Thực hành dân chủ trong giáo dục ở nhà trường đại học việt nam hiện nay theo tư tưởng hồ chí minh

115 604 2
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2016, 00:09

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGÔ THỊ HUYỀN TRANG THỰC HÀNH DÂN CHỦ TRONG GIÁO DỤC Ở NHÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH HỒ CHÍ MINH HỌC Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGÔ THỊ HUYỀN TRANG THỰC HÀNH DÂN CHỦ TRONG GIÁO DỤC Ở NHÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học Mã số: 60.31.02.04 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN THẾ THẮNG Hà Nội - 2015 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn 5 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Luận văn 6 Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Bố cục Luận văn Chương 1: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ TRONG GIÁO DỤC 1.1 Khái niệm dân chủ dân chủ giáo dục 1.1.1 Dân chủ 1.1.2 Dân chủ giáo dục 1.1.3 Nhà trường đại học 11 1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục dân chủ 12 1.2.1 Dân chủ quyền học hành 12 1.2.2 Lực lượng tham gia vào giáo dục nhân dân để phục vụ cho nhu cầu học tập nhân dân 15 1.2.3 Mục đích giáo dục dân chủ 16 1.3 Quan điểm Hồ Chí Minh dân chủ quản lý nhà trường 19 1.3.1 Vai trò dân chủ quản lý nhà trường 19 1.3.2 Vai trò yêu cầu đội ngũ cán quản lý giáo dục thực hành dân chủ nhà trường 23 1.3.3 Vai trò yêu cầu đội ngũ cán giảng dạy việc thực hành dân chủ nhà trường đại học 27 1.3.4 Yêu cầu người học trường đại học 32 1.4 Dân chủ giảng dạy học tập 36 1.4.1 Dân chủ nội dung giáo dục đào tạo 36 1.4.2 Dân chủ phương pháp giảng dạy 37 1.4.3 Dân chủ phương pháp học tập 42 Tiểu kết chương 1: 46 Chương 2: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO THỰC HÀNH DÂN CHỦ TRONG NHÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 47 2.1 Thực trạng thực hành dân chủ nhà trường đại học Việt Nam 47 2.1.1 Sự cần thiết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để thực tốt dân chủ nhà trường đại học Việt Nam 47 2.1.2 Thành tựu, hạn chế thực hành dân chủ nhà trường đại học Việt Nam 51 2.2 Phương hướng giải pháp thực hành dân chủ nhà trường đại học Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh 76 2.2.1 Một số phương hướng thực hành dân chủ nhà trường đại học theo tư tưởng Hồ Chí Minh 76 2.2.2 Một số giải pháp thực hành dân chủ nhà trường đại học Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh 80 Tiểu kết chương 2: 101 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nghiên cứu di sản tư tưởng Hồ Chí Minh cho thấy, Người đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục, coi nhiệm vụ bản, tách rời cách mạng Việt Nam Với triết lý trở thành niềm tin sâu sắc “một dân tộc dốt dân tộc yếu”, từ ngày đầu cách mạng, Hồ Chí Minh lên án “chính sách ngu dân” “nền giáo dục nô lệ” quyền thực dân áp dụng Việt Nam Năm 1930, lời kêu gọi thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Người nêu hiệu “thực hành giáo dục toàn dân”, tức phải tiến hành phổ cập giáo dục, tạo điều kiện để học hành, hưởng dân chủ giáo dục Với thắng lợi cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước thực thi dân chủ rộng rãi khắp lĩnh vực đời sống xã hội, có dân chủ giáo dục, “không có giáo dục, cán không nói đến kinh tế văn hóa”, giáo dục mặt trận quan trọng Thực dân chủ giáo dục nhằm thúc đẩy giáo dục phát triển Giáo dục hoạt động liên quan đến vấn đề nguồn nhân lực cho phát triển quốc gia, thiếu dân chủ giáo dục kìm hãm phát triển nguồn nhân lực- động lực quan trọng nhất, định công xây dựng chủ nghĩa xã hội, thiếu dân chủ giáo dục làm giảm chất lượng nguồn nhân lực, ngược lại với xu phát triển thời đại - xu đầu tư vào người Trong giai đoạn đổi phát triển đất nước, tư tưởng Người soi sáng nghiệp trồng người Việt Nam, không sở lý luận cho việc xác định chiến lược đào tạo người, chủ trương, đường lối đạo phát triển giáo dục Việt Nam Đảng ta qua thời kỳ cách mạng, mà học, kinh nghiệm thực tiễn giáo dục sinh động, thiết thực hiệu người làm công tác giáo dục nói riêng , ngành giáo dục nói chung Bài học nhắc quán triệt giáo dục thiết phải thực tốt dân chủ mới; nhà trường phát triễn vững mạnh thiết phải có dân chủ thực tốt dân chủ hoạt động giáo dục Dân chủ thiết phải gắn liền kỷ cương, song song với việc phát huy dân chủ cần nghiêm khắc trường hợp vi phạm dân chủ hoạt động giáo dục chế tài định Đó tiền đề, sở cho lực ta, sáng kiến ta, tiến ta luôn phát triển, tiến lên không ngừng xứng đáng giáo dục Việt Nam mà “con mắt đại bàng tư duy” Hồ Chí Minh phát dày công vun đắp Trong năm gần đây, việc thực hành dân chủ giáo dục nhà trường đại học nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn, nhiên hạn chế, bất cập tồn Trong trường đại học tình trạng dân chủ, dân chủ hình thức, dân chủ trớn lợi dụng dân chủ để trục lợi cá nhân, xúi giục hành động vi phạm pháp luật, vi phạm dân chủ Để phát triển giáo dục Việt Nam nói chung, giáo dục đại học nói riêng có nhiều công trình nghiên cứu, nhiên chưa có công trình cấp độ luận văn nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề thực hành dân chủ giáo dục trường đại học Chính vậy, tác giả lựa chọn vấn đề “Thực hành dân chủ giáo dục nhà trường đại học Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh” làm luận văn cao học Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ, giáo dục dân chủ giáo dục Việt Nam năm gần nhà nghiên cứu tập trung chủ yếu vào vấn đề sau: Nghiên cứu làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ vai trò tư tưởng nghiệp đổi đất nước có: PGS, TS Phạm Hồng Chương sách Tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ, Nhà xuất Lý luận trị, Hà Nội, 2004 Trong công trình tác giả đưa lại cách nhìn khái quát tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh, phân tích nội dung dân chủ lĩnh vực cụ thể làm rõ vai trò tư tưởng Hồ Chí Minh việc giáo dục ý thức dân chủ cho người dân xã hội; TS Phạm Văn Bính, với công trình: Phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, phản ánh nét đặc sắc phương pháp Hồ Chí Minh phương pháp dân chủ, nêu rõ nguồn gốc phương pháp dân chủ, từ tác giả đề giải pháp để hoàn thiện phương pháp lãnh đạo dân chủ Đảng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; công trình kết nghiên cứu tác giả từ luận án tiến sỹ triết học với đề tài “Vận dụng tư tưởng phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh trình thực dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; công trình như: Dân chủ- di sản văn hóa Hồ Chí Minh, Nguyễn Khắc Mai, nhà xuất Lao động, Hà Nội, 1997; 100 câu nói dân chủ Hồ Chí Minh, Nguyễn Khắc Mai, nhà xuất trẻ, 2001; Tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh hai tác giả Phạm Thành, Nguyễn Khắc Mai, nhà xuất trẻ, 1991, tác giả nguồn gốc dân chủ tư tưởng Hồ Chí Minh, địa vị người chủ, hình thức biểu dân chủ Những công trình khoa học luận văn nghiên cứu vấn đề dân chủ kể đến: Nguyễn Thế Phúc: Tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ trị- Giá trị lý luận thực tiễn, luận văn thạc sỹ khoa học trị chuyên ngành Hồ Chí Minh học, Hà Nội, 2008 Hầu hết công trình tập trung phân tích định nghĩa Chủ tịch Hồ Chí Minh dân chủ, giá trị việc thực dân chủ trình xây dựng Nhà nước dân chủ Việt Nam thực dân chủ máy quyền hệ thống trị Các công trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục việc vận dụng tư tưởng giai đoạn có TS Nguyễn Văn Chung với sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục vận dụng Đảng cộng sản Việt Nam nghiệp đổi mới”, nhà xuất Quân đội nhân dân, xuất năm 2010 đưa sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục, hệ thống quan điểm Hồ Chí Minh giáo dục việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục Đảng cộng sản Việt Nam Cuốn sách “Phát triển giáo dục Việt Nam thập niên đầu kỷ XXI theo tư tưởng Hồ Chí Minh” Nguyễn Thị Nga (chủ biên) phân tích khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục khía cạnh mục tiêu, nội dung phương pháp giáo dục để sở khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục không ánh sáng soi đường, kim nam cho chiến lược phát triển người, phát triển giáo dục Việt Nam suốt chục năm qua, mà định hướng việc đổi mới, chấn hưng phát triển giáo dục Việt Nam thời gian tới Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục vận dụng vào đào tạo đại học Việt Nam nay” TS Hoàng Anh (chủ biên) xuất năm 2013 phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục, khẳng định tầm quan trọng việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục vào việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học đề xuất số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục vào nâng cao chất lượng giáo dục đại học Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ giáo dục có sách TS Võ Văn Lộc, Quan điểm Hồ Chí Minh dân chủ giáo dục, nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, công trình có tìm tòi công phu để chứng minh Hồ Chí Minh người khai sáng dân chủ giáo dục dân chủ Việt Nam, tác giả tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ giáo dục theo phương pháp lịch sử, trích dẫn lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chủ đề mô hình hóa, tác giả nêu lên số quan điểm dân chủ Người với đời sống chung đời sống giáo dục Về thực hành dân chủ trường đại học, TS Đồng Văn Quân với sách “Thực dân chủ trường đại học nước ta nay” nhà xuất Chính trị quốc gia phát hành năm 2014, nêu lên tầm quan trọng việc thực Quy chế dân chủ sở, khảo sát thực trạng thực quy chế dân chủ trường đại học Việt Nam đề số giải pháp để thực tốt quy chế dân chủ nhà trường trường đại học nước ta Các công trình công bố tạp chí khoa học có: Nguyễn Văn Nam, Quán triệt tư tưởng dân chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh công đổi mới, tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, sô 6, 1992; Lê Huy Thực, Hồ Chí Minh chế thực dân chủ, tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 4, 1992; Hoàng Trang, Về dân chủ Tư tưởng Hồ Chí Minh, tạp chí Lịch sử Đảng, số 6, 1998; Nguyễn Tiến Phồn, Tư tưởng Hồ Chí Minh thực dân chủ, tạp chí Triết học, số 6, 1997; Hoàng Chí Bảo, Hồ Chí Minh - Nhà lý luận thực hành dân chủ, Thông tin trị học, Hà Nội, 2000 - Nguyễn Trọng Chuẩn, “Vai trò động lực dân chủ”, Tạp chí triết học, số 5- 1996; Vũ Ngọc Hải, “Hệ thống giáo dục quốc dân hướng tới xây dựng xã hôi học tập suốt đời nước ta”, Tạp chí Giáo dục, số 63- 2003; Võ Văn Lộc , “Tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ học tập”, Tạp chí Giáo dục, số 57- 2003 Nhìn chung, công trình trên, tác giả nêu lên cách tổng quát tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục bước đầu tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ giáo dục, thực hành dân chủ giáo dục nhà trường cho tác giả luận văn có cách nhìn toàn diện tư tưởng dân chủ, giáo dục Hồ Chí Minh Thông qua công trình nghiên cứu, khảo sát cung cấp cho tác giả khối lượng tư liệu phong phú quý giá Tuy nhiên, việc nghiên cứu cách có hệ thống lĩnh vực cụ thể dân chủ dân chủ giáo dục đặc biệt vận dụng tư tưởng vào trình thực dân chủ giáo dục nhà trường đại học nước ta tác giả chưa thấy công trình thực mức độ luận văn theo phương pháp tiếp cận trị học Kế thừa thành mà nhà khoa học đạt được, vào nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ giáo dục, làm rõ luận khoa học để từ rút ý nghĩa giáo dục đại học Việt Nam thông qua việc vận dụng tư tưởng dân chủ giáo dục Hồ Chí Minh vào trình thực dân chủ nhà trường đại học Việt Nam Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn - Mục đích: Luận văn góp phần làm sáng tỏ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ giáo dục từ tìm giải pháp để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao hiệu việc thực hành dân chủ nhà trường đại học nước ta giai đoạn - Nhiệm vụ: để đạt mục đích trên, luận văn tập trung giải vấn đề sau: + Làm rõ khái niệm dân chủ, dân chủ giáo dục + Làm rõ số nội dung tư tưởng dân chủ giáo dục Hồ Chí Minh + Tìm hiểu thực trạng dân chủ giáo dục nhà trường đại học nước ta + Luận văn đề xuất số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm thực dân chủ giáo dục nhà trường đại học Việt Nam đạt hiệu cao Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Luận văn - Đối tượng: + Luận văn nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ giáo dục + Sự vận dụng tư tưởng Người thực hành dân chủ nhà trường đại học nước ta - Phạm vi: + Luận văn tập trung nghiên cứu tư tưởng dân chủ dân chủ giáo dục Hồ Chí Minh + Đề tài tiến hành khảo sát việc thực dân chủ giáo dục số trường đại học công lập khu vực Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh + Thời gian khảo sát: từ năm 2010 đến Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Luận văn - Cơ sở lý luận: Luận văn thực sở lý luận phương pháp luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng cộng sản Việt Nam dân chủ giáo dục - Phương pháp nghiên cứu Luận văn: Luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu như: logic- lịch sử, phân tích - tổng hợp, phương pháp so sánh, nghiên cứu văn học nghiên cứu trường hợp Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài - Luận văn góp phần làm sáng tỏ quan điểm Hồ Chí Minh dân chủ giáo dục - Là tài liệu tham khảo cho người nghiên cứu, giảng dạy học tập chuyên ngành Chính trị học, Hồ Chí Minh học Bố cục Luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn kết cấu thành chương, tiết Để phát huy tối đa vai trò máy hành trường, nhà trường cần phải có xếp lại đơn vị theo hướng tinh giản đầu mối, tránh trùng lặp, chồng chéo, thành lập tổ chức chuyên trách công tác thi cử, đồng thời chịu trách nhiệm chủ trì việc xây dựng hệ thống kiểm định chất lượng đào tạo Trong công tác chuyên môn: Đặc thù công tác quản lý máy quyền nhà trường đại học so với loại hình sở khác, chỗ nhiệm vụ chủ yếu quản lý chuyên môn, chất lượng đào tạo nhiệm vụ quản lý hành hay kinh tế Để nâng cao chất lượng quản lý lĩnh vực này, nhà trường cần tăng cường vai trò làm chủ phòng chức năng, khoa chuyên môn, tổ môn toàn thể giảng viên, sinh viên vào trình đào tạo nhà trường Thực mạnh mẽ phân công, phân cấp quản lý giáo dục; phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm khoa đào tạo; tăng cường trật tự, kỷ cương trường Xây dựng triển khai hệ thống kiểm định chất lượng khoa, chuyên ngành, đặc biệt công tác đánh giá tổ môn Trong hoạt động chuyên môn giảng dạy nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu, biên soạn đề cương, giáo trình, nhà trường khoa, phòng cần coi trọng việc quản lý theo chất lượng hiệu công việc; khuyến khích khả chủ động sáng tạo cán bộ, giảng viên hoạt động này, phải coi khuôn khổ quy chế chuyên môn đảm bảo yêu cầu tính đảng tính khoa học Sự quản lý quyền phải nhằm tăng cường tính chủ động, sáng tạo sinh viên trình học tập, nghiên cứu khoa học sinh hoạt nhà trường Có chế độ khuyến khích, khen thưởng, động viên kịp thời cán bộ, giảng viên có sáng kiến thành tích cao hoạt động chuyên môn; đồng thời phải kiên phê bình, kỷ luật thích đáng trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn, làm trái với chủ trương, sách Đảng Nhà nước, xuyên tạc tính khách quan, khoa học Phát động phong trào thi đua, khen thưởng, tăng cường phương pháp nêu gương với giảng viên sinh viên giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học 97 Thực “ba công khai” đơn vị Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Tài có quy định rõ ràng thực công khai giáo dục (Thông tư 09/TTBGD- ĐT Thông tư 21/TTBTC) Theo có nhiều trường đại học lập bảng niêm yết, lập hồ sơ công khai Tuy nhiên tác dụng bảng biểu, hồ sơ chưa đảm bảo tính thực chất thường xuyên Thực “ba công khai” tạo nên không khí cởi mở, dân chủ nhà trường, làm cho quần chúng suy nghĩ đến vướng mắc quản lý nhà trường trước * Tiếp tục nâng cao chất lượng thực dân chủ, rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy định, quy chế thực dân chủ ngành giáo dục nhà trường Thực tốt nội dung, biện pháp trực tiếp tạo sở, môi trường pháp lý cho cấp cán bộ, sinh viên nhà trường phát huy dân chủ, xây dựng tác phong sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật, nâng cao ý thức dân chủ cán bộ, giảng viên sinh viên Để thực có hiệu biện pháp đòi hỏi lãnh đạo, cán quản lý cấp phải nắm vững mục tiêu, yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo việc tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng dân chủ sở Tập trung rà soát, bổ sung quy chế, quy định để đảm bảo phát huy quyền làm chủ cán bộ, sinh viên tất lĩnh vực hoạt động nhà trường Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức trường Bên cạnh đó, cần quy định rõ vấn đề cán bộ, sinh viên “được biết, bàn, làm kiểm tra”, đồng thời phải xác định rõ chế thực cụ thể bảo đảm tăng cường kỷ luật, quyền lợi gắn với trách nhiệm, lợi ích đôi với nghĩa vụ, chống tình trạng lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật, kỷ luật môi trường giáo dục đào tạo * Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực dân chủ nhà trường đại học nước ta Đây hoạt động có ý nghĩa quan trọng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm việc mà không kiểm tra, giám sát coi không làm Trong tác phẩm Một việc mà quan lãnh đạo cần thực hành ngay, Người khẳng định: “Chính sách nguồn gốc thắng lợi Song từ nguồn gốc đến thắng lợi thực sự, phải tổ chức, phải đấu tranh Khi có sách đúng, thành công 98 thất bại sách nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ, nơi kiểm tra Nếu ba điều sơ sài, sách vô ích” [54, tr 636] Cần tiến hành giám sát, kiểm tra đánh giá toàn diện khâu trình thực dân chủ nhà trường, qua thấy mặt mạnh để phát huy, hạn chế, thiếu sót để tìm nguyên nhân giải pháp khắc phục Hầu hết trường đại học có ban kiểm tra nhân dân tổ chức đảng, quyền, đoàn thể có ủy ban kiểm tra, cần phải phát huy vai trò tổ chức việc đảm bảo dân chủ hoạt động nhà trường Trước hết cần kiểm tra, đánh giá việc lưu giữ, nắm bắt, nhận thức triển khai văn pháp quy thực dân chủ nói chung thực dân chủ nhà trường nói riêng Việc giám sát phải tiến hành thường xuyên, hoạt động kiểm tra, đánh giá tiến hành cách liên tục thực nghiêm túc, tránh trường hợp làm chiếu lệ, thiếu nghiêm túc, hời hợt Tránh việc kiểm tra xong nêu văn lưu trữ mà cần phải phản ánh kịp thời đến cấp có thẩm quyền để rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm sửa chữa khuyết điểm Để thực dân chủ nhà trường cách có hiệu cần phải thực đầy đủ Quy chế dân chủ sở; cần phải kiểm tra đánh gia việc thực Quy chế dân chủ sở quy định khác nhà trường đơn vị thực thuộc trường đảm bảo cho quần chúng trường tự thực quyền nghĩa vụ mình, có quyền giám sát đánh giá, không hạn chế hay đàn áp dân chủ Kiểm tra, giám sát việc thực chủ trương, sách cấp trên, nghị quyết, kết luận thông qua hội nghị quần chúng Không để tình trạng “nói đàng, làm nẻo”, “đánh trống bỏ dùi”, nói mà không làm, hay Hồ Chí Minh nói “đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo thị” [54, tr 637] mà công việc không chạy Kiểm tra việc thực kế hoạch tiếp dân tổ chức đảng, quyền, đoàn thể trường; việc giải kiến nghị quần chúng; thái độ làm việc cá nhân, phận có quan hệ trực tiếp với quần chúng Khi phát có vấn 99 đề cần xử lý hay có ý kiến quần chúng xem xét nghiêm túc, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, đề xuất giải pháp khắc phục Giám sát chặt chẽ quy trình thực dân chủ đối tượng quần chúng trường Làm chủ phải khuôn khổ pháp luật quy định nhà trường, tránh để xảy trường hợp dân chủ trớn Qua kiểm tra, giám sát để phát kịp thời cá nhân, đơn vị có hành động lợi dụng dân chủ để phát biểu bừa bãi, phản ảnh hay khiếu kiện không thật, đòi hỏi quyền lợi không đáng, vượt khuôn khổ quyền nghĩa vụ cho phép Phát cá nhân, đơn vị, sức ép quần chúng mà đưa định sai lầm, không quy định để kiến nghị, sửa chữa, chấn chỉnh Để hoạt động kiểm tra, giám sát có hiệu quả, cần phải xây dựng chế kiểm tra, giám sát trình thực dân chủ nhà trường; có phân công, phân nhiệm rõ ràng quan tra cấp trường Kiểm tra, giám sát phải thực đa phương, đa chiều: kiểm tra dưới, giám sát trên; thầy kiểm tra trò, trò giám sát thầy Không nên quan niệm chiều có kiểm tra dưới, thầy kiểm tra trò Có đảm bảo dân chủ trình kiểm tra, giám sát dân chủ Muốn cần phải có thay đổi tư tưởng người, khắc phục tình trạng bất bình đẳng mối quan hệ nhà trường, xóa bỏ mặc cảm, tự ti đối tượng quần chúng, sinh viên trường Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, giảng viên, sinh viên trình thực dân chủ nhà trường Đây việc làm thiết thực hiệu phần lớn vụ tiêu cực xã hội nhà trường quần chúng phát hiện, khiếu kiện trước, sau quan chức tham gia giải Các trường đại học cần phải xây dựng chế kiểm tra, giám sát phù hợp để phát huy vai trò kiểm tra, giám sát quần chúng trường Xây dựng chế phối hợp hoạt động ban tra nhân dân, ủy kiểm tra tổ chức đảng, công đoàn, đoàn niên nhà trường để đảm bảo thực tốt chức năng, nhiệm vụ quan này, đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động chung nhà trường Để làm điều đó, cần phải có 100 phân công, phối hợp nhịp nhàng quan trên, không để xảy tình trạng chồng chéo hay đùn đẩy công việc Đảng ủy trường phải thống hoạt động kiểm tra, giám sát trường Tiểu kết chương 2: Thực dân chủ giáo dục nhà trường đại học nước ta đạt thành tựu định việc xây dựng bầu không khí dân chủ nhà trường, phát huy vai trò làm chủ cán bộ, giảng viên trường, coi trọng phẩm giá, lực người học, đề cao người học, lấy người học làm trung tâm Nhờ vậy, lực cán bộ, giảng viên, sinh viên khơi dậy mạnh mẽ Tuy nhiên, trường đại học nước ta tình trạng dân chủ hình thức, dân chủ lợi dụng dân chủ để trục lợi cho cá nhân tồn Điều đặt yêu cầu thiết phải đưa vấn đề thực hành dân chủ giáo dục vào thực chất, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ giáo dục trở nên quan trọng Những thành tựu đạt yếu tồn nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chủ quan nguyên nhân khách quan Nhằm phát huy thành tựu đạt hạn chế yếu kém, thời gian tới, vấn đề vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục nhằm thực tốt dân chủ nhà trường đại học nước ta lại quan trọng Để đảm bảo việc thực hành dân chủ nhà trường đại học theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cần phải quán triệt nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ giáo dục; Đảng Nhà nước cần hoàn chỉnh hệ thống văn dân chủ, có kế hoạch triển khai đôn đốc việc thực Quy chế Dân chủ sở tất ngành cấp, ngành Trung ương địa phương Đảng ủy, Ban giám hiệu trường thực tốt Quy chế thực dân chủ hoạt động nhà trường, kiên xử lý trường hợp vi phạm quyền làm chủ nhân dân việc lợi dụng dân chủ để vi phạm kỷ cương, pháp luật 101 Cần phát huy vai trò tổ chức đối tượng quần chúng nhà trường để đảm bảo việc thực dân chủ vào thực chất, từ cán bộ, giảng viên đến sinh viên trường có trách nhiệm thực thi dân chủ 102 KẾT LUẬN Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho di sản vô quý báu, di sản ngày cần phải học tập, tiếp thu vận dụng cách triệt để tư tưởng dân chủ, đặc biệt dân chủ giáo dục Quan niệm Hồ Chí Minh dân chủ dân chủ dân làm chủ, có giá trị định nghĩa cô đọng, súc tích, vừa khoa học, vừa đại vừa kế thừa phát triển hiểu biết nhân loại dân chủ, phản ánh thực chất dân chủ đương đại Nó toát lên bình dị mà vô sâu sắc tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh, đưa lại quyền chủ làm chủ cho người, người Người đặc biệt quan tâm đến dân chủ giáo dục, Người hiểu sâu sắc “giáo dục quốc sách hàng đầu” phát triển quốc gia Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc vai trò giáo dục, vậy, Người chủ trương xây dựng giáo dục dân chủ mà học hành, có quyền tham gia hưởng thụ giáo dục “Nước ta nước dân chủ” giáo dục ta giáo dục dân chủ Nền giáo dục dân chủ nước ta, theo Hồ Chí Minh giáo dục dân, dân dân, giáo dục làm phát triển hoàn toàn lực sẵn có người học Đó giáo dục dành cho người, đảm bảo “ai học hành”, có quyền tham gia hưởng thụ giáo dục Trên sở ý thức tầm quan trọng việc đào tạo hệ trẻ, đào tạo cán bộ, để xây dựng nên giáo dục đại học phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu xã hội, thực tiễn sống, Người đưa quan điểm dân chủ quản lý giáo dục, hoạt động dạy, học, lề lối làm việc cần có dân chủ, yêu cầu tất đối tượng từ cán quản lý, giáo viên sinh viên có quyền lợi trách nhiệm thực dân chủ nhằm xây dựng bầu không khí dân chủ lành mạnh, kích thích sáng tạo, lực cống hiến cá nhân vào phát triển chung nhà trường ngành giáo dục Dưới lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngành Giáo dục, năm qua, trường đại học nước ta có nhiều nỗ lực, cố gắng bước thực quyền làm chủ rộng rãi toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Trình độ hiểu biết 103 dân chủ cán công chức, sinh viên ngày nâng lên Cơ chế, điều kiện thực dân chủ cải thiện Nền nếp, kỷ cương lĩnh vực hoạt động nhà trường trì Với kết đó, hầu hết trường đại học nước ta hoàn thành nhiệm vụ trị đặt Tuy nhiên, trình thực dân chủ trường đại học nước ta nhiều tồn tại, hạn chế Nhận thức dân chủ chưa đầy đủ nhiều cấp đảng, quyền, đoàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Hệ thống văn dân chủ có bất cập, chưa thật phù hợp, vấn đề vi phạm quyền dân chủ, dân chủ hình thức hay dân chủ trớn tồn mức độ khác Cơ chế kiểm tra, giám sát dân chủ chưa rõ ràng Việc mở rộng dân chủ chưa thật tương xứng với trình độ đối tượng trường Những hạn chế, thiếu sót có nguyên nhân, cụ thể: hạn chế lực nhận thức thực hành dân chủ, đối tượng quần chúng trường; thiếu đồng chế sách dân chủ từ nhiều cấp Trung ương nhà trường; chưa có thống hoàn toàn quan điểm lợi ích cá nhân tập thể, lãnh đạo quần chúng, người thực dân chủ người hưởng quyền dân chủ Từ thực trạng trước yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, để dân chủ thực trở thành mục tiêu động lực phát triển trường đại học nước ta, cần phải xác định hệ thống phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu thực dân chủ lĩnh vực hoạt động nhà trường, tác giả đề xuất phương hướng chung có tính chất định hướng tương ứng với chúng nhóm giải pháp cụ thể nhằm khai thác tiềm vốn có trường đại học đội ngũ cán giảng viên, sinh viên có trình độ cao, phát huy thành tích đạt được, khắc phục hạn chế, thiếu sót trình thực thi dân chủ trước để xây dựng phát triển nhà trường Để dân chủ thực trở thành mục tiêu động lực phát triển trường đại học, cần phải thực dân chủ mạnh mẽ, đồng triệt để từ cấp lãnh đạo giảng viên trường đại học, cụ thể: 104 Đảng trường đại học lãnh đạo, đạo tổ chức, đoàn thể, đơn vị trường, phát huy quyền làm chủ vai trò sáng tạo thành viên đơn vị mình, đảm bảo cho tổ chức đoàn thể thực đầy đủ chức nhiệm vụ Ban Giám hiệu, thủ trưởng phòng, ban, khoa tôn trọng quyền làm chủ thành viên quản lý; đảm bảo công khai vấn đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ họ; có kế hoạch thường xuyên tiếp xúc với quần chúng nhiều hình thức thư góp ý, đối thoại trực tiếp, hội nghị, hội thảo Mỗi giảng viên, cán bộ, công chức, sinh viên trường cần nắm vững, kết hợp hài hòa quyền nghĩa vụ, lợi ích trách nhiệm, dân chủ kỷ cương, thể lực tích cực, chủ động sáng tạo lĩnh vực công tác, học tập, sinh hoạt, đời sống Mỗi sinh viên nhà trường phải ý thức vị trí trách nhiệm mình, thực vai trò, bổn phận người học, có ý thức phấn đấu tiến thân phát triển trường, tuân thủ quy chế mà trường lớp đề 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Anh (2008) (chủ biên): Mãi học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Hoàng Anh (2013) (chủ biên): Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục vận dụng vào đào tạo đại học nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Ban Dân vận Trung ương (2002), Xây dựng thực quy chế dân chủ sở, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Lương Gia Ban (2003), Dân chủ việc thực quy chế dân chủ sở, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đặng Quốc Bảo- Nguyễn Đắc Hưng (2004), Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai- vấn đề giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2008), Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2002), “Tư tưởng giáo dục thân dân Hồ Chí Minh qua ý nghĩa thông điệp”, Tạp chí Giáo dục, (số 2), tr 7- 8 Hoàng Chí Bảo (2011), “Dân chủ xã hội chủ nghĩa- Mục tiêu động lực công đổi mới”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, (số 8), tr 14- 18 Hoàng Chí Bảo (2005), Tìm hiểu phương pháp Hồ Chí Minh, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 10 Phạm Văn Bính (2007), Phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Bộ Giáo dục Đào tạo (2005): Đề án đổi giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006- 2020, Hà Nội 12 Bộ Giáo dục Đào tạo (2000), Quyết định việc ban hành Quy chế thực dân chủ hoạt động nhà trường,số 04/2000/QĐ- BGD&ĐT 13 Bộ Chính trị TƯ Đảng (1998), Chỉ thị xây dựng thực quy chế dân chủ sở, số 30/CT- TW, 18/2 14 Bộ Chính trị TƯ Đảng (2002), Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng thực Quy chế dân chủ sở, số 10- CT/TW 15 Bộ Giáo dục đào tạo (2013), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh dùng trường Đại học cao đẳng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Thông tư 09/TT-BGD ĐT Quy định thực công khai giáo dục 17 Trịnh Văn Chính (2008), Tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển người toàn diện, Luận án Tiến sỹ Triết học, Hà Nội 18 Phạm Hồng Chương (2004), Tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 19 Nguyễn Hữu Công (2010), Tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển người toàn diện, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Ngô Huy Cương (2006), Dân chủ pháp luật dân chủ, Nxb Pháp lý, Hà Nội 21 John Dewey (2010) (bản dịch Phạm Minh Tuấn), Dân chủ giáo dục Một dẫn nhập vào triết lý giáo dục, Nxb Tri thức, Hà Nội 22 Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Đảng cộng sản Việt Nam (2013), Nghị Ban chấp hành TW Đảng lần thứ khóa XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Đảng cộng sản Việt Nam (2014), Nghị Ban chấp hành TW Đảng lần thứ khóa XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Đảng cộng sản Việt Nam (2013), Quan điểm Đảng giáo dục đào tạo thời kỳ đổi hội nhập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Phạm Văn Đồng (1990), Hồ Chí Minh người dân tộc thời đại nghiệp, Nxb Sự thật, Hà Nội 29 Phạm Văn Đồng (2010), Học Hồ Chí Minh học gì?, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Trần Khánh Đức (2010): Giáo trình Giáo dục đại học Việt Nam giới, Hà Nội 31 Võ Nguyên Giáp (2003), Tư tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 Trần Văn Giàu (2010), Hồ Chí Minh vĩ đại người, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 33 Ngô Văn Hà (2013), Tư tưởng Hồ Chí Minh người thầy việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 Đoàn Thanh Hải- Minh Tiến (2005): Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục, Nxb Lao động, Hà Nội 35 Bùi Hiền (2013) (chủ biên): Từ điển Giáo dục học, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội 36 Học viện Chính trị (2012), Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 37 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2007), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Hệ cao cấp Lý luận trị), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 38 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2006), Tập giảng Chính trị học (Hệ cao cấp Lý luận trị), Nxb Lý luận trị, Hà Nội 39 Hội đồng Trung ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia môn khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (2008), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Nguyễn Văn Hộ (2002): “Về tính dân chủ nhà trường qua tìm hiểu tư tưởng giáo dục Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục, (số 30), tr.5-6 41 Ikeda Daisaku (2013), Thế kỷ XXI ánh sáng giáo dục, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Lại Quốc Khánh (2010), Vấn đề chế độ dân chủ nhân dân tư tưởng Hồ Chí Minh từ góc nhìn triết học, Tạp chí Cộng sản, (số 817), tr 50- 55 43 V.I.Lênin (2003), Bàn dân chủ quản lý xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 44 Trần Ngọc Linh (2000), Hồ Chí Minh với vấn đề dân chủ, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hà Nội 45 Phan Ngọc Liên (2007) (Biên soạn), Hồ Chí Minh giáo dục, Nxb Từ điển Bách khoa 46 Phan Ngọc Liên- Nguyên An: Hồ Chí Minh với giáo dục- đào tạo, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội 47 Võ Văn Lộc (2011), Tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ giáo dục, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 48 Mác, Ăngghen, Lênin, Xtalin: Bàn giáo dục, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1976 49 Nguyễn Khắc Mai (1997), Dân chủ- di sản văn hóa Hồ Chí Minh, Nxb Lao động, Hà Nội 50 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 51 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 52 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 53 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 54 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 55 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 56 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 57 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 58 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 59 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 60 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 61 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 62 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 13, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 63 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 14, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 64 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 65 Hồ Chí Minh (1990): Hồ Chí Minh với nghiệp giáo dục, Nxb Sự thật, Hà Nội 66 Nguyễn Đình Minh (2015), “Về vấn đề phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa” , Tạp chí Quốc phòng toàn dân, (số 7), tr 12- 14 67 Nguyễn Thị Nga (2012) (chủ biên), Phát triển giáo dục Việt Nam thập niên đầu kỷ XX theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 68 Trần Quang Nhiếp (2006), Dân chủ với phát triển cộng đồng, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 69 Thái Ninh- Hoàng Chí Bảo (1991), Dân chủ tư sản dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nxb Sự thật, Hà Nội 70 Nguyễn Tiến Phồn (1997), “Tư tưởng Hồ Chí Minh thực dân chủ”, Tạp chí triết học, (6) 71 Phùng Hữu Phú (1995), Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 72 Phạm Ngọc Quang (1991), “Giữ vững vai trò lãnh đạo Đảng nghiệp dân chủ hóa nay”, Tạp chí Triết học, (3) 73 Đồng Văn Quân (2014), Thực dân chủ nhà trường đại học nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 74 Nguyễn Thế Thắng (2013), Tư tưởng Hồ Chí Minh phong cách lãnh đạo quản lý, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 75 Phạm Thành- Nguyễn Khắc Mai (1991), Tư tưởng Dân chủ Hồ Chí Minh, Nxb Sự thật, Hà Nội 76 Song Thành (2005), Hồ Chí Minh nhà tư tưởng lỗi lạc, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 77 Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg- Ban hành Điều lệ trường đại học, http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id =1&mode=detail&document_id=177916 78 Trường Đại học Kinh tế quốc dân: Quy chế thực dân chủ hoạt động Trường Đại học Kinh tế quốc dân, http://tccb.neu.edu.vn/index.php/vi/news/Thong-bao/Quy-che-thuc-hien-danchu-trong-hoat-dong-cua-Truong-Dai-hoc-Kinh-te-quoc-dan-41/ 79 Trường Đại học khoa học tự nhiên- Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh: Quy chế thực dân chủ hoạt động Trường Đại học khoa học tự nhiên- Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh http://www.hcmus.edu.vn/images/stories/phong_tochuc_hanh_chinh/qd_ban_ hanh_quy_che_thuc_hien_dan_chu_dh_khtn.pdf 80 Trường đại học khoa học xã hội nhân văn thành phố Hồ Chí Minh (2007), Quy chế dân chủ hoạt động trường Đại học khoa học xã hội nhân văn thành phố Hồ Chí Minh 81 Trường đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh: Quy chế thực dân chủ hoạt động Trường đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php?option=com_content&view= article&id=516:q-quy-ch-thc-hin-dan-ch-trong-hot-ng-ca-trnghc&catid=11:vbqdquiche 82 Trường đại học Thủy lợi (1999): Quy chế thực dân chủ Trường Đại học Thuỷ lợi 83 vi.wikiquote.org: https://vi.wikiquote.org/wiki/Người_thầy 84 Phạm Xanh (2002), Hồ Chí Minh dân tộc thời đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hành dân chủ trong giáo dục ở nhà trường đại học việt nam hiện nay theo tư tưởng hồ chí minh , Thực hành dân chủ trong giáo dục ở nhà trường đại học việt nam hiện nay theo tư tưởng hồ chí minh , Thực hành dân chủ trong giáo dục ở nhà trường đại học việt nam hiện nay theo tư tưởng hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay