BuiHuuNguyen_hw3

2 177 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2016, 04:04

ALU_Port RAM_Port PC_Port SEQ_Port n_reset Clock sysbus IR_Port ACC_bus load_ACC PC_bus load_PC load_IR load_MAR MDR_bus load_MDR ALU_ACC 10 ALU_add 11 ALU_sub 12 INC_PC 13 Addr_bus 14 CS 15 R_NW BUS z_flag op 5-13 6-7-8-14-15 1-2-9-10-11 3-4-12 CPU_Bus n_reset Clock sysbus CPU_Bus RAM_Port IR_Port 4-15 65
- Xem thêm -

Xem thêm: BuiHuuNguyen_hw3, BuiHuuNguyen_hw3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay