Bài tập trắc nghiệm hàm số mũ logarit 12 (12)

2 410 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2016, 10:01

Tài liệu dạy thêm lớp 12 luyện thi đại học theo chuyên đề Sẽ sớm hoàn thành dạng chương Có sai sót mong quý thầy cố em học sinh góp ý PHƯƠNG TRÌNH MŨ Dạng 1: Phương trình mũ ; đưa số lôgarit hóa Nếu b > af(x) af(x) = bg ( x ) Câu : A Câu : A Câu : a  Tổng quát: Nếu a có chứa biến af(x)  ag ( x )   (a  1)  f ( x )  g( x )  Lôgarít hóa Với < a, b  Ta đưa dạng sau: f ( x) g( x )  loga a  loga b  f ( x )  g( x ).loga b af(x).bg(x) 1  loga (af (x) bg( x) )  loga  f (x)  g(x).loga b  x 1 x 1 x2  x  là: Tích nghiệm phương trình B C 11 11 11 Số nghiệm phương trình 2 x  x   là: B C x 1  , x  là: Nghiệm bất phương trình A Câu : Đưa số: < a  1: af(x) = a g( x )  f ( x )  g( x ) Phương trình mũ = b  f ( x )  log a b Nếu b  af(x) = b vô nghiện B x 1       A -1 B -3 Câu : Nghiệm phương trình x 3  125x là: C Câu : Tổng hai nghiệm phương trình A 102 41 B D 8 x 16  C -2 B 101 41 C D -4 x3 x8 11 D C   Tích hai nghiệm phương trình     A -3 D x8 x 9 103 41  D 3 D 104 41 là: Câu : Tích hai nghiệm phương trình x  x   x  x  là: A -159 B -160 C -161 D -162 x x x x Câu : Tập nghiệm phương trình    là: A 2  B   Câu 9: Số nghiệm phương trình A x  B Câu 10 : Tổng hai nghiệm phương trình A C B 1  x 1 D  17   x 1 3x D   17  C x 1   x  2 x 3 1   là: C Câu 11 : Số nghiệm phương trình  x   GV: Đặng Ngọc Hiền x 1    x 1 x 1 D là: TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM ĐT: 0977802424 Tài liệu dạy thêm lớp 12 luyện thi đại học theo chuyên đề B C D A   Câu 12 : Hiệu nghiệm lớn cho nghiệm nhỏ phương trình x  A B C x  x Câu 13 : Tổng hai nghiệm phương trình   x  là: A  l o g B  l o g C  l o g Câu 14 : x2  Số nghiệm phương trình 52 x 5 x 3   là: A B C Câu 15 : A Câu 16 : x Tổng nghiệm phương trình lo g 4 2 x B Câu 17 : x Tích hai nghiệm phương trình A  l o g B  l o g Câu 18 : Số nghiệm phương trình A B x 2 x 1 x A  lo g B lo g  lo g x x  3 x4 là: D  lo g D lo g D  lo g D  lo g  là: C Câu 17 : Gọi x1, x2 hai nghiệm phương trình D  0 là: C  l o g x3 x x  là: C  D x2 2 x  Tổng bình phương hai nghiệm phương trình là: A  l o g B  l o g C  l o g 3 x2 5 x D   x Giá trị x  x là:  lo g C D  lo g Dạng 2: Phương pháp đặt ẩn phụ Dạng Phương pháp Đặt t  a , t  Ta phương trình: A.t2 + B.t + C = 0; A.t3 + B.t2 + C.t + D = f(x) A.a2f(x)  B.af(x)  C  0; A.a3f(x)  B.a2f(x)  C.af(x)  D  A.a2x + B.(a.b)x + C.b2x = x a a a PT  A.( )2 x  B.( )x  C  Đặt t    , t  b b b PT  A.a x  B x  C  Đặt t  a x , t  a A.ax + B.bx + C = ( với a.b =  ax.bx = 1) Câu : Tổng nghiệm phương trình x  x   là: A  l o g B  l o g C  l o g Câu : Số nghiệm phương trình 72x  0 , 100 x A B Câu : Nghiệm phương trình  x  A -2 B -1 Câu : Nghiệm phương trình A lo g 2 B 7  lo g 2 3 Câu : Tổng nghiệm phương trình A 12 B 13 GV: Đặng Ngọc Hiền  x2 x D   là: C   lo g  là: C x x  D 2  C D lo g  x 2    là: x2 C 14 TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM D lo g 2 là: D 15 ĐT: 0977802424
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm hàm số mũ logarit 12 (12) , Bài tập trắc nghiệm hàm số mũ logarit 12 (12) , Bài tập trắc nghiệm hàm số mũ logarit 12 (12)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay