tr cách lành m nh, không g p r i ro ng vàng m t 64 Thang Long University Library 3.4.1.2 C ng c ni m tin vào giá tr ti n đ ng Vi căng i dân m t ni m tin vào s năđ nh c a ti năđ ng, chuy năsangăg măgi vàngăđưăt o s liên thông tiêu c c gi a th tr ng vàng th tr ng hàng hóa khácănh ăb tăđ ng s n, ch ng khoán tín d ng.ăNgoàiăra,ăkhiăvàngătrongăn căt ngă giá, c u vàng, c u ngo i t t ngălàmăt ngăgiáăngo i t phá giá n i t ,ăng i dân tr lên m t ni m tin vào ti nă đ ng chuy n sang n m gi vàng Vì v y, gi i pháp quan tr ng nh tăđ ng năc n nh ngătácăđ ng không t t c a s liên thông th tr ng đóălàăc ng c ni m tin vào giá tr ti năđ ng.ă Theoăđó,ăNHNNăc n ph i th c hi n n đ nh t giáăquaăđóăh ng t i m c tiêu cu i ki m ch l m phát, năđ nh giá c N mă2012,ăcùngăv i sách v t giá, tín d ng, nghi p v th tr ng m công c lãi su t,ăNHNNăđưăthànhăcôngătrongăvi c ki m ch l m phát m c m t s 6,81% Vì v y, th i gian t i,ăđ ti p t c c ng c ni m tin c aăng i dân vào n n kinh t , NHNN c n ti p t c th c hi n sách ki m ch l m phát theo m c tiêu gi ngănh ătrongăn mă2012,ăđ ng th i năđ nh t giá thông qua vi c ti p t c ki m ch nh păsiêuătrênăc ăs t ngăxu t kh u, ki m soát nh p kh u,ăđ c bi tă làăđ i v i nh ng thi t b c ăk , nh ng m t hàng không khuy năkhíchầăNgoàiăra,ăth c hi n năđ nh giá vàng, gi m thi u chênh l ch gi aăgiáăvàngătrongăn c giá vàng th gi i nh m tránh tình tr ng nh p l u,ăquaăđóătránhăđ c s t ngăgiáăképăgi a vàng ngo i t ,ăc ăc u l i vàng ngo i t d tr ngo i h i 3.4.1.3 Ki n ngh v i B Tài Thu ngu n thu ch y u cho Ngân sáchăNhàăn c N p thu quy n l i ngh aăv c a m iăng i dân Tuy v y n u nh ng sách thu h p lý vô hình chung thu tr thành gánh n ngăchoă ng i dân, doanh nghi p hay d n đ n tình tr ng tr n thu , th t thu thu làm thi t h i tr c ti pă đ n Ngân sách Nhà n c Thu liênăquanăđ n th tr ngăvàngăc ngăkhôngăn m quy lu tăđó.ăChínhă sách thu liênăquanăđ n th tr ng vàng c n th c s linh ho t, phù h p v i m c tiêu uăhànhănh ngăc ngăc n ph iăcânăđ i l i ích c a ch th tham gia th tr ng Thu có m i liên h m t thi t v i th tr ng vàng, B Tài góp ph n qu n lý giám sát th tr ng vàng thông qua vi căđánhăthu ho tăđ ng s n xu t kinh doanh vàng,ătrongăđóăđ c bi t tr ngăđ năquyăđ nh v thu xu t nh p kh u Khóa lu n xin đ căđ xu t khuy n ngh đ i v i thu xu t, nh p kh uăđ i v i vàng nguyên li u xu t kh u, nh p kh u c aăNgânăhàngăNhàăn c: Theo Ngh đ nhă24,ă Nhàăn căđ c quy n vi c s n xu t vàng mi ng, xu t kh u vàng nguyên li u nh p kh u vàng nguyên li uăđ s n xu t vàng mi ng.ăC năc vào m c tiêu Chính sách ti n t cung c u vàng t ng th i k , NHNN t ch c th c hi n xu t kh u vàng nguyên li u, nh p kh u vàng nguyên li uăđ s n xu t vàng 65 mi ngăđápă ng yêu c u can thi p, bình n th tr ngăvàngătrongăn c.ăTrongăkhiăđó,ă đ i v i vàng nguyên li uăcóăhàmăl ngăd i 99,99% v n áp d ng thu su t xu t kh u 10%, lo iăcóăhàmăl ng 99,99% tr lên thu su t 0% thu nh p kh uăđ i v i vàng nguyên li u nói chung v n áp d ng m c thu 0%.ă i u s không h p lý khiăNHNNăđưăđ c quy nătrongăl nhăv c xu t nh p kh u vàng nguyên li u b i n u ti p t căđánhăthu thìăNhàăn căđangăt l yăngânăsáchăđ đóngăthu cho ngân sách T nhiên d năđ n m t chi phí cho công tác thu thu ho c phát sinh gian l n NHNN y thác xu t kh u, nh p kh u cho m t t ch cănàoăđóăđ đ c kh u tr thu đ u vào T nh ng lý trên, khóa lu n ki n ngh mi n toàn b thu xu t kh u, thu nh p kh uăđ i v i vàng nguyên li u xu t kh u, nh p kh u c a NHNN 3.4.2 Ki n ngh v i B , ban ngành liên quan khác 3.4.3 V vi c t o hành lang pháp lý thông thoáng nh ng đ m b o c th , ch t ch ho t đ ng qu n lý th tr ng Trong tình hình hi n nay, mà th tr ng vàng Vi tăNamăch aăcóăs liên thông ch t ch v i th tr ng qu c t ,ăgiáăvàngătrongăn c kho ng cách xa so v i giá th gi i, tình tr ng xu t, nh p l u vàng mi ng có th x y v iănguyăc ăcao.ăNgoàiăraăcácă chínhăsáchăcònăch aăthôngăthoángăs n doanh nghi p kinh doanh vàng trang s c g pă khóă kh nă trongă vi că u n ngu n cung vàng c a Quy trình qu n lý ngu n cung vàng c aă NHNNă c ngă s g p nhi u tr ng i ph c t pă h n.ăDoă v y, bên c nh vi c ban hành bi u thu linh ho tăh năđ i v i v năđ xu t nh p kh u vàng, B Tài chính, B Côngă th ng ă nênă bană hànhă cácă quy t că làmă đ nă gi n th t c hành chính, ph i h p v iăcácăchínhăsáchăNHNNăđ t đó,ădoanhănghi p có nh ngăđi u ki n thu n l iăh n,ăt ch h năv i ngu n vàng nguyên li u c a B Tài chính, B Côngăth ng,ă y ban Ch ngăkhoánăNhàăn c c n ph i h păđ s m s aăđ i lu t hi n hành v kinh doanh ch ng khoán, b tăđ ng s n ăđ ng th i đ aă raă cácă chínhă sáchă phátă tri n hi u qu h nă v i th tr ng này, gi i quy t khóăkh năđangăt n t iănh ăđóngăb ngătàiăs n, n x u v a có tác d ng gi i phóng ho t đ ng chung c a n n kinh t nămôiătr ngăv ămôă năđ nhăh n,ăm t khác gi m s b t n c a th tr ngănàyăđ khuy n khích công chúng gi m s c nóng l năđ i v i vàng, t đóăth tr ngăvàngăc ngăd n năđ nhăh n Trong ho tăđ ng kinh doanh vàng th gi i sàn giao d ch t p trung có m t v trí r t quan tr ng.ăTuyănhiên,ăv ng m c hi n Vi tăNamălàăch aăcóăm tăc ă ch u ch nh th ng nh t v i lo i hình sàn giao d ch t p trung v hàng hóa, tài s n ;ă cácă v nă b n lu tă cònă ch aă rõă ràng.ă i u n cho ho tă đ ng sàn vàng Vi tăNamăc ngăch aăcóăkhuônăkh v ngăvàngăđ điăvàoăho tăđ ng hi u qu B i v y nhóm nghiên c uăc ngăki n ngh xây d ngăcácăv năb n lu t có n i dung c th , th ng 66 Thang Long University Library nh t v i v c ăch , cách th că u ch nh, nguyên t c ho t đ ng c a sàn giao d ch nói chung, t đóăNgânăhàngăNhàăn c có th hoàn thi năcácăquyăđ nh c a mình, t o m t sàn giao d ch vàng ho tăđ ng hi u qu minh b ch 3.4.4 V công tác tra, giám sát M c dù hi nănay,ăcácăv năb n sách kinh doanh vàng trongăn căđưăđ c NHNNă bană hànhă kháă đ yă đ vàă đangă đ c phát tri nă theoă h ng hoàn thi nă h n,ă nh ngăv năcònăkhôngă ítătr ng h p doanh nghi p, cá nhân, t ch c c tình lách lu t,ă làmă tráiă cácă quyă đ nh v ho tă đ ngă kinhă doanhă muaă bánă vàngă trongă n c Các ho tăđ ng giao d chăth ngăm i s d ng vàng làm công c toán v n t n t i Tình tr ng vàng gi , nhái, vàng trang s c ch tăl ng x y ph bi n Nh ng v năđ n th tr ng tr nên b t năh năvàăv lâu dài có th làm t n h i sách qu nălỦăv ămôăđưăđ căNHNNăđ aăra Cácăc ăquanăch ngănh ăC c Qu n lý th tr ng (B Côngăth ng),ăT ng c c H i quan, l că l ng Công an c n h tr NHNN vi c tra, giám sát th tr ng, x lỦănhanhăchóngăvàănghiêmăminhăcácătr ng h p vi ph măquyăđ nh v kinh doanh mua bán vàng, làm s ch th tr ng, tr l iă đúngă ch că n ngă ph ngăti n toán v cho ti năđ ng,ăc ngănh ăt oăraăc ăc uăđ đ aăcácădoanhănghi păvàăng i dân tham gia th tr Nhàăn c ng m tăcáchănghiêmătúc,ăđiăđúngăh ng phát tri n c a Ngân hàng Thêmă vàoă đó,ă côngă tácă thanhă tra,ă giámă sátă ho tă đ ng xu t nh p kh u vàng yêu c u b ph n h i quan, qu n lý c a kh u th c hi n nghiêm ng tăcácăquyăđ nh c a pháp lu t, nhanh chóng phát hi n x lý hành vi buôn l u, gian l n xu t nh p kh u vàng, l i d ng sách xu t nh p kh u vàng th c hi nă cácă hànhă viă “t y r a vàng”,ăh p th c hóa ngu năvàngăkhôngărõăràng,ăkhôngăđ c NHNN ki m soát Cácăc ăquanăch ngăc ngăc n có bi năphápăđ m b o quy n l iăng i tiêu dùng b ngă cáchă th ng xuyên ki mă traă ph ngă ti nă đoă đ c,ă giámă đ nh tu i vàng t i m i doanh nghi p, c a hàng kim hoàn; thành l p t ch c ki măđ nh qu c gia v i chuyên giaăvàăph ngăti n chu n, hi năđ i ăđ th c hi n có hi u qu công vi c giám sát 67 DANH M C TÀI LI U THAM KH O An Huy,ă“Cu c chi n vàng nă ”,ăcafef.vn, (http://cafef.vn/kim-loai/cuocchien-vang-o-an-do 2013070215262978710ca53.chn) c p nh t 15/02/2013 “Bàiă h c qu n lý th tr ng vàng Trung Qu c nă ”,ă baomoi.com,ă (http://www.baomoi.com/Bai-hoc-quan-ly-thi-truong-vang-Trung-Quoc-va-AnDo/126/12051897.epi), c p nh t 29/09/2013 Benjamin J Cohen, “Dollarization:ă Prosă andă Cons”, Department of Political Science University of California at Santa Barbara, CA 93106 (http://www.polsci.ucsb.edu/faculty/cohen) “Cácă ngână hàngă trungă ngă s ti p t că làă ng i mua vàng?”, igi.com.vn, (http://igi.com.vn/Cac-ngan-hang-trung-uong-se-tiep-tuc-la-nguoi-muavang_5_22370.aspx), c p nh t 22/11/2012 Chính Trung,ă “Ngână hàngă ng m vàng làm ng t”,ă bizlive.vn, (bizlive.vn/nganhang/ngan-hang-ngam-vang-lam-ngot-103101.html), c p nh t 26/02/2014 C ăs d li u qu c gia v v năb n pháp lu t,ă“Quy tăđ nh c a th ngăđ c Ngân hàngăNhàăn c v vi c s aăđ i, b sung quy tăđ nh s 03/2006/Q -NHNN ngày 18/01/2006 c a Th ngăđ căNgânăhàngăNhàăn c v vi c kinh doanh vàng tài kho n n căngoài”,ă (http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.asp x?ItemID=13971) C ăs d li u qu c gia v v năb n pháp lu t,ă“Quy tăđ nh v vi c kinh doanh vàng tài kho n n căngoài”, (http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.asp x?ItemID=16610) t Vi t,ă“Ngânăhàngăđuaănhauăt ngălưiăsu tăhuyăđ ng vàng”,ăcongly.com.vn,ă (http://congly.com.vn/kinh-te/ngan-hang/ngan-hang-dua-nhau-tang-lai-suathuy-dong-vang-7482.html), c p nh t 28/04/2012 “ tài phòng ng a r i ro ho tăđ ngăđ uăt ăvàngăVi tăNam”, doc.edu.vn, (http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-phong-ngua-rui-ro-trong-hoat-dong-dau-tuvang-viet-nam-17147/) 10 inhă Th Thanh Long, “Kinhă doanhă vàngă c a NHTM: ho tă đ ng carry trade gây r i ro h th ng” T p chí khoa h căvàăđàoăt o ngân hàng, H c Vi n Ngân hàng s 135, tháng 8/2013, trang 27 Thang Long University Library 11 inhă Tr n,ă “Ho tă đ ng sàn giao d ch vàng ti n n nhi u r iă ro”,ă tinmoi.vn,ă (http://www.tinmoi.vn/Hoat-dong-san-giao-dich-vang-tiem-an-nhieu-rui-ro01103284.html), c p nh t 8/1/2010 12 Gold Demand Trends, World Gold Council, www.gold.org 13 Hà N i M i,ă “M t quy tă đ nh c n thi t k p th i”,ă finance.tvsi.com.vn, (http://finance.tvsi.com.vn/News/201017/77575/mot-quyet-dinh-can-thiet-vakip-thoi.aspx), c p nh t 25/02/2010 14 H u Vinh, “B mă ngo i t đ u ti t th tr ng ngo i h i”,ă baotintuc.vn, (http://www.baotintuc.vn/bom-ngoai-te-de-dieu-tiet-thi-truong-ngoai-hoin20101107171042746.htm ), , c p nh t 5/11/2010 15 “Huyăđ ng 400 t n vàng dân – cáchănào?”,ăvov.vn,ă(http://vov.vn/Kinhte/Huy-dong-400-tan-vang-trong-dan-cach-nao/227407.vov), c p nh t 5/10/2012 16 JonathanăSpallă,ă“ uăt ăvàoăvàng”,ăNhàăxu t b n Th Gi i, 2010 17 JonathanăSpall,ă“ uăt ăvàoăvàng”,ăNhàăxu t b n Th gi i, 2010 18 Khánh Linh, “Th ngă đ c NHNN: Vàng m t hàng không khuy n khích nên không c n bình nă giá”, ( http://www.tinmoi.vn/thong-doc-nhnn-vang-la-mathang-khong-khuyen-khich-nen-khong-can-binh-on-gia-011102446.html), nh t 13/11/2012 c p 19 Kinh t Vi t Nam, vi.wikipedia.org (http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t_Nam) 20 Lê Th An Châu, “Vàngă s l nă átă đ ng n i t ”ă ,ă (http://dddn.com.vn/taichinh/vang-se-lan-at-dong-noi-te-2011081102443246.htm), c p nh t 15/8/2011 21 MaiăH ng,ă“Ch m d t ho tăđ ng sàn giao d ch vàng toàn qu c”,ăbaoădienă tu.chinhphu.vn, (http://baodientu,chinhphu,vn/Home/Cham-dut-hoat-dong-sangiao-dich-vang-tren-toan-quoc/200912/25974,vgp), , c p nh t 30/12/2009 22 Minhă c, “Ngânăhàngăl nghìn t vàng”,ăvneconomy.vn, (http://vneconomy.vn/2012102012105684P0C6/ngan-hang-lo-nghin-ty-vi-vang.htm), c p nh t 20/10/2012 23 Minh Lý, “ nă :ă ng rupee có th bi nă đ ngă trongă n mă 2014”,ă Báoă Phápă lu t Tp H Chí Minh, plo.vn, (http://plo.vn/the-gioi/an-do-dong-rupee-co-thebien-dong-trong-nam-2014-339553.html), c p nh t 2/1/2014 24 “M t th i v n vàng: 165 t n 190 nghìn t đ ng (k 1)”,ănguyentandung.org, (http://nguyentandung.org/mot-thoi-von-vang-165-tan-va-190-nghin-ty-dongky-1.html), c p nh t 3/10/2013 25 Ngô Trí Long, “Chínhăsáchăqu n lý th tr ng vàng: Nh ng b t c p h l y”,ă www.cafef.vn,(http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/chinh-sach-quan-ly-thitruong-vang-nhung-bat-cap-va-he-luy-20121119070038664ca34.chn), c p nh t ngày 19/11/2012 26 Nguy n H ng, “ i mădanhăcácăđ năv đ c phép kinh doanh vàng mi ng k t 10/1/2013”,ă cafef.vn, (http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/diem-danh-cac-donvi-duoc-phep-kinh-doanh-vang-mieng-ke-tu-10120132013011008430674ca34.chn), c p nh t 10/1/2013 27 Nguy n Th Kim Nhã, Nguy nă Minhă Phong,ă 2010,ă “Kinhă doanhă vàngă trongă th i k l măphát”,ăK y u H i th oă“Th tr đ t ra” ng vàng Vi t Nam: Nh ng v năđ 28 Nguy năVânăAnh,ă2011,ă“Gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý kinh doanh vàng theo ch ngăc aăNHTW”,ăđ tài NCKH c p Ngành, NHNNVN 29 Nguy năV năBình,ă2013,ă“Côngătácăqu nălỦăNhàăn báo cáo gi i trình, NHNNVN căđ i v i th tr ngăvàng”,ă 30 Nh tăMinh,ă2010,ă“L m phátă n mă 2010ălàă11,75%”,ă kinhdoanh.vnexpress.net,ă (http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/lam-phat-nam-2010-la-11752709689.html), c p nh t 24/12/2010 31 Phană Anh,ă 2012,ă “Gi i pháp qu n lý th tr NCKH, H c viên Ngân hàng ng vàng Vi tă Nam”,ă tài 32 Ph ngăAnh,ă“Trungă Qu căv t qua nă tr thànhăn c tiêu th vàng l n nh t th gi i”,ă(http://dantri.com.vn/kinh-doanh/trung-quoc-vuot-qua-an-do-trothanh-nuoc-tieu-thu-vang-lon-nhat-the-gioi-831507.htm), c p nh t 24/1/2014 33 Ph ngă Chu,ă “ nă xem xét n i l ng nh p kh uă vàng”,ă giavang.net,ă (http://www.giavang.net/an-do-xem-xet-noi-long-nhap-khau-vang), c p nh t 18/02/2014 34 qt1, “ nă : Chính ph đauă đ uă vìă dână mêă vàng”,ă giavanghomnay.net,ă (http://giavanghomnay.net/tin-thi-truong/an-do-chinh-phu-dau-dau-vi-dan-mevang-13093.html), c p nh t 5/1/2014 35 SBV, “Ngh đ nh 24: T m nhìn dài h n qu n lý ho tă đ ng kinh doanh vàng”,ă nguyentandung.org, (http://nguyentandung.org/nghi-dinh-24-tam-nhindai-han-trong-quan-ly-hoat-dong-kinh-doanh-vang.html), c p nh t 16/9/2013 36 TS TôăÁnhăD ng,ă“Bàiăh c qu n lý th tr ng vàng Trung Qu c nă ”,ă doimoi.org, (http://www.doimoi.org/detailsnews/1657/352/bai-hoc-quan-ly-thitruong-vang-trung-quoc-va-an-do.html), c p nh t 14/09/2013 Thang Long University Library 37 Tài li u h i ngh tri nă khaiă côngă tácă ngànhă ngână hàngă n mă 2014ă (thángă 12/2013) 38 Thanh Huy n, “Ch ng vàng hóa: T c mă đ n m quáă tay”,ă Th i báo Ngân hàng,(www.vinacorp.vn/news/chong-vang-hoa-tu-cam-den-mo-qua-tay/ct544632), c p nh t 3/5/2013 39 Tri n v ng kinh t nhìn t gói kích c u, 2011, vnba.org.vn, (http://www.vnba.org.vn/?option=com_content&view=article&id=1633&catid= 43&Itemid=90) 40 Tu n Khanh, “Vi t Nam tiêu th h nă 92ă t nă vàngă trongă n mă 2013”,ă nguoiduatin.vn,(http://www.nguoiduatin.vn/viet-nam-tieu-thu-hon-92-tan-vangtrong-nam-2013-a124944.html), c p nh t 19/2/2014 Minh, “Ngână hàngă đuaă huyă đ ngă vàng”,ă kinhdoanh.vnexpress.net,ă 41 Tu (http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/ngan-hang-dua-huy-dong-vang2715533.html), c p nh t 11/10/2011 42 Vàng, wikipedia, (www.vi.wikipedia.org/wiki/Vàng) 43 “Vì saoăng i Vi tăNamă“sùngăbáiăvàng”?”- Ngân hàng Standard Chartered lý gi i nhu c u vàng Vi t Nam thu c hàng l n nh t th gi i”,ă (http://vneconomy.vn/20130605035149933P0C6/vi-sao-nguoi-viet-nam- sungbai-vang.htm) 44 V ăQuangăVi t, “Kh ng ho ng h th ng tín d ng: Phân tích ng d ng v i kinh t M Vi tăNam”- T p chí Th iăđ i m i s 27 tháng 3/2013, trang 17 45 V ngăKi n, “ n s cho th tr ngăvàng”, tapchitaichinh.vn, (www.tapchitaichinh.vn/Vang-Tien-te/An-so-nao-cho-thi-truongvang/41496.tctc), c p nh t 1/2/2014 46 Watanabe Shinichi , De facto dollarization and its effect on financal development and economic growth of Cambodia, Lao PRD and Viet Nam, 2007 47 Y n Trang , “N mă 2013:ă Th ngă đ m v t gia va th tr ng vàng”,ă (http://fica.vn/tai-chinh/nam-2013-thang-dam-ve-ti-gia-va-thi-truong-vang-177989.html), c p nh t 29/2/2013 48 Yênă Trang,ă “Qu n lý vàng mi ng nhìn t th gi i”,ă nguoiduatin.vn, (http://m.nguoiduatin.vn/quan-ly-vang-mieng-nhin-tu-the-gioi-a65706.html), c p nh t 20/1/2013
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG VÀNG HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG VÀNG HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG VÀNG HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay