300 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ MŨ HÀM SỐ LOGARIT (CO DAP AN)

41 416 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2016, 15:50

01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 oc NGUYỄN BẢO VƯƠNG H BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM ps /T Li eu On Th iD 300 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT O SDT: 0946798489 Bờ Ngoong – Chư sê – Gia Lai w fa ce bo o k co m/ gr ou O ww Giáo viên muốn sở hửu file word xin gọi 0946798489 để tư vấn www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TÀI LIỆU ÔN THI THQG 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM TỔNG HỢP CÁC ĐỀ TRƯỜNG CẢ NƯỚC   B D   0;    \ 10 oc C D   0;    \ 1 D D  1;    Câu Đạo hàm hàm số y   x  1 e x hàm số sau đây? C y    x  e x Li B y  xe x   B y  x  x 1 D y  xe x1 A y  e x iD 3 x tập hợp sau đây? log x  Th A D   0;    D D   2;  On Câu Tập xác định hàm số y  C D  R \ 2 H B D   ;     2;    eu A D   2; 2 01 Câu Tập xác định hàm số y  log  x tập hợp sau đây? 1 ps D y  1 x  x 1 hàm số sau đây? x B y   x  1 e   x  1 x2  x  1 C y  x.e x 1 D y  x.e x co A y  x 2e x m/ Câu Đạo hàm hàm số y  e x C y  ou 2x  x  x 1 gr A y  /T Câu Đạo hàm hàm số y  ln x  x  hàm số sau đây? bo o A y  3x1 k Câu Đạo hàm hàm số y  3x hàm số sau đây? B y  x3x1 C y  3x D y  3x ln ce Câu Cho hàm số y  x Khẳng định sau đúng? B Hàm số có tập giá trị R C Đồ thị hàm số nhận trục Oy làm tiệm cận đứng D Đạo hàm hàm số y  x1 ww w fa A Hàm số đồng biến R www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 300 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM MŨ – LOGARIT GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y  x  x 3 đoạn  0; 3 có giá trị bao Câu Cho hàm số f1(x ) x , f2 (x ) A f1, f2 D x , f3 (x ) x , f4 (x ) x Các hàm số có tập xác định D f1, f2, f3 C f1, f3 Th B f2 , f4 eu Khi đó, M – m bao nhiêu? C 6558 D 6562  x 1  x  x 1  ps B y  /T x   x có đạo hàm hàm số sau đây? 2x  A y  đoạn  6; 7 C y  x 1  x x D y  x 1 ou  6 x 1 Li B 6561 Câu 11 Hàm số y  ln On Câu 10 Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  3x A 6564 oc C 64 H B 64 iD A 64 01 nhiêu? m/ A Hàm số có điểm cực tiểu gr Câu 12 Cho hàm số y  ln x  x  Khẳng định sau sai?  D Đồ thị hàm số qua điểm  0; 1 k co C Giá trị nhỏ  0;1 B Hàm số có tập xác định D  R  ce A  ;  3 bo o Câu 13 Hàm số y  x  e x nghịch biến khoảng sau đây? B  3;1 C 1;     D  1; 3  w fa Câu 14 Với giá trị tham số thực m hàm số y  ln x  x  m có tập xác định D  R ? ww A m  B m  C m  D m  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TÀI LIỆU ÔN THI THQG 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM Câu 15.Với giá trị tham số m hàm số y  xm đạt giá trị nhỏ đoạn  1; 3 ? B m  C m  D m  H A y  xy  oc Câu 16 Cho hàm số y  x ln x Đẳng thức sau đúng? C xy  y  B x2 y  xy  y  01 A m  D xy  xy  y iD Câu 17 Cho hàm số y  x ln x  x Tích giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số cho C 2e  eu B 2e A On Th 1; e2  bao nhiêu?  D e Li Câu 18 Cho hàm số y  x  x  e x Tích giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số cho /T  0; 3 bao nhiêu? B 4e C 2e6 D 2e5 ps A 2e3  2 x B y  ln x  x  gr  C y  e1 x   D y  log x3  m/ A y  e x ou Câu 19 Hàm số sau đồng biến khoảng  0;    ? co Câu 20 Khẳng định sau sai?  k A Hàm số y  e2016 x1 đồng biến R  bo o B Hàm số y  log3 x  2016 nghịch biến khoảng  ;  fa ce C Giá trị nhỏ hàm số y  52016 x  1  1;1  w D Hàm số y  log  x3 cực trị ww LƯU Ý NHỎ NHÉ( MÌNH BÔI VÀNG ĐỂ CÁC BÀI NÀY SẼ NẰM TRONG TẬP PHIM HAY NHẤT, TẬP CUỐI CÙNG, PHIM CỦA PHIM ( TIẾT LỘ NHỎ, SIÊU KINH ĐIỂN TẬP CUỐI) www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 300 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM MŨ – LOGARIT GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 21 Anh Việt muốn mua nhà trị giá 500 triệu đồng sau năm Vậy từ Việt B 396 triệu đồng C 395 triệu đồng D 394 triệu đồng H A 397 triệu đồng oc 01 phải gửi tiết kiệm vào ngân hàng theo thể thức lãi kép tiền để có đủ tiền mua nhà, biết lãi suất hàng năm không đổi 8% năm lãi suất tính theo kỳ hạn năm? (kết làm tròn đến hàng triệu) On Th iD Câu 22 Anh Nam gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng Vietcombank Lãi suất hàng năm không thay đổi 7,5%/năm tính theo kỳ hạn năm Nếu anh Nam hàng năm không rút lãi sau năm số tiền anh Nam nhận vốn lẫn tiền lãi bao nhiêu?(kết làm tròn đến hàng ngàn) B 1641308000đồng C 137500000đồng D.133547000đồng eu A.143562000đồng Li Câu 23 Sự tăng trưởng loài vi khuẩn tuân theo công thức f  x   A.erx , A số lượng vi B 25 C 15 D 20 ps A 50 /T khuẩn ban đầu, r tỉ lệ tăng trưởng (r>0), x (tính theo giờ) thời gian tăng trưởng Biết số lượng vi khuẩn ban đầu có 1000 sau 10 5000 Hỏi sau số lượng vi khuẩn tăng gấp 25 lần? gr ou Câu 24 Tỉ lệ tăng dân số hàng năm Việt Nam trì mức 1,05% Theo số liệu Tổng Cục Thống Kê, dân số Việt Nam năm 2014 90.728.900 người Với tốc độ tăng dân số vào năm 2030 dân số Việt Nam bao nhiêu? B 107232574 người m/ A 107232573 người D 106118331 người co C 105971355 người k Câu 25 Cho a > a  Tìm mệnh đề mệnh đề sau: B loga = a loga a = C logaxy = logax.logay D loga x n  n loga x (x > 0, n  0) ce bo o A log a x có nghĩa với x fa Câu 26 Rút gọn a w A a b 2 32loga b (a > 0, a  1, b > 0) ta kết : B a b C a b3 D ab ww 25log5  49log7  Câu 27 Giá trị biểu thức P  1log9  42log2  5log125 27 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TÀI LIỆU ÔN THI THQG 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM B 10 C C D B 2 Câu 31 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai C B log x2 3 2007  log x2 3 2008 ps /T D log0,3 0,8  1 32 b a a b 1 D 1 32 co m/ C loga  loga  loga (a > 0, a  1) x bằng: k Câu 33 Nếu loga x  bo o 1 B gr ou Câu 32 Cho log a b  Khi giá trị biểu thức log A D Li A log3  A On C log3  log D Th A B 3 Câu 30 Nếu logx 2  4 x bằng: A C oc B H 12 Câu 29 Nếu logx 243  x bằng: A 01   bằng:   iD  a2 a2 a4 Câu 28 Giá trị biểu thức P  loga   15 a  D 12 eu A B C D fa ce Câu 34 Nếu loga x  (loga  3loga 4) (a > 0, a  1) x bằng: ww w A 2 B C Câu 35 Nếu log2 x  log2 a  log2 b (a, b > 0) x bằng: A a b B a b5 C 5a + 4b D 16 D 4a + 5b www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 300 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM MŨ – LOGARIT GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 36 Nếu log7 x  8log7 ab2  log7 a 3b (a, b > 0) x bằng: D a b14 A + a C 2(1 - a) D 3(5 - 2a) A + 5a C - 3a D 6(a - 1) Li C 2(5a + 4)  3a   Câu 41 Cho log  a; log3  b Khi log6 tính theo a b là: B D 6a - /T A 3a + oc D + 7a eu A - 5a B 2(a + 5) C 4(1 + a) Câu 40 Cho log2  a Khi log4 500 tính theo a là: On Th B - 6a 125 Câu 39 Cho lg  a Tính lg theo a? H B 2(2 + 3a) Câu 38 Cho lg5 = a Tính lg theo a? 64 01 C a b12 iD A a b B a b14 Câu 37 Cho lg2 = a Tính lg25 theo a? ab B C a + b ab ab Câu 42 Cho a  log 3, b  log , chọn kết D a  b2 ou ps A m/ 1  a b co C log 360  gr 1 A log 360   a  b B log 360  1  a b D log 360  1  a b k Câu 43 Giả sử ta có hệ thức a2 + b2 = 7ab (a, b > 0) Hệ thức sau đúng? ab  log2 a  log2 b ab D log2  log2 a  log2 b B log2 ce ab   log2 a  log2 b  fa C log2 bo o A 2log  a  b   log a  log b ww w Câu 44 Cho a  log m với  m  A  log m 8m Khi mối quan hệ A a A A   a B A  3 a a C A  3 a a D A   a www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TÀI LIỆU ÔN THI THQG 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM C y = log x B y = log2 x D y = log e x  oc A y = log x 2log (2 x  1) Câu 46: Cho hàm số y  log3 (2 x  1) Giá trị y (2 x  1) ln x  là: y B D iD C x  2e (2 x  e2 ) C 4x x  e2 A Hàm số nghịch biến ( ; ) /T D Hàm số đồng biến ( ; ) gr ou Câu 49: Hàm số y  xe x có cực trị điểm: 4x (2 x  e2 ) 2 B Hàm số cực trị ps C Trục oy tiệm cận đứng đồ thị D Li Câu 48: Cho hàm số y  log3 (2 x  1) Phát biểu sau sai: On B eu x (2 x  e2 ) 2 Th Câu 47: Hàm số y  ln(2 x2  e2 ) có đạo hàm cấp là: A H / A 01 Câu 45: Hàm số nghịch biến tập xác định nó? C x = e2 B x=2 m/ A x=e  x 2 [0;1] là: co Câu 46: Giá trị nhỏ hàm số y  x B C D k A D x=1 bo o Câu 47: Cho hàm số y  log ( x  1) Chọn phát biểu đúng: A Hàm số đồng biến (1; ) ce B Trục ox tiệm cận đứng đồ thị hàm số fa C Trục oy tiệm cận ngang đồ thị hàm số w D Hàm số đồng biến (0; ) ww Câu 48: Tập xác định hàm số y  log5  x3  x2  2x  là: www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 300 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM MŨ – LOGARIT GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG B (0; 2)  (4; +) A (1; +) C (-1; 0)  (2; +) D (0; 2) C Hàm số đồng biến với x D Hàm số đồng biến với x 0 H A Hàm số nghịch biến với x>0 01 Câu 49: Cho hàm số y  x(e x  ln x) Chọn phát biểu đúng: B 4+ln2 C 3+ln2 Câu 52: Cho hàm số y  x(e x  ln x) Chọn khẳng định đúng: D 2+ln2 Li A 1+ln2 eu On Câu 51: Gọi a b giá trị lớn bé hàm số y  ln(2 x2  e2 ) [0;e] đó, tổng a + b là: B Hàm số xác định với x dương C Hàm số đạo hàm x = D Đồ thị hàm số không qua Q(1;2e+1) ps /T A Hàm số có đạo hàm x =  ou Câu 53: Cho hàm số y  x có đồ thị  C  Lấy M   C  có hoành độ x0  Tiếp tuyến  C  M A y = x     x 1 co m/ B y= gr có phương trình: bo o A m3 k Câu 54: Cho hàm số y  ln(2 x2  e2 ) Nếu y / (e)  3m  B m 1 C y=   x  1 2   D y =  x  1 2 m bằng: 9e3 C m2 D m0 ce Câu 55: Điểm sau thuộc đồ thị hàm số y  log3 (2 x  1) là: B (1;0) fa A (1;1)   ww w  Câu 56: Hàm số y  x  x  A (1; +) e C (1;0) D (1;1) C R\{-1; 1} D R có tập xác định là: B (-1; 1) www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TÀI LIỆU ÔN THI THQG 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM Câu 57: Giá trị lớn hàm sô y  log3 (2 x  1) [0;1] là: B C D 01 A B y(1)   2e A R \ 1; 2}  x 2 là: C (2;1) B R D [  2;1] On 1 D Li C 8 B eu Câu 60: Cho f  x   x Nếu f(x) = x bằng: A H iD Câu 59: Tập xác định hàm số y  x D y / (1)   2e C y(0)  Th A y / (e)  ee (1  e)  oc Câu 58: Cho hàm số y  x(e x  ln x) Chọn khẳng định sai khẳng định sau:  2e 4e  B m  2e 4e  ps A m /T Câu 61: Xác định m để y / (e)  2m  biết y  log3 (2 x  1) C m  2e 4e  D m  2e 4e  Câu 62: Cho hàm số y   x   Hệ thức y y” không phụ thuộc vào x là: gr B 2y” - 3y = C (0; +∞) D (-∞; 6) có tập xác định là: 6x k D y” + 2y = co Câu 63: Hàm số y = log C y” - 6y2 = m/ A (y”)2 - 4y = B (6; +∞) bo o A R ou 2 THẦY TRẦN HOÀNG LONG fa ce Câu 64: Đạo hàm hàm số y  x bằng? B ln C x D ln x w A x.ln ww Câu 65: Cho hàm số y  x  x  Giá trị y’(0) bằng: www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 300 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM MŨ – LOGARIT GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG 3 a B Câu 194: Tập xác định hàm số log b a C x 3 2 x b oc loga b H a Li B R \ 2;3 D loga b b iD C loga ab Khi giá trị biểu thức log A R \ 2 D Th B loga a a C 1 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai: Câu 193 Cho loga b A 2a On A loga 0, a D 3 eu Câu 192 Cho a B 01 a A C (;2)  (3; ) D (2;3) /T Câu 195: Cho a > 0, a  Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Tập giá trị hàm số y = ax tập R B Tập giá trị hàm số y = log x tập R ps a log 22 a log 22 a C 2log 22 a k B 2x ln B e D 2e e2 ) Nếu y e ce A w C Câu 199 Cho hàm số y ln(2x D 4log 22 a ln x đoạn 1;e là: fa Câu 198 Giá trị lớn hàm số y ww  a (a  0) bằNg bo o A co Câu 197: Giá trị log x e m/ gr ou C Tập xác định hàm số y = ax khoảng (0; +) D Tập xác định hàm số y = loga x tập R Câu 196:Hàm số nghịch biến tập xác định nó? A y  log x B y  log x C y  log x D y  log 3m m bằng: 3e 26 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TÀI LIỆU ÔN THI THQG 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM B m 9e ln C m D m 01 A m a B log2 b log2 a log2 b D log2 a b Câu 204:Cho eu log2 b x e Li D /T loga x  loga  loga  loga (a  0, a  1) B C D.3 5 log2  a Tính lg25 theo a là: log2 a x bằng: ps x  e log2 ou C A 1- a gr A x e log2 b B.1+ a Câu 205: Hàm số y = C 2(1-a) D 2(a - 1) ln( x2  5x  6) có tập xác định : m/ Câu 203 :Nếu B x  e log2 a Câu 202: Hàm số f ( x)  x2 ln x đạt cực tiểu điểm : A H b iD log2 b Th C log2 a log2 a b On A log2 a ln oc 6911 ln ln theo a b là: 6912 A 8a - 3b B 8a 3b C 8a 3b D 8a 3b 2 Câu 201 Giả sử ta có hệ thức a b 7ab a, b Hệ thức sau đúng? b , giá trị B a , ln Câu 200 Cho ln k co A (- ∞; 2] [3 ; + ∞) B [ 2; 3] C (2 ; 3) D (- ∞; 2) (3 ; + ∞) Câu 206: Cho hàn số y  log (2 x 1) Chọn phát biểu đúng: bo o A.Hàm số đồng biến với x> ce B.Hàm số đồng biến với x >  w fa C.Trục 0y tiệm cận ngang D.Trục 0x tiệm cận đứng ww Câu 207: Cho biết năm 2016, dân số Việt Nam có 94 444 200 người tỉ lệ tăng dân số 1,06% Nếu tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi vào năm dân số Việt Nam 100 000 000 người? A B C 2021 D 2022 27 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 300 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM MŨ – LOGARIT GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG 01 Câu 208: Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn quý với lãi suất 5,6% năm Hỏi sau người có 120 triệu đồng? A năm B năm C 14 năm D 14 quý oc \ H Thầy Trần Tài(1-38) Câu Tập xác định hàm số y   x  1 là: 1  B R \   2 On là: C  3;   /T Câu Tập xác định hàm số y   x  x  3 là: C  ; 3  1;   ps B R \ 3;1 A R Li B R \ 3 A R 2 eu Câu Tập xác định hàm số y   x  3 D  ;0  Th C  0;   D  0;   A R iD D  0;   ou Câu Tập xác định hàm số y  log (3  x) là: gr  3 B R \    2 C  0;   m/ A R   D   ;     B R \ 1;1 C  ; 1  1;   k A R co Câu Tập xác định hàm số y  ln(1  x ) là: D  1;1 fa w A R ce bo o  x 1  Câu Tập xác định hàm số y  log   là:   2x  3 B R \   2 3  C  1;  2  ww Câu Đạo hàm hàm số y  (3  x )  3  D  ;  2  là: 28 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TÀI LIỆU ÔN THI THQG 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM Câu Đạo hàm hàm số y  e x A (2 x  3)e x B e x 2 3 x 1  C  x   x  3 D  là: 3x 1 C (2 x  3)e x 3x 1 D e x B (2ln 3).312 x iD Câu Đạo hàm hàm số y  312 x là: C 312 x.ln D 312 x Th A (2).312 x 1 x  5x x  5x C 2 Câu 11 Đạo hàm hàm số y  xe x là: B 1  x  e x C  e x A  ln x ou B ln x ps Câu 12 Đạo hàm hàm số y  x ln x là: D 2x  x2  5x D e x /T A 1  x  e x eu B Li 2x x  5x On Câu 10 Đạo hàm hàm số y  ln  x  x  là: A 3  x   01  B  x   x  3 oc  x 3  x2  3 H A C  ln x D 1 (2 x  3) ln B (2 x  3) ln C 2x  D 2x  C 10 3x  D 3x  co A m/ gr Câu 13 Đạo hàm hàm số y  log3 (2 x  3) là: bo o (3x  1) ln10 B (3x  1) ln10 ce A k Câu 14 Đạo hàm hàm số y  log(3x  1) là: fa Câu 15 Đạo hàm hàm số y  (2 x  1) ln(1  x) là: w A 2ln 1  x   2x 1 1 x B 2ln 1  x  C 2ln 1  x   1 x D 2ln 1  x   2x 1 1 x ww Câu 16 Giá trị lớn hàm số y  x  ln x đoạn 1;e là: 29 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 300 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM MŨ – LOGARIT GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG A B D e  C e A  e C  B e2  1 e2 D B e2  D 2e Li eu C e On Câu 19 Giá trị lớn hàm số y  x  e2x đoạn [0 ; 1] là: A H đoạn e; e2  là: x iD Câu 18 Giá trị lớn hàm số y  ln x  D e  ln oc C e2  ln  e  1 B  ln Th A e  01 Câu 17 Giá trị nhỏ hàm số y  x  ln( x  1) đoạn 1;e là: B  e C 1 D e /T A 2  ln Câu 20 Giá trị lớn hàm số y  ln x  x đoạn [1 ; e2] là: Câu 21 Giá trị nhỏ hàm số y  x ln x đoạn [1; e] là: B e A C 1 m/ B e co A  C   2ln D e 2017 3  B D   ;    1;   4  là:  3 C D  R \ 1;    4 D D   3;   ce bo o k Câu 23 Tập xác định hàm số y  x  x  A D   3;   D e x   x ln x đoạn [1; 2] là: gr Câu 22 Giá trị lớn hàm số y  ou ps fa Câu 24 Hàm số nghịch biến tập xác định nó? B y = log2 x C y = log x D y = log e x  ww w A y = log x 30 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TÀI LIỆU ÔN THI THQG 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM 2log (2 x  1) Câu 25 Cho hàm số y  log3 (2 x  1) Giá trị y (2 x  1) ln x  là: y B D oc C Câu 26 Hàm số y  ln(2 x2  e2 ) có đạo hàm cấp là: x (2 x  e2 ) B x  2e (2 x  e2 ) C 4x x  e2 D 4x (2 x  e2 ) iD A H A 01 / On Th Câu 27 Cho hàm số y  log3 (2 x  1) Phát biểu sau sai: B Hàm số cực trị C Trục oy tiệm cận đứng đồ thị D Hàm số đồng biến ( ; ) Li eu A Hàm số nghịch biến ( ; ) B A  x 2 C x = e2 D x=1 [0;1] là: gr Câu 29 Giá trị nhỏ hàm số y  x ps B x=2 ou A x=e /T Câu 28 Hàm số y  xe x có cực trị điểm: C D m/ Câu 30 Cho hàm số y  log ( x  1) Chọn phát biểu đúng: co A Hàm số đồng biến (1; ) k B Trục ox tiệm cận đứng đồ thị hàm số bo o C Trục oy tiệm cận ngang đồ thị hàm số ce D Hàm số đồng biến (0; ) fa Câu 31 Tập xác định hàm số y  log5  x3  x2  2x  là: w A (1; +) B (0; 2)  (4; +) C (-1; 0)  (2; +) D (0; 2) ww Câu 32 Cho hàm số y  x(e x  ln x) Chọn phát biểu đúng: 31 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A Hàm số nghịch biến với x>0 B Hàm số đồng biến với x>0 C Hàm số đồng biến với x D Hàm số đồng biến với x
- Xem thêm -

Xem thêm: 300 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ MŨ HÀM SỐ LOGARIT (CO DAP AN), 300 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ MŨ HÀM SỐ LOGARIT (CO DAP AN), 300 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ MŨ HÀM SỐ LOGARIT (CO DAP AN)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay