Statistics for business and economics (11e)

1,117 256 0
  • Loading ...
1/1,117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2016, 21:15

Trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự và các bộ phận khoa học thực nghiệm như vật lý , hoá học, sinh vật học, nông lâm, ngư nghiệp, tâm lý, xã hội học v.v...người ta xử lý các kết quả thí nghiệm bằng phương pháp thống kê toán học hoặc biểu diễn các qui luật ngẫu nhiên bằng mô hình toán học . Do tình hình phát triển khoa học và kĩ thuật kinh tế của nước ta đã đặt ra cho các trường đại học, cao đẳng phải đưa vào chương trình đào tạo và thống kê toán học. Ngày nay, Xác suất thống kê là một môn học không thể thiếu trong hầu như tất cả các lĩnh vực về kinh tế, xã hội,... và đến các ngành kỹ thuật.
- Xem thêm -

Xem thêm: Statistics for business and economics (11e), Statistics for business and economics (11e)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay