Thuỷ hử truyền kỳ của Thi Nại Am

550 44 0
  • Loading ...
1/550 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2016, 11:02

Về đời nhà Tống, Triết Tôn Hoàng Đế làm vua, cách với đời của vua Nhân Tôn Hoàng Đế đã xa; Giữa phủ Khai Phong, ở ngay ĐôngKinh, thuộc khu của thành Tuyên Vũ Quân nảy nồi một tên con nhà lông bông mất dạy, là dòng họ Cao, bày hàng đứng vào thứ hai.Anh ta thuở nhỏ không chịu làm ăn, chỉ thích múa thương đánh gậy, và đá cầu rất giỏi, bởi thế trong Kinh Sư gọi anh ta là Cao Cầu,đổi gọi Cao Nhị. Đoạn chữ cầu có chữ Mao là lông ở bên cạnh, sau phát tích khá lên, mới đổi chữ Cầu có chữ Nhân là người đứngcạnh.
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuỷ hử truyền kỳ của Thi Nại Am, Thuỷ hử truyền kỳ của Thi Nại Am

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay