Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Nam Định

91 316 1
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2016, 15:49

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM MINH TƢỜNG QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng hình Mã số: 60.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Đặng Quang Phƣơng Hà Nội, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn bảo đảm độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Phạm Minh Tƣờng MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI 1.1 Những vấn đề chung ngƣời chƣa thành niên phạm tội 1.2 Các nguyên tắc định hình phạt ngƣời chƣa thành niên phạm tội 12 CHƢƠNG 2: QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VỀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI 25 2.1 Quy định Bộ luật hình năm 1999 hình phạt ngƣời chƣa thành niên phạm tội 25 2.2 Quy định chung định hình phạt 34 2.3 Quy định riêng Bộ luật hình định hình phạt ngƣời chƣa thành niên phạm tội 40 CHƢƠNG 3: THỰC TIỄN VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT ĐÚNG ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI 52 3.1 Thực tiễn định hình phạt ngƣời chƣa thành niên phạm tội tỉnh Nam Định 52 3.2 Các giải pháp bảo đảm định hình phạt ngƣời chƣa thành niên phạm tội 64 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC……… .86 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS: Bộ luật hình BLTTHS: Bộ luật Tố tụng hình NCTN: Ngƣời chƣa thành niên NCTNPT: Ngƣời chƣa thành niên phạm tội DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 3.1: Thống kê số vụ án hình có bị cáo NCTN thực thụ lý địa bàn tỉnh Nam Định từ năm 2011 đến năm 2015 Bảng 3.2: Thống kê tội phạm NCTN thực đƣợc xét xử địa bàn tỉnh Nam Định từ năm 2011 đến năm 2015 Bảng 3.3: Thống kê NCTNPT bị xét xử theo nhóm tuổi địa bàn tỉnh Nam Định từ năm 2011 đến năm 2015 Bảng 3.4: Biểu đồ thể NCTNPT bị xét xử theo nhóm tuổi địa bàn tỉnh Nam Định từ năm 2011 đến năm 2015 Bảng 3.5: Biểu đồ thể cấu NCTNPT độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi từ đủ 16 tuổi đến dƣới 18 tuổi địa bàn tỉnh Nam Định từ năm 2011 đến năm 2015 (theo %) Bảng 3.6: Thống kê hình phạt tù với hình phạt khác NCTNPT tỉnh Nam Định từ năm 2011 đến năm 2015 Bảng 3.7: Thống kê hình phạt NCTNPT tỉnh Nam Định từ năm 2011 đến năm 2015 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ chuyển đổi sang kinh tế thị trƣờng, nƣớc ta có bƣớc tiến vƣợt bậc tất mặt đời sống kinh tế - xã hội Nền kinh tế phát triển mạnh mẽ tạo nhiều cải cho xã hội, chất lƣợng sống ngƣời dân ngày nâng cao Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực đó, mặt trái kinh tế thị trƣờng dẫn đến nhiều hệ lụy xấu cho xã hội hệ lụy xấu gia tăng diễn biến phức tạp tình hình tội phạm NCTN thực Ở quốc gia giới, trẻ em đối tƣợng đƣợc quan tâm đặc biệt xã hội trẻ em tƣơng lai đất nƣớc, lớp ngƣời kế tục nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, nhân tố định thành công, phát triển phồn vinh nƣớc nhà Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng định: “Chính sách chăm sóc, bảo vệ trẻ em tập trung vào thực quyền trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em đƣợc sống môi trƣờng an toàn lành mạnh, phát triển hài hòa thể chất, trí tuệ, tinh thần đạo đức; ” Hiện nay, vấn đề NCTNPT thu hút quan tâm xã hội quan bảo vệ pháp luật Trong năm gần đây, tình hình NCTN vi phạm pháp luật, NCTN tái phạm gia tăng, trẻ hóa tội phạm chƣa thành niên đòi hỏi phải có biện pháp xử lý thích hợp, không nhằm đảm bảo trật tự an toàn cho cộng đồng mà nhằm bảo vệ phát triển bền vững xã hội tƣơng lai Trong đó, Bộ luật hình năm 1999, công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng, chống tội phạm, theo trình phát triển xã hội bộc lộ nhƣợc điểm, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu xu hội nhập nhƣ yêu cầu đấu tranh hiệu với tình trạng tội phạm nói chung tội phạm NCTN nói riêng Đặc biệt quy định pháp luật định hình phạt chƣa thể rõ quan điểm Đảng Nhà nƣớc việc phòng, chống tội phạm Bên cạnh đó, việc định hình phạt NCTNPT nói chung tỉnh Nam Định nói riêng thực tế gặp nhiều bất cập nhận thức vận dụng không thống nhất, chƣa có đội ngũ cán có chuyên môn cao chuyên NCTNPT tiến hành tố tụng dẫn đến việc định hình phạt không phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý NCTNPT Vì vậy, việc nghiên cứu cách có hệ thống quy định pháp luật hình định hình phạt NCTNPT thực tiễn áp dụng địa bàn tỉnh Nam Định nhằm hoàn thiện quy định định hình phạt NCTNPT, bảo đảm áp dụng hình phạt họ vấn đề có ý nghĩa mặt lý luận lẫn thực tiễn Với nhận thức nhƣ trên, Học viên lựa chọn đề tài: “Quyết định hình phạt người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Nam Định” làm luận văn Thạc sỹ Luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Việc nghiên cứu hình phạt định hình phạt NCTNPT Việt Nam đƣợc đề cập số Luận án tiến sỹ thạc sỹ Luật học nhƣ: Luận án tiến sỹ luật học TS Dƣơng Tuyết Miên “Quyết định hình phạt luật hình Việt Nam”, 2003; Luận văn Thạc sỹ luật học Ths Đào Thị Nga “Quyết định hình phạt NCTNPT”, 1997; Luận án tiến sỹ luật học TS Nguyễn Sơn “Các hình phạt luật hình Việt Nam”, 2002; Luận văn thạc sỹ luật học Ths Trƣơng Thị Quỳnh Trâm “Quyết định hình phạt NCTNPT theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh”, 2014; Ngoài ra, có số viết đƣợc đăng báo cáo tạp chí chuyên ngành lĩnh vực nhƣ: “Quyết định hình phạt trƣờng hợp phạm nhiều tội” tác giả Võ Khánh Vinh Nguyễn Văn Hoàn (Tạp chí Luật học số 4/1986); “Một số vấn đề định hình phạt quy định Bộ luật hình năm 1999” tác giả Đinh Văn Quế (Tạp chí Tòa án nhân dân số 16/2005); “Trách nhiệm hình NCTNPT nguyên tắc xử lý BLHS năm 1999” tác giả Đặng Thị Thanh (Tạp chí Tòa án nhân dân số 6/2000); Tuy nhiên, qua nghiên cứu công trình cho thấy, số công trình có phạm vi nghiên cứu rộng, vấn đề định hình phạt NCTNPT phần nội dung nghiên cứu tác giả nên chƣa đƣợc phân tích sâu mặt lý luận lẫn thực tiễn; có công trình đề cập phần nội dung định hình phạt NCTNPT tập trung phần lý luận nên tác giả chƣa đƣa giải pháp có tính hệ thống toàn diện nhằm nâng cao hiệu định hình phạt NCTNPT; có công trình nghiên cứu định hình phạt đối NCTNPT nhƣng thực cách lâu Chính vậy, việc tiếp tục nghiên cứu thực tiễn địa phƣơng cụ thể để hoàn thiện quy định pháp luật định hình phạt nhƣ đƣa giải pháp bảo đảm định hình phạt NCTNPT có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu - Làm rõ cách khoa học vấn đề lý luận NCTN, định hình phạt NCTNPT - Trên sở phân tích quy định pháp luật hình định hình phạt NCTNPT thực trạng định hình phạt NCTNPT tỉnh Nam Định để làm sáng tỏ bất cập định hình phạt NCTNPT tỉnh Nam Định - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu định hình phạt NCTNPT 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu đặt là: - Nghiên cứu vấn đề lý luận liên quan đến định hình phạt NCTNPT - Phân tích quy định BLHS năm 1999 liên quan đến định hình phạt NCTNPT - Đánh giá thực tiễn định hình phạt NCTNPT địa bàn tỉnh Nam Định - Đƣa kiến nghị nâng cao hiệu định hình phạt NCTNPT Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Các quy định pháp luật hình Việt Nam định hình phạt NCTNPT Thực tiễn áp dụng quy định tỉnh Nam Định 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: nghiên cứu vấn đề lý luận NCTNPT, định hình phạt NCTNPT thực tiễn định hình phạt NCTNPT - Về thời gian: nghiên cứu việc áp dụng quy định pháp luật hình Việt Nam định hình phạt NCTNPT từ năm 2011 đến năm 2015 - Về không gian: nghiên cứu thực tiễn định hình phạt NCTNPT địa bàn tỉnh Nam Định Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Cơ sở phƣơng pháp luận việc nghiên cứu hệ thống quan điểm chủ nghĩa Mác-Lê nin tƣ tƣởng Hồ Chí Minh hình phạt cải tạo ngƣời, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam pháp luật nói chung, sách hình nói riêng, đặc biệt quan điểm giáo dục, phòng ngừa tội phạm NCTN thực 5.2 Phương pháp nghiên cứu Phƣơng pháp vật biện chứng, phƣơng pháp phân tích đối chiếu, phƣơng pháp tổng hợp, thống kê, so sánh, phƣơng pháp logic hệ thống, phƣơng pháp khảo sát Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn - Về lý luận, kết nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận định hình phạt NCTNPT, từ có nhận thức thống quy định BLHS định hình phạt NCTNPT Trang bị cho cán bộ, Thẩm phán Hội thẩm kiến thức lý luận định hình phạt NCTNPT - Về thực tiễn, kết nghiên cứu đƣợc mâu thuẫn, bất cập quy định hành định hình phạt NCTNPT, sai sót trình áp dụng quy định nhƣ đƣa nguyên nhân để tìm giải pháp khắc phục Đƣa đƣợc hệ thống kiến nghị nhằm nâng cao hiệu định hình phạt NCTNPT nhƣ: nâng cao lực cán làm công tác xét xử, hoàn thiện quy định pháp luật hình định hình phạt NCTNPT Đồng thời, luận văn nêu lên yếu tố ảnh hƣởng định mức độ khác hoạt động định hình phạt Thẩm phán Hội thẩm tiến hành - Ngoài luận văn có ý nghĩa làm tài liệu tham khảo công tác giảng dạy, học tập nghiên cứu môn Luật hình Những kết nghiên cứu luận văn đƣợc vận dụng công tác lập pháp hoạt động thực tiễn áp dụng pháp luật liên quan đến NCTNPT nƣớc ta nhƣ độc giả có quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu xuyên tiếp xúc với mặt trái kinh tế thị trƣờng, mặt trái xã hội, cám dỗ vật chất… Do cần phải có sách tiền lƣơng phù hợp, tƣơng xứng với tính chất lao động đặc thù cán tƣ pháp để họ yên tâm cống hiến với nghề, với xã hội với tinh thần “phụng công thủ pháp, chí công vô tƣ” Bên cạnh đó, cần có chế độ khen thƣởng thỏa đáng với ngƣời có công, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm minh với hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức ngƣời Thẩm phán Hội thẩm + Nâng cao ý thức pháp luật niềm tin nội tâm đội ngũ Thẩm phán Hội thẩm trình xét xử định hình phạt NCTNPT 3.2.2.4 Thƣờng xuyên giám đốc xét xử tổng kết, rút kinh nghiệm công tác xét xử đối ngƣời chƣa thành niên phạm tội Kịp thời kiểm tra, đôn đốc, tiến hành thƣờng xuyên công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm áp dụng pháp luật, đƣờng lối xử lý vụ án hình NCTN thực hiện, tìm ƣu khuyết điểm nguyên nhân để có giải pháp khắc phục kịp thời Đối với việc áp dụng quy định pháp luật, quy định BLHS,BLTTHS, văn quy định, hƣớng dẫn quan có thẩm quyền cần tập trung vào số vấn đề chính, sau: - Trƣờng hợp tổng hợp hình phạt NCTN phạm nhiều tội Khi định hình phạt NCTN phạm nhiều tội, để đảm bảo tính xác công bằng, Tòa án phải tuân thủ quy định chung định hình phạt trƣờng hợp phạm nhiều tội tổng hợp hình phạt nhiều án, đồng thời phải tuân thủ quy định riêng NCTNPT, đặc biệt Điều 75 BLHS năm 1999 quy định vấn đề tổng hợp hình phạt ngƣời chƣa thành phạm nhiều tội Tuy nhiên vấn đề tổng hợp hình phạt ngƣời chƣa thành phạm nhiều tội nhiều điểm 72 chƣa hợp lý, xuất phát từ quy định BLHS nhƣ nêu phần trƣớc Do đó, thông qua công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ giúp cho cán Tòa án, đặc biệt đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm nắm quy định pháp luật, vƣớng mắc bất cập, kinh nghiệm xét xử vụ án liên quan đến việc định hình phạt trƣờng hợp NCTN phạm nhiều tội - Quyết định hình phạt trƣờng hợp NCTN chuẩn bị phạm tội, phạm tội chƣa đạt Quyết định hình phạt trƣờng hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chƣa đạt trƣờng hợp định hình phạt đặc thù bên cạnh định hình phạt NCTNPT Tuy nhiên, BLHS chƣa có quy định riêng định hình phạt cho NCTN họ chuẩn bị phạm tội phạm tội chƣa đạt Chính thực tiễn xét xử Tòa án nhân dân khác có cách hiểu áp dụng pháp luật khác trƣờng hợp NCTN chuẩn bị phạm tội phạm tội chƣa đạt Khi xét xử hành vi NCTN chuẩn bị phạm tội phạm tội chƣa đạt, Tòa án không áp dụng Điều 74 BLHS 1999 quy định định hình phạt tù NCTNPT mà phải áp dụng quy định Điều 52 BLHS Nhƣng Điều 52 Điều 74 BLHS 1999 lại quy định giới hạn hình phạt cao khác nên có cách hiểu, quan điểm khác áp dụng lúc hai điều luật Nhƣ vậy, có thông qua thực tiễn xét xử, công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, Tòa án tổng nội dung đề nghị với Tòa án nhân dân tối cao giải đáp vƣớng mắc, hƣớng dẫn thống áp dụng ngành, trƣờng hợp cần thiết Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị để hƣớng dẫn thi hành… - Thông qua công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ giúp cho cán Tòa án, đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm tích 73 lũy đƣợc kiến thức, học hỏi đƣợc kinh nghiệm, kỹ xét xử, định hình phạt vụ án hình NCTN thực 3.2.2.5 Triển khai thành lập Tòa án gia đình người chưa thành niên Cho đến chƣa có máy tổ chức chuyên trách thống để giải vụ án liên quan đến ngƣời chƣa thành niên Hay nói cách khác, chƣa có máy chuyên trách điều tra, truy tố, xét xử, cải tạo ngƣời chƣa thành niên vậy, hiệu phòng ngừa tội phạm nhƣ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp ngƣời chƣa thành niên chƣa cao Do đó, để đảm bảo thống mặt sách ngƣời chƣa thành niên đƣợc quy định Hiến pháp, Luật Hôn nhân gia đình, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình văn pháp luật khác, đời tòa án chuyên trách ngƣời chƣa thành niên vô cần thiết Luật Tổ chức Tòa án 2014 có quy định thành lập Toà án gia đình ngƣời chƣa thành niên nhằm xét xử vụ án hình mà bị cáo, bị hại hay nhân chứng trẻ em, giải vụ kiện dân sự, vụ án hành có liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp trẻ em Tòa xét xử vụ án với tố tụng đặc biệt thể khung cảnh thân thiện phiên tòa, …và nay, nƣớc, Tòa gia đình ngƣời chƣa thành niên thức đƣợc thành lập với tƣ cách Tòa chuyên trách thuộc tổ chức máy TAND Thành phố Hồ Chí Minh Đây Tòa chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh Việt Nam đƣợc tổ chức theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 Đây án xét xử vụ án có ngƣời chƣa thành niên tham gia với hai cấp xét xử: Sơ thẩm phúc thẩm Qua triển khai thí điểm thành phố Hồ Chí Minh cho thấy đƣợc hiệu công tác xét xử vụ án NCTN mô hình nên tiếp tục đƣợc nhân rộng toàn quốc nhằm đảm bảo thống hệ thống Tòa án 74 Kết luận Chƣơng Trong thời gian qua, nhìn chung quan tƣ pháp địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng quy định pháp luật việc định hình phạt NCTNPT, đảm bảo đƣờng lối xử lý Đảng Nhà nƣớc ta, đảm bảo quyền ngƣời NCTN, tích cực giáo dục, cải tạo NCTNPT, giúp họ sớm nhận lỗi lầm, nhanh chóng hòa nhập, phát triển lành mạnh trở thành công dân có ích cho xã hội Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt đƣợc, thực tiễn định hình phạt NCTNPT địa bàn tỉnh Nam Định thời gian qua số bất cập, hạn chế Qua phân tích bất cập, hạn chế với nguyên nhân nó, tác giả đƣa giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu việc áp dụng định hình phạt NCTNPT, góp phần thực tốt công cải cách tƣ pháp mà Đảng Nhà nƣớc ta đề 75 KẾT LUẬN Với tính chất biện pháp cƣỡng chế Nhà nƣớc, quy định áp dụng hình phạt Nhà nƣớc mong muốn đạt đến kết định đấu tranh phòng chống tội phạm Mục đích hình phạt không nhằm trừng trị ngƣời phạm tội mà giáo dục họ trở thành ngƣời có ích cho xã hội; đặc biệt ngƣời phạm tội NCTN Do việc nghiên cứu nội dung định hình phạt NCTNPT có ý nghĩa lý luận thực tiễn Qua việc nghiên cứu Luận văn, tác giả đƣa số kết luận sau: Quyết định hình phạt NCTNPT hoạt động Hội đồng xét xử sở chứng cứ, vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, hậu vụ án, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân…của NCTNPT để định hình phạt quy định pháp luật, đạt đƣợc mục đích hình phạt Khi định hình phạt NCTNPT phải vào quy định chung BLHS hình phạt định hình phạt; đồng thời phải vào sách hình sự, quy định riêng định hình phạt NCTN Hình phạt đƣợc áp dụng NCTNPT bao gồm phạt tiền, cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn Ngoài NCTNPT bị áp dụng biện pháp tƣ pháp nhƣ giáo dục xã, phƣờng, thị trấn đƣa vào trƣờng giáo dƣỡng Tình hình tội phạm NCTN thực địa bàn tỉnh Nam Định từ năm 2011 đến năm 2015 Bên cạnh kết đạt đƣợc, thực tiễn công tác định hình phạt áp dụng NCTNPT bộc lộ số bất cập, hạn chế, vƣớng mắc nhƣ: Quyết định hình phạt tù chiếm tỷ lệ cao định hình phạt NCTNPT; mức hình phạt nghiêm khắc; 76 áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ… Mặt khác, hƣớng dẫn áp dụng pháp luật chƣa đầy đủ, hoàn thiện; chất lƣợng đội ngũ ngƣời tiến hành tố tụng, đặc biệt Thẩm phán, Hội thẩm chƣa cao; công tác tái hòa nhập cộng đồng cho NCTN chƣa đƣợc trọng mức…Nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố nhƣ: thiếu sót hệ thống pháp luật, hạn chế lực trình độ cán bảo vệ pháp luật, đặc thù tội phạm NCTNPT thực hiện… Đề xuất số giải pháp nâng cao chất lƣợng công tác định hình phạt NCTNPT, tập trung vào số nội dung nhƣ: Các yêu cầu bảo đảm quy định Bộ luật hình định hình phạt NCTNPT; Các giải pháp nâng cao chất lƣợng định hình phạt NCTNPT… Quá trình nghiên cứu Luận văn cho thấy, thực tiễn công tác định hình phạt NCTNPT quy định BLHS có bất cập, quan điểm nhận thức giải khác nhau…cần có văn hƣớng dẫn thống cấp có thẩm quyền Hy vọng góp phần hoàn thiện quy định pháp luật nâng cao hiệu công tác định hình phạt NCTNPT, góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm chung 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hà Anh (2006), Chế tài hình trường hợp trẻ em NCTNPT, Nxb Tƣ pháp, Hà nội Phạm Văn Beo (2010), Luật Hình Việt Nam, Quyển 1, Nxb Chính trị quốc gia Lê Cảm (1999), Hoàn thiện pháp luật Việt Nam giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nxb Công an nhân dân Lê Cảm, Phạm Mạnh Hùng, Trịnh Tiến Việt (2005), Trách nhiệm hình miễn trách nhiệm hình sự, Nxb Tƣ pháp, Hà nội Lê Cảm, Đỗ Thị Phƣợng (2004), Tư pháp hình NCTN – khía cạnh pháp lý hình sự, tố tụng hình sự, tội phạm học so sánh luật học (Phần – khía cạnh pháp lý hình sự), Tòa án nhân dân, (20/10) Bùi Thành Chung, Khái niệm NCTN khái niệm tội phạm NCTN gây - sở có tính pháp lý quan trọng để phòng ngừa, điều tra tội phạm xử lý NCTNPT, www.pup.edu.vn Chính phủ, Nghị định 60/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 quy định hình phạt cải tạo không giam giữ Công ƣớc Quốc tế quyền trẻ em Trần Văn Dũng (2013), Quyết định hình phạt NCTNPT, Tạp chí Tòa án nhân dân số 10/2003 10 Nguyễn Minh Hải (2009), Về nguyên tắc định hình phạt trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt NCTNPT, Tạp chí Tòa án nhân dân số 16/2009 11 Dƣơng Tuyết Miên (2004), Quyết định hình phạt NCTNPT, Tạp chí Luật học số 04/2009 78 12 Đinh Văn Quế (2000), Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Đinh Văn Quế (2003), Quyết định hình phạt tù NCTNPT, Tạp chí Tòa án nhân dân 14 Đinh Văn Quế (2005), Một số vấn đề định hình phạt quy định Bộ luật Hình năm 1999, Tạp chí Tòa án nhân dân số 16/2005 15 Quốc hội (2009), Bộ luật Hình Việt Nam 1999 (sửa đổi bổ sung) 16 Quốc hội (2012), Bộ luật Lao Động 2012 17 Quốc hội (2004), Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em 18 Quốc hội (2015), Bộ luật Hình 2015 19 Phan Thị Thanh Tâm, Chính sách hình NCTNPT, Học viện Cảnh sát, www.pup.edu.vn 20 Quách Hữu Thái (2010), Những vướng mắc thực tiễn xét xử NCTNPT, Tạp chí Tòa án nhân dân số 06/2010 21 Phạm Văn Thiệu, Cần sửa đổi, bổ sung quy định định hình phạt trường hợp NCTN phạm nhiều tội, www.nclp.org.vn 22 Phạm Văn Thiệu (2008), Tổng hợp hình phạt trường hợp án treo NCTNPT, Tạp chí Tòa án nhân dân số 05/2008 23 Vũ Thị Thúy (2010), Bàn việc áp dụng hình phạt trục xuất NCTNPT luật Hình Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân số 21/2010 24 Nguyễn Mạnh Tiến (2010), Bàn định hình phạt cải tạo không giam giữ NCTNPT, Tạp chí Tòa án nhân dân số 21/2010 25 Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định, Báo cáo thống kê thụ lý giải vụ án hình sơ thẩm có bị cáo NCTN (các năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) 79 26 Trƣơng Thị Quỳnh Trâm (2014), Quyết định hình phạt NCTNPT theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội 27 Tòa án nhân dân tối cao, Công văn số 81/2002/TANDTC ngày 10 tháng năm 2002 việc giải đáp nghiệp vụ 28 Tòa án nhân dân tối cao, Nghị số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng năm 2006 hƣớng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình 29 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (2014), Giáo trình Luật hình Việt Nam, Tập 1, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 30 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (1997), Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 31 Trịnh Quốc Toản (2008), Hoàn thiện hình phạt tử hình, tù có thời hạn phạt tiền theo yêu cầu cải cách tư pháp, Tạp chí Tòa án nhân dân số 9/2008 32 Nguyễn Đức Tuất (2010), Quyết định hình phạt NCTN chuẩn bị phạm tội phạm tội chưa đạt, Tạp chí Tòa án nhân dân số 01/2010 33 Từ điển Pháp luật hình (2006), Nxb Tƣ pháp, Hà Nội 34 Viện nghiên cứu khoa học pháp lý (1998), Tăng cường lực hệ thống tư pháp NCTN Việt Nam, Nxb Bộ Tƣ pháp 35 Trịnh Tiến Việt (2010), Những khía cạnh pháp lý hình hình phạt biện pháp tư pháp áp dụng NCTNPT, Tạp chí Tòa án nhân dân số 13/2010, số 14/2010 36 Võ Khánh Vinh (1988), Quyết định hình phạt: Một số vấn đề chung, Tạp chí Nhà nƣớc Pháp luật số 37 Võ Khánh Vinh (1996), Tội phạm học, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Nxb Chính trị quốc gia 80 38 Võ Khánh Vinh (1999), Tập giảng Luật hình Việt Nam (phần chung), Đại học Huế - Trung tâm đào tạo từ xa 39 Võ Khánh Vinh (chủ biên) (2002), Giáo trình luật Hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Công an nhân dân 40 Vụ pháp luật Hình - Hành chính, Bộ Tƣ pháp (2006), Bảo vệ quyền NCTN pháp luật hình tố tụng hình Việt Nam, Nxb Tƣ pháp 81 PHỤ LỤC Bảng 3.1: Thống kê số vụ án hình có bị cáo NCTN thực thụ lý địa bàn tỉnh Nam Định từ năm 2011 đến năm 2015 Năm Tội phạm nói chung Tội phạm có bị cáo Tỷ lệ % NCTN Số vụ Số bị cáo Số vụ Số bị cáo Số vụ Số bị cáo 2011 1030 1534 17 20 1,65 1,30 2012 1047 1574 45 67 4,29 4,25 2013 1146 1807 41 58 3,57 3,20 2014 1088 1742 33 41 3,03 2,35 2015 956 1700 24 31 2,51 1,82 Tổng số 5267 8357 160 217 3,04 2,60 (Nguồn: Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định) Bảng 3.2: Thống kê tội phạm NCTN thực đƣợc xét xử địa bàn tỉnh Nam Định từ năm 2011 đến năm 2015 Tội phạm (Ghi theo thứ tự chƣơng, điều Điều luật Tổng số giải áp dụng Số vụ Số bị cáo 93 3 104 23 32 Mua bán ngƣời 119 Cƣớp tài sản 133 23 47 Cƣỡng đoạt tài sản 135 2 Cƣớp giật tài sản 136 BLHS) Giết ngƣời Cố ý gây thƣơng tích gây tổn hại cho sức khỏe ngƣời khác 82 Công nhiên chiếm đoạt tài sản 137 1 Trộm cắp tài sản 138 56 64 Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 139 Cố ý làm hƣ hỏng tài sản 143 2 155 2 194 7 202 Gây rối trật tự công cộng 245 10 Đánh bạc 248 4 250 1 Chứa mại dâm 254 1 Môi giới mại dâm 255 1 Chống ngƣời thi hành công vụ 257 1 Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chiếm đoạt chất ma túy Vi phạm quy định điều khiển giao thông đƣờng Chứa chấp tiêu thụ tài sản ngƣời khác phạm tội mà có (Nguồn: Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định) 83 Bảng 3.3: Thống kê NCTNPT bị xét xử theo nhóm tuổi địa bàn tỉnh Nam Định từ năm 2011 đến năm 2015 Năm NCTNPT độ tuổi từ NCTNPT độ tuổi từ Tổng số đủ 14 tuổi đến dƣới 16 đủ 16 tuổi đến dƣới 18 NCTNPT tuổi tuổi Tổng số Tỷ lệ % Tổng số Tỷ lệ % 2011 18 11,1 16 88,9 2012 61 6,6 57 93,4 2013 56 12,5 49 87,5 2014 39 2,6 38 97,4 2015 30 0 30 100 Tổng số 204 14 6,9 190 93,1 (Nguồn: Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định) Bảng 3.4: Biểu đồ thể NCTNPT bị xét xử theo nhóm tuổi địa bàn tỉnh Nam Định từ năm 2011 đến năm 2015 84 Bảng 3.5: Biểu đồ thể cấu NCTNPT độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi từ đủ 16 tuổi đến dƣới 18 tuổi địa bàn tỉnh Nam Định từ năm 2011 đến năm 2015 (theo %) 93,1 Bảng 3.6: Thống kê hình phạt tù với hình phạt khác NCTNPT tỉnh Nam Định từ năm 2011 đến năm 2015 Tổng số Hình phạt NCTNPT tù 2011 18 14 77,8 22,2 2012 61 60 98,4 1,6 2013 56 54 96,4 3,6 2014 39 31 79,5 20,5 2015 30 28 93,3 6,7 Tổng 204 187 91,7 17 8,3 Năm Tỷ lệ % Hình phạt khác Tỷ lệ % (Nguồn: Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định) 85 Bảng 3.7: Thống kê hình phạt NCTNPT tỉnh Nam Định từ năm 2011 đến năm 2015 Năm 2011 2012 17 8,3 Án treo 32 18 13 13 84 41,2 Tù từ năm trở xuống 23 23 17 15 80 39,2 Tù từ năm đến năm 0 16 7,9 Tù từ năm đến 15 năm 2,9 Tù từ 15 năm đến 18 năm 0 0 0,5 Hình phạt Cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ 2013 2014 2015 Tổng (Nguồn: Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định) Cơ cấu hình phạt áp dụng NCTNPT tỉnh Nam Định từ năm 2011 đến năm 2015 (theo %) 7,9 2,9 0,5 8,3 39,2 86 %
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Nam Định, Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Nam Định, Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Nam Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay