GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN

601 561 0
  • Loading ...
1/601 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2016, 02:52

BỘ MÔN THUƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIÁO TRÌNH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN Hà nội, 2009 Mục lục Chƣơng Tổng quan Thƣơng mại điện tử Khái niệm chung Thƣơng mại điện tử 1.1 Sự đời phát triển Internet 1.2 Khái niệm thương mại điện tử 1.3 Các phương tiện thực thương mại điện tử 13 1.4 Hệ thống hoạt động thương mại điện tử 15 1.5 Quá trình phát triển thương mại điện tử 16 1.6 Các vấn đề chiến lược thương mại điện tử 17 Đặc điểm, phân loại thƣơng mại điện tử 18 2.1 Đặc điểm thương mại điện tử 18 2 Phân loại thương mại điện tử 20 Lợi ích hạn chế thƣơng mại điện tử 22 3.1 Lợi ích thương mại điện tử 22 3.2 Hạn chế thương mại điện tử 25 Ảnh hƣởng thƣơng mại điện tử 26 Tác động đến hoạt động marketing 26 Thay đổi mô hình kinh doanh 27 Tác động đến hoạt động sản xuất 28 4 Tác động đến hoạt động tài chính, kế toán 29 Tác động đến hoạt động ngoại thương 29 Tác động Thương mại điện tử đến ngành nghề 30 Cơ sở vật chất, kỹ thuật pháp lý để phát triển TMĐT 35 Xây dựng sở pháp lý sách (vĩ mô) 36 Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông 39 Xây dựng hạ tầng kiến thức - sách đào tạo nhân lực 40 Xây dựng hệ thống bảo mật thương mại điện tử 40 5 Xây dựng hệ thống toán điện tử 41 Xây dựng chiến lược mô hình kinh doanh phù hợp 42 Xây dựng nguồn nhân lực cho thương mại điện tử 42 Áp dụng phù hợp phần mềm quản lý tác nghiệp 43 Thực trạng phát triển Thƣơng mại điện tử Việt Nam Thế giới 43 Thực trạng phát triển thương mại điện tử giới 43 Thực trạng phát triển TMĐT Việt Nam 47 Chƣơng Giao dịch điện tử 61 Hợp đồng điện tử 61 1.1 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng điện tử 61 1.2 Ký kết hợp đồng điện tử 68 1.3 Quy trình thực hợp đồng điện tử 77 1.4 So sánh hợp đồng điện tử với hợp đồng truyền thống 81 1.5 Điều kiện hiệu lực hợp đồng điện tử 84 1.6 Một số điểm cần lƣu ý sử dụng hợp đồng điện tử 85 Thanh toán điện tử 91 2.1 Tổng quan toán điện tử 91 2.2 Một số hình thức toán điện tử phổ biến 99 2.3 Case study: Flylady ứng dụng toán điện tử qua PayPal 106 2.4 Thanh toán thương mại điện tử Việt Nam 109 Chữ ký số dịch vụ chứng thực chữ kỹ số 146 3.1 Tổng quan chữ ký điện tử chữ ký số 146 3.2 Chứng thực chữ ký điện tử dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử 162 3.3 Điều kiện để đảm bảo cho phát triển dịch vụ chứng thực CKĐT 182 Ngƣời nắm giữ chữ ký: ngƣời khởi tạo chữ ký có thông điệp liệu hay đại diện ngƣời ký.Chƣơng Marketing điện tử 189 Chƣơng Marketing điện tử 190 1.1 Các khái niệm E-marketing 190 1.2 Các hình thức phát triển marketing điện tử 190 1.3 Ưu điểm marketing điện tử so với marketing truyền thống 193 1.4 Tác động thương mại điện tử đến hoạt động marketing 194 1.5 Một số điều kiện cần để áp dụng marketing điện tử thành công 195 Ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp 196 2.1 Nghiên cứu thị trường qua mạng 196 2.2 Phân tích hành vi mua sắm khách hàng qua mạng 198 2.3 Phân đoạn thị trường marketing điện tử 200 2.4 Các chiến lược marketing điện tử hỗn hợp (E-marketing mix) 203 Ứng dụng marketing điện tử hoạt động xuất nhập 210 3.1 Khai thác hệ thống Trade Points Internet để quảng cáo 210 3.2 Khai thác sàn giao dịch thương mại điện tử B2B 212 3.3 Tìm hiểu thông tin thị trường qua Sở giao dịch hàng hoá Internet 213 3.4 Tìm kiếm thị trường bạn hàng Internet 214 3.5 Hệ thống thông tin xúc tiến thương mại Internet 215 3.6 Các website thông tin xúc tiến thương mại điển hình 216 3.6 Một số vấn đề cần lưu ý ứng dụng marketing điện tử 218 3.7 Những lưu ý vận dụng marketing điện tử xuất nhập 219 Bài tập tình 222 Chƣơng IV Rủi ro phòng tránh rủi ro thƣơng mại điện tử 225 Tổng quan an toàn phòng tránh rủi ro thƣơng mại điện tử 225 1.1 Vai trò an toàn phòng tránh rủi ro thương mại điện tử 225 1.2 Rủi ro thương mại điện tử Việt Nam 226 1.3 Vai trò sách quy trình bảo đảm an toàn TMĐT 227 Rủi ro thƣơng mại điện tử 228 2.1 Một số rủi ro doanh nghiệp gặp phải thương mại điện tử 228 2.2 Một số dạng công vào website thương mại điện tử 228 Xây dựng kế hoạch an ninh cho thƣơng mại điện tử 232 3.1 Những biện pháp đảm bảo an toàn cho giao dịch TMĐT 233 3.2 Các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống TMĐT 237 3.3 Một số biện pháp khác nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống TMĐT 239 Bài tập tình 240 4.1 Đối phó với vụ công vào website thương mại điện tử 240 4.2 Phòng chống lừa đảo qua mạng (phishing) 241 4.3 Giải pháp giảm rủi ro thương mại điện tử iPremier 243 Chƣơng V Ứng dụng thƣơng mại điện tử doanh nghiệp 249 Xây dựng hệ thống thƣơng mại điện tử doanh nghiệp 249 1.1 Lưu trữ wesbite thương mại điện tử 250 1.2 Phần mềm giải pháp thương mại điện tử cho doanh nghiệp 269 1.3 Một số giải pháp thương mại điện tử cho doanh nghiệp lớn 280 1.4 Bài tập tình 285 Case Land‟s End đầu tƣ vào Thƣơng mại điện tử 285 Case Sear ứng dụng thƣơng mại điện tử 287 Triển khai dự án thƣơng mại điện tử doanh nghiệp 289 2.1 Các phương pháp triển khai dự án thương mại điện tử doanh nghiệp 289 2.3 Quy trình mua triển khai phần mềm thương mại điện tử 309 2.4 Kỹ quản lý dự án thương mại điện tử doanh nghiệp 316 Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị quan hệ khách hàng 320 3.1 Tổng quan CRM 320 3.2 Các chức CRM 332 3.3 Quy trình triển khai CRM doanh nghiệp 334 3.4 Lựa chọn giải pháp CRM phù hợp với doanh nghiệp 335 3.5 Kinh nghiệm ứng dụng CRM doanh nghiệp 341 3.6 Cài đặt sử dụng số phần mềm CRM 349 Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị chuỗi cung ứng doanh nghiệp 353 4.1 Tổng quan Quản trị Chuỗi cung ứng (SCM - Supply Chain Management) 353 4.2 Các lợi ích SCM 361 4.3 Các chức chủ yếu hệ thống SCM 362 4.4 Phân tích học ứng dụng SCM thành công 364 4.5 Các phần mềm ứng dụng quản lý chuỗi cung ứng 367 4.6 Tích hợp chuỗi cung ứng quản trị nguồn lực doanh nghiệp 374 4.7 Bài tập tình 375 Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị nguồn lực doanh nghiệp 377 5.1 Tổng quan ERP 377 5.2 Triển khai dự án ERP 379 5.3 Lựa chọn giải pháp ERP phù hợp với doanh nghiệp 391 5.4 Bài học kinh nghiệm ứng dụng ERP thành công 400 5.5 Cài đặt sử dụng phần mềm ERP 404 Xây dựng kế hoạch kinh doanh điện tử 412 6.1 Tổng quan kế hoạch kinh doanh điện tử 412 6.2 Cấu trúc kế hoạch kinh doanh điện tử 416 6.3 Mô tả chung hoạt động kinh doanh: Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu 424 6.4 Mô hình kinh doanh 434 6.5 Phân tích thị trường 441 6.6 Phân tích cạnh tranh 447 6.7 Tổ chức thực 454 6.8 Phân tích hiệu tài 460 6.9 Trình bày kế hoạch kinh doanh điện tử cách hiệu 464 Xây dựng website quản lý website thƣơng mại điện tử bán hàng trực tuyến 465 7.1 Các công nghệ xây dựng website thương mại điện tử 465 7.2 Máy chủ web, Hệ quản trị sở liệu, Ngôn ngữ lập trình web 466 7.3 Cài đặt quản lý website thương mại điện tử 471 7.4 Cài đặt quản lý cửa hàng trực tuyến 479 7.5 Nâng cấp phát triển website thương mại điện tử 481 7.6 Thực hành sử dụng hợp đồng điện tử toán điện tử B2C 481 Chƣơng VI Luật điều chỉnh thƣơng mại điện tử 486 Khái quát khung pháp lý thƣơng mại điện tử giới 486 1.1 Luật mẫu thương mại điện tử UNCITRAL 486 1.2 Luật mẫu chữ ký điện tử UNCITRAL 487 1.3 Công ước Liên hợp quốc sử dụng chứng từ điện tử hợp đồng thương mại quốc tế 488 Khung pháp lý thƣơng mại điện tử số nƣớc khu vực 489 2.1 Khung pháp lý thương mại điện tử Hoa Kỳ 489 2.2 Khung pháp lý thương mại điện tử Singapore 492 2.3 Khung pháp lý thương mại điện tử Canada 494 2.4 Khung pháp lý thương mại điện tử EU 495 2.5 Khung pháp lý thương mại điện tử APEC 497 Những quy định liên quan đến thƣơng mại điện tử 499 3.1 Incoterms 2000 499 3.2 eUCP 499 Khung pháp lý thƣơng mại điện tử Việt Nam 500 4.1 Luật công nghệ thông tin 500 4.2 Luật giao dịch điện tử 500 4.3 Nghị định số 57/2006/NĐ-CP thương mại điện tử 501 4.4 Nghị định số 26/2007/NĐ-CP chữ ký số dịch vụ chứng thực chữ ký số 503 4.5 Nghị định số 27/2007/NĐ-CP giao dịch điện tử hoạt động tài 506 4.6 Nghị định số 35/2007/NĐ-CP giao dịch điện tử hoạt động ngân hàng 508 Phụ lục 1: Các mô hình thƣơng mại điện tử thành công giới 511 Phụ lục 2: Qui trình ký kết thực hợp đồng điện tử email 554 Phụ lục 3: Luật mẫu UNCITRAL thƣơng mại điện tử (Model Law on Electronic Commerce) 572 Phục lục 3: UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures 582 Phụ lục 4: United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts 589 Chƣơng Tổng quan Thƣơng mại điện tử Khái niệm chung Thƣơng mại điện tử 1.1 Sự đời phát triển Internet Internet mạng liên kết mạng máy tính với Mặc dù thực phổ biến từ năm 1990, internet có lịch sử hình thành từ lâu : 1962: J.C.R Licklider đưa ý tưởng kết nối máy tính với nhau, ý tưởng liên kết mạng thông tin với có từ khoảng năm 1945 khả hủy diệt bom nguyên tử đe dọa xóa sổ trung tâm liên lạc quân sự, việc liên kết trung tâm với theo mô hình liên mạng giảm khả liên lạc toàn mạng trung tâm bị công 1965: Mạng gửi liệu chia nhỏ thành packet, theo tuyến đường khác kết hợp lại điểm đến (Donald Dovies); Lawrence G Roberts kết nối máy tính Massachussetts với máy tính khác California qua đường dây điện thoại 1967: Lawrence G Roberts tiếp tục đề xuất ý tưởng mạng ARPANet (Advanced Research Project Agency Network) hội nghị Michigan; Công nghệ chuyển gói tin - packet switching technology đem lại lợi ích to lớn nhiều máy tính chia sẻ thông tin với nhau; Phát triển mạng máy tính thử nghiệm Bộ quốc phòng Mỹ theo ý tưởng ARPANet 1969: Mạng đưa vào hoạt động tiền thân Internet; Internet - liên mạng bắt đầu xuất nhiều mạng máy tính kết nối với 1972: Thư điện tử bắt đầu sử dụng (Ray Tomlinson) 1973: ARPANet lần kết nối nước ngoài, tới trường đại học London 1984: Giao thức chuyển gói tin TCP/IP (Transmission Control Protocol Internet Protocol) trở thành giao thức chuẩn Internet; hệ thống tên miền DNS (Domain Name System) đời để phân biệt máy chủ; chia thành sáu loại bao gồm edu -(education) cho lĩnh vực giáo dục, gov (government) thuộc phủ, mil - (miltary) cho lĩnh vực quân sự, com (commercial) cho lĩnh vực thương mại, org - (organization) cho tổ chức, net (network resources) cho mạng 1990: ARPANET ngừng hoạt động, Internet chuyển sang giai đoạn mới, người sử dụng, doanh nghiệp bắt đầu sử dụng Internet vào mục đich thương mại 1991: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn HTML (HyperText Markup Language) đời với giao thức truyền siêu văn HTTP (HyperText Transfer Protocol), Internet thực trở thành công cụ đắc lực với hàng loạt dịch vụ World Wide Web (WWW) đời, đem lại cho người dùng khả tham chiếu từ văn đến nhiều văn khác, chuyển từ sở liệu sang sở liệu khác với hình thức hấp dẫn nội dung phong phú WWW hệ thống thông điệp liệu tạo ra, truyền tải, truy cập, chia sẻ thông qua Internet Internet Web công cụ quan trọng TMĐT, giúp cho TMĐT phát triển hoạt động hiệu Mạng Internet sử dụng rộng rãi từ năm 1994, Công ty Netsscape tung phần mềm ứng dụng để khai thác thông tin Internet vào tháng năm 1995 Công ty IBM giới thiệu mô hình kinh doanh điện tử năm 1997 Dịch vụ Internet bắt đầu cung cấp Việt Nam thức từ năm 1997 mở hội hình thành phát triển thương mại điện tử Năm 2003, thương mại điện tử thức giảng dạy số trường đại học Việt Nam 1.2 Khái niệm thƣơng mại điện tử Thương mại điện tử biết đến với nhiều tên gọi khác nhau, “thương mại điện tử” (Electronic commerce), “thương mại trực tuyến” (online trade), “thương mại không giấy tờ” (paperless commerce) “kinh doanh điện tử” (ebusiness) Tuy nhiên, “thương mại điện tử” tên gọi phổ biến dùng thống văn hay công trình nghiên cứu tổ chức hay nhà nghiên cứu Thương mại điện tử bắt đầu việc mua bán hàng hóa dịch vụ thông qua phương tiện điện tử mạng viễn thông, doanh nghiệp tiến tới ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động mình, từ bán hàng, marketing, toán đến mua sắm, sản xuất, đào tạo, phối hợp hoạt động với nhà cung cấp, đối tác, khách hàng thương mại điện tử phát triển thành kinh doanh điện tử, tức doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử mức cao gọi doanh nghiệp điện tử Như vậy, hiểu kinh doanh điện tử mô hình phát triển doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử mức độ cao ứng dụng công nghệ thông tin chuyên sâu hoạt động doanh nghiệp * Khái niệm TMĐT theo nghĩa hẹp Theo nghĩa hẹp, thương mại điện tử việc mua bán hàng hoá dịch vụ thông qua phương tiện điện tử mạng viễn thông, đặc biệt máy tính internet Cách hiểu tương tự với số quan điểm như: - TMĐT giao dịch thương mại hàng hoá dịch vụ thực thông qua phương tiện điện tử (Diễn đàn đối thoại xuyên Đại Tây Dƣơng, 1997) - TMĐT việc thực giao dịch kinh doanh có dẫn tới việc chuyển giao giá trị thông qua mạng viễn thông (EITO, 1997) - TMĐT việc hoàn thành giao dịch thông qua mạng máy tính làm trung gian mà bao gồm việc chuyển giao quyền sở hữu hay quyền sử dụng hàng hoá dịch vụ (Cục thống kê Hoa Kỳ, 2000) Theo nghĩa hẹp, thương mại điện tử bắt đầu việc doanh nghiệp sử dụng phương tiện điện tử mạng internet để mua bán hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp mình, giao dịch doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) doanh nghiệp với khách hàng cá nhân (B2C), cá nhân với (C2C); Ví dụ: Alibala.com; Amazon.com, eBay.com * Khái niệm TMĐT theo nghĩa rộng Đã có nhiều tổ chức quốc tế đưa khái niệm theo nghĩa rộng thương mại điện tử - EU: TMĐT bao gồm giao dịch thương mại thông qua mạng viễn thông sử dụng phương tiện điện tử Nó bao gồm TMĐT gián tiếp (trao đổi hàng hoá hữu hình) TMĐT trực tiếp (trao đổi hàng hoá vô hình) - OECD: TMĐT gồm giao dịch thương mại liên quan đến tổ chức cá nhân dựa việc xử lý truyền kiện số hoá thông qua mạng mở (như Internet) mạng đóng có cổng thông với mạng mở (như AOL) - Thương mại điện tử hiểu hoạt động kinh doanh điện tử, bao gồm: mua bán điện tử hàng hoá, dịch vụ, giao hàng trực tiếp mạng với nội dung số hoá được; chuyển tiền điện tử - EFT (electronic fund transfer); mua bán cổ phiếu điện tử - EST (electronic share trading); vận đơn điện tử - E B/L (electronic bill of lading); đấu giá thương mại - Commercial auction; hợp tác thiết kế sản xuất; tìm kiếm nguồn lực trực tuyến; mua sắm trực tuyến - Online procurement; marketing trực tiếp, dịch vụ khách hàng sau bán - UNCTAD: * Thương mại điện tử bao gồm hoạt động doanh nghiệp Trên góc độ doanh nghiệp “TMĐT việc thực toàn hoạt động kinh doanh bao gồm marketing, bán hàng, phân phối toán thông qua phương tiện điện tử” Khái niệm đề cập đến toàn hoạt động kinh doanh, không giới hạn riêng mua bán, toàn hoạt động kinh doanh thực thông qua phương tiện điện tử Khái niệm viết tắt bốn chữ MSDP, đó: M – Marketing (có trang web, xúc tiến thương mại qua internet) S – Sales (có trang web có hỗ trợ chức giao dịch, ký kết hợp đồng) D – Distribution (Phân phối sản phẩm số hóa qua mạng) P – Payment (Thanh toán qua mạng thông qua bên trung gian ngân hàng) Như vậy, doanh nghiệp, sử dụng phương tiện điện tử mạng vào hoạt động kinh doanh marketing, bán hàng, phân phối, toán coi tham gia thương mại điện tử * Dưới góc độ quản lý nhà nước, thương mại điện tử bao gồm lĩnh vực : I - Cơ sở hạ tầng cho phát triển TMĐT (I) M - Thông điệp (M) 10 (d) Availability of information to signatories identified in certificates and to potential relying parties; (e) Regularity and extent of audit by an independent body; (f) The existence of a declaration by the State, an accreditation body or the certification service provider regarding compliance with or existence of the foregoing; or (g) Any other relevant factor Article 11 Conduct of the relying party A relying party shall bear the legal consequences of its failure: (a) To take reasonable steps to verify the reliability of an electronic signature; or (b) Where an electronic signature is supported by a certificate, to take reasonable steps: (i) To verify the validity, suspension or revocation of the cer- tificate; and (ii) To observe any limitation with respect to the certificate Article 12 Recognition of foreign certificates and electronic signatures In determining whether, or to what extent, a certificate or an elec- tronic signature is legally effective, no regard shall be had: (a) To the geographic location where the certificate is issued or the electronic signature created or used; or (b) To the geographic location of the place of business of the issuer or signatory A certificate issued outside [the enacting State] shall have the same legal effect in [the enacting State] as a certificate issued in [the enact- ing State] if it offers a substantially equivalent level of reliability An electronic signature created or used outside [the enacting State] shall have the same legal effect in [the enacting State] as an elec- tronic signature created or used in [the enacting State] if it offers a sub- stantially equivalent level of reliability Trường Đại học Ngoại thương 587 In determining whether a certificate or an electronic signature offers a substantially equivalent level of reliability for the purposes of para- graph or 3, regard shall be had to recognized international standards and to any other relevant factors Where, notwithstanding paragraphs 2, and 4, parties agree, as between themselves, to the use of certain types of electronic signatures or certificates, that agreement shall be recognized as sufficient for the pur- poses of crossborder recognition, unless that agreement would not be valid or effective under applicable law Trường Đại học Ngoại thương 588 Phụ lục 4: United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts CHAPTER I Article 1 SPHERE OF APPLICATION Scope of application This Convention applies to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of a contract between parties whose places of business are in different States The fact that the parties have their places of business in different States is to be disregarded whenever this fact does not appear either from the contract or from any dealings between the parties or from information disclosed by the parties at any time before or at the conclusion of the contract Neither the nationality of the parties nor the civil or commercial character of the parties or of the contract is to be taken into consideration in determining the application of this Convention Article Exclusions This Convention does not apply to electronic communications relating to any of the following: (a) Contracts concluded for personal, family or household purposes; (b) (i) Transactions on a regulated exchange; (ii) foreign exchange transactions; (iii) inter-bank payment systems, inter-bank payment agree- ments or clearance and settlement systems relating to securities or other financial assets or instruments; (iv) the transfer of security rights in sale, loan or holding of or agreement to repurchase securities or other financial assets or instruments held with an intermediary This Convention does not apply to bills of exchange, promissory notes, consignment notes, bills of lading, warehouse receipts or any trans- ferable document or instrument that entitles the bearer or beneficiary to claim the delivery of goods or the payment of a sum of money Article Party autonomy Trường Đại học Ngoại thương 589 The parties may exclude the application of this Convention or derogate from or vary the effect of any of its provisions CHAPTER II Article GENERAL PROVISIONS Definitions For the purposes of this Convention: (a) “Communication” means any statement, declaration, demand, notice or request, including an offer and the acceptance of an offer, that the parties are required to make or choose to make in connection with the formation or performance of a contract; (b) “Electronic communication” means any communication that the parties make by means of data messages; (c) “Data message” means information generated, sent, received or stored by electronic, magnetic, optical or similar means, including, but not limited to, electronic data interchange, electronic mail, telegram, telex or telecopy; (d) “Originator” of an electronic communication means a party by whom, or on whose behalf, the electronic communication has been sent or generated prior to storage, if any, but it does not include a party acting as an intermediary with respect to that electronic communication; (e) “Addressee” of an electronic communication means a party who is intended by the originator to receive the electronic communication, but does not include a party acting as an intermediary with respect to that electronic communication; (f) “Information system” means a system for generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages; (g) “Automated message system” means a computer program or an electronic or other automated means used to initiate an action or respond to data messages or performances in whole or in part, without review or inter- vention by a natural person each time an action is initiated or a response is generated by the system; (h) “Place of business” means any place where a party maintains a non- transitory establishment to pursue an economic activity other than the temporary provision of goods or services out of a specific location Trường Đại học Ngoại thương 590 Article Interpretation In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its international character and to the need to promote uniformity in its applica- tion and the observance of good faith in international trade Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law Article Location of the parties For the purposes of this Convention, a party‟s place of business is presumed to be the location indicated by that party, unless another party demonstrates that the party making the indication does not have a place of business at that location If a party has not indicated a place of business and has more than one place of business, then the place of business for the purposes of this Convention is that which has the closest relationship to the relevant con- tract, having regard to the circumstances known to or contemplated by the parties at any time before or at the conclusion of the contract If a natural person does not have a place of business, reference is to be made to the person‟s habitual residence A location is not a place of business merely because that is: (a) where equipment and technology supporting an information system used by a party in connection with the formation of a contract are located; or (b) where the information system may be accessed by other parties The sole fact that a party makes use of a domain name or elec- tronic mail address connected to a specific country does not create a presumption that its place of business is located in that country Article Information requirements Trường Đại học Ngoại thương 591 Nothing in this Convention affects the application of any rule of law that may require the parties to disclose their identities, places of business or other information, or relieves a party from the legal consequences of making inaccurate, incomplete or false statements in that regard CHAPTER III USE OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN INTERNATIONAL CONTRACTS Article Legal recognition of electronic communications A communication or a contract shall not be denied validity or enforce- ability on the sole ground that it is in the form of an electronic communication Nothing in this Convention requires a party to use or accept elec- tronic communications, but a party‟s agreement to so may be inferred from the party‟s conduct Article Form requirements Nothing in this Convention requires a communication or a contract to be made or evidenced in any particular form Where the law requires that a communication or a contract should be in writing, or provides consequences for the absence of a writing, that requirement is met by an electronic communication if the information con- tained therein is accessible so as to be usable for subsequent reference Where the law requires that a communication or a contract should be signed by a party, or provides consequences for the absence of a signa- ture, that requirement is met in relation to an electronic communication if: (a) A method is used to identify the party and to indicate that party‟s intention in respect of the information contained in the electronic commu- nication; and (b) The method used is either: (i) As reliable as appropriate for the purpose for which the electronic communication was generated or communicated, in the light of all the circumstances, including any relevant agreement; or (ii) Proven in fact to have fulfilled the functions described in subparagraph (a) above, by itself or together with further evidence Trường Đại học Ngoại thương 592 Where the law requires that a communication or a contract should be made available or retained in its original form, or provides consequences for the absence of an original, that requirement is met in relation to an elec- tronic communication if: (a) There exists a reliable assurance as to the integrity of the informa- tion it contains from the time when it was first generated in its final form, as an electronic communication or otherwise; and (b) Where it is required that the information it contains be made avail- able, that information is capable of being displayed to the person to whom it is to be made available For the purposes of paragraph (a): (a) The criteria for assessing integrity shall be whether the informa- tion has remained complete and unaltered, apart from the addition of any endorsement and any change that arises in the normal course of communi- cation, storage and display; and (b) The standard of reliability required shall be assessed in the light of the purpose for which the information was generated and in the light of all the relevant circumstances Article 10 Time and place of dispatch and receipt of electronic communications The time of dispatch of an electronic communication is the time when it leaves an information system under the control of the originator or of the party who sent it on behalf of the originator or, if the electronic com- munication has not left an information system under the control of the originator or of the party who sent it on behalf of the originator, the time when the electronic communication is received The time of receipt of an electronic communication is the time when it becomes capable of being retrieved by the addressee at an electronic address designated by the addressee The time of receipt of an electronic communication at another electronic address of the addressee is the time when it becomes Trường Đại học Ngoại thương 593 capable of being retrieved by the addressee at that address and the addressee becomes aware that the electronic communication has been sent to that address An electronic communication is presumed to be capable of being retrieved by the addressee when it reaches the addressee‟s electronic address An electronic communication is deemed to be dispatched at the place where the originator has its place of business and is deemed to be received at the place where the addressee has its place of business, as deter- mined in accordance with article Paragraph of this article applies notwithstanding that the place where the information system supporting an electronic address is located may be different from the place where the electronic communication is deemed to be received under paragraph of this article Article 11 Invitations to make offers A proposal to conclude a contract made through one or more electronic communications which is not addressed to one or more specific parties, but is generally accessible to parties making use of information systems, includ- ing proposals that make use of interactive applications for the placement of orders through such information systems, is to be considered as an invita- tion to make offers, unless it clearly indicates the intention of the party making the proposal to be bound in case of acceptance Article 12 Use of automated message systems for contract formation A contract formed by the interaction of an automated message system and a natural person, or by the interaction of automated message systems, shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that no natural person reviewed or intervened in each of the individual actions carried out by the automated message systems or the resulting contract Article 13 Availability of contract terms Nothing in this Convention affects the application of any rule of law that may require a party that negotiates some or all of the terms of a con- tract through the exchange of electronic communications to make available to the other party Trường Đại học Ngoại thương 594 those electronic communications which contain the con- tractual terms in a particular manner, or relieves a party from the legal con- sequences of its failure to so Article 14 Error in electronic communications Where a natural person makes an input error in an electronic com- munication exchanged with the automated message system of another party and the automated message system does not provide the person with an opportunity to correct the error, that person, or the party on whose behalf that person was acting, has the right to withdraw the portion of the elec- tronic communication in which the input error was made if: (a) The person, or the party on whose behalf that person was acting, notifies the other party of the error as soon as possible after having learned of the error and indicates that he or she made an error in the electronic com- munication; and (b) The person, or the party on whose behalf that person was acting, has not used or received any material benefit or value from the goods or services, if any, received from the other party Nothing in this article affects the application of any rule of law that may govern the consequences of any error other than as provided for in paragraph CHAPTER IV FINAL PROVISIONS Article 15 Depositary The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the depositary for this Convention Article 16 Signature, ratification, acceptance or approval This Convention is open for signature by all States at United Nations Headquarters in New York from 16 January 2006 to 16 January 2008 This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States This Convention is open for accession by all States that are not signatory States as from the date it is open for signature Trường Đại học Ngoại thương 595 Instruments of ratification, acceptance, approval and accession are to be deposited with the Secretary-General of the United Nations Article 17 Participation by regional economic integration organizations A regional economic integration organization that is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Convention may similarly sign, ratify, accept, approve or accede to this Convention The regional economic integration organization shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that organization has competence over matters governed by this Convention Where the number of Contracting States is relevant in this Convention, the regional economic integration organization shall not count as a Contracting State in addition to its member States that are Contracting States The regional economic integration organization shall, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, make a decla- ration to the depositary specifying the matters governed by this Convention in respect of which competence has been transferred to that organization by its member States The regional economic integration organization shall promptly notify the depositary of any changes to the distribution of compe- tence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph Any reference to a “Contracting State” or “Contracting States” in this Convention applies equally to a regional economic integration organi- zation where the context so requires This Convention shall not prevail over any conflicting rules of any regional economic integration organization as applicable to parties whose respective places of business are located in States members of any such organization, as set out by declaration made in accordance with article 21 Article 18 Effect in domestic territorial units If a Contracting State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or Trường Đại học Ngoại thương 596 accession, declare that this Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them, and may amend its decla- ration by submitting another declaration at any time These declarations are to be notified to the depositary and are to state expressly the territorial units to which the Convention extends If, by virtue of a declaration under this article, this Convention extends to one or more but not all of the territorial units of a Contracting State, and if the place of business of a party is located in that State, this place of business, for the purposes of this Convention, is considered not to be in a Contracting State, unless it is in a territorial unit to which the Convention extends If a Contracting State makes no declaration under paragraph of this article, the Convention is to extend to all territorial units of that State Article 19 Declarations on the scope of application Any Contracting State may declare, in accordance with article 21, that it will apply this Convention only: (a) When the States referred to in article 1, paragraph 1, are Contracting States to this Convention; or (b) When the parties have agreed that it applies Any Contracting State may exclude from the scope of application of this Convention the matters it specifies in a declaration made in accordance with article 21 Article 20 Communications exchanged under other international conventions The provisions of this Convention apply to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of a contract to which any of the following international conventions, to which a Contracting State to this Convention is or may become a Contracting State, apply: Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Trường Đại học Ngoại thương 597 Awards (New York, 10 June 1958); Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 14 June 1974) and Protocol thereto (Vienna, 11 April 1980); United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 11 April 1980); United Nations Convention on the Liability of Operators of Transport Terminals in International Trade (Vienna, 19 April 1991); United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit (New York, 11 December 1995); United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (New York, 12 December 2001) The provisions of this Convention apply further to electronic com- munications in connection with the formation or performance of a contract to which another international convention, treaty or agreement not specifi- cally referred to in paragraph of this article, and to which a Contracting State to this Convention is or may become a Contracting State, applies, unless the State has declared, in accordance with article 21, that it will not be bound by this paragraph A State that makes a declaration pursuant to paragraph of this article may also declare that it will nevertheless apply the provisions of this Convention to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of any contract to which a specified international convention, treaty or agreement applies to which the State is or may become a Contracting State Any State may declare that it will not apply the provisions of this Convention to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of a contract to which any international conven- tion, treaty or agreement specified in that State‟s declaration, to which the State is or may become a Contracting State, applies, including any of the conventions referred to in paragraph of this article, even if such State has not excluded the application of paragraph of this article by a declaration made in accordance with article Trường Đại học Ngoại thương 598 Article 21 Procedure and effects of declarations Declarations under article 17, paragraph 4, article 19, paragraphs and 2, and article 20, paragraphs 2, and 4, may be made at any time Declarations made at the time of signature are subject to confirmation upon ratification, acceptance or approval Declarations and their confirmations are to be in writing and to be formally notified to the depositary A declaration takes effect simultaneously with the entry into force of this Convention in respect of the State concerned However, a declara- tion of which the depositary receives formal notification after such entry into force takes effect on the first day of the month following the expira- tion of six months after the date of its receipt by the depositary Any State that makes a declaration under this Convention may modify or withdraw it at any time by a formal notification in writing addressed to the depositary The modification or withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of the receipt of the notification by the depositary Article 22 Reservations No reservations may be made under this Convention Article 23 Entry into force This Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of six months after the date of deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession When a State ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention after the deposit of the third instrument of ratification, accept- ance, approval or accession, this Convention enters into force in respect of that State on the first day of the month following the expiration of six months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession Article 24 Time of application Trường Đại học Ngoại thương 599 This Convention and any declaration apply only to electronic commu- nications that are made after the date when the Convention or the declara- tion enters into force or takes effect in respect of each Contracting State Article 25 Denunciations A Contracting State may denounce this Convention by a formal notification in writing addressed to the depositary The denunciation takes effect on the first day of the month follow- ing the expiration of twelve months after the notification is received by the depositary Where a longer period for the denunciation to take effect is spec- ified in the notification, the denunciation takes effect upon the expiration of such longer period after the notification is received by the depositary DONE at New York this twenty-third day of November two thousand and five, in a single original, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Convention Trường Đại học Ngoại thương 600 Tài liệu tham khảo Tiếng Việt Bộ công thương, Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2008 Bộ Thương mại, 2005, Kế hoạch phát triển thương mại điện tử 2006-2010 Bộ Thương mại, 2003, Hiện trạng ứng dụng thương mại điện tử Việt Nam Nguyễn Thi Mơ, Cẩm nang pháp luật giao kết hợp đồng điện tử, NXB Lao động – Xã hội Tiếng Anh Efraim Turban, 2008, Electronic Commerce: A Managerial Perpective, Pearson International Edition Kenneth C Laudon, 2008, E-commerce, Prentice Hall Carol V.Brown, 2009, Managing Information Technology, Pearson Internation Edition Simon Collin, 2000, E-marketing, Wiley UNCTAD, E-commerce and development Report 2004 10 UNCTAD, E-commerce and development Report 2006 Trường Đại học Ngoại thương 601
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN, GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN, GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay