Quyền tác giả đối với tác phẩm khuyết danh theo pháp luật việt nam hiện hành

8 436 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2016, 17:35

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế Pháp luật: 42 (2016): 1-8 QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM KHUYẾT DANH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH Nguyễn Phan Khôi Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ Thông tin chung: Ngày nhận: 02/11/2015 Ngày chấp nhận: 29/02/2016 Title: Copyright in anomymous works in the Vietnam Inlellectual property Law Từ khóa: Quyền tác giả, tác phẩm khuyết danh, bút danh, công bố tác phẩm, thời hạn bảo hộ quyền tác giả Keywords: Anonymous works, copyrights, pseudonym, publication of work, term of copyright protection ABSTRACT Copyright in anonymous works is a special case in field of copyright providing protection for works of which author is not identified since its publication The protection for this kind of works has been noticed in copyright law system through its development However, in the current law, there are some inadequate provisions in definition of anonymous works such as term of copyright protection for anonymous works, lack of provisions for anonymous works resulting from contracts and the deadline of author's appearance to own copyright Providing a glance at Vietnam copyright law and The Berne Convention relating to anonymous works, the paper aims to point out some inconsistencies and inadequacies, which should be resolved by some suggested resolutions TÓM TẮT Quyền tác giả tác phẩm khuyết danh trường hợp đặc biệt lĩnh vực quyền tác giả, bảo hộ cho tác phẩm không xác định tác giả công bố Việc bảo hộ dành cho tác phẩm đề cập đến hệ thống pháp luật quyền tác giả suốt giai đoạn khác luật Tuy nhiên, quy định hành tồn số vướng mắc, xuất phát từ việc đưa khái niệm tác phẩm khuyết danh chưa phù hợp, quy định cách tính thời hạn bảo hộ không hợp lí thiếu sót việc ghi nhận thời hạn xuất tác giả tác phẩm khuyết danh, chưa ghi nhận trường hợp tác phẩm khuyết danh theo thỏa thuận Bài viết khái quát quy định liên quan đến tác phẩm khuyết danh theo pháp luật Việt Nam công ước Berne, từ bất cập luật Cuối viết đề xuất nhằm hoàn thiện quy định luật để giải bất cập Trích dẫn: Nguyễn Phan Khôi, 2016 Quyền tác giả tác phẩm khuyết danh theo pháp luật Việt Nam hành Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 42d: 1-8 khác biệt so với việc bảo hộ quyền tác giả tác phẩm mà danh tính tác giả xác định rõ ràng Pháp luật hành quyền tác giả có quan tâm định lĩnh vực tồn số quy định chưa phù hợp, dẫn đến tiềm ẩn khả gây khó khăn trình áp dụng khái niệm tác phẩm GIỚI THIỆU Khi tác giả sáng tạo nên tác phẩm, số lí chủ quan khách quan nên tên họ không xuất tác phẩm Dưới góc độ pháp lí, luật ghi nhận việc bảo hộ quyền tác giả tác phẩm khuyết danh, nhiên, tính chất khuyết danh nên việc bảo hộ có nhiều điểm Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế Pháp luật: 42 (2016): 1-8 khuyết danh chưa hợp lí, thiếu quy định thời hạn cho xuất tác giả tác phẩm khuyết danh, tạo bất cập quy định cách tính thời hạn bảo hộ, thiếu sót việc quy định tác phẩm khuyết danh thỏa thuận Vì vậy, việc tìm hiểu vấn đề lí luận chung quyền tác giả tác phẩm khuyết danh để hệ thống hóa lại quy định, sở đánh giá phù hợp, đưa đề xuất hoàn thiện quy định có liên quan điều cần thiết Đây coi khái niệm thức luật hành tác phẩm khuyết danh KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM KHUYẾT DANH  Các tác phẩm khuyết danh thuộc nhiều thể loại, nói cách khác tác phẩm văn học, âm nhạc, kiến trúc, tạo hình khuyết danh Bởi tác phẩm khuyết danh khái niệm tình trạng tác phẩm, thể loại tác phẩm riêng Đặc điểm tác phẩm khuyết danh: Giống tác phẩm khác, tác phẩm khuyết danh thành trí tuệ người, nhóm người đó, tác giả đồng tác giả sáng tạo tác phẩm Điểm khác biệt tên tác giả tác phẩm tác phẩm công bố Nhìn chung, tác phẩm khuyết danh có đặc điểm sau: Việc ghi nhận quyền tác giả tác phẩm khuyết danh bắt đầu với việc đưa khái niệm, sở xác định chủ thể quyền đặc trưng việc bảo hộ dạng tác phẩm Nhìn chung, luật Việt Nam qua thời kì coi tác phẩm khuyết danh phận thiếu chế định chung quyền tác giả Các thời kì sau có lặp lại quy định thời kì trước ghi nhận thêm số thay đổi nhỏ, tạo khác biệt không nhiều 2.1 Khái niệm đặc điểm tác phẩm khuyết danh  Tính chất khuyết danh xem xét sau tác phẩm công bố, nghĩa tác phẩm tên tác giả chưa công bố không xem xét bảo hộ tác phẩm khuyết danh Theo Điều 22 khoản Nghị định 100/2006/NĐ-CP công bố tác phẩm “ việc phát hành tác phẩm đến công chúng với số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu hợp lý công chúng tùy theo chất tác phẩm, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thực cá nhân, tổ chức khác thực với đồng ý tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; Công bố tác phẩm không bao gồm việc trình diễn tác phẩm sân khấu, điện ảnh, âm nhạc; đọc trước công chúng tác phẩm văn học; phát sóng tác phẩm văn học, nghệ thuật; trưng bày tác phẩm tạo hình; xây dựng công trình từ tác phẩm kiến trúc” Khái niệm: Tác phẩm khuyết danh trước đề cập đến từ sớm Thông tư 63VH/TT ngày 16 tháng năm 1988 Bộ văn hóa hướng dẫn việc sử dụng phân phối nhuận bút tác phẩm văn học, nghệ thuật khoa học hết hạn hưởng quyền tác giả Tiếp sau đó, Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả 1994 quy định trường hợp tác phẩm "không rõ tác giả" "tác giả không lộ tên" quyền tác giả thuộc Nhà nước  Trên tác phẩm công bố tên tác giả, tên thật bút danh Như vậy, tác phẩm công bố cần xuất tên tác giả, bút danh tác giả tác phẩm khuyết danh theo quy định Điều xuất phát từ việc “đứng tên tác phẩm” quyền nhân thân tác giả sáng tác tác phẩm, vậy, họ có quyền để tên không để tên tác phẩm công bố Quy định tác phẩm khuyết danh quy định chi tiết Điều 766 Bộ luật dân 1995 Thông tư 27/2001/TT-BVHTT ngày 10 tháng năm 2001 hướng dẫn thực Nghị định số 67/CP ngày 29/11/1996, Nghị định 60/CP ngày 6/6/1997 Chính phủ hướng dẫn thi hành số quy định quyền tác giả Bộ luật dân sự, theo đó, "Tác phẩm khuyết danh" tác phẩm tên tác giả (tên thật bút danh) tác phẩm công bố  Việc bảo hộ tác phẩm khuyết danh dành cho trường hợp tác phẩm công bố, tác phẩm chưa công bố không áp dụng quy định bảo hộ dành cho tác phẩm khuyết danh Nguyên nhân quyền nhân thân, nguyên tắc phát sinh định hình tác phẩm không phụ thuộc vào việc công bố hay chưa, quyền phải gắn với chủ thể tác giả tác phẩm Trong trường hợp tác phẩm khuyết danh không xác định tác giả nên không bảo hộ Trong giai đoạn nay, Bộ luật dân 2005 Luật sở hữu trí tuệ 2005 không đưa khái niệm tác phẩm khuyết danh, mà khái niệm đề cập đến văn luật Nghị định 100/2006/NĐ-CP sau: "Tác phẩm khuyết danh tác phẩm tên tác giả (tên thật bút danh) tác phẩm công bố" Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế Pháp luật: 42 (2016): 1-8 khuyết danh có thay đổi, vào năm 2009, Luật sửa đổi bổ sung Luật sở hữu trí tuệ quy định cách tính Trong theo quy định trước đó, “ tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ năm mươi năm, kể từ tác phẩm công bố lần ,” đến năm 2009 quy định lại “ tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ bảy mươi lăm năm, kể từ tác phẩm công bố lần ” quyền nhân thân Mặt khác, tác phẩm chưa công bố chưa thể khai thác quyền tài sản, nên việc bảo hộ quyền không khả thi thực tế Chủ thể quyền tác giả tác phẩm khuyết danh: Nhà nước; tổ chức, cá nhân quản lí tác phẩm khuyết danh; tổ chức, cá nhân chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm khuyết danh chuyển giao quyền Đặc điểm việc bảo hộ quyền tác giả tác phẩm khuyết danh: Pháp luật Việt Nam qua thời kì có ghi nhận việc bảo hộ quyền tác giả dành cho tác phẩm khuyết danh Tựu trung lại, việc bảo hộ quyền tác giả tác phẩm khuyết danh có đặc điểm riêng sau đây: Quy định quyền tác giả tác phẩm khuyết danh qua thời kì: Tác phẩm khuyết danh ghi nhận sớm, Bộ Văn hóa Thông tư số 63-VH/TT ngày 16/7/1988 hướng dẫn việc sử dụng phân phối nhuận bút tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học hết thời hạn bảo hộ quyền tác giả Đến nay, hàng loạt văn luật luật ghi nhận nội dung Chúng ta tóm tắt thành thời kì sau:  Thứ nhất, mặt chủ thể, quyền tác giả tác phẩm khuyết danh chủ yếu dành cho chủ sở hữu quyền tác giả, tác giả sáng tạo tác phẩm Điều xuất phát từ việc tác giả ai, nên luật không dành bảo vệ cho người trực tiếp sáng tạo tác phẩm  Trước Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả 1994 ban hành: Lúc quyền tác giả tác phẩm khuyết danh quy định thuộc Nhà nước (Thông tư số 63-VH-TT)  Thứ hai, mặt nội dung, quyền tác giả tác phẩm khuyết danh có xu hướng lược bỏ quyền nhân thân gắn với thân tác giả sáng tạo bảo hộ quyền mang tính chất tài sản, vốn thuộc chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm khuyết danh  Giai đoạn Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả 1994 có hiệu lực: Tiếp tục ghi nhận quyền tác giả tác phẩm khuyết danh Nhà nước; nhiên, có bổ sung thêm quy định trường hợp xác định tác giả quyền tác giả bảo hộ tác phẩm thông thường  Thứ ba, quyền nhân thân tác giả sáng tạo tác phẩm khuyết danh khôi phục thông tin tác giả xuất 2.2 Một số nội dung chủ yếu việc bảo hộ quyền tác giả tác phẩm khuyết danh theo pháp luật Việt Nam hành  Giai đoạn Bộ luật dân 1995 có hiệu lực: Quy định tương tự Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả; nhiên trường hợp danh tính tác giả xuất thời hạn 50 năm kể từ tác phẩm khuyết danh công bố quyền tác giả tác phẩm khuyết danh bảo hộ tác phẩm thông thường Đồng thời, thời hạn bảo hộ lúc tính kể từ thời điểm xác định tác giả Chủ thể nội dung quyền tác giả tác phẩm khuyết danh: Theo quy định hành, chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm khuyết danh Nhà nước tổ chức, cá nhân quản lí tác phẩm khuyết danh  Giai đoạn Bộ luật dân 2005 Luật sở hữu trí tuệ 2005 có hiệu lực: Không quy định tác phẩm khuyết danh thuộc Nhà nước trường hợp, mà thừa nhận có tổ chức, cá nhân quản lí tác phẩm khuyết danh hưởng quyền chủ sở hữu danh tính tác giả xác định Luật thừa nhận việc xóa bỏ tình trạng khuyết danh danh tính tác giả xuất hiện, đồng thời quy định thay đổi cách tính thời hạn bảo hộ quyền tác giả tác phẩm khuyết danh trường hợp Một khác biệt nhỏ ghi nhận thời kì thời hạn bảo hộ quyền tác giả tác phẩm Đối với tác phẩm khuyết danh thuộc Nhà nước tổ chức, cá nhân sử dụng phải: (1) xin phép sử dụng Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch; (2) toán tiền thù lao, quyền lợi vật chất khác; (3) nộp tác phẩm thời hạn 30 ngày kể từ ngày phổ biến, lưu hành tác phẩm (Điều 29 Nghị định 100/2006/NĐ-CP) Đối với tác phẩm khuyết danh thuộc quyền quản lí tổ chức, cá nhân tổ chức, cá nhân có quyền khai thác quyền tác giả Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế Pháp luật: 42 (2016): 1-8 tác phẩm với tư cách chủ sở hữu quyền tác giả danh tính tác giả xuất Chủ sở hữu quyền tác giả có quyền mang tính chất tài sản tác phẩm đó, quy định khoản điều 20 Luật sở hữu trí tuệ, chuyển nhượng quyền cho người khác hưởng thù lao (Điều 28 Nghị định 100/2006/NĐ-CP) Quy định quyền tác giả tác phẩm khuyết danh theo Công ước Berne Luật quyền Hoa Kì Điều Công ước Berne quy định: "1 Thời hạn bảo hộ theo Công ước suốt đời tác giả năm mươi năm sau tác giả chết Kể từ thông tin tác giả xuất hiện, quyền tác giả tác phẩm khuyết danh xác định lại quyền nhân thân liên quan đến tác giả tác phẩm khuyết danh thức ghi nhận cho tác giả Đối với tác phẩm khuyết danh hay bút danh, thời hạn bảo hộ Công ước quy định chấm dứt 50 năm sau tác phẩm phổ cập đến quần chúng cách hợp pháp Tuy nhiên, bút hiệu tác giả biểu lộ không chút hoài nghi danh tính tác giả thời hạn bảo hộ thời hạn quy định Đoạn (1) Nếu tác giả tác phẩm khuyết danh hay bút danh tiết lộ danh tính thời gian nói trên, thời hạn bảo hộ thời hạn quy định Đoạn (1) Các Quốc gia thành viên Liên Hiệp không bắt buộc phải bảo hộ tác phẩm khuyết danh hay bút danh có đủ lý cho tác giả tác phẩm chết 50 năm" Thời hạn bảo hộ quyền tác giả tác phẩm khuyết danh: Thời hạn bảo hộ quyền tác giả nói chung chia thành hai cách tính: phụ thuộc vào đời tác giả không phụ thuộc vào đời tác giả Đối với tác phẩm khuyết danh, tác giả ai, nên áp dụng cách tính không phụ thuộc đời tác giả Thời hạn bảo hộ quyền tác giả tác phẩm khuyết danh quy định quyền mang tính chất tài sản 75 năm kể từ tác phẩm công bố lần đầu tiên, thời hạn bảo hộ chấm dứt vào thời điểm 24 ngày 31 tháng 12 năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả So sánh với quy định Công ước luật Việt Nam quy định có khác biệt: Khác biệt thứ nhất: Về xác định tác phẩm khuyết danh Công ước Berne quy định tác phẩm khuyết danh bút danh (có tên tác giả tác phẩm tên thật) bảo hộ Tuy nhiên, Công ước xác định tính chất khuyết danh tác phẩm bút danh trường hợp tác giả thực sự, biết tác giả thực bảo hộ trường hợp thông thường Ví dụ thứ nhất, tác phẩm khuyết danh công bố lần vào ngày 30/4/1975, thời hạn bảo hộ kết thúc vào 24 ngày 31 tháng 12 năm 2050 Tuy nhiên, thông tin tác giả xuất thời hạn bảo hộ tính phụ thuộc vào đời tác giả Lúc thời hạn bảo hộ tính suốt đời tác giả 50 năm năm tác giả qua đời Giả sử tác phẩm ví dụ trên, tác giả vào ngày 30/4/2004, thời hạn bảo hộ kết thúc vào 24 ngày 31 tháng 12 năm 2055 (Lưu ý cách tính: năm tác giả năm 2004, 50 năm năm tác giả chết xác định từ năm 2005 kết thúc vào 2055) Trường hợp tác phẩm có nhiều đồng tác giả thời hạn kết thúc tính 50 năm năm đồng tác giả cuối chết Khác biệt thứ hai: Về cách tính thời hạn bảo hộ Công ước để ngỏ khả bảo hộ cho tác phẩm khuyết danh mà tác giả chết 50 năm luật Việt Nam qua thời kì không ghi nhận nội dung tương tự Riêng trường hợp danh tính tác phẩm khuyết danh xuất Công ước ghi nhận việc thay đổi cách tính thời hạn bảo hộ áp dụng việc xuất thời hạn 50 năm kể từ tác phẩm phổ biến đến công chúng Về điểm quy định cũ Việt Nam thể phù hợp với Công ước, quy định hành không Cần ý ví dụ trên, sau tác phẩm công bố lần thông tin tác giả xuất tác giả lại chết trước ngày công bố tác phẩm thời hạn bảo hộ tính theo quy định tác phẩm di cảo (tác phẩm công bố lần sau tác giả mất), 50 năm kể từ tác phẩm công bố lần đầu tiên, nghĩa kết thúc sớm trường hợp danh tính tác giả chưa xuất Luật quyền Hoa Kì đưa khái niệm tác phẩm khuyết danh Điều 101 "tác phẩm mà ghi không xác định tên tác giả" Về thời hạn bảo hộ Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế Pháp luật: 42 (2016): 1-8 khuyết danh dựa đặc điểm "không xác định tên tác giả" không dựa biểu có hay không tên tác giả tác phẩm (Điều 101 Luật quyền Hoa Kì) Phân tích tương tự dễ dàng nhận thấy Công ước Berne giống Luật quyền Hoa Kì điểm Điều 302 quy định " tác phẩm khuyết danh quyền tác giả kéo dài thời hạn 70 năm kể từ năm công bố lần đầu tác phẩm thời hạn 100 năm kể từ năm sáng tạo tác phẩm, tuỳ thuộc vào thời hạn kết thúc trước Nếu trước kết thúc thời hạn mà xác định nhiều tác giả tác phẩm khuyết danh quyền tác giả tác phẩm kéo dài thời hạn theo quy định Khoản (a) [cả đời tác giả 50 năm sau tác giả chết] (b) [trong trường hợp tác phẩm đồng tác giả sáng tạo hai hay nhiều tác giả mà không thuộc trường hợp sáng tạo tác phẩm thuê mướn, quyền tác giả kéo dài thời hạn đời tác giả cuối sống 50 năm sau tác giả sống cuối chết], sở đời tác giả tác giả xác định " Điểm đáng ý khứ, luật Việt Nam có ghi nhận trường hợp tác phẩm không rõ tác giả, theo tác phẩm khuyết danh tác phẩm không rõ tác giả áp dụng chế bảo hộ giống Ví dụ, Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả 1994 quy định “Đối với tác phẩm không rõ tác giả tác giả không lộ tên quyền tác giả thuộc Nhà nước Trong thời hạn 50 năm, kể từ ngày tác phẩm công bố lần đầu tiên, mà xác định tác giả quyền tác giả bảo hộ theo quy định Pháp lệnh này”, Bộ luật dân 1995 có quan điểm tương tự quy định “Đối với tác phẩm không rõ tác giả tác phẩm khuyết danh, quyền tác giả thuộc Nhà nước; thời hạn năm mươi năm, kể từ ngày tác phẩm công bố lần mà xác định tác giả quyền tác giả bảo hộ theo quy định khoản 1, 2, (Điều 766) thời hạn bảo hộ tính từ ngày xác định tác giả” Như vậy, Luật quyền Hoa Kì quy định Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định khác khái niệm tác phẩm khuyết danh giống cách tính thời hạn bảo hộ MỘT SỐ BẤT CẬP CỦA QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM KHUYẾT DANH VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN Thứ bất cập khái niệm: Khi ghi nhận “tác phẩm khuyết danh tác phẩm tên tác giả (tên thật bút danh) tác phẩm công bố”, luật hành quy định tác phẩm khuyết danh theo biểu tác phẩm công bố, không vào tính chất khuyết danh tác phẩm Nói cách khác, tác phẩm khuyết danh xem xét dựa việc có hay tên tác giả tác phẩm công bố, không dựa vào tính chất biết hay tác giả công bố tác phẩm lần Điều dẫn đến hai vướng mắc: Tuy nhiên, kể từ Bộ luật dân 2005 Luật sở hữu trí tuệ 2005 ban hành, tác phẩm không rõ tác giả không ghi nhận quy định, điều dẫn đến thiếu sót mặt pháp lí, gây khó khăn trình điều chỉnh pháp luật số trường hợp đặc thù nêu  Vướng mắc thứ hai: Khó khăn việc áp dụng quy định bảo hộ quyền tác giả tác phẩm tên tác giả biết tác giả Trường hợp ngược lại với trường hợp thứ nhất, dù tác phẩm tên (kể tên thật bút danh) tác giả, người biết tác giả thực nên áp dụng quy định quyền tác giả tác phẩm khuyết danh hay với dạng tác phẩm bình thường? Nếu vào quy định hành có hai khả vận dụng luật áp dụng:  Vướng mắc thứ nhất: Các tác phẩm có ghi tên người tác giả công bố thực tế lại không xác định người nằm phạm vi điều chỉnh quy định tác phẩm khuyết danh Nói cách khác, quy định luật hành tác phẩm khuyết danh áp dụng để điều chỉnh trường hợp đặc thù này, mặt tính chất, hai dạng tác phẩm có nhiều điểm tương đồng  Khả thứ nhất, áp dụng quy định bảo hộ quyền tác giả tác phẩm bình thường, khuyết danh để điều chỉnh, tức bảo hộ quyền nhân thân tài sản Nếu lựa chọn cách này, có điều bất hợp lí mâu thuẫn với quy định khái niệm tác phẩm khuyết danh theo luật hành, tác phẩm tên (tên thật Trong tác phẩm khuyết danh, Luật quyền Hoa Kì xác định "Tác phẩm khuyết danh” tác phẩm mà ghi không xác định tên tác giả" Như vậy, Luật Hoa Kì hợp lí ghi nhận tác phẩm Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế Pháp luật: 42 (2016): 1-8 khuyết danh, quyền tác giả (trừ quyền nhân thân không mang tính chất tài sản) kết thúc thời gian bảo hộ sau 75 năm kể từ tác phẩm công bố lần Tuy nhiên, sau danh tính tác giả xuất thời hạn bảo hộ thay đổi thành "suốt đời tác giả 50 năm năm tác giả chết" (cách tính vốn dành cho tác phẩm không thuộc loại điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng khuyết danh) bút danh) tác giả công bố tác phẩm khuyết danh  Khả thứ hai, áp dụng quy định trường hợp đặc biệt tác phẩm khuyết danh "khi thông tin tác giả xuất hiện" để điều chỉnh Nhưng áp dụng cách tính "thông tin tác giả" xuất thời điểm công bố tác phẩm, lúc đó, tác phẩm không tác phẩm khuyết danh kể từ thời điểm công bố, theo khái niệm luật đặt Sự không hợp lí phát sinh tác phẩm khuyết danh dạng Nếu quy định tạo bất hợp lí việc tính thời hạn bảo hộ số tác phẩm khuyết danh tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng Xem xét ví dụ sau đây: Thứ hai, không quy định thời hạn mà tác giả hưởng quyền danh tính tác giả xuất Các quy định trước - Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả Bộ luật dân 1995 - thừa nhận việc khôi phục quyền tác giả tác phẩm khuyết danh cho tác giả tác phẩm danh tính tác giả xuất thời hạn 50 năm kể từ công bố tác phẩm lần Ví dụ thứ hai: Một tác phẩm khuyết danh công bố vào năm 1950 đến năm 2001 danh tính tác giả xuất hiện, quyền tác giả không ghi nhận Điều khuyến khích việc tác giả tác phẩm khuyết danh nên xuất sớm, để hưởng bảo hộ luật Ví dụ thứ tư: Một tác phẩm nhiếp ảnh (khuyết danh) công bố lần vào 30/4/2000, thời hạn bảo hộ kết thúc vào 24 ngày 31/12/2075, giả sử sau ngày công bố tác phẩm thông tin tác giả xuất hiện, sau tác giả vào năm 2009, thời hạn bảo hộ tính đến hết ngày 31/12/2060, ngắn so với thời hạn bảo hộ trường hợp danh tính tác giả không xuất hiện, tác giả vào năm 2029, thời hạn bảo hộ kéo dài đến hết ngày 31/12/2080, tức muộn so với trường hợp danh tính tác giả đến Tuy nhiên, với cách quy định luật hành không nêu thời hạn để tác giả xuất để bảo lưu quyền Như trường hợp ví dụ thứ hai nêu trên, quyền tác giả tác phẩm tiếp tục bảo hộ tính suốt đời tác giả 50 năm năm tác giả chết (theo quy định điểm b khoản điều 27 Luật sở hữu trí tuệ) Như vậy, quyền tác giả bảo hộ dài tùy thuộc vào việc xuất trễ thông tin tác giả tác phẩm Ví dụ thứ ba: Một tác phẩm khuyết danh công bố lần vào năm 1930, thời hạn bảo hộ tính 75 năm kể từ công bố tác phẩm, tức kết thúc vào 24 ngày 31/12/2005 Tuy nhiên, vào năm 2015, thông tin tác giả xuất người sống, làm cho quyền tác giả tiếp tục bảo hộ thêm thời gian Lúc góc độ pháp lí, có khoảng thời gian 10 năm từ 2005 đến 2015 quyền tác giả không bảo hộ, sau năm 2015 lại bảo hộ tiếp, chế không phù hợp với luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, luật pháp quốc tế Nguyên nhân bất hợp lí nằm chỗ, việc phân loại cách tính thời hạn bảo hộ nhà làm luật phân chia chủ yếu dựa vào dạng tác phẩm: (1) tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng (2) dạng tác phẩm khác tác phẩm khuyết danh vốn dạng tác phẩm cụ thể mà tình trạng pháp lí tác phẩm, lại xếp vào nhóm (1) Giải pháp thay đổi cách tính thời hạn bảo hộ hợp lí với tác phẩm khuyết danh dạng tác phẩm thuộc nhóm (2) không hợp lí với trường hợp tác phẩm khuyết danh nhóm (1) Ở khía cạnh khác, quy định tác phẩm di cảo nhà làm luật tách quy định cách độc lập Tác phẩm di cảo tác phẩm công bố lần sau tác giả chết, thời hạn bảo hộ tính 50 năm kể từ công bố tác phẩm lần Tác phẩm di cảo khuyết danh giống chỗ tình trạng pháp lí tác phẩm dạng tác phẩm độc lập, nghĩa tác phẩm di cảo khuyết danh dạng tác phẩm nào, miễn rơi vào tình trạng mà luật dự tính Trong việc tách tác phẩm di cảo thành quy định độc lập thể tính hợp lí thuận tiện áp dụng việc quy định Thứ ba, cách tính thời hạn bảo hộ danh tính tác giả xuất chưa phù hợp Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ quy định tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế Pháp luật: 42 (2016): 1-8 trường hợp danh tính tác giả xuất Cụ thể sau: "Khi danh tính tác giả xuất hiện, thời hạn bảo hộ quyền tài sản tác phẩm khuyết danh tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng tiếp tục tính theo quy định điểm a khoản Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ, tác phẩm khuyết danh không thuộc dạng tác phẩm kể thời hạn bảo hộ tính theo quy định điểm b khoản Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ" Quy định tránh tình trạng bất hợp lí việc xác định thời hạn bảo hộ dạng tác phẩm khuyết danh khác nhập chung tác phẩm khuyết danh với dạng tác phẩm khác nêu không phù hợp Thứ tư, luật chưa dự liệu tình trạng khuyết danh thỏa thuận Ví dụ thứ năm: A giao kết hợp đồng với B, theo B tạo tác phẩm cho A A trả tiền cho B sau lí hợp đồng nhận tác phẩm Tuy nhiên, hợp đồng A lại không muốn tên B xuất tác phẩm tạo B đồng ý không truy cứu quyền nhân thân sau hai bên lí hợp đồng Xét góc độ pháp lí, thỏa thuận không trái với quy định luật Hệ hợp đồng A trở thành chủ sở hữu quyền tác giả (theo quy định Khoản Điều 39 Luật sở hữu trí tuệ) khai thác quyền tài sản, tác giả tác phẩm B, mặt lí thuyết có quyền nhân thân (quy định Khoản 1, 2, Điều 19 Luật sở hữu trí tuệ) lại không bảo hộ quyền này, tính chất khuyết danh tác phẩm Thứ ba, quy định thêm việc xác định quyền nhân thân tài sản tác giả tác phẩm khuyết danh, danh tính người xuất Quy định đề xuất sau: "Trường hợp thông tin tác giả tác phẩm khuyết danh xuất thời hạn 50 năm kể từ ngày công bố tác phẩm, tác giả bảo hộ quyền nhân thân quyền tài sản, thỏa thuận khác Thời hạn bảo hộ quyền tác giả tiếp tục áp dụng theo quy định điểm a khoản Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ, thông tin tác giả xuất sau 50 năm kể từ ngày công bố tác phẩm lần quyền nhân thân xác định cho tác giả, thời hạn bảo hộ quyền tác giả tính tác phẩm khuyết danh" Tuy nhiên, rắc rối phát sinh sau B, lí đó, xuất thể tư cách tác giả tác phẩm, tình trạng khuyết danh tác phẩm chấm dứt Điều kéo theo phát sinh quyền nhân thân, làm thay đổi cách tính thời hạn bảo hộ quyền tác giả tác phẩm đó, ảnh hưởng đến việc khai thác quyền tác giả chủ sở hữu 3.1 Hướng đề xuất nhằm giải bất cập quy định hành quyền tác giả tác phẩm khuyết danh Thứ tư, quy định thêm trường hợp tác phẩm khuyết danh theo thỏa thuận Trong trường hợp tác phẩm khuyết danh theo thỏa thuận, việc xuất thông tin tác giả tác phẩm có tác dụng ghi nhận thêm quyền nhân thân quyền tác giả, mà không làm thay đổi cách tính thời hạn bảo hộ quyền tác giả tác phẩm đó, nghĩa tính thời hạn tác phẩm khuyết danh Thứ nhất, ghi nhận lại trường hợp tác phẩm không rõ tác theo quy định trước đây, cách quy định lại khái niệm tác phẩm khuyết danh "tác phẩm không rõ tác giả công bố tác phẩm" Tác dụng việc giải tình tác phẩm có ghi tên tác giả không rõ tác giả thực tác phẩm, trường hợp tác phẩm tên tác giả thực tế biết tác giả công bố tác phẩm Đối với tác phẩm có ghi tên tác giả không rõ tác giả áp dụng quy định tác phẩm khuyết danh, trường hợp ghi tên tác giả biết tác giả vào quy định hành, bảo hộ tác phẩm thông thường, cho dù sau thông tin tác giả thức xuất sau ngày công bố KẾT LUẬN Các quy định quyền tác giả tác phẩm khuyết danh lĩnh vực quyền tác giả thể quan tâm nhà làm luật tác phẩm mà công bố tác giả thực Quy định quyền tác giả tác phẩm khuyết danh mở việc khai thác quyền tác giả tác phẩm này, tạo điều kiện cho công chúng tiếp cận, khai thác sử dụng tác phẩm khuyết danh, đem lại lợi ích cho tổ chức, cá nhân quản lí chúng Tuy nhiên, từ phân tích cho thấy tồn số bất cập quy định luật, mà cần thiết phải có sửa đổi cho phù hợp như: Quy định lại khái niệm tác phẩm khuyết danh, cách tính thời hạn bảo Thứ hai, sửa đổi quy định thời hạn bảo hộ quyền tác giả tác phẩm khuyết danh Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế Pháp luật: 42 (2016): 1-8 HĐBT ngày 14-11-1986 Hội đồng trưởng quy định quyền tác giả Thông tư số 27/2001/TT-BVHTT Bộ Văn hóa Thông tin ngày 10 tháng năm 2001 hướng dẫn thực Nghị định số 67/CP ngày 29/11/1996, Nghị dịnh số 60/CP ngày 6/6/1997 Chính phủ hướng dẫn thi hành số quy định quyền tác giả Bộ luật dân Thông tư liên tịch 04/2003/TTLT-BVHTT-BXD Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Xây dựng ngày 24 tháng năm 2003 Bộ Văn hoáThông tin Bộ Xây dựng hướng dẫn quyền tác giả tác phẩm kiến trúc Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTTBTC Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Tài ngày 01 tháng năm 2013 việc hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập sử dụng quỹ nhuận bút số loại hình tác phẩm quy định Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 Chính phủ Quyết định 17/2004/QĐ-BVHTT Bộ Văn hóa Thông tin ngày 05 tháng 05 năm 2004 Bộ Văn hoá-Thông tin việc ban hành "Quy chế chép tác phẩm tạo hình" Lê Nết (chủ biên), 2014, Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ, Nhà xuất Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam Luật quyền Hoa Kì Tổ chức Sở hữu trí tuệ giới (WIPO), 2005, Cẩm nang sở hữu trí tuệ: sách, pháp luật áp dụng (bản dịch Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam –NOIP) hộ tác phẩm khuyết danh danh tính tác giả xuất hiện, ghi nhận lại giới hạn 50 năm việc bộc lộ danh tính tác giả tác phẩm khuyết danh bổ sung nội dung quy định trường hợp tác phẩm khuyết danh thỏa thuận Các sửa đổi mặt giúp luật nước tương thích với luật pháp quốc tế, mặt tạo điều kiện thuận lợi để điều chỉnh vụ việc thực tiễn mà không phát sinh vướng mắc dễ dàng áp dụng quy định có liên quan TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ước Berne 1886 Hiệp ước quyền tác giả WIPO (WCT) 1996 Pháp lệnh Bảo hộ quyền tác giả 1994 Bộ luật dân 1995 Bộ luật dân 2005 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi bổ sung năm 2009) Nghị định 61/2002/NĐ-CP Chính phủ ngày 11 tháng năm 2002 chế độ nhuận bút Nghị định 100/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 21 tháng năm 2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ quyền tác giả quyền liên quan Nghị định 85/2011/NĐ-CP Chính phủ ngày 20 tháng năm 2011 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng năm 2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ quyền tác giả quyền liên quan Thông tư 04-VH/TT ngày 7-1-1987 Bộ văn hóa hướng dẫn, giải thích Nghị định số 142-
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền tác giả đối với tác phẩm khuyết danh theo pháp luật việt nam hiện hành , Quyền tác giả đối với tác phẩm khuyết danh theo pháp luật việt nam hiện hành , Quyền tác giả đối với tác phẩm khuyết danh theo pháp luật việt nam hiện hành

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay