Pháp luật doanh nghiệp trong mối quan hệ với cải cách cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam

28 130 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2016, 02:50

DANH MỤC CHỮ VIẾT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTẮT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH DN : Doanh nghiệp ĐKDN : Đăng ký doanh nghiệp ĐKKD : Đăng ký kinh doanh Giấy CNĐKDN : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp TRẦN HUỲNH THANH NGHỊ GPKD : Giấy phép kinh doanh HĐND : Hội đồng nhân dân MTKD : Môi trường kinh doanh NĐT : Nhà đầu tưECD : Tổ chức hợp tác Phát triển kinh tế PLDN : Pháp luật doanh nghiệp QLNN : Quản lý nhà nước TNHH : Tráchệm hữu hạc hành PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CẢI CÁCH VCCI : Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam THỦ CHÍNH Ở VIỆT NAM UBND : ỦyTỤC ban nhânHÀNH dân VAT : Thuế giá trị gia tăng XHCN : Xã hội chủ nghĩa WB : Ngân hàng giới WEF : Diễn đàn kinh tế giới TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ WTO : Tổ chức thương mại giới TP Hồ Chí Minh - 2014 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp ĐKDN : Đăng ký doanh nghiệp ĐKKD : Đăng ký kinh doanh Giấy CNĐKDN : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp GPKD : Giấy phép kinh doanh HĐND : Hội đồng nhân dân MTKD : Môi trường kinh doanh NĐT : Nhà đầu tư OECD : Tổ chức hợp tác Phát triển kinh tế PLDN : Pháp luật doanh nghiệp QLNN : Quản lý nhà nước TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TTHC : Thủ tục hành VAT : Thuế giá trị gia tăng VCCI : Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa WB : Ngân hàng giới WEF : Diễn đàn kinh tế giới WTO : Tổ chức thương mại giới PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Cải cách TTHC số giải pháp để hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đảm bảo quyền tự kinh doanh doanh nghiệp tăng cường hiệu lực, hiệu QLNN Việt Nam thời kỳ hội nhập Tiến trình cải cách TTHC tách rời với hoàn thiện PLDN, quy định PLDN đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu cải cách TTHC tác động đến doanh nghiệp từ trình thành lập tổ chức lại giải thể doanh nghiệp Những năm qua, thứ hạng MTKD Việt Nam trường quốc tế thường bị đánh giá thấp bảng xếp hạng WB, WEF, OECD Điều phản ánh thực trạng pháp luật đầu tư, kinh doanh nhiều vướng mắc, bất cập ảnh hưởng tiêu cực đến quyền tự kinh doanh doanh nghiệp Trong hoàn cảnh đó, việc nghiên cứu mối quan hệ PLDN cải cách TTHC vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc, phù hợp với yêu cầu đổi hoàn thiện MTKD để đưa giải pháp hoàn thiện PLDN đóng góp tích cực vào cải cách TTHC Việt Nam hoàn thiện Luật DN 2005 đề tài nóng bỏng thu hút quan tâm nghiên cứu nhiều học giả nước Nhận thức tầm quan trọng mối quan hệ PLDN cải cách TTHC Việt Nam, ý nghĩa lý luận thực tiễn vấn đề trên, tác giả định chọn đề tài “Pháp luật doanh nghiệp mối quan hệ với cải cách cải cách thủ tục hành Việt Nam” để làm Luận án tiến sĩ luật học cho Mục tiêu nghiên cứu Luận án nghiên cứu đề tài Pháp luật doanh nghiệp mối quan hệ với cải cách thủ tục hành Việt Nam nhằm giải ba vấn đề sau : - Thứ nhất, hệ thống lại vấn đề lý luận PLDN TTHC nội dung PLDN TTHC, nguyên tắc quy định PLDN TTHC, tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thiện PLDN TTHC để bổ sung vào kho tàng lý luận nghiên cứu PLDN TTHC Việt Nam Trên sở đó, Luận án làm rõ mối quan hệ PLDN TTHC với cải cách TTHC Việt Nam Đồng thời khẳng định cải cách TTHC doanh nghiệp giải pháp để hoàn thiện MTKD, đảm bảo quyền tự kinh doanh doanh nghiệp tăng cường hiệu lực QLNN điều kiện hội nhập - Thứ hai, đánh giá toàn diện thực trạng PLDN TTHC, phát thành công hạn chế PLDN thủ tục thành lập, tổ chức lại giải thể doanh nghiệp tác động tích cực tiêu cực đến cải cách TTHC Việt Nam - Thứ ba, nêu lên yêu cầu, định hướng khoa học cho việc hoàn thiện PLDN thúc đẩy cải cách TTHC giải pháp hoàn thiện PLDN thủ tục thành lập, tổ chức lại giải thể doanh nghiệp, góp phần mang lại hiệu cho cải cách TTHC Việt Nam thời gian tới Phạm vi nghiên cứu Luận án nghiên cứu đề tài Pháp luật doanh nghiệp mối quan hệ với cải cách thủ tục hành Việt Nam với nội dung nghiên cứu giới hạn quy định PLDN thủ tục thành lập, tổ chức lại giải thể doanh nghiệp Luận án không nghiên cứu quy định PLDN điều chỉnh tổ chức quản trị hoạt động doanh nghiệp không liên quan đến TTHC doanh nghiệp Luận án không nghiên cứu toàn TTHC doanh nghiệp lĩnh vực thuế, hải quan, đất đai, lao động, nhà ở, quy định văn pháp luật chuyên ngành Ngoài ra, việc tìm hiểu, phân tích, đánh giá doanh nghiệp góc độ kinh tế, không liên quan đến pháp luật điều chỉnh doanh nghiệp nằm phạm vi nghiên cứu Luận án Luận án không nghiên cứu quy định pháp luật chuyên ngành, pháp luật đầu tư điều chỉnh việc thành lập, tổ chức lại giải thể doanh nghiệp Chỉ doanh nghiệp thành lập, tổ chức lại giải thể theo quy định Luật DN 2005 đối tượng nghiên cứu nội dung Luận án Việc thành lập, tổ chức lại giải thể doanh nghiệp lĩnh vực dịch vụ pháp lý, tiền tệ – ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, y tế, giáo dục…chịu điều chỉnh Luật chuyên ngành không thuộc phạm vi nghiên cứu Luận án Luận án nghiên cứu quy định PLDN thủ tục thành lập, tổ chức lại giải thể doanh nghiệp bao gồm công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh doanh nghiệp tư nhân, không nghiên cứu thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể HTX hộ kinh doanh Điểm Luận án Luận án nghiên cứu đề tài Pháp luật doanh nghiệp mối quan hệ với cải cách thủ tục hành Việt Nam kế thừa bổ sung cho công trình nghiên cứu với mục đích phục vụ cho việc hoàn thiện MTKD nâng cao hiệu cải cách TTHC Việt Nam So với công trình nghiên cứu khoa học công bố trước đó, nội dung Luận án có số điểm sau : Thứ nhất, Luận án công trình nghiên cứu giải vấn đề lý luận mối quan hệ quy định PLDN với cải cách TTHC Việt Nam Luận án phân tích nguyên tắc quy định PLDN TTHC, nội dung PLDN TTHC, tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện PLDN TTHC, nêu lên cần thiết để Việt Nam tiến hành cải cách TTHC doanh nghiệp mục tiêu đạt từ cải cách TTHC Đây nội dung quan trọng Luận án nghiên cứu chưa giải nhiều công trình nghiên cứu nước nước trước Thứ hai, Luận án công trình nghiên cứu đánh giá toàn diện thành công hạn chế PLDN thủ tục thành lập, tổ chức lại giải thể doanh nghiệp ảnh hưởng đến cải cách TTHC Việt Nam Đây vấn đề chưa giải nhiều công trình nghiên cứu khoa học trước, sau kiện Việt Nam trở thành thành viên WTO từ cuối năm 2006 đến Thứ ba, Luận án công trình khoa học đánh giá thực trạng pháp luật đăng ký doanh nghiệp Việt Nam sau năm thực thi Nghị định 43/2010/NĐ-CP với thành công hạn chế định Luận án nêu bật vướng mắc pháp lý đối tượng ĐKDN, tên doanh nghiệp, mâu thuẫn thủ tục ĐKDN thủ tục đầu tư Luật Đầu tư 2005 làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu cải cách TTHC Việt Nam Đây nội dung Luận án nghiên cứu mà chưa đề cập đến công trình nghiên cứu trước Thứ tư, Luận án nghiên cứu pháp luật giấy phép kinh doanh ảnh hưởng đến việc thành lập, hoạt động doanh nghiệp, cải cách TTHC Việt Nam Từ đó, nêu lên giải pháp hoàn thiện pháp luật giấy phép kinh doanh nhằm đảm bảo quyền tự kinh doanh doanh nghiệp, phù hợp với yêu cầu cải cách TTHC Việt Nam mà chưa giải công trình nghiên cứu trước Thứ năm, Luận án nêu giải pháp hoàn thiện PLDN thủ tục thành lập, tổ chức lại giải thể doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC, đảm bảo quyền tự kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam Các giải pháp khoa học hình thành sau trình đúc kết thực tiễn thi hành PLDN quy định TTHC doanh nghiệp mà chưa giải nhiều công trình nghiên cứu khoa học nước trước Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Ở Việt Nam, đề tài nghiên cứu khoa học mối quan hệ PLDN với cải cách TTHC Nghiên cứu đề tài này, Luận án cung cấp dung lượng đáng kể thông tin có giá trị sở lý luận quy định PLDN TTHC, trở thành tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy học tập môn Luật Kinh tế, Luật Thương mại, Luật Doanh nghiệp Luật Hành Việt Nam Ngoài ra, việc đánh giá toàn diện thực trạng PLDN với tiến hạn chế tác động đến công cải cách TTHC, sở nêu giải pháp hoàn thiện quy định PLDN TTHC có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc giúp cho nhà hoạch định sách Việt Nam tham khảo để đưa sách hoàn thiện PLDN phục vụ cho cải cách TTHC nâng cao hiệu QLNN doanh nghiệp Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Trước sau kiện Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 WTO, có nhiều công trình nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng MTKD, thực trạng PLDN QLNN liên quan đến thủ tục thành lập, tổ chức lại giải thể doanh nghiệp VN nước Tuy nhiên, dù có khác biệt định kinh tế, trị, quan điểm pháp lý quốc gia, song việc nghiên cứu đề tài có nội dung luận bàn PLDN vấn đề cải cách TTHC doanh nghiệp nhà khoa học, tổ chức phi phủ có uy tín cao khảo sát, đánh giá cách nghiêm túc có giá trị khoa học cao Các công trình nghiên cứu có điểm thống chung chỗ : thừa nhận vai trò quy định pháp luật TTHC doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, đến hiệu sách thu hút đầu tư quốc gia, cải cách TTHC quyền tự kinh doanh doanh nghiệp Các chương trình cải cách TTHC doanh nghiệp dù có khác cách thức tiến hành hướng đến đảm bảo cho việc thành lập hoạt động doanh nghiệp ngày thuận lợi tốn - Hầu hết công trình nghiên cứu xác định quy định pháp luật TTHC doanh nghiệp có mặt tích cực hạn chế tác động đến MTKD, quyền tự kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, việc đưa giải pháp để hoàn thiện MTKD, hoạt động QLNN đảm bảo quyền tự kinh doanh doanh nghiệp công trình nghiên cứu có cách nhìn nhận khác nhau, chưa thống phụ thuộc vào tình hình trị, kinh tế cụ thể quốc gia góc nhìn tác giả có khác biệt lớn - Việc hoàn thiện quy định pháp luật TTHC doanh nghiệp tác giả nêu theo hai xu hướng : Dưới góc độ QLNN, hoàn thiện quy định TTHC nhằm đảm bảo tăng cường hiệu lực, hiệu QLNN chức điều tiết nhà nước doanh nghiệp Đặc biệt, sau kiện khủng hoảng kinh tế toàn cầu, người ta lại cần can thiệp mạnh mẽ nhà nước để hạn chế khuyết tật thị trường phát sinh từ hoạt động doanh nghiệp Dưới góc độ bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, tác giả đề xuất hoàn thiện quy định TTHC nhằm đảm bảo quyền tự kinh doanh doanh nghiệp theo nguyên tắc “được kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm” Cần tiếp tục rà soát, loại bỏ GPKD điều kiện kinh doanh không phù hợp, đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp, tạo bình đẳng doanh nghiệp thực TTHC nội dung đề cập nhiều công trình nghiên cứu Thế nhưng, giải pháp để hoàn thiện quy định PLDN TTHC chưa hệ thống hóa đầy đủ mang tính chung chung - Các công trình nghiên cứu cải cách TTHC Việt Nam chủ yếu nghiên cứu quy định pháp luật TTHC nhiều lĩnh vực khác nhau, chưa sâu nghiên cứu quy định PLDN TTHC doanh nghiệp Hơn nữa, thời gian nghiên cứu lâu không phù hợp với bối cảnh tình hình thực tế Đặc biệt, từ năm 2010, đời Nghị định 43/2010/NĐ-CP, Nghị định 102/2010/NĐ-CP nghị Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC lĩnh vực QLNN nhiều đề xuất hoàn thiện, phân tích thực trạng TTHC doanh nghiệp văn pháp luật trước trở nên lạc hậu - Chưa có công trình nghiên cứu cấp độ Luận án tiến sĩ mối quan hệ quy định PLDN vấn đề cải cách TTHC Việt Nam Việc đề cập đến quy định TTHC doanh nghiệp thường tác giả sử dụng để đánh giá MTKD quốc gia, hoạt động QLNN doanh nghiệp sách nhà nước đảm bảo quyền tự kinh doanh doanh nghiệp điều kiện kinh tế thị trường Việc sâu, phân tích, đánh giá hệ thống hóa cách đầy đủ tiến hạn chế PLDN TTHC ảnh hưởng đến công cải cách TTHC Việt Nam chưa tìm thấy công trình nghiên cứu nước lẫn nước thời gian qua Những vấn đề bỏ ngõ công trình nghiên cứu nêu : - Chưa hệ thống hóa cách đầy đủ quy định PLDN TTHC Việt Nam quốc gia khác giới - Chưa phân tích đầy đủ ảnh hưởng trực tiếp quy định PLDN TTHC đến cải cách TTHC Việt Nam thời gian qua - Chưa đánh giá toàn diện thực trạng quy định PLDN TTHC Việt Nam để thấy mức độ hiệu PLDN thủ tục thành lập, tổ chức lại giải thể doanh nghiệp - Chưa đánh giá thực trạng pháp luật GPKD với mặt tích cực hạn chế chúng ảnh hưởng đến cải cách TTHC Việt Nam - Chưa làm rõ thực trạng quy định pháp luật ứng dụng công nghệ thông tin thủ tục ĐKDN, cấp phép kinh doanh, giải thể doanh nghiệp mối quan hệ quan ĐKKD với quan cấp phép kinh doanh, quan thuế bỏ ngỏ CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 2.1 Khái niệm, đặc điểm nội dung pháp luật doanh nghiệp Việt Nam 2.1.1 Khái niệm đặc điểm pháp luật doanh nghiệp Hiểu theo nghĩa rộng, PLDN bao gồm tất QPPL quy định văn QPPL nhà nước ban hành điều chỉnh doanh nghiệp Hiểu theo nghĩa này, PLDN có nội hàm rộng, bao gồm QPPL quy định Luật DN, văn luật thi hành Luật DN văn QPPL khác Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Luật sư, Luật Khám chữa bệnh, Luật Xuất quy định việc thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động doanh nghiệp, gọi chung PLDN Ngược lại, hiểu theo nghĩa hẹp, PLDN bao gồm QPPL quy định Luật DN văn luật thi hành Luật DN điều chỉnh việc thành lập, tổ chức quản lý hoạt động loại hình doanh nghiệp kinh tế Từ định nghĩa PLDN nêu trên, rút đặc điểm PLDN sau : Thứ nhất, PLDN phận cấu thành pháp luật kinh tế, chế định pháp luật quan trọng ngành luật kinh tế, mức độ hoàn thiện PLDN có ảnh hưởng đến mức độ hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế nói riêng hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung Thứ hai, nội dung PLDN có chứa đựng QPPL quy định TTHC đối doanh nghiệp, thủ tục thành lập, tổ chức lại giải thể doanh nghiệp, phản ánh mối quan hệ nhà nước với doanh nghiệp doanh nghiệp thực quyền tự kinh doanh họ khuôn khổ luật định Thứ ba, PLDN hình thành phát triển điều kiện kinh tế thị trường có thừa nhận nhà nước quyền tự kinh doanh cho nhà đầu tư Vì vậy, PLDN phản ánh sách đổi kinh tế hội nhập quốc tế nhà nước Việt Nam PLDN đảm bảo pháp lý quan trọng cho nhà đầu tư thực quyền tự thành lập doanh nghiệp, tự kinh doanh Việt Nam Thứ tư, PLDN có mối quan hệ chặt chẽ với pháp luật chuyên ngành, pháp luật đầu tư Thứ năm, PLDN thành tố thượng tầng kiến trúc nên chịu chi phối định kinh tế Khi điều kiện kinh tế thay đổi đặt yêu cầu phải hoàn thiện PLDN thành lập, tổ chức quản trị hoạt động doanh nghiệp cho phù hợp với trình độ phát triển kinh tế Thứ sáu, nguồn PLDN bao gồm QPPL quy định Luật DN văn luật thi hành Luật DN 2.1.2 Những nội dung pháp luật doanh nghiệp Việt Nam Dù phát triển qua nhiều giai đoạn khác nội dung PLDN quy định vấn đề sau: - Một là, PLDN quy định việc thành lập doanh nghiệp Trong nội dung này, PLDN quy định hai vấn đề cho gia nhập thị trường NĐT điều kiện thành lập thủ tục thành lập doanh nghiệp Nhìn chung, phần lớn quy định PLDN thành lập doanh nghiệp có liên quan đến TTHC cách thức, trình tự ĐKDN, hồ sơ ĐKDN, điều kiện cấp ĐKDN - Hai là, PLDN quy định tổ chức quản lý doanh nghiệp Trong nội dung này, PLDN quy định cấu tổ chức quản trị loại hình doanh nghiệp sở tôn trọng quyền tự chủ định quan hệ nội doanh nghiệp Nhìn chung, nội dung PLDN tổ chức quản lý doanh nghiệp chứa đựng quy định liên quan đến TTHC nội dung PLDN thành lập doanh nghiệp - Ba là, PLDN quy định hoạt động doanh nghiệp Trong nội dung này, PLDN có nhiều QPPL quy định thủ tục tổ chức lại giải thể doanh nghiệp Việt Nam 2.2 Khái niệm, đặc điểm nội dung thủ tục hành doanh nghiệp 2.2.1 Khái niệm thủ tục hành thủ tục hành doanh nghiệp Theo quy định Khoản Điều Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 08 tháng 06 năm 2010 kiểm soát thủ tục hành TTHC hiểu trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ yêu cầu, điều kiện quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức Còn TTHC doanh nghiệp hiểu trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ yêu cầu, điều kiện phát sinh trình thành lập, tổ chức lại giải thể doanh nghiệp quy định PLDN 2.2.2 Đặc điểm thủ tục hành doanh nghiệp Từ định nghĩa trên, rút đặc điểm TTHC doanh nghiệp sau : - Thứ nhất, TTHC doanh nghiệp quy định quan nhà nước có thẩm quyền - Thứ hai, TTHC doanh nghiệp thủ tục quy định Luật DN 2005 văn luật thi hành Luật DN 2005 - Thứ ba, TTHC doanh nghiệp cách thức, trình tự, hồ sơ, yêu cầu điều kiện nhà nước quy định, thể tính quyền lực nhà nước doanh nghiệp - Thứ tư, đối tượng áp dụng TTHC PLDN doanh nghiệp 2.2.3 Nội dung thủ tục hành doanh nghiệp Nội dung TTHC doanh nghiệp phận cấu thành TTHC nhà nước quy định áp dụng cho doanh nghiệp thành lập, tổ chức lại giải thể, bao gồm phận sau: - Tên TTHC - Đối tượng áp dụng TTHC - Trình tự thực - Cách thức thực - Hồ sơ - Thời hạn giải TTHC - Kết thực TTHC - Cơ quan thực TTHC 2.3 Quy định pháp luật doanh nghiệp thủ tục hành PLDN TTHC phân thành nhóm sau : 2.3.1 Quy định pháp luật doanh nghiệp thủ tục thành lập doanh nghiệp, bao gồm : - Các quy định PLDN chủ thể thành lập doanh nghiệp - Các quy định PLDN nguyên tắc áp dụng giải thủ tục ĐKDN mà quan ĐKKD phải tuân thủ trình tiếp nhận xử lý hồ sơ ĐKDN - Các quy định PLDN ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp - Các quy định PLDN điều kiện đặt tên doanh nghiệp - Các quy định PLDN trình tự, thủ tục ĐKDN - Các quy định PLDN thời hạn cấp ĐKDN, điều kiện cấp ĐKDN, quy định công khai hóa nội dung ĐKDN, quyền khiếu nại NĐT trình ĐKDN - Các quy định PLDN quyền hạn, nhiệm vụ quan ĐKKD trình giải cấp ĐKDN, mối quan hệ quan ĐKKD với quan QLNN khác việc phối hợp cấp ĐKDN cho NĐT trách nhiệm quản lý doanh nghiệp sau cấp ĐKDN - Các quy định PLDN quyền nghĩa vụ NĐT thực thủ tục ĐKDN 2.3.2 Quy định pháp luật doanh nghiệp thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp, bao gồm : - Các quy định PLDN ĐKDN doanh nghiệp chuyển đổi, doanh nghiệp nhận sáp nhập, doanh nghiệp thành lập sau trình chia, tách, hợp doanh nghiệp - Các quy định PLDN hồ sơ tổ chức lại doanh nghiệp, nội dung NĐT phải kê khai hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp, hồ sơ doanh nghiệp nhận sáp nhập, doanh nghiệp hình thành sau trình chia, tách hợp doanh nghiệp - Các quy định PLDN thời hạn cấp ĐKDN cho doanh nghiệp hình thành sau trình thực thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp - Các quy định PLDN quyền hạn, nhiệm vụ quan ĐKKD tiếp nhận hồ sơ giải cấp ĐKDN cho doanh nghiệp chuyển đổi, doanh nghiệp nhận sáp nhập, doanh nghiệp hình thành sau trình chia, tách hợp doanh nghiệp - Các quy định PLDN trách nhiệm thông báo quan ĐKKD với quan thuế, quan thống kê, quan nhà nước có thẩm quyền khác,… 12 nhà nước phải tiến hành cải cách TTHC doanh nghiệp,7 TTHC thông thoáng, minh bạch giúp kéo giảm tệ tham nhũng, kích thích doanh nghiệp đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2.7 Mục tiêu cải cách thủ tục hành doanh nghiệp Việt Nam Cải cách TTHC doanh nghiệp trình lâu dài, phức tạp phải hướng đến mục tiêu sau : Một là, phải củng cố mở rộng quyền tự kinh doanh doanh nghiệp, tạo hội cho doanh nghiệp gia nhập thị trường hoạt động kinh doanh thuận lợi hơn, tạo chất xúc tác cần thiết để khuyến khích NĐT bỏ vốn đầu tư, kinh doanh vào kinh tế Hai là, hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước, hướng đến xây dựng hành nhà nước sạch, vững mạnh Việt Nam, giúp giảm chi phí tài cho nhà nước hoạt động quản lý doanh nghiệp, chấn chỉnh công tác nhân sự, khắc phục tình trạng cồng kềnh máy nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm công chức nhà nước giải TTHC cho doanh nghiệp, phòng ngừa tình trạng tham nhũng máy hành nhà nước Ba là, đem lại môi trường kinh doanh thuận lợi tốn cho doanh nghiệp cấp độ : tiết kiệm thời gian tuân thủ TTHC cho doanh nghiệp, tiết kiệm công sức doanh nghiệp phải bỏ để làm TTHC tiết kiệm chi phí tài tuân thủ TTHC doanh nghiệp Trong viết “Nâng cao trách nhiệm đạo đức khu vực công” Tác giả Jeremy Pope đưa loại chiến lược để giảm tham nhũng, chiến lược thứ hai phải hướng vào việc cải tổ thủ tục Chính phủ để nâng cao tính minh bạch giảm yếu tố kích thích tham nhũng Còn chiến lược thứ ba nhằm vào chương trình phủ dẫn tới tham nhũng do thiết kế không cần thiết Những quy định quản lí phải xem xét lại để xác định xem chúng có cần thiết không chúng thực suông sẻ không (Xem : Rick Stapenhurst Sahr.Kpundeh : “Kiềm chế tham nhũng - Hướng tới mô hình xây dựng quốc gia”, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, 2002, trang 140 141) 13 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VỀ THỦ TỤC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI VÀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 3.1 Đánh giá pháp luật doanh nghiệp thủ tục thành lập doanh nghiệp 3.1.1 Những kết đạt - Thứ nhất, PLDN hợp thủ tục ĐKKD đăng ký thuế thành ĐKDN Trước ngày 01/06/2010, Việt Nam trì hai thủ tục độc lập ĐKKD đăng ký thuế, NĐT từ 50 - 60 ngày, tốn từ - triệu đồng.8 Tuy nhiên, từ ngày 01/06/2010, thực thi Nghị định 43/2010/NĐ-CP, NĐT làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ĐKDN - thống mã số doanh nghiệp đồng thời mã số thuế mã số ĐKKD Ngoài ra, Nghị định 43/2010/NĐ-CP rút ngắn thống thời hạn ĐKDN, thay đổi ĐKDN, tổ chức lại doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp xuống 05 ngày làm việc, so với trước 10 ngày cấp ĐKKD ngày để cấp phép thành lập chi nhánh, VPĐD doanh nghiệp Chính cải cách thủ tục ĐKDN tạo động lực cho NĐT gia nhập thị trường Ngay năm 2010, nước có 85.000 doanh nghiệp thành lập mới.9 Năm 2013 có 76.955 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 10,1% so với năm 2012.10 Trong 02 tháng đầu năm 2014, có 10.869 doanh nghiệp thành lập với tăng 13,1% so với kỳ năm 2013.11 - Thứ hai, PLDN quy định công nghệ hóa thủ tục ĐKDN đầu mối Nghị định 43/2010/NĐ-CP cho phép NĐT ĐKDN hồ sơ điện tử qua Cổng thông tin ĐKDN quốc gia - có giá trị pháp lý hồ sơ giấy.12 Ngoài ra, NĐT nhận giấy chứng nhận ĐKDN qua dịch vụ chuyển phát nhận quan ĐKKD Giấy chứng nhận ĐKDN lưu dạng liệu điện tử Cơ sở liệu quốc gia ĐKDN có giá trị pháp lý giấy chứng nhận ĐKDN giấy quan ĐKKD cấp Như vậy, phân biệt giấy chứng nhận ĐKDN giấy liệu điện tử không còn, giúp NĐT online 100% thành lập doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian, chi phí cho NĐT tăng cường hiệu QLNN công nghệ cao phù hợp với xu chung giới Xem : Phạm Chi Lan “Phát triển khu vực kinh tế tư nhân bối cảnh hội nhập quốc tế”, Tạp chí Cộng sản, số 2+3 (122 + 123), 2007 Nguồn : Cục Quản lý ĐKKD (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) truy cập www.dangkykinhdoanh.gov.vn 10 Nguồn : Cục Quản lý ĐKKD (Bộ Kế hoạch & Đầu tư), truy cập www.dangkykinhdoanh.gov.vn 11 Nguồn : Báo cáo tình hình ĐKDN hai tháng đầu năm 2014 đăng tải địa www.dangkykinhdoanh.gov.vn 12 Ông Hồ Sĩ Hùng – Cục trưởng Cục Phát triển DN (Bộ KHĐT) cho biết“Sau Hệ thống thông tin ĐKDN vào vận hành, DN giảm chi phí thời gian hoàn tất thủ tục đăng ký, nhiều quy trình tự động hóa, giảm thời gian ĐKKD, đồng thời giảm thiểu số lượng hồ sơ bị trả lại Bên cạnh đó, mở rộng khả tiếp cận thông tin có giá trị pháp lý DN phạm vi toàn quốc, DN có nhiều hội để chủ động tìm hiểu thông tin pháp lý đối tác, bạn hàng thông qua dịch vụ cung cấp thông tin Hệ thống” (Có thể truy cập www.vietstock.vn, thứ hai 16/08/2010) 14 Bên cạnh đó, Nghị định 43/2010/NĐ-CP xây dựng quy trình thành lập doanh nghiệp đầu mối Hệ thống thông tin ĐKDN quốc gia với hai thành tố hợp thành Cổng thông tin ĐKDN quốc gia Cơ sở liệu quốc gia ĐKDN.13 Dữ liệu Hệ thống thông tin ĐKDN quốc gia thông tin chung để quan thuế quan ĐKKD nước chia sẻ quản lý doanh nghiệp, qua giúp nhà nước triển khai dịch vụ khác sau dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin doanh nghiệp, tăng cường vai trò giám sát xã hội doanh nghiệp - PLDN quy định công khai ĐKDN đầu mối, giảm tốn cho doanh nghiệp Từ ngày 25/02/2013, theo quy định Khoản Điều 8c Nghị định 05/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp đăng nội dung ĐKDN Cổng thông tin ĐKDN quốc gia, qua giúp nhà nước kiểm soát số lượng doanh nghiệp thành lập lãnh thổ Việt Nam đầu mối, khắc phục tình trạng công khai ĐKDN nhiều báo viết, báo điện tử phân tán, khó kiểm soát trước Mặt khác, quy định công khai ĐKDN Cổng thông tin ĐKDN quốc gia giúp doanh nghiệp giảm chi phí so với đăng báo giấy báo điện tử, theo đó, doanh nghiệp tốn 300.000 đồng, so với đăng báo điện tử báo viết tốn khoảng triệu đồng - PLDN thu hẹp thẩm quyền quy định GPKD bãi bỏ GPKD không cần thiết gây trở ngại cho việc thành lập hoạt động doanh nghiệp Trong quy định GPKD, PLDN có hai cải cách quan trọng : Một là, giới hạn thẩm quyền quy định điều kiện kinh doanh GPKD Điều Luật DN 2005 Điều Nghị định 102/2010/NĐ-CP xác định ngành, nghề kinh doanh có điều kiện điều kiện kinh doanh áp dụng theo quy định luật, pháp lệnh, nghị định chuyên ngành định có liên quan Thủ tướng Chính phủ Các quy định loại ngành, nghề kinh doanh có điều kiện điều kiện kinh doanh ngành nghề văn QPPL khác hiệu lực thi hành Việc giới hạn thẩm quyền quy định điều kiện kinh doanh GPKD nêu giúp nhà nước kiểm soát từ đầu việc hình thành GPKD, giảm đầu mối đặt điều kiện cấp phép kinh doanh, giảm chế xin – cho công tác cấp phép, tiết kiệm cho doanh nghiệp chi phí thành lập hoạt động, góp phần nâng cao hiệu QLNN, hạn chế tư tưởng cục ngành, địa phương gây phương hại đến quyền tự kinh doanh doanh nghiệp Hai là, tính đến thời điểm năm 2009, Việt Nam bỏ 316 GPKD chuyển 44 giấy phép khác thành điều kiện kinh doanh, đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.14 Năm 2010, Chính phủ ban hành 25 Nghị phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý bộ, 13 Ưu điểm bật hệ thống Cơ sở liệu trung tâm, Phòng ĐKKD cấp tỉnh truy cập vào sở liệu để lưu thông tin ĐKDN tỉnh Thông tin lưu giữ chỉnh sửa Phòng ĐKKD đó, tất Phòng ĐKKD địa phương khác truy cập tra cứu thông tin DN phạm vi nước (Giải thích Bộ Kế hoạch & Đầu tư đăng Báo Đầu tư số ngày 22/05/2010.) 14 Xem : Hà Quang Ngọc : “Cải cách thủ tục hành từ Việt Nam gia nhập WTO”, Tạp chí Cộng sản số (171), 2009 15 ngành loại bỏ thêm số GPKD không cần thiết doanh nghiệp Năm 2013, thực Luật Quảng cáo 2012, Quốc hội bỏ nhiều GPKD lĩnh vực quảng cáo bỏ giấy phép quảng cáo bảng, băng-rôn thay thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo đến quan QLNN quảng cáo, bãi bỏ giấy phép phụ trương quảng cáo thay thủ tục thông báo cho quan QLNN báo chí 3.1.2 Những hạn chế pháp luật doanh nghiệp thủ tục thành lập doanh nghiệp - Thứ nhất, thủ tục ĐKDN không áp dụng cho tất doanh nghiệp Việt Nam Điều Luật DN 2005 Khoản Điều Nghị định 102/2010/NĐ-CP xác định “Trường hợp có khác biệt Luật DN với Luật Chứng khoán, Luật Xuất bản, Luật Công chứng, Luật Luật sư,… hồ sơ, trình tự, thủ tục điều kiện thành lập, ĐKDN….thì áp dụng theo quy định luật đó” Như vậy, công ty chứng khoán cần xin giấy phép thành lập Uỷ ban Chứng khoán nhà nước tuân thủ điều kiện, thủ tục quy định Luật Chứng khoán 2010 đủ Hệ quả, nhiều quy định thông thoáng Luật DN 2005 bị vô hiệu hóa pháp luật chuyên ngành, làm giảm ý nghĩa tích cực thủ tục ĐKDN Nghị định 43/2010/NĐ-CP - Thứ hai, quy định TTHC kèm thủ tục ĐKDN nhiều Báo cáo WB MTKD toàn cầu năm 2014 thực tế thành lập doanh nghiệp Việt Nam NĐT phải trải qua 10 thủ tục, 34 ngày, tốn 2,3 triệu đồng Trong Thái Lan, NĐT trải qua thủ tục, 27.5 ngày để thành lập DN Ở Malaysia, trải qua thủ tục, ngày để thành lập doanh nghiệp số lượng thủ tục Việt Nam nhiều 15 Các thủ tục khắc dấu, cấp phép kinh doanh, đăng ký số lao động phức tạp Ví dụ, sau ĐKDN, NĐT phải trực tiếp liên hệ quan công an để làm thủ tục khắc dấu doanh nghiệp theo quy định Nghị định 58/2001/NĐ-CP Nghị định 31/2009/NĐ-CP Sự thiếu kết nối thủ tục ĐKDN thủ tục khắc dấu làm giảm hiệu thực thi Nghị định 43/2010/NĐ-CP thực tế - Thứ ba, bất quy định thủ tục thành lập doanh nghiệp PLDN pháp luật đầu tư Theo Luật Đầu tư 2005, NĐT nước lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư làm thủ tục đầu tư để cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời giấy chứng nhận ĐKDN.16 Lẽ Luật Đầu tư 2005 cần điều chỉnh việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, thực tế lại điều chỉnh việc cấp giấy chứng nhận ĐKDN cho doanh nghiệp, dẫn đến chồng chéo chức quan ĐKKD quan quản lý đầu tư, làm phát sinh nhiều vướng mắc thủ tục bổ sung, sửa đổi nội dung ĐKDN giấy chứng nhận đầu tư tên gọi, địa trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật,… gây rối cho quan QLNN lẫn NĐT 15 16 Nguồn : www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/vietnam#starting-a-business, 2014 Xem : Khoản Điều 50 Luật Đầu tư 2005 16 - Thứ tư, pháp luật giấy phép kinh doanh gây khó doanh nghiệp Một là, GPKD nhiều Theo thống kê VCCI, tính đến đến thời điểm 03/2010, nước có 315 GPKD.17 So với số GPKD bị bãi bỏ chuyển thành điều kiện kinh doanh, số lượng GPKD lại khoảng 250 hợp lý, thực tế có 300 giấy phép Điều chứng tỏ số lớn GPKD nhiều phương thức khác “hồi sinh”, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền tự kinh doanh doanh nghiệp cải cách TTHC Việt Nam Theo thống kê VCCI, doanh nghiệp cần bình quân 4,14 GPKD loại, 14,56% doanh nghiệp đánh giá khó để có đủ loại giấy phép này.18 Trong nội dung số văn QPPL ban hành gần có xu hướng khôi phục lại GPKD, thực chất làm sống lại chế xin – cho chế bao cấp trước đây.19 Ví dụ, trước năm 2012, thành lập doanh nghiệp kiểm toán theo quy định Nghị định 105/2004/NĐ-CP cần ĐKKD, không xin cấp phép kinh doanh Bộ Tài Kết có 161 doanh nghiệp kiểm toán hoạt động ổn định Việt Nam.20 Thế nhưng, từ ngày 01/01/2012 thực Luật Kiểm toán độc lập 2011, doanh nghiệp kiểm toán việc ĐKDN phải xin cấp GPKD Bộ Tài với thời hạn cấp phép lên đến 30 ngày !21 Hai là, điều kiện kinh doanh ngày siết chặt, gây khó cho doanh nghiệp, hạn chế hội gia nhập thị trường doanh nghiệp, chi phí doanh nghiệp bỏ ngày cao.22 Nghị định 109/2010/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 04/11/2010 kinh doanh xuất gạo quy định bốn điều kiện để Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất gạo, buộc doanh nghiệp phải có 01 kho chuyên dùng với sức chứa tối thiểu 5.000 thóc, có 01 sở xay xát gạo với công suất tối thiểu 10 thóc/giờ phải trữ 10% lượng gạo xuất tháng trước đó.23 Quy định khó không sát thực tế Việt Nam Hệ quả, nước 49/210 doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh xuất gạo.24 Một số lượng lớn doanh nghiệp bị loại khỏi thương trường mà không dựa lực cạnh tranh họ, điều kiện kinh doanh khó làm tăng chi phí cho doanh nghiệp gia nhập thị trường.25 17 Xem : Vũ Thị Hoài Phương : “Hoàn thiện pháp luật thủ tục hành đầu tư” , Tạp chí Tổ chức nhà nước, 03/2010 18 Nguồn : truy cập www.vneconomy.vn, thứ ba, ngày 25/09/2007 19 Xem : Nguyễn Thị Doan : “Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam nay” Bài viết đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế nhiều thành phần Việt Nam : Lý luận Thực tiễn” GS.TS Lê Hữu Nghĩa TS Đinh Văn Ân (đồng chủ biên), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, 2004, trang 595 20 Xem : Tờ trình Chính phủ Dự thảo Luật Kiểm toán độc lập, 04/2010, Mục A.I 21 Xem : Điều 23 Luật Kiểm toán độc lập 2011, có hiệu lực thực thi từ ngày 01-01-2012 22 Xem : Anthony Ogus Qing Zhang : “Licensing regimes East and West”, International Review of Law and Economics, số 25, 2005, trang 139 23 Xem : Điều Điều 12 Nghị định 109/2010/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 04/11/2010, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 24 Xem : Báo Thanh niên số 222 (5709), thứ tư ngày 10/08/2011, trang 25 Xem : W.D.White : “Dynamic elements of regulation : The case of occupational licensure”, Research in Law and Economics, số 1, 1979, trang 15 17 Ba là, thiếu rõ ràng quy định điều kiện kinh doanh Khoản Điều Nghị định 102/2010/NĐ-CP liệt kê hình thức điều kiện kinh doanh, hình thức thứ thứ lại quy định có tính đa nghĩa : “Chấp thuận khác quan nhà nước có thẩm quyền”26 “Các yêu cầu khác mà doanh nghiệp phải thực phải có quyền kinh doanh ngành, nghề mà không cần xác nhận, chấp thuận hình thức quan nhà nước có thẩm quyền.27 Quy định mập mờ không xác định cụ thể chấp thuận khác quan có thẩm quyền quan ? Ngoài ra, Khoản Điều 24 Khoản Điều 30 Quy chế hoạt động văn hoá kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP quy định doanh nghiệp kinh doanh vũ trường karaoke phải đáp ứng điều kiện “phù hợp với quy hoạch địa phương” Thực tế, việc xác định phù hợp với quy hoạch tỉnh, thành phố…hoàn toàn thuộc thẩm quyền ý chí chủ quan quan nhà nước.28 Để đối phó với quy định thiếu rõ ràng, gây khó trên, nhiều doanh nghiệp chuyển sang thành lập quán bar để kinh doanh vũ trường, “lách” quy định “phù hợp với quy hoạch” nhà nước, thủ tục cấp phép lại thoáng nhiều 3.2 Đánh giá pháp luật doanh nghiệp thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp 3.2.1 Những kết đạt Ngày 27/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị 70/2010/NQ-CP đơn giản hoá TTHC thuộc quản lý Bộ Kế hoạch & Đầu tư để thảo gỡ vướng mắc phát sinh thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp nội dung sau : - Đối với thủ tục chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần : Nghị 70/2010/NQCP xác định số lượng hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp 01 (trước Luật DN 2005, Nghị định 43/2010/NĐ-CP không quy định cụ thể) bỏ hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp thỏa thuận góp vốn thành phần hồ sơ - Đối với thủ tục chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH thành viên : Nghị 70/2010/NQ-CP yêu cầu doanh nghiệp nộp 01 hồ sơ chuyển đổi, bỏ loại giấy tờ không cần thiết hồ sơ chuyển đổi hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân, giấy chứng nhận ĐKKD giấy chứng nhận ĐKDN Thay vào đó, yêu cầu doanh nghiệp nộp chụp kèm Giấy CMND/hộ chiếu cá nhân, giấy chứng nhận ĐKDN (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp), có chứng thực giấy tờ (đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện), chụp máy scan (đối với trường hợp nộp qua mạng internet) Ngoài ra, hồ sơ chuyển đổi, danh sách người đại diện theo ủy quyền công ty 26 Xem : Điểm e Khoản Điều Nghị định 102/2010/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 01/10/2010 Xem : Điềm g, Khoản Điều Nghị định 102/2010/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 01/10/2010 28 Xem : Phạm Thị Hiền : “Bàn quy định cấp phép cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước mở sở bán lẻ Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 12 (284), 2011, trang 45 27 18 TNHH thành viên quy định Nghị định 43/2010/NĐ-CP hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp công ty loại bỏ, giúp thủ tục chuyển đổi nhanh chóng - Đối với thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH : Nghị 70/2010/NQ-CP loại bỏ loại giấy tờ sau khỏi thành phần hồ sơ chuyển đổi mà áp dụng theo Nghị định 43/2010/NĐ-CP Nghị định 102/2010/NĐ-CP buộc doanh nghiệp phải có : (1) Danh sách chủ nợ số nợ chưa toán, danh sách người lao động có; danh sách hợp đồng chưa lý (2) Văn thỏa thuận với bên hợp đồng chưa lý việc công ty TNHH chuyển đổi tiếp nhận thực hợp đồng (3) Văn cam kết chủ doanh nghiệp tư nhân thỏa thuận chủ doanh nghiệp tư nhân thành viên góp vốn khác việc tiếp nhận sử dụng lao động có doanh nghiệp 29 3.2.2 Những hạn chế pháp luật doanh nghiệp thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp Một là, việc quy định công ty loại sáp nhập, hợp chưa phù hợp với thực tế Việt Nam, thể can thiệp vào quyền tự chủ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp không phù hợp với nguyên tắc tự kinh doanh kinh tế thị trường Ở Trung Quốc, họ cho phép công ty sáp nhập với nhau, không thiết phải công ty loại Việt Nam.30 Hơn nữa, việc thiếu giải thích thuật ngữ “cùng loại” loại hình công ty hay ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh gây trở ngại không nhỏ cho việc tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam Hai là, Nghị định 43/2010/NĐ-CP Nghị định 102/2010/NĐ-CP không cho phép doanh nghiệp tư nhân chuyển thành công ty cổ phần công ty hợp danh chuyển từ công ty TNHH thành doanh nghiệp tư nhân, loại bỏ công ty hợp danh khỏi đối tượng áp dụng thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp không phù hợp với thực tế kinh tế thị trường Việt Nam, làm tăng thêm gánh nặng TTHC cho doanh nghiệp Hiện nay, theo quy định Thông tư 11/2011/TT-BTP Bộ Tư pháp ban hành ngày 27/06/2011, Bộ Tư pháp khuyến khích văn phòng công chứng tư hình thức doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi sang hình thức văn phòng công chứng hình thức công ty hợp danh Song, để thay đổi loại hình văn phòng công chứng, doanh nghiệp phải thực thủ tục giải thể, sau tiến hành thủ tục thành lập mới, gây khó khăn, tốn kém, phát sinh thêm TTHC, lãng phí thời gian, công sức văn phòng công chứng quan nhà nước có thẩm quyền.31 29 Xem Phần I, Mục I.21.a Nghị 70/2010/NQ-CP ngày 27/12/2010 Chính phủ Phê duyệt Phương án đơn giản hoá TTHC thuộc phạm vi quản lý Bộ Kế hoạch & Đầu tư Việt Nam 30 Xem : Điều 173 Luật Công ty Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06 năm 2006 31 Xem : Phan Hải Hồ : “Hoàn thiện pháp luật quản lý nhà nước văn phòng công chứng”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 14(222), 07/2012, trang 25 19 3.3 Đánh giá pháp luật doanh nghiệp thủ tục giải thể doanh nghiệp 3.3.1 Những kết đạt Những năm qua, PLDN có quy định cải cách thủ tục giải thể doanh nghiệp nội dung sau : Một là, từ ngày 15/11/2010 thực thi Điều 40 Nghị định 102/2010/NĐ-CP, doanh nghiệp cần nộp cho quan ĐKKD giấy xác nhận quan công an huỷ dấu xác nhận quan thuế việc hoàn thành nghĩa vụ thuế, thay cho quy định trước Nghị định 139/2007/NĐ-CP buộc doanh nghiệp nộp cho quan ĐKKD dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, số hoá đơn VAT chưa sử dụng giấy chứng nhận đăng ký thuế Với điều chỉnh lại nêu Nghị định 102/2010/NĐ-CP giúp thủ tục giải thể doanh nghiệp thông suốt Hai là, Khoản Điều 8c Nghị định 05/2013/NĐ-CP cho phép doanh nghiệp từ ngày 25/02/2013 công khai định giải thể Cổng thông tin ĐKDN quốc gia, thay phải đăng báo viết báo điện tử, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp giải thể, đảm bảo QLNN hiệu Ba là, PLDN giao quyền chủ động lý tài sản cho doanh nghiệp giải thể Tiến độ giải thể doanh nghiệp nhanh chậm phụ thuộc vào tiến độ lý tài sản doanh nghiệp trước chủ nợ đối tác, nhà nước không can thiệp vào việc lý tài sản doanh nghiệp Trách nhiệm quan ĐKKD làm thủ tục kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ giải thể theo quy định Luật DN 2005 Nghị định 102/2010/NĐ-CP, sau định xóa tên doanh nghiệp sổ ĐKDN 3.3.2 Những hạn chế PLDN thủ tục giải thể doanh nghiệp Hiện nay, thủ tục giải thể doanh nghiệp gặp số vướng mắc, bất cập sau :  Chưa quy định thời hạn để quan thuế xác nhận toán thuế Luật DN 2005 Nghị định 102/2010/NĐ-CP chưa quy định cụ thể thời hạn để quan thuế xác nhận toán thuế cho doanh nghiệp Vì vậy, nhiều doanh nghiệp thông qua định giải thể, gửi thông báo định giải thể đến quan ĐKKD, nộp hồ sơ toán thuế đến quan thuế bị bị ách tắc kéo dải ảnh hưởng bất lợi đến doanh nghiệp  Thủ tục giải thể chưa đại hóa Luật DN 2005 Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy định doanh nghiệp giải thể nộp hồ sơ giấy quan ĐKKD phải trực tiếp liên hệ với quan thuế, bảo hiểm xã hội, công an để giải thủ tục toán thuế, bảo hiểm xã hội thủ tục hủy dấu doanh nghiệp Các công đoạn đến chưa tin học hóa gắn kết quan ĐKKD với quan thuế, bảo hiểm xã hội quan công an, gây nhiều thời gian công sức cho doanh nghiệp, không phù hợp với yêu cầu cải cách TTHC 20 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VỀ THỦ TỤC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI VÀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM 4.1 Những yêu cầu đặt cho việc hình thành giải pháp hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành Việt Nam Những hạn chế PLDN TTHC ảnh hưởng tiêu cực đến cải cách TTHC Việt Nam Để khắc phục hạn chế đó, cần có giải pháp hoàn thiện PLDN TTHC hiệu Lý luận thực tiễn để có giải pháp hoàn thiện PLDN phục vụ cho cải cách TTHC phải đáp ứng yêu cầu sau : 4.1.1 Phù hợp với đặc điểm kinh tế thị trường Việt Nam điều kiện hội nhập Các giải pháp hoàn thiện PLDN TTHC phải phù hợp với đặc điểm riêng kinh tế thị trường Việt Nam, : - Thứ nhất, kinh tế thị trường Việt Nam non trẻ nhu cầu thực quyền tự kinh doanh người dân lớn - Thứ hai, kinh tế thị trường Việt Nam chuyển đổi từ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp - Thứ ba, kinh tế thị trường Việt Nam có quy mô nhỏ với phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ vừa 4.1.2 Phù hợp với đường lối, chủ trương cải cách thủ tục hành Đảng Cộng sản Việt Nam Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề định hướng chủ đạo cho nhà nước Việt Nam hoàn thiện MTKD gắn với cải cách TTHC dựa tảng yếu tố : Thứ nhất, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng đại tiền đề quan trọng thúc đẩy trình cấu lại kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô.32 Thứ hai, tiếp tục đổi việc xây dựng thực thi luật pháp, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng minh bạch doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế.33 32 Xem : Đảng Cộng sản Việt Nam : “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI” Nhà xuất Chính trị Quốc gia, 2011, trang 107 108 33 Xem : Đảng Cộng sản Việt Nam : “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI” Nhà xuất Chính trị Quốc gia, 2011, trang 108 21 4.1.3 Phải dựa kết nghiên cứu khoa học kinh nghiệm xây dựng pháp luật doanh nghiệp thủ tục hành Hoàn thiện PLDN phải tiếp thu học kinh nghiệm nhà nghiên cứu khoa học trước đúc kết công trình nghiên cứu Các sai lầm, tồn tại, hạn chế PLDN thể quy định TTHC không phù hợp, không đồng doanh nghiệp cần phải loại trừ Ngược lại, giải pháp có tính khả thi cao, phù hợp với thực kinh tế Việt Nam, đảm bảo tính thống PLDN TTHC cần tiếp thu nghiêm túc để hình thành đề xuất, giải pháp khoa học hoàn thiện PLDN thời gian tới 4.2 Định hướng hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành hội nhập quốc tế Việt Nam Việc hoàn thiện PLDN nhằm phục vụ thiết thực cho cải cách TTHC hội nhập quốc tế Việt Nam phải hướng tới đảm bảo sau : 4.2.1 Đảm bảo thực quyền tự kinh doanh công dân doanh nghiệp PLDN phải tiếp tục đổi quy định TTHC theo hướng tích cực để góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư, đảm bảo mở rộng quyền tự kinh doanh công dân.34 Để thực nhiệm vụ trên, việc hoàn thiện PLDN phải ý đến vấn đề sau : - Một là, PLDN phải tạo hành lang pháp lý đảm bảo bình đẳng cho doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế trình thực thi TTHC - Hai là, PLDN phải thu hẹp phạm vi ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề kinh doanh phải có GPKD - Ba là, PLDN phải mở rộng chủ thể thành lập góp vốn vào doanh nghiệp 4.2.2 Đảm bảo yêu cầu tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước doanh nghiệp Yêu cầu đặt cho hoàn thiện PLDN không mục tiêu bảo vệ lợi ích doanh nghiệp, mà phải gắn kết với cải cách hành nhà nước, nâng cao hiệu lực QLNN Cải cách TTHC sửa đổi quy định mà cốt lõi sửa đổi phải vào sống, giảm thiểu gánh nặng, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp lấy hiệu QLNN làm thước đo cho kết cải cách.35 4.2.3 Đảm bảo yêu cầu thực cam kết quốc tế hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam thời kỳ hội nhập Trong bối cảnh hội nhập, quy định PLDN TTHC phải tiếp tục hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết phê chuẩn trước Đặc biệt, 34 Xem : Mai Hồng Quỳ : “Tự kinh doanh vấn đề bảo đảm quyền người Việt Nam”, Nhà xuất Lao động, 2012, trang 226 35 Xem : Nguyễn Xuân Phúc : “Cải cách thủ tục hành giai đoạn nay” Báo Thanh niên số 196 (5683) thứ bảy, ngày 15/ 07/2011, trang 13 22 việc hoàn thiện quy định thủ tục thành lập doanh nghiệp TTHC liên quan đến mở cửa thị trường cho NĐT nước tham gia góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam theo lộ trình cam kết hội nhập phải ưu tiên hàng đầu Để thực yêu cầu này, Việt Nam cần cải thiện chất lượng công tác xây dựng pháp luật nước, loại bỏ quy định TTHC vướng mắc, gây trở ngại cho việc thành lập hoạt động doanh nghiệp, không phù hợp với xu hội nhập 4.3 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành hội nhập quốc tế Việt Nam 4.3.1 Hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp thủ tục thành lập doanh nghiệp - Thứ nhất, mở rộng thủ tục ĐKDN cho doanh nghiệp pháp luật chuyên ngành điều chỉnh Sửa đổi Khoản Điều Nghị định 43/2010/NĐ-CP theo hướng : “ĐKDN, hợp tác xã bao gồm nội dung ĐKKD đăng ký thuế loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập theo quy định Luật DN, Luật Hợp tác xã, Luật chuyên ngành pháp luật khác có liên quan” thay cho thuật ngữ “ĐKDN áp dụng cho doanh nghiệp theo Luật DN” Nghị định 43/2010/NĐ-CP Vì với quy định hành Nghị định 43/2010/NĐ-CP bỏ sót nhiều doanh nghiệp mà pháp luật chuyên ngành quy định phải ĐKDN, gây lúng túng cho quan ĐKKD giải thủ tục ĐKDN doanh nghiệp thực tế Thứ hai, quy định thủ tục ĐKDN mang tính bắt buộc tất loại hình doanh nghiệp kinh tế Theo đó, tất doanh nghiệp lĩnh vực chuyên ngành phải trải qua thủ tục ĐKDN quan ĐKKD, sau xin cấp phép kinh doanh quan QLNN chuyên ngành Như vậy, luật chuyên ngành phải theo hướng quy định hoạt động, việc thành lập quản lý doanh nghiệp theo Luật DN 2005 Để thực nội dung trên, nhà nước cần sửa đổi Điều Luật DN 2005 theo hướng : “1 Việc thành lập, tổ chức quản lý hoạt động doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế áp dụng theo quy định Luật Trường hợp đặc thù liên quan đến hoạt động doanh nghiệp quy định Luật khác áp dụng theo quy định Luật đó” - Thứ ba, bỏ thủ tục khắc dấu (đăng ký mẫu dấu) doanh nghiệp, nhà nước nên giao việc khắc dấu cho doanh nghiệp tự thực chịu trách nhiệm bảo quản dấu Như vậy, vừa đảm bảo quyền tự kinh doanh doanh nghiệp vừa tăng cường hiệu lực QLNN, thúc đẩy cải cách TTHC Việt Nam phù hợp với xu chung giới - Thứ tư, bỏ đăng ký ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp thành lập nhằm đảm bảo phù hợp với Điều 33 Hiến pháp 2013 : “Mọi người có quyền tự kinh doanh 23 ngành nghề mà pháp luật không cấm”, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, khắc phục hạn chế quy định buộc doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề kinh doanh thời gian qua phù hợp với xu chung giới quy định ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp - Thứ năm, tôn trọng quyền khiếu nại NĐT Nhà nước cần sửa đổi Khoản Điều 16 Nghị định 43/2010/NĐ-CP theo hướng cho phép NĐT có quyền khiếu nại theo quy định pháp luật tên DN đăng ký bị quan từ chối thay cho quy định hành định quan ĐKKD định cuối nhằm đảm bảo tôn trọng quyền tự kinh doanh NĐT, phù hợp với Luật Khiếu nại 2011 hạn chế tùy tiện quan công quyền trình giải ĐKDN - Thứ sáu, hoàn thiện pháp luật tên doanh nghiệp Nhà nước sớm ban hành thông tư giải thích thuật ngữ “tên DN vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức phong mỹ tục dân tộc, vi phạm tên danh nhân” quy định Khoản Điều 14 Nghị định 43/2010/NĐ-CP Như vậy, hạn chế tình trạng quan ĐKKD bác bỏ theo cảm tính tên doanh nghiệp đăng ký, đảm bảo thủ tục ĐKDN thông suốt Bên cạnh đó, bổ sung quy định cho phép NĐT đặt tên doanh nghiệp trước từ 3-6 tháng thành lập doanh nghiệp sau nhiều nước giới áp dụng thành công Điều giúp nhà nước có nguồn thu tài đa dạng hóa dịch vụ công phục vụ doanh nghiệp phù hợp với chủ trương Đảng đẩy mạnh xã hội hóa loại dịch vụ công phù hợp với chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.36 - Thứ bảy, quy định cho phép NĐT nước quyền làm thủ tục ĐKDN để thành lập DN giống doanh nghiệp nước, thay cho quy định hành buộc họ phải làm thủ tục đầu tư phân định tỷ lệ sở hữu vốn NĐT nước DN để có định việc họ làm thủ tục đầu tư hay thủ tục ĐKDN quy định Nghị định 102/2010/NĐ-CP Việc sửa đổi cần thiết nhằm đảm bảo quyền bình đẳng cho doanh nghiệp làm tăng tính hấp dẫn MTKD Việt Nam hoạt động thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước thời gian tới - Thứ tám, hoàn thiện pháp luật giấy phép kinh doanh  Một là, tiếp tục bãi bỏ GPKD điều kiện kinh doanh không phù hợp Ví dụ, GPKD dịch vụ cầm đồ Nghị định 72/2009/NĐ-CP cần bãi bỏ, thực tế hiệu QLNN từ công tác cấp phép lại không cao Bên cạnh đó, nhà nước nên rà soát, bãi bỏ điều kiện kinh doanh quy định Nghị định 103/2009/NĐ-CP yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh karaoke phải có xác nhận văn hộ liền kề cần.37 Vì, thực tế áp dụng quy định khó khả thi doanh nghiệp Thay vào đó, nhà nước quy định chặt chẽ điều kiện sở vật chất hoạt động kinh doanh 36 Xem : Đảng Cộng sản Việt Nam : “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI”, Nhà xuất Chính trị quốc gia, 2011, trang 250 37 Xem : Khoản Khoản Điều 30 Quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 06 /11/2009 24 karaoke, vũ trường tăng cường công tác hậu kiểm xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm lĩnh vực “nhạy cảm” mang tính thực chất  Hai là, bãi bỏ điều kiện “phù hợp với quy hoạch địa phương” để cấp phép kinh doanh ngành nghề kinh doanh karaoke, xăng dầu, vũ trường, Nghị định 84/2009/NĐ-CP Nghị định 103/2009/NĐ-CP Vì điều gián tiếp cho phép UBND cấp tỉnh UBND cấp huyện có quyền đặt điều kiện kinh doanh riêng cho địa phương trái với quy định PLDN gây phương hại đến quyền tự kinh doanh doanh nghiệp  Ba là, bỏ thuật ngữ “yêu cầu khác” Điều Luật DN 2005 “chấp thuận khác quan nhà nước có thẩm quyền” Điều Nghị định 102/2010/NĐ-CP nhằm giảm bớt rào cản pháp lý TTHC cho doanh nghiệp, tăng tính minh bạch hệ thống pháp luật Việt Nam tạo động lực thúc đẩy cải cách TTHC 4.3.2 Hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp - Thứ nhất, mở rộng doanh nghiệp áp dụng thủ tục tổ chức lại, theo :  Bổ sung quy định cho công ty TNHH hai thành viên công ty cổ phần chia, tách thành công ty TNHH thành viên, không thiết phải công ty loại với công ty bị chia hay công ty bị tách quy định Luật DN 2005 Như vậy, giải vướng mắc phát sinh trình chia, tách doanh nghiệp thời gian qua tăng tính chủ động cho NĐT lựa chọn hình thức doanh nghiệp phù hợp để hoạt động sau hoàn thành thủ tục chia, tách doanh nghiệp  Sửa đổi Điều 152 Điều 153 Luật DN 2005 cho phép loại hình công ty không phân biệt loại hay khác loại hình có quyền tiến hành thủ tục sáp nhập, hợp nhằm đẩy nhanh trình tái cấu trúc kinh tế, tháo gỡ vướng mắc hành Luật DN 2005 đáp ứng nguyện vọng số đông doanh nghiệp kinh tế  Sửa đổi Điều 154 Luật DN 2005 Điều 36 Nghị định 102/2010/NĐ-CP theo hướng cho phép tất loại hình doanh nghiệp chuyển đổi lẫn nhằm đảm bảo phù hợp với pháp luật chuyên ngành tạo thuận lợi cho tái cấu trúc kinh tế điều kiện - Thứ hai, bổ sung quy định điều kiện chuyển đổi doanh nghiệp, tránh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng việc chuyển đổi nhằm trốn tránh giảm trách nhiệm tài sản trước đối tác, chủ nợ gây bất ổn kinh tế, xã hội, đồng thời đảm bảo cho trình chuyển đổi không bị ách tắc, gây khó từ phía quan ĐKKD - Thứ ba, sửa đổi quy định mã số doanh nghiệp Khoản Điều Nghị định 43/2010/NĐCP theo hướng cho phép doanh nghiệp chuyển đổi sau ĐKDN quyền lựa chọn phương thức : tiếp tục sử dụng mã số doanh nghiệp cấp trước chuyển đổi cấp mã số doanh nghiệp doanh nghiệp chuyển đổi có nhu cầu 25 4.3.3 Hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp thủ tục giải thể doanh nghiệp - Thứ nhất, bổ sung quy định thời hạn cụ thể quan thuế thủ tục xác nhận toán thuế cho doanh nghiệp giải thể theo hướng buộc quan thuế thời hạn ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ toán thuế doanh nghiệp phải có văn xác nhận toán thuế cho doanh nghiệp Nếu ngày, doanh nghiệp không nhận xác nhận toán thuế yêu cầu bổ sung giấy tờ, thông tin hồ sơ toán thuế quan thuế, coi doanh nghiệp hoàn thành thủ tục toán thuế quan ĐKKD giải giải thể doanh nghiệp theo quy định Luật DN 2005 - Thứ hai, sửa đổi Khoản Điều 158 LDN 2005 theo hướng kéo dài thời hạn lý tài sản doanh nghiệp làm thủ tục giải thể Theo đó, sửa đổi Khoản Điều 158 Luật DN 2005 theo hướng tăng thời hạn lý tài sản doanh nghiệp giải thể tự nguyện lên tháng thay cho quy định hành tháng (còn doanh nghiệp giải thể bắt buộc giữ nguyên quy định thời hạn lý tài sản tháng) Việc sửa đổi cần thiết nhằm tăng cường hiệu giám sát xã hội doanh nghiệp giải thể tạo chủ động, thuận lợi cho doanh nghiệp tiến hành thủ tục giải thể, phù hợp với mục tiêu đặt cải cách TTHC Việt Nam - Thứ ba, sửa đổi Điều 158 Luật DN 2005 Điều 40 Nghị định 102/2010/NĐ-CP theo hướng cho phép doanh nghiệp thông báo định giải thể gửi hồ sơ giải thể đến quan ĐKKD qua mạng thay phải liên hệ trực tiếp với quan ĐKKD quy định nhằm giúp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể nhanh chóng hơn, tiết kiệm chi phí giải thể tăng cường hiệu QLNN công nghệ cao phù hợp với yêu cầu Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề hoàn thiện thể chế để tháo gỡ cản trở, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ.38 38 Xem : Đảng Cộng sản Việt Nam : “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI”, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, 2011, trang 101 26 KẾT LUẬN Cải cách thủ tục thành lập, tổ chức lại giải thể doanh nghiệp yêu cầu cấp bách nhằm đảm bảo quyền tự kinh doanh doanh nghiệp, nâng cao lực cạnh tranh kinh tế bối cảnh kinh tế Việt Nam chịu nhiều tác động bất lợi suy giảm kinh tế toàn cầu Việt Nam đạt nhiều kết tích cực cải cách thủ tục thành lập, tổ chức lại giải thể doanh nghiệp Thủ tục ĐKDN đơn giản, đại áp dụng từ ngày 01/06/2010, góp phần cải thiện thủ tục gia nhập thị trường cho doanh nghiệp Hồ sơ tổ chức lại giải thể doanh nghiệp đơn giản đến mức tối đa theo quy định Nghị 70/2010/NQ-CP giúp cho trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhiều thuận lợi Tuy nhiên, bên cạnh kết tích cực trên, nhiều vướng mắc, bất cập phát sinh Thủ tục ĐKDN không áp dụng cho toàn doanh nghiệp, số lượng GPKD nhiều, điều kiện kinh doanh ngày bị siết chặt, thủ tục giải thể chưa tin học hóa, chưa hẳn tất doanh nghiệp tổ chức lại, tạo nên rào cản ảnh hưởng đến hiệu cải cách thủ tục thành lập, tổ chức lại giải thể doanh nghiệp Việt Nam Để khắc phục hạn chế trên, nhà nước Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thủ tục ĐKDN Nghị định 43/2010/NĐ-CP theo hướng giảm bớt thời gian ĐKDN, cho phép NĐT đăng ký tên doanh nghiệp trước thành lập Thủ tục khắc dấu doanh nghiệp cần giao lại cho doanh nghiệp tự chủ định chịu trách nhiệm Công tác rà soát bãi bỏ GPKD, điều kiện kinh doanh không phù hợp cần thiết nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập, hoạt động Nhà nước nên quy định cho tất doanh nghiệp áp dụng thủ tục tổ chức lại, bổ sung điều kiện chuyển đổi doanh nghiệp để ngăn ngừa việc lợi dụng chuyển đổi doanh nghiệp xâm hại lợi ích xã hội Mặt khác, thủ tục giải thể doanh nghiệp cần hoàn thiện theo hướng cho phép doanh nghiệp giải thể qua mạng bổ sung quy định thời hạn quan thuế xác nhận toán thuế cho doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ thủ tục giải thể doanh nghiệp thời gian qua Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật doanh nghiệp trong mối quan hệ với cải cách cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam, Pháp luật doanh nghiệp trong mối quan hệ với cải cách cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam, Pháp luật doanh nghiệp trong mối quan hệ với cải cách cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay