Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn hà nội

14 158 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2016, 21:19

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHẠM HÙNG THẮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 60 38 50 LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Thị Thu Thuỷ Hµ néi - 2007 LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật bảo đảm tiền vay hoạt động cho vay ngân hàng thương mại địa bàn Hà Nội” đƣợc tác giả nghiên cứu theo hƣớng dẫn khoa học Tiến sỹ Lê Thị Thu Thuỷ – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Trong trình thực Luận văn tham khảo dẫn chiếu số quan điểm từ công trình nghiên cứu tác giả khác, quan điểm, ý kiến tác giả đƣa hoàn toàn độc lập không chép từ công trình nghiên cứu trƣớc Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng tôi, tác phẩm, viết đƣợc trích dẫn Luận văn theo nguồn đƣợc công bố đảm bảo độ tin cậy Hà Nội, tháng năm 2007 Tác giả luận văn PHẠM HÙNG THẮNG MỤC LỤC MỤC LỤC Trang KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRONG HOẠT 12 ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại 12 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại 12 1.1.2 Các nguyên tắc cho vay 18 1.1.3 Vai trò hoạt động cho vay 18 1.2 Cơ sở lý luận bảo đảm tiền vay hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại 19 1.2.1 Định nghĩa đặc điểm bảo đảm tiền vay ngân hàng thƣơng mại 19 1.2.2 Các loại bảo đảm tiền vay 23 1.2.3 Tài sản bảo đảm tiền vay 26 1.2.4 Vai trò bảo đảm tiền vay hoạt động ngân hàng thƣơng mại 27 1.2.5 Những nhân tố tác động ảnh hƣởng đến bảo đảm tiền vay 30 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT BẢO ĐẢM TIỀN VAY 34 TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI HÀ NỘI 2.1 Chủ thể tham gia bảo đảm tiền vay 34 2.1.1 Bên nhận bảo đảm (Chủ thể nhận cầm cố, chấp, bảo lãnh) 34 2.1.2 Bên bảo đảm (Chủ thể cầm cố, chấp, bảo lãnh) 35 2.2 Hình thức bảo đảm tiền vay 36 2.2.1 Cầm cố tài sản 37 2.2.2 Thế chấp tài sản 38 2.2.3 Bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay (tài sản hình thành tƣơng lai) 39 2.2.4 Bảo lãnh tài sản bên thứ ba 40 2.3 Công chứng, chứng thực hợp đồng bảo đảm tiền vay 41 2.4 Đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay 43 2.5 Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay 47 2.5.1 Căn xử lý tài sản bảo đảm 47 2.5.2 Về nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm 49 2.5.3 Thủ tục phƣơng thức xử lý tài sản bảo đảm tiền vay 49 2.5.4 Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay số trƣờng hợp cụ thể 51 2.6 Đánh giá việc thực pháp luật bảo đảm tiền vay hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại Hà Nội 55 2.6.1 Tình hình thực cho vay có bảo đảm tài sản 56 2.6.2 Tình hình thực cho vay bảo đảm tài sản 59 2.6.3 Đánh giá tình hình thực bảo đảm tiền vay hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại Hà Nội 61 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP 67 DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI HÀ NỘI 3.1 Cơ sở việc đƣa giải pháp 67 3.1.1 Đƣờng lối cải cách, chủ trƣơng Đảng Nhà nƣớc 67 3.1.2 Yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt lĩnh vực tài ngân hàng với thực trạng hoạt động yếu NHTM 69 3.2 Một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu áp dụng pháp luật bảo đảm tiền vay ngân hàng thƣơng mại địa bàn Hà Nội 71 3.2.1 Về đăng ký giao dịch bảo đảm 72 3.2.2 Về bảo đảm nghĩa vụ tài sản hình thành tƣơng lai 73 3.2.3 Về quyền xử lý tài sản bảo đảm 74 3.2.4 Về nâng cao lực định giá tài sản bảo đảm 75 3.2.5 Về nâng cao chất lƣợng thẩm định trƣớc cho vay ngân hàng thƣơng mại 76 3.2.6 Về nâng cao chất lƣợng thông tin 78 3.2.7 Về đăng ký quyền sở hữu tài sản 81 3.2.8 Phát triển thị trƣờng bất động sản đồng bộ, công khai, minh bạch 82 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BĐTV Bảo đảm tiền vay TSBĐ Tài sản bảo đảm GDBĐ Giao dịch bảo đảm DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nƣớc NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại TCTD Tổ chức tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh QPPL Quy phạm pháp luật MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Với vai trò huyết mạch kinh tế, hoạt động ngân hàng liên quan chặt chẽ đến trình phát triển kinh tế xã hội Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại, cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất, cho vay với đặc tính riêng có mà trở thành lĩnh vực hoạt động có nhiều nguy rủi ro tổng thể hoạt động nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mại Bảo toàn vốn hoạt động cho vay mối quan tâm hàng đầu, cho vay phải đảm bảo nguyên tắc hoàn trả, việc bảo toàn đƣợc nguồn vốn thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay ngân hàng thƣơng mại không mối quan tâm ngân hàng với vai trò ngƣời trực tiếp cho vay mà quan tâm quan Nhà nƣớc quản lý điều hành lĩnh vực tiền tệ ngân hàng Bảo đảm an toàn hoạt động cho vay ngân hàng đảm bảo an toàn cho ngân hàng thƣơng mại hoạt động hiệu mà đồng thời có tác dụng tích cực góp phần cho phát triển kinh tế xã hội cách bền vững Kể từ Luật Ngân hàng (Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Luật Tổ chức tín dụng) đƣợc ban hành tháng 10/1997, quy định bảo đảm tiền vay liên quan đến bảo đảm tiền vay đƣợc ban hành thực thi góp phần không nhỏ việc bảo đảm an toàn hoạt động cho vay Tuy nhiên, theo phát triển kinh tế – xã hội, quy định bảo đảm tiền vay bộc lộ bất cập, đặc biệt đồng xử lý vấn đề liên quan đến bảo đảm tiền vay nói chung, tài sản bảo đảm nói riêng Việt Nam bƣớc vào giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, giai đoạn có nhiều hội thách thức hoạt động hệ thống ngân hàng đặc biệt lĩnh vực tín dụng xu hƣớng phát triển kinh tế nay, vấn đề bảo đảm tiền vay ngân hàng thƣơng mại cần phải đƣợc quan tâm mức cao Đối với ngân hàng thƣơng mại địa bàn Hà Nội bảo đảm tiền vay hoạt động cho vay vấn đề đƣợc quan tâm thực tế khó khăn bất cập phát sinh trình áp dụng pháp luật bảo đảm tiền vay từ khâu công chứng, chứng thực hợp đồng bảo đảm tiền vay, đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay đến xử lý tài sản bảo đảm Hiện tín dụng chiếm tỷ trọng lớn hoạt động chung ngân hàng thƣơng mại, vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay, có bảo đảm tiền vay hoạt động cho vay có tác động ảnh hƣởng trực tiếp đến kết kinh doanh ngân hàng Do vậy, mạnh dạn chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật bảo đảm tiền vay hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại địa bàn Hà Nội” Tình hình nghiên cứu: Những năm qua có nhiều công trình khoa học nghiên cứu lĩnh vực bảo đảm tiền vay ngân hàng thƣơng mại dƣới góc độ khác nhƣ: Pháp luật xử lý tài sản bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng, Trần Thị Minh Tâm, Luận văn thạc sỹ Luật học, Đại học Quốc gia, Hà Nội 2003; Pháp luật giao dịch bảo đảm hoạt động cho vay TCTD Việt Nam, Dƣơng Thị Bình, Luận văn thạc sỹ Luật học, Đại học Quốc gia, Hà Nội 2006; Hoàn thiện quy chế bảo đảm an toàn cho vay Ngân hàng thương mại Việt Nam, Nguyễn Văn Hƣng, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 2003; Giải pháp nâng cao hiệu xử lý tài sản bảo đảm tiền vay Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn việt Nam, Nguyễn Văn Minh, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội 2006; Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, Trần Quang Minh, Tạp chí Ngân hàng, số 12/2001; Xử lý tài sản bảo đảm quyền sử dụng đất, Trần Luyện, Tạp chí Ngân hàng, số 1,2/2004; Một số bất cập kiến nghị liên quan đến việc đăng ký chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Nguyễn Khánh Thắng, Tạp chí Ngân hàng, số 5/2006 Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào phân tích việc thực thi quy định bảo đảm tiền vay, xử lý tài sản đảm bảo tiền vay, giao dịch bảo đảm, nghiên cứu bảo đảm tiền vay khuôn khổ thực quy định bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng tổ chức tín dụng Những nghiên cứu chủ yếu đƣợc thực mức độ khái quát ngân hàng thƣơng mại việc thực nghiên cứu bảo đảm tiền vay khía cạnh việc tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng nghiên cứu dƣới góc độ kinh tế, nghiệp vụ Hiện nƣớc ta bƣớc hội nhập sâu, rộng với kinh tế giới, chế kinh tế đƣợc vận hành theo chế thị trƣờng, Việt Nam trở thành thành viên tổ chức kinh tế quốc tế lớn Do nhiều quy định pháp luật, đặc biệt lĩnh vực kinh tế cần phải đƣợc điều chỉnh phù hợp với tình hình mới, pháp luật lĩnh vực ngân hàng nói chung pháp luật bảo đảm tiền vay không nằm yêu cầu Tác giả chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật bảo đảm tiền vay hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại địa bàn Hà Nội”, đề tài hoàn toàn nhƣng nguyên tính thời cần thiết, vừa mang ý nghĩa lý luận, vừa mang ý nghĩa thực tiễn vấn đề đƣợc quan tâm, vấn đề cần đƣợc ngân hàng thƣơng mại Ngân hàng Nhà nƣớc quan tâm, chia sẻ quan điểm biện pháp để nâng cao hiệu hoạt động tín dụng tổ chức tín dụng nhƣ hệ thống ngân hàng Mục tiêu nghiên cứu luận văn - Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận liên quan đến bảo đảm tiền vay ngân hàng thƣơng mại - Hệ thống hoá quy định pháp luật bảo đảm tiền vay - Phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật bảo đảm tiền vay nói chung tài sản nói riêng hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại địa bàn Hà Nội - Nêu giải pháp đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu áp dụng pháp luật bảo đảm tiền vay hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại nói chung, địa bàn Hà Nội nói riêng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn - Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn áp dụng quy định bảo đảm tiền vay NHTM Hà Nội, sở đƣa bất cập giải pháp liên quan đến pháp luật bảo đảm tiền vay nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng - Phạm vi nghiên cứu: Các quy định pháp luật hành bảo đảm tiền vay Việt Nam nói chung sâu phân tích quy định bảo đảm tiền vay cầm cố, chấp, bảo lãnh nói riêng, văn cụ thể hoá quy định NHTM biện pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật bảo đảm tiền vay hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại địa bàn Hà Nội Quá trình phân tích gắn với thực tiễn hoạt động ngân hàng thƣơng mại địa bàn Hà Nội thời gian từ năm 2001 đến năm 2006 Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu - Luận văn sử dụng tổng hợp phƣơng pháp nghiên cứu từ phƣơng pháp luận vật biện chứng đến phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể nhƣ điều tra, khảo sát, tổng hợp, phân tích, so sánh kết hợp lý luận thực tiễn - Các lý luận liên quan đến hoạt động ngân hàng đƣợc tổng hợp, đúc kết đƣợc sử dụng làm tài liệu cho việc nghiên cứu đề tài với vận dụng kết nghiên cứu công trình khoa học có liên quan đến hoạt động ngân hàng thƣơng mại để làm sâu sắc thêm luận điểm Những đóng góp luận văn - Luận văn làm rõ vấn đề bảo đảm tiền vay nhƣ khái niệm, đặc điểm, vai trò, chất, chủ thể tham gia bảo đảm tiền vay, thực trạng áp dụng pháp luật bảo đảm tiền vay ngân hàng thƣơng mại địa bàn Thành phố Hà Nội, thông qua đƣa giải pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng pháp luật vấn đề Bên cạnh đó, kết nghiên cứu tài liệu tham khảo cho việc hoàn thiện quy định bảo đảm tiền vay TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện Đảng, văn pháp luật Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc ĐCSVN lần thứ IX, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2003 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc ĐCSVN lần thứ X, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2006 Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Luật tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật tổ chức tín dụng số 20/ 2004/QH11 ngày 15/6/2004 Nghị định số 165/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 Chính phủ giao dịch bảo đảm Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 Chính phủ bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/03/2000 Chính phủ đăng ký giao dịch bảo đảm 10 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 Chính phủ công chứng, chứng thực 11 Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/NĐ-CP ngày 29/12/1999 bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng 12 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm 13 Thông tƣ liên tịch số 03/2001/TTLT-NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC ngày 23/04/2001 hƣớng dẫn việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ cho tổ chức tín dụng 14 Thông tƣ số 01/2002/TT-BTP ngày 9/1/2002 Bộ Tƣ pháp việc hƣớng dẫn số vấn đề thẩm quyền, trình tự thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tƣ pháp Chi nhánh 15 Thông tƣ số 07/2003/TT-NHNN ngày 19/05/2003 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam việc hƣớng dẫn thực số quy định bảo đảm tiền vay 16 Thông tƣ liên tịch số 03/2003/TTLT/BTP-BTNMT ngày 04/07/2003 Liên - Bộ Tƣ pháp - Bộ tài nguyên môi trƣờng hƣớng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký cung cấp thông tin chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 17 Thông tƣ liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/06/2005 Bộ Tƣ pháp, Bộ Tài nguyên Môi trƣờng hƣớng dẫn việc đăng ký, chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 18 Thông tƣ số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hƣớng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn thực quyền ngƣời sử dụng đất 19 Thông tƣ liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21/5/2007 hƣớng dẫn số nội dung đăng ký chấp nhà 20 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc việc ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng 21 Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg, ngày 24/5/2006 Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hƣớng đến năm 2020 Văn pháp luật nƣớc 22 Bộ luật Dân nước Cộng hòa Pháp Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 1998 23 Bộ luật Dân - Thương mại Thái Lan Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 1993 24 Luật bảo đảm Trung Quốc Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 1995 Sách tham khảo 25 TS Lê Thị Thu Thuỷ (chủ biên), Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2005 26 TS Lê Thị Thu Thuỷ (chủ biên), Các biện pháp bảo đảm tiền vay tài sản tổ chức tín dụng (sách chuyên khảo), NXB Tƣ pháp, năm 2006 27 GS-TS, Lê Văn Tƣ – Lê Tùng Vân – Lê Nam Hải, Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất Thống kê, năm 2000 28 Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Bình luận khoa học Bộ luật Dân Nhật Bản, Hà Nội, 1995 29 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Dân Việt Nam, Nhà xuất Công an Nhân dân, năm 2001 Các công trình nghiên cứu, đăng báo, tài liệu 30 Dƣơng Thị Bình, Pháp luật giao dịch bảo đảm hoạt động cho vay TCTD Việt Nam, Luận văn thạc sỹ Luật học, Đại học Quốc gia, Hà Nội 2006 31 Trần Luyện, Xử lý tài sản bảo đảm quyền sử dụng đất, Tạp chí Ngân hàng, số 1,2/2004 32 Trần Quang Minh, Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, Tạp chí Ngân hàng, số 12/2001 33 Trần Thị Minh Tâm, Pháp luật xử lý tài sản bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng, Luận văn thạc sỹ Luật học, Đại học Quốc gia, Hà Nội 2003 34 Luật sƣ Đỗ Hồng Thái, Nghị định giao dịch bảo đảm – số vấn đề cần quan tâm, Tạp chí Ngân hàng, số 5/2007 35 Nguyễn Khánh Thắng, Một số bất cập kiến nghị liên quan đến việc đăng ký chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Tạp chí Ngân hàng, số 5/2006 36 TS Lê Thị Thu Thủy, Pháp luật cầm cố tài sản vay vốn ngân hàng, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11 tháng 11/2002 37 Nguyễn Quang Tuyến, Về mối quan hệ quy định chuyển quyền sử dụng đất Luật Đất đai Bộ luật Dân sự, Tạp chí Luật học, số 03/2002 38 GS TSKH Đặng Hùng Võ, Định hướng thị trường bất động sản, Báo Diễn đàn doanh nghiệp, 13/3/2006 39 Ngân hàng Công thƣơng Đống Đa, Báo cáo thường niên năm 2003 40 Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam, Quy trình nhận bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay hành theo Quyết định 1653/QĐ-NHCT35 ngày 14/9/2006 41 Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam, Quy trình nhận cầm cố chấp tài sản khách hàng bên thứ ba ban hành theo Quyết định 2197/QĐ-NHCT06 ngày 15/12/2006 42 Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam, Quy trình xử lý tài sản bảo đảm tiền vay hệ thống NHCT Việt Nam hành theo Quyết định 2269/QĐ-NHCT37 ngày 26/12/2006 43 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội, Báo cáo Tổng kết hoạt động ngân hàng địa bàn Hà Nội năm 2001 – 2006 44 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội, Báo cáo tổng hợp khó khăn vướng mắc, kiến nghị UBNDTP Hà Nội, năm 2006 45 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội, Danh sách tổ chức tín dụng địa bàn Hà Nội tháng 7/2007 46 Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, Sổ tay tín dụng sử dụng cho hệ thống Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, tháng 7/2004
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn hà nội , Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn hà nội , Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn