International marketing 8th edition czinkota and ilkka

714 161 1
  • Loading ...
1/714 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2016, 15:27

art 1 The International Marketing EnvironmentChapter 1 The Global Marketing Imperative 3Chapter 2 Trade Institutions and Trade Policy 29Chapter 3 The Cultural Environment 51Chapter 4 The Economic Environment 83Chapter 5 The Political and Legal Environment 125Part 2 International Market Entry and DevelopmentChapter 6 Strategic Planning 187Chapter 7 Marketing Organization, Implementation and Control 213Chapter 8 Research 243Chapter 9 Market Entry and Expansion 281 Part 3 Export Marketing Mix Chapter 10 Product Adaptation 325Chapter 11 Export Pricing 353Chapter 12 Marketing Communication 385Chapter 13 Distribution Management 413Part 4 The Global Marketing MixChapter 14 Global Product Management and Branding 473Chapter 15 Global Services 501Chapter 16 Global Logistics and Materials Management 523Chapter 17 Global Pricing 549Chapter 18 Global Promotional Strategies 575
- Xem thêm -

Xem thêm: International marketing 8th edition czinkota and ilkka, International marketing 8th edition czinkota and ilkka

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay