Kinh Quán Vô Lượng Thọ Thích Thiền Tâm Dịch

80 357 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2016, 21:29

Kinh Quỏn Vụ Lòỵng Thữ Lòu Tng Còẵng Lòẵng Da Xỏ dách Hỏn Vồn Thớch Thiôn Tõm dách Viđt Vồn THE SUTRA ON CONTEMPLATION OF AMITAYUS Translated into Chinese during the Liu-Sung dynasty by the Tripitaka Master Kalayashas from Central Asia, translated from Chinese by Hisao Inagaki (1) Nhò thê tụi nghe, màt thải PhĐt ã tếi nỳi Kẽ X QuĐt thuàc thnh Vòẵng Xỏ, cựng vắi màt ngn hai trồm nồm mòẵi vá ếi tẽ khòu Nẵi chỳng hài õy, lếi cú ba vến hai ngn vá B tỏt, Ôy Ngi Vồn Thự Sò Lỵi phỏp vòẵng tỉ l bĐc thòỵng thỹ [1] Thus have I heard At one time the Buddha was staying on the Vulture Peak in Rajagriha with a large assembly of twelve hundred and fifty monks He was also accompanied by thirty-two thousand bodhisattvas led by Manjushri, the Dharma Prince (2) BÔy giả Vòẵng Xỏ ếi thnh cú vá thỏi tỉ tờn A X Thê, nghe theo lải xỳi giức cỹa ụng bến ỏc éiôu éết, bĂt vua cha l TƠn B Sa La giam ngức kớn dy ên bọy lắp cỉa Thỏi tỉ lếi lánh cÔm cỏc quan, khụng cho màt òỵc ên thồm Quc thỏi phu nhõn l Vi éô Hy, vỡ mên tòãng vua, lo nghợ phòẵng chòắc cẹu giỳp B tĂm gài sếch să, lÔy bàt nhi vắi sổa v mĐt thoa dớnh nẵi thõn, Ơy nòắc trỏi nho vo cỏc hết chui Anh lếc, ri lộn em cỏc thẹc Ôy dõng cho vua TƠn B Sa La thữ dứng thẹc ồn ung xong, xin nòắc sỳc miđng rỉa mÊt, oến chĂp tay hòắng vô nỳi Kẽ X QuĐt kớnh l éẹc Thê Tụn v thòa rÂng: " Ngi éếi Mức Kiôn Liờn l bến thõn cỹa con, xin khãi lũng tì bi truyôn cho giắi Bỏt quan trai." Khi Ôy Ngi Mức Kiôn Liờn biêt òỵc, liôn bay ên ch TƠn Ba Sa La lâ nhò chim ú, chim cĂt; mi ngy truyôn giắi Bỏt quan trai cho vua éẹc Thê Tụn cỷng sai Tụn giọ Phỳ Lõu Na vỡ vua thuyêt phỏp Nhò thê trọi qua hai mòẵi mt ngy, nhả òỵc ồn ung v nghe phỏp, nờn dung sĂc cỹa vua hũa nhó tòẵi vui [2] At that time, in the great city of Rajagriha, there was a prince named Ajatashatru Instigated by his wicked friend, Devadatta, he seized his father, King Bimbisara, confined him in a room with seven-fold walls, and forbade all the court officials to visit the king Vaidehi, the king's consort, was devoted to him After having bathed and cleansed herself, she spread over her body ghee and honey mixed to a paste with wheat flour, filled her ornaments with grape juice and secretly offered this food and drink to the king He ate the flour paste and drank the juice and then asked for water Having rinsed his mouth, he joined his palms in reverence and, facing the Vulture Peak, worshipped the World- Honored One from afar, said, "Mahamaudgalyayana is my close friend I beseech you to have pity on me and send him here to give me the eight precepts." Then Maha- maudgalyayana flew as swift as a hawk to the king Day after day he came like this to give him the eight precepts The World-Honored One also sent the Venerable Purna likewise to the palace to expound the Dharma to the king Three weeks passed in this way Because he had eaten the flour-paste and heard the Dharma, he appeared peaceful and contented (3) Lỳc ú, A X Thê ên hửi ngòải giổ cỉa rÂng: "Phứ vòẵng ta hụm cũn sng chồng?" Viờn thỹ ngức ỏp: "Tõu éếi vòẵng! Do Quc thỏi phu nhẵn thoa bàt vắi mĐt vo thõn v ủng nòắc trỏi nho vo hết chui em cung phứng; lếi cú hai Sa mụn l Mức Kiôn Liờn, Phỳ Lõu Na bay ên truyôn giắi, thuyêt phỏp, khụng thơ ngồn cÔm, nờn hiđn tếi ẹc vua vỗn òỵc bỡnh yờn." A X Thê nghe xong, ni giĐn bọo: "Mâ ta l giÊc vỡ ó lm bến vắi kở giÊc Bữn Sa mụn l hếng ngòải xÔu, dựng chỳ thuĐt lm cho tờn ỏc vòẵng Ôy nhiôu ngy khụng chêt!" Núi oến rỳt gòẵm mun giêt mâ éang Ôy, cú hai vá ếi thƠn thụng minh ti trớ l Nguyđt Quang, Kẽ B, thÔy thê vài quỡ xung lm l v can giỏn rÂng: "Tõu éếi vòẵng! Chỳng tụi nghe kinh Tẽ é La núi tì thuã kiêp sẵ ên nay, nhổng ỏc vòẵng tham ngụi bỏu m giêt hếi cha, cú màt vến tỏm ngn ngòải, song chòa tìng nghe cú ụng vua no giêt mâ Nay nêu éếi vòẵng lm viđc ỏc nghách trỏi ếo ny, tẹc l vêt nhẵ cho dũng ging Sỏt ê lỵi, khỏc gỡ hếng Chiờn la Bữn thƠn khụng nị ã lếi trụng nhỡn cọnh tòỵng Ôy, vĐy xin tì õy bỏi biđt!" Núi xong, ẹng lờn òa tay ố chuụi gòẵm ri thi lui quay i A X Thê nghe qua kinh sỵ bọo: "Cỏc ụng khụng vỡ ta sao?" Kẽ B thòa: "Nêu éếi vòẵng mun cho chỳng tụi ã lếi giỳp ị, xin ìng giêt hếi Quc thỏi." A X Thê nghe núi, tử ồn nồn, vài cÔt gòẵm, bử ý nghợ giêt mâ, sai nài quan cƠm Quc thỏi phu nhẵn thõm cung, khụng cho ngoi nổa [3] Then Ajatashatru asked the guard, "Is my father still alive?" The guard replied, "Great king, his consort spreads flour paste over her body and fills her ornaments with grape juice and offers these to the king The monks Mahamaudgalyayana and Purna come here through the air to expound the Dharma to him It is impossible to stop them." Hearing this, Ajatashatru became furious with his mother and said, "Because you are an accomplice to that enemy, mother, you too are an enemy Those monks are evil, for with their delusive magic they have kept this wicked king alive for many days." So saying, he drew his sharp sword, intending to kill her At that time the king had a minister named Candraprabha who was intelligent and wise Together with Jivaka he made obeisances to the king and said, "Great King, according to a certain Vedic scripture, since the beginning of this cosmic period, there have been eighteen thousand wicked kings who have killed their fathers out of their desire to usurp the throne, but we have never heard of anyone who has committed the outrage of killing his mother Your Majesty, if you commit such an outrage, you will bring disgrace upon the ksatriya class As your ministers, we cannot bear to hear what people will say As this would be the act of an outcaste, we could no longer remain here." Having spoken these words, the two ministers grasped their swords and stepped back Agitated and frightened, Ajatashatru said to Jivaka, "Are you not on my side?" Jivaka replied, "Your Majesty, please restrain yourself and not kill your mother." Hearing this, the king repented and begged their forgiveness Having thrown away his sword, he stopped short of killing his mother and, instead, ordered the court officials to lock her in an inner chamber and not to allow her to leave (4) Vi éô Hy phu nhẵn bá u cÔm, sƠu lo tiôu tứy, xa trụng vô nỳi Kẽ X QuĐt ọnh l PhĐt v bếch rÂng: "éẹc Nhò Lai Thê Tụn! Lỳc tròắc Ngi thòảng bọo Hiôn giọ A Nan ên thồm viêng v khuyờn dếy Nay cú viđc lo bun, khụng lm cũn òỵc thÔy oai nghi trang trững cỹa éÔng Thiờn Nhẵn Sò nổa! Xin éẹc Thê Tụn thòẵng xút, cho hai vá Tụn giọ Mức Liờn, A Nan ên dếy d con." Bếch xong lải Ôy, b thòẵng khúc nòắc mĂt rẵi xung nhò mòa, hòắng vô ch PhĐt thòảng ngủ, cỳi Ơu ọnh l BÔy giả, éẹc Thê Tụn ã nỳi Kẽ X QuĐt biêt rừ tõm niđm cỹa Vi éô Hy, liôn bọo Tụn giọ Mức Kiôn Liờn, A Nan theo lải yờu thùnh bay ên cÔm thÔt V chớnh Ngi cỷng Ưn thõn tếi nỳi Kẽ X QuĐt, hiđn nẵi vòẵng cung Khi b Vi éô Hy l xung vìa ngòắc Ơu lờn, ó thÔy éẹc Thớch Ca Mõu Ni ngi trờn tũa sen bỏ bọo, thõn sĂc tỉ kim rủc rị, bờn tọ cú Mức Liờn, bờn hổu cú A Nan ng ẹng hƠu Trờn hò khụng, cỏc Phếm Vòẵng, éê Thớch v hà thê chò thiờn mòa nhiôu thẹ hoa âp ã cừi trải, phẵi phắi bay xung cỳng dòảng PhĐt Vi éô Hy phu nhẵn thÔy éẹc Thê Tụn, liôn tủ bẹc chui Anh lếc eo nẵi thõn, gieo mỡnh phỹ phức xung Ôt, khúc lúc thòa rÂng: "Bếch éẹc Thê Tụn! Kiêp tròắc cú tài chi, sanh ẹa ỏc ny? V éẹc Thê Tụn lếi cú nhõn duyờn gỡ, m cựng vắi éô B éết éa ng lm quyên thuàc? [4] Vaidehi, thus confined, grew emaciated with grief and despair Facing the Vulture Peak, she worshipped the Buddha from afar and said, "O Tathagata, World-Honored One, you used to send Ananda to comfort me Now I am in deep sorrow and distress Since there is no way of my coming to look upon your august countenance, World-Honored One, I pray you send the Venerable Mahamaudgalyayana and the Venerable Ananda here to see me." When she had said these words, tears of sorrow streamed down her cheeks like rain Then she bowed towards the Buddha in the distance Even before she raised her head, the 10 (27) Trung phƯm hế sanh l thê no? Nêu thiđn nam tỉ, thiđn nổ nhẵn hiêu dòịng cha mâ, tu hếnh nhõn tì theo thê gian, lõm chung gÊp thiđn tri thẹc giọng cho nghe vô sủ vui nẵi cừi PhĐt A Di é v bn mòẵi tỏm ếi nguyđn cỹa Tẽ khòu Phỏp Tếng Kở Ôy nghe xong hoan hệ niđm PhĐt m qua ải, thƠn thẹc liôn òỵc sanh vô Tõy phòẵng Củc lếc thê giắi, lâ nhò khoọng co dui cỏnh tay cỹa ngòải sợ Qua bọy ngy sau, hnh giọ òỵc gÊp B tỏt Quỏn Thê m v éếi Thê Chớ, nghe phỏp nhiđm mƠu, sanh tõm vui âp, òỵc quọ Tu hon, sau màt tiơu kiêp mắi chẹng quọ A la hỏn éõy l cọnh trung phƯm hế sanh Mụn tòãng ny gữi l trung bi vóng sanh, thuàc vô phộp 66 quỏn thẹ mòải lồm." [27] "Those who attain birth on the lowest level of the middle grade are good men and women who are dutiful to and care for their parents and benevolent deeds for others When such a person is about to die, he may meet a good teacher, who fully explains to him the bliss of the land of Amitayus and the Forty-eight Great Vows of the Bhiksu Dharmakara Having heard this, he dies and in the short time it takes a strong man to bend and straighten his arm, he attains birth in the Western Land of Utmost Bliss Seven days after his birth there, he meets Avalokiteshvara and Mahasthamaprapta, rejoices at hearing the Dharma from them and so reaches the Stage of a Stream-Winner After one smaller kalpa, he becomes an Arhat Such a person is called one who attains birth on the lowest level of the middle grade These three together are known as the contemplation of the middle grade of aspirants and the fifteenth contemplation To practice in this way is called the correct contemplation, and to practice otherwise is incorrect." (28) éẹc PhĐt bọo A Nan v Vi éô Hy: "Hế phƯm thòỵng sanh l thê no? HoÊc cú chỳng sanh ngu ti, khụng phù bỏng kinh iơn Phòẵng ặng, nhòng tếo nhiôu nghiđp ỏc khụng biêt h thân, kở Ôy lõm chung, gÊp thiđn tri thẹc núi cho nghe danh ô cỹa mòải hai loếi kinh éếi thìa, liôn trì diđt nghiđp ỏc rÔt nÊng màt ngn kiêp BĐc tri thẹc lếi bọo phọi chĂp tay niđm "Nam mụ A Di é PhĐt"; òẵng nhẵn thnh tõm xòng danh hiđu PhĐt, nờn tiờu trì tài nồm mòẵi ẹc kiêp sanh tỉ Ngay lỳc Ôy, 67 éẹc Vụ Lòỵng Thữ Nhò Lai cọm biêt, liôn sai Húa PhĐt, Húa Quỏn [Thê] m v Húa [éếi] Thê Chớ hiđn ên tròắc hnh giọ khen rÂng: "Lnh thay, thiđn nhẵn! Ngòẵi ó xòng danh hiđu PhĐt, nờn cỏc tài tiờu diđt, ta ên õy ròắc ngòẵi." BÔy giả hnh giọ thÔy ỏnh sỏng cỹa Húa PhĐt Ơy khĂp nh mỡnh, lũng vui mìng, liôn xọ thữ, ngi trờn hoa sen bỏu theo Húa PhĐt sanh vô ao thÔt bọo Sau vóng sanh, trọi qua bn mòẵi chớn ngy hoa sen mắi nã Vìa lỳc hoa nã, éếi bi Quỏn Thê 68 m v B tỏt éếi Thê Chớ phúng ỏnh sỏng lắn, trứ tròắc ngòải Ôy, giọng cho nghe nghợa lý thõm diđu cỹa mòải hai loếi kinh éòẵng nhẵn nghe ri tin hiơu, phỏt tõm Vụ thòỵng b ô, trọi qua mòải hai tiơu kiêp thnh tủu bỏch phỏp minh mụn, òỵc vo Sẵ áa éõy l cọnh hế phƯm thòỵng sanh [28] The Buddha said to Ananda and Vaidehi, "Those who attain birth on the highest level of the lowest grade are the sentient beings who commit various evil acts but not slander the Mahayana sutras of greater scope When a foolish person such as this, who has committed much evil but feels no remorse, is about to die, he may meet a good teacher, who praises the titles of the twelve divisions of the Mahayana scriptures By hearing these sutra-titles, he is released from the burden of evil karma which he has accumulated during a thousand kalpas Furthermore, this wise teacher advises him to join his palms and call, 'Homage to Amitayus Buddha' [Na-mo-o-mi-t'o-fo].' Calling the name of the Buddha extinguishes the evil karma that the dying person has committed during fifty kotis of kalpas of Samsara "The Buddha then sends his transformed body and those of Avalokiteshvara and Mahasthamaprapta to the aspirant; they praise him, saying, 'Well done, man of good deeds! By calling the Name of the Buddha your evil karma has been extinguished, and so we have come to welcome you.' When these words are uttered, the aspirant sees a flood of light from that transformed Buddha fill his room Having 69 seen this, he rejoices and dies Seated on a jewelled lotus-flower, he follows the transformed Buddha and is born on a jewelled pond In seven weeks the lotus-bud opens and Avalokiteshvara, the Bodhisattva of Great Compassion, and Mahasthamaprapta appear before him, releasing great floods of light, and explain to him the extremely profound teachings of the twelve divisions of the scriptures Having heard these, the aspirant accepts them in faith, and awakens aspiration for the highest Enlightenment After ten smaller kalpas, he acquires clear understanding of the one hundred dharmas and enters the First Stage of Bodhisattvahood Such a person is called one who attains birth on the highest level of the lowest grade Thus he is born by hearing the Name of the Buddha, the Dharma and the Sangha that is, the Three Treasures." (29) Hế phƯm trung sanh l thê no? HoÊc cú chỳng sanh ngu ti, hỹy phếm ngỷ giắi, bỏt giắi, giắi tỳc, tràm cỹa tồng kẽ, v vĐt hiđn tiôn tồng, bÔt tánh thuyêt phỏp, lũng khụng h thân, dựng cỏc ỏc nghiđp tủ trang nghiờm Kở tếo tài chòắng nhò thê, tÔt phọi bá ữa vo áa ngức, nờn lỳc lõm chung cỏc tòắng lỉa cỹa áa ngức ng thải hiđn Nhòng ngòải ny may mĂn òỵc gÊp thiđn tri thẹc giọng núi cho nghe vô oai ẹc thĐp lủc, sẹc thƠn thụng quang minh cỹa PhĐt A Di é, cựng nhổng phỏp: giắi, ánh, 70 tuđ, giọi thoỏt, giọi thoỏt tri kiên éòẵng nhẵn nghe xong, sanh lũng tớn trững, nờn trì diđt tài tỏm mòẵi ẹc kiêp sanh tỉ, lỉa dổ áa ngức húa thnh giú mỏt thi cỏc hoa trải, trờn hoa cú Húa PhĐt v Húa B tỏt hiđn thõn tiêp dỗn, khoọng màt niđm liôn òỵc sanh vô hoa sen nẵi ao thÔt bọo Sau vóng sanh, trọi qua sỏu kiêp hoa sen mắi nã Vìa lỳc hoa nã, B tỏt Quỏn Thê m, éếi Thê Chớ hiđn ên, dựng tiêng Phếm õm an ỹi v vỡ giọng thuyêt phỏp thĐm thõm cỹa éếi thìa 71 Hnh giọ nghe xong, liôn phỏt ếo tõm Vụ thòỵng éõy l cọnh hế phƯm trung sanh [29] The Buddha said to Ananda and Vaidehi, "Those who attain birth on the middle level of the lowest grade are the sentient beings who violate the five precepts, the eight precepts or the complete precepts of a monk or a nun A foolish person such as these steals from the Sangha or takes the personal belongings of monks, or preaches the Dharma with impure motives but feels no remorse Thus he defiles himself by evil karma, and because of this he will fall into hell "When he is about to die and the flames of hell suddenly close in on him, he may meet a good teacher, who compassionately explains to him the ten supernal powers of Amitayus, fully describing the majestic power of the light of that Buddha, his virtues in the observance of the precepts, meditation, wisdom, emancipation and knowledge of emancipation When he has heard this, the evil karma which he has committed during eighty kotis of kalpas of Samsara are extinguished; thus, the fierce flames of hell turn into cool and refreshing breezes, wafting heavenly flowers On each flower is a transformed Buddha accompanied by bodhisattvas welcoming him "In an instant, he attains birth within a lotus-bud on a seven-jewelled pond After six kalpas the lotus-bud opens, and then Avalokiteshvara and Mahasthamaprapta comfort him with their noble voices and teach him profound Mahayana sutras Upon hearing these, he immediately awakens aspiration for the highest Enlightenment Such a person is called one who attains birth on the middle level of the lowest grade." 72 (30) Hế phƯm hế sanh l thê no? HoÊc cú chỳng sanh tếo tài ngỷ nghách thĐp ỏc, lm ỹ cỏc viđc chặng lnh; kở ngu Ôy nghiđp ỏc ỏng lă phọi bá ữa vo ỏc ếo, trọi qua nhiôu kiêp cháu kh vụ cựng Nhòng lõm chung, ngòải ny nhả gÊp thiđn tri thẹc dựng nhiôu cỏch an ỹi, núi phỏp mƠu cho nghe, lếi dếy bọo tòãng niđm PhĐt éòẵng nhẵn nghe lải dếy, song vỡ sủ kh bẹc bỏch, khụng thơ yờn rọnh quỏn tòãng éẹc Vụ Lòỵng Thữ Nhò Lai ThÔy thê, thiđn hổu lếi bọo: "Nêu ụng khụng thơ tòãng éẹc PhĐt kia, thỡ nờn thnh xòng 'Nam mụ A Di é PhĐt', tiêng tồm liờn tiêp khụng dẹt cho ỹ mòải niđm." Hnh giọ võng lải, v nhả xòng danh hiđu PhĐt nờn mi niđm trì òỵc tài tỏm mòẵi ẹc kiêp sanh tỉ Khi mếng chung, ngòải Ôy thÔy hoa sen vng rủc rị 73 nhò vìng nhĐt hiđn tròắc mÊt Trong khoọng màt niđm, liôn òỵc vóng sanh vô thê giắi Củc Lếc Nhò thê mòải hai ếi kiêp hoa sen mắi nã Khi hoa nã, hai vá éếi sợ Quỏn Thê m, éếi Thê Chớ dựng tiêng ếi bi vỡ hnh giọ núi ràng vô thĐt tòắng cỹa cỏc phỏp v cỏch trì diđt tài chòắng éòẵng nhẵn nghe ri, thõn tõm vui âp, liôn phỏt lũng Vụ thòỵng B ô éõy l cọnh hế phƯm hế sanh Mụn tòãng trờn gữi l hế bi vóng sanh, thuàc vô phộp quỏn thẹ mòải sỏu." [30] The Buddha said to Ananda and Vaidehi, "Those who attain birth on the lowest level of the lowest grade are the sentient beings who commit such evils as the five gravest offenses, the ten evil acts and all kinds of immorality Owing to such evil karma, the fool like this will fall into evil realms and suffer endless agony for many kalpas When he is about to die, he may meet a good teacher, who consoles him in various ways, teaching him the wonderful Dharma and urging him to be mindful of the Buddha; but he is too tormented by pain to so The good teacher then advises him, 'If you cannot concentrate on the Buddha, then you should say instead, Homage to Amitayus Buddha.' In this way, he sincerely and continuously says 'Homage to Amitayus Buddha' [Na-mo-o-mi-t'o-fo] ten times Because he calls the Buddha's Name, with each repetition, the evil karma which he has committed during eighty kotis of kalpas of Samsara is extinguished When he comes to die, he sees before him a golden lotus-flower like the disk of the sun, and in an instant he is born within a lotus-bud in the Land of Utmost Bliss After twelve great 74 kalpas the lotus-bud opens When the flower opens, Avalokiteshvara and Maha- sthamaprapta teach him with voices of great compassion the method of extinguishing evil karma through the realization of Suchness of all dharmas Hearing this, he rejoices and immediately awakens aspiration for Enlightenment Such a person is called one who attains birth on the lowest level of the lowest grade These three together are known as the contemplation of the lowest grade of aspirants and the sixteenth contemplation." (31) Khi éẹc Thê Tụn núi lải Ôy ri, Vi éô Hy phu nhẵn cựng nồm trồm thá nổ liôn thÔy tòắng ràng di cỹa thê giắi Củc Lếc, sĂc thõn cỹa PhĐt A Di é v hai vá B tỏt TÔt cọ ôu sanh 75 lũng vui mìng, khen l viđc chòa tìng cú Phu nhẵn hoỏt nhiờn ếi ngà, chẹng vụ sanh phỏp nhỗn Nồm trồm thá nổ phỏt A nĐu a la tam miđu tam b ô tõm, nguyđn sanh vô cừi Củc Lếc éẹc Thê Tụn thữ ký cho tÔt cọ ôu òỵc vóng sanh, v sau vóng sanh vô tánh ôu chẹng Chò PhĐt Hiđn Tiôn tam muài Vụ lòỵng chò Thiờn phỏt tõm Vụ thòỵng B ô [31] As the Buddha delivered these words, Vaidehi and her five hundred female attendants listened to his teaching Having envisioned the boundless features of the Land of Utmost Bliss, the Buddha (Amitayus) and the two bodhisattvas, Vaidehi rejoiced in her heart Wonder-struck at this revelation, she attained great awakening with clarity of mind and reached the insight into the non-arising of all dharmas Her five hundred 76 female attendants awakened aspiration for the highest, perfect Enlightenment and desired to be born in that land The World-Honored One gave all of them assurances that they would be born there and that they would then attain the Samadhi of Being in the Presence of All the Buddhas Innumerable devas also awakened aspiration for the highest Enlightenment (32) Khi Ôy Tụn giọ A Nan liôn tì ch ngi ẹng dĐy, l PhĐt v thòa rÂng: "Bếch éẹc Thê Tụn! Kinh ny tờn gữi l chi? Chỳng phọi thữ trỡ phỏp yêu ny nhò thê no?" éẹc PhĐt bọo: "Kinh ny tờn Quỏn Củc Lếc Quc éà Vụ Lòỵng Thữ PhĐt, Quỏn Thê m B Tỏt, éếi Thê Chớ B Tỏt, cỷng 77 gữi l Tánh Trì Nghiđp Chòắng, Sanh Chò PhĐt Tiôn ễng nờn nhò thê m thữ trỡ, chắ quờn mÔt Ngòải tu mụn tam muài ny, hiđn ải să òỵc thÔy PhĐt Vụ Lòỵng Thữ v hai vá éếi sợ Nêu thiđn nam thiđn nổ no chù nghe danh hiđu cỹa éẹc PhĐt v hai éếi sợ kia, cũn trì òỵc tài vụ lòỵng kiêp, chi l tòãng niđm! Nhò cú ngòải niđm PhĐt, nờn biêt kở Ôy chớnh l hoa Phõn lỵi loi ngòải B tỏt Quỏn Thê m v éếi Thê Chớ să l thĂng hổu cỹa ngòải Ôy Kở Ôy să ngi nẵi ếo trng, sanh vo nh chò PhĐt Ny A Nan! ễng nờn ghi nhắ lải dếy ny, thữ trỡ lải ny chớnh l thữ trỡ danh hiđu PhĐt Vụ Lòỵng Thữ." Khi PhĐt núi lải Ôy xong, hai Tụn giọ Mức Kiôn Liờn, A Nan, Vi éô Hy cựng quyên thuàc, thọy ôu hoan hệ [32] Then Ananda rose from his seat, stepped forward, and said to the Buddha, "World-Honored One, what should we call this sutra and how should we receive and retain the essentials of its teaching?" The Buddha answered, "Ananda, this sutra is called the Visualization of the Land of Utmost Bliss, of the Buddha Amitayus, and of the Bodhisattvas Avalokiteshvara and Mahasthamaprapta It is also called the Purification and Elimination of Karmic Hindrances for Attaining Birth in the Presence of All the Buddhas Hold fast to this sutra and not forget it Those who practice this samadhi will be able to see, during their lifetime, the Buddha Amitayus and the two Mahasattvas If good men or women simply hear the Name of this Buddha or the names of those two bodhisattvas, the evil karma which they have committed during innumerable kalpas of Samsara will be extinguished And so, how much more merit will 78 they acquire if they concentrate on them! You should know that all who are mindful of that Buddha are like white lotus-flowers among humankind; the Bodhisattvas Avalokiteshvara and Mahasthama- prapta become their good friends They will sit in the place of Enlightenment and be born into the family of the Buddhas." The Buddha further said to Ananda, "Bear these words well in mind To bear these words in mind means to hold fast to the Name of the Buddha Amitayus." When the Buddha had spoken thus, the Venerable Maha- maudgalyayana, Venerable Ananda, Vaidehi and all the others greatly rejoiced to hear the Buddha's discourse (33) BÔy giả éẹc Thê Tụn bòắc trờn hò khụng, trã lếi nỳi Kẽ 79 X QuĐt Khi vô ên nẵi, Tụn giọ A Nan lếi vỡ ếi chỳng trựng tuyờn viđc Ôy Vụ lòỵng chò Thiờn, long, dế xoa nghe lải cỹa PhĐt núi, ôu rÔt vui mìng, ọnh l éẹc Thê Tụn ri lui bòắc trã vô [33] Then the World-Honored One returned to the Vulture Peak through the air There Ananda fully explained to the assembly what had happened Innumerable humans, devas, nagas, yaksas and all the other beings greatly rejoiced to hear the Buddha's teaching Having worshipped the World-Honored One, they departed 80
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh Quán Vô Lượng Thọ Thích Thiền Tâm Dịch, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Thích Thiền Tâm Dịch, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Thích Thiền Tâm Dịch, [1] Thus have I heard. At one time the Buddha was staying on

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn